Tổng hợp đề kiểm tra môn Tin học lớp 10 năm 20152016

24 1,302 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:54

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TIN HỌC LỚP 10 NĂM 20152016 –TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ2. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TIN HỌC LỚP 10 NĂM 20152016 –TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU3. ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH LẦN 2 MÔN TIN HỌC LỚP 10 NĂM20152016 TRƯỜNG THPT MỸ BÌNH4. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TIN HỌC LỚP 10 NĂM 20152016 –TRƯỜNG THPT DUY TÂN5. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TIN HỌC LỚP 10 NĂM 20152016 –TRƯỜNG THPT NGUYỄN SỸ SÁCH6. ĐỀ KIỂM TRA 15 P TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIN HỌC LỚP 10 NĂM 2015-2016 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN TIN HỌC LỚP 10 NĂM 2015-2016 – TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN TIN HỌC LỚP 10 NĂM 2015-2016 – TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH LẦN MÔN TIN HỌC LỚP 10 NĂM 2015-2016 - TRƯỜNG THPT MỸ BÌNH ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN TIN HỌC LỚP 10 NĂM 2015-2016 – TRƯỜNG THPT DUY TÂN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN TIN HỌC LỚP 10 NĂM 2015-2016 – TRƯỜNG THPT NGUYỄN SỸ SÁCH ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ II MÔN TIN HỌC LỚP 10 NĂM 2015-2016 – TRƯỜNG THPT MỸ BÌNH ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN HỌC KÌ II MÔN TIN HỌC LỚP 10 NĂM 2015-2016 – TRƯỜNG THPT MỸ BÌNH ĐỀ KIÊM TRA TIẾT CHƯƠNG I MÔN TIN HỌC LỚP 10 NĂM 2015-2016 (ĐỀ 1) ĐỀ KIÊM TRA TIẾT CHƯƠNG I MÔN TIN HỌC LỚP 10 NĂM 2015-2016 (ĐỀ 2) ĐỀ KIỂM TRA TIẾT NĂM 2015-2016 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ MÔN: TIN HỌC – LỚP 10 Thời gian: 45 phút Câu (2đ) So sánh giống khác RAM ROM? Câu (4đ) Chuyển đổi biểu diễn số hệ đếm a) 10111012 = ?10 c) 4E516 = ?10 b) 3310 = ?2 d) 252010 = ?16 Câu (2,5đ) Cho dãy số nguyên A gồm N phần tử A1, A2, …, An a) Xác định toán b) Viết thuật toán tìm giá trị nhỏ (min) dãy A Câu (1,5đ) Cho thuật toán sau: Bước 1: Nhập n (n>2); Bước 2: F1  1; F2  1; i  3; i Bước 3: Nếu i > n đưa Fi kết thúc; F Bước 4: Fi  Fi-1 + Fi-2; Bước 5: i  i + quay lại Bước 3; Với n = 10 cho biết giá trị F tương ứng với i bảng bên ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN TIN HỌC 10 Thời gian: 45 phút Khoanh tròn vào phương án từ câu đến câu 20 ( câu 0.4 điểm) Câu 1: Một hệ thống tin học dùng để làm gì? A Nhập thông tin B Lưu trữ thông tin C Tất công việc nêu D Xử lý, xuất, truyền thông tin Câu 2: Hệ đếm số 16 sử dụng kí hiệu nào? A 0, 1, 2, …, 9; B 1; C 1, 2, …, 9, A, B, C, D, E, F, G; D 0, 1, 2, …, 9, A, B, C, D, E, F; Câu 3: Những hiểu biết thực thể gọi gì? A Đơn vị đo liệu B Thông tin C Đơn vị đo thông tin D Dữ liệu Câu 4: Hard Disk, ROM, Keyboard thiết bị? A Nhớ – nhớ – thiết bị B Nhớ – nhớ – thiết bị vào C Nhớ – nhớ – thiết bị vào D Nhớ – nhớ – thiết bị Câu 5: Muốn máy tính xử lí được, thông tin phải biến đổi thành dãy bít Cách biến đổi gọi gì? A Mã hóa B Biến đổi C Truyền thông tin D Tất phương án Câu 6: Khẳng định khẳng định sau đúng? A 1MB=1024KB B 1MB=1024B C 1B=1024MB D 1GB=1024KB Câu 7: “…(1) dãy hữu hạn …(2) xếp theo mộ trật tự xác định cho thực dãy thao tác ấy, từ …(3) toán, ta nhận …(4) cần tìm” Lần lượt điền cụm từ thiếu là? A Input – OutPut - thuật toán – thao tác B Thuật toán – thao tác – Input – OutPut C Thuật toán – thao ác – Output – Input D Thao tác - Thuật toán– Input – OutPut Câu 8: Bộ nhớ không liệu ngắt nguồn điện máy? A Bộ xử lý trung tâm B Bộ nhớ C Bộ nhớ ROM D Bộ nhớ RAM Câu 9: Một hệ thống tin học bao gồm thành phần? A B C D Câu 10: Trong thuật toán tìm kiếm với N=10 dãy A: 5; 7; 1; 4; 2; 9; 8; 11; 2; 51; Số càn tìm K=2 Hỏi thuật toán dừng lại nào? A i=5 B i=9 C i=11 D i=4 Câu 11: hình sau dây không dùng biểu diễn thuật toán? A B C D Câu 12: Giả sử cho dãy N=5 dãy A: 4; 3; 8; 1; 0; Hỏi lần duyệt thứ mấy, M i ta dãy xếp tạm là: 3; 1; 4; 0; 8? A Lần 3, M=2, i=3 B Lần 2, M=3, i=2 C Lần 2, M=2, i=1 D Lần 1, M=3, i=2 Câu 13: Biết chữ “H” có mã thập phân 72 hỏi mã nhị phân dãy dãy sau? A 0100 0100(2) B 0001 0010(2) C 0100 1000(2) D 0001 0100(2) C Dạng hình ảnh D Chưa có khả Câu 14: Mùi vị thông tin dạng nào? A Dạng âm B Dạng văn thu thập Câu 15: Để xác định số nguyên N>4 có phải số nguyên tố hay không ta làm nào? A Xem có ước thuộc phạm vi từ đến phạm vi từ đến  N -1 hay không B Xem có ước thuộc  N  hay không C Xem có ước thuộc phạm vi từ đến có bội thuộc phạm vi từ đến  N  hay không  N  hay không D Xem Câu 16: Để mã hóa thông tin dạng văn người ta phải mã hóa kí tự làm nên văn Có hai bảng mã ASCII UNICODE Khẳng định sau đúng? A Bảng mã ASCII mã hóa 65536 kí tự B Hai bảng mã mã hóa số kí tự C Bảng mã ASCII mã hóa nhiều kí tự D Bảng mã UNICODE mã hóa nhiều kí tự Câu 17 Khẳng định khẳng định sau đúng? A Việc truy cập liệu thực theo địa nơi lưu liệu B Lệnh đưa vào máy dạng mã nhị phân C Máy tính hoạt động theo chương trình Câu 18 D Tất “… nơi chương trình đưa vào để thực nơi lưu trữ liệu xử lý” Cụm từ thiếu là? A Bộ nhớ B Bộ nhớ C Tất phương án D Bộ xử lý trung tâm Câu 19: Thuật toán xếp đổi chỗ cho dãy số A theo trật tự tăng dần dừng lại nào? A Khi M=1 không đổi chỗ  a i 1 B Khi số lớn trôi cuối dãy C Khi D Tất phương án Câu 20: Thiết bị máy tính so sánh não người? A Bộ xử lý trung tâm CPU B Các thiết bị vào C Bộ nhớ D Bộ nhớ Câu 21: Sắp xếp dãy sau theo thứ tự tăng dần phương pháp tráo đổi ( điểm) Input: N= a1 a2 a3 a4 a5 a6 10 Lượt 1:………………………………………………… Lượt 2:………………………………………………… Lượt 3: ……………………………………………… Lượt 4:………………………………………………… Lượt 5:………………………………………………… Output:……………………………………………… Câu 22 Chuyển đổi thuật toán sau sang sơ đồi khối ( điểm) Thuật toán tính tổng bình phương số duong dãy B1 Nhập N a1,a2,a3, ,aN B2 S=0 , i=1 B3 Nếu i>N Xuất S, kết thúc B4 Nếu > S=S+ai2, B5 i i+1 Lặp lại B3 Cho ví dụ với dãy số sau: N=5, dãy A gồm: , , , , A i S -3 -8 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 – 2016 TRƯỜNG THPT MỸ BÌNH MÔN: TIN HỌC – LỚP 10 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1(5.5 điểm): Hãy nêu cách để tạo văn mở tệp văn có sẳn Con trỏ văn soạn thảo văn nào? Câu 2(4.5 điểm): Trình bày thao tác để chép phần văn đến vị trí khác Cho biết chức tổ hợp phím ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 – 2016 TRƯỜNG THPT MỸ BÌNH MÔN: TIN HỌC – LỚP 10 Thời gian làm bài: 15 phút Câu 1(6 điểm): Hãy trình bày khái niệm: Siêu văn bản, trang web, hệ thống WWW, website, trình duyệt web Câu 2(4 điểm): Máy tìm kiếm gì? Máy tìm kiếm tìm thông tin mà ta quan tâm phải không? Kể tên bốn máy tìm kiếm ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH 45 PHÚT LẦN HỌC KỲ I TRƯỜNG THPT MỸ BÌNH NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: TIN HỌC – LỚP 10 Thời gian làm bài: 45 phút ( Không kể thời gian phát đề.) I Trắc nghiệm lý thiết thực hành(5đ): Câu 1: Để xem danh sách ổ đĩa máy tính chọn: A My Computer C My Music B My Documents D My Pictures Câu 2: Cho công việc: Nhấn chuột phải lên thư mục Đặt tên cho thư mục Xác định thư mục cần đổi tên Chọn Rename Hãy chọn trình tự công việc để đổi tên thư mục A 4-3-2-1 C 2-1-4-3 B 1-2-3-4 D 1-4-2-3 Câu 3: Để xoá vĩnh viễn tệp thư mục ta thực sau: Nhấn chuột phải lên tệp/ thư mục cần xoá → Nhấn tổ hợp phím Chỗ trống là: A Alt + Delete C Delete + Shift B Shift + Delete D Ctrl + Alt Câu 4: Để chọn nhiều đối tượng hệ điều hành Windows A Kéo thả chuột lên đối tượng cần D Cả A B chọn B Giữ phím Ctrl nháy chuột lên đối tượng C Cả A B sai Câu 5: Để giới hạn phạm vi tìm kiếm tệp/ thư mục máy tính, ta tuỳ chỉnh mục A Look for C Look in B All files anh folders D Cả A, B, C sai Câu 6: Để tắt máy tạm thời khỏi hệ thống máy tính ta thực theo bước sau: Nháy chuột lên nút Start góc trái, bên hình Chọn Turn off(hoặc Shut Down) Chọn tiếp mục sau: A Trong bảng chọn Turn off computer, chọn mục Stand by B Trong bảng chọn Turn off computer, chọn mục Shut Down C Trong bảng chọn Turn off computer, chọn mục Restart D Trong bảng chọn Turn off computer, chọn mục Hibernate Câu 7: Đường dẫn sau không hợp lệ Cho BAITAP.DOC tập tin windows A D:\THUCHANH\LOP10\THI\TIN C D:\HKI\TIN\LOP10 B D:\BAITAP.DOC\THUCHANH\THI D D:\LOP10\TIN\HKI\BAITAP.DOC Câu 8: Để mở tiện ích Calculator tính biểu thức: 128*4+ 15*9 – 61*35.5 Bước 1: Chọn lệnh Start Bước 2: Chọn lệnh Acceessories Bước 3: Chọn lệnh Calculator Bước 4: Chọn lệnh All Programs A Bước → Bước → Bước → Bước B Bước → Bước → Bước → Bước C Bước → Bước → Bước → Bước D Bước → Bước → Bước → Bước Câu 9: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F11 dùng để: A Phóng to cửa sổ hành D Tất câu sai B Đóng cửa sổ hành C Trả kích thước ban đầu cửa sổ hành Câu 10: Thay đổi hình windows cách: A Nhấn phải chuột → Properties → Change Background B Nhấn phải chuột → Properties → Background C Nhấn phải chuột → Change → Background D Nhấn phải chuột → Change Background II Thực hành máy tính(5đ): Câu 1.(3đ) Tạo thư mục sau ý gõ tên thư mục xác, không phân biệt chữ hoa chữ thường D:\ LOP10A1 TIN HOC Thong_tin Bai_toan VAT LY Cơ học Câu 2.(0.5đ) Sao chép thư mục Thong_tin vào thư mục Cơ học Câu 3.(0.5đ) Di chuyển thư mục Bai_toan vào thư mục VAT LY Câu 4.(0.5đ) Xóa thư mục Nhiệt học thư mục VAT LY vào Recycle Bin Câu 5.(0.5đ) Đổi tên thư mục Thong_tin thành thư mục Information HẾT TRƯỜNG THPT DUY TÂN KIỂM TRA TIẾT LẦN HK II - NH 2015-2016 TỔ: TIN - CN MÔN : TIN HỌC - LỚP: 10 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) - Câu 1: Các đơn vị xử lí văn gồm: A Kí tự, từ, chữ cái, chữ số; B Chữ cái, chữ số, kí hiệu toán học; C Chữ cái, chữ số, hình ảnh, âm D Kí tự, từ, dòng, câu, đoạn, trang; Câu 2: Để chuyển đổi chế độ chèn chế độ đè Word ta nhấn phím: A Enter; B Insert; C Delete; D Shift; Câu 3: Một hệ soạn thảo văn có chức nào? A Nhập lưu trữ văn B Sửa đổi văn C Trình bày văn D Cả ba chức Câu 4: Để gõ dấu “hỏi” chế độ gõ Telex ta phải nhấn phím gì? A Phím F B Phím R C Phím Z D Phím S Câu 5: Thành phần sau cửa sổ soạn thảo văn có tên gì? A Thanh công cụ chuẩn B Thanh bảng chọn (Menu) C Thanh trạng thái D Thanh tiêu đề Câu 6: Thành phần sau cửa sổ soạn thảo văn có tên A Thanh têu đề B Thanh công cụ chuẩn C Thanh bảng chọn D Thanh công cụ định dạng Câu 7: Để đưa trỏ soạn thảo cuối dòng thời Word ta nhấn phím sau đây? A Home; Câu 8: B Page Down; C Page Up D End Trong Word, nhấn đồng thời phím Ctrl End thực việc việc sau A Đưa trỏ văn đến cuối dòng B Đưa trỏ văn đến cuối đoạn C Đưa trỏ văn đến cuối từ C©u 9: D Đưa trỏ văn đến cuối văn Để lưu tài liệu mở tên khác ta thực A Nháy nút Rename công cụ B Chọn File  New C Chọn File  Save As D Không thể thực C©u 10: Phát biểu sau sai nói sử dụng phím tắt để thực thao tác? A Ctrl + V tương đương với lệnh Paste B Ctrl + X tương đương với lệnh Cut C Ctrl + A để chọn toàn văn D Ctrl + N tương đương với lệnh Open C©u 11: Để mở tệp văn ta dùng lệnh A File  New B File  Open C File  Close D File  Save C©u 12: Trong Microsoft Word, để mở tệp có sẵn, ta thực lệnh: A File  Open B Tools  Open C File  Close D File  Save C©u 13: Trong Microsoft Word, để lưu văn ta dùng lệnh: A File  New B File  Open File  Save C©u 14: Định dạng kí tự định dạng : C File  Close D A Căn lề B Hướng giấy C Phông chữ D Cả ba loại A, B, C Công việc không liên quan đến việc định dạng trang văn C©u 15: ? A Đặt kích thước lề trang ; B Đổi kích thước trang giấy C Đặt khoảng cách thụt dòng đầu D Đặt hướng giấy C©u 16:, Để định dạng danh sách liệt kê, ta thực lệnh : A Insert  Bullets and Numbering B Format  Bullets and Numbering C Edit  Bullets and Numbering D File  Bullets and Numbering C©u 17: Để chọn toàn văn ta dùng tổ hợp phím ? A Ctrl + C B Ctrl + B C Ctrl + A D Ctrl + X C©u 18: Cách sau sai, chọn lệnh để in văn bản: A File  Print B File  Page Setup C Ctrl + P D Nháy nút công cụ C©u 19: Để định dạng cụm từ “ Việt Nam “ thành “Việt Nam” , sau chọn cụm từ ta cần dùng tổ hợp phím đây: A Ctrl + I B Ctrl + U C Ctrl + B D Cả A C C©u 20: Để xem văn trước in ta thực lệnh: A File  Print Preview B View  Print Preview C Nháy nút công cụ D A, C C©u 21: Trong Word công dụng tổ hợp phím Ctrl+S là: A Lưu tệp văn vào đĩa B Tạo tệp văn C Chèn ký hiệu đặc biệt D Xóa tệp văn C©u 22: Đánh số trang Word, ta chọn: A Insert  Page Number B Format  Page Number C Insert  Break D Tools  Insert  Page Number C©u 23: Cách sau đay sử dụng để di chuyển đoạn văn sau chọn đến vị trí khác? A Edit/ Copy Edit/ Paste B Edit/ Cut, chuyển trỏ tới vị trí chọn Edit/ Paste C Edit/ Copy D File/ Copy, chuyển trỏ tới vị trí chọn File/ Paste C©u 24: Để định dạng ký tự cho cụm từ "Kiểm tra tiết", ta phải thực hiện: A Chọn toàn cụm từ B Chọn từ cuối C Nhấn Ctrl + I D Đưa trỏ đến đầu cụm từ C©u 25: Để gạch chân cụm từ, sau chọn cụm từ ta thực hiện? A Nhấn Ctrl + B B Nhấn Ctrl + E C Nhấn Ctrl + U D Nhấn Ctrl + I C©u 26: Trong soạn thảo văn bản, số thuộc tính định dạng ký tự gồm có: A Cỡ chữ màu sắc B Kiểu chữ C Phông chữ D Cả A, B, C Để lề hai bên cho đoạn văn bản, sau đưa trỏ đến đoạn văn cần định C©u 27: dạng, ta thực A File  Page setup B Format  Justify C Nhấn tổ hợp phím Ctrl + J D Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E C©u 28: Để xóa kí tự bên phải trỏ soạn thảo văn ta sử dụng phím A Shift B End C Delete D Back Space C©u 29: Định dạng trang, ta cần thực lệnh: A Edit  Page Setup File  Print Setup B Format  Page Setup C File  Page Setup D C©u 30: Lệnh Format  Paragraph Word dùng để: A Định dạng kí tự; B Định dạng đoạn; C Định dạng trang; D Cả A, B, C C©u 31: Trong Microsoft Word việc xác định lề trái/phải đoạn văn chọn thuộc loại định dạng ? A Kí tự B Đoạn văn C Trang văn D Trang hình C©u 32: Phông chữ sau viết chữ Việt mã Unicode: A VnTime B Times New Roman C VNI Times D Cả ba phông C©u 33: Trong cách xếp trình tự công việc sau, trình tự hợp lí soạn thảo văn ? A Gõ văn Trình bày  Chỉnh sửa  In ấn B Gõ văn  Trình bày  In ấn  Chỉnh sửa C Chỉnh sửa  Trình bày  Gõ văn  In ấn D Gõ văn  Chỉnh sửa Trình bày  In ấn C©u 34: Để xem văn trước in ta dùng lệnh sau ? A File  Print Preview; B File  Print; C File  Preview Print;  Preview; C©u 35: Lệnh Insert  Page Number Word dùng để làm gì: A Dàn trang; D Đếm trang; B Căn trang; C Đánh số trang; D File TRƯỜNG THPT NGUYỄN SỸ SÁCH ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT TIN HOC 10 – LẦN TỔ: TOÁN-TIN Thời gian làm bài:45 phút (30 câu trắc nghiệm) Câu 1: Thư mục ta sửa lại tên? A C:\ B BaiTap C GiaiTri D My Document Câu 2: Phát biểu phát biểu đây? A Hai tệp loại lưu hai thư mục khác trùng tên với nhau; B Hai tệp loại lưu thư mục trùng tên với nhau; C Chỉ nạp hệ điều hành sau chương trình ứng dụng thực xong; D Chỉ nạp hệ điều hành chương trình ứng dụng thực hiện; Câu 3: Biểu tượng cửa sổ Windows mang ý nghĩa gì? A Đóng cửa sổ B Phóng to cửa sổ toàn hình C Cửa sổ trở kích thước cũ D Thu nhỏ cửa sổ xuống công việc Câu 4: Phím F0 phím thuộc loại nào? A Nhóm phím chức B Nhóm phím điều khiển C Nhóm phím di chuyển D Không có phím Câu 5: Phát biểu sai nói đến hệ điều hành? A Hệ điều hành tập hợp chương trình tổ chức thành hệ thống B Hệ điều hành đảm bảo tương tác người dùng với hệ thống C Hệ điều hành phần mềm hệ thống D Hệ điều hành phần mềm tiện ích Câu 6: Muốn chọn biểu tượng ta thực A Nháy nút trái chuột lần liên tiếp B Nháy nút phải chuột lần liên tiếp C Nháy nút trái chuột lần D Cả A, B, C Câu 7: Tên tệp không hợp lệ hệ điều hành Windows? A Khoi 10.abcd B a1234.b1234 C Hoc tin 10 D TIN*HOC10 Câu 8: Thành phần quan trọng máy tính A RAM B ROM C Đĩa cứng D CPU Câu 9: Hệ điều hành A phần mềm tính toán B tập hợp chương trình tổ chức thành hệ thống C phần mềm giải mã D chương trình xử lí lệnh máy tính Câu 10: Trong đường dẫn sau đường dẫn đường dẫn đúng? A ….\ HS_A\ TIN\ KIEM*TRA1TIET B ….\ HS_A\ TIN\ KIEMTRA1TIET C …\ HS_A\ TIN\ KIEM/TRA1TIET D …./ HS_A/ TIN/ KIEMTRA1TIET Câu 11: Tìm câu câu đây? A Hai thư mục tên phải thư mục mẹ B Hai tệp tên phải thư mục mẹ khác C Thư mục chứa tệp thư mục D Một thư mục tệp tên nằm thư mục mẹ Câu 12: Khi khỏi hệ thống có chế độ bản? A B C D Câu 13: Để xem thuộc tính biểu tượng, ta: A Nháy nút trái chuột vào biểu tượng chọn Properties B Nháy nút phải chuột vào biểu tượng chọn settings C Nháy nút trái chuột vào biểu tượng chọn settings D Nháy nút phải chuột vào biểu tượng chọn Properties Câu 14: Trong tên tệp hệ điều hành Windows thành phần không bắt buộc phải có? A Phần tên B Phần mở rộng C Cả phần tên phần mở rộng D Tên thư mục Câu 15: Trong tên tệp hệ điều hành dựa vào phần để phân loại tệp: A Phần tên B Không có C Phần mở rộng D Phần tên phần mở rộng Câu 16: Cách sau dùng để khởi động máy tính (trạng thái tắt) A Nhấn nút Reset B Start  Turn off  Restart C Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del D Nhấn nút Power Câu 17: Tên tệp hệ điều hành Windows: A Có tối đa 255 kí tự khoảng trắng B Có tối đa 255 kí tự, không phân biệt chữ thường, chữ hoa C Có tối đa 255 kí tự, có khoảng trắng, phân biệt chữ thường, chữ hoa D Không kí tự khoảng trắng Câu 18: “Chọn chế độ để tắt máy sau lưu toàn trạng thái làm việc thời vào đĩa cứng” nói đến chế độ khỏi hệ thống đây? A Hibernate B Shut Down C Stand By D Turn Off C Bộ nhớ D Thiết bị ngọai vi Câu 19: Hệ điều hành lưu trữ đâu? A CPU B Bộ nhớ Câu 20: Trong tên tệp sau tên tệp không hợp lệ hệ điều hành Windows: A Baitap.doc B Bai/tap.pas C Bai &tap toan D Bai * tap.doc Câu 21: Sau chọn biểu tượng, muốn xóa biểu tượng ta nhấn phím: A Backspace B Delete C Cả A, B D Cả A, B sai Câu 22: Phần mở rộng tên tệp thể hiện: A Ngày thay đổi tệp B Kích thước tệp C Tên thư mục chứa tệp D Phân loại tệp Câu 23: Cách sau dùng để khởi động lại máy tính (đang hoạt động) A Start  Turn off  Stand By B Start  Turn off  Hibernate C Start  Turn off  Turn off D Start  Turn off  Restart Câu 24: Để thay đổi tên, ta thực - Bước 1: chọn biểu tượng - Bước 2: …………….- Bước 3: nhấn enter sau sửa xong Bước bước sau đây? A Nháy nút trái chuột lên lần nữa, tiến hành sửa tên B Nháy nút phải chuột lên lần nữa, tiến hành sửa tên C Cả A, B D Cả A, B sai Câu 25: Bảng chọn cửa sổ thư mục chứa lệnh soạn thảo chép, cắt, dán? A Edit B View C File D Windows Câu 26: Chọn lệnh để thay đổi ngày hệ thống A Start  Control Panel  Date and Time B Start  All Programs  Date and Time C Start  Properties  Date and Time D Start  Setting Date and Time Câu 27: Chọn lệnh để mở bảng tính tính toán? A Start  Control Panel  Calculator B Start  All Programs  settings  Calculator C Start  All Programs  Accessories  Caculator D Cả A, B, C sai Câu 28: Muốn tạm ngừng máy tính ta thực A Start  Turn off  Restart B Start  Turn off  Turn off C Start  Turn off  Stand By D Start  Turn off  Hibernate Câu 29: Trong tin học, thư mục là: A Tập hợp tệp thư mục B Tệp đặc biệt phần mở rộng C Phần ổ đĩa chứa tập hợp tệp D Mục lục tra cứu thông tin Câu 30: Chọn phát biểu sai phát biểu sau nói chức hệ điều hành? A Cung cấp tài nguyên cho chương trình B Kiểm tra hỗ trợ phần mềm cho thiết bị ngoại vi C Cung cấp dịch vụ tiện ích hệ thống D Thay hoàn toàn cho người ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG I NĂM 2015-2016 MÔN: TIN – LỚP 10 Thời gian: 40 phút TRẮC NGHIỆM (7đ): Chọn câu trả lời đáp án sau : Câu 1: ROM là: A Bộ nhớ cho phép đọc ghi liệu B Bộ phận đưa liệu vào Câu 2: 5120 KB bằng? C Bộ nhớ A Tất sai D Bộ nhớ cho phép đọc liệu B 512 MB C MB D 640 MB Câu 3: Hoàn chỉnh khái niệm sau: vùng nhớ trung gian ghi ô nhớ: A RAM B ROM C Đĩa cứng D Cache Câu 4: Trong phần mềm sau đây, phần mềm phần mềm hệ thống: A Hệ điều hành Window XP B Phần mềm soạn thảo văn Microsoft Word C Ngôn ngữ lập trình Turbo Pascal 7.0 D Phần mềm chép đĩa Nero Câu 5: Trong tình sau máy tính thực thi công việc tốt người? A Phê bình tác phẩm văn học B Chuẩn đoán bệnh C Phân tích tâm lí người D Thực chuỗi phép tính Câu 6: Thương mại điện tử dịch vụ lĩnh vực: A Thông tin B Buôn bán C Thương mại Câu 7: Chọn phát biểu SAI câu sau : D Truyền thông A Bộ nhớ bị tắt máy hay cúp điện đột ngột B Bộ nhớ thường đĩa cứng, đĩa mềm, thẻ nhớ, C CPU gồm hai phận: điều khiển (CU) số học / lôgic (ALU) D Phần cứng máy tính bao gồm: Bộ xử lí trung tâm(CPU), nhớ trong/ngoài, thiết bị vào/ra Câu 8: Ngôn ngữ lập trình chia thành loại? Đó loại nào? A Hai loại: Ngôn ngữ bậc cao, ngôn ngữ bậc thấp B Nhiều loại ngôn ngữ: Pascal, C, C#, C++, Java… C Ba loại: Ngôn ngữ máy, hợp ngữ ngôn ngữ bậc cao Câu 9: Mục đích việc hiệu chỉnh là: D Chỉ loại A Phát sửa sai sót B Xác định lại Input Output toán C Mô tả chi tiết toán D Để tạo chương trình Câu 10: Hãy chọn phát biểu hợp lý khái niệm phần mềm : A Phần mềm gồm chương trình máy tính để làm chương trình máy tính khác B Phần mềm gồm chương trình máy tính, tài liệu cách tổ chức liệu tài liệu hướng dẫn khác C Phần mềm gồm chương trình máy tính cách tổ chức liệu D Phần mềm gồm chương trình máy tính liệu kèm Câu 11: Với sơ đồ thuật toán hình vẽ, xác định Input cho thuật toán: A - 2, 6, 8, 43, 12 Nhập N dãy số nguyên a1, a2, a3, a4, a5 Xuất giá trị M Đ S M0,i1 B 12, 3, C - 51, 12, 14, 8, 2, MM+1 Đ ii+1 i=6 S D 5, 54, 6, 32, 12 Câu 12: Thiết bị nhớ : A Máy quét (máy Scan) B Bộ nhớ Cache C Máy in (printer) D Thiết bị nhớ Flash Câu 13: Phát biểu sau phù hợp khái niệm bit? A Đơn vị đo lượng thông tin B Một số có chữ số C Chính chữ số D Đơn vị đo khối lượng kiến thức Câu 14: Chọn câu sai phần mềm ứng dụng: A Các trò chơi chương trình chỉnh sửa ảnh không phần mềm ứng dụng B Phần mềm diệt virus phần mềm ứng dụng C Là phần mềm giải công việc sống D Phần mềm tiện ích phần mềm ứng dụng Câu 15: Để lưu trữ lâu dài liệu, ta thường sử dụng thiết bị nào: A Thiết bị nhớ flash B RAM C ROM D CPU Câu 16: Con người phóng vệ tinh nhân tạo, bay lên vũ trụ nhờ hệ thống máy tính thuộc lĩnh vực nào? A Tự động hóa điều khiển B Trí tuệ nhân tạo C Giáo dục D Quản lý Câu 17: Các bước tiến hành để giải toán máy tính theo thứ tự : A Xđịnh toán ; Viết CT ; Lựa chọn thiết kế thuật toán ; Hiệu chỉnh ; Viết tài liệu B Lựa chọn thiết kế thuật toán; Xđịnh toán; Viết CT; Hiệu chỉnh; Viết tài liệu C Xđịnh toán; Lựa chọn thiết kế thuật toán; Viết tài liệu ; Viết CT ; Hiệu chỉnh D Xđịnh toán; Lựa chọn thiết kế thuật toán; Viết CT; Hiệu chỉnh; Viết tài liệu Câu 18: Loại bỏ thiết bị để thiết bị lại tạo thành nhóm: A Máy chiếu B Máy scan C Máy in D Loa tai nghe Câu 19: Cho dãy A gồm số sau: , 51 , 12 , 14 , Dựa vào thuật toán xếp tráo đổi để dãy tăng, cho biết dãy thu sau lần duyệt dãy A trên: A , 12, , 14 , 51 B , 12 , 51 , , 14 C , 12, 14 , , 51 D , , 12 , 14 , 51 Câu 20: Chương trình dịch chương trình : A Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình bậc cao B Chuyển đổi chương trình viết ngôn ngữ bậc cao sang ngôn ngữ máy C Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang hợp ngữ bậc cao D Chuyển đổi hợp ngữ sang ngôn ngữ lập trình Câu 21: Hợp ngữ ? A Là ngôn ngữ mà máy tính hiểu thực được, lệnh dãy bit B Là ngôn ngữ lập trình mà mô tả thuật toán để giao cho máy tính thực C Là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao không phụ thuộc vào loại máy D Sử dụng số từ tiếng Anh để thực lệnh ghi Để thực cần dịch ngôn ngữ máy Câu 22: Hãy xác định Input toán sau: Cho dãy A gồm N số nguyên a1, a2, , aN khác nhau, a1 số chẳn Tìm số chẳn lớn dãy A A Số chẳn lớn dãy A B Số nguyên dương N dãy số nguyên a1, a2, , aN khác nhau, a1 số chẳn C Số nguyên dương N dãy số nguyên khác a1, a2, , aN D Số chẳn lớn dãy A thông báo “Không có số chẳn dãy” Câu 23: Hình hình sau thể thao tác nhập xuất liệu? A Các mũi tên B Hình ô val C Hình chữ nhật D Hình thoi Câu 24: Tính chất sau tính chất thuật toán? A Tính xác định B Tính đắn C Tính xác D Tính dừng Câu 25: Việc chế tạo người máy ứng dụng Tin học lĩnh vực: A Quản lý máy móc B Trí tuệ nhân tạo C Tự động hóa điều khiển D Truyền thông Câu 26: Thiết bị sau nhớ RAM máy tính: A B C D Câu 27: Trong tiêu chí sau thuật toán tối ưu, tiêu chí quan trọng nhất: A Thời gian chạy nhanh B Dễ hiểu C Tốn nhớ D Trình bày dễ nhìn Câu 28: Trong tin học sơ đồ khối là: A Ngôn ngữ lập trình bậc cao B Sơ đồ cấu trúc máy tính C Sơ đồ mô tả thuật toán D Sơ đồ thiết kế vi điện tử TỰ LUÂN: (3đ) Câu 29: a) Hãy đổi hệ đếm số sau: 7B16 = ?10 b) Biểu diễn số sau dạng dấu phẩy động: 5700,13 Câu 30: a) Hãy kể tên thành phần xử lý trung tâm (CPU)? b) Hãy nêu điểm khác nhớ nhớ ngoài? [...]... LOP10A1 TIN HOC Thong _tin Bai_toan VAT LY Cơ học Câu 2.(0.5đ) Sao chép thư mục Thong _tin vào thư mục Cơ học Câu 3.(0.5đ) Di chuyển thư mục Bai_toan vào thư mục VAT LY Câu 4.(0.5đ) Xóa thư mục Nhiệt học trong thư mục VAT LY vào Recycle Bin Câu 5.(0.5đ) Đổi tên thư mục Thong _tin thành thư mục Information HẾT TRƯỜNG THPT DUY TÂN KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 HK II - NH 2015-2016 TỔ: TIN - CN MÔN : TIN HỌC - LỚP:... một tập hợp các tệp D Mục lục tra cứu các thông tin Câu 30: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau nói về chức năng của hệ điều hành? A Cung cấp tài nguyên cho các chương trình B Kiểm tra và hỗ trợ phần mềm cho các thiết bị ngoại vi C Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống D Thay thế hoàn toàn cho con người ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I NĂM 2015-2016 MÔN: TIN – LỚP 10 Thời gian: 40 phút TRẮC NGHIỆM...  Print Preview; B File  Print; C File  Preview Print;  Preview; C©u 35: Lệnh Insert  Page Number trong Word dùng để làm gì: A Dàn trang; D Đếm trang; B Căn trang; C Đánh số trang; D File TRƯỜNG THPT NGUYỄN SỸ SÁCH ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT TIN HOC 10 – LẦN 2 TỔ: TOÁN -TIN Thời gian làm bài:45 phút (30 câu trắc nghiệm) Câu 1: Thư mục nào sao đây ta không thể sửa lại tên? A C:\ B BaiTap C GiaiTri D My... Windows? A Khoi 10. abcd B a1234.b1234 C Hoc tin 10 D TIN* HOC10 Câu 8: Thành phần quan trọng nhất của máy tính là A RAM B ROM C Đĩa cứng D CPU Câu 9: Hệ điều hành là A phần mềm tính toán B tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống C phần mềm giải mã D bộ chương trình xử lí lệnh của máy tính Câu 10: Trong các đường dẫn sau đường dẫn nào là đường dẫn là đúng? A ….\ HS_A\ TIN\ KIEM *TRA1 TIET B... chọn Turn off computer, chọn mục Restart D Trong bảng chọn Turn off computer, chọn mục Hibernate Câu 7: Đường dẫn nào sau đây không hợp lệ Cho BAITAP.DOC là một tập tin trong windows A D:\THUCHANH\LOP10\THI \TIN C D:\HKI \TIN\ LOP10 B D:\BAITAP.DOC\THUCHANH\THI D D:\LOP10 \TIN\ HKI\BAITAP.DOC Câu 8: Để mở tiện ích Calculator và tính biểu thức: 128*4+ 15*9 – 61*35.5 Bước 1: Chọn lệnh Start Bước 2: Chọn lệnh... Programs  settings  Calculator C Start  All Programs  Accessories  Caculator D Cả A, B, C đều sai Câu 28: Muốn tạm ngừng máy tính ta thực hiện A Start  Turn off  Restart B Start  Turn off  Turn off C Start  Turn off  Stand By D Start  Turn off  Hibernate Câu 29: Trong tin học, thư mục là: A Tập hợp các tệp và thư mục con B Tệp đặc biệt không có phần mở rộng C Phần ổ đĩa chứa một tập hợp các... phần mềm giải mã D bộ chương trình xử lí lệnh của máy tính Câu 10: Trong các đường dẫn sau đường dẫn nào là đường dẫn là đúng? A ….\ HS_A\ TIN\ KIEM *TRA1 TIET B ….\ HS_A\ TIN\ KIEMTRA1TIET C …\ HS_A\ TIN\ KIEM /TRA1 TIET D …./ HS_A/ TIN/ KIEMTRA1TIET Câu 11: Tìm các câu đúng trong các câu dưới đây? A Hai thư mục cùng tên phải ở trong 1 thư mục mẹ B Hai tệp cùng tên phải ở trong 2 thư mục mẹ khác nhau C Thư... định dạng trang của một văn C©u 15: bản ? A Đặt kích thước các lề của trang ; B Đổi kích thước trang giấy C Đặt khoảng cách thụt dòng đầu D Đặt hướng của giấy C©u 16:, Để định dạng danh sách liệt kê, ta thực hiện lệnh : A Insert  Bullets and Numbering B Format  Bullets and Numbering C Edit  Bullets and Numbering D File  Bullets and Numbering C©u 17: Để chọn toàn bộ văn bản ta dùng tổ hợp phím nào... chữ C Phông chữ D Cả A, B, C Để căn lề đều hai bên cho đoạn văn bản, sau khi đưa con trỏ đến đoạn văn cần định C©u 27: dạng, ta thực hiện A File  Page setup B Format  Justify C Nhấn tổ hợp phím Ctrl + J D Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E C©u 28: Để xóa kí tự bên phải con trỏ khi soạn thảo văn bản ta sử dụng phím A Shift B End C Delete D Back Space C©u 29: Định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh: A Edit ... C Định dạng trang; D Cả A, B, C C©u 31: Trong Microsoft Word việc xác định lề trái/phải của đoạn văn bản được chọn thuộc loại định dạng nào ? A Kí tự B Đoạn văn bản C Trang văn bản D Trang màn hình C©u 32: Phông chữ nào sau đây viết được chữ Việt trong mã Unicode: A VnTime B Times New Roman C VNI Times D Cả ba phông C©u 33: Trong các cách sắp xếp trình tự công việc sau, trình tự nào là hợp lí nhất
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp đề kiểm tra môn Tin học lớp 10 năm 20152016, Tổng hợp đề kiểm tra môn Tin học lớp 10 năm 20152016, Tổng hợp đề kiểm tra môn Tin học lớp 10 năm 20152016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay