(Luận án tiến sĩ) Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương giai đoạn hiện nay

199 134 0
  • Loading ...
1/199 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:58

(Luận án tiến sĩ) Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ) Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương giai đoạn hiện nay HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN VN THNH CáC TỉNH ủY TRÊN ĐịA BàN QUÂN KHU LãNH ĐạO CÔNG TáC QUốC PHòNG ĐịA PHƯƠNG GIAI ĐOạN HIệN NAY Chuyờn ngnh : Xõy dng ng v Chớnh quyn nh nc Mó s : 62 31 02 03 LUN N TIN S KHOA HC CHNH TR Ngi hng dn khoa hc : TS NG èNH PH PGS.TS NG NAM IN H NI - 2015 L I CAM OAN Tụi xin cam ủoan ủõy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, kt qu nờu lun ỏn l trung thc, cú ngun gc rừ rng v ủc trớch dn ủy ủ theo quy ủnh Tỏc gi lun ỏn Nguyn Vn Thnh MC LC Trang M U TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI Chng 1: CC TNH Y TRấN A BN QUN KHU LNH O CễNG TC QUC PHềNG A PHNG - NHNG VN Lí LUN V THC TIN 1.1 Cụng tỏc quc phũng phng ca cỏc tnh trờn bn Quõn khu giai ủon hin 1.2 Cỏc tnh y trờn bn Quõn khu lónh ủo cụng tỏc quc phũng phng- Khỏi nim, ni dung, phng thc 25 25 47 Chng 2: CC TNH Y TRấN A BN QUN KHU LNH O CễNG TC QUC PHềNG A PHNG GIAI ON HIN NAY - THC TRNG, NGUYấN NHN V KINH NGHIM 69 2.1 Thc trng lónh ủo ca cỏc tnh y trờn bn Quõn khu ủi vi cụng tỏc quc phũng phng hin 2.2 Nguyờn nhõn v kinh nghim 69 101 Chng 3: PHNG HNG V NHNG GII PHP CH YU TNG CNG LNH O CễNG TC QUC PHềNG A PHNG CA CC TNH Y TRấN A BN QUN KHU N NM 2025 3.1 Nhng nhõn t tỏc ủng v mc tiờu, phng hng tng cng lónh ủo cụng tỏc quc phũng phng ca cỏc tnh y trờn bn Quõn khu ủn nm 2025 3.2 Nhng gii phỏp ch yu tng cng lónh ủo cụng tỏc quc phũng phng ca cỏc tnh y trờn bn Quõn khu ủn nm 2025 KT LUN DANH MC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N TI LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC 117 117 126 154 156 157 169 DANH MC CC CH VIT TT AN : An ninh BCH : Ban chp hnh BCHQS : B ch huy quõn s CNXH : Ch ngha xó hi DBV : D b ủng viờn DBHB : Din bin hũa bỡnh DQTV : Dõn quõn t v KT : Kinh t KVPT : Khu vc phũng th LLVT : Lc lng v trang LLVTND : Lc lng v trang nhõn dõn QP : Quc phũng QPTD : Quc phũng ton dõn QS : Quõn s VH : Vn húa XH : Xó hi XHCN : Xó hi ch ngha M U Tớnh cp thit ca ủ ti c phũng (QP) l lnh vc h trng, trc tip liờn quan ủn mnh ca quc gia T lch s dng nc v gi nc, cha ụng ta ủó tng kt: dng nc phi ủi ủụi vi gi nc; lo gi nc t lỳc nc cha nguy; biờn phũng cn cú phng lc tt, ủt nc nờn cú k lõu di v ngy nay, xõy dng ch ngha xó hi phi ủi ủụi vi bo v T quc xó hi ch ngha Trong quỏ trỡnh lónh ủo cỏch mng, ng Cng sn Vit Nam luụn quan tõm chm lo xõy dng, cng c s nghip QP v coi lónh ủo s nghip QP l nhim v trng yu, thng xuyờn, l nhõn t ch yu bo ủm s n ủnh v chớnh tr - xó hi (CT-XH), gi vng ủc lp, ch quyn, ton lónh th ca ủt nc i hi XI khng ủnh: Tng cng quc phũng, gi vng an ninh quc gia, trt t, an ton xó hi l nhim v trng yu, thng xuyờn ca ng, Nh nc v ton dõn [49, tr.82], v nhn mnh: Tng cng s lónh ủo tuyt ủi, trc tip v mi mt ca ng, s qun lý trung thng nht ca Nh nc ủi vi Quõn ủi nhõn dõn v Cụng an nhõn dõn v s nghip quc phũng - an ninh [49, tr.83] Ton cu hoỏ to c hi phỏt trin nhng cng cha ủng nhiu yu t bt bỡnh ủng, gõy khú khn, thỏch thc ln cho cỏc nc ủang phỏt trin Cnh tranh kinh t (KT), ginh git cỏc ngun ti nguyờn, nng lng, th trng; chin tranh cc b, xung ủt v trang, tụn giỏo, sc tc, ly khai, hot ủng can thip, lt ủ, bo lon chớnh tr, khng b; tranh chp lónh th, biờn gii, bin ủo v ti nguyờn thiờn nhiờn tip tc din gay gt Tỡnh hỡnh th gii v khu vc cú nhng din bin phc mi, khú lng; ủỏng chỳ ý, nhng bin ủng gn ủõy mt s nc Bc Phi, Trung ụng; s tri dy mnh m ca Trung Quc cựng vi gia tng cỏc hot ủng gõy cng thng, tranh chp lónh th trờn bin vi cỏc nc khu vc ủú cú Vit Nam Cỏc cng quc, cỏc trung tõm quyn lc ủang cnh tranh nh hng vi v vi khu vc mt cỏch quyt lit Trong nc, cỏc th lc thự ủch tip tc ủy mnh cỏc hot ủng chng phỏ s nghip cỏch mng ca nhõn dõn ta; an ninh (AN) chớnh tr v tỡnh hỡnh ti phm hỡnh s cũn din bin phc tp, nht l cỏc bn trng ủim Quõn khu l bn chin lc quan trng, nm v trớ tin tiờu phớa ụng Bc, l phờn du ca T quc, ni ủó tng din nhiu trn quyt chin chin lc v ngha chng gic ngoi xõm lch s dõn tc nh Chi Lng, Xng Giang, Nh Nguyt, Yờn Th, ụng Khờ, Tht Khờ , tng l th ủụ khỏng chin, cỏi nụi ca cỏch mng Trong cụng cuc xõy dng v bo v T quc ngy nay, Quõn khu cú ý ngha rt quan trng v chớnh tr, kinh t - xó hi (KT-XH), QP, AN S vng mnh, n ủnh v QP, AN ca cỏc tnh trờn bn l gúp phn to nờn s vng mnh, n ủnh v phỏt trin ủt nc Nhng nm qua, di s lónh ủo ca ng, m trc tip l cỏc tnh y, cụng tỏc QP phng ca cỏc tnh trờn bn Quõn khu ủc tin hnh khỏ ủng b v hiu qu Nhn thc ca ủi b phn cỏn b v nhõn dõn cỏc tnh v QP, AN tỡnh hỡnh mi ủc nõng cao, nht l ủi vi cỏn b lónh ủo, qun lý cỏc cp S vo cuc ca chớnh quyn, h thng chớnh tr v nhõn dõn cỏc dõn tc trờn bn; cỏc thnh phn KT, cỏc chc sc tụn giỏo cú nhiu tin b C ch hnh cụng tỏc QP phng ủó ủc phi hp cht ch, nhp nhng hn Nhiu ni dung lónh ủo cụng tỏc QP phng ủc thc hin cú kt qu khỏ nh: xõy dng phng thnh khu vc phũng th (KVPT) vng chc; xõy dng lc lng v trang (LLVT) phng; cụng tỏc tuyn quõn, gi nhp ng, qun lý v hot ủng lc lng d b ủng viờn (DBV) Vỡ vy, nn QP, sc mnh v th trn QP ca cỏc phng ủc xõy dng v cng c ngy cng vng chc, gúp phn gi vng ch quyn, ton lónh th, AN chớnh tr v trt t an ton XH, lm tht bi õm mu din bin hũa bỡnh (DBHB), bo lon lt ủ ca ch ngha ủ quc v cỏc th lc thự ủch Bờn cnh nhng kt qu ủó ủt ủc, quỏ trỡnh lónh ủo cụng tỏc QP phng ca cỏc tnh y trờn bn Quõn khu cũn bc l nhng hn ch Vic tuyờn truyn, giỏo dc nõng cao nhn thc v QP, AN cha ủc ph cp rng rói ton dõn Ni dung, nhim v cụng tỏc QP cha ủc th hin ủng b, ton din Nhn thc v c ch v hnh c ch lónh ủo, qun lý cụng tỏc QP phng cha sõu sc S phi hp ca cỏc cp, cỏc ngnh cha cht ch; vic kt hp phỏt trin KT-XH vi cng c QP-AN; QP-AN vi phỏt trin KT-XH cú ni cha ủc chỳ trng Cht lng, hot ủng ca lc lng dõn quõn t v (DQTV), DBV cũn cú mt hn ch Cỏc yu t ủm bo cho ng lónh ủo tuyt ủi, trc tip, v mi mt cụng tỏc QP cũn mt s khú khn, bt cp Trc yờu cu ca thc tin ủang ủt ra, ủũi hi phi tip tc nghiờn cu, tỡm gii phỏp nhm tng cng s lónh ủo ca cỏc tnh y ủi vi cụng tỏc QP phng trờn bn Quõn khu õy l ủ thc s cp thit, cú ý ngha lý lun v thc tin sõu sc Mc ủớch, nhim v nghiờn cu 2.1 Mc ủớch nghiờn cu Trờn c s lm rừ nhng ủ lý lun v thc tin v s lónh ủo ca cỏc tnh y trờn bn Quõn khu ủi vi cụng tỏc QP phng, lun ỏn ủ xut nhng gii phỏp nhm tng cng s lónh ủo ca cỏc tnh y trờn bn Quõn khu ủi vi cụng tỏc QP phng ủn nm 2025 2.2 Nhim v nghiờn cu - Tng quan cỏc cụng trỡnh khoa hc cú liờn quan ủn ủ ti lun ỏn - Phõn tớch lm rừ nhng ủ ch yu v ng lónh ủo cụng tỏc QP phng v s lónh ủo ca cỏc tnh y trờn bn Quõn khu ủi vi cụng tỏc QP phng - Kho sỏt, ủỏnh giỏ thc trng, nguyờn nhõn v nhng kinh nghim lónh ủo ca cỏc tnh y trờn bn Quõn khu ủi vi cụng tỏc QP phng D bỏo tỡnh hỡnh, ủ xut mc tiờu, phng hng v nhng gii phỏp ch yu tng cng s lónh ủo ca cỏc tnh y trờn bn Quõn khu ủi vi cụng tỏc QP phng ủn nm 2025 i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu ca ủ ti l: S lónh ủo ca cỏc tnh y trờn bn Quõn khu ủi vi cụng tỏc QP phng giai ủon hin 3.2 Phm vi nghiờn cu ti nghiờn cu nhng ủ lý lun, thc tin lónh ủo ca cỏc tnh y trờn bn Quõn khu ủi vi cụng tỏc QP phng t nm 2005 ủn nay; ủ xut mc tiờu, phng hng v nhng gii phỏp tng cng s lónh ủo ca cỏc tnh y trờn bn Quõn khu ủi vi lnh vc cụng tỏc ny ủn nm 2025 C s lý lun, thc tin v phng phỏp nghiờn cu C s lý lun, thc tin Lun ỏn ủc thc hin trờn c s lý lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin, t tng H Chớ Minh, quan ủim ca ng ta ủi vi cụng tỏc QP phng C s thc tin ca lun ỏn l: quỏ trỡnh lónh ủo, ch ủo v t chc thc hin cụng tỏc QP phng ca cỏc tnh y trờn bn Quõn khu t nm 2005 ủn Lun ỏn k tha kt qu nghiờn cu v lý lun, thc tin cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ủó cụng b Cỏc t liu, s liu ủiu tra, kho sỏt ca chớnh tỏc gi .2 Phng phỏp nghiờn cu Trờn c s phng phỏp lun ca ch ngha Mỏc-Lờnin, lun ỏn s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu ca khoa hc liờn ngnh v chuyờn ngnh, ủú chỳ trng cỏc phng phỏp: H thng-cu trỳc, lch s-lụgớc, phõn tớch, tng hp, tng kt thc tin, chuyờn gia, ủiu tra xó hi hc, thng kờ, so sỏnh Nhng ủúng gúp v khoa hc ca lun ỏn Lm rừ khỏi nim, ni dung, phng thc lónh ủo ca cỏc tnh y trờn bn Quõn khu ủi vi cụng tỏc QP phng giai ủon hin xut nhng gii phỏp ch yu nhm tng cng s lónh ủo ca cỏc tnh y trờn bn Quõn khu ủi vi cụng tỏc QP phng ủn nm 2025 í ngha lý lun v thc tin ca lun ỏn Kt qu nghiờn cu ca lun ỏn cung cp thờm c s khoa hc cho cỏc tnh y, thnh y, nht l cỏc tnh trờn bn Quõn khu lónh ủo, ch ủo cụng tỏc QP phng giai ủon hin Lun ỏn cú th lm ti liu tham kho phc v ging dy, hc v nghiờn cu cỏc hc vin, nh trng chớnh tr v cỏc c s ủo to cỏn b ca ng, Nh nc, quõn ủi giai ủon hin Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m ủu, kt lun, danh mc ti liu tham kho v ph lc, ni dung lun ỏn kt cu thnh chng, tit TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI CC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA NC NGOI Sỏch ting Vit Sỏch Phũng th dõn s i tng A.I.An-tu-nin, Trn ng Vnh dch [1] ủó gii thiu tt lch s cụng tỏc phũng th dõn s, nguyờn tc t chc, trỏch nhim ca nhõn dõn, cỏc phng tin phũng trỏnh v khớ hy dit ln, quy tc x trớ vựng b tn phỏ vỡ chin tranh, vỡ thiờn tai , s chun b v chớnh tr - tinh thn v v tõm lý Phũng th dõn s ủc ủt nn múng t nhng nm ủu ca chớnh quyn Xụ-vit Phũng th dõn s l mt b phn ca h thng cỏc bin phỏp phũng th chung ca ton quc ủc tin hnh thi bỡnh v thi chin ủ bo v nhõn dõn v nn kinh t quc dõn Nhim v chớnh ca phũng th dõn s l bo v nhõn dõn Con ngi l quý nht ca quc gia XHCN, thc hin tt nhim v bo v nhõn dõn cú tỏc dng quyt ủnh ton b kt qu vic gii quyt tt c cỏc nhim v khỏc ca phũng th dõn s cng nh ca QP núi chung Nguyờn tc t chc ca lc lng phũng th dõn s l ng Cng sn Liờn Xụ gi vai trũ lónh ủo vic thc hin tt c cỏc bin phỏp nhm bo v T quc XHCN Ban Chp hnh trung ng ng Cng sn Liờn Xụ v Chớnh ph Liờn Xụ thng xuyờn quan tõm ti s phỏt trin phũng th dõn s, quy ủnh nhng nguyờn tc c bn v xõy dng phũng th dõn s, xỏc ủnh tớnh cht v cỏc bin phỏp t chc v hot ủng ca phũng th dõn s Phũng th dõn s ủc t chc theo nguyờn tc lónh th v sn xut Lc lng ch yu ca phũng th dõn s l cỏc ủn v khụng quõn s, cú hai loi ủn v khụng quõn s ca phũng th dõn s: cỏc ủn v lm nhim v chung v cỏc ban chuyờn trỏch Sỏch Hc thuyt Mỏc - Lờnin v chin tranh v quõn ủi ca .A.Vụn-cụ-gụ-np [138], chng XVIII: ng Cng sn - Ngi t chc cụng cuc bo v T quc xó hi ch ngha, ủ cp ủn vai trũ lónh ủo 181 - Rt tt - Tt - Cha tt 89% 10,33% 2% - í kin khỏc phng hin nay, vic thc hin c ch: cp y ng lónh ủo, chớnh quyn ủiu hnh, qun lý, cỏc ban, ngnh ủon th lm tham mu cụng tỏc quc phũng - Rt tt 91,33% - Tt 8,66% - Cha tt - í kin khỏc Hin nay, vic t chc, hun luyn lc lng v trang phng - Rt tt - Tt 90,66% 6% - Cha tt - í kin khỏc phng hin nay, vic ủng ký v gi cụng dõn nhp ng - Rt tt 100% - Tt - Cha tt - í kin khỏc phng, vic t chc, hun luyn lc lng phũng chng chỏy n, thm thiờn tai - Rt tt 74,33% - Tt 24,33% - Cha tt 1% 182 - í kin khỏc 10 Cụng tỏc quc phũng phng hin cú nhng khú khn - Mt b phn nhõn dõn khụng chỳ ý cụng tỏc quc phũng 12% - Do kinh t cũn nhiu khú khn 88% - í kin khỏc 11 Cụng tỏc quc phũng hin cn phi - Tp trung xõy dng lc lng v trang chớnh quy, hin ủi 100% - Tip tc xõy dng nn quc phũng ton dõn vng mnh 100% - í kin khỏc V nhng gii phỏp ủ xut tng cng lónh ủo ca tnh y ủi vi cụng tỏc quc phũng phng Thng xuyờn tuyờn truyn, giỏo dc nõng cao nhn thc, trỏch nhim ca cỏn b cỏc cp, cỏc ngnh v nhõn dõn ủi vi cụng tỏc quc phũng phng - ỳng 100% - Khụng ủỳng - í kin khỏc Xõy dng cp y v chớnh quyn phng cỏc cp vng mnh ủỏp ng yờu cu lónh ủo, ch ủo, qun lý v ủiu hnh cụng tỏc quc phũng phng; Tng cng cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt, s kt, tng kt rỳt kinh nghim v cụng tỏc lónh ủo, ch ủo thc hin cụng tỏc quc phũng cỏc tnh trờn bn Quõn khu - ỳng - Khụng ủỳng 100% 183 - í kin khỏc Xõy dng lc lng v trang phng, nht l c quan quõn s phng vng mnh, ủ sc lm nũng ct cho ton dõn v lm tt chc nng tham mu cho cp y v chớnh quyn phng v cụng tỏc QP - ỳng 100% - Khụng ủỳng - í kin khỏc Nõng cao nng lc tham mu, ch ủo, hng d n v t chc thc hin ca cỏc c quan, ban, ngnh, ủon th, cỏc lc lng ca phng cụng tỏc QP - ỳng 100% - Khụng ủỳng - í kin khỏc Tip tc thc hin nghiờm tỳc c ch, chớnh sỏch, lut phỏp ủi vi cụng tỏc quc phũng phng - ỳng 100% - Khụng ủỳng - í kin khỏc Phi hp cht ch, thng xuyờn vi ng y, b T lnh Quõn khu lónh ủo, ch ủo v thc hin cụng tỏc quc phũng - ỳng - Khụng ủỳng - í kin khỏc 100% 184 Ph lc 13 í kin ca nhõn dõn phng v cụng tỏc QP phng hin (Qua 700 phiu ủiu tra) V trớ, vai trũ cụng tỏc quc phũng phng hin - Rt quan trng 85,93% - Quan trng 24,07% - Khụng quan trng 0% - í kin khỏc 0% ễng (b) ủó ủc d mt lp bi dng kin thc quc phũng-an ninh cha? - ó ủc d 31,7% - Cha 68,3% T cõu s ủn cõu s l ý kin ca 31,7 d bi dng kin thc QP-AN nhõn dõn ủó ủc tham phng hin nay, cụng tỏc giỏo dc, bi dng kin thc quc phũngan ninh ủc thc hin - Rt tt 97,89% 2,11% - Tt - Cha tt - í kin khỏc Ni dung giỏo dc, bi dng kin thc quc phũng, an ninh hin - Rt phự hp 98,7% - Phự hp 7,3% - Cha phự hp 185 Hỡnh thc giỏo dc, bi dng kin thc quc phũng, an ninh hin - Rt phự hp 86,65% - Phự hp 5,45% - Cha phự hp T cõu s tr ủi l ý kin ca tt c s ngi ủc h i Cụng tỏc xõy dng tnh, huyn thnh khu vc phũng th ủc thc hin - Rt tt 36,7% - Tt 52,1% - Cha tt 5,13% - í kin khỏc 7,03% Cp y cỏc cp ca phng lónh ủo cụng tỏc quc phũng - Rt tt - Tt 88,8% 9,8% - Cha tt - í kin khỏc 1,4% Chớnh quyn cỏc cp qun lý, ủiu hnh cụng tỏc quc phũng - Rt tt 82,2% - Tt 10,9% - Cha tt - í kin khỏc 6,83% Cỏc ban, ngnh, ủon th cỏc cp tham gia cụng tỏc quc phũng - Rt tt 86,2% - Tt 7,5% - Cha tt - í kin khỏc 6,3% 186 10 Nhõn dõn tham gia cụng tỏc quc phũng - Rt tt 89,2% - Tt 10,8% - Cha tt - í kin khỏc 11 Vic t chc, hun luyn lc lng v trang thng trc ca phng - Rt tt 92,8% - Tt 7,2% - Cha tt - í kin khỏc 12 Vic t chc, hun luyn lc lng dõn quõn t v - Rt tt 93,7% - Tt 6,3% - Cha tt - í kin khỏc 13 Vic t chc, hun luyn lc lng d b ủng viờn - Rt tt 89,1% - Tt 10.6% - Cha tt 0,7% - í kin khỏc 14 Vic ủng ký v gi cụng dõn nhp ng - Rt tt 95,8% - Tt 4,2% - Cha tt 187 - í kin khỏc 15 Vic t chc, hun luyn lc lng phũng chng thm thiờn tai - Rt tt 74,5% - Tt 25,1% - Cha tt 3,4% - í kin khỏc 16 Vic kt hp phỏt trin kinh t-xó hi kt hp vi cng c quc phũng, an ninh ủc thc hin - Rt tt 89,1% - Tt 8.9% - Cha tt - í kin khỏc 17 Cụng tỏc quc phũng phng hin cú nhng khú khn - Mt b phn nhõn dõn khụng chỳ ý cụng tỏc quc phũng 25,6% - Do kinh t cũn nhiu khú khn 74,4% - í kin khỏc 18 Cụng tỏc quc phũng hin cn phi - Tp trung xõy dng lc lng v trang chớnh quy, hin ủi 93,03% - Tip tc xõy dng nn quc phũng ton dõn vng mnh 97,2% - í kin khỏc 188 Ph lc 14 PHIU TRNG CU í KIN Dnh cho cỏn b lónh ủo, qun lý V trc tip tin hnh cụng tỏc quc phũng phng gúp phn nghiờn cu lónh ủo cụng tỏc quc phũng phng ca cỏc tnh y trờn bn Quõn khu 1hin nay, xin ủng vui lũng cho bit ý kin ca mỡnh v nhng ủ sau ủõy Mi ủ ủó cú nhng cõu tr li, nu ủng ý vi phng ỏn no thỡ ủỏnh du vo ụ ( ) bờn phi Mt s cõu hi cú th cú nhiu hn mt cõu tr li Theo ủng chớ, cụng tỏc quc phũng phng hin cú v trớ, vai trũ - Rt quan trng - Quan trng - Khụng quan trng - í kin khỏc phng ủng hin nay, cụng tỏc giỏo dc, bi dng kin thc quc phũng-an ninh cho ủi tng no cú hiu qu - Cỏn b, ủng viờn - Cỏc doanh nghip - Hc sinh, sinh viờn - Cỏc tng lp nhõn dõn phng ủng hin nay, cụng tỏc kt hp phỏt trin kinh t- xó hi vi quc phũng-an ninh ủc thc hin - Rt tt - Tt - Cha tt - í kin khỏc phng ủng hin nay, cụng tỏc xõy dng tnh, huyn thnh khu vc phũng th ủc thc hin 189 - Rt tt - Tt - Cha tt - í kin khỏc phng ủng hin nay, nhõn dõn tham gia cụng tỏc quc phũng - Rt tt - Tt - Cha tt - í kin khỏc phng ủng hin nay, vic thc hin c ch: cp y ng lónh ủo, chớnh quyn ủiu hnh, qun lý, cỏc ban, ngnh ủon th lm tham mu cụng tỏc quc phũng - Rt tt - Tt - Cha tt - í kin khỏc phng ủng hin nay, vic t chc, hun luyn lc lng v trang phng - Rt tt - Tt - Cha tt - í kin khỏc phng ủng hin nay, vic ủng ký v gi cụng dõn nhp ng - Rt tt - Tt - Cha tt - í kin khỏc phng ủng hin nay, vic t chc, hun luyn lc lng phũng chng chỏy n, thm thiờn tai 190 - Rt tt - Tt - Cha tt - í kin khỏc 10 Theo ủng chớ, cụng tỏc quc phũng phng hin cú nhng khú khn - Mt b phn nhõn dõn khụng chỳ ý cụng tỏc quc phũng - Do kinh t cũn nhiu khú khn - í kin khỏc 11 Theo ủng chớ, cụng tỏc quc phũng hin cn phi - Tp trung xõy dng lc lng v trang chớnh quy, hin ủi - Tip tc xõy dng nn quc phũng ton dõn vng mnh - í kin khỏc D i ủõy l nhng gii phỏp ủ xut tng cng lónh ủo ca tnh y ủi vi cụng tỏc quc phũng phng Thng xuyờn tuyờn truyn, giỏo dc nõng cao nhn thc, trỏch nhim ca cỏn b cỏc cp, cỏc ngnh v nhõn dõn ủi vi cụng tỏc quc phũng phng - ỳng - Khụng ủỳng - í kin khỏc Xõy dng cp y v chớnh quyn phng cỏc cp vng mnh ủỏp ng yờu cu lónh ủo, ch ủo, qun lý v ủiu hnh cụng tỏc quc phũng phng; Tng cng cụng tỏc kim tra, giỏm sỏt, s tng kt rỳt kinh nghim v cụng tỏc lónh ủo, ch ủo cụng tỏc quc phũng - ỳng - Khụng ủỳng 191 - í kin khỏc Xõy dng lc lng v trang phng, nht l c quan quõn s phng vng mnh, ủ sc lm nũng ct cho ton dõn v lm tt chc nng tham mu cho cp y v chớnh quyn phng v cụng tỏc QP - ỳng - Khụng ủỳng - í kin khỏc Nõng cao nng lc tham mu, ch ủo, hng d n v t chc thc hin ca cỏc c quan, ban, ngnh, ủon th, cỏc lc lng ca phng cụng tỏc QP - ỳng - Khụng ủỳng - í kin khỏc Tip tc thc hin nghiờm tỳc c ch, chớnh sỏch, lut phỏp ủi vi cụng tỏc quc phũng phng - ỳng - Khụng ủỳng - í kin khỏc Phi hp cht ch, thng xuyờn vi ng y, b T lnh Quõn khu lónh ủo, ch ủo v thc hin cụng tỏc quc phũng - ỳng - Khụng ủỳng - í kin khỏc Xin trõn trng cm n ủng ủó giỳp ủ! 192 Ph lc 15 PHIU TRNG CU í KIN Dnh cho nhõn dõn phng gúp phn nghiờn cu lónh ủo cụng tỏc quc phũng phng ca cỏc tnh y trờn bn Quõn khu hin nay, xin ụng (b) vui lũng cho bit ý kin ca mỡnh v nhng ủ sau ủõy Mi ủ ủó cú nhng cõu tr li, nu ủng ý vi phng ỏn no thỡ ủỏnh du vo ụ ( ) bờn phi Mt s cõu hi cú th cú nhiu hn mt cõu tr li Theo ụng (b), cụng tỏc quc phũng phng hin cú v trớ, vai trũ - Rt quan trng - Quan trng - Khụng quan trng - í kin khỏc ễng (b) ủó ủc d mt lp bi dng kin thc quc phũng-an ninh cha? - ó ủc d - Cha + Nu ủó d, xin vui lũng tr li tip t cõu h i s + Nu cha d, xin vui lũng tr li tip t cõu h i s phng hin nay, cụng tỏc giỏo dc, bi dng kin thc quc phũngan ninh ủc thc hin - Rt tt - Tt - Cha tt - í kin khỏc Theo ụng (b), ni dung giỏo dc, bi dng kin thc quc phũng, an ninh phng - Rt phự hp - Phự hp 193 - Cha phự hp Theo ụng (b), hỡnh thc giỏo dc, bi dng kin thc quc phũng, an ninh phng - Rt phự hp - Phự hp - Cha phự hp phng, cụng tỏc xõy dng tnh, huyn thnh khu vc phũng th ủc thc hin - Rt tt - Tt - Cha tt - í kin khỏc phng, cp y cỏc cp ca phng lónh ủo cụng tỏc quc phũng - Rt tt - Tt - Cha tt - í kin khỏc phng, chớnh quyn cỏc cp qun lý, ủiu hnh cụng tỏc quc phũng - Rt tt - Tt - Cha tt - í kin khỏc phng, cỏc ban, ngnh ủon th cỏc cp tham gia cụng tỏc quc phũng - Rt tt - Tt - Cha tt - í kin khỏc 10 phng, nhõn dõn tham gia cụng tỏc quc phũng - Rt tt 194 - Tt - Cha tt - í kin khỏc 11 phng, vic t chc, hun luyn lc lng v trang thng trc ca phng - Rt tt - Tt - Cha tt - í kin khỏc 12 phng, vic t chc, hun luyn lc lng dõn quõn t v - Rt tt - Tt - Cha tt - í kin khỏc 13 phng, vic t chc, hun luyn lc lng d b ủng viờn - Rt tt - Tt - Cha tt - í kin khỏc 14 phng, vic ủng ký v gi cụng dõn nhp ng - Rt tt - Tt - Cha tt - í kin khỏc 195 15 phng, vic t chc, hun luyn lc lng phũng chng thm thiờn tai - Rt tt - Tt - Cha tt - í kin khỏc 16 phng, vic kt hp phỏt trin kinh t-xó hi kt hp vi cng c quc phũng an ninh ủc thc hin - Rt tt - Tt - Cha tt - í kin khỏc 17 Theo ụng (b), cụng tỏc quc phũng phng hin cú nhng khú khn - Mt b phn nhõn dõn khụng chỳ ý cụng tỏc quc phũng - Do kinh t cũn nhiu khú khn - í kin khỏc 18 Theo ụng (b), cụng tỏc quc phũng hin cn phi - Tp trung xõy dng lc lng v trang chớnh quy, hin ủi - Tip tc xõy dng nn quc phũng ton dõn vng mnh - í kin khỏc Xin trõn trng cm n!
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương giai đoạn hiện nay, (Luận án tiến sĩ) Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương giai đoạn hiện nay, (Luận án tiến sĩ) Các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 lãnh đạo công tác quốc phòng ở địa phương giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay