(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Nhà nước Việt Nam với việc bảo đảm quyền con người trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay

27 162 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:53

(Luận án tiến sĩ) Nhà nước Việt Nam với việc bảo đảm quyền con người trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay(Luận án tiến sĩ) Nhà nước Việt Nam với việc bảo đảm quyền con người trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay(Luận án tiến sĩ) Nhà nước Việt Nam với việc bảo đảm quyền con người trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay(Luận án tiến sĩ) Nhà nước Việt Nam với việc bảo đảm quyền con người trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay(Luận án tiến sĩ) Nhà nước Việt Nam với việc bảo đảm quyền con người trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ HÒE NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỚI VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY Chuyên ngành : Chủ nghĩa vật biện chứng Chủ nghĩa vật lịch sử Mã số : 62 22 03 02 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI - 2015 Công trình hoàn thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Ngư i hư ng dẫ n khoa họ c: PGS, TS Trần Thành Phả n biệ n 1: Phả n biệ n 2: Phả n biệ n 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi ngày tháng năm 20 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Quyền người (QCN) thành đấu tranh chung nhân loại chống lại áp bức, bất công Bảo đảm QCN trở thành mối quan tâm chung cộng đồng quốc tế, giá trị mà nhà nước hướng tới Cùng với phát triển lịch sử, vấn đề bảo đảm QCN nhận thức thực tốt với giá trị, chuẩn mực QCN ngày mở rộng Tuy nhiên, tùy theo thời kỳ lịch sử, chế độ kinh tế, trị, quan điểm giai cấp khác mà có chuẩn mực, nguyên tắc bảo đảm QCN khác Do đó, chưa có quan niệm thống khái niệm QCN bảo đảm QCN Điều thể rõ quan điểm trị, cách tổ chức, thực thi quyền lực nhà nước cụ thể Theo luật nhân quyền quốc tế, bảo đảm QCN trách nhiệm nhà nước vấn đề mang tính nguyên tắc hoạt động nhà nước Ở Việt Nam, từ Hiến pháp 1946, tôn trọng quyền tự dân chủ nhân dân trở thành nguyên tắc nhà nước mục xuyên suốt phát triển xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) Thực tiễn 30 năm đổi Việt Nam đem lại cho kinh nghiệm quý báu tổ chức nhà nước, phát huy hiệu nhà nước bảo đảm QCN Tuy nhiên nhiều lý do, việc bảo đảm QCN Nhà nước ta nhiều hạn chế Trên lĩnh vực pháp luật, nhiều quy định pháp luật bất cập, mâu thuẫn, khó triển khai thực tiễn Công tác tuyên truyền, giáo dục QCN cho người dân đội ngũ cán công chức nặng hình thức, thiếu gắn kết với thực tiễn, gây trở ngại cho việc bảo đảm QCN Tổ chức máy nhà nước cồng kềnh, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, hoạt động hiệu Tình trạng thiếu trách nhiệm, vô cảm, vi phạm QCN người dân số cán bộ, công chức gây xúc xã hội, tạo kẽ hở cho số lực thù địch lợi dụng vu cáo Việt Nam vi phạm QCN Bên cạnh đó, tác động toàn cầu hóa (TCH) hội nhập quốc tế (HNQT) nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp QCN Việc phân bổ nguồn lực, quy trình ban hành sách, pháp luật QCN chưa đáp ứng đòi hỏi thực tiễn Chất lượng sách kinh tế, sách xã hội chưa đạt yêu cầu, việc thực sách pháp luật QCN nhiều bất cập đòi hỏi có điều tiết, can thiệp Nhà nước Vì vậy, nghiên cứu vấn đề lý luận nhà nước việc bảo đảm QCN; phân tích thực trạng Nhà nước Việt Nam việc bảo đảm QCN, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu Nhà nước việc bảo QCN yêu cầu cần thiết lý luận lẫn thực tiễn Vì vậy, tác giả chọn vấn đề "Nhà nư c Việ t Nam vớ i việ c bả o đả m quyề n ngư i điề u kiệ n hộ i nhậ p quố c tế hiệ n nay" làm đề tài nghiên cứu Mục đích, nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu 2.1 Mụ c đích củ a luậ n án Trên sở làm rõ vấn đề lý luận nhà nước việc bảo đảm QCN thực tiễn bảo đảm QCN Nhà nước ta luận án đề xuất số quan điểm giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu Nhà nước việc bảo đảm QCN điều kiện HNQT Việt Nam 2.2 Nhiệ m vụ củ a luậ n án Để đạt mục đích trên, luận án tập trung giải nhiệm vụ sau: - Làm số vấn đề lý luận QCN, bảo đảm QCN, tầm quan trọng biểu nhà nước việc bảo đảm QCN - Làm rõ thực trạng Nhà nước Việt Nam việc bảo đảm QCN điều kiện HNQT vấn đề đặt - Đề xuất số quan điểm giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu Nhà nước việc bảo đảm QCN điều kiện HNQT Việt Nam 2.3 Phạ m vi nghiên u củ a luậ n án - Luận án khảo sát thực trạng Nhà nước Việt Nam việc bảo đảm QCN điều kiện HNQT (từ 1995 đến nay) 3 Phương pháp nghiên cứu Tác giả luận án sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, phương pháp lô-gíc lịch sử, phân tích tổng hợp, quy nạp diễn dịch, thống kê so sánh, trừu tượng cụ thể Đóng góp khoa học luận án - Luận án góp phần làm rõ vấn đề lý luận QCN, bảo đảm QCN, tầm quan trọng nhà nước việc bảo đảm QCN - Luận án làm rõ thực trạng Nhà nước Việt Nam việc bảo đảm QCN (những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân) vấn đề đặt ra, từ đó, đề xuất số quan điểm giải pháp nâng cao hiệu Nhà nước việc bảo đảm QCN điều kiện HNQT Việt Nam Ý nghĩa thực tiễn luận án - Kết nghiên cứu luận án dùng làm tài liệu tham khảo cho người hoạch định sách quản lý xã hội đánh giá, giải đề xuất vấn đề có liên quan đến QCN, bảo đảm QCN, nâng cao hiệu nhà nước việc bảo đảm QCN điều kiện HNQT - Luận án làm tài liệu tham khảo nghiên cứu, giảng dạy QCN vấn đề khác có liên quan Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình tác giả công bố liên quan đến luận án danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án gồm chương, 10 tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ QUYỀN CON NGƯỜI VÀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI 1.1.1 Các công trình nghiên cứu quyền người Các công trình tiêu biểu nhiều học giả nước nghiên cứu vấn đề lý luận QCN như: sách “Quyền người” Jacques Mourgon (1995); sách “Quyền người giới đại” Phạm Khiêm Ích Hoàng Văn Hảo chủ biên (1995); “Góp phần tìm hiểu quyền người” tác giả Phạm Văn Khánh (2006); “Triết học trị quyền người”, tác giả Nguyễn Văn Vĩnh (2006); “Quyền người, tiếp cận đa ngành liên ngành khoa học xã hội” Võ Khánh Vinh chủ biên (2009), giáo trình “Lý luận quyền người”, Viện nghiên cứu quyền người (2010); sách “Quyền người, lý luận thực tiễn” Viện NC quyền người (2014) Mặc dù cách tiếp cận phân tích có khác nhau, song công trình tập trung nghiên cứu, luận giải vấn đề lý luận QCN như: khái niệm QCN, chất đặc trưng QCN, nội dung quyền người Bên cạnh đó, số công trình tập trung phân tích điều kiện, chế bảo đảm QCN 1.1.2 Các công trình nghiên cứu bảo đảm quyền người Có nhiều công trình nghiên cứu bảo đảm QCN, tiêu biểu là: đề tài cấp nhà nước “Các điều kiện đảm bảo quyền người, quyền công dân nghiệp đổi đất nước” (1995), Hoàng Văn Hảo chủ nhiệm; sách “Hiến pháp, pháp luật quyền người- Kinh nghiệm Việt Nam Thụy Điển”, Trung tâm Nhiên cứu quyền người (2001); đề tài “Bảo đảm quyền dân sự, trị pháp luật thực tiễn Việt Nam” (2010) Tường Duy Kiên chủ nhiệm; sách “Bảo vệ thúc đẩy quyền kinh tế, xã hội, văn hóa pháp luật thực tiễn Việt Nam”, Trần Thị Hòe Vũ Công Giao (2011); viết “Thực tiễn bảo đảm quyền người Việt Nam vấn đề đặt nay”, tác giả Đặng Dũng Chí (Tạp chí Cộng sản số 6/2014) Có thể khẳng định, mức độ khác nhau, công trình tập trung phân tích thành tựu, hạn chế việc bảo đảm QCN pháp luật thực tiễn lĩnh vực: dân sự, trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, nguyên nhân thành tựu, hạn chế, kiến nghị giải pháp nhằm bảo đảm tốt QCN 1.1.3 Các công trình nghiên cứu bảo đảm quyền người điều kiện hội nhập quốc tế Các công trình tiêu biểu nghiên cứu bảo đảm QCN điều kiện HNQT, gồm sách “Toàn cầu hóa quyền công dân Việt Nam (nhìn từ khía cạnh văn hóa)” (1999), Trần Văn Bính chủ biên; viết “Toàn cầu hóa, thương mại nhân quyền” (2004), tác giả Kieren Pitzpatrick; “Toàn cầu hóa, kinh tế thị trường nhân quyền”, tác giả Cao Đức Thái; “Toàn cầu hóa với việc bảo đảm quyền người Việt Nam”, tác giả Hoàng Hùng Hải, (2009); “Quyền người bối cảnh toàn cầu hóa”, tác giả Nguyễn Mạnh Hùng (2009) Theo tác giả, TCH HNQT tạo nhiều hội để mở rộng thực hóa QCN, song mang lại nhiều thách thức việc bảo đảm QCN Do đó, cần phải tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, bảo đảm tốt QCN 1.2 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI HIỆN NAY 1.2.1 Các công trình nghiên cứu bảo đảm quyền người Nhà nước Các công trình tiêu biểu nghiên cứu nhà nước việc bảo đảm QCN, gồm: sách “Quyền lực nhà nước quyền công dân” (2003), tác giả Đinh Văn Mậu; sách “Quyền người, quyền công dân Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (2004), tác giả Trần Ngọc Đường; viết “Nhà nước, chế bảo đảm quyền người”, (Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 2/2003); “Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam với việc bảo đảm quyền người” (Tạp chí Nghề Luật số 8/2004) tác giả Tường Duy Kiên Các công trình tập trung phân tích chế bảo đảm QCN nhà nước; thành tựu, hạn chế bảo đảm QCN nhà nước, khẳng định nghĩa vụ nhà nước phải tạo chế thích hợp để bảo đảm tốt QCN người dân khả 1.2.2 Các công trình nghiên cứu nhà nước việc bảo đảm quyền người điều kiện hội nhập quốc tế Các công trình nghiên cứu nhà nước việc bảo đảm QCN điều kiện HNQT gồm: đề tài “Bảo đảm quyền người Việt Nam bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế- vấn đề giải pháp” (2008), Đặng Dũng Chí chủ nhiệm; đề tài “Tổ chức hoạt động quan nhân quyền quốc gia số nước ASEAN Trung Quốc - Kinh nghiệm Việt Nam”, Nguyễn Đức Thùy chủ nhiệm (2011); viết “Bảo đảm thực quyền người Việt Nam điều kiện hội nhập quốc tế”, tác giả Vũ Hoàng Công (2014); viết “Hội nhập quốc tế với việc bảo đảm quyền người” Trần Thị Hòe (Tạp chí Lý luận trị số 6/2014) Các công trình tập trung phân tích nhiệm vụ nhà nước việc bảo đảm QCN, đề xuất giải phương hướng giải pháp bảo đảm QCN nhà nước như: Hoàn thiện pháp luật QCN; Xây dựng chế đảm QCN; Nâng cao nhận thức pháp luật QCN; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế (HTQT) QCN 1.3 NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA MÀ LUẬN ÁN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 1.3.1 Những giá trị cần tham khảo công trình liên quan Tùy theo cách tiếp cận khác nhau, công trình nghiên cứu khía cạnh khác QCN như: Lý luận QCN; Thực tiễn bảo đảm QCN; Toàn cầu hóa, HNQT QCN; nhà nước việc bảo đảm QCN Các công trình khoa học có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn Kết nghiên cứu công trình tư liệu quan trọng để tác giả kế thừa, phát triển luận án Tuy nhiên, liên quan đến đề tài luận án, nhiều vấn đề chưa bàn đến đề cập chưa thành hệ thống, góc độ triết học 1.3.2 Những vấn đề mà luận án tiếp tục nghiên cứu Kế thừa giá trị công trình trên, Luận án tập trung làm rõ vấn đề sau: - Làm rõ khái niệm QCN, bảo đảm QCN - Phân tích luận giải tầm quan trọng biểu cụ thể vai trò nhà nước việc bảo đảm QCN - Phân tích tác động HNQT đến QCN tác động đến Nhà nước việc bảo đảm QCN Việt Nam - Phân tích đánh giá thực trạng Nhà nước Việt Nam việc bảo đảm QCN, vấn đề đặt cho Nhà nước việc bảo đảm QCN điều kiện HNQT - Đề xuất số quan điểm giải pháp chủ yếu nâng cao tính hiệu Nhà nước việc bảo đảm QCN điều kiện HNQT Việt Nam Chương BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI VÀ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI 2.1 QUYỀN CON NGƯỜI VÀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI 2.1.1 Quyền người - số vấn đề lý luận 2.1.1.1 Khái niệ m quyề n ngư i Có nhiều định nghĩa khác QCN Mỗi định nghĩa tiếp cận vấn đề từ góc độ định, thuộc tính định QCN Tính phù hợp định nghĩa có QCN tùy thuộc vào nhìn nhận chủ quan cá nhân Trên sở tiếp thu điểm hợp lý số định nghĩa QCN, Luận án cho rằng: quyền người phạm trù trị- xã hội - lịch sử, phản ánh nhu cầu, lợi ích, lực vốn có, có người hình thức chuẩn mực khách quan, xã hội thừa nhận bảo đảm quy định pháp luật Như vậy, QCN nhu cầu, lợi ích vốn có cần phải có người; áp dụng chung cho tất người; xã hội thừa nhận bảo đảm thông qua chế định pháp luật thực trở thành quyền 2.1.1.2 Đặ c trư ng củ a quyề n ngư i Từ định nghĩa trên, QCN có đặc trưng bản: (1) bẩm sinh, vốn có; (2) QCN mang giá trị phổ biến; (3) mang tính lịch sử - cụ thể; (4) gắn liền với nhà nước; (5) bảo đảm pháp luật 2.1.2 Bảo đảm quyền người 2.1.2.1 Khái niệ m bả o đả m quyề n ngư i Hiện nay, có nhiều cách hiểu định nghĩa khác bảo đảm QCN Tiếp thu điểm hợp lý định nghĩa trước, Luận án cho rằng: Bảo đảm quyền người việc chủ thể (cá nhân, nhà nước, tổ chức trị, xã hội ) có nghĩa vụ sử dụng biện pháp, cách thức để thực hóa nguyên tắc, tiêu chuẩn quyền người nhằm bảo vệ thực thi hiệu quyền tự người hoạt động mình, ngăn ngừa lạm dụng, vi phạm quyền người từ phía chủ thể khác Như vậy, bảo đảm quyền người bao hàm hai nội dung bản: Thứ nhất, nguyên tắc, quy tắc, cách thức, thủ tục để thúc đẩy bảo vệ QCN Thứ hai, yếu tố, chủ thể tham gia vào việc thúc đẩy bảo vệ QCN Đây hai nội dung có ý nghĩa quan trọng, định việc bảo đảm QCN 2.1.2.2 Tầ m quan trọ ng củ a bả o đả m quyề n ngư i Bảo đảm QCN có tầm quan trọng đặc biệt, bởi: (1) Bảo đảm QCN mục tiêu bản, cốt lõi luật nhân quyền quốc tế nội dung 11 Bố n là, tham gia hợ p tác quố c tế quyề n ngư i Tham gia hợp tác quốc tế (HTQT), nhà nước cần thực nhiệm vụ: (a) Ký kết, phê chuẩn Công ước quốc tế khu vực QCN; (b) Hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia theo nguyên tắc Công ước mà nhà nước thành viên; (c) Xây dựng chế giám sát thực thi Công ước; (d) Xây dựng báo cáo quốc gia việc thực nghĩa vụ Công ước theo yêu cầu Ủy ban công ước; (e) Tiếp nhận trả lời kháng thư, tiếp nhận xử lý khuyến nghị chung Ủy ban; (h) Tham gia đối thoại với nhà nước, tổ chức quốc tế bảo đảm thực QCN Luận án phân tích kinh nghiệm bảo đảm QCN số quốc gia, đại diện cho số khu vực như: Thụy Điển; In-đô-nê-xia; Kenya; Trung Quốc để làm sở để so sánh với việc bảo đảm QCN Nhà nước Việt Nam Chương Kết luận chương Quyền người phạm trù đa diện, nên có nhiều cách hiểu định nghĩa khác QCN Vì vậy, chương luận án phân tích số định nghĩa QCN từ đó, đưa quan điểm tác giả QCN; phân tích chất đặc trưng QCN, là: bẩm sinh, vốn có; mang giá trị phổ biến; mang tính lịch sử - cụ thể; gắn liền với nhà nước, pháp luật Chương 2, luận án tập trung làm rõ khái niệm bảo đảm QCN, tầm quan trọng nhà nước việc bảo đảm QCN Xuất phát từ vị trí, vai trò QCN, Luận án khẳng định bảo đảm QCN có tầm quan trọng đặc biệt không với quốc gia mà cộng đồng quốc tế Ngày nay, bảo đảm QCN thuộc trách nhiệm nhiều chủ thể, đó, trách nhiệm trước hết thuộc nhà nước Cơ sở để tác giả rút nhận định xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ nhà nước Đó chức năng: (a) Ban hành pháp luật QCN; (b) Tạo chế bảo đảm QCN; (c) Điều tiết phát triển kinh tế bảo đảm QCN; (d) Thực quản lý xã hội bảo đảm QCN; (e) Thiết lập quan hệ HTQT nhằm bảo đảm QCN 12 Chương 2, Luận án luận giải nhiệm vụ cụ thể nhà nước việc bảo đảm QCN Từ chức mình, nhà nước cần thực nhiệm vụ bảo đảm QCN, là: (1) Xây dựng sách, pháp luật bảo đảm QCN; (2) Tổ chức thực thi sách, pháp luật bảo đảm QCN; (3) Xây dựng hoàn thiện tổ chức máy thiết chế bảo vệ QCN; (4) Thực HTQT lĩnh vực QCN Đây nhiệm vụ quan trọng để nhà nước thực nghĩa vụ bảo đảm QCN mình, đặc biệt điều kiện TCH HNQT Chương NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 3.1 HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM 3.1.1 Hội nhập quốc tế trình hội nhập quốc tế Việt Nam 3.1.1.1 Khái niệ m hộ i nhậ p quố c tế Hiện nay, có nhiều cách tiếp cận định nghĩa khác HNQT, song hiểu cách chung nhất, Hội nhập quốc tế trình quốc gia tiến hành hoạt động tăng cường gắn kết, liên kết họ với nhau, dựa chia sẻ lợi ích, mục tiêu, giá trị, nguồn lực, quyền lực tuân thủ luật chơi chung khuôn khổ định chế quốc tế quy định tổ chức mà quốc gia tham gia 3.1.1.2 Quá trình hộ i nhậ p quố c tế củ a Việ t Nam Có thể khẳng định, Việt Nam tham gia hội nhập từ năm 1976 (sau thành viên LHQ) không ngừng mở rộng hợp tác với nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế khu vực Đến nay, Việt Nam xác lập quan hệ ngoại giao với 181 quốc gia, quan hệ kinh tế thương mại với 230 nước vùng lãnh thổ, thành viên tích cực 70 tổ chức quốc tế khu vực Việt Nam tham gia cách chủ động, tích cực, có trách nhiệm vào 13 việc xây dựng Cộng đồng ASEAN; tham gia toàn diện, sâu rộng vào diễn đàn đa phương, thành viên nhiều tổ chức quốc tế 3.1.2 Hội nhập quốc tế tác động đến Nhà nước việc bảo đảm quyền người Việt Nam 3.1.2.1 Nhữ ng tác độ ng tích cự c Hội nhập quốc tế tác động tích cực Nhà nước việc bảo đảm QCN nhiều lĩnh vực như: (1) Thúc đẩy trình hoàn thiện sách, pháp luật QCN Có thể khẳng định, HNQT làm thay đổi tư pháp lý QCN hoạch định thực thi sách pháp luật QCN theo nguyên tắc tôn trọng bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp người phù hợp với điều ước quốc tế QCN; (2) Thúc đẩy việc xây dựng, củng cố thiết chế bảo đảm QCN Nhà nước, làm cho trình diễn nhanh hơn, khoa học hơn; (3) Tạo chế phối hợp Nhà nước với tổ chức quốc tế bảo đảm thúc đẩy việc thực QCN 3.1.2.2 Nhữ ng tác độ ng tiêu cự c Tuy nhiên, bên cạnh tác động tích cực, HNQT làm nảy sinh nhiều thách thức nhà nước việc bảo QCN Chẳng hạn, trình hội nhập, việc tuân thủ định chế quốc tế phần chi phối vai trò Nhà nước hoạch định sách, pháp luật QCN; hoàn thiện thiết chế bảo đảm QCN; điều tiết kinh tế, giải vấn đề xã hội…Do đó, khẳng định, HNQT mang lại nhiều hội cho Nhà nước việc bảo đảm QCN, đồng thời đặt nhiều thách thức cho Nhà nước việc bảo đảm QCN 3.2 THỰC TRẠNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ 3.2.1 Những thành tựu chủ yếu Nhà nước Việt Nam việc bảo đảm quyền người điều kiện hội nhập quốc tế Thứ nhấ t, hoàn thiệ n sách, pháp luậ t quyề n ngư i Nhà nước ta có nhiều nỗ lực xây dựng hoàn thiện sách, pháp luật QCN, ban hành nhiều sách kinh tế, sách xã hội 14 bảo đảm QCN (chính sách bảo vệ quyền tự sản xuất, kinh doanh; sách lao động, việc làm; sách giáo dục, sách y tế, sách an sinh xã hội ), tạo sở cho việc bảo đảm QCN Nhà nước ta bước hoàn thiện hệ thống pháp luật QCN (sửa đổi Hiến pháp, ban hành nhiều luật luật) Số lượng chất lượng văn luật tăng nhanh, ghi nhận nhiều QCN như: quyền giữ bí mật thông tin; quyền khiếu nại, tố cáo; quyền bồi thường thiệt hại vật chất danh dự; quyền sở hữu thu nhập hợp pháp, nhà Phạm vi điều chỉnh luật có nhiều thay đổi tích cực, quy trình xây dựng luật thay đổi theo hướng dân chủ, công khai phù hợp với nguyên tắc luật quốc tế yêu cầu thực tiễn Thứ hai, tổ c, thự c thi sách, pháp luậ t quyề n ngư i Nỗ lực Nhà nước tổ chức thực thi sách, pháp luật QCN thể số hoạt động chủ yếu như: Ban hành văn hướng dẫn thực sách, pháp luật QCN; Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực thi sách, pháp luật QCN; Thực lồng ghép QCN vào trình xây dựng, thực chương trình, sách phát triển; Tuyên truyền, giáo dục pháp luật QCN Đây khâu để tổ chức thực thi sách, pháp luật QCN đạt hiệu Thứ ba, xây dự ng, hoàn thiệ n thiế t chế bả o đả m quyề n ngư i Để bảo đảm tốt QCN, Nhà nước ta trọng xây dựng hoàn thiện thiết chế bảo đảm QCN như: (1) Hoàn thiện tổ chức máy hoạt động quan Nhà nước (Quốc hội; Chính phủ, quan Tư pháp; Chính quyền địa phương cấp ) theo hướng gọn nhẹ, chuyên sâu, hoạt động hiệu quả; (2) Chú trọng xây dựng quan chuyên trách bảo vệ QCN (Ban đạo nhân quyền Chính phủ; Các quan chuẩn bị thực Báo cáo việc thực Công ước quốc tế QCN ); (3) Hoàn thiện thiết chế phản biện xã hội 15 Thứ tư , hợ p tác quố c tế quyề n ngư i Việt Nam có nhiều nỗ lực HTQT QCN như: (1) Tham gia ký kết nhiều Công ước quốc tế QCN; (2) Thực có trách nhiệm nghĩa vụ báo cáo quốc gia tình hình thực Công ước; (3) Tích cực hợp tác sâu rộng có chất lượng lĩnh vực QCN Những nỗ lực thể cam kết, tâm Nhà nước việc tôn trọng, bảo vệ thúc đẩy QCN, tuân thủ quy định luật pháp quốc tế QCN 3.2.2 Những hạn chế Nhà nước Việt Nam việc bảo đảm quyền người điều kiện hội nhập quốc tế - Hạ n chế hoàn thiệ n sách, pháp luậ t QCN Hệ thống sách, pháp luật QCN nhiều bất cập chưa theo kịp với thực tiễn Nhiều quy định pháp luật chồng chéo, chí mâu thuẫn Tính khả thi nhiều văn luật chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm quyền ghi nhận Hiến pháp 2013, hiệu lực thực tế thấp (quyền lập hội, biểu tình, tiếp cận thông tin ) - Hạ n chế việ c thự c thi sách, pháp luậ t QCN Tổ chức thực thi sách, pháp luật QCN nhiều hạn chế Điển hình tình trạng chậm trễ việc thi hành quy định Hiến pháp, luật sách Công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi sách, pháp luật QCN chưa đạt hiệu mong đợi Cơ chế bảo đảm việc thi hành kiến nghị, kết luận tra chưa rõ ràng, hiệu lực pháp lý chưa cao - Hạ n chế việ c hoàn thiệ n thiế t chế bả o đả m QCN Việc hoàn thiện thiết chế bảo đảm QCN chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ Tổ chức máy quan Nhà nước quyền cấp cồng kềnh, nhiều nấc, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền Chế độ trách nhiệm nhiều quan người đứng đầu chưa rõ Cơ chế vận hành bất hợp lý Đội ngũ cán bộ, công chức hạn chế lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ Thực tế làm giảm hiệu Nhà nước việc bảo đảm QCN 16 - Hạ n chế hợ p tác quố c tế quyề n ngư i Hoạt động HTQT QCN Nhà nước nhiều hạn chế Báo cáo thực Công ước quốc tế QCN chậm, chưa hạn Công tác đấu tranh lĩnh vực QCN chưa có chiến lược dài hạn, chưa huy động sức mạnh tổng hợp hệ thống trị Công tác thông tin, tuyên truyền thành tựu bảo đảm QCN phiến diện, tạo kẽ hở để lực thù địch lợi dụng, vu cáo ta vi phạm dân chủ, tự thông tin 3.2.3 Nguyên nhân 3.2.3.1 Nguyên nhân củ a thành tự u Nguyên nhân làm nên thành tựu bảo đảm QCN Nhà nước ta thời gian qua có: (1) Đường lối đổi đắn Đảng; (2) Nhà nước xác định mục tiêu bản, có ý nghĩa định tôn trọng quyền lợi ích hợp pháp người dân; (3) Xác định nhiệm vụ ưu tiên thực thi QCN 3.2.3.2 Nguyên nhân củ a hạ n chế Những hạn chế Nhà nước việc bảo đảm QCN có nhiều nguyên nhân, phải kể đến: (1) Nhận thức QCN phận cán người dân hạn chế; (2) Tổ chức thực nhiều bất cập; (3) Phẩm chất, lực đội ngũ cán làm nhiệm vụ bảo vệ QCN bất cập Đây nguyên nhân nguyên nhân dẫn đến hạn chế Nhà nước việc bảo đảm QCN nước ta 3.3 NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỚI VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 3.3.1 Vấn đề đặt nhận thức giải mối quan hệ nhân quyền chủ quyền hội nhập quốc tế Trong HNQT, nhận thức giải mối quan hệ nhân quyền chủ quyền vấn đề mà nhà nước đặc biệt quan tâm Bởi tham gia HNQT, việc tuân thủ chế định quốc tế vấn đề mà nhiều quốc gia Phương Tây lợi dụng để đưa đòi hỏi cải thiện dân chủ, nhân 17 quyền nhằm can thiệp vào vấn đề chủ quyền quốc gia, dân tộc Vì vậy, nhận thức, giải mối quan hệ mở rộng QCN sở giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia nhiệm vụ quan trọng đặt Nhà nước 3.3.2 Vấn đề đặt yêu cầu bảo đảm quyền người Nhà nước với bất cập xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoàn thiện Nhà nước pháp quyền thể chế kinh tế thị trường (KTTT) định hướng XHCN Những bất cập hoàn thiện Nhà nước pháp quyền; hình thành yêu cầu mới, đa dạng QCN thể chế KTTT định hướng XHCN đặt Nhà nước trước nhiều thách thức Đó việc xuất nhu cầu cho quyền yêu cầu bảo đảm QCN, gia tăng khoảng cách phân hóa giàu nghèo, vấn đề lao động di cư; biến đổi khí hậu đòi hỏi Nhà nước vừa phải có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu ngày cao QCN cho nhóm dân cư khu đô thị, vừa phải tiếp tục thực nghĩa vụ bảo đảm quyền thiết yếu cho đa số nhân dân; đặt thách thức Nhà nước bảo đảm QCN 3.3.3 Vấn đề đặt yêu cầu cao bảo đảm QCN Nhà nước với trình độ dân trí hạn chế Trong điều kiện TCH HNQT, giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ thúc đẩy việc hưởng thụ QCN người dân Do đó, yêu cầu bảo đảm QCN đặt Nhà nước ngày cao Tuy nhiên, Việt Nam nước có thu nhập đầu người thấp, trình độ trình độ văn hóa, trình độ hiểu biết pháp luật, dân chủ QCN nhân dân thấp Điều gây trở ngại cho việc mở rộng nâng cao chất lượng bảo đảm QCN Nhà nước 18 Kết luận chương Bảo đảm QCN điều kiện HNQT nước ta phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp, khó khăn, song với nỗ lực Đảng Nhà nước, Việt Nam thu nhiều kết đáng khích lệ việc bảo đảm QCN Hoạt động xây dựng hoạch định sách, pháp luật QCN có nhiều đổi mới, đạt tiến Hoạt động tổ chức thực thi sách, pháp luật QCN tổ chức hiệu Công tác xây dựng hoàn thiện thiết chế bảo đảm QCN thu nhiều kết khích lệ Nhà nước có nhiều nỗ lực huy động tham gia tổ chức trị, xã hội việc bảo đảm QCN HTQT QCN Tuy nhiên, trước tác động HNQT, việc bảo đảm QCN Nhà nước nhiều hạn chế, đặt nhiều vấn đề cần giải quyết, là: (1) Vấn đề đặt nhận thức giải mối quan hệ nhân quyền chủ quyền quốc gia; (2) Vấn đề đặt yêu cầu bảo đảm QCN với bất cập hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN; (3) Vấn đề đặt yêu cầu bảo đảm QCN với trình độ dân trí nhiều hạn chế, bất cập Điều đòi hỏi phải Nhà nước phải có quan điểm định hướng có giải pháp cụ thể, hữu hiệu để khắc phục giải vấn đề đặt Chương NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI VIỆC BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY - MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP 4.1 MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CƠ BẢN 4.1.1 Nâng cao hiệu Nhà nước việc bảo đảm quyền người điều kiện hội nhập quốc tế phù hợp với quy định quốc tế quyền người sở giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia 19 Độc lập dân tộc chủ quyền quốc gia mục tiêu xuyên suốt Đảng ta khát vọng ngàn đời nhân dân Việt Nam Do đó, nâng cao hiệu Nhà nước việc bảo đảm QCN HNQT phù hợp với điều ước quốc tế QCN song tách rời nhiệm vụ giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia toàn vẹn lãnh thổ Đây nguyên tắc quán Đảng Nhà nước ta Nguyên tắc không phù hợp với nguyên tắc chung luật pháp quốc tế QCN mà đáp ứng vọng ngàn đời nhân dân ta 4.1.2 Nâng cao hiệu Nhà nước việc bảo đảm quyền người gắn liền với trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Bảo đảm QCN Nhà nước thực đạt hiệu cao điều kiện Nhà nước pháp quyền, KTTT định hướng XHCN vận hành khoa học theo quy luật thị trường thể chế dân chủ Do đó, để nâng cao hiệu Nhà nước việc bảo đảm QCN, Đảng Nhà nước cần đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN thực dân chủ hóa xã hội lĩnh vực đời sống xã hội, nhằm thực ngày tốt QCN 4.1.3 Nâng cao hiệu Nhà nước việc bảo đảm quyền người gắn với phát triển văn hóa nâng cao dân trí Bảo đảm QCN phụ thuộc vào truyền thống văn hóa trình độ dân trí Do đó, Nhà nước cần tập trung phát triển văn hóa, nâng cao trình độ dân trí, tạo điều kiện hội bình đẳng việc tiếp cận nguồn lực hưởng thụ dịch vụ giáo dục, đào tạo, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phát triển khoa học giáo dục, tạo hội để người dân tự phát triển lực cá nhân, nâng cao trình độ văn hóa, trình độ hiểu biết pháp luật QCN 20 4.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 4.2.1 Từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật quyền người Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật QCN giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu bảo đảm QCN Nhà nước Vì vậy, thời gian tới cần: (1) Tập trung hoàn thiện quy trình xây dựng sách, pháp luật QCN lĩnh vực; (2) Rà soát, sửa đổi, bổ sung pháp luật, sách có liên quan đến bảo đảm QCN phù hợp với Hiến pháp năm 2013 (xây dựng ban hành Luật tiếp cận thông tin; Luật người tị nạn; Luật hội; Luật biểu tình; Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Luật trưng cầu ý dân Rà soát sửa đổi Luật bảo hiểm xã hội; Luật nhà ở; Luật sở hữu trí tuệ ); (3) Bảo đảm thống xây dựng hoàn thiện pháp luật QCN; (4) Đổi chế áp dụng thi hành pháp luật QCN 4.2.2 Đổi tổ chức, hoạt động máy Nhà nước theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa bảo đảm quyền người - Đổi tổ chức hoạt động máy Nhà nước theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN nhiệm vụ trọng tâm Nhà nước nhằm bảo đảm ngày tốt QCN Hiện nay, trọng tâm việc đổi mới, kiện toàn tổ chức hoạt động máy Nhà nước trọng: (1) Hoàn thiện tổ chức máy nâng cao chất lượng hoạt động Quốc hội; (2) Đổi mới, kiện toàn tổ chức máy Chính phủ; (3) Đổi tổ chức hoạt động quan tư pháp; (4) Đổi mới, kiện toàn tổ chức hoạt động quyền địa phương cấp 4.2.3 Từng bước hoàn thiện thiết chế bảo đảm quyền người Hoàn thiện thiết chế bảo đảm QCN giải pháp quan trọng có ý nghĩa chiến lược việc nâng hiệu Nhà nước bảo đảm QCN Để làm tốt nhiệm vụ này, Nhà nước cần: Một là, Hoàn thiện thể chế Đảng lãnh đạo Nhà nước, phân định rõ 21 thẩm quyền trách nhiệm Đảng với thẩm quyền trách nhiệm Nhà nước việc thực nhiệm vụ bảo đảm QCN Hai là, Kiện toàn quan chuyên trách bảo vệ QCN như: Đổi tổ chức hoạt động Ban đạo nhân quyền Chính phủ; Kiện toàn quan, tổ chức có chức theo dõi, tư vấn, trợ giúp Chính phủ lĩnh vực QCN; Đẩy mạnh nghiên cứu để thúc đẩy việc thành lập quan nhân quyền quốc gia Ba là, Hoàn thiện chế giám sát bảo đảm thực QCN, huy động tham gia tổ chức trị xã hội việc thúc đẩy thực QCN Bốn là, Tập trung xây dựng hoàn thiện chế độ, trách nhiệm quan Nhà nước, cán công chức việc bảo đảm QCN, như: Xây dựng, đổi mới, hoàn chỉnh quy trình đánh giá cán làm công tác bảo vệ thực thi QCN; Xây dựng quy chế tuyển chọn cán quản lý nhà nước lĩnh vực QCN; Xây dựng tiêu chuẩn cán quản lý nhà nước QCN Năm là, Tăng cường nâng cao nhận thức QCN, tập trung: Biên soạn chiến lược kế hoạch cụ thể cho tuyên truyền, giáo dục QCN; Tăng cường quản lý nhà nước giáo dục QCN; Từng bước đào tạo đội ngũ chuyên gia có trình độ cao QCN; Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán công chức trách nhiệm họ việc bảo vệ QCN nâng cao nhận thức người dân việc thực QCN 4.2.4 Tăng cường hợp tác quốc tế lĩnh vực quyền người Nâng cao hiệu Nhà nước việc bảo đảm QCN, thời gian tới, tập trung đẩy mạnh HTQT lĩnh vực QCN lĩnh vực trị; kinh tế, văn hóa, giáo dục nhân quyền như: Nghiên cứu, gia nhập phê chuẩn số Công ước quốc tế QCN; Tăng cường vai trò Việt Nam tổ chức quốc tế khu vực mà Việt Nam thành viên; Chủ động đấu tranh lĩnh vực QCN; Đẩy mạnh hợp tác đa 22 phương song phương lĩnh vực QCN, tuyên truyền thành tựu QCN mà Việt Nam đạt lĩnh vực dân sự, trị, kinh tế, xã hội, văn hóa quyền nhóm xã hội dễ bị tổn thương; Chú trọng nâng cao lực cho quan, cán có nhiệm vụ thực thi sách, pháp luật bảo đảm QCN Kết luận chương Chương 4, luận án đề xuất số quan điểm giải pháp nâng cao hiệu Nhà nước việc bảo đảm QCN Các quan điểm là: (1) Nâng cao hiệu Nhà nước việc bảo đảm QCN phải phù hợp với quy định quốc tế QCN sở giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia; (2) Nâng cao hiệu Nhà nước việc bảo đảm QCN gắn với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN; (3) Nâng cao hiệu Nhà nước việc bảo đảm QCN gắn với phát triển văn hóa nâng cao dân trí Từ quan điểm định hướng trên, Luận án đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu Nhà nước Việt Nam việc bảo đảm QCN, là: (1) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật QCN; (2) Tiếp tục đổi tổ chức hoạt động máy Nhà nước theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN bảo đảm QCN; (3) Tiếp tục hoàn thiện thiết chế, chế bảo đảm QCN; (4) Tăng cường HTQT lĩnh vực QCN Trong giải pháp trên, giải pháp hoàn thiện tổ chức máy Nhà nước theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN hoàn thiện thiết chế bảo đảm QCN cần phải trọng đặc biệt Bởi theo tác giả, nay, Nhà nước ta thiếu tổ chức máy Nhà nước hoàn thiện đáp ứng yêu cầu bảo đảm QCN, thiếu cán có lực tổ 23 chức, đạo thực sách pháp luật bảo vệ QCN; thiếu chế chịu trách nhiệm cán bộ, công chức lĩnh vực họ đảm nhiệm Vì vậy, hoàn thiện hệ thống máy quản lý nhà nước bảo đảm QCN xây dựng đội ngũ cán có đủ lực phẩm chất làm công tác bảo vệ thực thi QCN việc làm cần thiết Nhà nước ta KẾT LUẬN Từ quan điểm “con người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển”, Đảng Nhà nước ta trọng tới việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân Đây nội dung cốt lõi, mục tiêu xuyên suốt yêu cầu Nhà nước dân chủ Yêu cầu xuất phát từ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực tiễn sống Ngày nay, trước tác động trình HNQT đòi hỏi nhà nước phải suy nghĩ mối quan hệ nhà nước với công dân, lợi ích quốc gia với quốc tế, chủ quyền quốc gia với giới hội nhập toàn diện cách sâu sắc tầm triết học Các quốc gia muốn tồn phát triển phải hòa vào xu chung song phải giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp người dân Đây vấn đề có ý nghĩa sống quốc gia Thực đổi HNQT đem cho Nhà nước nhiều thành tựu tất lĩnh vực, có QCN Song mặt trái HNQT làm nảy sinh nhiều vấn đề QCN đòi hỏi Nhà nước phải giải Những năm qua, Nhà nước Việt Nam bước hoàn thiện chức quản lý lĩnh vực bảo đảm QCN Nhiều sách, văn pháp luật QCN ban hành; hệ thống quản lý nhà 24 nước bảo vệ thực thi QCN từ Trung ương đến địa phương bước đổi hoàn thiện; ý thức trách nhiệm bảo vệ QCN quan nhà nước, tổ chức trị, xã hội cộng đồng ngày nâng cao, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm QCN Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, tình hình bảo vệ thực thi QCN nước ta nhiều vấn đề đáng lo ngại Vì vậy, nâng cao hiệu qủa Nhà nước việc bảo đảm QCN thời kỳ HNQT nước ta cần tiến hành đồng nhiều giải pháp, cần: (1) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật QCN; (2) Đổi tổ chức hoạt động máy Nhà nước theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN bảo đảm QCN; (3) Tiếp tục hoàn thiện thiết chế, chế bảo đảm QCN; (4) Tăng cường HTQT lĩnh vực QCN Các giải pháp tập trung vào vấn đề Nhà nước việc bảo đảm QCN Đây mục đích nhiệm vụ Luận án đặt từ đầu tìm hướng giải Quyền người thành chung nhân loại Bảo đảm QCN vấn đề có ý nghĩa toàn cầu Việt Nam thực đổi HNQT điều kiện kinh tế, xã hội nhiều hạn chế nên không tránh khỏi hạn chế nâng cao hiệu Nhà nước việc bảo đảm QCN Vì vậy, vấn đề Nhà nước việc bảo đảm QCN đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Trần Thị Hòe (2004), “Xóa đói giảm nghèo - Một biện pháp thực quyền người”, Tạp chí Tư tưởng văn hóa, (2), tr.48-50 Trần Thị Hòe (2004), “Bảo đảm quyền bình đẳng phụ nữ thời kỳ Đổi mới”, Tạp chí Tư tưởng văn hóa,(3), tr.32-36 Trần Thị Hòe (2004), “Quyền an sinh xã hội thời kỳ Đổi Việt Nam- thành tựu vấn đề đặt ra”, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, (3), tr.53-57 Trần Thị Hòe (2005), “Quyền trị phụ nữ Việt Nam thời kỳ Đổi - Thành tựu, vấn đề giải pháp”, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, (2), tr.53-57 Trần Thị Hòe (2005), “Bảo đảm quyền người thời kỳ đổi Việt Nam”, Tạp chí Lý luận trị, (5), tr.54-58 Trần Thị Hòe (2007), “Bảo đảm quyền trị phụ nữ bối cảnh toàn cầu hóa nước ta nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (8), tr.47-52 Trần Thị Hòe (2007), “Bảo đảm quyền tự sản xuất kinh doanh bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế nước ta nay”, đặc san Báo Đời sống Pháp luật (Tháng 4), tr.10-12 26-28 Trần Thị Hòe (2008), “Quyền chăm sóc sức khỏe phụ nữ Việt Nam gia nhận WTO”, Tạp chí Khoa học trị, (2), tr.32-37 Trần Thị Hòe (2009), “Nghiên cứu vấn đề bạo lực gia đình phụ nữ góc độ quyền người nước ta nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (11), tr.44-49 10 Trần Thị Hòe (2010), “Pháp luật quốc tế phòng chống bạo lực gia đình phụ nữ, Tạp chí Khoa học trị, (2), tr.48-55 11 Trần Thị Hòe (2010), “Tư tưởng Hồ Chí Minh quyền dân sự, trị việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Thông tin Quyền người (6), tr 25-28 12 Trần Thị Hòe, Vũ Công Giao (2011), Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa pháp luật thực tiễn Việt Nam, sách tham khảo, Nxb Lao động xã hội 13 Trần Thị Hòe (2011), “Bảo đảm quyền bình đẳng dân tộc Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI”, Thông tin Quyền người (2), tr 19-24 14 Nguyễn Duy Sơn, Trần Thị Hòe (2013), “Tiếp cận dựa quyền hoạch định thực thi sách Việt Nam”, Tạp chí Lý luận trị (2), tr.62-67 15 Trần Thị Hòe (2013), “Nghiên cứu quyền người Việt Nam - Kết vấn đề đặt ra”, Thông tin Quyền người (2), tr.22-27 16 Trần Thị Hòe (2014), “Về đấu tranh nhằm bảo vệ quyền người Việt Nam nay”, Thông tin Quyền người (3+4), tr.50-52 17 Trần Thị Hòe (2014), “Bảo đảm quyền tự báo chí, tự thông tin điều kiện hội nhập quốc tế Việt Nam nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (215), tr.8-13 18 Trần Thị Hòe (2014), “Hội nhập quốc tế với việc bảo đảm quyền người”, Tạp chí lý luận trị (6), tr.81-83 19 Trần Thị Hòe (2014), “Chính sách, pháp luật Việt Nam với việc bảo vệ quyền người điều kiện hội nhập quốc tế nay”, Tạp chí Lý luận trị truyền thông, (6), tr.36-40 20 Trần Thị Hòe (2014), “Nhà nước - chủ thể trụ cột việc bảo đảm quyền người”, Tạp chí Giáo dục Lý luận, (219), tr.22-27 21 Trần Thị Hòe (2014), “Tác động hội nhập quốc tế đến việc bảo đảm quyền người Việt Nam nay”, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, (10), tr.28-33 22 Trần Thị Hòe (2015), “Bảo đảm quyền người thời kỳ hội nhập quốc tế Việt Nam - Thành tựu vấn đề đặt ra”, Tạp chí Khoa học trị, (1), tr.100-106 23 Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Thị Hòe (2015), “Nâng cao trách nhiệm bảo đảm quyền người Nhà nước nay”, Tạp chí Lý luận trị, (1), tr.36-40 24 Trần Thị Hòe (2015), “Giám sát quyền lực nhà nước, bảo đảm quyền người Việt Nam nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (227), tr.91-93 25 Trần Thị Hòe (2015), “Đảm bảo quyền người xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (236), tr 4951 76
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Nhà nước Việt Nam với việc bảo đảm quyền con người trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Nhà nước Việt Nam với việc bảo đảm quyền con người trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Nhà nước Việt Nam với việc bảo đảm quyền con người trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay