Đề thi tham khảo trắc nghiệm toán 12 có đáp án cụ thể

4 211 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:50

S GIO DC & O TO THANH HểA TRNG THPT TRIU SN THI TH THPT QUC GIA 2016- 2017- LN MễN : TON (Thi gian lm bi 90 phỳt) Mó : 272 Cõu Tỡm m hm s y mx3 3x2 12 x t cc i ti x A m B m C m D m Cõu Khong ng bin ca hm s y x x l: B 2; A ;0 ; 2; C 0;1 D 0; Cõu Trờn khong (0; +) thỡ hm s y x3 3x A Cú giỏ tr nh nht l 1; B Cú giỏ tr ln nht l 3; C Cú giỏ tr nh nht l 3; D Cúgiỏ tr ln nht l 1 Cõu Hm s: y x x t cc tiu ti x bng A B C D Cõu 5: Tỡm xỏc nh ca hm s y x x x x 1 A 3; B ; C 3; { } D 3; ) 2 mx Cõu 6: Tỡm m hm s y t giỏ tr ln nht ti x trờn on 2; ? x A m B m C m D m x x2 x cú bao nhiờu ng tim cn ? x A B C Cõu 8: Hm s y x5 x3 cú bao nhiờu cc tr ? A B C Cõu 7: Hm s y D D Cõu 9: Hm s y x m x 3m cú hai im phõn bit i xng qua gc ta O m l: A m B m 1, m C m 1, m D m Cõu 10: Vit phng trỡnh tip tuyn ca th hm s y x x ti im cú honh bng -1 ? A y x B y x C y x 12 D y x 18 Cõu 11: Giỏ tr ln nht ca hm y f x x x 16 trờn on 1;3 l: A B 16 C 25 D Cõu 12: Cho hm s y = f(x)= ax3+bx2+cx+d,a Khng nh no sau õy ỳng ? A th hm s luụn ct trc honh B Hm s luụn cú cc tr C Hm s cú mt cu tr D Hm s khụng cú cc tr Cõu 13 Cho hm s y ax bx2 c cú th nh hỡnh bờn th bờn l th ca hm s no sau õy: y -1 O x -1 A y x x B y x x C y x x2 D y x x Cõu 14: Tỡm xỏc nh ca hm s y log (x 1) ln(3 x) A D (3; ) B D (;3) x C D (; 1) (1;3) D D (1;3) x+3 Cõu 15: Tỡm m phng trỡnh - + = m cú ỳng nghim x (1; 3) A - 13 < m < - B < m < C - < m < x Cõu 16: Gii phng trỡnh log log A x = log v x = log x1 D - 13 < m < Ta cú nghim B x = v x = - C x = log v x = log D x = v x = Cõu 17: Bt phng trỡnh log (x 1) log x tng ng vi bt phng trỡnh no di õy ? 25 A log (x 1) log x B log x log log x 25 C log (x 1) 2log x 25 D log (x 1) log x 5 25 Cõu 18: Cho log a; log3 b Khi ú log tớnh theo a v b l: ab B C a + b ab ab Cõu 19: Tớnh o hm ca hm s y log 2017 (x 1) A x A y ' B y ' (x 1) ln 2017 C y ' D ab ab 2x 2017 D y ' 2x (x 1) ln 2017 Cõu 20: Tỡm giỏ tr nh nht ca hm s y log 22 x 4log x trờn on [1;8] A Min y B Min y x[1;8] D ỏp ỏn khỏc C Min y x[1;8] x[1;8] Cõu 21: Trong phương trình sau đây, phương trình có nghiệm? A x B (3x) x C 4x D 2x Cõu 22: Phng trỡnh 23 x x 17 A x1 1; x2 B x1 1; x2 log 3 C x1 1, x2 log D x1 1; x2 Cõu 23: Gi x1 , x2 l hai nghim ca phng trỡnh log x log x ú x1 x2 A B 2 C D Cõu 24 : Cho hỡnh lp phng ABCD.ABCD cú cnh bng a Khi tng cnh ca hỡnh lp phng lờn ln thỡ ta c th tớch ca hỡnh lp phng mi l: A a B 3a C 9a D 27a Cõu 25: Mt lng tr ng tam giỏc cú cỏc cnh ỏy bng 37; 13; 30 v din tớch xung quanh bng 480 Th tớch lng tr bng A 2010 B 1010 C 1080 D 4810 Cõu 26 : Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng ti B, BA = 3a, BC = 4a v AB vuụng gúc 30 Th tớch chúp S.ABC l vi mt phng (SBC) Bit SB = 2a v SBC 3 3a a3 A B a3 C a3 D 2 Cõu 27: Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh ch nht vi cnh AB=2a, AD=a Hỡnh chiu ca S lờn mt phng (ABCD) l trung im H ca AB, SC to vi ỏy mt gúc bng 450 Khong cỏch t im A ti mt phng (SCD) A a 3 B a C a D a 1200 Mt Cõu 28 Cho lng tr ng ABC A ' B ' C ' cú ỏy l tam giỏc cõn, AB AC a , BAC phng (AB'C') to vi mt ỏy gúc 600.Th tớch lng tr ABC.A'B'C' bng 3 3a 3a a3 B C a3 D 2 Cõu 29: Ba on thng SA,SB,SC ụi mt vuụng gúc to vi thnh mt t din SABC vi SA=a SB= 2a ,SC =3a.Tớnh bỏn kớnh mt cu ngoi tip hỡnh t din ú l A A a B a C a 14 D a 14 Cõu 30: Khi sn xut v hp sa bũ hỡnh tr, cỏc nh thit k luụn t mc tiờu cho chi phớ nguyờn liu lm v hp l ớt nht, tc l din tớch ton phn ca hỡnh tr nh nht Mun th tớch tr ú bng V v din tớch ton phn hỡnh tr nh nht thỡ bỏn kớnh ỏy bng: A R C R V V V V D R B R R=? Cõu 31: Kim t thỏp Kờp Ai Cp c xõy dng vo khong 2500 nm trc Cụng nguyờn Kim t thỏp ny l mt chúp t giỏc u cú chiu cao 147 m, cnh ỏy di 230 m Th tớch ca nú l: A 2592100 m3 B 2592100 m2 C 7776300 m3 D 3888150 m3 Cõu 32 Cho t din OABC cú OA=a, OB=b, OC=c Khi ú bỏn kớnh mt cu ngoi tip t din bng A a b c B a b c C a b c D a b c 2 Cõu 33: Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh vuụng cnh a, cnh bờn SA vuụng gúc vi mt phng ỏy, bit SB= a Khi ú bỏn kớnh mt cu tõm A v tip xỳc vi mp(SBD) l: A R= a B R = a C R= a D R= a 5 Cõu 34 : Hỡnh phng (H) gii hn bi y x , trc Ox v ng y x Cú din bng: A 16 B 16 Cõu 35 : H nguyờn hm ca hm s A C ln x ln x C 3 ln x ln x C 3 C 10 D 22 2x dx l: x x B ln x ln x C 3 D ln x ln x C 3 Cõu 36: H nguyờn hm ca hm s I (x sin 2x)dx x2 x2 x2 cos x C B cos x C C cos x C 2 2 Cõu 37: H nguyờn hm ca hm s f(x) x cos x l: 1 A sin x C B sin x C C sin x C 2 A D x2 cos x C D Mt kt qu khỏc e Cõu 38: Tớch phõn: I x(1 ln x) dx bng e2 A d e2 B C e2 d e2 b Cõu 39: Nu f ( x)dx 5; f ( x) vi a d b thỡ a D b f ( x)dx bng : a A.-2 B.7 C.0 D.3 Cõu 40: Gi (H) l din tớch hỡnh phng y 0, x v y x Khi ú th tớch trũn xoay c to thnh quay hỡnh (H) quanh trc honh bng: 7 A B C D 6 Cõu 41: Trong khụng gian vi h ta Oxyz cho t din ABCD bit A(1; 0; 0); B(0; 1; 0); C(0; 0; 1), D(-2; 1; -1) Khi ú th tớch t din l: 1 A B C D Cõu 42: Cho bn nh A(-1; -2; 4); B(-4; -2; 0); C(3; -2; 1), D(1; 1; 1) Khi ú di ng cao ca t din ABCD k t D l: A B C D Cõu 43: Cho t din ABCD bit A(1; 1; 1); B(1; 2; 1); C(1; 1; 2), D(2; 2; 1) Tõm I ca mt cu ngoi tip t din ABCD l: 3 3 3 A ; ; B ; ; C 3;3;3 D 3; 3;3 2 2 2 Cõu 44: Vi A(2;0;-1), B(1;-2;3), C(0;1;2).Phng trỡnh mt phng qua A,B,C l A.x+2y+z+1=0 B.-2x+y+z-3=0 C.2x+y+z-3=0 D.x+y+z-2=0 Cõu 45: Trong khụng gian Oxyz cho mt phng P : x y z v hai im A 1; 2;3 , B 3; 2; Phng trỡnh mt phng (Q) qua A, B v vuụng gúc vi (P) l A (Q): 2x + 2y + 3z = C (Q): 2x + 2y + 3z = B (Q): 2x 2y + 3z = D (Q): x + 2y + 3z = Cõu 46: Cho im A(1;3;-3),B(2;-6;7),C(-7;-4;3) v D(0;-1;4) Gi P MA MB MC MD vi M l im thuc mt phng Oxy thỡ P t giỏ tr nh nht M cú ta l : A.M(-1;-2;3) B.M(0;-2;3) C.M(-1;0;3) D.M(-1;-2;0) Cõu 47 Cho s phc z+(1+i) z =5+2i Mụ un ca z l A 2 B C D 10 Cõu 48 Tp hp cỏc im M biu din s phc z: z z 4i l phng trỡnh cú dng: A x y 25 B 3x y Cõu 49 Gii bt phng trỡnh: A S 3; \ { 1} C ( x 3)2 ( y 4)2 25 1 log ( x 3) ta c nghim l: x x B S 1; C S 2; D x y 25 D S 0; Cõu 50 Trong cỏc nghim ( x; y ) tha bt phng trỡnh: log x2 y (2 x y ) Giỏ tr ln nht ca biu thc 2x y bng: A B C D
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tham khảo trắc nghiệm toán 12 có đáp án cụ thể, Đề thi tham khảo trắc nghiệm toán 12 có đáp án cụ thể, Đề thi tham khảo trắc nghiệm toán 12 có đáp án cụ thể

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay