Đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 học kì 1

6 258 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:55

GV: Lê Hoài Bảo ĐỀ KIỂM TRA HK1 KHỐI 12 – THAM KHẢO Câu Hàm số y  x  x  nghịch biến khoảng nào? A  1;1 C  ; 1 1;  B D  1;3 Câu Hàm số y   x  x  đồng biến khoảng nào? B  ;0  A  0;   C ;    D  2;   Câu Hàm số sau đồng biến khoảng xác định? A y  x2 x 1 B y  x  x  D y  C y  x  x  x2 x 1 Câu Với giá trị tham số m hàm số y  x  6mx  đồng biến B m  A m  Câu Hàm số y  C m  ? D m  x  có cực trị? 2x  A B C D Câu Hàm số đa thức bậc ba có tối đa cực trị? A B C D Câu Hàm số y  x  x  có giá trị cực đại bằng: A B C 3 D 7 Câu Với giá trị tham số m hàm số y  x3  mx  x  đạt cực đại x  1 ? A m  2 B m  C m  D m  2 Câu Với giá trị tham số m hàm số y   x  x  mx  có y CĐ y CT trái dấu? A 1  m  B m  1 m  C m  1 m  D m  Câu 10 Giá trị lớn hàm số y  A B Câu 11 Giá trị nhỏ hàm số y  A B 2x  đoạn 0;2 là: 3 x C  D x    x là: C 2 D GV: Lê Hoài Bảo Câu 12 Cho hàm số y  cos2 x e sin x Khẳng định sau đúng? B y  A max y       ;       ;  C max y  1 D y       ;       ;  Câu 13 Hàm số sau có tiệm cận? A y  x  3x B y   x3  x  C y  x  x  D y  Câu 14 Hàm số y  x 1 3x  có tiệm cận ngang tiệm cận đứng là: x A x  y  B x  y  C y  x  D y  x  Câu 15 Đồ thị hàm số nào? A y  x  x B y   x  x  C y  x  x  D y   x  x Câu 16 Bảng biến thiên hàm số nào? x  y' y A y  2x  x 1 1  + +   B y  2 x  x 1 C y  2x  x 1 D y  2x  x 1 Câu 17 Đồ thị hàm số y  x  x  cắt trục Ox điểm? A B C D Câu 18 Với giá trị tham số m phương trình x3  3x2  m   có nghiệm? A m  1 m  2 B m  m  GV: Lê Hoài Bảo D  m  C 2  m  1 Câu 19 Cho hàm số y  x3 có đồ thị (C) Gọi M điểm (C) cho tổng khoảng cách từ M x2 đến hai đường tiệm cận nhỏ Tìm giá trị nhỏ C B 5 A  D  Câu 20 Tìm tập xác định hàm số y  log x  ? A C  1;1 \ 1 B  Câu 21 Tìm tập xác định hàm số y  x  x A Câu 22 Tính giá trị biểu thức K  2log  ln e ? C  ;0    2;   \ 0;2 B A 4009 2  log D  0;2  49 C 6 B 4090 D 4096 Câu 23 Cho a , b số thực dương khác Rút gọn biểu thức P  a C a b B b A a \ 1 D log a2 b.log b a D ab Câu 24 Cho log2 m  a log5  25m   b Tính log10 m theo a b A ab2 a b  2 B ab2 2a  b   C a b  2 ab2 D 2a  b   ab2 Câu 25 Số sau nhỏ 1? A ln B log  1   Câu 26 Biết   3 A         3 C log 0,5 e D log0,2 0,1  2 Khẳng định sau đúng? C     B     D     Câu 27 Tìm đạo hàm hàm số y  ln  x  1 A y '  x 1 B y '   x  1 C y '   x  1 Câu 28 Tìm đạo hàm hàm số y  2log3 x 2log3 x ln A y '  ln 2log3 x ln B y '  x ln D y '  x 1 GV: Lê Hoài Bảo 2log3 x C y '  ln x 2log3 x D y '  x ln Câu 29 Cho hai hàm số f  x   elog x g  x   ln x Đẳng thức sau đúng? A ln10 f '  x   f  x .g '  x  B f '  x   f  x .g '  x  C ln10 f '  x   f  x .g  x  D f '  x   f  x .g '  x .ln10 Câu 30 Giải phương trình 128x  B x  7 A x  C x  71 D x  C x  520 D x  100 Câu 31 Giải phương trình log5 x  20 A x  B x  205 Câu 32 Giải phương trình A x  ; x   3 x 1 9 x2  C x  1 ; x  0 B x  1 ; x   D x  ; x   3 Câu 33 Biết x  log5 x  log x  3 Giá trị log5 x bằng: A  B  C  Câu 34 Tìm tất giá trị m để phương trình log32 D   x  m  1  log32  mx  x   có 2 nghiệm A m  B m  3 C m  1; m  3 D m  Câu 35 Một người gửi vào ngân hàng số tiền 9.000.000 đồng với lãi suất 1,25%/tháng theo hình thức lãi kép Hỏi sau năm người nhận tiền gốc lẫn lãi? A 10446790,66 B 151507009800 C 10446790,66 D 1515070098 Câu 36 Khối lập phương có cạnh a tích bằng: A a 3 B a a3 C D 3a3 Câu 37 Khối chóp tứ giác có cạnh đáy a , chiều cao 3a tích bằng: A 3a a3 B C a 3 D a GV: Lê Hoài Bảo Câu 38 Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có tất cạnh a Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' 9a A 3a 3 C 3a B 9a 3 D Câu 39 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh 6cm, SA vuông góc với đáy, góc SBA  600 Tính thể tích khối chóp S.ABCD A 72 cm3 B 72 cm3 C 216 cm3 D 216 cm3 Câu 40 Cho tứ diện ABCD tích 120cm3 Gọi M, N, K trung điểm AB, AC AD Thể tích khối tứ diện AMNK là: A 15 cm3 B 30 cm3 C 40 cm3 D 60 cm3 Câu 41 Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy tam giác cạnh a, hình chiếu A’ mặt phẳng (ABC) trùng với tâm O tam giác ABC, góc mặt bên (ABB’A’) mặt phẳng đáy 600 Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ A a3 C 3a 3 B a Câu 42 Cho hình chóp S.ABC tích SAB biết tam giác SAB tam giác cạnh a A 3a B a C D 3a3 3a Tính khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng 3a D 2a Câu 43 Tính thể tích khối nón có có bán kính đáy a chiều cao 2a 2 a A V  B V  2 a C V  4 a 4 a D V  Câu 44 Cho tam giác ABC vuông A có AB  9cm B  30 Quay tam giác xung quanh cạnh AB Tính diện tích toàn phần hình nón tạo thành A 54 B 81 C 27 D 243 Câu 45 Hình nón ngoại tiếp hình chóp tam giác có tất cạnh a có diện tích xung quanh bằng: A  a2  a2 B C 3 a 2 a D Câu 46 Hình trụ có diện tích xung quanh 100 có đường sinh 10cm có bán kính đáy là: A 5cm B 10cm C 20cm D 25cm Câu 47 Cắt hình trụ (T) mặt phẳng song song với trục cách trục khoảng 2cm thiết diện hình vuông có diện tích 16cm2 Thể tích khối trụ (T) là: GV: Lê Hoài Bảo A 32 cm3 B 16 cm3 C 64 cm3 D 8 cm3 Câu 48 Gọi V1 thể tích khối lăng trụ tứ giác V2 thể tích khối trụ ngoại tiếp hình lăng trụ Tính tỉ số V2 V1 B  A C  D  Câu 49 Mặt cầu có đường kính 6a có diện tích bằng: A 36 a B 12 a C 36 a3 D 12 a3 Câu 50 Cho tứ diện OABC có cạnh OA,OB,OC a đôi vuông góc Tính thể tích khối nón ngoại tiếp hình tứ diện A 3 a B 3 a 3 3 a C 3 a3 D
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 học kì 1, Đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 học kì 1, Đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12 học kì 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay