Tổng hợp đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 12 năm 20162017

28 626 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:55

AN ĐĂNG LƯU2. ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 NĂM 20162017 – TRƯỜNG THPTTRẦN CAO VÂN3. ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 NĂM 20162017 – TRƯỜNG THPTPHAN NGỌC HIỂN4. ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 NĂM 20162017 – TRƯỜNG THPTHUỲNH THÚC KHÁNG5. ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 NĂM 2016-2017 ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 NĂM 2016-2017 – TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 NĂM 2016-2017 – TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 NĂM 2016-2017 – TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 NĂM 2016-2017 – TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 NĂM 2016-2017 – SỞ GD&ĐT CÀNG LONG SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU KIỂM TRA TIẾT HKI NĂM HỌC 2016-2017 MÔN: SỬ- LỚP 12 - CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Thời gian làm : 45 phút Câu 1: Sự kiện khởi đầu gây nên Chiến tranh lạnh Mĩ Liên Xô A đời “Học thuyết Truman’’ B đời tổ chức hiệp ước Vacsava C đời “ Kế hoạch Macsan” D đời tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Câu 2: Thời kì đầu sau giành độc lập, nhóm nước sáng lập ASEAN thực chiến lược kinh tế hướng nội với mục tiêu A mở cửa thu hút vốn đầu tư, kĩ thuật nước B đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nội địa C nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, xây dựng kinh tế tự chủ D lấy thị trường nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất Câu 3: Hội nghị I-an-ta diễn từ ngày A đến ngày 12-2-1945 B đến ngày 11-2-1945 C đến ngày 11-2-1945 D đến ngày 12-2-1945 Câu 4: Đến năm 1945, khu vực Đông Nam Á gồm A quốc gia thành viên B quốc gia thành viên C 10 quốc gia thành viên D quốc gia thành viên Câu 5: Sự phát triển nhanh chóng kinh tế Nhật năm 1960 đến 1973 thường gọi A giai đoạn “khổng lồ” B giai đoạn độc lập, tự C giai đoạn mở cửa, hội nhập D giai đoạn phát triển “thần kì” Câu 6: Nước mệnh danh "Lá cờ đầu phong trào giải phóng dân tộc Mĩ la tinh" A Vênêzuêla B CuBa C Mêhicô D Brazin Câu 7: Xu hòa hoãn Đông-Tây bắt đầu gặp gỡ thương lượng A hai cường quốc Liên Xô Mĩ B hai nước Mĩ Canađa C CHDC Đức CHLB Đức D hai nước Liên Xô Canađa Câu 8: Chọn câu sai: Sự phát triển kinh tế Mĩ sau chiến tranh giới thứ hai gắn với biểu A chiếm 50% số tàu bè lại biển B chiếm 56% (1948) sản lượng công nghiệp giới C chiếm 3/4 dự trữ vàng giới D chiếm 1/2 tổng sản phẩm kinh tế giới Câu 9: Sau chiến tranh giới thứ hai, Nhật Bản chịu chiếm đóng quân đội A Liên Xô B Pháp C Mĩ D Anh Câu 10: Năm 1960, lịch sử ghi nhận Năm châu Phi A đánh dấu thắng lợi châu Phi chiến chống chủ nghĩa thực dân B có 17 nước trao trả độc lập C lật đổ hoàn toàn ách thống trị thực dân cũ D đời hai nhà nước Cộng hòa Dimbabuê Cộng hòa Namibia Câu 11: Vị tổng thống Liên Xô A Gooc-ba-chôp B Xta-lin C Lê-nin D V.I.Pu-tin Câu 12: Từ đầu năm 90, Nhật Bản nổ lực vươn lên thành cường quốc trị để tương xứng với vị siêu cường kinh tế cách A đòi mở rộng số thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc B đòi cử đại diện làm Tổng thư kí Liên Hợp Quốc C đòi gia nhập Liên Hợp quốc D đòi làm chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc Câu 13: Chọn câu sai : Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa A tạo cân chiến lược hai phe xã hội chủ nghĩa tư chủ nghĩa B phá độc quyền vũ khí hạt nhân Mỹ C chứng tỏ trình độ khoa học kỹ thuật Liên Xô phát triển D thúc đẩy Liên Xô thực tham vọng bá chủ giới Câu 14: Chọn câu sai: Gia nhập ASEAN, Việt Nam có điều kiện thuận lợi (thời cơ) để phát triển A hội nhập khu vực để từ vươn giới B đuổi kịp vượt qua nước phát triển khu vực C giao lưu văn hóa, thể thao , làm phong phú sắc văn hóa dân tộc D mở rộng thị trường, thu hút vốn đầu tư kĩ thuật nước Câu 15: Nguyên nhân thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau chiến tranh giới thứ hai A quân hóa kinh tế B nhờ buôn bán vũ khí cho nước tham chiến, tài nguyên thiên nhiên phong phú C áp dụng thành công thành tựu khoa học - kĩ thuật D tập trung sản xuất tư cao Câu 16: Ngày 31/12/2015, Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thức tuyên bố đời A khu vực đầu tư toàn diện - ACIA B cộng đồng kinh tế ASEAN - AEC C khu vực mậu dịch tự - AFTA D diễn đàn khu vực - ARF Câu 17: Sau chiến tranh giới thứ hai, tảng sách đối ngoại Nhật Bản A liên minh chặt chẽ với Mĩ B liên kết chặt chẽ với Mĩ C hợp tác chặt chẽ với Mĩ D phụ thuộc chặt chẽ vào Mĩ Câu 18: Những nước thành viên sáng lập EU ngày gồm: A Pháp-Anh-Italia-Bỉ-Hà Lan-Lucxămbua B Pháp-Đức-Italia-Bỉ-Hà Lan-Lucxămbua C Pháp-Đức-Italia-Mĩ-Hà Lan-Lucxămbua D Pháp-Nga-Italia-Bỉ-Hà Lan-Lucxămbua Câu 19: Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân châu Phi đặc biệt phát triển từ năm 50 kỉ XX, trước hết khu vực A Bắc Phi B Trung Phi C Đông Phi D Nam Phi Câu 20: Từ nước sáng lập ban đầu, ASEAN không ngừng mở rộng số thành viên trở thành ASEAN toàn Đông Nam Á với 10 nước thành viên vào năm A 1997 B 1998 C 1999 D 1996 Câu 21: Hội nghị I-an-ta thỏa thuận việc đóng quân nước Đức sau Chiến tranh giới thứ hai A Liên Xô đóng quân Đông Đức, Mĩ đóng quân Tây Đức B Liên Xô đóng quân Đông Đức, Đông Béc-lin, Mĩ, Anh, Pháp đóng quân Tây Đức,Tây Béc-lin C nước Liên Xô Mĩ đóng quân nửa lãnh thổ Đức D Liên Xô đóng quân Đông Đức Đông Béc-lin, Mĩ đóng quân Tây Đức Tây Béclin Câu 22: Nhờ cách mạng xanh nông nghiệp, Ấn Độ nhanh chóng vươn lên tự túc đủ lương thực trở thành nước xuất gạo A thứ ba giới vào năm 1995 B thứ nhì giới vào năm 1994 C thứ giới vào năm 1993 D thứ tư giới vào năm 1996 Câu 23: Chọn câu sai: Thực chiến lược “Cam kết mở rộng”, quyền tổng thống B.Clintơn hướng tới thực mục tiêu A sử dụng hiệu “thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội nước khác B tăng cường khôi phục tính động sức cạnh tranh kinh tế Mĩ C bảo đảm an ninh Mĩ với lực lượng quân mạnh sẵn sàng chiến đấu D không can thiệp vào công việc bên nước Mĩ Câu 24: Chọn câu sai: Sở dĩ năm 1989, hai siêu cường Xô-Mĩ tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh A hai tốn suy giảm “thế mạnh” nhiều mặt B vươn lên cạnh tranh mạnh mẽ Tây Âu Nhật Bản C xu đối thoại hợp tác xu D kinh tế Liên Xô lâm vào trì trệ khủng hoảng Câu 25: Ý sau không phản ánh nét bật tình hình giới sau Chiến tranh lạnh? A Các quốc gia điều chỉnh chiến lược,tập trung phát triển kinh tế B Trên giới bắt đầu xuất xu hình thành tổ chức liên kết khu vực quốc tế C Tuy hòa bình giới củng cố, xung đột, tranh chấp xảy nhiều nơi D Trật tự hai cực tan rã, trật tự giới hình thành, Mĩ sức thiết lập trật tự giới “đơn cực” Câu 26: Mĩ tuyên bố xóa bỏ lệnh cấm vận bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào ngày A 11/7/1994 B 11/7/1993 C 11/7/1995 D 11/7/1996 Câu 27: Công khôi phục kinh tế Liên Xô diễn khoảng thời gian A từ năm 1945 đến năm 1950 B từ năm 1945 đến năm 1949 C từ năm 1946 đến năm 1949 D từ năm 1946 đến năm 1950 Câu 28: EU thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm: A 1988 B 1989 C 1990 D 1991 Câu 29: Hiến chương qui định mục đích Liên Hợp Quốc A bình đẳng chủ quyền quốc gia B tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít C không can thiệp vào công việc nội nước D trì hòa bình an ninh giới, phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác Câu 30: Chọn câu sai: Tháng 12/1978, Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc đề xướng đường lối cải cách mở cửa với nội dung A lấy phát triển kinh tế làm trung tâm B tiến hành cải cách, mở cửa C chuyển kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường XHCN D thu hút đầu tư kĩ thuật nước Câu 31: Khối thị trường chung châu ÂU (EEC) đời năm A 1956 B 1959 C 1958 D 1957 Câu 32: Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh lạnh hai nước Mĩ Liên Xô có đối lập A mục tiêu cách thức B hình thức biện pháp C hình thức chiến lược D mục tiêu chiến lược Câu 33: Sau chiến tranh giới thứ hai, kinh tế Mĩ có bước phát triển A vững vàng B mạnh mẽ C cao độ D liên tục Câu 34: Ba trung tâm kinh tế tài lớn giới năm 70 kỉ XX A Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản B Mĩ - Đức - Nhật Bản C Mĩ - Liên Xô - Nhật Bản D Mĩ - Anh - Pháp Câu 35: Nguyên nhân dẫn đến đời Tổ chức Hiệp ước Vacsava A đảm bảo hòa bình an ninh châu Âu B tăng cường tình đoàn kết Liên Xô nước Đông Âu C tăng cường sức mạnh nước XHCN D đối phó với khối quân NATO Mĩ đứng đầu Câu 36: Mọi nghị Hội đồng bảo an thông qua với điều kiện A phải có 2/3 số thành viên đồng ý B phải có trí Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc C phải có ½ số thành viên đồng ý D phải nửa số thành viên Hội đồng đồng ý - HẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA TIẾT NĂM 2016-2017 TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN CÀNG LONG MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI LỚP 12 Học viên chọn cách khoanh tròn câu trả lời Câu Hội nghị Ianta họp vào thời gian nào? a từ ngày đến ngày 10/2/1945 b từ ngày đến ngày 11/2/1945 c từ ngày đến ngày 12/2/1945 d từ ngày đến ngày 13/2/1945 Câu Tham dự hội nghị Ianta có nguyên thủ cường quốc a Liên Xô, Mĩ, Anh b Mĩ, Anh, Pháp c Trung Quốc, Anh, Pháp d Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ Câu Đối với chủ nghĩa phát xít Đức va chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, Hội nghị Ianta định nào? a Đánh bại hòa toàn b Liên Xô tham gia chống Nhật Bản c Tiêu diệt tận gốc d Đánh bại phát xít Đức Câu Theo định Hội nghị Ianta, châu Âu, miền Đông Đức quân đội chiếm đóng? a Quân đội Anh b Quân đội Pháp c Quân đội Mĩ d Quân đội Liên Xô Câu Mục đích hàng đầu Liên Hợp quốc a trì hòa bình an ninh giới b trì hòa bình giới c hợp tác quốc tế nước d phát triển quan hệ hữa nghị dân tộc Câu Trụ sở Liên Hợp quốc đặc a Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) b Niu Óoc (Mĩ) c Luân Đôn (Anh) d Oasinhtơn (Mĩ) Câu Ngày sau Đại hội đồng Liên Hợp quốc lấy làm ngày “Liên hợp quốc” năm a 22/10 năm b 23/10 năm c 24/10 năm d 24/10 năm Câu Nhiệm kì sau đây, Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội Đồng Bảo An Liên hợp quốc a 2005 – 2006 b 2006 – 2007 c 2007 – 2008 d 2008 – 2009 Câu Nền công nghiệp Liên Xô từ 1950 đến đầu năm 70 đạt kết a Đứng đầu giới b Đứng hàng thứ giới (sau Mĩ) c Đứng hàng thứ giới (sau Mĩ, Anh) d Đứng hàng thứ giới (sau Mĩ, Anh, Pháp) Câu 10 Nhân vật sau người bay vào vú trụ a I.Gararin (Liên Xô) c Dương Lợi Vĩ (Trung Quốc) b Amtrong (Mĩ) d Phạm Tuân (Việt Nam) Câu 11 Chính sách đối ngoại Liên Bang Nga từ 1991 đến 2000 a tranh thủ ủng hội cộng đồng phương Tây b quan hệ hợp tác với nước phương Tây, phương Đông c mặt ngả phương Tây, mặt khác phát triển mối quan hệ với nước châu Á d quan hệ hợp tác với nước phương Đông, Trung Quốc Câu 12 Sau kế tục địa vị pháp lí Liên Xô, Liên Bang Nga phải đối mặt với khó khăn gì? a Giữ vững địa vị cường quốc giới b Phong trào li khai Trécxnia c Chống phá Chủ nghĩa tư bọn phản động nước d Phải đương đầu với nạn khủng bố phần tử li khai Câu 13 Sau thoát khỏi ách thống trị quân phiệt Nhật Bản, bối cảnh chiến tranh lạnh, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền theo vĩ tuyến a 38 b 39 c 40 d 41 Câu 14 Trong bốn “con rồng châu Á”, khu vực Đông Bắc Á có ba quốc gia quốc gia nào? a Hàn Quốc, Hồng Công, Nhật Bản b Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan c Hàn Quốc, Hồng Công, Trung Quốc d Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản Câu 15 Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập vào thời gian nào? a 8/8/1976 b 9/8/1976 c 8/8/1967 d 9/8/1967 Câu 16 Nhân dân Lào dậy giành quyền nào? a 1/10/1945 b 12/10/1945 c 13/8/1945 d 23/8/1945 Câu 17 Hội nghị sau đánh dấu khởi sắc tổ chức Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) a Hội nghị cấp cao lần thứ Bali 2/1976 (Inđônêxia) b Hội nghị cấp cao lần thứ hai Bali 2/1976 (Inđônêxia) c Hội nghị cấp cao lần thứ hai Manila 11/1999 (Philippin) d Hội nghị cấp cao lần thứ ba Manila 11/1999 (Philippin) Câu 18 Tháng 11/2007, thành viên tổ chức ASEAN kí “Hiến chương ASEAN” nhằm: a Xây dựng ASEAN thành khu vực hòa bình, ổn định b Xây dựng ASEAN thành cộng đồng vững mạnh c Xây dựng ASEAN thành khu vực chiến lược kinh tế, trị, quân d Xây dựng ASEAN thành khu vực mang tính chất chiến lược quân Câu 19 Sau chiến tranh giới thứ hai Ấn Độ thuộc địa đế quốc sau đây? a Pháp b Đức c Anh d Bồ Đào Nha Câu 20 Khu vực sau mở đầu cho phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân xam lược a Nam Phi b Trung Phi c Tây Phi d Bắc Phi Câu 21 Vì năm 1960 lịch sử ghi nhận “Năm châu Phi” a Vì châu Phi có 16 nước giành độc lập b Vì châu Phi có 17 nước giành độc lập c Vì châu Phi có 18 nước giành độc lập d Vì châu Phi có 19 nước giành độc lập Câu 22 Ngày 1/1/1959, chế độ độc tài bị sụp nước khu vực Mĩ la tinh? a Cu Ba b Pêru c Chi lê d Haiti Câu 23 Sản lượng công nghiệp Mĩ chiếm nửa sản lượng công nghiệp toàn giới khoảng thời gian nào? a Nửa sau năm 40 b Khoảng 20 năm sau chiến tranh c Từ năm 1945 đến đầu năm 70 d Từ năm 50 Câu 24 Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng a DDàn áp phong trào giải phóng dan tộc b Xóa bỏ chủ nghĩa xã hội c Lãnh đạo giới d Làm bá chủ giới Câu 25 “Cộng đồng than thép châu Âu” thành lập nào? a 18/4/1951 b 25/3/1957 c 18/4/1957 d 10/4/1951 Câu 26 EU đời nhằm hợp tác liên minh nước thành viên lĩnh vực a kinh tế, tiền tệ b chí trị, đối ngoại c kinh tế, an ninh, đối ngoại d kinh tế, an ninh, đối ngoại, tiền tệ, trị Câu 27 Trong sách đối ngoại, Nhật Bản chủ trương liên minh chặt chẽ với ai? a Các nước phương Tây b Mĩ c Các nước Đông Nam Á d Trung Quốc Câu 28 Sự kiện tạo nên phân chia đối lập kinh tế trị nước Tây Âu TBCN nước Đông Âu XHCN a đời NATO b Mĩ thực “kế hoạch Mácsan” c đời khối SEV d đời học thuyết Truman Câu 29 Trong giai đoạn thứ hai, cốt lõi cách mạng khoa học kĩ thuật gì? a Công nghệ b Cách mạng khoa học c Kĩ thuật Câu 30 Xu toàn cầu hóa bắt đầu diễn từ nào? a Từ sau chiế tranh lạnh c Từ đầu năm 90 d Cách mạng kĩ thuật b Từ đầu năm 80 d Từ cuối năm 90 Câu 31 Sự kiện sau mở thời quan hệ Mĩ Trung Quốc a 1979 Tổng thống Pho thăm Trung Quốc b 1/1972, Ních Xơn thăm Trung Quốc c 5/1972, Tổng thống Pho thăm Trung Quốc d 5/1972, Ních Xơn thăm Trung Quốc Câu 32 Giai đoạn lịch sử sau đánh dấu thời kì “Phi thực dân hóa” phạm vi toàn giới a Giai đoạn 1950-1955, nhiều thuộc địa Anh, Pháp tuyên bố giành độc lập b Giai đoạn 1950-1970, nhiều thuộc địa Anh, Pháp tuyên bố giành độc lập c Giai đoạn 1950-1973, nhiều thuộc địa Anh, Pháp tuyên bố giành độc lập d Giai đoạn 1950-1975, nhiều thuộc địa Anh, Pháp tuyên bố giành độc lập Câu 33 Năm 2007, Liên minh châu Âu EU kết nạp thêm hai quốc gia a Rumani Bungari b Rumani Ba lan c Rumani Pháp d Rumani Anh Câu 34 Những quốc gia sau châu Phi giành độc lập 1960 a Ma rốc, Nigiêria, Camơrun b Mali, Nigiêria, Camơrun c Ma rốc, Nigiêria, Mali d Gabông, Nigiêria, Camơrun Câu 35 Sau chiến tranh giới thứ hai, phần lớn quốc gia khu vực Mĩ Latinh thuộc địa thực dân: a Anh, Pháp b Tây Ban Nha, Pháp c Tây Ban Nha, Mĩ d Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha Câu 36 Năm 1975 châu Phi với thắng lợi nhân dân sau làm tan rã hệ thống chủ nghĩa thực dân a Môdămbích, Ai Cập b Môdămbích, Tuynidi c Môdămbích, Ăngola d Awngola, Ai Cập Câu 37 Các quốc gia thuộc quần đảo vùng Caribê (Mĩ la tinh) giành độc lập 1962 Câu 18 Lịch sử ghi nhận năm 1960 năm châu Phi Vì sao? A Tất nước châu Phi đêu giành độc lập B Có 17 nước châu Phi giành độc lập C Chủ nghĩa thực dân sụp đổ châu Phi D Hệ thống thuộc địa đế quốc tan rã Câu 19 Sự kiện đánh dấu mốc sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ hệ thống thuộc địa châu Phi: A Năm 1962 Angiêri giành độc lập B Năm 1994 Nen-xơn Manđêla trở thành tổng thống da đen Nam Phi C 11/11/1975 nước cộng hòa nhân dân Angôla đời D Năm 1960 "Năm châu Phi" Câu 20 Nền kinh tế Nhật Bản đạt tăng trưởng "thần kì" vào khoảng thời gian: A Những năm 45 - 52 kỉ XX B Những năm 73 - 80 kỉ XX C Những năm 52 - 60 kỉ XX D Những năm 60 - 73 kỉ XX Câu 21 Vì sau chiến tranh giới thứ hai, Mĩ la tinh mệnh danh "Lục địa bùng cháy"? A Các nước đế quốc dùng Mĩ la tinh làm bàn đạp công vào nước Mĩ B Ở thường xuyên xãy cháy rừng C Ở có cách mạng Cuba nổ giành thắng lợi D Ở bùng nổ đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ mạnh mẽ Câu 22 Xu toàn cầu hóa hệ của: A Quá trình thống thị trường giới C Sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế B Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ D Sự đời công ty xuyên quốc gia Câu 23 Nguyên nhân định phát triển kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thứ hai: A Áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật B Tác dụng cải cách dân chủ C Truyền thống " Tự lực tự cường" D Biết xâm nhập thị trường giới Câu 24 Thời gian thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: A Tháng 10 - 1951 B Tháng 10 – 1948 C Tháng 10 – 1950 D Tháng 10 - 1949 Câu 25 Điểm khác mục đích việc sử dụng lượng nguyên tử Liên Xô Mĩ? A Khống chế nước khác B Duy trì hòa bình an ninh giới C Ủng hộ phong trào cách mạng giới D Mở rộng lãnh thổ Câu 26 Biến đổi tích cực quan trọng nước ĐNA sau chiến tranh gới thứ gì? A Sự đời khối ASEAN B Từ nước thuộc địa trở thành nước độc lập C Ngày mở rộng đối ngoại, hợp tác với nước Châu Á & EU D Nhiều nước có tốc độ phát triển khác Câu 27 Nhiệm vụ Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc là? A Chịu trách nhiệm trì hòa bình an ninh giới B Giải công việc hành Liên Hiệp Quốc C Giải kịp thời vấn đề thiết nhân loại: nạn đói, bệnh tật, ô nhiễm môi trường D Tất nhiệm vụ Câu 28 Sự kiện xem kiện khởi đầu “Chiến tranh lạnh”? A Thông điệp Tổng thống Mĩ Truman B Đạo luật viện trợ nước Quốc hội Mĩ C Chiến lược toàn cầu Tổng thống Mĩ Rudơven D Diễn văn ngoại trưởng Mĩ Macsan Câu 29 “Kế hoạch Mác – san” (1948) gọi là? A Kế hoạch phục hưng kinh tế nước châu Âu B Kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu C Kế hoạch khôi phục châu Âu D Kế hoạch phục hưng châu Âu Câu 30 Chiến thắng Điện Biên Phủ Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào giải phóng dân tộc nước châu Phi: A Angiêri B Ai Cập C Angôla D Tuynidi Câu 31 Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài giới thời gian kỉ XX? A Thập niên 70 - 80 B Thập niên 60 - 70 C Thập niên 50 - 60 D Thập niên 40 - 50 Câu 32 Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập vào thời gian: A Ngày 8-8-1967 B Ngày 8-8-1977 C Ngày 8-8-1987 D Ngày 8-8-1997 Câu 33 Thành tựu quan trọng mà Liên Xô đạt sau chiến tranh là: A Năm 1957, Liên Xô nước phóng thành công vệ tinh nhân tạo trái đất B Năm 1961, Liên Xô nước phóng thành công tàu vũ trụ có người lái C Giữa thập niên 70 (thế kỉ XX), sản lượng công nghiệp Liên Xô chiếm khoảng 20% tổng sản lượng công nghiệp toàn giới D Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử Câu 34 Lí Mĩ đạt nhiều thành tựu rực rỡ khoa học-kĩ thuật: A Mĩ nước khởi đầu cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai B Mĩ chủ yếu mua phát minh C Nhiều nhà khoa học lỗi lạc giới sang Mĩ, nhiều phát minh khoa học nghiên cứu ứng dụng Mĩ D Chính sách Mĩ đặc biệt quan tâm phát triển khoa học- kĩ thuật, coi trung tâm chiến lược để phát triển đất nướ Câu 35 Ba trung tâm kinh tế tài lớn giới hình thành vào thập niên 70 kỉ XX là: A Mĩ - Anh - Pháp B Mĩ - Đức - Nhật Bản C Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản D Mĩ - Liên Xô - Nhật Bản Câu 36 Sau giành độc lập, nhóm nước sáng lập ASEAN thực chiến lược kinh tế: A Công nghiệp hóa thay nhập B Xây dựng sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội C Công nghiệp hoá lấy xuất làm chủ đạo D Đổi kinh tế Câu 37 Mục tiêu bao trùm sách đối ngoại Mĩ sau Chiến tranh giới thứ hai gì? A Thực chiến lược toàn cầu phản cách mạng B Xâm lược nước khu vực Châu Á C Lôi kéo nước Tây Âu vào khối NATO D Bao vây, tiêu diệt Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa Câu 38 Khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh giới thứ hai, có biến đổi lĩnh vực nào? A Chính trị B Kinh tế - Chính trị C Kinh tế D Kinh tế - Xã hội Câu 39 Chính sách đối ngoại Liên Xô sau Chiến tranh giới thứ hai: A Hòa bình, tích cực ủng hộ phong trào cách mạng giới B Kiên chống lại sách gây chiến Mỹ C Hòa bình, trung lập D Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy hủy diệt loài người Câu 40 Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào thời điểm nào? A Năm 1976 B Năm 1995 C Năm 2006 D Năm 1978 -Hết - ĐÁP ÁN B D D D A D D C C 10 C 11 D 12 A 13 B 14 B 15 D 16 B 17 C 18 B 19 C 20 D 21 D 22 B 23 A 24 D 25 B 26 B 27 A 28 A 29 D 30 A 31 C 32 A 33 C 34 C 35 C 36 A 37 A 38 B 39 A 40 B TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI 12C Câu 1: Nhân vật mặt Hội nghị Ianta? A Rudơven B Đờgôn C Xtalin D Sớcsin Câu 2: Hiến chương Liên Hợp Quốc định thức thành lập Liên Hợp Quốc thông qua hội nghị nào? A Hội nghị Xan-phran-xi – xco (Mĩ) 4/1945 B Hội nghị lanta (Liên Xô) 9/2/1945 C Hội nghị Pôt-xơ-đam (Đức) 7/1945 D A, B Câu 3: Tại gọi "trật tự hai cực Ianta"? A Đại diện hai nước Liên Xô Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng B Tại Hội nghị Ianta, Liên Xô Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng đại diện cho hai phe C Thế giới xãy nhiều xung đột Ianta D Tất lí Câu 4: Các nước tham gia hội nghị Ianta A Anh, Pháp, Mĩ B Anh, Liên xô, Trung Quốc C Liên xô, Trung Quốc, Mĩ D Liên xô, Anh, Mĩ Câu Địa danh chọn để đặt trụ sở Liên Hợp Quốc: A Xan Phơranxixcô B Niu Ióoc, C Oasinhtơn D Caliphoócnia Câu Thời gian Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc: A Tháng - 1967 B Tháng – 1977 C Tháng - 1987 D Tháng - 1997 Câu Ngày thành lập Liên Hiệp Quốc là: A 24/10/1945 B 4/10/1946 C 20/11/1945 D 27/7/1945 Câu 8: Biến đổi quan trọng nước châu Á sau CTTG II gì? A Các nước châu Á giành độc lập B Là thành viên tổ chức ASEAN C Trở thành trung tâm kinh tế - tài giới D Một số nước trở thành nước công nghiệp (NIC) Câu Hãy chọn câu để viết tiếp Iuri Gagarin: Iuri Gagarin là: A Người bay lên hỏa B Người thử thành công vệ tinh nhân tạo C Người bay vào vũ trụ D Người đặt chân lên mặt trăng Câu 10 Vị trí công nghiệp Liên Xô giới năm 50, 60, nửa đầu năm 70 kỷ XX? A Đứng thứ giới B Đứng thứ hai giới C Đứng thứ ba giớI D Đứng thứ tư giới Câu 11 Chính sách đối ngoại Liên Xô sau Chiến tranh giới thứ hai: A Hòa bình, trung lập B Hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng giới C Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy hủy diệt loài người D Kiên chống lại sách gây chiến Mỹ Câu 12: Điểm khác mục đích việc sử dụng lượng nguyên tử Liên Xô so với Mĩ? A Mở rộng lãnh thổ B Duy trì hòa bình an ninh giới C Ủng hộ phong trào cách mạng giới D Khống chế nước khác Câu 13: Nguyên nhân trực tiếp đòi hỏi Liên Xô phải bắt tay vào công khôi phục kinh tế năm 1945 - 1950 là: A Liên Xô nhanh chóng khôi phục đất nước bị chiến tranh tàn phá B Tiến hành công xây dựng CNXH bị gián đoạn từ năm 1941 C Xây dựng kinh tế mạnh đủ sức cạnh tranh với Mĩ D Đưa Liên Xô trở thành cường quốc giới Câu 14 Thời gian thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: A Tháng 10 – 1948 B Tháng 10 - 1949 C Tháng 10 – 1950 D Tháng 10 - 1951 Câu 15:Những nước tham gia thành lập Hiệp hội nước Đông Nam Á Băng Cốc (8/1967) là: A Việt Nam, Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia B Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia, Brunây C Philippin, Singapo, Thái Lan, Indonexia, Malaixia D Malaixia, Philippin, Mianma, Thái Lan, Indonexia Câu 16 Thời gian thành lập Hiệp hội nước Đông Nam Á: A Ngày 8-8-1967 B Ngày 8-8-1977 C Ngày 8-8-1987 D Ngày 8-8-1997 Câu17 Bản chất mối quan hệ ASEAN với ba nước Đông Dương giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1979: A Hợp tác lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học B Đối đầu căng thẳng, C Chuyển từ sách đối đầu sang đối thoại D Giúp đỡ nhân dân ba nước Đông Dương chiến tranh chống Pháp Mỹ Câu 18: Từ cuối năm 70 TK XX, chủ nghĩa thực dân tồn hình thức nào? A Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ B Chủ nghĩa đế quốc C Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc D Chủ nghĩa thực dân kiểu Câu 19: Sự kiện đánh dấu mốc sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ hệ thống thuộc địa châu Phi: A Năm 1960 "Năm châu Phi" B Năm 1962 Angiêri giành độc lập C 11/11/1975 nước cộng hòa nhân dân Angôla đời D Năm 1994 Nen-xơn Manđêla trở thành tổng thống da đen Nam Phi Câu 20 Năm gọi "Năm châu Phi": A Năm 1954 B Năm 1956 C Năm 1960 D Năm 1958 Câu 21: Lịch sử ghi nhận năm 1960 năm châu Phi Vì sao? A Tất nước châu Phi đêu giành độc lập B Hệ thống thuộc địa đế quốc lần lựợt tan rã C Có 17 nước châu Phi giành độc lập D Chủ nghĩa thực dân sụp đổ châu Phi Câu 22:Vì Mĩ La Tinh gọi “lục địa bùng cháy”từ sau CTTG II? A Ở Mĩ La Tinh thường xuyên xảy cháy rừng B Ở Mĩ La Tinh có nhiều núi lửa hoạt động C Ở Mĩ La Tinh có cách mạng Cuba bùng nổ D Khởi nghĩa vũ trang hình thức chủ yếu đấu tranh chống Mĩ Câu 23 Giai đoạn đánh dấu bước phát triển phong trào giải phóng dân tộc Mỹ latinh: A Từ năm 1945 đến năm 1959 B Từ năm 1959 đến năm 80 kỷ XX, C Từ năm 80 đến năm 90 kỷ XX D Từ năm 90 kỷ XX đến Câu 24: Sự kiện gắn với tên tuổi Nen – xơn Man – đê – la: A Lãnh tụ phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi B Chiến sĩ nỗi tiếng chống ách thống trị bọn thực dân C Lãnh tụ phong trào giải phóng dân tộc An – giê – ri D Lãnh tụ phong trào giải phóng dân tộc Ăng – gô – la Câu 25: Sự phát triển “thần kì Nhật Bản” biểu rõ thời điểm nào? A Từ nước chiến bại, khó khăn, thiếu thốn, Nhật Bản vươn lên thành nước siêu cường kinh tế B Năm 1968, tổng sản phẩm quốc dân đứng hàng thứ hai giới sau Mĩ (Nhật 183 tỉ USD, Mĩ 180 tỉ USD) C Trong khoảng 20 năm (1950 – 1973), tổng sản phẩm quốc dân Nhật Bản tăng 20 lần D Từ thập niên 70 (thế kỉ XX) Nhật Bản trở thành trung tâm kinh tế tài giới tư Câu 26: Sau chiến tranh giới thứ hai, Nhật Bản tiến hành nhiều cải cách cải cách nàolà quan trọng nhất? A Cải cách hiến pháp B Cải cách ruộng đất C Cải cách giáo dục D Cải cách văn hóa Câu 27: Trong phát triển “Thần kì Nhật Bản” có nguyên nhân giống với nguyên nhân phát triển kinh tế nước tư khác? A Biết tận dụng khai thác thành tựu khoa học - kĩ thuật B Lợi dụng vốn nước ngoài, tập chung đầu tư vào ngành kĩ thuật then chốt C “Len lách” xâm nhập vào thị trường nước, thực cải cách dân chủ D Phát huy truyền thống tự lực, tự cường nhân dân Nhật Bản Câu 28: Nguyên nhân thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau chiến tranh giới thứ hai? A Nhờ buôn bán vũ khí cho nước tham chiến, tài nguyên thiên nhiên phong phú B Áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật C Quân hóa kinh tế D Tập trung sản xuất tư cao Câu 29: Ba trung tâm kinh tế tài lớ n giới hình thành vào thập niên 70 kỉ XX là: A Mĩ - Anh - Pháp B Mĩ - Liên Xô - Nhật Bản C Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản D Mĩ - Đức - Nhật Bản Câu 30: Mĩ phát động chiến tranh lạnh chống Liên Xô nước XHCN vào thời gian nào? A Tháng 2/1945 B Ngày 12/3/1947 C Tháng 7/1947 D Ngày 4/4/1949 Câu 31: Khối quân Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mĩ lập 1949 nhằm: A Chống lại Liên Xô nước XHCN Đông Âu B Chống lại phong trào giải phóng dân tộc giới C Chống lại Liên Xô, Trung Quốc Việt Nam D Chống lại nước XHCN phong trào giải phóng dân tộc giới Câu 32: Thời gian thành lập khối thị trường chung Châu Âu (EEC) A Tháng 1-1949 B Tháng 5-1955 C Tháng 3-1957 D Tháng 3-1958 Câu 33: Mĩ tuyên bố xóa bỏ cấm vận bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào thời điểm nào? A Năm 1976 B Năm 1995 C Năm 2004 D Năm 2006 ĐÁP ÁN B A 15 C 22 D 29 C A C 16 A 23 B 30 B B 10 B 17 B 24 A 31 A D 11 B 18 C 25 D 32 C B 12 B 19 C 26 B 33 B B 13 A 20 C 27 A A 14 B 21 C 28 A SỞ GD & ĐT ĐĂKLĂK ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016-2017 TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG MÔN LỊCH SỬ : KHỐI 12 Thời gian : 45 phút Đề thức Câu 1: (3,0đ) Trình bày nguyên nhân, diễn biến ý nghĩa phong trào Đồng Khởi ? Câu 2:(3,0đ) Quân dân miền Nam chiến đấu chống “Chiến tranh đặc biệt” đế quốc Mĩ nào? Câu : (4.0đ) Nêu đường lối đổi Đảng Qua việc thực đường lối đổi Đảng em rút nhận xét?.Là chủ nhân tương lai đất nước em cần phải làm để góp phần vào công đổi đất nước ta nay? =========== HẾT ========== Câu Câu 3, đ HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN – SỬ KHỐI 12 Nội dung Điểm * Nguyên nhân: (1.0) -Trong năm 1957 – 1959, Mĩ – Diệm tăng cường khủng bố, đàn áp cách mạng, 0,5 đề Luật 10/59, đặt cộng sản vòng pháp luật, công khai chém giết làm cho cách mạng miền Nam gặp nhiều khó khăn, tổn thất Câu 3.0 đ Câu 3,5 đ - Hội nghị TW đảng lần thứ 15 ( 1/ 1959) định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ quyền Mỹ – Diệm * Diễn biến, kết (1.25) - Ngày 17 -1- 1960, “Đồng khởi” nổ huyện Mỏ Cày( Bến Tre)sau nhanh chóng lan toàn tỉnh Bến Tre, phá vỡ mảng lớn quyền địch - Đồng khởi nhanh chóng lan khắp Nam Bộ, Tây Nguyên…đến năm 1960, ta làm chủ: Nam Bộ 600 xã, Trung Bộ 904 thôn, Tây Nguyên 3200 thôn - Thắng lợi “Đồng khởi”dẫn đến đời Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ngày 20-12-1960 * Ý nghĩa (0.75) - Phong trào “Đồng khởi” giáng đòn nặng nề vào sách thực dân Mĩ, làm lung lay tận gốc quyền tay sai Ngô Đình Diệm - Đánh dấu bước phát triển cách mạng MN chuyển từ giữ gìn lực lượng sang tiến công - Trên mặt trận chống “Bình định” + Cuộc đấu tranh chống phá ấp chiến lược diễn gay go liệt ta địch Đến cuối 1962 nửa tổng số ấp 70% nông dân cách mạng kiểm soát + Đến năm 1965, địch kiểm soát 2.200 ấp Ấp chiến lược “xương sống” “chiến tranh đặc biệt” bị phá sản -Trên mặt trận đấu tranh trị + Phong trào đấu tranh trị diễn sôi đô thị lớn như: Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn có bước phát triển, bật đt ”Đội quân tóc dài” + Phong trào góp phần làm suy yếu quyền Ngô Đình Diệm, buộc Mĩ phải đảo lật đổ Ngô Đình Diệm (1-11-1963) -Trên mặt trận quân + Ngày – – 1963, quân dân ta giành thắng lợi vang dội trận Ấp Bắc (Mỹ Tho), đánh bại hành quân càn quét 2.000 quân đội Sài Gòn có cố vấn Mĩ huy Sau trận Ấp Bắc, khắp miền Nam dấy lên phong trào “thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công” + Đông xuân 1964-1965,ta chiến thắng Bình Giã (Bà rịa) Tiếp thắng lợi An Lão ( B Định), Ba Gia ( Q Ngãi), Đồng Xoài ( B Phước), làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” Mĩ - Nội dung: (2đ) + Đổi thay đổi mục tiêu CNXH, mà làm cho mục tiêu thực có hiệu hình thức, bước biện pháp thích hợp, đổi toàn diện, đồng + Đổi kinh tế : Xây dựng kinh tế nhiều ngành, nghề, nhiều qui mô, trình độ công nghệ Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN, xóa bỏ chế quản lý kinh tế tập trung, bao cấp, hình thành chế thị trường; mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại + Đổi trị : xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Xây dựng dân chủ XHCN, thực quyền dân chủ nhân dân, thực sách đại đoàn kết dân tộc, sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị hợp tác - Nhận xét: ( 1.0đ) + Khẳng định đường lối đổi Đảng đắn, phù hợp… + Nhờ đưa đất nước vượt qua khủng hoảng trì chế độ XHCN 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0.25 0,5 0,5 0.5 0.5 0.5 0.5 0,5 0.75 0.75 1.0 phát triển đến hôm + Kinh tế tăng trưởng, nâng cao đời sống người dân… + Vẫn tham nhũng, số nhành kinh tế chua bền vững… - Trách nhiệm học sinh (1.0đ) + Xác định động học tập… + Rèn luyện phẩm chất đạo đức… + Nắm vững kiến thức…… Tổng điểm: Câu + Câu + Câu 1.0 10,0
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 12 năm 20162017, Tổng hợp đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 12 năm 20162017, Tổng hợp đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 12 năm 20162017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay