TRỌN BỘ TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 HỌC KỲ 1 SƯU TẦM

55 145 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:52

Tr Nghi m To n 12 HK N m h : 2106 – 2017 ( ) ( ) Câu : Cho hàm số y = f(x) có Khẳng định sau khẳng định ? đường thẳng y = y = -1 A Đồ thị hàm số ho ó hai ti m cận ngang B Đồ thị hàm số ho không ó ti m cận ngang C Đồ thị hàm số ho ó ti m cận ngang đường thẳng x = x = -1 D Đồ thị hàm số ho ó hai ti m cận ngang Câu : Giá trị nhỏ hàm số A B -1 C D -5 Câu : Hình đồ thị hàm số Dựa vào đồ thị ho, tìm ho phương trình có nghi m A B C Câu : Hàm số y  x3  3x  mx đạt cực tiểu x = A m = B m  C m ≠ Câu : Ti m cận đứng đồ thị hàm số A y = B x = -1 C y = -1 Câu : Đồ thị sau đồ thị hàm số ? A B Câu : Tìm giá trị nhỏ hàm số A C D m  D x = C D đoạn [2 ;4] B D Câu : Hỏi hàm số đồng biến khoảng nào? A B C ( ) ( ) ( Câu : Đồ thị sau đồ thị hàm số A B C D s D ) D ( ) Page Tr Nghi m To n 12 HK N m h : 2106 – 2017 Câu 10 : Hàm số sau đồng biến khoảng x A B C định nó? D Câu 11 : Hỏi hàm số nghịch biến khoảng ? A ( ) ( ) B ( ) ( C ( ) ( ) D ( ) ( Câu 12 : Giá trị cực tiểu yCT hàm số A C B ) ) D Câu 13 : Giá trị cực đại yCĐ hàm số y = x3 – 3x + A B C D -1 Câu 14 : Cho hàm số (1): ; (2): ; (3): ; (4): Trong hàm số trên, hàm số cực trị? A (2) (4) B (1) (2) C (3) (4) D (1) (3) Câu 15 : Cho hàm số y = f(x) x định liên tục R có bảng biến thiên Khẳng định sau khẳng định ?  1  x     y’ y   3 -4 -4 A Hàm số đạt cự đại x = đạt cực B Hàm số có giá trị lớn -3 tiểu x = ± C Hàm số ó cực trị D Hàm số có ba cực trị Câu 16 : Giá trị lớn hàm số đoạn [-2;0] A B D -4 C Câu 17 : Ti m cận ngang đồ thị hàm số A y = B x = C x = -1 D y = Câu 18 : Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = x – 3x + điểm ó hoành độ : A y = -2 B y = C y = D y = -3 x 1 Câu 19 : H số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y  điểm giao điểm đồ thị hàm x 1 số với trục tung bằng: A -2 B C -1 D Biết đường thẳng y = -2x + c t đồ thị hàm số y = x + x + điểm ; Câu 20 : kí hi u (x0 ;y0) t a độ điểm Tìm y0 A y0 = B y0 = C y0 = D y0 = -1 - s Page Tr Nghi m To n 12 HK N m h : 2106 – 2017 Câu Đồ thị hàm số sau ó dạng hình vẽ: A y  x  x B y  x  x  C y  x  x D y   x  x Câu Cho hàm số y  Số ti m cận đồ thị hàm số bằng: x2 A B C Câu Có tiếp tuyến với đồ thị hàm số y  D 2x  biết tiếp tuyến vuông góc với đường 2x 1 thẳng y  x A B C Câu Điểm cực tiểu hàm số : y   x3  3x  x = A -1 B C - Câu Đồ thị hàm số sau ó dạng hình vẽ: A y   x3  x B y  x3  x C y  x3  x  D D D y  x3  x Câu Giá trị lớn M giá trị nhỏ m hàm số y   x đoạn  1;1 là: A M  1; m  3 ; B M  9; m  ; C M  1; m  1 D M  3; m  ; Câu Đồ thi hàm số y  x3  3x  ó điểm cực tiểu là: A ( ; ) B ( -1 ; ) C ( -1 ; ) D ( ; -1 ) Câu Giá trị tham số m để phương trình  x  3x   2m ó nghi m phân i t A 4  m  B  m  C  m  D 2  m  Câu Hàm số y  x3  mx  có cực trị : A m  B m  C m  s D m  Page Tr Nghi m To n 12 HK N m h : 2106 – 2017 Câu 10 Giá trị nhỏ hàm số hàm số y  x  A B  1;  x2 C D Câu 11 Hàm số : y  x3  3x  nghịch biến khoảng: A (3;0) B (0; ) C (2;0) D (; 2) Câu 12 Với giá trị m hàm số y   x  x  mx  nghịch biến tập x nó? A m  B m  C m  Câu 13 Đồ thị hàm số sau ó dạng hình vẽ: A y  x x 1 B y  x x 1 C y  định D m  x x 1 D y  x 1 x Câu 14 H số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  điểm giao điểm đồ thị hàm số x 1 với trục tung bằng: A -1 B C -2 D Câu 15 Số giao điểm đường thẳng y  x  đường cong y  A B C 2 x  2016 là: x2 D Câu 16 Đường thẳng y = m c t đồ thị hàm số y  x3  3x  điểm phân bi t khi: A  m  B m  C  m  D  m  Câu 17 Giá trị lớn M giá trị nhỏ m hàm số y  x3  3x  x  35 đoạn  4; 4 là: A M  40; m  8 B M  40; m  ; C M  40; m  41 ; D M  15; m  41 ; Câu 18 Điểm cự đại hàm số : y  x  x  x = A B  C  D Câu 19 Kết luận sau tính đơn u hàm số y  2x  đúng? A Hàm số luôn đồng biến \ 1 ; x 1 B Hàm số đồng biến khoảng (–; –1) (–1; +) C Hàm số nghịch biến khoảng (–; –1) (–1; +); D Hàm số luôn nghịch biến \ 1 ; s Page Tr Nghi m To n 12 HK N m h : 2106 – 2017 Câu 20 Số giao điểm đường thẳng y  x  đường cong y  A B 2x  là: x 1 C D Câu 21 Giá trị tham số m để hàm số : y  x  (m  1) x  m x  đạt cự đại x= -1 là: A m = -2 B Không có giá trị m C m= -1 D m  1 Câu 22 Giá trị tham số m để phương trình x  x  m  ó nghi m phân i t  m  1 A  B  m  C 1  m  D 1  m  m   2 Câu 23 Cho hàm số y = –x3 + 3x2 – 3x + 1, m nh đề sau đúng? A Hàm số luôn đồng biến khoảng x định; B Hàm số luôn nghịch biến khoảng x định; C Hàm số đạt cự đại x = 1; D Hàm số đạt cực tiểu x = Câu 24 Cho hàm số y  3x  Khẳng định sau đúng? 2x 1 A Đồ thị hàm số có ti m cận ngang y  B Đồ thị hàm số ti m cận C Đồ thị hàm số có ti m cận đứng x= D Đồ thị hàm số có ti m cận đứng y  Câu 25 Hàm số : y  x  x  nghịch biến khoảng: A (1;0)  (1; ) B (; 1) (0;1) C (1;0) (1; ) Câu 26 Cho hàm số y  A D (; 1)  (0;1) x  Số ti m cận đồ thị hàm số bằng: x  3x  2 B C D 2 Câu 27 Khẳng định sau đồ thị hàm số y   x  x  : x 1 A xCD  1 B yCD  yCT  C yCT  4 D xCD  xCT  Câu 28 Giá trị tham số m để phương trình x3  3x2   m  ó nghi m phân i t A  m  B 2  m  C 3  m  D  m  Câu 29 Giá trị tham số m để hàm số : y  x3  3x2  2mx  đạt cự đại x =2 là: A m = B Không có giá trị m C m= D m  Câu 30 Cho hàm số y  A max y  1;0 x 1 Ch n phương n 2x 1 11 B y  C y  3;5  1;2 - s phương n sau: D max y  1;1 - Page Tr Nghi m To n 12 HK N m h : 2106 – 2017 Câu 1: Hàm số y  x3  mx   m2  m  1 x  đồng biến A m  1 B m  1 C m  1 Câu 2: Bảng biến thiên sau hàm số x 1  y'   0  D m  1   y  A y  x3  3x  B y   x3  3x  C y   x3  3x  D y   x3  3x Câu 3: Đường thẳng y  m c t đồ thị hàm số y  x3  3x điểm A m  2; m  B m  2 C m  D 2  m  Câu 4: Hàm số y   x  x  đạt GTLN  0; 2 điểm ó hoành độ A x  B x  C x  1 D x  Câu 5: Hàm số y  A 2x  nghịch biến x 1 B  ; 1 C  ; 1 ;  1;   D  1;   Câu 6: Hàm số y   x  3x  đạt cự đại A x  B x  C x  1 D x  Câu 7: Đồ thị hàm số y  x  3x  có tiếp tuyến điểm ó hoành độ ó phương trình A y  1 B y  3x  C y  x  D y  Câu 8: Bảng biến thiên sau hàm số x  3    y'   y   2 A y  x  3x   2 B y   x  x Câu 9: Đường thẳng y  x  m c t đồ thị y  C y  x  x  D y  x  3x  x hai điểm phân bi t x 1 A 2  m  B m  2 C m  Câu 10: Baát phöông trình  x   m x   m  coù nghieäm A m  1 B m  C m  Câu 11: Đồ thị sau hàm số nào? D với m i m D m  2 -2 -4 s Page Tr Nghi m To n 12 HK N m h : 2106 – 2017 A y  x3  3x B y  x3  3x C y   x3  x D y   x3  x Câu 12: Đường thẳng y  m  c t đồ thị y   x  x  điểm phân bi t A m  1; m  B  m  C m  2; m  D  m  3 Câu 13: Hàm số y  x  3x  đồng biến khoảng A  1;   B  1;1 C  ; 1 ; 1;   D  ;1 Câu 14: Đồ thị hàm số y  x  x  có tiếp tuyến điểm ó hoành độ ó phương trình A y  24 x  38 B y  C y  D y  24 x  38 Câu 15: GTLN, GTNN hàm số y  x  x  x2  x  2016 đoạn  0; 4 A 2016; 2018 B 2014; 2024 C 2016; 2024 D 2018; 2024 Câu 16: Hàm số y  x  x đạt GTCĐ điểm ó hoành độ A x  B x  2 C x  2 D x  Câu 17: Đồ thị hàm số y   x   m   x  c t trục hoành điểm phân bi t A m  1; m  B m  C m  1; m  D m  Câu 18: Bảng biến thiên sau hàm số  x y’ y + +   x2 2x  C y  1 x x 1 Câu 19: Hàm số y  x   m  1 x  m  có ba cực trị phân bi t A y  2x  x 1  -1 B y  A m  B m  1 Câu 20: Hàm số y  C m  x4 đạt GTLN đoạn  0;1 x2 B C 5 D y  x 1 2x  D m  1 D 2 A Câu 21: Đồ thị sau hàm số -5 -2 -4 -6 x 2 x  x 1 B y  C y  D y  x 1 2x 1 x 1 Câu 22: Đồ thị hàm số y   x  1  x  2mx  m   c t trục hoành diểm phân bi t x  A y  x 1 A 3  m  1; m  B m  Câu 23: Đồ thị sau hàm số nào? C m  1; m  D m  1 -2 s Page Tr Nghi m To n 12 HK N m h : 2106 – 2017 A y  x  3x  B y   x  x  C y   x  3x  D y  x  x  Câu 24: Hàm số y  x3  3x ó GTLN GTNN đoạn  0; 2 A 0; B 2; C 0; D 2; Câu 25: Hàm số y  x  x  đồng biến khoảng A  1;   B  1;0  ; 1;   C  ; 1 ;  0;1 D  ;1 x c t đồ thị hàm số y x3 x điểm nhất; kí Câu 1: Biết đường thẳng y hi u x0 ; y0 t a độ điểm Tìm y0 A y0 B y0 C y0 D y0 Câu 2: Giả sử hàm số f x ó đạo hàm khoảng a; b Khẳng định sau khẳng định sai ? A Nếu f ' x 0, x a; b hàm số f liên tục a; b hàm số f đồng biến khoảng a; b B Nếu f ' x C Nếu f ' x D Nếu f ' x 0, x a; b hàm số f đồng biến khoảng a; b 0, x a; b hàm số f đồng biến khoảng a; b 0, x a; b hàm số f không đổi khoảng a; b Câu 3: Giá trị lớn hàm số y x3 A B 10 Câu 4: Số điểm cực trị hàm số y x2 đoạn 12 x C 11 x x 1; D 15 A B C Câu 5: Đồ thị hàm số ó hình dạng hình vẽ D x2 x x3 x D y A y B y x4 x2 C y Câu 6: Số nghi m nhiều phương trình x  x   m có là: A 8; B 6; C 4; Câu 7: Bất phương trình x    x  m có nghi m khi: A m  6; B m  6; C m  3; A B s C 4; x 2x 3x D 10; D  m  Câu 8: Khoảng cách hai đường ti m cận ngang đồ thị hàm số y  A 2; B 1; Câu 9: Giá trị lớn hàm số f x x3 2x  x2  x 1 x   4x2  2x  là: D 3; C D Page Tr Nghi m To n 12 HK N m h : 2106 – 2017 tan x tan x m Câu 10: Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y khoảng 0; đồng biến A m m B m C m D m Câu 11: Số giao điểm hai đường cong y x3 x2 x y x2 x A B C D Câu 12: Cho hàm số y f x có lim f x lim f x Khẳng định sau khẳng x x định ? A Đồ thị hàm số ho không ó ti m cận ngang B Đồ thị hàm số ho ó ti m cận ngang C Đồ thị hàm số ho ó hai ti m cận ngang đường thẳng y y D Đồ thị hàm số ho ó hai ti m cận ngang đường thẳng x x Câu 13: Giá trị nhỏ hàm số y 3sin x cos x là: A B C D 1 Câu 14: Số đường ti m cận đồ thị hàm số y Câu 15: Đồ thị hàm số y B C D 1 x x A C t đường thẳng y hai điểm C Tiếp xúc với đường thẳng y B C t đường thẳng y hai điểm D Không c t đường thẳng y 2x đồng biến trên: A x Câu 16: Hàm số y x là: A x 3; B C D \ ;3 Câu 17: Trong bất đẳng thức sau, bất đẳng thức sai ? x3 , x A sin x x cos x x2 , x .B cos x x2 , x C sin x x3 , x x D Câu 18: Tìm tất giá trị thực tham số m ho đồ thị hàm số y a điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân: A m B m x4 C 2mx2 m có D m Câu 19: Hàm số f x x3 x2 x 11 A Nhận điểm x làm điểm cực tiểu C Nhận điểm x làm điểm cực tiểu Câu 20: Tìm giá trị nhỏ hàm số y A y 2; 19 B y 2; B Nhận điểm D Nhận điểm x2 x 1 làm điểm cự đại làm điểm cự đại đoạn 2;4 C y 2; Câu 21: Tiếp tuyến điểm cực tiểu đồ thị hàm số y x D y 2;4 x2 3x B Song song với đường thẳng D Có h số góc A Song song với trục hoành C Có h số gó dương Câu 22: C x x đồ thị hai hàm số y y x x x2 tiếp xúc với điểm M ó hoành độ A x Câu 23: Phương trình s B x C x x    x  x  x  có số nghi m là: A 2; D x B 3; C 1; D 4; Page Tr Nghi m To n 12 HK Câu 24: Đồ thị hàm số y A Đường thẳng y x3 N m h : 2106 – 2017 3x c t hai điểm a điểm 3 hai điểm B Đường thẳng y C Trục hoành điểm D Đường thẳng y Câu 25: Xét phương trình x x m A Với m 5, phương trình ho ó a nghi m B Với m 1, phương trình ho ó hai nghi m C Với m 4, phương trình ho ó a nghi m phân bi t D Với m 2, phương trình ho ó a nghi m phân bi t - Câu 1: Cho hàm số y = f(x) = ax3 + bx2 + cx + d , a  Khẳng định sau sai? A.Đồ thị hàm số c t trục hoành B.Hàm số có cực trị C lim f ( x)   D.Đồ thị hàm số ó tâm đối xứng x  Câu 2: Bảng biến thiên sau hàm số nào? A y  x  3x  3x B y   x  3x  3x C y  x  3x  3x Câu 3: Cho hàm số y  Số đường ti m cận đồ thị hàm số x2 D y   x  3x  3x A.0 B.1 C.2 D.3 Câu 4: Đường thẳng x = ti m cận đứng đồ thị hàm số đây? A y  1 x 1 x B y  2x  x2 C y  1 x2 1 x Câu 5: Đồ thị hàm số sau ó điểm cực trị : A y  x  x  B y  x  x  C y  x  x  Câu 6: Cho hàm số y  D y  x  3x  2 x D y   x  x  x 1 Trong m nh đề sau, m nh đề sai x2 A Đồ thị hàm số có ti m cận đứng x = B Đồ thị hàm số có ti m cận ngang y = C Tâm đối xứng điểm I(2 ; 1) D C âu A, B, C sai Câu 7: Hàm số y  x  3x  ó đồ thị hình vẽ Khẳng định đúng? A Đồ thị hàm số ó điểm cự đại (1;-1) C Hàm số ó điểm cự đại s B yCĐ = -3yCT D Cả A, B, C sai Page 10 Tr Nghi m To n 12 HK N m h : 2106 – 2017 Câu 5: Cho hình hóp S.ABCD ó đ y ABCD hình vuông ạnh a, SA  a vuông góc với đ y Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) a 2 A a B a C a D Câu 6: Cho hình chóp tứ gi S.ABCD có cạnh đ y ằng a, tâm 0.G i M N trung điểm SA BC Biết góc MN (ABCD) C1 N , độ dài đoạn MN A 600 B 900 D 1500 C 1200 Câu 7: Cho hình hóp S.ABCD ó đ y ABCD hình vuông ạnh a, tâm O, SA = a vuông góc với mặt phẳng đ y G i I, M trung điểm SC, AB, khoảng cách từ I đến đường thẳng CM a 30 10 A B 2a 5 C a 10 10 D a Câu 8: Cho tứ di n ABCD có AD vuông góc với mặt phẳng (ABC), AC = AD = 4, AB = 3, BC = Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (BCD) 17 A 12 34 B C 600 D Câu 9: Cho hình hóp S.ABCD ó đ y ABCD hình vuông ạnh a, SA  a vuông góc với đ y Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) a 2 A a B C a D a Câu 10: Cho hình hóp S.ABCD ó đ y ABCD hình vuông ạnh a, SA  a vuông góc với đ y Tính khoảng cách từ tr ng tâm G tam gi SAB đến mặt phẳng (SAC) a A a a C B D a Câu 11: Cho hình chóp S.ABC có SC a 70 , đ y ABC tam giác vuông A, AB = 2a, AC = a hình chiếu S lên mặt phẳng (ABC) trung điểm H cạnh AB Tính khoảng cách hai đường thẳng BC SA a a b a 4 a c d a Câu 12: Cho khối chóp S.ABC có SA vuông góc với đ y, tam gi SB hợp với đ y gó 300 Tính khoảng cách AB SC a a b a c a ABC vuông ân B, SA = a, d 3a Câu 13: Cho hình hóp S.ABC ó đ y ABC tam gi đều; mặt bên SAB nằm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đ y tam gi SAB vuông S, SA  a , SB = a G i K trung điểm đoạn AC Tính khỏang cách hai đường thẳng BC SK theo a a a b 15 a c a d 15a Câu 14: Cho hình chóp S.ABC ó đ y tam gi vuông A, AB = a, BC  a , góc mặt phẳng (SAC) mặt phẳng đ y ằng 600, tam giác SAB cân S thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đ y Tính khoảng cách hai đường thẳng AB SC a 10 a s b 15 a c a d 15a Page 41 Tr Nghi m To n 12 HK N m h : 2106 – 2017 Câu 15: Cho hình hóp S.ABCD ó đ y ABCD hình hữ nhật Tam gi SAB nằm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đ y (ABCD) Biết SD  2a góc tạo đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) 300 Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC) a 11 a 66 b 66 a 11 c a 66 d 11a Câu 16: Cho hình hóp S.ABCD ó đ y ABCD hình thang vuông A D, AB = AD = a, CD = 2a; hai mặt phẳng (SAD) (SCD) vuông góc với mặt phẳng (ABCD) Cạnh bên SB tạo với mặt phẳng đ y góc 600; g i G tr ng tâm tam giác BCD Tính khoảng cách từ G đến mặt (SBC) a a b a c a d 6a a Câu17: Cho hình chóp S.ABC ó đ y ABC tam giác vuông A, với AC  ; BC  a Hai mặt phẳng (SAB) (SAC) tạo với mặt đ y (ABC) góc 600 Tính khoảng cách từ điểm B tới mặt phẳng (SAC), biết mặt phẳng (SBC) vuông góc với đ y (ABC) a a b a 4 a c d 3a Câu 18: Cho hình hóp S.ABC ó đ y ABC tam gi vuông ân đỉnh A, AB  a G i I trung điểm cạnh BC Hình chiếu vuông góc H S lên mặt phẳng (ABC) thỏa mãn IA  2IH Góc SC mặt đ y (ABC) ằng 600 Hãy tính khoảng cách từ trung điểm K SB đến mặt phẳng (SAH) a a 4 a d 2a Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD ó đ y ABCD hình chữ nhật Biết SA  (ABCD) , SC hợp với mặt phẳng (ABCD) góc  với tan   , AB  3a BC  4a Tính khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (SBC) a b a 12 a a b c c 12 a d 3a Câu 20: Cho hình chóp S.ABC ó đ y ABC tam gi cạnh a G i I trung điểm cạnh AB Hình chiếu vuông góc đỉnh S mặt phẳng đ y trung điểm H CI, góc đường thẳng SA mặt đ y ằng 600 Tính khoảng cách từ điểm H đến mặt phẳng (SBC) a 21 a 29 b 21 a c 21 a 29 d 21a Câu 21: Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông A, BC = 2a, Góc ACB 600 Mặt phẳng (SAB) vuông góc với mp(ABC), tam giác SAB cân S, tam giác SBC vuông S Tính khoảng cách từ điểm A tới mp(SBC) a 21 a 29 b 15 a c a 15 d 15a Câu 22: Cho hình chóp S.ABC ó đ y ABC tam giác vuông C , BC = 2a Tam giác SAB vuông cân S nằm mặt phẳng vuông góc với mặt đ y, mặt bên (SAC) hợp với mặt đ y góc 600 Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCI) , biết I trung điểm cạnh AB a a b s a c a d 6a Page 42 Tr Nghi m To n 12 HK N m h : 2106 – 2017 Câu 23: Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông A, AB = AC = a, I trung điểm SC, hình chiếu vuông góc S lên mặt phẳng (ABC) trung điểm H BC, mặt phẳng (SAB) tạo với đ y gó ằng 600 Tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng (SAB) theo a a a b a c a d 3a Câu 24: Cho hình chóp S.ABC có mặt (ABC) (SBC) tam gi cạnh a Góc hai mặt phẳng (SBC) (ABC) 600 Hình chiếu vuông góc S xuống (ABC) nằm tam giác ABC Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) theo a a 13 a 13 a 13 b c a d 13a Câu 25: Cho hình chóp S.ABCD ó đ y ABCD hình vuông, BD = 2a, tam giác SAC vuông S nằm mặt phẳng vuông góc với đ y, SC  a Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAD) a 21 a b 21 a c a 21 d 21a Câu 26: Cho hình chóp S.ABC có mặt bên SBC tam gi cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) Biết góc BAC =1200, tính khoảng cách từ tr ng tâm tam giác SAB tới mặt phẳng (SAC) a a b a c a d 2a Câu 27: Cho hình chóp S.ABC ó đ y tam gi ABC cân A, AB  AC  a , góc BAC 1200, hình chiếu vuông góc S mặt phẳng (ABC) trùng với tr ng tâm G tam giác ABC Cạnh bên SC tạo v a 13 a b 13 a 13 c a d 13a ới mặt phẳng đ y góc  , biết khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) tan   GÓC Câu 1: Cho hình hóp S.ABC đ y ABC tam gi vuông ân với BA = BC = a, SA = a vuông góc với đ y G i M, N trung điểm AB AC Tính cosin góc hai mặt phẳng (SAC) (SBC) D Câu 2: Cho hình lập phương ABCD A1B1C1D1 G i M, N trung điểm AD, BB1 Tính cosin A 2 B C góc hợp hai đường thẳng MN AC1 A B 2 C 3 D Câu 3: Cho hình chóp tứ gi S.ABCD có cạnh đ y ằng a, tâm 0.G i M N trung điểm SA BC Biết góc MN (ABCD) 600 , cosin góc MN mặt phẳng (SBD) A B C D 10 Câu 4: Cho tứ di n ABCD cạnh a, M trung điểm CD Tính cosin góc AC BM s Page 43 Tr Nghi m To n 12 HK 3 D Câu : Cho hình lập phương ABCD A1B1C1D1 cạnh a Khoảng cách A1B B1 D a a A B C a D a 3 A N m h : 2106 – 2017 B C Câu 6: Cho hình chóp tứ gi S.ABCD có cạnh đ y ằng a, góc cạnh bên mặt đ y   00    900  Tính tang góc hai mặt phẳng (SAB) (ABCD) theo a B 2 tan  tan  D 3tan  C tan  Câu 7: Cho hình lập phương ABCD A1B1C1D1 cạnh a G i M, N, P trung điểm cạnh A BB1 , CD , A1 D1 Góc MP C1 N A 600 B 900 C 1200 D 1500 Câu 8: Cho hình chóp tứ gi S.ABCD có cạnh đ y ằng a, tâm 0.G i M N trung điểm SA BC Biết góc MN (ABCD) 600 , cosin góc MN mặt phẳng (SBD) B A C 5 D 10 Câu 9: Cho tứ di n ABCD cạnh a, M trung điểm CD Tính cosin góc AC BM A B 3 C D Câu 10: Cho hình chóp S.ABC có mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (ABC), SA = AB = a, AC = 2a, ASC  ABC  90 Tính cosin góc hai mặt phẳng (SAB), (SBC) a.3 b 105 35 c 105 35 d 105 53 Câu 11: Cho hình chóp S ABCD ó đ y ABCD hình chữ nhật với AB  a, AD  a , tam giác SAB cân S mặt phẳng ( SAB) vuông góc với mặt phẳng ( ABCD) Biết góc mặt phẳng ( SAC ) mặt phẳng ( ABCD) 600 G i H trung điểm cạnh AB tính cosin góc hai đường thẳng CH SD a 11 33 b 11 33 c 33 d 33 Câu 12 : Cho hình l ng trụ ABC.A'B'C' có AA'  a 10 ,AC = a , BC = a, ACB  135 Hình chiếu vuông góc C' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm M AB Tính góc tạo đường thẳng C'M với mặt phẳng (ACC' A') a.  300 b.  600 c.  450 d   900 Câu 13 : Cho l ng trụ ABC.A’B’C’, AB = 2a, AC = a, AA’= a 10 , BAC  1200 Hình chiếu vuông góc C’ lên mp(ABC) trung điểm cạnh BC Tính số đo gó hai mp(ABC) b.  600 c.  450 d   900 (ACC’A’) a.  300 s Page 44 Tr Nghi m To n 12 HK N m h : 2106 – 2017 Câu 14: Cho tứ di n ABCD có AB=AD=a , BC=BD=a Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (ACD) a Tính góc hai mặt phẳng (ACD) (BCD), biết thể tích khối tứ di n a 15 27 A 60 B 1200 C 450 D Cả A,B,C sai ó đường cao 100cm cạnh đ y ằng 13cm, 30cm, Câu Một hình hóp tam gi 37cm Thể tích khối hóp ằng: A 7000cm B 6000cm C 6000cm D 7000 2cm3 Câu Cho hình chóp S.ABC có tam giác SAB cạnh a, tam giác ABC cân C Hình chiếu S (ABC) trung điểm cạnh AB; gó hợp cạnh SC mặt đ y 300 Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a A V  3 a B V  a C V  3 a D V  3 a Câu Hãy ch n cụm từ (hoặc từ) ho để sau điền vào chỗ trống m nh đề sau trở thành m nh đề đúng: “Số cạnh hình đa n ……………… số đỉnh hình đa di n ấy.” B nhỏ A Câu Cho (H) khối chóp tứ gi A a3 B C nhỏ D lớn có tất cạnh a Thể tích (H) bằng: a3 C a3 D a3 Câu Cho hình hóp S.ABCD đ y hình vuông ạnh a, SA vuông gó đ y gó SC đ y a3 3a3 a3 2a 45 Thể tích khối chóp là: A B C D 3 Câu Cho hình chóp S.ABC với SA  SB, SB  SC, SC  SA, SA  a, SB  b, SC  c Thể tích hình chóp A abc B abc C abc D abc Câu Số đỉnh hình mười hai mặt là: A Sáu B Tám C Mười Câu Cho (H) khối l ng trụ đứng tam gi bằng: D Hai mươi có tất cạnh a Thể tích (H) a3 a3 a3 C D Câu Cho hình chóp S.ABCD ó đ y ABCD hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt đ y, a3 thể tích khối chóp S ACD , SA bằng: a a A, a B, C, a D, 2 A a3 B Câu 10 Ba kí h thước hình hộp hình chữ nhật lập thành cấp số nhân có công bội thể tích khối hộp ằng 1728 Khi a kí h thước là: s Page 45 Tr Nghi m To n 12 HK A 4;12; 36 N m h : 2106 – 2017 D 6;12;24 C 3; 3; B 2; 4; Câu 11 Cho hình hóp S.ABC ó đ y ABC tam gi cạnh a; SA 3a Thể tích khối 11a 3a 26a 3 3a B C D 12 12 Câu 12 Cho hình chóp S ABC , cạnh đ y ằng a; SA vuông góc với đ y; mặt phẳng SBC tạo chóp S.ABC là: A với đ y góc 45 Thể tích khối chóp S.ABC là: A a3 B 2a C a3 27 D 3a 18 Câu 13 Cho hình hộp ABCD.A ' B ' C ' D ' có A '.ABD hình hóp AB Thể tích khối hộp là: A a3 B 2a Câu 14 Cho l ng trụ đứng ABC A ' B 'C ' có đ y tam gi AB AC a, BAC 3a 3 C a; AA ' a D 2a ân với 1200 Mặt phẳng A ' BC tạo với đ y ABC góc 30 Thể tích khối l ng trụ là: A a3 B 3a C a3 D 3a 16 Cho l ng trụ tam gi ABC.A’B’C’ cạnh đ y a = 4, biết di n tích tam giác A’BC Thể tích khối l ng trụ ABC.A’B’C’ bằng; A B C D 10 Câu 16 Cho hình chóp S.ABCD ó đ y ABCD hình thoi cạnh a , AC  2a , hai mặt phẳng ( SAC ) , ( SBD) vuông góc với đ y, SC  a Tính chiều cao h thể tích V khối chóp S.ABCD được: Câu 15 A, h  a, V  a3 B, h  a 3, V  a3 C, h  a, V  2a 3 D, h  a, V  4a Câu 17 Tổng di n tích mặt hình lập phương ằng 216 Thể tích khối lập phương là: A 216 B 181 C 86 D 125 Giả thiết chung cho câu 18, 19, 20: Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với mp  ABCD  , đ y ABCD hình vuông cạnh 2a , góc hai mặt phẳng (SBD)  ABCD  600 a B, a 2 Câu 19 Thể tích khối chóp S.ABCD bằng: 4a a3 a3 A, B, C, 6 Câu 20 Di n tích tam giác SBC bằng: a 10 a2 a2 A, B, C, 4 Câu 18 SA bằng: A, - s C, a D, D, a a3 D, a 10 - Page 46 Tr Nghi m To n 12 HK N m h : 2106 – 2017 X G i l , h, R độ dài đường sinh, chiều ao n kính đ y hình trụ Đẳng thứ A l  h B R  h C l  h2  R D R  h2  l G i l , h, R độ dài đường sinh, chiều ao n kính đ y hình trụ (T) Di n tích xung quanh S xq hình trụ (T) Câu Câu Câu A Sxq  2 Rl B Sxq   Rh C S xq   Rl D S xq   R h G i l , h, R độ dài đường sinh, chiều ao n kính đ y hình trụ (T) Di n tích toàn phần Stp hình trụ (T) Câu A Stp  2 Rl  2 R B Stp   Rl   R C Stp   Rl  2 R D Stp   Rh   R G i l , h, R độ dài đường sinh, chiều ao n kính đ y khối trụ (T) Thể tích V khối trụ (T) A V   R h B V   R 2l C V  4 R3 D V   R h Cho hình trụ ó n kính đ y cm chiều cao cm Di n tích toàn phần hình trụ A 90 (cm2 ) B 92 (cm2 ) C 94 (cm2 ) D 96 (cm2 ) Cho hình trụ ó n kính đ y cm, đường cao 4cm, di n tích xung quanh hình trụ A 24 (cm2 ) B 22 (cm2 ) C 26 (cm2 ) D 20 (cm2 ) Một hình trụ ó n kính đ y cm, chiều cao 10 cm Thể tích khối trụ A 360 (cm3 ) B 320 (cm3 ) C 340 (cm3 ) D 300 (cm3 ) Thể tích V khối trụ có chiều cao a đường kính đ y ằng a Câu Câu Câu Câu A V   a 3 B V   a 3 C V   a D V   a Hình trụ (T) sinh quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB Biết AC  2a ACB  450 Di n tích toàn phần Stp hình trụ(T) Câu A Stp  16 a B Stp  10 a C Stp  12 a D Stp  8 a Câu 10 G i l , h, R độ dài đường sinh, chiều ao n kính đ y hình trụ Đẳng thứ A l  h B R  h C l  h2  R D R  h2  l Câu 11 G i l , h, R độ dài đường sinh, chiều ao n kính đ y hình trụ (T) Di n tích xung quanh S xq hình trụ (T) A Sxq  2 Rl B Sxq   Rh C S xq   Rl D S xq   R h Câu 12 G i l , h, R độ dài đường sinh, chiều ao n kính đ y hình trụ (T) Di n tích toàn phần Stp hình trụ (T) A Stp  2 Rl  2 R B Stp   Rl   R C Stp   Rl  2 R D Stp   Rh   R Câu 13 G i l , h, R độ dài đường sinh, chiều ao n kính đ y khối trụ (T) Thể tích V khối trụ (T) A V   R h Câu 14 Cho hình trụ ó s B V   R 2l C V  4 R3 D V   R h n kính đ y cm, đường cao 4cm, di n tích xung quanh hình trụ Page 47 Tr Nghi m To n 12 HK N m h : 2106 – 2017 A 24 (cm2 ) B 22 (cm2 ) C 26 (cm2 ) D 20 (cm2 ) Câu 15 Cho hình trụ ó n kính đ y cm chiều cao cm Di n tích toàn phần hình trụ A 90 (cm2 ) B 92 (cm2 ) C 94 (cm2 ) D 96 (cm2 ) Câu 16 Một hình trụ ó n kính đ y cm, chiều cao 10 cm Thể tích khối trụ A 360 (cm3 ) B 320 (cm3 ) C 340 (cm3 ) D 300 (cm3 ) Câu 17 Thể tích V khối trụ có chiều cao a đường kính đ y ằng a A V   a 3 B V   a 3 C V   a D V   a Câu 18 Hình trụ (T) sinh quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB Biết AC  2a ACB  450 Di n tích toàn phần Stp hình trụ (T) A Stp  16 a Câu 19 Cho hình trụ ó B Stp  10 a C Stp  12 a n kính đ y ằng R chiều cao với trục hình trụ cách trục khoảng với mp   A 3R B 2R2 3 C D Stp  8 a 3R Mặt phằng   song song R Di n tích thiết di n hình trụ 3R 2 D 2R2 Câu 20 Cho l ng trụ đứng ABC.A’B’C’ có cạnh bên AA’ = 2a Tam giác ABC vuông A có BC  2a Thề tích hình trụ ngoại tiếp khối l ng trụ A 6 a3 B 4 a3 C 2 a3 D 8 a3 Câu 21 Cho l ng trụ tam gi ABC.A’B’C’ có cạnh đ y ằng a, mặt bên hình vuông Di n tích toàn phần hình trụ ngoại tiếp khối l ng trụ 2 a 3 a (  1) A B 4 a2 C 2 a2 D Câu 22 Cho hình trụ có có bán kính R AB, CD hai dây cung song song với nằm hai đường tròn đ y ùng ó độ dài R Mặt phẳng (ABCD) không song song ũng không hứa trục hình trụ Khi tứ giác ABCD hình A hình chữ nhật B hình bình hành C hình vuông D hình thoi Câu 23 Cho hình l ng trụ tam gi có cạnh đ y ằng a chiều cao h Khi thể tích khối trụ nội tiếp l ng trụ 2 4   A B C D 12 3 Câu 24 Thiết di n qua trục hình trụ (T) hình vuông có cạnh a Di n tích xung quanh S xq hình trụ (T) A S xq   a 2 B S xq   a C S xq  2 a D S xq  a Câu 25 Một hình trụ T  có di n tích xung quanh 4 thiết di n qua trục hình trụ hình vuông Di n tích toàn phần T  A 6 B 12 C 10 D 8 Câu 26 Cho l ng trụ lụ gi ABCDEF có cạnh đ y ằng a Các mặt bên hình chữ nhật có di n tíchbằng 2a Thề tích hình trụ ngoại tiếp khối l ng trụ A 2 a3 B 4 a3 C 6 a3 D 8 a3 Câu 27 Một hình trụ có bán kính 5cm chiều cao 7cm C t khối trụ mặt phẳng song song với trục cách trục 3cm Di n tích thiết di n tạo khối trụ mặt phẳng s Page 48 Tr Nghi m To n 12 HK N m h : 2106 – 2017 A 56cm2 B 54cm2 C 52cm2 D 58cm2 Câu 28 Cho hình trụ có có bán kính R; AB, CD hai dây cung song song với nhau, nằm hai đường tròn đ y ùng ó độ dài R Mặt phẳng (ABCD) không song song ũng không chứa trục hình trụ, góc (ABCD) mặt đ y ằng 300 Thể tích khối trụ  R3  R3  R3  R3 A B C D Câu 29 Khối trụ (T) ó n kính đ y R thiết di n qua trục hình vuông Thể tích khối l ng trụ tứ gi nội tiếp khối trụ (T) tính theo R A 4R B 3R C 2R D 5R Câu 30 Một hình trụ có chu vi đường tròn đ y 4 a , chiều cao a Thể tích khối trụ A 4 a3 B 2 a3 C 16 a3 D a Câu 31 Một hình trụ có chiều cao 5m n kính đường tròn đ y 3m Di n tích xung quanh hình trụ A 30  m  B 15  m  C 45  m  D 48  m  Câu 32 Hình trụ ó n kính đ y ằng thể tích 24 Chiều cao hình trụ A B C D Câu 33 Một hình trụ có chu vi đường tròn đ y c , chiều cao hình trụ gấp lần chu vi đ y Thể tích khối trụ A Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 s c3 B 2c C 4 c3 D 2c  2  Một khối trụ tích 20 Nếu t ng n kính lên lần thể tích khối trụ A 80 B 40 C 60 D 120 Thiết di n qua trục hình trụ hình vuông có cạnh 2a Di n tích xung quanh hình trụ A 4 a2 B 2 a2 C 8 a D 6 a2 Cho khối trụ tích 24 Nếu t ng n kính đường tròn đ y lên lần thể tích khối trụ A 96 B 48 C 32 D 192 Một hình trụ ó đường kính đ y ằng với chiều cao Nếu thể tích khối trụ 2 chiều cao hình trụ A B 24 C D Cho hình trụ nội tiếp hình lập phương ó ạnh x Tỷ số thể tích khối trụ khối lập phương    A B C D 12 Một hình trụ có chiều cao nội tiếp hình cầu có bán kính hình vẽ Thể tích khối trụ A 96 B 36 C 192 D 48 Page 49 Tr Nghi m To n 12 HK N m h : 2106 – 2017 KH I NÓN Câu 40 G i l , h, R độ dài đường sinh, chiều ao thứ sau A l  h2  R B 1  2 2 l h R n kính đ y hình nón Đẳng C R  h2  l Câu 41 G i l , h, R độ dài đường sinh, chiều ao Di n tích xung quanh S xq hình nón (N) D l  hR n kính đ y hình nón (N) A S xq   Rl B Sxq   Rh C Sxq  2 Rl D S xq   R h Câu 42 G i l , h, R độ dài đường sinh, chiều ao n kính đ y hình nón (N) Di n tích toàn phần Stp hình nón (N) A Stp   Rl   R B Stp  2 Rl  2 R C Stp   Rl  2 R D Stp   Rh   R Câu 43 G i l , h, R độ dài đường sinh, chiều ao n kính đ y khối nón (N) Thể tích V khối nón (N) A V   R h B V   R h C V   R 2l D V   R 2l Câu 44 Cho hình nón ó n kính đ y 4a, chiều cao 3a Di n tích xung quanh hình nón A 20 a B 40 a C 24 a D 12 a Câu 45 Cho hình nón ó n kính đ y 3a, chiều cao 4a thể tích hình nón A 12 a3 B 36 a3 C 15 a3 D 12 a3 Câu 46 Cho hình nón ó n kính đ y 4a, chiều cao 3a Di n tích toàn phần hình nón A 36 a B 30 a C 38 a D 32 a Câu 47 Cho hình hóp tam gi S.ABC có cạnh đ y ằng a góc mặt ên đ y 600 , di n tích xung quanh hình nón đỉnh S đ y hình tròn nội tiếp tam giác ABC  a2  a2  a2 5 a A B C D 6 Câu 48 Cho hình hóp tứ gi S.ABCD có cạnh đ y ằng a chiều cao 2a, di n tích xung quanh hình nón đỉnh S đ y hình tròn nội tiếp ABCD  a 17  a 15  a 17  a 17 A B C D 4 Câu 49 Thiết di n qua trục hình nón tam giác vuông cân có cạnh góc vuông a Di n tích xung quanh hình nón  a2  a2  a2 2 A B C 2 a D Câu 50 Cho hình nón có thiết di n qua trục tam giác vuông cân có cạnh huyền 2a Thể tích khối nón  a3 2 a A B C  a D 2 a3 3 Câu 51 Di n tích toàn phần hình nón có khoảng cách từ tâm đ y đến đường sinh thiết di n qua trụ tam gi A 3 B C D Câu 52 Cho hình nón ó đường sinh l, góc đường sinh mặt phẳng đ y 300 Di n tích xung quanh hình nón  3l  3l  3l  3l A B C D s Page 50 Tr Nghi m To n 12 HK N m h : 2106 – 2017 Câu 53 Thể tích V khối nón (N) có chiều cao a độ dài đường sinh a 3 B V  4 a3 A V   a C V   a D V   a Câu 54 Cho hình nón có thiết di n qua trụ tam gi cạnh 2a Thể tích di n tích xung quanh hình nón A V   a3 3; S xq  2 a B V   a3 3; S xq  2 a C V   a3 ; S xq  2 a D V   a3 3 ; S xq  4 a Câu 55 Thiết di n qua trục hình nón tam giác vuông cân có cạnh góc vuông a Một thiết di n qua đỉnh tạo với đ y góc 600 Di n tích thiết di n a2 A a2 B C 2a a2 D Câu 56 Hình nón ó đường cao 20cm, n kính đ y 25cm Một mặt phẳng (P) qua đỉnh hình nón có khoảng h đến tâm 12cm Di n tích thiết di n tạo (P) hình nón A 500(cm ) B 600(cm2 ) C 550(cm2 ) D 450(cm2 ) Câu 57 Khối nón (N) có chiều cao 3a Thiết di n song song cách mặt đ y đoạn 64  a Khi đó, thể tích khối nón (N) 25 16 A 16 a3 B  a C 48 a3 D  a 3 Câu 58 Một hình nón có thiết di n qua trục tam gi G i V1 ,V2 thể tích V khối cầu ngoại tiếp nội tiếp khối nón Khi đó, tỉ số V2 a, có di n tích A B C D Câu 59 Khối nón (N) có chiều cao h nội tiếp khối cầu có bán kính R với h  2R Khi thể tích khối nón (N) theo h R A  h2  R  h  B  h  R  h  C  h2  R  h  D  h  R  h  Câu 60 Di n tích xung quanh hình nón ó n kính đ y ằng chiều cao A 15 B 30 C 36 D 12 Câu 61 Một hình nón ó đường kính đường tròn đ y ằng  m  , chiều cao  m  Thể tích khối nón A 12  m3  B 36  m3  C 48  m3  D 15  m3  Câu 62 Cho hình nón ó đường kính đường tròn đ y ằng  cm  , đường cao  cm  , di n tích xung quanh hình nón A 20  cm2  B 40  cm2  C 16  cm  D 12  cm  Câu 63 Một khối nón tích 4 chiều cao B n kính đường tròn đ y hình nón 3 Câu 64 Một hình nón có chiều cao A B C n kính đường tròn đ y Di n tích toàn phần hình nón A 144 B 188 C 96 Câu 65 Cho khối nón có chu vi đường tròn đ y 6 , chiều cao s D D 112 Thể tích khối nón Page 51 Tr Nghi m To n 12 HK N m h : 2106 – 2017 A 3 B 9 C 12 D 36 Câu 66 Cho hình nón có di n tích xung quanh 25 , bán kính đường tròn đ y Độ dài đường sinh A B C D Câu 67 Thiết di n qua trục hình nón tam giác vuông cân có cạnh huyền Thể tích khối nón A  B 3 C 3 D 3 Câu 68 Thiết di n qua trục hình nón tam giác vuông cân có di n tích Di n tích xung quanh hình nón A 4 B 8 C 2 D 8 Câu 69 Một khối nón tích 30 , giữ nguyên chiều cao t ng bán kính khối nón lên lần thể tích khối nón A 120 B 60 C 40 D 480 Câu 70 Thể tích khối nón ngoại tiếp hình chóp tứ gi có cạnh a  2a 2 a A B  a C D a 12 6 Câu 71 Cho hình nón có đ y đường tròn có đường kính 10 Mặt phẳng vuông góc với trục c t hình nón theo giao tuyến đường tròn hình vẽ Thể tích khối nón có chiều cao A 8 B 24 00 C D 96 15 P O 10 Câu 72 Cho hình nón  N  có bán kính đ y 10, mặt phẳng vuông góc với trục hình nón c t hình nón theo đường tròn có bán kính 6, khoảng cách mặt phẳng với mặt phẳng chứa đ y hình nón  N  Chiều cao hình nón  N  A 12,5 B 10 C 8,5 D x 10 Câu 73 Cho hình nón đỉnh O, chiều cao h Một khối nón kh ó đỉnh tâm đ y đ y thiết di n song song với đ y hình nón ho Chiều cao x khối nón ao nhiêu để thể tích lớn nhất, biết  x  h A x  C 2h h h h D B x  O h x s Page 52 Tr Nghi m To n 12 HK N m h : 2106 – 2017 NHẬN BI T Câu G i l , h, R độ dài đường sinh, chiều ao tích V khối nón (N) là: A V   R h B V   R h C V   R 2l n kính đ y khối nón (N) Thể D V   R 2l Câu Cho hình nón ó n kính đ y 4a, chiều cao 3a Di n tích xung quanh hình nón là: A 20 a B 40 a C 24 a D 12 a Câu Cho hình nón ó n kính đ y 3a, chiều cao 4a thể tích hình nón là: A 15 a3 B 36 a3 C 12 a3 D 12 a3 Câu Cho hình nón ó n kính đ y 4a, chiều cao 3a Di n tích toàn phần hình nón là: A 32 a B 30 a C 38 a D 36 a Câu G i l , h, R độ dài đường sinh, chiều ao n kính đ y hình trụ (T) Di n tích toàn phần Stp hình trụ (T) là: A Stp   Rl   R B Stp  2 Rl  2 R C Stp   Rl  2 R D Stp   Rh   R Câu Cho hình trụ ó n kính đ y cm, đường cao 4cm, di n tích xung quanh hình trụ là: A 24 (cm2 ) B 22 (cm2 ) C 26 (cm2 ) D 20 (cm2 ) Câu Một hình trụ ó n kính đ y cm, chiều cao 10 cm Thể tích khối trụ là: A 360 (cm3 ) B 320 (cm3 ) C 340 (cm3 ) D 300 (cm3 ) Câu Thiết di n qua trục hình trụ hình vuông có cạnh 2a Khi thể tích khối trụ là: A a B a C a D a Câu G i R bán kính , S di n tích V thể tích khối cầu Công thức sau sai? A V   R C S   R B S  4 R2 D 3V  S.R Câu 10 Cho mặt cầu  S1  có bán kính R1 , mặt cầu  S2  có bán kính R2 R2  2R1 Tỉ số di n tích mặt cầu  S2  mặt cầu  S1  bằng: A B C D Câu 11 G i  S  mặt cầu có tâm O bán kính R ; d khoảng cách từ O đến mặt phẳng (P) , với d[...]... Cho log4 911 = a & log27 = b tớnh B = log 3 7 s D 3 12 1 Kt qu l 8 D 1 Page 16 Tr Nghi m To n 12 HK 1 A 12 a 3 b N m h : 210 6 2 017 B 12 b 9 b D 12 a C 12 a 9b Cõu 55: Cho log3 = a v log5 = b tớnh log6 11 25 Kt qu l A 3a 2b a 1 b B 2a 3b a 1 b C - Cõu 1 Rỳt g n biu thc I A I x ; x x 2 B I x ; 5 1 5 1 3a 2b a 1 b D 9 b 3a 2b a 1 b - 5 1 x 3 5 (vi x 0 ) ta c: C I x 3 ; D I x 4 2 4 13 3 3... m 1 B m 1 C p s khỏc Cõu 25: Giỏ tr ln nht ca hm s y x 2 cos x trờn on 0 ; bng 2 A B 2 C 3 - s 4 1 D m 0 hoc m 1 D 2 - Page 12 Tr Nghi m To n 12 HK 1 N m h : 210 6 2 017 0,75 1 Câu1: Tính: K = 16 A 12 4 1 3 , ta đ-ợc: 8 B 16 3 4 10 3 :10 2 0, 25 B -10 A 10 D 24 C 18 1 2 2 5 5 3 Câu2: Tính: K = , ta đ-ợc 0 C 12 D 15 3 31 2 : 4 2 32 9 , ta đ-ợc Câu3: Tính: K = 3 0 1 3... 35 D log 6 35 abc 1 c ab c 1 a A log 6 45 s Page 24 Tr Nghi m To n 12 HK 1 N m h : 210 6 2 017 Cõu 49: Cho bit log3 = a, log2 = b.Hóy tớnh log12530 theo a, b A log125 30 1 2a b B log125 30 2a 1 b C log125 30 1 a 1 b D log125 30 1 a 3 (1 b) 1 2 Cõu 50: GTNN v GTLN ca hm s y = 2 x.e x 2 x x 2 trờn on ;1 l: A 0 v 2e 3 B 1 v 2e 3 C - 1 v 2e 3 2 D 1 v 2e 3 e Cõu 1: Tỡm m phng trỡnh... l: s D a D 1; 3 C R \ 1; 3 nh ca hm s y = x 2 x 2 A ; 1 2; C 2a 5 2 C R \ 1; 2 D D 1; 2 3 12 x 2 Page 23 Tr Nghi m To n 12 HK 1 N m h : 210 6 2 017 1 B (x 2 x) 1 (2 x 1) A 2 (x x) C (x 2 x) 1 (2 x 1) D (x 2 x) 1 Cõu 38: Trong ng th sau õy, ng thc no ỳng? 2 1 4 81 3 B log 1 0 A log 1 9 2 C log 1 3 1 Cõu 39: S c vit di dng logarit s 4 l ? 2 1 A log 4 8 B log 4 2 C log 4 81 D ln e 0... l: 1 2 x x B 2x Cõu 14 : Cho 9x 9 x 23 Khi o biu thc = s D x 1 C x + 1 x 53 3 cú giỏ tr bng: 1 3x 3 x x Page 13 Tr Nghi m To n 12 HK 1 A 5 2 B N m h : 210 6 2 017 1 2 Cõu 15 : Hm s y = 4 x 2 1 cú tp x 4 A R 3 2 C D 2 nh l: 1 1 2 2 C R\ ; B (0; +)) 1 1 D ; 2 2 3 Câu 16 : Hàm số y = 4 x2 5 có tập xác định là: B (-: 2] [2; +) A (-2; 2) C R D R\{ -1; 1} Câu 17 : Hàm số y = x x 1 có... 3 l: C 1; 3 A x 1, x 3 D 9b D ( ;1) 3; B 1 Cõu 19 : Tp x nh ca hm s : y x3 3x 2 2 x 4 l: A (0 ;1) 2; C 1; 2 Cõu 20: o hm ca hm s : y x 2 1 A 2 x 3( x 2 1) ( x 2 1) B x 3( x 2 1) ( x 2 1) 3 D (;0) 1; 2 B 3 l: C 2 3( x 2 1) 3 D 2 3( x 2 1) 3 1 3 1 Cõu 21: o hm ca hm s : y 3 (3x 2)2 l: A 3 2 3x 2 C 23 3x 2 3 Cõu 22: o hm ca hm s: y A 1 1 616 x15 s C 1 8 8 x7 B 2 3 3x... 23 B.25 C 625 D 10 0 Cõu 49: Kt qu thu g n biu thc sau D A a B 2a 1 4 3 4 a (a 1 3 2 3 a ) 1 4 ( a > 0) l: D 3a 1 5 b ( 5 b 4 5 b 1 ) 2 3 3 ( b > 0 & b 1 ) l: 2 b ( b b ) C b B 1 Cõu 51: Kt qu thu g n biu thc sau B A a a (a a ) C 1 Cõu 50: Kt qu thu g n biu thc sau F A 2 4 3 3 1 3 7 3 1 3 4 3 a a a a 1 3 a a 2 3 a a D b -1 5 3 1 3 (a 0) l: C a2 B 2a 1 4 1 4 a- b D 1 4 1 4 1 2 1 2 a Cõu 52:... Câu10: Cho f(x) = A 1 7 C a 8 D a 3 x 3 x 6 x5 (x > 0) viết d-ới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là: 7 A x 3 Câu9: Cho f(x) = A 0 ,1 5 B a 3 A a 3 Câu8: Biểu thức x 3 x2 6 x 11 B 10 13 bằng: 10 13 C D 4 10 Khi đó f Câu 11: Cho f(x) = 3 x 4 x 12 x5 Khi đó f(2,7) bằng: A 2,7 B 3,7 C 4,7 D 5,7 3 2 1 2 4 2 :2 Câu12: Tính: K = 4 2 , ta đ-ợc: A 5 B 6 C 7 D 8 1 1 Cõu 13 : Cho = x 2 y 2 A x 2 1. .. ln 1 5 C 1 log 25 2 D log 1 2 1 32 2 Cõu 41: Trong cỏc biu thc sau, biu thc no cú giỏ tr bng ? 7 1 log 1 2 1 C 7 1log 2 1 log5 3 A 5 B 10 7 D 32log 18 3 Cõu 42: Trong cỏc khng nh sau õy, khng nh no sai? 1 A 3 log 27 81 1 3 3 3log8 3 2log16 5 C 4 B 10 3 2log3 900 3 45 D 9 1 log3 2 2log 27 3 2 Cõu43: Cho cỏc s th dng a, 1 4 1 c) log a4 ab log a b 4 a) log a ab log a b 4 2 3 3 3 vi a 1. .. J 1 3 1 a4 a4 a 4 2 A J a ; B J a ; C J a 3 ; D J a 4 2 log log 1 2 016 1 a Cõu 3 Tớnh giỏ tr ca biu thc P ta c: a 1 1 A P 2 ; B P ; C P 2 ; D P 2 2 Cõu 4 Cho log 2 5 3log8 25 Tớnh giỏ tr ca biu thc P 2 ta c: A P 12 5 ; B P 215 ; C P 512 ; D P 15 2 5 3 4 5 Cõu 5 Nu a 5 a 3 v logb logb thỡ 5 6 A 0 a 1, b 1 ; B 0 a 1, 0 b 1 ; C a 1, b 1 ; D a 1, 0 b 1
- Xem thêm -

Xem thêm: TRỌN BỘ TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 HỌC KỲ 1 SƯU TẦM, TRỌN BỘ TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 HỌC KỲ 1 SƯU TẦM, TRỌN BỘ TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 HỌC KỲ 1 SƯU TẦM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay