Tình hình mắc bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại lợn bình minh huyện mỹ đức hà nội và phác đồ điều trị

67 166 1
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:51

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỒNG TÚ QUYÊN Tên đề tài: "TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG TRÊN ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI NUÔI TẠI TRẠI LỢN BÌNH MINH, HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ" KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Chăn nuôi Thú y Khóa học : 2011 - 2015 Thái Nguyên, năm 2015 i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỒNG TÚ QUYÊN Tên đề tài: "TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG TRÊN ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI NUÔI TẠI TRẠI LỢN BÌNH MINH, HUYỆN MỸ ĐỨC, HÀ NỘI VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ" KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Chăn nuôi Thú y Khóa học : 2011 – 2015 Giảng viên hƣớng dẫn : TS Phan Thị Hồng Phúc Thái Nguyên, năm 2015 ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian nghiên cứu, để hoàn thành khóa luận mình, em nhận đƣợc bảo tận tình cô giáo hƣớng dẫn, giúp đỡ trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Khoa Chăn nuôi thú y trang trại chăn nuôi lợn gia công công ty Cổ Phần Charoen Pokphand Việt Nam Em nhận đƣợc cộng tác nhiệt tình bạn đồng nghiệp, giúp đỡ, cổ vũ động viên ngƣời thân gia đình Nhân dịp em xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo TS PHAN THỊ HỒNG PHÚC tận tình trực tiếp hƣớng dẫn em thực thành công khóa luận Em xin cảm ơn Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Nông Lâm tạo điều kiện thuận lợi cho phép em thực khóa luận Em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Công ty Cổ phần Chăn nuôi Charoen Pokphand Việt Nam, chủ trang trại toàn thể anh chị em công nhân trang trại gia đình ông Nguyễn Sỹ Bình hợp tác giúp đỡ bố trí thí nghiệm, theo dõi tiêu thu thập số liệu làm sở cho khóa luận Em xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, ngƣời thân bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ động viên em suốt thời gian hoàn thành khóa luận Em xin cảm ơn tất cả! Thái Nguyên, ngày 24 tháng 12 năm 2015 Sinh viên Đồng Tú Quyên iii MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài .1 1.4 Ý nghĩa đề tài .1 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn .2 PHẦN TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Cấu tạo giải phẫu, sinh lý quan sinh dục 2.1.2 Đặc điểm sinh lý sinh dục lợn nái 2.1.3 Sinh lý lâm sàng 2.1.4 Quá trình viêm tử cung .9 2.1.5 Các bệnh thƣờng gặp viêm tử cung 11 2.1.6 Một số nguyên nhân gây viêm tử cung 14 2.1.7 Một số bệnh khác đƣờng sinh dục lợn nái 16 2.1.8 Biện pháp phòng trị bệnh viêm tử cung .18 2.1.9 Hiểu biết số loại thuốc điều trị bệnh viêm tử cung lợn 20 2.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 23 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nƣớc 23 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 25 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .27 3.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .27 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 27 3.3 Nội dung nghiên cứu 27 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu tiêu theo dõi 27 iv 3.4.1 Các tiêu theo dõi 27 3.4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 27 3.4.3 Phƣơng pháp điều trị .29 3.4.4 Phƣơng pháp xử lý số liệu .30 3.4.5 Phƣơng pháp bố trí thí ngiệm 31 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Kết công tác phục vụ sản suất .32 4.1.1 Công tác phòng bệnh 32 4.1.2 Kết công tác chẩn đoán điều trị bệnh 37 4.1.3 Công tác khác 39 4.2 Kết nghiên cứu 41 4.2.1 Quy mô đàn lợn nái năm trở lại sở 41 4.2.3 Tỷ lệ cƣờng độ nhiễm bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ .43 4.2.4 Tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung theo tháng năm 45 4.2.5 Tỷ lệ cƣờng độ nhiễm bệnh viêm tử cung theo giống lợn 46 4.2.6 Kết điều trị bệnh viêm tử cung theo phác đồ điều trị .48 4.2.7 Kết điều trị bệnh viêm tử cung khả sinh sản lợn nái sau khỏi bệnh 50 4.2.8 Một số tiêu sinh lý sinh sản lợn nái sau điều trị 51 Phần KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ .53 5.1 Kết luận 53 5.2 Tồn 53 5.3 Đề nghị .54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm .31 Bảng 4.1 Lịch sát trùng trại lợn nái 33 Bảng 4.2 Lịch phòng bệnh vắc xin cho đàn lợn trại lợn CP 35 Bảng 4.3 Lịch phòng bệnh thuốc cho đàn lợn trại lợn CP 36 Bảng 4.4 Kết công tác phục vụ sản xuất 40 Bảng 4.5 Điều tra quy mô đàn lợn nái năm sở 41 Bảng 4.6 Tỷ lệ viêm tử cung đàn lợn nái năm .42 Bảng 4.7 Tỷ lệ cƣờng độ nhiễm bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ 43 Bảng 4.8 Tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung theo tháng 45 Bảng 4.9 Tỷ lệ cƣờng độ nhiễm bệnh viêm tử cung theo giống lợn 47 Bảng 4.10 Kết điều trị bệnh viêm tử cung lợn 49 Bảng 4.11 Kết điều trị bệnh viêm tử cung khả sinh sản lợn nái sau khỏi bệnh 50 Bảng 4.12 Một số tiêu sinh lý sinh sản lợn nái sau điều trị 51 vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Tỷ lệ viêm tử cung đàn lợn nái năm 42 Biểu đồ 4.2 Tỷ lệ cƣờng độ nhiễm bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ 44 Biểu đồ 4.3 Tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung theo tháng 46 Biểu đồ 4.4 Tỷ lệ cƣờng độ nhiễm bệnh viêm tử cung theo giống lợn 48 vii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng Nxb : Nhà xuất P : Thể trọng STT : Số thứ tự TT : Thể trọng Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Chăn nuôi lợn nghề truyền thống, thịt lợn chiếm 70% tổng loại thịt Chăn nuôi lợn mang lại lợi ích đáng kể cho ngƣời chăn nuôi, nhiên dịch bệnh diễn biến ngày phức tạp việc điều trị khó khăn có bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản sau sinh Bệnh viêm tử cung lợn nái gây tổn thƣơng đƣờng sinh dục sau sinh, ảnh hƣởng lớn đến khả sinh sản, làm sữa, lợn sữa còi cọc, suy dinh dƣỡng, lợn chậm phát triển Lợn nái chậm động dục trở lại, không thụ thai, dẫn đến vô sinh, khả sinh sản lợn nái Nhằm hạn chế bớt thiệt hại bệnh viêm tử cung gây đàn lợn nái sinh sản nuôi trại lợn Bình Minh, xã Phù Lƣu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, chúng em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi trại lợn Bình Minh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội phác đồ điều trị” 1.2 Mục đích đề tài - Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung lợn nái - Đánh giá hiệu điều trị bệnh 1.3 Mục tiêu đề tài - Xác định biểu lâm sàng bệnh - Xác định hiệu lực độ an toàn phác đồ điều trị bệnh 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học - Đánh giá đƣợc ảnh hƣởng bệnh viêm tử cung đến khả sinh sản lợn mẹ - Hiểu đƣợc tình hình chăn nuôi cách phòng trị bệnh để áp dụng vào thực tiễn sản xuất 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn - Học hỏi kinh nghiệm, kiến thức chăn nuôi cách hợp lý để bổ sung thêm kiến thức cho - Vận dụng kiến thức học vào công tác sản xuất phòng trị bệnh cho chăn nuôi địa phƣơng 45 4.2.4 Tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung theo tháng năm Bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản vi khuẩn gây nên, gặp điều kiện thuận lợi vi khuẩn xâm nhập phát triển làm lợn bị viêm nhiễm Điều kiện thời tiết khác ảnh hƣởng tới sức đề kháng lợn nái đồng thời tác động đến vi khuẩn Trong trình thực đề tài trại, tháng em đƣợc giao chăm sóc chuồng đẻ khác em tiến hành theo dõi 330 lợn nái khác cách chia lợn theo dãy chuồng để đánh giá tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung theo tháng năm Kết đƣợc trình bày qua bảng 4.8 Bảng 4.8 Tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung theo tháng Nhiệt độ Ẩm độ Số Số (%) theo mắc o Tháng ( C) Tỷ lệ nhiễm Môi Chuồng Môi Chuồng dõi bệnh trƣờng nuôi trƣờng nuôi (con) (con) 34,5 29,0 81,00 83,00 50 17 34,00 32,5 28,5 81,00 80,00 70 28 40,00 32,0 28,0 79,00 80,00 70 25 35,71 31,0 28,0 77,00 79,00 70 23 32,86 10 30,5 27,0 76,00 70,00 70 21 30,00 (%) Qua kết bảng 4.8 cho thấy: Số lợn nái bị viêm tử cung trại cao, tháng tỷ lệ nhiễm 40,00%, sau đến tháng 6,8,9 với tỷ lệ nhiễm lần lƣợt 34,00%, 35,71% 32,86% Điều đƣợc lý giải tháng khí hậu khắc nghiệt hơn, trời nóng hơn, nhiệt độ bên chuồng có lúc lên tới 390C hệ thống trần đƣợc làm từ tôn nên khả cách nhiệt kém, điều nhiều ảnh hƣởng tới nhiệt độ chuồng nuôi Comment [D4]: Em xem lại số liệu bảng Bảng 4.8 e theo dõi tổng có 330 con, có 114 mắc bệnh Vậy 330 em có theo dõi tháng trình làm đề tài không? Hay theo dõi số lƣợng lợn khác? Em xem lại bổ sung bảng cho 46 Còn tháng 10 khí hậu mát mẻ, ẩm độ thấp làm hạn chế mầm bệnh phát triển, đồng thời sức khỏe nái tháng đƣợc cải thiện Các điều kiện thuận lợi nguyên nhân làm giảm bệnh viêm tử cung lợn Comment [D5]: Biểu đồ sửa lại Tỷ lệ nhiễm (%) 45 40 40 35 35,71 34 32,86 30 30 25 20 15 10 10 Tháng theo dõi Biểu đồ 4.3 Tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung theo tháng 4.2.5 Tỷ lệ cường độ nhiễm bệnh viêm tử cung theo giống lợn Để xác định mẫn cảm sức đề kháng giống lợn nái nuôi trại lợn Bình Minh với bệnh viêm tử cung, chúng em tiến hành theo dõi tình hình cảm nhiễm bệnh viêm tử cung theo giống Để xác định đƣợc mức độ nhiễm bệnh chúng em vào màu sắc dịch (trắng, phớt hồng, máu tƣơi), trạng thái (loãng, đặc, bã đậu), mùi (hơi tanh, thối), thời gian dịch (ngắt quãng, liên tục) chia làm cấp: nhiễm nhẹ (+), nhiễm trung bình (++), nhiễm nặng (+++) Kết đƣợc trình bày qua bảng 4.9 47 Bảng 4.9 Tỷ lệ mức độ nhiễm bệnh viêm tử cung theo giống lợn Mức độ viêm Giống lợn Số nái Số nái Tỷ lệ kiểm tra nhiễm nhiễm (con) (con) (%) Độ I (+) n % Độ II (++) n % Độ III (+++) n % Yorkshire 182 51 28,02 33 64,70 13 25,50 9,80 Landrace 148 63 42,57 38 60,32 18 28,57 11,11 Tổng 330 114 34,54 71 62,28 31 27,19 12 10,53 Qua bảng 4.9 cho thấy, trại lợn của công ty CP nuôi phổ biến loại lợn cao sản có giống lợn Yorkshire giống lợn sinh sản cao nhất, sinh sản đƣợc số con/lứa đẻ cao, giống lợn Landrace tỷ lệ đẻ số con/lứa đẻ thấp Trong hai giống lợn Landrace Yorkshire giống lợn Yorkshire có tỷ lệ nhiễm bệnh 28,02% thấp giống lợn Landrace có tỷ lệ nhiễm bệnh 42,57% Do giống lợn Yorkshire có khả thích nghi với hầu hết khu vực khí hậu mà giữ đƣợc ƣu điểm giống Giống lợn Landrace giống đƣợc tạo theo nhu cầu sản xuất, tỷ lệ nạc cao, sinh trƣởng nhanh nhƣng đầu nhỏ, xƣơng nhỏ làm cân đối thể nên nuôi cần có điều kiện định (Phạm Hữu Doanh cs, 1996) [6] Do đƣợc nhập sang Việt Nam giống lợn Landrace chƣa thích nghi với điều kiện khí hậu nƣớc ta nên giống lợn mắc bệnh với tỷ lệ cao 48 Tỷ lệ nhiễm (%) 45 42,57 40 35 30 28,02 25 20 15 10 Yorkshire Landrace Giống lợn Biểu đồ 4.4 Tỷ lệ cƣờng độ nhiễm bệnh viêm tử cung theo giống lợn 4.2.6 Kết điều trị bệnh viêm tử cung theo phác đồ điều trị Để đánh giá hiệu điều trị bệnh viêm tử cung lợn, trình thực đề tài chúng em dùng hai phác đồ điều trị nhƣ sau: Phác đồ I gồm thuốc: vetrimoxin LA , tiêm bắ p 1mg/10kg TT Oxytocin: liều 2mg/con/lần/ngày Thụt triệu UI Penicilin + 1g Streptomycine Liệu trình ngày lần Phác đồ II gồm thuốc: amoxinject LA, tiêm bắp 1mg/10kg TT Oxytocin: liều 2mg/con/lần/ngày Thụt triệu UI Penicilin + 1g Streptomycine Liệu trình ngày lần Kết đƣợc trình bày qua bảng 4.10 Comment [D6]: Bổ sung tên thuốc hai phác đồ điều trị vào 49 Bảng 4.10 Kết điều trị bệnh viêm tử cung lợn Thể mắc Phƣơng pháp điều trị Số điều trị (con) Số ngày điều trị bình quân (ngày) Phác đồ I 38 Phác đồ II Kết Số khỏi (con) Tỷ lệ khỏi (%) 2,20 38 100 33 2,61 33 100 Phác đồ I 17 4,29 17 100 Phác đồ II 14 5,00 14 100 Phác đồ I 6,17 85,71 Phác đồ II 7,67 40,00 Viêm độ I (+) Viêm độ II (++) Viêm độ III (+++) Qua bảng 4.10 cho thấy: So sánh phác đồ điều trị ta thấy phác đồ I đạt hiệu cao phác đồ II Khi điều trị thể nhẹ (+) vừa (++) tỷ lệ khỏi hai phác đồ điều trị đạt 100% nhƣng số ngày điều trị bình quân với thể nhẹ (+) phác đồ I 2,2 ngày phác đồ II 2,61 ngày Với thể vừa (++) số ngày điều trị bình quân phác đồ I 4,29 ngày phác đồ II 5,00 ngày Do thời gian điều trị phác đồ I ngắn hơn, tốn thuốc điều trị hơn, lợn khỏi nhanh chóng hồi phục Điều trị thể nặng (+++) phác đồ I điều trị con, khỏi con, tỷ lệ khỏi bệnh 85,71%, phác đồ II điều trị con, khỏi con, tỷ lệ khỏi chiếm 40,00% 50 4.2.7 Kết điều trị bệnh viêm tử cung khả sinh sản lợn nái sau khỏi bệnh Bảng 4.11 Kết điều trị bệnh viêm tử cung khả sinh sản lợn nái sau khỏi bệnh Số điều Số Tỷ lệ trị khỏi khỏi điều trị dục lại động dục (con) (con) (%) (ngày) (con) (ngày) Vetrimoxin LA 58 57 98,28 22 6,10 Amoxinject LA 56 53 96,64 4,6 19 7,56 Tên thuốc Thời gian Số động Thời gian Qua bảng 4.11 cho thấy: Tỷ lệ khỏi bệnh loại thuốc điều trị cao Số điều trị khỏi đạt 90% Thời gian động dục trở lại sau cai sữa 6,10 - 7,56 ngày Trong lợn không bị bệnh viêm tử cung thƣờng sau cai sữa - ngày lợn động dục trở lại Nhƣ mức độ ảnh hƣởng bệnh viêm tử cung đến tỷ lệ động dục số lợn đƣợc theo dõi không lớn Có đƣợc kết lợn bị bệnh đƣợc phát sớm, điều trị kịp thời triệt để, việc có ý nghĩa quan trọng thời gian điều trị ngắn thuận lợi cho điều trị, giảm bớt chi phí sử dụng thuốc, thời gian đầu lợn cần đƣợc bú sữa mẹ, đặc biệt sữa đầu cần thiết cho phát triển đàn So sánh loại thuốc điều trị thuốc vetrimoxin LA đảm bảo đƣợc yêu cầu việc điều trị bệnh nhƣ thời gian điều trị ngắn trung bình ngày, tỷ lệ khỏi bệnh 98,28% Ngoài ra, vetrimoxin-LA dung dịch tiêm có chứa thành phần amoxicillin kháng sinh thuộc nhóm betalactam, có phổ kháng khuẩn rộng vi khuẩn gram (-) gram (+) Tá dƣợc vetrimoxin-LA góp phần kéo dài thời gian tác dụng thuốc nên số lần tiêm liệu trình điều trị ít, điều góp phần làm hạ giá thành điều trị 51 Chúng khuyến cáo trại nên sử dụng phác đồ để điều trị bệnh viêm tử cung lợn nái ngoại nhằm phục hồi chức sinh sản, nâng cao suất sinh sản 4.2.8 Một số tiêu sinh lý sinh sản lợn nái sau điều trị Theo dõi số tiêu sinh lý sinh sản lợn nái sau điều trị quan trọng giúp nắm rõ hiệu sử dụng phác đồ điều trị viêm tử cung cho lợn nái Các tiêu sinh lý lợn nái sau điều trị thể bảng 4.12 Bảng 4.12 Một số tiêu sinh lý sinh sản lợn nái sau điều trị Vetrimoxin LA Amoxinject LA Kết Số lợn Kết Số lợn Diễn giải nái nái Số Số Tỷ lệ Tỷ lệ theo lƣợng (%) theo lƣợng (%) dõi dõi (con) (con) Tỷ lệ phối đạt lần 57 52 91,23 53 47 88,68 Tỷ lệ phối đạt lần 60,00 66,67 Tỷ lệ phối không đạt 50,00 2 100 Tỷ lệ sảy thai, tiêu thai 55 1,82 52 3,85 Tỷ lệ đẻ thai gỗ 55 00,00 52 1,92 Qua bảng 4.12 cho thấy: Sử dụng Vetrimoxin LA điều trị 57 con, tỷ lệ phối đạt lần đƣợc 52 đạt 91,23% cao 1,1 lần so với sử dụng thuốc Amoxinject LA điều trị 54 tỷ lệ phối đạt lần đƣợc 47 đạt 88,67% Tỷ lệ phối không đạt sử dụng đạt Vetrimoxin LA 50,00% thấp lần so với sử dụng thuốc Amoxinject LA 100% Tỷ lệ xảy thai, tiêu thai sử dụng thuốc Vetrimoxin LA đạt 1,82% thấp 2,1 lần so với sử dụng thuốc Amoxinject LA 3,85% Tỷ lệ đẻ thai gỗ sử dụng thuốc Vetrimoxin LA 0,00% thấp 1,9 lần so với sử dụng thuốc Amoxinject LA 1,92% Nhƣ mức độ ảnh hƣởng bệnh viêm tử cung điều trị hai thuốc khác nhau, sử dụng thuốc Vetrimoxin LA có kết điều trị cao 52 so với sử dụng thuốc Amoxinject LA nhƣ tỷ lệ phối đạt lần cao, tỷ lệ phối không đạt, sảy thai, tiêu thai, đẻ thai gỗ thấp Tỷ lệ phối không đạt thấp, bị sảy thai, tiêu thai số lợn điều trị thƣờng viêm tử cung thể nặng vừa nên sức đề kháng giảm, đẻ nhiều lần nên khả phối đạt Số lứa đẻ giảm, số đẻ giảm điều trị nhiều lần Cần phát bệnh sớm, điều trị kịp thời đem lại hiệu điều trị cao, thời gian điều trị ngắn từ giảm bớt chi phí sử dụng thuốc 53 Phần KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua theo dõi bệnh viêm tử cung đàn lợn nái trại lợn nái Bình Minh, xã Phù Lƣu Tế, huyện Mỹ Đức – Hà Nội, sơ kết luận nhƣ sau: Tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung sở cao, cƣờng độ nhiễm bệnh nặng có nhiều Qua kiểm tra 330 lợn nái có tới 114 mắc bệnh chiếm tỷ lệ 34,54% Điều cho thấy bệnh viêm tử cung dễ mắc lợn nái sinh sản Lợn đẻ lứa khác tỷ lệ nhiễm cƣờng độ nhiễm bệnh khác nhau, lợn đẻ nhiều lứa tỷ lệ nhiễm cao Ở điều kiện thời tiết khác tỷ lệ nhiễm bệnh khác nhau, nhiệt độ, ẩm độ cao, độ thông thoáng kém, tỷ lệ nhiễm bệnh cao Ở điều kiện thời tiết Việt Nam nóng ẩm mƣa nhiều ảnh hƣởng lớn tới khả nhiễm bệnh viêm tử cung Nếu bệnh đƣợc phát sớm thời gian điều trị ngắn, hiệu cao Dùng kháng sinh Vetrimoxin LA điều trị bệnh viêm tử cung cho lợn nái trại Bình Minh có hiệu điều trị cao kháng sinh Amoxinject LA 5.2 Tồn Do thời gian thực tập có hạn, số lƣợng lợn theo dõi điều trị chƣa đƣợc nhiều, (chƣa xác định đƣợc ảnh hƣởng bệnh viêm tử cung đến số sinh ra/lứa), phạm vi theo dõi chƣa rộng, việc phòng bệnh chƣa thật hiệu gặp nhiều khó khăn nhƣ: số lƣợng lợn nái nhiều, số chuồng nái đẻ chƣa đáp ứng đủ nên thời gian trống chuồng, mầm bệnh từ bị bệnh lần trƣớc tồn dễ lây sang khác… 54 Về thân, làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, đƣợc giúp đỡ ban bè đồng nghiệp, thầy cô nhƣng nhiều hạn chế thu thập số liệu, nhƣ phƣơng pháp nghiên cứu 5.3 Đề nghị Nhà trƣờng khoa tiếp tục cử sinh viên xuống trang trại thực tâp tốt nghiệp để nâng cao kỹ nghề cho sinh viên Tiếp tục theo dõi bệnh viêm tử cung lợn nái với số lƣợng lợn nái nhiều hơn, phạm vi rộng phân tích tiêu ảnh hƣởng tới bệnh để có biện pháp phòng trị bệnh hiệu 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Vũ Triệu An, Nguyễn Ngọc An, Nguyễn Ngọc Lanh, Nguyễn Hữu Mô (1990), Giáo trình sinh lý bệnh, Nxb Y học, Hà Nội Nguyễn Xuân Bình (2005), Phòng trị bệnh lợn nái, lợn con, lợn thịt, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Lê Xuân Cƣờng (1986), Năng suất sinh sản lợn nái, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Tiến Dũng, Dƣơng Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp Trần Tiến Dũng (2004), “Kết ứng dụng hormone sinh sản điều trị tƣợng chậm động dục lại sau đẻ lợn nái”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Nông nghiệp, tập 2, số - 2004 Phạm Hữu Doanh, Lƣu Kỷ (1996), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Khắc Hiếu, Lê Thị Ngọc Diệp (1997), Dược lý học thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Thị Hƣơng (2010), Khả sinh sản hội chứng viêm tử cung, viêm vú sữa (MMA) đàn lợn nái ngoại sinh sản nuôi Trại giống lợn Bắc Giang, Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp, Trƣờng Đại học Nông ngiệp Hà Nội Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trƣơng Văn Dung (2003), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Hữu Quán, Hoàng Văn Hoan, Trần Đức Hạnh, Nguyễn Duy Đăng, Đỗ Ngọc Thúy (2011), Bệnh sinh sản vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Comment [D7]: Cô làm ví dụ cho từ tài liệu số đến tài liệu số nhƣ này, em xếp làm tài liệu sau tƣơng tự Sau làm xong soát lại số thứ tựu tài liệu tham khao em trích dẫn phần tổng quan cho khớp với danh mục tài liệu tham khảo đƣợc 56 11 Nguyễn Đức Lƣu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Thuốc thú y cách sử dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 12 Hồ Văn Nam, Nguyễn Văn Thanh (1997), “Kết nghiên cứu thay đổi số tiêu sinh lý lâm sàng trâu mắc bệnh viêm tử cung”, kết nghiên cứu KHKT khoa CNTY 1996 - 1998, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 13 Đặng Quang Nam, Phạm Đức Chƣơng (2002), Giáo trình giải phẫu vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 14 Nguyễn Hữu Nam (2005), Giáo trình Bệnh lý học thú y, Nxb nông nghiệp, Hà Nội 15 Madec F (1995), “Viêm tử cung chức sinh sản lợn nái”, Tạp chí KHKT Thú y, tập II số - 1995 16 Nguyễn Văn Thanh (2002), Một số tiêu bệnh đường sinh dục thường gặp lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 17 Nguyễn Văn Thanh (2003), “Khảo sát tỷ lệ viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi đồng sông Hồng thử nghiệm điều trị”, Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập 10 số - 2003 18 Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Khánh Quắc, Nguyễn Duy Hoan (2002), Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 19 Đặng Đình Tín (1985), Sản khoa bệnh sản khoa thú y, Trƣờng ĐH Nông nghiệp 1, Hà Nội 20 Phùng Thị Vân (2004), “Nghiên cứu khả sinh sản lợn nái Landrace Yorkshire phối chéo giống, đặc điểm sinh trƣởng, khả sinh sản lợn nái lai F1 (LxY) (YxL) x Duroc”, Báo cáo khoa học Khoa Chăn nuôi thú y (1999 - 2000), Viện Chăn nuôi Quốc Gia 57 21 Vtrekaxova A.V (1985), Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản, Nxb Nông nghiệp 22 Xobko A.L Gia Denko I.N (1987), Cẩm nang bệnh lợn tập I (Trần Hoàng dịch), Nxb Nông nghiệp II Tài liệu tiếng Anh 23 Bane A (1986), Control and Prevention of infherited disorder causing infertility, Technical Managemen A.I Programmes Swisdish University of Agricultural sciences Uppsala Sweden 24 Black W.G (2003), “Inflammatory response of the bovine endometrium”, Am Jour Vet Res 25 Debois C.H.W (1989), Endometritis and fertility in the cow, Thesis, Utrecht 26 Mekay W.M (1975), The use of antibiotics in animal feeds in the United Kingdom, The impact and importande of legislative controls Worlds pautry, Sciences jounal 31 116 – 28 (A rejoinder to the oreview of Smith Sebelow, Arguing Strongly that there is no Cause for concern) 27 Paul Hughes, James Tilton (1996), Maximising pigs production and reproduction, Compus, Hue University of Agricultural and Forestry, September 28 Sttergren I (2006), Cause of infertility in femal reproduction system, Tecnical Management A.I Programmes 29 Yao-Ac (1989), Changes in reproductive organs that lead to infertility and the relative effectiveness, Magyar allatorvosok Lapja 58 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦ A ĐỀ TÀI Hình 1: Dịch tử cung – âm đạo Hình 2: Dịch tử cung – âm đạo lợn lợn Yorkshire lứa bị viêm tử cung Landrase lứa bị viêm tử cung Hình 3: Dịch tử cung – âm đạo Hình 4: Dịch tử cung – âm đạo lợn lợn Landrase lứa bị viêm tử cung Yorkshire lứa bị viêm tử cung Comment [D8]: Em chỉnh lại tất hình ảnh dƣới giống nhƣ hình cô làm mẫu 59 Hình 5: Thụt rửa tử cung cho lợn Hình 6: Mổ hecni lợn mắc bệnh Hình 7: Điều trị lợn nái mắc bệnh Hình 8: Can thiệp lợn nái Yorkshire viêm tử cung lứa bị đẻ khó
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình mắc bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại lợn bình minh huyện mỹ đức hà nội và phác đồ điều trị, Tình hình mắc bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại lợn bình minh huyện mỹ đức hà nội và phác đồ điều trị, Tình hình mắc bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại lợn bình minh huyện mỹ đức hà nội và phác đồ điều trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay