Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh dịch vụ tại Công ty TNHH Đại Việt

164 213 1
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:57

Chương 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp cung cấp dịch vụChương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh dịch vụ ở công ty TNHH Đại ViệtChương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh dịch vụ tại công ty TNHH Đại Việt HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Luận văn cuối khóa Mục lục Sinh viên: Nguyễn Thị Toan Lớp: CQ45/21.09 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Luận văn cuối khóa LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế thị trường mở hội lớn cho doanh nghiệp hội nhập phát triển với kinh tế giới; đồng thời tạo thách thức vô to lớn Các doanh nghiệp phải đối mặt với môi trường kinh tế cạnh tranh khốc liệt mặt Như để tồn đứng vững thị trường, doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao trình độ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm đem lại hiệu kinh doanh cao Cũng bao doanh nghiệp khác kinh tế Việt Nam nay, Công ty TNHH Đại Việt Diên Đức quan tâm tới việc tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm thu lợi nhuận lớn cho Công ty Là công ty hoạt động lĩnh vực kinh doanh bất động sản cho người nước thuê kinh doanh tìm kiếm doanh thu, lợi nhuận khâu quan trọng Do đó, kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh cần phải tổ chức cách khoa học, hợp lý phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty Chính vậy, việc hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH Đại Việt Diên Đức có ý nghĩa quan trọng Nhận thức tầm quan trọng vấn đề, thời gian thực tập công ty, bảo tận tình anh chị phòng Kế toán Công ty TNHH Đại Việt Diên Đức, với hướng dẫn chu đáo Thầy giáo, Thạc sỹ Đặng Thế Hưng, em mạnh dạn chọn đề tài: “ Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh dịch vụ Công ty TNHH Đại Việt Diên Đức” để sâu nghiên cứu Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn em trình bày theo chương sau: Sinh viên: Nguyễn Thị Toan Lớp: CQ45/21.09 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Luận văn cuối khóa Chương 1: Lý luận chung tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh dịch vụ công ty TNHH Đại Việt Diên Đức Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh dịch vụ công ty TNHH Đại Việt Diên Đức Sinh viên: Nguyễn Thị Toan Lớp: CQ45/21.09 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Luận văn cuối khóa CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ 1.1 Sự cần thiết kế toán Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 1.1.1 Khái niệm doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Doanh thu tổng giá trị kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Chi phí nhìn nhận khoản phí tổn phát sinh gắn liền với hoạt động doanh nghiệp để đạt sản phẩm, lao vụ, dịch vụ định Chi phí xác định tiền hao phí lao động sống, lao động vật hóa… sở chứng từ, tài liệu chứng chắn Kết kinh doanh kết cuối hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, biểu số tiền lãi hay lỗ Khi trình kinh doanh hoàn thành, doanh nghiệp xác định kết kinh doanh sở so sánh tổng doanh thu thu tổng chi phí phát sinh trình kinh doanh Kết kinh doanh lãi lỗ; lỗ bù đắp theo chế độ quy định cấp có thẩm quyền; lãi phân phối sử dụng theo mục đích phù hợp với chế tài quy định cho loại doanh nghiệp 1.1.2 Yêu cầu quản lý kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Để thực tốt trình kinh doanh, hoàn thành tiêu kinh doanh đặt ra, doanh nghiệp phải thực đầy đủ yêu cầu quản lý kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh sau: Sinh viên: Nguyễn Thị Toan Lớp: CQ45/21.09 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Luận văn cuối khóa - Quản lý vận động loại sản phẩm dịch vụ số lượng, chất lượng giá trị - Tìm hiểu, khai thác mở rộng thị trường, áp dụng phương thức cung cấp dịch vụ phù hợp có sách khuyến nhằm không ngừng tăng doanh thu cung cấp dịch vụ, giảm giá vốn hàng bán - Quản lý chặt chẽ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí hoạt động tài chi phí khác phát sinh trình kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận 1.1.3 Vai trò kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Doanh thu có vai trò quan trọng không tồn phát triển thân doanh nghiệp thương mại dịch vụ mà phát triển chung toàn kinh tế, đặc biệt kinh tế thị trường Để đạt doanh lợi ngày cao, doanh nghiệp phải xây dựng cho kế hoạch kinh doanh, phải tính toán đầy đủ, xác khoản chi phí kết đạt Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công cụ quan trọng quản lý điều hành có hiệu hoạt động doanh nghiệp trình kinh doanh Thông tin kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cung cấp giúp nhà quản trị doanh nghiệp nắm tình hình thực kế doanh thu doanh nghiệp loại hình, số lượng, chất lượng, giá cả, thời hạn toán; kiểm tra tình hình thực dự toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí hoạt động tài chi phí khác xác định kết kinh doanh đơn vị Trên sở đưa biện pháp định hướng cho hoạt động kinh doanh kỳ tiếp theo, hoàn thiện hoạt động kinh doanh, hoạt động quản lý, tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu Sinh viên: Nguyễn Thị Toan Lớp: CQ45/21.09 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Luận văn cuối khóa Thông tin kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cung cấp giúp quan Nhà bước (Cơ quan thuế, quan chức năng, quan thống kê,…) kiểm tra, giám sát tình hình thực nghĩa vụ với Nhà nước, từ đưa sách thích hợp nhằm phát triển toàn diện kinh tế quốc dân Thông tin kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cung cấp mối quan tâm người có lợi ích trực tiếp liên quan đến tình hình kinh doanh doanh nghiệp nhà đầu tư, nhà cung cấp, chủ nợ, … Đó sở để đối tượng nắm bắt tình hình kinh doanh doanh nghiệp, kịp thời đưa định kinh doanh có lợi cho Những phân tích cho thấy kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh có vai trò quan trọng việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin, giúp đối tượng đưa định kinh doanh cách phù hợp kịp thời Do đó, việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cách khoa học hợp lý vô cần thiết có ý nghĩa lớn việc thực cung cấp thông tin kinh tế kịp thời, xác, góp phần phát huy đầy đủ vai trò hạch toán kế toán nói chung quản lý kinh tế tài doanh nghiệp 1.1.4 Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Để phát huy đầy đủ vị trí, vai trò công tác quản lý phù hợp với đặc điểm hoạt động vận tải, kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê bất động sản cần phải thực tốt nhiệm vụ sau: Sinh viên: Nguyễn Thị Toan Lớp: CQ45/21.09 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Luận văn cuối khóa - Quản lý vận động loại hình dịch vụ theo tiêu số lượng, chất lượng giá trị - Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời, xác khoản doanh thu, khoản giảm trừ doanh thu chi phí hoạt động doanh nghiệp đồng thời theo dõi đôn đốc khoản phải thu khách hàng - Phản ánh tính toán xác kết hoạt động, giám sát tình hình thực nghĩa vụ với Nhà nước tình hình phân phối kết hoạt động - Cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho việc lập Báo cáo tài định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến trình xác định kết kinh doanh 1.2 Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê nhà 1.2.1 Kế toán doanh thu 1.2.1.1 Kế toán doanh thu ∗ Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ điều kiện ghi nhận doanh thu: Doanh thu cung cấp dịch vụ toàn số tiền thu được, thu từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm khoản phụ thu phí thu thêm giá bán (nếu có) Doanh thu cung cấp dịch vụ cho thuê bất động sản doanh thu cung cấp dịch vụ, ghi nhận đồng thời thỏa mãn điều kiện: (1) Doanh thu xác định tương đối chắn (2) Có khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ cung cấp Sinh viên: Nguyễn Thị Toan Lớp: CQ45/21.09 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Luận văn cuối khóa (3) Xác định phần công việc hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán (4) Xác định chi phí phát sinh cho giao dịch chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ ∗ Phương thức toán  Thanh toán trực tiếp tiền mặt: Theo phương thức này, người mua hưởng dịch vụ từ doanh nghiệp toán cho doanh nghiệp tiền mặt Nếu đồng ý doanh nghiệp bên mua ghi nhận nợ để toán tiền mặt thời gian sau Thông thường phương thức sử dụng trường hợp người mua khách hàng nhỏ, sử dụng dịch vụ với khối lượng không nhiều chưa mở tài khoản ngân hàng  Thanh toán qua ngân hàng: Hiện nay, toán qua ngân hàng gồm hình thức chủ yếu sau: - Thanh toán séc - Thanh toán lệnh chi Ủy nhiệm chi - Thanh toán nhờ thu Ủy nhiệm thu - Thanh toán thẻ ngân hàng Phương thức toán quan ngân hàng sử dụng rộng rãi có ưu điểm đơn giản, tiết kiệm chi phí, thuận tiện cho khách hàng sử dụng thuận tiện việc ứng dụng công nghệ toán đại, tốc độ toán nhanh, phạm vi áp dụng rộng rãi, đồng thời làm giảm đáng kể lượng tiền mặt lưu thông, tạo điều kiện thuận lợi để Nhà nước quản lý vĩ mô kinh tế ∗ Chứng từ sử dụng: Sinh viên: Nguyễn Thị Toan Lớp: CQ45/21.09 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Luận văn cuối khóa Ở doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, kế toán doanh thu , chi phí xác định kết kinh doanh thường sử dụng chứng từ kế toán sau: - Hợp đồng cung cấp dịch vụ - Hóa đơn GTGT - Phiếu thu tiền mặt - Séc chuyển khoản, ủy nhiệm thu, giấy báo có ngân hàng - Tờ khai thuế GTGT… Các chứng từ kế toán phải xếp theo nội dung kinh tế, theo trình tự thời gian quy định luân chuyển để ghi vào sổ kế toán theo trình tự hợp lý để thu nhận, xử lý cung cấp thông tin theo yêu cầu quản lý doanh nghiệp ∗ Tài khoản sử dụng: - TK 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: Phản ánh doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp kỳ hạch toán hoạt động SXKD Gồm TK cấp 2: TK 5111 – Doanh thu bán hàng hóa; TK5112 – Doanh thu bán thành phẩm; TK 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ; TK 5114 – Doanh thu trợ cấp, trợ giá; TK 5117 – Doanh thu kinh doanh BĐS; TK 5118 – Doanh thu khác - TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện: Phản ánh doanh thu chưa thực doanh nghiệp kỳ kế toán - TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp: TK áp dụng chung cho đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp ∗ Trình tự kế toán: 1.Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: - Trường hợp thu tiền cho thuê hoạt động theo định kỳ: Sinh viên: Nguyễn Thị Toan Lớp: CQ45/21.09 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Luận văn cuối khóa Sơ đồ 1.1: TK 511(5113) TK 111, 112, 131… Doanh thu chưa có Thuế GTGT Doanh thu cho thuê BĐS phải thu kỳ Tổng giá toán TK 333(33311) Thuế GTGT phải nộp - Trường hợp thu tiền cho thuê hoạt động nhiều kỳ: Sơ đồ 1.2: TK 511 TK 3387 TK 111,112,131… (2) Định kỳ, tính K/C doanh Doanh thu (1) Khi nhận thu kỳ kế toán(theo số tiền nhận trước tiền phải thu kỳ) chưa có bên thuê Doanh thu trả lại thuế GTGT trả trước Tổng số tiền nhận (3)Tổng số trước tiền trả lại chưa có thuế GTGT TK 333(33311) Thuế GTGT Thuế GTGT phải nộp trả lại Khi trả lại tiền cho bên thuê hợp đồng cho thuê hoạt động BĐS không thực tiếp thời gian thực ngắn thời gian thu tiền trước (nếu có) Sinh viên: Nguyễn Thị Toan 10 Lớp: CQ45/21.09 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Luận văn cuối khóa tạo, hoà n thiệ n dần phư ơng thứ c sản xuất kin h doa nh nhằ m đạt đượ c mục tiêu chu ng mà doa nh ngh iệp Sinh viên: Nguyễn Thị Toan 150 Lớp: CQ45/21.09 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Luận văn cuối khóa đề Do việc hoà n thiệ n nội dun g côn g tác kế toán nói chu ng côn g tác kế toán doa nh Sinh viên: Nguyễn Thị Toan 151 Lớp: CQ45/21.09 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Luận văn cuối khóa thu, chi phí xác địn h kết kin h doa nh dịch vụ nói riên g tron g tình hìn h đón g vai trò qua Sinh viên: Nguyễn Thị Toan 152 Lớp: CQ45/21.09 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Luận văn cuối khóa n trọn g tron g côn g tác n lý doa nh ngh iệp, tác độn g trực tiếp đến lợi ích ngư ời lao độn g cũn Sinh viên: Nguyễn Thị Toan 153 Lớp: CQ45/21.09 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Luận văn cuối khóa g phư ơng hướ ng hoạt độn g doa nh ngh iệp S au thời gian thự c tập Côn g ty TN HH Đại Sinh viên: Nguyễn Thị Toan 154 Lớp: CQ45/21.09 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Luận văn cuối khóa Việt Diê n Đức , nhậ n đượ c giú p đỡ nhiệ t tình Ban Giá m Đốc cùn g anh, chị tron Sinh viên: Nguyễn Thị Toan 155 Lớp: CQ45/21.09 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Luận văn cuối khóa g phò ng Kế toán Côn g ty, em sâu tìm hiểu , ngh iên cứu hoà n thàn h luận văn Sinh viên: Nguyễn Thị Toan 156 Lớp: CQ45/21.09 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Luận văn cuối khóa mìn h với đề tài: “Tổ c côn g tác kế toá n doa nh thu, chi phí xác địn h kết Sinh viên: Nguyễn Thị Toan 157 Lớp: CQ45/21.09 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Luận văn cuối khóa kin h doa nh dịc h vụ Cô ng ty TN HH Đại Việ t Diê n Đứ c” D o trìn h độ cũn g Sinh viên: Nguyễn Thị Toan 158 Lớp: CQ45/21.09 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Luận văn cuối khóa nhữ ng kin h ngh iệm thân chư a nhiề u, nên luận văn em khô ng thể trán h khỏ Sinh viên: Nguyễn Thị Toan 159 Lớp: CQ45/21.09 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Luận văn cuối khóa i nhữ ng hạn chế thiế u sót địn h Mo ng đượ c hướ ng dẫn đưa ý kiến đón g góp Sinh viên: Nguyễn Thị Toan 160 Lớp: CQ45/21.09 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Luận văn cuối khóa giáo viên hướ ng dẫn E m xin châ n thàn h cảm ơn nhiệ t tình bảo, hướ ng dẫn Thầ Sinh viên: Nguyễn Thị Toan 161 Lớp: CQ45/21.09 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Luận văn cuối khóa y giáo , Thạ c sĩ Đặn g Thế Hư ng Ban Giá m Đốc cùn g Anh , Chị phò ng Kế toán Côn Sinh viên: Nguyễn Thị Toan 162 Lớp: CQ45/21.09 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Luận văn cuối khóa g ty TN HH Đại Việt Diê n Đức giú p đỡ em hoà n thàn h luận văn E m xin châ n Sinh viên: Nguyễn Thị Toan 163 Lớp: CQ45/21.09 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Luận văn cuối khóa nh m ơn! Nguyễn Thị Toan Lợi nhuận trước thuế Sinh viên: Nguyễn Thị Toan 164 Lớp: CQ45/21.09
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh dịch vụ tại Công ty TNHH Đại Việt, Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh dịch vụ tại Công ty TNHH Đại Việt, Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh dịch vụ tại Công ty TNHH Đại Việt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay