(Tóm tắt luận án tiến sĩ) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế hàng hải từ năm 1996 đến năm 2011

27 174 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:51

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế hàng hải từ năm 1996 đến năm 2011Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế hàng hải từ năm 1996 đến năm 2011Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế hàng hải từ năm 1996 đến năm 2011Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế hàng hải từ năm 1996 đến năm 2011Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế hàng hải từ năm 1996 đến năm 2011Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế hàng hải từ năm 1996 đến năm 2011 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH NGUYN TH THM ĐảNG CộNG SảN VIệT NAM LãNH ĐạO PHáT TRIểN KINH Tế HàNG HảI Từ NĂM 1996 ĐếN NĂM 2011 Chuyờn ngnh : Lch s ng Cng sn Vit Nam Mó s : 62 22 03 15 TểM TT LUN N TIN S LCH S H NI - 2015 Lun ỏn c hon thnh ti Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh Ngi hng dn khoa hc : PGS TS on Ngc Hi TS Nguyn Thnh Vinh Phn bin 1: Phn bin 2: Phn bin 3: Lun ỏn c bo v trc Hi ng chm lun ỏn cp Hc vin hp ti Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh Vo higingythỏng.nm 2015 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: - Th vin Quc gia - Th vin Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh M U Tớnh cp thit ca ti - Xut phỏt t v trớ, vai trũ ca kinh t bin, kinh t hng hi (KTHH) tin trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi (KT-XH), cng c quc phũng, an ninh v bo v ch quyn bin, o ca T quc - T iu kin t nhiờn, KT-XH ca vựng bin Vit Nam, thc trng phỏt trin ngnh Hng hi Vit Nam (HHVN), t xu th chung ca cỏc nc khu vc v trờn th gii - Th k XXI l th k ca i dng, tt c cỏc quc gia cú bin u quan tõm n bin, phỏt trin kinh t bin, lm giu t bin Trong ú KTHH gi vai trũ c bit quan trng ca kinh t bin Nghiờn cu quỏ trỡnh ng lónh o phỏt trin KTHH t 1996 n nm 2011, nhm khng nh vai trũ lónh o ca ng i vi KTHH; a nhng nhn xột, ỏnh giỏ v u im, hn ch phỏt trin KTHH; ỳc rỳt kinh nghim lch s, dng vo hin thc l vic lm cn thit Vi ý ngha ú nghiờn cu sinh chn ti trờn lm Lun ỏn tin s Lch s, chuyờn ngnh Lch s ng Cng sn Vit Nam Mc ớch v nhim v nghiờn cu 2.1 Mc ớch nghiờn cu Nghiờn cu lm sỏng t quỏ trỡnh ng lónh o phỏt trin KTHH t nm 1996 n nm 2011; ỳc kt mt s kinh nghim dng vo phỏt trin KTHH thi k mi t kt qu cao hn 2.2 Nhim v nghiờn cu - Lm rừ yờu cu khỏch quan ng lónh o phỏt trin KTHH t nm 1996 n nm 2011 - Phõn tớch, lun gii lm rừ ch trng v s ch o ca ng v phỏt trin KTHH qua giai on: 1996 - 2001 v 2001 - 2011 - ỏnh giỏ u im, hn ch v nguyờn nhõn t quỏ trỡnh ng lónh o phỏt trin KTHH; trờn c s ú, ỳc rỳt mt s kinh nghim dng vo phỏt trin KTHH giai on mi i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu Lun ỏn trung nghiờn cu quỏ trỡnh lónh o ca ng v phỏt trin KTHH t nm 1996 n nm 2011 3.2 Phm vi nghiờn cu - V ni dung: Nghiờn cu ch trng v s ch o ca ng v phỏt trin KTHH t nm 1996 n nm 2011 Trong khuụn kh lun ỏn, nghiờn cu sinh trung nghiờn cu s lónh o ca ng v phỏt trin KTHH trờn ba lnh vc ch yu: Cụng nghip úng tu, ti bin, cng v dch v cng bin - V thi gian: Nghiờn cu quỏ trỡnh ng Cng sn Vit Nam lónh o phỏt trin KTHH t nm 1996 n nm 2011 - V khụng gian: Nghiờn cu phm vi c nc, trung ch yu cỏc vựng cú KTHH phỏt trin C s lý lun, ngun t liu v phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn 4.1 C s lý lun Da trờn quan im ca ch ngha Mỏc-Lờnin, t tng H Chớ Minh v quan im, ng li ca ng v phỏt trin kinh t, trung v phỏt trin kinh t bin, KTHH 4.2 Ngun t liu - Cỏc kin, ngh quyt, chớnh sỏch, ch th, hng dn ca ng, Nh nc; cỏc bn ca B Giao thụng ti, cỏc c quan v cỏc n v liờn quan n hng hi thuc B Giao thụng ti Cỏc bn ca cỏc a phng v phỏt trin kinh t bin, kinh t hng hi - Cỏc sỏch chuyờn kho, lun ỏn, ti nghiờn cu khoa hc, k yu hi tho khoa hc ó cụng b cú liờn quan n kinh t bin, KTHH c coi l ngun t liu tham kho cú giỏ tr giỳp cho vic hon thnh cỏc ni dung nghiờn cu ca lun ỏn 4.3 Phng phỏp nghiờn cu t c mc ớch, nhim v nghiờn cu ca lun ỏn, nghiờn cu sinh s dng phng phỏp lch s, phng phỏp logic v kt hp cht ch hai phng phỏp ú l ch yu, ng thi cũn s dng mt s phng phỏp khỏc nh phõn tớch, tng hp, thng kờ, so sỏnh nhm lm sỏng t nhng lun ỏn t cn phi gii quyt úng gúp mi ca lun ỏn - H thng húa ch trng, s ch o ca ng v phỏt trin KTHH, qua ú khng nh vai trũ lónh o ca ng i vi s phỏt trin KTHH chin lc phỏt trin KT-XH ca t nc - Rỳt nhng nhn xột, ỏnh giỏ kt qu ng lónh o phỏt trin KTHH; ỳc kt mt s kinh nghim lch s dng vo giai on mi - Lun ỏn l ngun ti liu tham kho phc v cho vic nghiờn cu, ging dy Lch s ng cỏc hc vin, trng i hc, cao ng c nc Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, tng quan, kt lun, danh mc cụng trỡnh khoa hc ca tỏc gi liờn quan n lun ỏn, danh mc ti liu tham kho v ph lc, ni dung lun ỏn gm chng, tit TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N LUN N CC CễNG TRèNH NGHIấN CU Cể LIấN QUAN N TI Do v trớ v tm quan trng ca KTHH nn kinh t quc dõn, nhiu nm qua, nhiu c quan lónh o, qun lý, cỏc t chc, cỏc nh khoa hc v ngoi nc ó quan tõm nghiờn cu di nhiu gúc khỏc nhau, c phõn thnh cỏc nhúm sau: 1.1 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v bin, kinh t bin Nghiờn cu v bin, kinh t bin cú nhng cụng trỡnh nh: Chớnh sỏch, phỏp lut bin ca Vit Nam v Chin lc phỏt trin bn vng ca Nguyn Bỏ Din; Qun lý nh nc tng hp v thng nht v bin, hi o ca ng Xuõn Phng, Nguyn Lờ Tun; Cụng c Bin 1982 v Chin lc bin ca Vit Nam ca Nguyn Hng Thao, Minh Thỏi, Nguyn Th Nh Mai, Nguyn Th Hng; Kinh t bin Vit Nam: Tim nng, c hi v thỏch thc ca Nguyn Vn ; Nn kinh t cỏc vựng ven bin ca Vit Nam ca Th t; Tim nng bin Vit Nam v chớnh sỏch hp tỏc quc t v bin thp niờn u th k XXI ca Nguyn Thanh Minh; Chin lc phỏt trin kinh t bin Vit Nam hi nhp quc t ca Phm Ngc Anh; Phỏt trin kinh t - xó hi vựng ven bin, hi o gn vi bo v mụi trng v an ninh quc gia ca Nguyn ng o; Tim nng v t ca kinh t bin Vit Nam ca Phm c Ngoan; Vit Nam vi mc tiờu phỏt trin kinh t bin, o bn vng th k ca i dng ca Trng Minh Tun; ng Cng sn Vit Nam lónh o bo v ch quyn bin, o T quc t nm 1986 n nm 2001 Lun thc s v ng Cng sn Vit Nam lónh o bo v ch quyn bin, o T quc t nm 2001 n nm 2011 Lun ỏn tin s ca Nguyn c Phng; Quỏ trỡnh trin khai chớnh sỏch bin ca Vit Nam t nm 1986 n nm 2010 ca Nguyn Thanh Minh; ng b thnh ph Hi Phũng lónh o phỏt trin kinh t bin t nm 1996 n nm 2010 Lun ỏn tin s ca Nguyn Th Anh Bờn cnh nhng cụng trỡnh nghiờn cu ca cỏc hc gi nc, cũn cú cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca cỏc hc gi nc ngoi nh: Sc mnh bin i vi lch s thi k 1660 - 1783 ca Alfred Thayer Mahan, Phm Nguyờn Trng dch; Phõn tớch v a lý - chớnh tr cuc xung t v tranh chp biờn gii Vit - Trung liờn quan n qun o Hong Sa v Trng Sa bin Nam Trung Hoa ca Peaun Medes Antunes; Cỏc o tranh chp vựng bin Nam Trung Hoa, Hong Sa - Trng Sa - Pratas - Bói Maccelesfield, cụng trỡnh nghiờn cu ca Vin nghiờn cu cỏc chõu ti Hamburg; Qun o Trng Sa: Liu cú cũn thớch hp tranh cói v ch quyn, cụng trỡnh nghiờn cu ca Vin nghiờn cu Khoa hc phỏp lý (trng i hc Tng hp Philippin); Ch quyn trờn hai qun o Hong Sa, Trng Sa: Th phõn tớch lp lun ca Vit Nam v Trung Quc ca T ng Minh Thu; Lp trng ca Trung Quc tranh chp ch quyn trờn hai hũn o Hong Sa, Trng Sa v lut phỏp quc t ca o Vn Thy; Cng hũa nhõn dõn Trung Hoa v s s dng lut phỏp quc t tranh chp ch quyn qun o Trng Sa ca Michael Bennett Tng quan cỏc cụng trỡnh nghiờn nc cng nh nc ngoi v bin v kinh t bin cho thy: Ni dung cp ti nhiu v chớnh tr, kinh t, an ninh, quc phũng nc v khu vc Bin ụng Trong ú, trung vo hai chớnh l phỏt trin kinh t bin v chớnh tr khu vc Bin ụng, ni Vit Nam c coi l quc gia cú mt phn din tớch rng ln khu vc ny, vi mt ngun li m Bin ụng em li cho Vit Nam l vụ cựng to ln Do ú, phỏt trin kinh t bin cựng vi vic n nh chớnh tr Bin ụng l mt vic ht sc quan trng, khụng ch i vi Vit Nam m i vi tt c cỏc nc khu vc 1.2 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v kinh nghim ca cỏc quc gia phỏt trin kinh t bin trờn th gii Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan n kinh nghim ca cỏc quc gia phỏt trin kinh t bin trờn th gii nh: Lch s kinh t ca cỏc nc o trờn th gii ca Th t; Chin lc phỏt trin kinh t ven bin Trung Quc ca on Vn Trng; Xõy dng hnh lang kinh t bin mt nhng mc tiờu Chin lc bin ca Trung Quc tng lai v Chin lc kinh t bin ca Hp chng quc Hoa K ca Ngc Hin; Kinh nghim ca ASEAN vic phỏt trin dch v ti bin ca Nguyn Tng; Thm quyn thn k - hin i húa - quc t húa ca on Vn Trng; Nhng kinh nghim phỏt trin cng bin ca Nht Bn ỏn ca Vin Chin lc v Phỏt trin Giao thụng ti Tng quan cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v kinh nghim ca cỏc quc gia phỏt trin kinh t bin trờn th gii cho thy: Ni dung ch yu trung vo vic gii thớch lý ti cỏc quc gia trờn th gii li cú s phỏt trin thn k v kinh t bin, nn tng cng nh yu t t nhiờn l nhng iu kin cn thit giỳp cỏc quc gia trờn tn dng li th ca mỡnh sm phỏt trin kinh t bin, KTHH Vi s phỏt trin mnh m ca kinh t bin, cỏc quc gia nh Trung Quc, Hoa K, Canada, Nht Bn, ó sm xõy dng thnh cụng chin lc bin cho riờng mỡnh v ó t c nhiu thnh tu to ln Thnh cụng ca cỏc nc phỏt trin kinh t bin, ang l bi toỏn khin Vit Nam phi tớch cc hn cho ng phỏt trin kinh t bin ca t nc tng lai 1.3 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan trc tip n phỏt trin kinh t hng hi Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan trc tip n phỏt trin kinh t hng hi, in hỡnh nh: Quy hoch cng bin Vit Nam cn tớnh khoa hc v ng b ca Nguyn Ngc Hu; Vinashin v Chin lc kinh t bin ca Nguyn c Ngc; Phỏt trin dch v logistics Vit Nam ca ng ỡnh o; Nghiờn cu xut cỏc gii phỏp phỏt trin dch v phc v hot ng ca cỏc cng bin trờn a bn thnh ph Hi Phũng t nm 2010 n nm 2020 ca Trn Vn Hiu; Nghiờn cu cỏc gii phỏp tng nng lc cnh tranh ca ngnh Hng hi Vit Nam iu kin hi nhp quc t ca inh Ngc Vin; Hon thin hch toỏn chi phớ, doanh thu v kt qu hot ng kinh doanh ti bin ti Tng Cụng ty Hng hi Vit Nam ca Nguyn Th Minh Chõm; Thu hỳt u t nc ngoi phỏt trin h thng cng bin Vit Nam - Thc trng v gii phỏp ca Trn o Diu Linh; Nghiờn cu cỏc gii phỏp v phỏt trin i tu ti bin nũng ct ca Vit Nam ca V Tr Phi; Nghiờn cu khai thỏc ngun u t hin i húa i tu bin Vit Nam giai on n nm 2010 v nh hng n nm 2020 ti nghiờn cu cp Nh nc ca Tng Cụng ty HHVN Tng quan cỏc cụng trỡnh nghiờn cu cú liờn quan trc tip ti kinh t hng hi cho thy: Cỏc cụng trỡnh ó khỏi quỏt, lm rừ KTHH bao gm nhiu lnh vc, ú quan trng nht l úng tu, ti bin, cng v dch v cng bin Cỏc cụng trỡnh ó lm rừ v trớ, vai trũ KTHH, yờu cu khỏch quan phỏt trin KTHH Mt s cụng trỡnh cú cp n s lónh o ca ng v phỏt trin KTHH nhng tng lnh vc v a phng c th Cú mt s cụng trỡnh nghiờn cu xut ch trng, gii phỏp phỏt trin KTHH, m bo cho KTHH phỏt trin mnh, sc hi nhp vi ngnh Hng hi th gii NH GI KT QU CC CễNG TRèNH NGHIấN CU Tng quan cỏc cụng trỡnh nghiờn cu cú liờn quan n ti lun ỏn cho thy, cỏc cụng trỡnh nghiờn cu c nc v ngoi nc, di nhiu gúc khỏc nhau, ó cp n nhiu liờn quan n ti lun ỏn Tuy nhiờn, di gúc khoa hc Lch s ng, cho n nay, cha cú mt cụng trỡnh no nghiờn cu y , h thng v quỏ trỡnh ng lónh o phỏt trin KTHH t nm 1996 n nm 2011 õy chớnh l nhng nghiờn cu sinh la chn, trung nghiờn cu lun ỏn NHNG VN LUN N TP TRUNG GII QUYT - Lm rừ yờu cu khỏch quan ng lónh o phỏt trin KTHH (1996 - 2011) - Phõn tớch v lun gii lm rừ ch trng v s ch o phỏt trin KTHH ca ng (1996 - 2011) nhm trung vo ba lnh vc ch yu: Cụng nghip úng tu, ti bin, cng v dch v cng bin - ỏnh giỏ nhng thnh tu, hn ch quỏ trỡnh ng lónh o phỏt trin KTHH trờn mt s lnh vc ch yu t nm 1996 n nm 2011 - ỳc kt nhng kinh nghim lch s dng vo hin thc Chng NG LNH O PHT TRIN KINH T HNG HI T NM 1996 N NM 2001 1.1 YấU CU KHCH QUAN NG LNH O PHT TRIN KINH T HNG HI (1996 - 2001) 1.1.1 V trớ, vai trũ kinh t bin, kinh t hng hi - Kinh t bin cú v trớ, vai trũ quan trng s phỏt trin KT-XH ca t nc, a Vit Nam tr thnh mt quc gia mnh v bin, lm giu t bin Bin gúp phn gi vng ch quyn, quyn ch quyn quc gia trờn bin; tng cng quc phũng, an ninh bo v c lp ch quyn t nc - Hin nay, KTHH ng v trớ th hai cỏc ngnh kinh t bin (sau khai thỏc ch bin du khớ), nhng theo d bỏo n sau nm 2020, KTHH s lờn ng v trớ th nht, õy s l ngnh kinh t mi nhn thỳc y s phỏt trin KT-XH núi chung, kinh t bin núi riờng KTHH phỏt trin gúp phn m rng quan h kinh t ca Vit Nam vi cỏc nc khu vc v trờn th gii; nõng cao v th kinh t Vit Nam trờn trng quc t; gúp phn cng c quc phũng, an ninh, gi vng ch quyn, quyn ch quyn quc gia trờn bin, gi vng c lp ton lónh th ca T quc 1.1.2 Bin, o v b bin Vit Nam tỏc ng n phỏt trin kinh t hng hi Vit Nam giỏp vi Bin ụng c ba phớa: ụng, Nam v Tõy Nam Cỏc vựng bin v thm lc a Vit Nam l mt phn Bin ụng tri dc theo b bin di khong 3.260km, t Qung Ninh n Kiờn Giang, vi nhiu bói bin p nh: Tr C, Sn, Sm Sn, Ca Lũ, Cam Ranh, Vng Tu, c 100km2 lónh th t lin, cú 1km b bin, t l ny cao gp ln t l trung bỡnh ca th gii (600km t lin cú 1km b bin) Bin Vit Nam rt giu tim nng, cú v trớ a kinh t - chớnh tr - quõn s vụ cựng quan trng khụng ch i vi s phỏt trin ca Vit Nam, m cũn i vi c khu vc v th gii Xột trờn tt c cỏc lnh vc: Kinh t, chớnh tr, an ninh, quc phũng, bin cũn cú v trớ, vai trũ quan trng i vi vic phỏt trin kinh t bin, KTHH, gúp phn thỳc y s phỏt trin KT-XH ca t nc, gi vng ch quyn, an ninh quc gia trờn bin 1.1.3 Thc trng phỏt trin kinh t hng hi Vit Nam trc nm 1996 Nm 1992, Hi ng B trng Ngh nh s 239/HBT v vic thnh lp Cc Hng hi Vit Nam (Cc HHVN) Cc HHVN i vi trng trỏch thay mt Nh nc qun lý v mt nh nc chuyờn ngnh hng hi trờn phm vi c nc Nm 1993, B Chớnh tr Ngh quyt 03/NQ-TW v mt s nhim v phỏt trin kinh t bin nhng nm trc mt Thỏng 8/1993, Th tng Chớnh ph Ch th s 399/TTg v mt s nhim v phỏt trin kinh t bin nhng nm trc mt Trong ú ch rừ: V trớ v c im a lý ca Vit Nam, cựng vi bi cnh phc vựng va to iu kin, va ũi hi Vit Nam phi y mnh phỏt trin kinh t bin i ụi vi tng cng kh nng bo v ch quyn v mụi trng sinh thỏi bin, phn u tr thnh mt nc mnh v bin, vic nhn mnh tr thnh mt nc mnh v kinh t bin l mc tiờu chin lc xut phỏt t yờu cu v iu kin khỏch quan ca s nghip xõy dng v bo v T quc Vit Nam T ch trng v s ch o ỳng n ca ng, nhng nm (1993 - 1996) Ngnh HHVN ó cú nhng bc chuyn bin vt bc, v t c nhiu kt qu phỏt trin 11 + Tng Cụng ty Cụng nghip tu thy Vit Nam - Vinashin lm nhim v sa cha, úng mi tu bin 1.2.2.2 Ch o phỏt trin ngnh cụng nghip úng tu 1.2.2.3 Ch o phỏt trin ngnh ti bin 1.2.2.4 Ch o phỏt trin ngnh cng v dch v cng bin Trong nhng nm 1996 - 2001, KTHH Vit Nam cú s phỏt trin mnh m, ng u trờn c ba lnh vc: úng tu, ti bin, cng v dch v cng bin Cỏc lnh vc trờn u tng v s lng, nõng cao cht lng phc v ngy cng ỏp ng nhu cu chuyn hng húa xut, nhp khu, chuyn hng húa nc KTHH thi k ny, gúp phn quan trng thỳc y s phỏt trin KT-XH ca t nc núi chung, kinh t bin núi riờng Do ú, ngy cng cú v trớ quan trng cỏc ngnh kinh t bin Vit Nam, l ngnh kinh t mi nhn ca kinh t bin Vit Nam Tiu kt chng Vit Nam l mt quc gia cú v trớ c bit thuõn li cho vic phỏt trin kinh t bin, KTHH Bc vo thi k y mnh CNH,HH t nc, ng Cng sn Vit Nam ó tng bc hỡnh thnh quan im, phng hng, mc tiờu, nhim v v cỏc gii phỏp cú tớnh kh thi phỏt trin KTHH (1996 - 2001) nhm trung vo ba lnh vc ch yu: Cụng nghip úng tu, ti bin, cng v dch v cng bin Nh ú, KTHH ngy cng phỏt trin, ginh c nhiu thnh tu quan trng, gúp phn thỳc y s phỏt trin KT-XH ca t nc Tuy nhiờn, bờn cnh nhng kt qu t c, KTHH cng cũn mt s thiu sút nhn thc v ch o thc hin iu ú lm nh hng ti ch trng phỏt trin KTHH ca ng Nhng thiu sút ú ó c ng sm nhn rừ, tng bc iu chnh ch trng, s ch o khc phc KTHH tip tc phỏt trin nhng nm tip theo 12 Chng NG LNH O PHT TRIN KINH T HNG HI T NM 2001 N NM 2011 2.1 NHNG YU T TC NG N PHT TRIN KINH T HNG HI TRONG THP NIấN U CA TH K XXI 2.1.1 Bi cnh quc t Cuc cỏch mng khoa hc v cụng ngh phỏt trin mnh m, vi nhp ngy cng nhanh, cú kh nng to nhng thnh tu mang tớnh t phỏ, cú nh hng ln ti mi mt i sng KT-XH ca t nc T ú, ũi hi ngi ngy cng phi nõng cao trỡnh khoa hc v cụng ngh, ton cu húa v hp tỏc quc t lm cho cỏc nc ngy cng xớch li gn nhau, ph thuc ln nhiu hn Th k XXI l th k ca i dng, tt c cỏc nc cú bin hay khụng cú bin u hng bin ú cú Vit Nam 2.1.2 Cụng cuc i mi ton din t nc ũi hi phỏt trin mnh m kinh t hng hi Sau 15 nm i mi t nc (1986 - 2001), Vit Nam bc vo th k XXI tỡnh hỡnh nc v quc t cú nhiu thun li, c hi ln an xen vi nhiu khú khn, thỏch thc Th v lc ca Vit Nam mnh hn nhiu Trong nc, chớnh tr, xó hi n nh; quan h sn xut c i mi phự hp vi tớnh cht v trỡnh phỏt trin ca lc lng sn xut; th ch kinh t th trng, nh hng XHCN bc u hỡnh thnh v hnh cú hiu qu; h thng lut phỏp, c ch chớnh sỏch tng bc c ci thin; quan h kinh t, ngoi giao c m rng trờn trng quc t ó to nhng tin cn thit cho s phỏt trin mi ca t nc Chớnh vỡ vy, yờu cu t cho phỏt trin kinh t bin, KTHH l mt tt yu, nhm to nờn ngun lc to ln, thỳc y nn kinh t t nc phỏt trin nhanh, ỳng vi vai trũ, v trớ ca bin v kinh t bin Vit Nam 13 2.2 CH TRNG V S CH O CA NG Y MNH PHT TRIN KINH T HNG HI THEO HNG CễNG NGHIP HểA, HIN I HểA, CH NG, TCH CC HI NHP QUC T 2.2.1 Ch trng ca ng y mnh phỏt trin kinh t hng hi thi k mi Trong giai on 2001 - 2011, nhng quan im ch o ca ng phỏt trin KTHH tng bc c khng nh, v c bn luụn c quỏn trit v nhn thc ngy cng sõu sc Tuy nhiờn, tỡnh hỡnh th gii v khu vc tip tc cú nhng bin ng; Bin ụng ngy cng tr nờn phc tp, cựng vi xu th ton cu húa v hi nhp quc t, ũi hi ng Cng sn Vit Nam phi cú nhng bc i mi t chin lc v bin, kinh t bin ca mỡnh T nhng trờn, thỏng 2/2007, Hi ngh Ban Chp hnh Trung ng ng ln th t (khoỏ X) Ngh quyt v Chin lc bin Vit Nam n nm 2020, xỏc nh ba quan im ch o: Th nht, Vit Nam phi tr thnh quc gia mnh v bin, lm giu t bin, trờn c s phỏt huy mi tim nng t bin, phỏt trin ton din cỏc ngnh, ngh bin vi c cu phong phỳ, hin i, to tc phỏt trin nhanh, bn vng, hiu qu vi tm nhỡn di hn Th hai, kt hp cht ch gia phỏt trin KT-XH vi bo m quc phũng, an ninh, hp tỏc quc t v bo v mụi trng; kt hp cht ch gia phỏt trin vựng bin, ven bin, hi o vi phỏt trin vựng ni a theo hng CNH,HH Th ba, thu hỳt mi ngun lc phỏt trin KT-XH, bo v mụi trng bin trờn tinh thn ch ng, tớch cc m ca Phỏt huy y , cú hiu qu cỏc ngun lc bờn trong, tranh th hp tỏc quc t, thu hỳt mnh cỏc ngun lc bờn ngoi theo nguyờn tc bỡnh ng, cựng cú li, bo v vng chc c lp, ch quyn v ton lónh th ca t nc T quan im ú, ng tng bc xỏc nh phng hng, mc tiờu, nhim v v gii phỏp phỏt trin KTHH phự hp vi thc tin Vit Nam, xu th phỏt trin ca cỏc nc khu vc v trờn th gii c bit, lm rừ phng hng, mc tiờu, nhim v, gii phỏp phỏt trin ngnh cụng nghip úng tu, ti bin, cng v dch v cng bin t nm 2001 n nm 2011 2.2.2 Quỏ trỡnh ch o v kt qu phỏt trin kinh t hng hi ca 14 ng (2001 - 2011) Trong nhng nm 2001 - 2011, ng, Nh nc trung ch o phỏt trin KTHH trờn cỏc lnh vc ch yu nh sau: - Ch o hon thin mụ hỡnh t chc qun lý nh nc lnh vc hng hi - Ch o phỏt trin ngnh cụng nghip úng tu - Ch o phỏt trin ngnh ti bin - Ch o phỏt trin ngnh cng, dch v cng - Ch o xõy dng phỏt trin ngun nhõn lc ngnh Hng hi - Ch o m rng hp tỏc quc t lnh vc hng hi Nh cú ch trng ỳng n, s ch o sỏt sao, kp thi, nhng nm 2001 - 2011, KTHH ó t nhiu thnh tu quan trng Ngnh úng tu ó sa cha c cỏc loi tu bin, úng mi c nhiu tu cú trng ti ln, tu chuyờn dựng, tu ch du, ch hng di, ch container Ngnh ti bin, ó xõy dng c i tu ỏp ng yờu cu ti hng húa xut, nhp khu n nm 2011, i tu cú 1.691 chic vi tng dung tớch 4.494.551 GT, tng trng ti 7.464.269 DWT i tu Vit Nam xp th 60/152 quc gia cú tu, xp th 10 nc ASEAN n nm 2011, Vit Nam ó u t ngun ln nõng cp, ci to xõy dng h thng cng c ba theo hng hin i H thng cng bin Vit Nam ó ún nhn 130.000 lt tu Vit Nam v nc ngoi vo, hng húa thụng qua cng bin t 286 triu tn Vit Nam ó o to c i ng s quan, thy th, thuyn viờn ỏp ng yờu cu ca Ngnh v cú kh nng xut khu ngun nhõn lc ngnh Hng hi Hp tỏc quc t trờn lnh vc hng hi khụng ngng phỏt trin V th, uy tớn ngnh HHVN c nõng cao trờn trng quc t Tiu kt chng Trong nhng nm u ca th k XXI, tỡnh hỡnh th gii cú nhiu din bin nhanh chúng, phc ó tỏc ng n Vit Nam, n s phỏt trin kinh t núi chung, phỏt trin kinh t bin ú cú KTHH núi riờng Nhng vi tinh thn c lp, t ch, t lc, t cng ca ng, ó t yờu cu phi nhanh chúng phỏt trin KTHH iu kin mi Di s lónh o ca ng, KTHH 10 nm u ca th k XXI 15 (2001 - 2011) ó cú nhng bc phỏt trin vt bc, ó xõy dng Chin lc bin Vit Nam n nm 2020, tm nhỡn n nm 2030 Bờn cnh ú, cỏc quy hoch tng th v chi tit phỏt trin cỏc ngnh lnh vc hng hi ó tng bc c thc hin Nhng kt qu trờn, ó gúp phn a t nc phỏt trin vng bc tin lờn, hi nhp vi khu vc v th gii thnh cụng Bờn cnh nhng kt qu t c, quỏ trỡnh lónh o, ch o phỏt trin KTHH cng cũn mt s nhng thiu sút, bt cp vic lp quy hoch, phõn b ngun lc, ngun vnTuy nhiờn, nhng kt qu m ngnh HHVN t c t nm 2001 n nm 2011 l rt ỏng ghi nhn, bc gúp phn a Vit Nam tr thnh mt quc gia mnh v bin, lm giu t bin v tin ti tr thnh mt trung tõm KTHH mnh ca khu vc v th gii tng lai Chng NHN XẫT V KINH NGHIM 3.1 NHN XẫT QU TRèNH NG LNH O PHT TRIN KINH T HNG HI T NM 1996 N NM 2011 3.1.1 u im, nguyờn nhõn * u im - V hoch nh ch trng: Trờn c s bỏm sỏt thc tin Vit Nam, nht l thc trng KTHH Vit Nam, ng ó ỏnh giỏ ỳng tỡnh hỡnh, ch ng hoch nh ch trng, phng hng phỏt trin KTHH Nm b Tõy ca Bin ụng, bin Vit Nam tr thnh lỏ chn sn h thng phũng th quan trng bo v t nc Do ú, t rt sm, nht l quỏ trỡnh phỏt trin v hi nhp quc t, ng v Nh nc Vit Nam ó nhn thc sõu sc v v trớ, vai trũ kinh t bin, KTHH, tng bc hỡnh thnh ng li, ch trng phỏt trin kinh t bin, KTHH Ch trng ú bao gm h thng cỏc quan im, phng hng, mc tiờu, nhim v, gii phỏp phỏt trin KTHH ú l nhõn t quyt nh m bo cho KTHH Vit Nam phỏt trin ỳng hng v t hiu qu cao 16 Lónh o Nh nc th ch húa ch trng, phng hng ca ng, cỏc c quan chc nng tng bc hon thin hnh lang phỏp lý to iu kin cho ngnh Hng hi phỏt trin vng chc Bờn cnh cỏc ch trng ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc ngy cng c sa i, b sung, hon thin, nht l b sung nhng bn phỏp lut cú liờn quan n qun lý nh nc lnh vc hng hi Quc hi Vit Nam ó thụng qua B Lut HHVN, khng nh s quan tõm ca ng, Nh nc i vi mt ngnh kinh t k thut c thự, vi nhng tim nng rt ln v bin ca t nc, c coi l bc ngot quan trng nhn thc t lý lun ca ng v Nh nc v chin lc bin, kinh t bin núi chung v KTHH núi riờng ng thi, õy cng l bc ngot m trin vng phỏt trin mi ca ngnh HHVN - V ch o thc tin S trng thnh t lý lun ó giỳp cho ng v Nh nc cú nhng nhn thc mi v sõu sc v ch trng phỏt trin kinh t bin núi chung, KTHH núi riờng ng thi, ng rt quan tõm ch o cỏc cp, cỏc ngnh tớch cc trin khai thc hin Nhng kt qu t c cụng tỏc kho sỏt, thm dũ, nghiờn cu khoa hc bin ngy cng c quan tõm, lm c s cho vic phỏt trin cỏc ngnh kinh t lnh vc hng hi, cỏc vựng kinh t bin, cng nh vic hoch nh cỏc chớnh sỏch qun lý ti nguyờn mụi trng bin ca t nc C cu ngnh, ngh bin tng bc c iu chnh ngy cng hp lý hn, nhng ngnh khai thỏc v s dng li th ca bin nh: Vn ti bin, dch v hng hi, úng tu, du lch, nuụi trng thy sn v ỏnh bt xa b, ang c y mnh v em li giỏ tr kinh t cao - Kt qu v phỏt trin kinh t hng hi V cụng nghip úng tu: Nu nh nhng nm 1996 - 2000, ngnh Cụng nghip tu thy Vit Nam (CNTT) ch yu trung vo hot ng ca mt s doanh nghip úng tu ch o, ú cú Tng Cụng ty CNTT Vit Nam - Vinashin vi 27 n v thnh viờn hot ng trờn phm vi c nc t Qung Ninh, Hi Phũng, Phỳ Th, Hi Dng, H Ni, Nam nh, H Tnh, Nng, Khỏnh Hũa, Thnh ph H Chớ Minh n Cn Th Theo ch o ca Chớnh ph v B Giao thụng ti, n nm 2011, 17 Vinashin thc hin ch trng tỏi c cu kinh t ngnh, thnh Tp on CNTT Vit Nam vi nh mỏy ln, trung iu ú cho thy, õy l mt ch trng ỳng hng kớch cu ngnh cụng nghip úng tu nc phỏt trin V ti bin: Vi ch trng nõng cao th phn chuyn hng húa xut, nhp khu T nm 2001 n nm 2011, tng sn lng ti bin trờn ton quc t 152.379.954 tn, ú ti nc ngoi t 94.818.588 tn, ti nc t 57.561.366 tn (Bỏo cỏo ca Cc HHVN nm 2011) Nhng kt qu hot ng ca ngnh ti bin Vit Nam nhng nm 2001 - 2011, ó tng gp 7,1 ln so vi nhng nm 1996 - 2000 iu ú cho thy, cỏc doanh nghip kinh doanh ti bin nc phn no ó ỏp ng c v c s h tng, c ch, chớnh sỏch nhm nõng cao th phn ti nc v hng ti ỏp ng yờu cu ca th trng ti nc ngoi V cng v dch v cng bin: Ngy 12/10/1999, Th tng Chớnh ph Quyt nh s 202/1999/Q-TTg v vic phờ duyt Quy hoch tng th phỏt trin h thng cng bin Vit Nam n nm 2010, nh hng n nm 2020 nhm trung vo nhúm cng bin chớnh, nh vy l quỏ nhiu, ú cú mt s bn cng chuyờn dng cũn nh v nm an xen vi cỏc bn tng hp container cho tu trng ti ln cựng mt khu chc nng, va gõy lóng phớ ti nguyờn ng b lm cng, va gõy khú khn phc qun lý khai thỏc Tuy nhiờn, n nm 2008, bc t phỏ quy hoch phỏt trin h thng cng bin Vit Nam c th hin thụng qua Quyt nh s 16/2008/Q-TTg ca Th tng Chớnh ph v vic phờ duyt Quy hoch h thng cng bin Vit Nam n nm 2020, nh hng n nm 2030 õy l s iu chnh hp lý ca ng vic thc hin chin lc kinh t bin, t nhúm cng bin trc õy n ch cũn nhúm cng chớnh Vi vic iu chnh trờn, s lng cng bin liờn tc tng qua cỏc nm, nm 2011, tng gp 1,7 ln so vi nm 2005 v 3,1 ln so vi nm 1990 iu ú cho thy, quỏ trỡnh i mi t ca ng v xõy dng kt cu h tng ó to nhng s thay i ln cho phỏt trin KT-XH, ú cú kt 18 cu h tng cng bin l nhim v trng tõm v xuyờn sut ca ng quỏ trỡnh hi nhp khu vc v th gii * Nguyờn nhõn ca u im Nhng thnh tu m Vit Nam t c phỏt trin KTHH t nm 1996 n nm 2011, xut phỏt t nhng nguyờn nhõn sau: - Mt l, ng cú ng li, ch trng, phng hng phỏt trin kinh t hng hi ỳng n Trờn c s ng li i mi ton din t nc, ng Cng sn Vit Nam ó nhanh nhy i mi t lónh o ng li, ch trng phỏt trin KTHH ỳng n, sỏt thc tin Vit Nam, phự hp vi xu th chung ca khu vc v th gii ú l h thng cỏc quan im, ch trng, mc tiờu, nhim v, gii phỏp phỏt trin KTHH õy l nguyờn nhõn c bn, cú ý ngha quyt nh n s phỏt trin KTHH Hai l, cú s u t ca Nh nc v cỏc ngnh Ngay t nhng ngy u mi thnh lp, ngnh HHVN ó luụn nhn c s quan tõm c bit ca ng, Nh nc v cỏc c quan chc nng bng nhng hnh ng thit thc Nhiu kin ca ng ó quan tõm n cng c v phỏt trin ngnh Hng hi Nhiu ý kin ngh ca lónh o ngnh c ng, Nh nc, B Giao thụng ti, cỏc b, ngnh ng h v to iu kin cho ngnh HHVN phỏt trin Mi quan h gia ngnh Hng hi vi cỏc ngnh kinh t, quc phũng, an ninh cựng hot ng trờn bin ngy cng cht ch, to iu kin h tr cựng phỏt trin Theo ỳng ng li lónh o ca ng, ngnh Hng hi ó v ang hp tỏc cht ch vi cỏc ngnh hng vo mc tiờu xõy dng nc Vit Nam thnh mt quc gia mnh v bin, lm giu t bin 3.1.2 Hn ch, nguyờn nhõn * Hn ch - V hoch nh ch trng Quỏ trỡnh hoch nh ng li lónh o ca ng i vi cỏc ngnh kinh t, ú cú kinh t bin v KTHH, im hn ch m chỳng ta thng hay mc phi l nhn thc v t lý lun, lm gim i kt qu mong i 19 Trc thi k i mi, va tri qua chin tranh, c s vt cht, k thut b tn phỏ nng n, ú cú c s vt cht ca ngnh Hng hi, nờn bt tay vo cụng cuc khụi phc t nc, ng ta ó mc phi t tng ý chớ, ch quan, núng vi tin hnh cụng nghip hoỏ xó hi ch ngha Trong quỏ trỡnh thc hin cụng cuc i mi, mc dự ó khc phc phn no nhng im hn ch nhn thc v t lý lun, nhng cỏch thc thc hin cha c th hin rừ rng Hn na, t khai thỏc bin ca ngi Vit Nam t trc n nay, thng theo li khai thỏc lm rung trờn cn ng lc bin ln cha thc s rừ rng, b chi phi bi t li ớch d ỏn cc b thay vỡ mt mc tiờu ua tranh phỏt trin lnh mnh v cú tm nhỡn xa Trờn thc t, cỏch t nh vy c phn ỏnh vic u t gin tri thiu trung cho nghiờn cu, phỏt trin nng lc v cỏc lnh vc kinh t bin Trong ú, u t vo cỏc lnh vc thuc KTHH nh khai thỏc cng bin, ti bin nhỡn chung cũn thp S thiờn lch ú l kt qu t nhiờn, tt yu ca vic tip ni t truyn thng, coi khai thỏc ti nguyờn thụ, da vo trỡnh k thut, cụng ngh thp v nhng nng lc hn ch l cỏch thc ch o ca quỏ trỡnh tng trng v phỏt trin kinh t - V ch o thc tin Ngnh cụng nghip úng tu: Trong giai on 2006 - 2008, cú s tng trng núng lnh vc ti bin, c bit l th trng ti bin th gii, ó kộo theo vic u t mt cỏch t v dn tri vo ngnh úng tu nc S lng tu c úng giai on ny vt quỏ so vi quy hoch, ú trỡnh cụng ngh lc hu so vi cỏc nc khu vc v th gii; kinh doanh rt nh so vi nhu cu, chm c b sung, li thiu nhng chớnh sỏch rt cn bn v cn thit cho giai on u nhm to mụi trng, iu kin h tr v bo h th trng Chớnh vỡ vy, t cuc khng hong kinh t th gii n nm 2008, ó lm cho hot ng sn xut, kinh doanh ca cỏc doanh nghip úng tu nc gp rt nhiu khú khn 20 Ngnh ti bin: Trong quỏ trỡnh ch o thc tin, cha bỏm sỏt c tỡnh hỡnh thc tin nc v th gii, nờn cú nhng lỳc s lng doanh nghip kinh doanh ti bin tng quỏ nhanh, dn n s cnh tranh hot ng kinh doanh Mc dự tng v s lng tu nhng xột v chng loi tu, c cu s hu v tỡnh trng b lu gi ca tu Vit Nam cỏc cng nc ngoi ang cú s bt cp v chng loi tu, i tu i vi ti nc, bi cnh giỏ cc ti thp, hng húa khụng n nh, chi phớ nhiờn liu v tu bo dng ngy cng tng cao, phn ln lu ng cho tu hot ng buc phi vay vi lói sut cao nờn kinh doanh thua l hoc hiu qu rt kộm Cú th núi, vi tỡnh trng trờn ó khin cỏc doanh nghip ti bin nc gp khú khn v ti chớnh, nhiu doanh nghip phi hy niờm yt trờn sn chng khoỏn hoc ng trc nguy c phỏ sn i vi cng bin v dch v cng bin: Trong nhng nm 2001 - 2011, Vit Nam cha cú cng trung chuyn quc t v vic kt ni gia cng vi ng b, ng st, ng thy ni a cũn bt cp; thiu cỏc trung tõm phõn phi hng húa sau cng; iu kin m bo an ton, an ninh hng hi v phũng nga ụ nhim mụi trng ca cu cng, bn cng cũn hn ch Phn ln cỏc tuyn lung vo cng u cú sõu hn ch v luụn b tỏc ng mnh t thiờn nhiờn; h thng bỏo hiu hng hi a phn l thit b truyn thng; thiu h thng iu hnh, kim soỏt i vi hot ng hng hi (VTS, LRIT) v cha hỡnh thnh c s kt ni tng thớch gia thit b tr giỳp hng hi vi h thng cụng ngh thụng tin in t vin thụng hng hi a s cỏc cng bin Vit Nam ch yu nm khu ụng dõn c, ú cỏc chi phớ phỏt sinh nh kt ng, kt cu, chi phớ chuyn cao cng khin cho ngnh kho vn, ti ca doanh nghip s khụng th sc cnh tranh vi cỏc nc khỏc Chớnh vỡ vy, chi phớ ti ca Vit Nam cao hn so vi nhiu nc trờn th gii - Nguyờn nhõn ca hn ch Nhng hn ch phỏt trin KTHH t nm 1996 n nm 2011, u xut phỏt t nhng nguyờn nhõn khỏch quan v ch quan Nhng nguyờn 21 nhõn ch quan l chớnh, ỏng chỳ ý l vic quỏn trit, trin khai thc hin ch trng ca ng v phỏt trin KTHH ca mt s cp y ng, chớnh quyn, c s sn xut, kinh doanh cũn nhiu bt cp, cha thc s bỏm sỏt thc tin v xu th phỏt trin ca th gii i ng cỏn b lónh o, qun lý, s quan, thy th, thuyn viờn trỡnh cũn hn ch, nht l trỡnh ngoi ng, chuyờn ngnh cũn kộm H thng phỏp lut cha m bo s thụng thoỏng cho hot ng ti bin, cng v dch v cng bin 3.2 MT S KINH NGHIM T thc tin ng lónh o phỏt trin KTHH (1996 - 2011), bc u rỳt mt s kinh nghim cú ý ngha lý lun v thc tin sau: 3.2.1 Khụng ngng nõng cao nhn thc v v trớ, vai trũ ca kinh t bin, kinh t hng hi, tng bc xõy dng, hon thin ch trng, chớnh sỏch phỏt trin kinh t bin, kinh t hng hi 3.2.2 Chỳ trng cụng tỏc t chc, xõy dng i ng cỏn b ỏp ng yờu cu, nhim v phỏt trin kinh t hng hi thi k mi 3.2.3 Ch o phỏt trin kinh t hng hi ton din, ng b, cú trng im v gn vi cỏc ngnh kinh t khỏc 3.2.4 Tớch cc, ch ng m rng hp tỏc quc t phỏt trin kinh t hng hi 3.2.5 Phỏt trin kinh t hng hi gn vi quc phũng, an ninh bo v bin, o ca T quc 3.2.6 Tng cng, gi vng s lónh o ca ng, qun lý ca Nh nc phỏt trin kinh t hng hi Tiu kt chng Tri qua quỏ trỡnh 15 nm lónh o thc hin nhim v phỏt trin KTHH (1996 - 2011), ng Cng sn Vit Nam ó th hin c vai trũ, cng nh nng lc lónh o ca mỡnh i vi KTHH Di ỏnh sỏng ng li ca ng, vi tinh thn on kt v s n lc phn u khụng ngng ca ton ngnh Hng hi nh: Cụng nghip úng tu, ti bin, cng v dch v cng bin, ó ginh c nhiu thnh tu quan trng, gúp phn thỳc y s phỏt trin KT-XH ca t nc v nõng 22 cao v th ca Vit Nam trờn trng quc t Tuy nhiờn, bờn cnh nhng thnh tu t c, KTHH cũn nhng hn ch c nhn thc lý lun v ch o thc hin Nhng hn ch ú nhng nguyờn nhõn khỏch quan, ch quan mang li Trờn c s ú, lun ỏn ó rỳt sỏu kinh nghim lch s lónh o phỏt trin KTHH t nm 1996 n nm 2011 ca ng, nhng kinh nghim ú cú ý ngha hin thc to ln KT LUN Vit Nam nm trờn bỏn o ụng Dng, phớa ụng, Nam v Tõy Nam giỏp Bin ụng vi ng b bin di 3.260km Vựng bin, thm lc a thuc ch quyn v quyn ti phỏn rng hn triu km 2, cú nhiu vnh sõu, p vi hn 3.000 hũn o ln nh, ú cú hai qun o Hong Sa v Trng Sa gia Bin ụng Vit Nam l mt quc gia bin, cú v trớ chin lc v chớnh tr, kinh t, húa, xó hi v quc phũng, an ninh Dú ú, khai thỏc ngun li bin, qun lý, bo v bin, o ca T quc ang t nh mt tt yu cú t rt sm i vi dõn tc Vit Nam Kinh t bin ú cú KTHH cú v trớ, vai trũ quan trng chin lc phỏt trin KT-XH ca t nc, gúp phn quan trng vic cng c, gi vng quc phũng, an ninh trờn bin, vựng bin Vit Nam Xut phỏt t v trớ, vai trũ kinh t bin, KTHH; t thc trng phỏt trin KTHH sau nm 1996 cựng vi yờu cu ca thi k i mi, y mnh CNH, HH t nc, ch ng, tớch cc hi nhp quc t, t ú ng Cng sn Vit Nam ó tng bc ch trng phỏt trin KTHH (1996 - 2011) ú l h thng cỏc quan im, phng hng, mc tiờu, nhim v, gii phỏp phỏt trin KTHH ng thi, luụn bỏm sỏt thc tin, tớch cc, ch ng ch o phỏt trin KTHH, ú trung ch o vo cỏc lnh vc ch yu: úng tu, ti bin, cng v dch v cng bin, xõy dng ngun nhõn lc v hp tỏc quc t lnh vc hng hi T ú, khng nh vai trũ lónh o ca ng i vi phỏt trin kinh t bin, KTHH - Nhõn t quyt nh m bo cho KTHH phỏt trin nhanh v bn vng 23 Vi ch trng ỳng n, sỏng to, ch o thc tin sỏt sao, kp thi ca ng phỏt trin KTHH t nm 1996 n nm 2011, ú KTHH ó t c nhiu thnh tu quan trng c t lý lun v ch o thc tin Trong sut 15 nm (1996 - 2011), KTHH trung ch yu vo ngnh cụng nghip úng tu, ti bin, cng v dch v cng bin ó cú nhng bc phỏt trin c v s lng v cht lng, ó dn chuyn dch u t theo chiu sõu, gúp phn quan trng thỳc y s phỏt trin KT-XH ca t nc, nõng cao i sng nhõn dõn v v th, uy tớn ca cỏch mng Vit Nam, kinh t Vit Nam khu vc v trờn th gii Tuy nhiờn, bờn cnh nhng thnh tu cú ý ngha quan trng ú, nhng nm 1996 - 2011, KTHH cũn mt s hn ch, yu kộm hoch nh ch trng v ch o thc tin nh: T khai thỏc bin ca ngi Vit Nam cũn theo li mũn truyn thng lm rung trờn cn; nhn thc ca cỏc cp, cỏc ngnh v nhõn dõn cha y v v trớ, vai trũ ca bin i vi phỏt trin KT-XH ca t nc Do ú, trc nm 2007, Vit Nam cha c chin lc bin Trong ch o thc tin, nhng hn ch cha nm bt kp thi xu th phỏt trin ca ngnh Hng hi th gii, nờn chm chuyn hng u t vo nhng lnh vc trng im ca ngnh nh úng tu, ti bin, cng bin v dch v hng hi, vic u t t vo ngnh úng tu, ti bin giai on 2002 - 2008, nhu cu chuyn hng húa bng ng bin ó bóo hũa thm st gim, ó lm cho mt s tng cụng ty, cụng ty hng hi nc lm n thua l v ri vo phỏ sn i vi cng bin, cú thi k cỏc tnh ua xõy dng cng bin nhng ch yu l cng nh, Vit Nam cha cú mt cng trung chuyn quc t v vic kt ni gia cỏc cng vi ng b, ng st, ng thy ni a cũn bt cp, thiu trung tõm phõn phi hng húa sau cng Nhng hn ch trờn ó khin cho ngnh HHVN phi gng mỡnh lờn khc phc khú khn, gii quyt hu qu phỏt trin, xng tm vi v th l mt quc gia bin v ang i lờn lm giu t bin T thc trng quỏ trỡnh ng lónh o phỏt trin KTHH (1996 2011), lun ỏn rỳt sỏu kinh nghim gm: Khụng ngng nõng cao nhn 24 thc v v trớ, vai trũ ca kinh t bin, KTHH, tng bc xõy dng, hon thin ch trng, chớnh sỏch phỏt trin kinh t bin, KTHH; chỳ trng cụng tỏc t chc, xõy dng i ng cỏn b ỏp ng yờu cu, nhim v phỏt trin KTHH thi k mi; ch o phỏt trin KTHH ton din, ng b, cú trng im v gn vi cỏc ngnh kinh t khỏc; tớch cc, ch ng m rng hp tỏc quc t lnh vc KTHH; phỏt trin KTHH gn vi quc phũng, an ninh bo v bin, o ca T quc; tng cng, gi vng s lónh o ca ng, qun lý ca Nh nc phỏt trin KTHH Nhng kinh nghim ú cú ý ngha lý lun v thc tin to ln, ng thi tip tc ch o phỏt trin KTHH t c nhng thnh tu thi k y mnh CNH,HH t nc, tng cng hi nhp quc t hin T ú, t nhng yờu cu cp bỏch phi nghiờn cu, k tha nhng kinh nghim ó cú v tip tc dng, phỏt trin linh hot, sỏng to hn na, gúp phn thỳc y KTHH ngy cng phỏt trin phc v cho vic xõy dng v bo v T quc xó hi ch ngha./ DANH MC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N TI LUN N Nguyn Th Thm (2012), Tỡm hiu v phỏt trin kinh t hng hi thi k i mi, Tp Lch s ng, (3), tr.47-52 Nguyn Th Thm (2012), Phỏt trin kinh t hng hi Vit Nam thi k i mi, Tp Giỏo dc lý lun Chớnh tr quõn s, (4), tr.97-100 Nguyn Th Thm (2012), Phỏt trin h thng cng bin theo tinh thn Ngh quyt Trung ng v xõy dng kt cu h tng ng b, Tp Tuyờn giỏo, (8), tr.76-80 Nguyn Th Thm (2014), Phỏt trin h thng cng bin Vit Nam thi k hi nhp quc t, Tp Lch s ng, (2), tr.93-95 Nguyn Th Thm (2014), Phỏt trin kinh t bin gn vi bo v vng chc ch quyn bin, o, Tp Tuyờn giỏo, (5), tr.30-33 Nguyn Th Thm (2014), Phỏt trin kinh t bin gn vi bo v vng chc ch quyn bin, o ca nc ta giai on hin nay, Tp Hng hi Vit Nam, (8), tr.8-11 Nguyn Th Thm (2014), Bo v vng chc ch quyn bin, o gn vi cỏc hot ng kinh t bin ca nc ta hin nay, Tp Giao thụng ti, (8), tr.53-55 Nguyn Th Thm (2014), Vn dng t tng H Chớ Minh s nghip xõy dng v phỏt trin ngnh ti bin Vit Nam Tp Tuyờn giỏo in t: tuyengiao.vn, ngy ng 3/10/2014 Nguyn Th Thm (2015), o to ngun nhõn lc cho ngnh Hng hi ỏp ng yờu cu cụng nghip húa, hin i húa t nc, Tp Hng hi, (3), tr.16-19 10 Nguyn Th Thm (2015), Phỏt trin kinh t hng hi t ch trng ca ng n thc tin hin nay, Tp Tuyờn giỏo, (6), tr.45-48 11 Nguyn Th Thm (2015), Tng cng hp tỏc quc t ỏp ng yờu cu hi nhp ca ngnh kinh t hng hi Tp Tuyờn giỏo in t: tuyengiao.vn, ngy ng 2/10/2015 [...]... động mở rộng hợp tác quốc tế trong phát triển kinh tế hàng hải 3.2.5 Phát triển kinh tế hàng hải gắn với quốc phòng, an ninh bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc 3.2.6 Tăng cường, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong phát triển kinh tế hàng hải Tiểu kết chương 3 Trải qua quá trình 15 năm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KTHH (1996 - 2011) , Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện được vai... vị trí, vai trò của kinh tế biển, kinh tế hàng hải, từng bước xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế biển, kinh tế hàng hải 3.2.2 Chú trọng công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế hàng hải trong thời kỳ mới 3.2.3 Chỉ đạo phát triển kinh tế hàng hải toàn diện, đồng bộ, có trọng điểm và gắn với các ngành kinh tế khác 3.2.4 Tích cực,... trong nhận thức và chỉ đạo thực hiện Điều đó làm ảnh hưởng tới chủ trương phát triển KTHH của Đảng Những thiếu sót đó đã được Đảng sớm nhận rõ, từng bước điều chỉnh chủ trương, sự chỉ đạo khắc phục để KTHH tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo 12 Chương 2 ĐẢNG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀNG HẢI TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2011 2.1 NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀNG HẢI TRONG THẬP NIÊN... đạo và kết quả phát triển kinh tế hàng hải của 14 Đảng (2001 - 2011) Trong những năm 2001 - 2011, Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo phát triển KTHH trên các lĩnh vực chủ yếu như sau: - Chỉ đạo hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý nhà nước trong lĩnh vực hàng hải - Chỉ đạo phát triển ngành công nghiệp đóng tàu - Chỉ đạo phát triển ngành vận tải biển - Chỉ đạo phát triển ngành cảng, dịch vụ cảng - Chỉ đạo. .. Việt Nam đạt được trong phát triển KTHH từ năm 1996 đến năm 2011, xuất phát từ những nguyên nhân sau: - Một là, Đảng có đường lối, chủ trương, phương hướng phát triển kinh tế hàng hải đúng đắn Trên cơ sở đường lối đổi mới toàn diện đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhanh nhạy đổi mới tư duy lãnh đạo để đề ra đường lối, chủ trương phát triển KTHH đúng đắn, sát thực tiễn Việt Nam, phù hợp với xu thế... chở hàng dời, hàng lỏng, container 1.2.2 Quá trình chỉ đạo và kết quả phát triển kinh tế hàng hải của Đảng (1996 - 2001) 1.2.2.1 Chỉ đạo xây dựng hệ thống tổ chức quản lý nhà nước trong lĩnh vực hàng hải Tháng 4/1995, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 250/QĐ-TTg tách Cục Hàng hải Việt Nam thành ba tổ chức độc lập gồm: + Cục hàng hải Việt Nam quản lý Nhà nước về hàng hải + Tổng Công ty Hàng hải Việt. .. kinh tế đất nước phát triển nhanh, đúng với vai trò, vị trí của biển và kinh tế biển Việt Nam 13 2.2 CHỦ TRƯƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀNG HẢI THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA, CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ 2.2.1 Chủ trương của Đảng đẩy mạnh phát triển kinh tế hàng hải trong thời kỳ mới Trong giai đoạn 2001 - 2011, những quan điểm chỉ đạo của Đảng trong phát. .. động đến Việt Nam, đến sự phát triển kinh tế nói chung, phát triển kinh tế biển trong đó có KTHH nói riêng Nhưng với tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của Đảng, đã đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng phát triển KTHH trong điều kiện mới Dưới sự lãnh đạo của Đảng, KTHH trong 10 năm đầu của thế kỷ XXI 15 (2001 - 2011) đã có những bước phát triển vượt bậc, đã xây dựng Chiến lược biển Việt Nam đến năm. .. những kết quả mà ngành HHVN đạt được từ năm 2001 đến năm 2011 là rất đáng ghi nhận, bước góp phần đưa Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển và tiến tới trở thành một trung tâm KTHH mạnh của khu vực và thế giới trong tương lai Chương 3 NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM 3.1 NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH ĐẢNG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀNG HẢI TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2011 3.1.1 Ưu điểm, nguyên nhân * Ưu... quốc tế trong lĩnh vực hàng hải Từ đó, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phát triển kinh tế biển, KTHH - Nhân tố quyết định đảm bảo cho KTHH phát triển nhanh và bền vững 23 3 Với chủ trương đúng đắn, sáng tạo, chỉ đạo thực tiễn sát sao, kịp thời của Đảng trong phát triển KTHH từ năm 1996 đến năm 2011, do đó KTHH đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng cả trong tư duy lý luận và chỉ đạo thực
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt luận án tiến sĩ) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế hàng hải từ năm 1996 đến năm 2011, (Tóm tắt luận án tiến sĩ) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế hàng hải từ năm 1996 đến năm 2011, (Tóm tắt luận án tiến sĩ) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế hàng hải từ năm 1996 đến năm 2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay