(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở Việt Nam

28 173 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:48

(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở Việt Nam g HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH H TT THNG QUảN Lý NHà NƯớC Về AN TOàN, Vệ SINH LAO ĐộNG TRONG CáC DOANH NGHIệP KHAI THáC Đá XÂY DựNG VIệT NAM TểM TT LUN N TIN S CHUYấN NGNH: QUN Lí KINH T Mó s: 62 34 04 10 H Ni - 2015 Cụng trỡnh c hon thnh ti Hc vin chớnh tr Quc gia H Chớ Minh Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh Ng i h ng d n khoa h c: PGS.TS PHM TH KHANH Ph n bi n 1: Ph n bi n 2: Ph n bi n 3: Lun ỏn s c bo v trc Hi ng chm lun ỏn cp Hc vin hp ti Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh Vo hi gi ngy thỏng nm 2015 Hc vin hp ti Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: Th vin Quc gia v Th vin Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh Th vin Quc gia DANH MC CC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B H Tt Thng (2012), An ton - v sinh lao ng khai thỏc khoỏng sn, Tp Lao ng v Xó hi (427), tr.13-15 H Tt Thng (2012), Thc trng cụng tỏc ATVSL cỏc a phng, doanh nghip, Tp Lao ng v xó hi (430), tr.44-45 H Tt Thng (2012), Bn v qun lý ATVSL ti doanh nghip, Tp Bo h lao ng (209), tr.18-21 H Tt Thng (2012), Tin ti xõy dng Lut ATVSL Vit Nam, Tp Cng sn s c bit, (66), tr.44-48 H Tt Thng (2012), i mi cụng tỏc An ton - v sinh lao ng hi nhp v phỏt trin bn vng, Tp Lao ng v Xó hi (470 + 471), tr 47-48 H Tt Thng (2012), i mi Tun l quc gia v ATVSL - phũng chng chỏy n theo tinh thn tit kim, Tp Lao ng v Xó hi (474), tr.9-11 H Tt Thng (2012), Xõy dng húa ATL Vit Nam, Vn húa an ton, (1), tr.6-8 H Tt Thng (2012), Mt s ý kin v xõy dng lut An ton v sinh lao ng, Vn húa an ton, (1), tr.14-15 H Tt Thng (2014), i mi hot ng t chc Tun l quc gia An ton - v sinh lao ng, phũng chng chỏy n nm 2014 v nhng nm tip theo, Tp Bo h lao ng (230), tr.4-5, 25 10 H Tt Thng (2015), Vai trũ QLNN v ATVSL lnh vc khai thỏc ỏ xõy dng Vit Nam, Tp Lao ng v Xó hi (494), tr.10-13 M U Tớnh cp thit ca ti Trong nhng nm qua, DNKTXD ó úng gúp tớch cc cho phỏt trin kinh t - xó hi ca t nc, bi vỡ tt c cỏc cụng trỡnh, cụng nghip giao thụng, thy li, xõy dng, sn xut xi mng t nh n ln u cn n cỏc sn phm t ỏ xõy dng Trong thi k cụng nghip húa, hin i húa t nuc, vai trũ ca cỏc DNKTXD ngy cng tr nờn quan trng Giỏ tr ca ti nguyờn ỏ xõy dng, cựng vi nhng úng gúp ca DNKTXD ó to sc phỏt trin mi cho t nc QLNN v ATVSL cỏc DNKTXD Vit Nam, mc dự ó thu c nhng kt qu nht nh, nh: nh hng khai thỏc c nh hỡnh rừ nột, t chc b mỏy tng bc ó c hon thin, ngun nhõn lc ó cú bc phỏt trin mi Tuy nhiờn, ngnh KTXD ó, ang xy nhiu TNL, BNN v ụ nhim mụi trng c bit, cú nhng s c v TNL DNKTXD ht sc nghiờm trng ó lm cht v b thng nhiu ngi Trung bỡnh, mi nm c nc xy khong 6.000 v TNL, lm cht khong 585 ngi v b thng hn 6.000 ngi; khong 1.500 ngi lao ng mc mi cỏc BNN S v TNL khai thỏc khoỏng sn, chim khong 15-17% tng s v TNL c nc Thit hi TNL v BNN gõy mi nm Vit Nam lờn ti hng nghỡn t ng, gn 100.000 ngy cụng ngh iu tr, cha k cỏc thit hi khỏc v mt xó hi, mụi trng Cú nhiu nguyờn nhõn dn n tỡnh trng trờn, song, nguyờn nhõn c bn l QLNN v ATVSL cỏc DNKTXD cũn nhiu hn ch, ni bt l: T chc b mỏy QLNN v ATVSL cha hiu qu; bn quy phm phỏp lut thiu, cht lng cha cao; vic cp phộp khai thỏc m cũn d dói; cụng ngh khai thỏc lc hu; s dng lao ng th cụng; tra, kim tra hn ch; quy nh x pht cũn nh cha sc rn e Trc tỡnh hỡnh ht sc bỏo ng trờn, Ban Bớ th Trung ng ng ng ó ban hnh Ch th s 29/2013/CT-TW v y mnh cụng tỏc ATVSL thi k cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ v hi nhp quc t nm 2013; Quc Hi khúa XIII cng ó cú Ngh quyt s 20/2011/QH13 ngy 26/11/2011, giao cho B LTBXH ch trỡ xõy dng D tho Lut ATVSL trỡnh Quc hi thụng qua v ban hnh nm 2015 v cú hiu lc t 1/7/2016 Chớnh Ph cng yờu cu cỏc B, ngnh ban hnh cỏc bn hng dn chi tit v ATVSL, ú cú quan tõm ti ngnh cú nguy c cao nh khai thỏc khoỏng sn, xõy dng, s dng in gúp phn gii quyt nhng tn ti trờn õy, ti "Qu n lý nh n c v an ton v sinh lao ng cỏc doanh nghi p khai thỏc ỏ xõy d ng Vi t Nam" c chn lm lun ỏn tin s l cú ý ngha lý lun v thc tin cp bỏch Mc ớch v nhim v nghiờn cu ca lun ỏn 2.1.M c ớch: xut cỏc gii phỏp nhm nõng cao hiu qu QLNN v ATVSL DNKTXD, gim thiu ti a TNL, BNN KTXD, thc hin phỏt trin bn vng c v kinh t, xó hi, mụi trng Vit Nam 2.2 Nhi m v : H thng húa v lm rừ hn c s lý lun QLNN v ATVSL cỏc DNKTXD; nghiờn cu kinh nghim ca mt s quc gia trờn th gii v rỳt bi hc cho Vit Nam; phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng, ch nhng hn ch v nguyờn nhõn QLNN v ATVSL cỏc DNKTXD Vit Nam; xut phng hng v gii phỏp ch yu nhm hon thin cụng tỏc QLNN v ATVSL cỏc DNKTXD Vit Nam thi gian ti i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i t ng nghiờn c u: i tng nghiờn cu ca lun ỏn l QLNN v ATVSL cỏc DNKTXD Vit Nam; Nghiờn cu hot ng ca cỏc c quan QLNN cú liờn quan n khai thỏc ỏ xõy dng, cỏc DNKTXD 3.2 Ph m vi nghiờn c u: V ni dung: Lun ỏn trung nghiờn cu c s lý lun v thc tin QLNN v ATVSL cỏc DNKTXD; ch th QLNN v ATVSL cp Trung ng l Chớnh ph, a phng l UBND tnh Chớnh ph giao nhim v cho cỏc B, ngnh v c quan cú liờn quan, ú B LTBXH chu trỏch nhim trc Chớnh ph thc hin QLNN v ATVSL núi chung, QLNN v ATVSL cỏc DNKTXD núi riờng UBND tnh giao nhim v cho cỏc S, ngnh nh: S LTBXH, S Ti nguyờn v Mụi trng, S Xõy dng, S Cụng Thng, Cụng an tnh, ú s LTBXH chu trỏch nhim trc UBND tnh thc hin QLNN v ATVSL cỏc DNKTXD trờn a bn V khụng gian: Lun ỏn nghiờn cu QLNN v ATVSL ca cỏc B, ngnh Trung ng, UBND cỏc a phng cú DNKTXD, nhng trung vo cỏc doanh nghip va v nh trờn a bn mt s tnh cú nhiu m ỏ xõy dng nh: Qung Ninh, H Nam, Thanh Húa, H Tnh, ng Nai V thi gian: Lun ỏn trung nghiờn cu QLNN v ATVSL cỏc DNKTXD Vit Nam, giai on 2009 n 2014 C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lu n: Ch ngha Mỏc-Lờ nin, Ch ngha vt bin chng, ng li ca ng, Nh nc QLNN v ATVSL, ATVSL DNKTDXD Vit Nam 4.2 Ph ng phỏp nghiờn c u Phng phỏp phõn tớch - tng hp: Trờn c s cỏc quy nh hin hnh ca phỏp lut v ATL núi chung v QLNN v ATVSL cỏc DNKTXD Vit Nam núi riờng, nghiờn cu sinh phõn tớch nhng mt c, nhng cũn bt cp, mõu thun, thm c xung t phỏp lut, t ú rỳt nhng u im v thiu sút, hn ch ca phỏp lut hin hnh tip thu vo hon chnh phỏp lut v QLNN v ATVSL cỏc DNKTXD Vit Nam Phng phỏp thng kờ - so sỏnh: Thng kờ, mụ hỡnh húa, so sỏnh cỏc s liu v TNL, BNN, cỏc s liu khỏc v QLNN v ATVSL v nhiu liờn quan khỏc t nm 2009 n v quỏ trỡnh ỏp dng cỏc quy nh v ATVSL cỏc doanh nghip nh nc, cỏc DNKTXD quy mụ va v nh Vit Nam Phng phỏp chuyờn gia: Nghiờn cu sinh trao i trc tip, xin ý kin ca cỏc chuyờn gia v lnh vc ATVSL ang lm vic ti cỏc B, ngnh, c quan trung ng; cỏc nh qun lý a phng v nhng ngi lm cụng tỏc cụng on, cỏn b an ton, lónh o doanh nghip Phng phỏp iu tra xó hi hc: tin hnh iu tra xó hi hc v vic trin khai cụng tỏc ATVSL hn 179 doanh nghip, c s khai thỏc ỏ xõy dng v QLNN i vi hot ng khai thỏc ỏ vi cỏc S LTBXH, Cụng thng, Ti nguyờn v Mụi trng trờn a bn tnh cú nhiu doanh nghip khai thỏc ỏ nht, ú l: Qung Ninh, H Nam, Thanh Húa, H Tnh, ng Nai v cỏc Chuyờn gia lnh vc ATVSL Ngoi cỏc phng phỏp núi trờn, quỏ trỡnh nghiờn cu tỏc gi cũn s dng phng phỏp lụ-gic lch s, tng hp v.v nghiờn cu mt s Quy hoch ca Chớnh ph v a phng cho ngnh khai thỏc ỏ xõy dng nh hng n nm 2020 v tm nhỡn n nm 2030 úng gúp mi v giỏ tr lý lun v thc tin ca lun ỏn - Lun ỏn ó phõn tớch v lm sỏng rừ hn nhng lý lun c bn v bn cht, vai trũ, c im, ni dung, nguyờn tc v cỏc nhõn t nh hng n QLNN v ATVSL cỏc DNKTXD T ú, to lp khung lý thuyt lm cn c khoa hc cho nghiờn cu thc tin QLNN v ATVSL cỏc DNKTXD Vit Nam - Nghiờn cu kinh nghim ca mt s quc gia trờn th gii v cỏc a phng nc; nõng cao nhn thc hn na QLNN v ATVSL cỏc c quan QLNN v i vi cỏc DNKTXD; dng linh hot, mm do, hiu qu bi hc kinh nghim ca cỏc nc s thỳc y phỏt trin sn xut kinh doanh cỏc DNKTXD, m bo an sinh xó hi, gn vi bo v mụi trng Vit Nam - Vic phõn tớch, ỏnh giỏ ỳng n, khỏch quan v khoa hc v thc trng QLNN v ATVSL cỏc DNKTXD Vit Nam nhng nm qua ó ch rừ nhng thnh tu, hn ch v nguyờn nhõn, ch rừ c s thc tin khỏch quan, sinh ng v ỳng n cho vic hoch nh chớnh sỏch v ATVSL cỏc DNKTXD Vit Nam - Lun ỏn xut phng hng v nhng gii phỏp hon thin QLNN v ATVSL cỏc DNKTXD Vit Nam thi gian ti Nhng úng gúp mi v lý lun v thc tin ca lun ỏn gúp phn vo vic xõy dng, hoch nh chớnh sỏch ca nh nc ca cỏc B, ngnh m trc tip l B LTBXH v cỏc a phng phỏt trin ngnh cụng nghip KTXD; ng thi, kt qu nghiờn cu ca lun ỏn cú th c s dng lm ti liu tham kho hot ng nghiờn cu, ging dy cỏc Hc vin, cỏc trng i hc nc Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun, danh mc ti liu tham kho, ph lc, lun ỏn kt cu thnh chng, 10 tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU Cể LIấN QUAN N TI LUN N 1.1 TèNH HèNH NGHIấN CU Cể LIấN QUAN N TI LUN N NGOI NC V TRONG NC 1.1.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu ngoi nc 1.1.1.1 Nh ng nghiờn c u v mụ hỡnh, h th ng qu n lý an ton, v sinh lao ng ang c ỏp d ng trờn th gi i - H thng qun lý ATVSL theo ILO-OSH 200; - H thng qun lý ATVSL BS 8800:2004; - H thng qun lý ATVSL ca Hoa K - ANSI Z10; - Nghiờn cu ca Trng i hc m J.Bennett Camborne v h thng qun lý an ton, v sinh lao ng i vi hot ng khai thỏc m (Quarry health and safety management system); - Nghiờn cu ca Vin Tiờu chun Anh v H thng qun lý ATVSL Hng dn thc hin Tiờu chun OHSA 18001:2007 (Occupational Health and Safety Management Systems Guidelines for the Implementation of OHSAS 18001:2007) 1.1.1.2 Nh ng nghiờn c u qu n lý nh n c v an ton, v sinh lao ng - Nghiờn cu ca Barbaga A Plog "Nhng yu t c bn v v sinh cụng nghip" (Fundamentals of Industrial Hygiene); - Nghiờn cu ca Roger L Brauer "m bo cỏc iu kin v sc khe v an ton lao ng cho i ng k s (Safety and health for Engineers); - Nghiờn cu ca Helen Lingard v Stephen M Rowlinson Kim soỏt an ton v sc khe lnh vc xõy dng (Occupational Health and safety in Construction Project Management) c bit, cú cỏc B lut, bn phỏp quy v QLNN i vi ATVSL Ni bt l: - Lut An ton v sc khe cụng nghip (Industrial Safety and Health Act) ca Quc hi Hn Quc; - Lut An ton v sc khe ni lm vic The Workplace Safety and Health Act) ca Quc hi Singapore; - Lut an ton sc khe ngh nghip (Occupational Safety and Health Act) ca Quc hi Malaysia; - Lut An ton Lao ng ca Nc Cng ho Nhõn dõn Trung Hoa (Law of the People's Republic of China on Work Safety) ca Quc hi Trung Quc 1.1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc 1.1.2.1 Cỏc ti nghiờn c u khoa h c - ti nghiờn cu khoa hc cp B: ng dng mụ hỡnh qun lý an ton, v sinh lao ng cỏc doanh nghip khai thỏc ỏ xõy dng ca Vin Khoa hc Lao ng v Xó hi - ti nghiờn cu khoa hc cp B: Nghiờn cu v ỏp dng th mụ hỡnh qun lý ri ro sn xut nhm gúp phn nõng cao hiu qu cụng tỏc an ton, v sinh lao ng cỏc c s sn xut va v nh ca Nguyn Thng Li, Vin nghiờn cu Khoa hc k thut BHL 1.1.2.2 Cỏc cụng trỡnh nghiờn c u l sỏch, ti li u tham kh o, bỏo, t p - Thc trng qun lý, s dng ti nguyờn khoỏng sn bi cnh phỏt trin bn vng Vit Nam ca Vin T v Phỏt trin, Liờn hip cỏc Hi Khoa hc v K thut Vit Nam; - Qun lý mụi trng lao ng ca Lờ Võn Trỡnh ; - Lut Lao ng c bn ca Nguyn Dip Thnh; - An ton v v sinh lao ng ngnh m ca Bựi Xuõn Nam; - Bo h lao ng ca Nguyn An Lng; - Giỏo trỡnh An ton m ca Phm Ngc Li; - Sc khe ngh nghip ca Vn Hm; - An ton xõy dng ca Nguyn Vn t v Minh Ngha Ngoi ra, cũn cú nhng bn bỏo cỏo cỏc s liu thng kờ ca cỏc B, ngnh phc v cho quỏ trỡnh ỏnh giỏ thc trng hot ng QLNN v ATVSL Chng hn nh: - Bỏo cỏo v tỡnh hỡnh TNL, BNN hng nm ca B LTBXH giai on 2009-2014 - Bỏo cỏo kt qu tng kim tra cụng tỏc QLNN v khoỏng sn v hot ng khai thỏc khoỏng sn lm vt liu xõy dng ca B Ti nguyờn v Mụi trng, nm 2012: - B Lao ng Thng binh v Xó hi, nm 2012, Bỏo cỏo tng kt 18 nm thi hnh phỏp lut ATVSL v nh hng trin khai n nm 2020, ti H Ni 1.1.3 Mt s kt lun rỳt t vic tng quan tỡnh hỡnh nghiờn cu ngoi nc v nc cú liờn quan n lun ỏn Th nht, ATVSL, QLNN v ATVSL DNKTXD, ang nhn c s quan tõm nghiờn cu c v lý lun v thc tin ca cỏc nh khoa hc cng nh cỏc c quan nh nc c nc, nc ngoi Th hai, hu ht cỏc tỏc gi nc v ngoi nc u trung nghiờn cu QLNN v ATVSL trờn cỏc gúc ch yu, ú l: Bn cht, 10 2.2 NI DUNG, NGUYấN TC V NHN T NH HNG N QUN Lí NH NC V AN TON, V SINH LAO NG TRONG CC DOANH NGHIP KHAI THC XY DNG 2.2.1 Ni dung ca qun lý nh nc v an ton, v sinh lao ng cỏc doanh nghip khai thỏc ỏ xõy dng 2.2.1.1 Xõy d ng v hon thi n mụ hỡnh t ch c, b mỏy qu n lý nh n c v an ton, v sinh lao ng cỏc doanh nghi p khai thỏc ỏ xõy d ng 2.2.1.2 Xõy d ng, hon thi n cụng tỏc quy ho ch, k ho ch khai thỏc g n v i an ton, v sinh lao ng v ti t ki m ngu n ti nguyờn ỏ xõy d ng 2.2.1.3 Xõy d ng, b sung v hon thi n h th ng chớnh sỏch phỏp lu t v an ton, v sinh lao ng cỏc doanh nghi p khai thỏc ỏ xõy d ng 2.2.1.4 Tuyờn truy n, hu n luy n, ph bi n v giỏo d c v an ton, v sinh lao ng cỏc doanh nghi p khai thỏc ỏ xõy d ng 2.2.1.5 Ti n hnh tra, ki m tra, giỏm sỏt an ton, v sinh lao ng cỏc doanh nghi p khai thỏc ỏ xõy d ng 2.2.2 Nguyờn tc ca qun lý nh nc v an ton, v sinh lao ng cỏc doanh nghip khai thỏc ỏ xõy dng 2.2.2.1 Qu n lý nh n c v an ton, v sinh lao ng doanh nghi p khai thỏc ỏ xõy d ng ph i m b o nguyờn t c phỏp ch , tuõn th phỏp lu t 2.2.2.2 Qu n lý nh n c v an ton, v sinh lao ng doanh nghi p khai thỏc ỏ xõy d ng ph i m b o nguyờn t c qu n lý theo ngnh k t h p v i qu n lý lónh th 2.2.2.3 Qu n lý nh n c v an ton, v sinh lao ng doanh nghi p khai thỏc ỏ xõy d ng ph i m b o nguyờn t c phõn nh ch c nng qu n lý nh n c v i qu n lý s n xu t kinh doanh 2.2.2.4 Qu n lý nh n c v an ton, v sinh lao ng doanh nghi p khai thỏc ỏ xõy d ng ph i m b o nguyờn t c hi hũa l i ớch gi a ng i lao ng v i doanh nghi p v xó h i 2.2.2.5 Qu n lý nh n c v an ton, v sinh lao ng doanh nghi p khai thỏc ỏ xõy d ng ph i m b o nguyờn t c phỏt tri n doanh nghi p khai thỏc ỏ xõy d ng g n v i an ton, v sinh lao ng v phỏt tri n b n v ng v kinh t , xó h i v b o v mụi tr ng 2.2.2.6 Qu n lý nh n c v an ton, v sinh lao ng doanh nghi p khai thỏc ỏ xõy d ng ph i m b o nguyờn t c cụng khai, minh b ch 11 2.2.3 Nhng nhõn t nh hng n qun lý nh nc v an ton, v sinh lao ng cỏc doanh nghip khai thỏc ỏ xõy dng 2.2.3.1 c thự c a ngnh khai thỏc ỏ nh h ng tr c ti p n cụng tỏc qu n lý nh n c v an ton, v sinh lao ng cỏc doanh nghi p khai thỏc ỏ xõy d ng 2.2.3.2 Nng l c c a i ng cỏn b , lónh o i m i hon thi n h th ng chớnh sỏch, phỏp lu t v th c hi n qu n lý nh n c v an ton, v sinh lao ng cỏc doanh nghi p khai thỏc ỏ xõy d ng 2.2.3.3 Kh nng ng d ng cỏc ti n b c a khoa h c cụng ngh i v i lnh v c khai thỏc ỏ núi chung, ATVSL DNKTXD núi riờng 2.2.3.4 Nhu c u c a n n kinh t v nguyờn v t li u ỏ xõy d ng tng cao ũi h i tng c ng ho t ng qu n lý nh n c v an ton, v sinh lao ng cỏc doanh nghi p khai thỏc ỏ xõy d ng 2.2.3.5 Yờu c u b o v mụi tr ng ũi h i qu n lý nh n c v an ton, v sinh lao ng i v i ho t ng khai thỏc ỏ xõy d ng nghiờm ng t h n 2.2.3.6 Yờu c u h i nh p qu c t i v i ho t ng khai ỏ xõy d ng g n v i an ton, v sinh lao ng doanh nghi p khai thỏc ỏ xõy d ng 2.2.3.7 Chi phớ u t cho cho cụng tỏc an ton, v sinh lao ng c a cỏc doanh nghi p khai thỏc ỏ xõy d ng 2.3 KINH NGHIM CA MT S QUC GIA TRONG QUN Lí NH NC V AN TON, V SINH LAO NG TRONG CC DOANH NGHIP KHAI THC XY DNG V BI HC CHO VIT NAM 2.3.1 Kinh nghim ca mt s quc gia qun lý nh nc v an ton, v sinh lao ng cỏc doanh nghip khai thỏc ỏ xõy dng 2.3.1.1 Kinh nghi m c a C ng ho Liờn bang c 2.3.1.2 Kinh nghi m c a Nh t B n 2.3.1.3 Kinh nghi m c a Hn Qu c 2.3.2 Bi hc rỳt t kinh nghim qun lý nh nc ca mt s quc gia v an ton, v sinh lao ng cỏc doanh nghip khai thỏc ỏ xõy dng Vit Nam Th nht, cn xõy dng mụ hỡnh, h thng qun lý ATVSL phự hp vi c im, trỡnh phỏt trin ca nn kinh t cng nh ca DNKTXD Th hai, xõy dng v khụng ngng hon thin cụng tỏc quy hoch, k 12 hoch v qun lý quy hoch mng li QLNN v ATVSL cỏc DNKTXD vic phỏt trin n nh phự hp vi nhu cu thc tin Th ba, nõng cao cht lng cỏc bn quy phm phỏp lut cú liờn quan, v trc tip iu chnh cỏc quan h hi hũa xó hi, ngi hot ng khai thỏc ỏ xõy dng gn vi ATVSL Th t, tng cng cụng tỏc tuyờn truyn, hun luyn, ph bin, hng dn thc hin bn phỏp lut, nõng cao nhn thc v ATVSL cho cỏc ch th liờn quan Th nm, tng cng cụng tỏc tra, kim tra vic thc hin cụng tỏc ATVSL tuõn th quy nh ca phỏp lut Th sỏu, tng cng cỏc m rng hp tỏc quc t Chng THC TRNG QUN Lí NH NC V AN TON, V SINH LAO NG TRONG CC DOANH NGHIP KHAI THC XY DNG VIT NAM 3.1 TèNH HèNH PHT TRIN DOANH NGHIP KHAI THC XY DNG V NHNG VN T RA TRONG QUN Lí NH NC V AN TON, V SINH LAO NG VIT NAM 3.1.1 Khỏi quỏt tỡnh hỡnh phỏt trin doanh nghip khai thỏc ỏ xõy dng Vit Nam v tai nn lao ng, bnh ngh nghip t khai thỏc ỏ xõy dng 3.1.2 Nhng t v an ton, v sinh lao ng qun lý nh nc i vi cỏc doanh nghip khai thỏc ỏ xõy dng Vit Nam - Vit Nam cha xõy dng c chin lc, quy hoch chi tit cho ngnh khai thỏc ỏ xõy dng c cp quc gia, vựng, a phng nờn cha th ỏp ng tt yờu cu khai thỏc ti nguyờn ỏ xõy dng gn vi ATVSL trc mt v lõu di ca t nc; - Cụng tỏc QLNN vic phõn cp qun lý, cp phộp khai thỏc ỏ xõy dng cha c phõn cụng, phõn cp rừ rng v c th - Mt s chớnh sỏch, phỏp lut, quy nh v ATVSL cha tht s phự hp vi lnh v khai thỏc ỏ xõy dng quỏ trỡnh phỏt trin t nc v hi nhp quc t; - Cha xõy dng c mụ hỡnh qun lý ATVSL phự hp vi cỏc DNKTXD 13 - Vic khai thỏc ti nguyờn cha gn kt hiu qu gia hot ng khai thỏc mang li li ớch kinh t vi phi m bo ATVSL cho ngi lao ng, phỏt trin kinh t xó hi bn vng, bo v mụi trng; - Hiu qu, hiu lc cụng tỏc tra, kim tra ca cỏc c quan qun lý i vi cỏc DNKTXD cũn nhiu hn ch 3.2 THC TRNG QUN Lí NH NC V AN TON, V SINH LAO NG TRONG CC DOANH NGHIP KHAI THC XY DNG VIT NAM GIAI ON 2009 - 2014 3.2.1 Thc trng mụ hỡnh t chc b mỏy qun lý nh nc v an ton, v sinh lao ng cỏc doanh nghip khai thỏc ỏ xõy dng Vit Nam hin nay, ó v ang ỏp dng mụ hỡnh QLNN v ATVSL cỏc DNKTXD nh sau: CHNH PH B TN&MT Tng Cc a cht v khoỏng sn B Cụng thng Cc k thut an ton v mụi trng cụng nghip B LTBXH Cc An ton lao ng, Thanh tra B LTBXH B Cụng an Cc cnh sỏt phũng chỏy cha chỏy; Tng cc cnh sỏt trt t an ton xó hi B Y t Cc Qun lý mụi trng y t UBND TNH (THNH PH) S Ti nguyờn v mụi trng Cp phộp /thu hi giy phộp hot ng, mụi trng; kim soỏt mụi trng ụ nhim S Cụng thng Thm nh, phờ duyt thit k m, vt liu n cụng nghip, giỏm c iu hnh hnh m, th n mỡn, h chiu n mỡn S LTBXH QLNN lnh vc ATVSL (Thụng tin, tuyờn truyn; Ph bin ch , chớnh sỏch; Bin phỏp lm vic an ton; Thanh tra, kim tra) Cụng an tnh Qun lý phũng chỏy cha chỏy, an ninh trt t S Y t Qun lý chm súc sc khe, mụi trng lao ng DOANH NGHIP KHAI THC XY DNG Hỡnh 3.1: Mụ hỡnh qun lý nh nc v an ton, v sinh lao ng hot ng khai thỏc ỏ xõy dng Vit Nam 14 Chỳ thớch: Biu th mi quan h giỏn tip thc hin QLNN v ATVSL Biu th mi quan h trc tip thc hin QLNN v ATVSL C quan trc tip thc hin qun lý v ATVSL QLNN v ATVSL cn c kim soỏt t khõu cp phộp khai thỏc ỏ xõy dng Vit Nam Tuy nhiờn iu ny hin ti cha c thc hin thng nht qun lý v to iu kin thun li cho doanh nghip trin khai thc hin thỡ B LTBXH v B Y t ó phi hp ban hnh Thụng t liờn tch s 01/2011/TTLT-BLTBXH-BYT ngy 10/01/2011 v hng dn t chc thc hin cụng tỏc ATVSL c s lao ng Theo thng kờ kt qu kho sỏt v tỡnh hỡnh thc hin ATVSL ti 59 doanh nghip khai thỏc ỏ va v nh, doanh nghip cú trờn 100 lao ng v 51 doanh nghip cú di 100 lao ng Theo kt qu iu tra hu ht cỏc doanh nghip cú trờn 100 lao ng thc hin cụng tỏc ATVSL tt hn nhng doanh nghip cú di 100 lao ng 3.2.2 Thc trng cụng tỏc quy hoch, k hoch khai thỏc ỏ xõy dng gn vi m bo an ton, v sinh lao ng doanh nghip khai thỏc ỏ xõy dng 3.2.2.1 Th c tr ng quy ho ch v khai thỏc ỏ xõy d ng c p qu c gia 3.2.2.2 Th c tr ng quy ho ch, k ho ch khai thỏc ỏ xõy d ng c p t nh 3.2.3 Thc trng v chớnh sỏch phỏp lut m bo an ton, v sinh lao ng cỏc doanh nghip khai thỏc ỏ trung ng cỏc c quan QLNN ó ch ng, tham mu, xut v xõy dng cỏc bn qun lý cú tớnh thc tin cao nh: B lut Lao ng 2012 (thay th B lut Lao ng nm 1994 v cỏc ln sa i, b sung cỏc nm 2002, 2006, 2007), Lut Cụng on, Lut Bo v mụi trng, Lut Khoỏng sn nm 2010; Cỏc Ngh nh v ATVSL; cỏc Thụng t hng dn cụng tỏc ATVSL doanh nghip, cỏc quy chun k thut quc gia v an ton i vi hot ng khai thỏc ỏ ó c ban hnh V chớnh sỏch tng bc c i mi, li ớch ngi lao ng c t lờn cao nht, s an ton v tớnh mng v sc khe ca ngi lao ng luụn c quan tõm v gn lin vi li ớch ca doanh nghip a phng, t chc thc hin phỏp lut v ATVSL khai thỏc ỏ, UBNN cỏc tnh, thnh ph ó giao trỏch nhim cho S LTBXH tham mu giỳp UBNN tnh, thnh ph thnh lp ban ch o chng trỡnh quc gia v ATVSL Xõy dng chng trỡnh, qun lý, giỏm sỏt vic thc 15 hin cỏc hot ng ca chng trỡnh quc gia v ATVSL; ch o t chc hng ng Tun l quc gia ATVSL Phũng chng chỏy, n hng nm theo s ch o v hng dn ca Trung ng Cỏc tnh, thnh ph ó ban hnh nhiu bn ch o trin khai thc hin cụng tỏc ATVSL hot ng khai thỏc ỏ, chn chnh cỏc doanh nghip khai thỏc khụng m bo an ton Tuy vy, cỏc bn cha sỏt vi tỡnh hỡnh thc tin cỏc DNKTXD 3.2.4 Thc trng cụng tỏc tuyờn truyn, hun luyn v an ton, v sinh lao ụng ti cỏc doanh nghip khai thỏc ỏ xõy dng Cụng tỏc thụng tin, tuyờn truyn phỏp lut v ATVSL c y mnh v a dng v hỡnh thc ph bin nh qua cỏc phng tin thụng tin i chỳng nh bỏo, i, n phm, pano ỏp phớch, hi thi, hi din Thụng qua cỏc kờnh truyn thụng i chỳng, hng thỏng cỏc kờnh phỏt súng ca i truyn hỡnh Vit Nam, i ting núi Vit Nam m cỏc chuyờn mc t vn, ph bin kin thc v ATVSL ti ngi s dng lao ng v ngi lao ng Rt nhiu bi vit v ATVSL khai thỏc ỏ c ng ti trờn cỏc bỏo, chuyờn ngnh Hng nm, hng n phm truyn thụng (t ri, tranh ỏp phớch, sỏch, ) v ATVSL liờn quan ti lnh vc khai thỏc ỏ c phỏt ti ngi s dng lao ng, ngi lao ng T ú nõng cao nhn thc, ý thc bo m ATVSL cho cỏc cp qun lý, ngi s dng lao ng v ngi lao ng ti cỏc doanh nghip khai thỏc ỏ 3.2.5 Thc trng v cụng tỏc tra, kim tra, giỏm sỏt v an ton, v sinh lao ng doanh nghip khai thỏc ỏ xõy dng cp Trung ng mi nm t chc khong 02 on tra chuyờn ngnh v ATVSL tra cỏc DNKTXD Trung bỡnh mi nm tra c trờn 10 doanh nghip cp a phng cú nhiu DNKTDXD nh Yờn Bỏi, Lo Cai, Qung Ninh, Thanh Húa, H Nam, H Tnh thỡ hng nm cng ch t chc c 01 t tra, kim tra cho khong 08 DNKTXD 3.3 NH GI CHUNG TèNH HèNH QUN Lí NH NC V AN TON, V SINH LAO NG TRONG KHAI THC XY DNG 3.3.1 Kt qu t c 3.3.1.1 V mụ hỡnh t ch c b mỏy m b o ATVSL DNKTXD 3.3.1.2 V quy ho ch, k ho ch khai thỏc ỏ xõy d ng g n v i m b o ATVSL 16 3.3.1.3 V cụng tỏc ban hnh b n quy ph m phỏp lu t qu n lý ATVSL khai thỏc ỏ xõy d ng 3.3.1.4 V cụng tỏc t ch c th c hi n 3.3.1.5 V cụng tỏc tuyờn truy n, hu n luy n 3.3.1.6 Cụng tỏc tra, ki m tra, giỏm sỏt 3.3.2 Nhng hn ch v nguyờn nhõn 3.3.2.1 Nh ng h n ch - V mụ hỡnh t chc b mỏy m bo ATVSL DNKTXD - V quy hoch, k hoch khai thỏc ỏ xõy dng gn vi m bo ATVSL - Trong cụng tỏc ban hnh bn quy phm phỏp lut qun lý ATVSL khai thỏc ỏ xõy dng - V cụng tỏc tuyờn truyn, hun luyn - V tra, kim tra v giỏm sỏt - V hp tỏc quc t - V u t, ng dng khoa hc k thut, trang thit b v lc lng lao ng khai thỏc ỏ xõy dng 3.3.2.2 Nh ng nguyờn nhõn ch y u Th nht, cỏc ngnh chc nng Trung ng cng nh a phng, cha tht s nhn thc y ý ngha v tm quan trng ca cụng tỏc ATVSL, cng nh cha thy ht c tỏc hi v hu qu xó hi nghiờm trng KL xu, gõy TNL, BNN cho ngi lao ng ti cỏc cụng trng khai thỏc ỏ Th hai, cỏc quy nh B lut Lao ng hin ch yu trung vo nhng yờu cu i vi ngi s dng lao ng, ngi lao ng, cỏc c quan qun lý v cỏc ch , chớnh sỏch cho ngi lao ng b TNL, BNN Th ba, h thng t chc cỏc c quan nh nc cú chc nng giỳp Chớnh ph QLNN v ATVSL v v qun lý ti nguyờn khoỏng sn lm vt liu xõy dng cha gn kt trin khai, t chc thc hin B mỏy biờn ch v trỡnh nng lc ca cỏc cỏn b qun lý cũn nhiu bt cp Th t, s phõn cụng nhim v h thng QLNN, cỏc quy nh h thng lut phỏp v cụng tỏc ATVSL cũn cú mt s bt cp, nhỡn chung cha ỏp ng kp thi yờu cu phỏt trin thi k mi Mt s bn quy nh lnh vc qun lý chuyờn ngnh cũn chng chộo, bt cp v phõn cụng chc nng, nhim v vic xõy dng cỏc tiờu chun k thut ATL Th nm, t chc cụng on cỏc cp rt quan tõm bo v quyn li cho ngi lao ng trờn lnh vc ny, nhng thiu nhng yờu sỏch, nhng 17 bin phỏp kiờn quyt yờu cu cỏc c quan QLNN cng nh buc ngi s dng lao ng phi thi hnh nghiờm chnh Phỏp lut lao ng v phi x lý thớch ỏng nhng ngi thiu trỏch nhim xy TNL v BNN Th sỏu, vic tuõn th phỏp lut v ATVSL ca phn ln cỏc doanh nghip khai thỏc ỏ hin cũn rt yu kộm, c bit l khu vc doanh nghip va v nh Mt khỏc, ngi s dng lao ng ch quan tõm n quy nh chung B lut Lao ng trỏnh nhng sai phm mc phi, cũn cỏc bn hng dn thc hin cha c quan tõm thc hin y Th by, kinh phớ u t cho cụng tỏc bo m ATVSL ca doanh nghip khai thỏc ỏ cũn rt hn hp Nhiu ch s dng cha quan tõm, u t chm lo ci thin iu kin lm vic cho ngi lao ng Th tỏm, phn ln ngi lao ng khai thỏc ỏ cha c thụng tin, hun luyn v cỏch phũng chng TNL, BNN, nht l nụng dõn hnh mỏy múc, thit b, in, húa cht bo v thc vt cha c hun v cỏch m bo an ton, VSL, phũng trỏnh TNL, phũng trỏnh nhim c húa cht 18 Chng PH NG H NG V GI I PHP CH Y U HON THI N QU N Lí NH N C V AN TON, V SINH LAO NG TRONG CC DOANH NGHI P KHAI THC XY D NG VI T NAM 4.1 PHNG HNG C BN HON THIN QUN Lí NH NC V AN TON, V SINH LAO NG TRONG CC DOANH NGHIP KHAI THC XY DNG VIT NAM 4.1.1 nh hng phỏt trin doanh nghip khai thỏc ỏ xõy dng v nhu cu i vi cỏc sn phm t ỏ cho phỏt trin kinh t xó hi Vit Nam n nm 2020 4.1.2 Phng hng c bn hon thin qun lý nh nc v an ton, v sinh lao ng doanh nghip khai thỏc ỏ xõy dng Vit Nam n nm 2020, tm nhỡn n 2030 - B sung, hon thin h thng bn phỏp lut v ATVSL núi chung, QLNN v ATVSL i vi khai thỏc ỏ xõy dng núi riờng, phự hp vi cỏc cụng c, khuyn ngh v hi nhp quc t; - Phỏt trin ngnh khai thỏc ỏ phi theo quy hoch ca Trung ng v a phng, cú k hoch, nõng cao hiu qu ca ngnh, gn lin phỏt trin sn xut vi ATVSL; - i vi phng phỏp khai thỏc, cụng ngh khai thỏc, s dung thit b khai thỏc tiờn tin, hin i tng nng sut lao ng, ch bin sõu tng giỏ tr sn phm, bo m sc khe v tớnh mng cho ngi lao ng, tit kim ti nguyờn, bo v mụi trng - Tng cng cụng tỏc tra, kim tra núi chung v khai thỏc ỏ xõy dng núi riờng m bo phỏp lut v khoỏng sn v ATVSL c tuõn th nghiờm tỳc 4.2 NHNG GII PHP CH YU NHM TIP TC HON THIN QUN Lí NH NC V AN TON, V SINH LAO NG I VI CC DOANH NGHIP KHAI THC VIT NAM 4.2.1 i mi v hon thin mụ hỡnh, hon thin t chc, b mỏy qun lý an ton, v sinh lao ng T chc b mỏy qun lý ATVSL c quy nh cỏc bn phỏp lut v ATVSL bao gm t chc b mỏy QLNN v ATVSL cỏc cp hnh chớnh nh nc v b mỏy qun lý ATVSL doanh nghip Chớnh vỡ vy i mi v hon thin mụ hỡnh, hon thin t chc, b mỏy qun lý ATVSL s giỳp cụng tỏc QLNN v ATVSL c tt hn v l yu t quan trng gim TNL, bnh ngh nghip 19 4.2.1.1 Mụ hỡnh qu n lý nh n c v an ton, v sinh lao ng CHNH PH CC B: TNMT, XY DNG, CễNG THNG, CễNG AN, Y T B LAO NG THNG BINH V X HI UBND TNH S Y t Qun lý vic o kim mụi trng lao ng, khỏm sc khe S Ti nguyờn v mụi trng ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng v kim tra mụi trng S Cụng thng An ton bo qun, s dng v chuyn vt liu n cụng nghip S LTBXH Giỳp UBND tnh QLNN v ATVSL (Thụng tin, tuyờn truyn; Ph bin ch , chớnh sỏch; Mụ hỡnh t chc b mỏy; Bin phỏp lm vic an ton; Thanh tra, kim tra) Phũng LTBXHH Cụng an tnh An ton phũng chỏy cha chỏy v an ninh trt t xó hi S Xõy dng Quy hoch, k hoch khai thỏc; Phờ duyt thit k khai thỏc, ch bin ỏ DOANH NGHIP KHAI THC XY DNG Biu th mi quan h giỏn tip thc hin QLNN v ATVSL Biu th mi quan h trc tip thc hin QLNN v ATVSL C quan trc tip qun lý v ATVSL C quan qun lý chuyờn ngnh, lnh vc cú liờn quan Hỡnh 4.1: Mụ hỡnh qu n lý nh n c v an ton, v sinh lao ng i v i cỏc doanh nghi p khai thỏc ỏ xõy d ng Vi t Nam 4.2.1.2 i m i, hon thi n mụ hỡnh qu n lý ATVSL cỏc doanh nghi p khai thỏc ỏ xõy d ng Vi t Nam 4.2.2 Nõng cao cht lng cụng tỏc quy hoch, k hoch phỏt trin doanh nghip khai thỏc ỏ xõy dng gn kt cht ch hiu qu vi ATVSL ca doanh nghip 20 4.2.3 B sung, sa i, hon thin h thng chớnh sỏch, phỏp lut v ATVSL Cỏc bn cn quy nh vic bo m ATVSL; chớnh sỏch ch i vi ngi b TNL, BNN; trỏch nhim v quyn hn ca cỏc t chc, cỏ nhõn liờn quan n cụng tỏc ATVSL v QLNN v ATVSL H thng bn cng y , rừ rng cng thun li cho vc QLNN v t chc thc hin ca DNKTXD 4.2.4 i mi cụng tỏc thụng tin, tuyờn truyn, hun luyn; nõng cao nhn thc cho cỏc cp, cỏc ngnh, v s cn thit phi tng cng qun lý nh nc v an ton, v sinh lao ng cỏc doanh nghip khai thỏc ỏ xõy dng Th nht, tng cng cụng tỏc thụng tin, tuyờn truyn mt cỏch thng xuyờn, liờn tc, bng nhiu hỡnh thc trờn tt c cỏc phng tin thụng tin i chỳng v cỏc quy nh ca phỏp lut v ATVSL núi chung cho ngnh khai thỏc ỏ xõy dng núi riờng cho tt c cỏc cp, cỏc ngnh, doanh nghip v ngi lao ng; gn vic thc hin cỏc ni dung tuyờn truyn, giỏo dc nõng cao nhn thc, ý thc bo m ATVSL cho cỏc cp qun lý, ngi s dng lao ng v ngi lao ng ti cỏc doanh nghip khai thỏc ỏ Th hai, a c ni dung ATVSL vo giỏo trỡnh v ATVSL v a vo ging dy cho sinh viờn cỏc trng i hc k thut, cao ng ngh, trng ngh trang b kin thc cho sinh viờn trc h i lm Th ba, phỏt huy vai trũ ca cỏc on th chớnh tr - xó hi, nht l vai trũ ca Cụng on vic tuyờn truyn, ph bin kin thc, hun luyn v ATVSL cỏn b qun lý, an ton, v sinh viờn v ngi lao ng 4.2.5 Tng cng cụng tỏc tra, kim tra, giỏm sỏt v an ton, v sinh lao ng 4.2.5.1. xu t tng c ng l c l ng cỏn b tra, ki m tra, v ATVSL 4.2.5.2.Ki n ton t ch c tra ngnh LTBXH 4.2.6 Cỏc gii phỏp khỏc 4.2.6.1 i m i, cụng ngh , thi t b , ph ng phỏp qu n lý, khai thỏc 21 4.2.6.2 Huy ng v s d ng cú hi u qu cỏc ngu n l c 4.2.6.3 p d ng quy trỡnh ỏnh giỏ r i ro mụ hỡnh qu n lý an ton, v sinh lao ng t i cỏc doanh nghi p khai thỏc ỏ xõy d ng 4.2.6.4 Phỏt tri n húa an ton t i cỏc doanh nghi p thụng qua cỏc quy nh v chớnh sỏch c a Nh n c 4.2.6.5 Khen th ng, k lu t v ATVSL 4.2.6.6 Tng c ng h p tỏc qu c t 4.2.6.7 Nghiờn c u khoa h c v cụng b th y rừ hi u qu c a vi c tng c ng qu n lý nh n c v an ton, v sinh lao ng lm gi m chi phớ giỏ thnh, tng l i nhu n cho doanh nghi p khai thỏc ỏ xõy d ng Vi t Nam 22 KT LUN Vn ATVSL núi chung v QLNN v ATVSL núi riờng ngy cng c Nh nc, cỏc cp, cỏc ngnh, doanh nghip v ngi lao ng quan tõm hn, nú khụng nhng giỳp bo v tớnh mng, sc khe cho ngi lao ng m cũn gúp phn tớch cc phỏt trin kinh t, xó hi, mụi trng, an sinh xó hi mt cỏch bn vng Sau c giao ti Qu n lý nh n c v an ton v sinh lao ng cỏc DNKTXD Vi t Nam, NCS ó ó tin hnh iu tra, kho sỏt, ỏnh giỏ thc trng QLNN v ATVSL cỏc c quan QLNN t Chớnh ph n a phng v i vi cỏc DNKTXD tnh ca Vit Nam giai on 2009-2014 v c cỏc Thy cụ Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh v Hi ng khoa hc hng dn, Nghiờn cu sinh hon thnh Lun ỏn Lun ỏn ó lm rừ mt s , c th: Khỏi nim Qun lý nh nc v AT, VSL khai thỏc ỏ xõy dng l s tỏc ng cú mc ớch ca Nh nc nhm iu chnh cỏc quan h xó hi, hnh vi ca ngi, m bo AT, VSL cỏc DNKTXD, thỳc y tng trng, phỏt trin kinh t, xó hi v bo v mụi trng Vai trũ ca Qun lý nh nc v AT, VSL khai thỏc ỏ xõy dng, c xỏc nh bao gm 03 nhúm: nh hng chin lc, quy hoch tng th v khai thỏc ỏ gn vi ATVSL hot ng khai thỏc ỏ xõy dng; To lp mụi trng phỏp lý y , n nh, hiu qu i vi QLNN m bo ATVSL i vi cỏc DNKTXD; To lp mụi trng kinh t, k thut, xó hi bo m cho cụng tỏc ATVSL c thun li v t hiu qu cao Lun ỏn cng nờu 06 Nguyờn tc Qun lý nh nc v AT, VSL khai thỏc ỏ xõy dng gm: Nguyờn tc phỏp ch, tuõn th phỏp lut; Nguyờn tc qun lý theo ngnh kt hp vi qun lý lónh th; Nguyờn tc phõn nh chc nng QLNN vi qun lý sn xut kinh doanh; Nguyờn tc hi hũa li ớch gia ngi lao ng vi doanh nghip v xó hi; Nguyờn tc phỏt trin doanh nghip khai thỏc ỏ xõy dng gn vi m bo 23 ATVSL v phỏt trin bn vng v kinh t, xó hi v bo v mụi trng; Nguyờn tc cụng khai, minh bch Lun ỏn cng a 06 ni dung Qun lý nh nc v AT,VSL khai thỏc ỏ xõy dng, nh sau: Xõy dng, b sung v hon thin h thng chớnh sỏch phỏp lut v t chc thc hin; Xõy dng v hon thin cụng tỏc quy hoch, k hoch, chng trỡnh, mc tiờu; Xõy dng v hon thin mụ hỡnh t chc, b mỏy ca qun lý nh nc v an ton, v sinh lao ng; Tuyờn truyn, hun luyn, ph bin v giỏo dc v an ton, v sinh lao ng; T chc v tin hnh nghiờn cu, ng dng khoa hc, cụng ngh v an ton, v sinh lao ng; Tin hnh tra, kim tra, giỏm sỏt an ton, v sinh lao ng i vi cỏc doanh nghip khai thỏc ỏ xõy dng Lun ỏn ó lm rừ 06 Nhõn t nh hng ti Qun lý nh nc v AT,VSL khai thỏc ỏ xõy dng: Do c im c thự ca ngnh khai thỏc ỏ; Nng lc ca i ng cỏn b, lónh o; Kh nng ng dng cỏc tin b ca khoa hc cụng ngh; Nhu cu ca nn kinh t v nguyờn vt liu ỏ xõy dng tng cao; Yờu cu bo v mụi trng; Yờu cu hi nhp quc t i vi hot ng khai ỏ xõy dng Vit Nam Trong my chc nm qua, QLNN v ATVSL Vit Nam cng ó c ng, Nh nc v cỏc cp, cỏc ngnh, doanh nghip quan tõm, t vic ban hnh nhiu bn phỏp quy n, u t c s vt cht, h tng, t chc b mỏy v trin khai thc hin Tuy vy TNL, BNN núi chung, nht l khai thỏc ỏ xõy dng cũn xy nhiu v nghiờm trng, gõy ụ nhim mụi trng; t chc b mỏy QLNN v ATVSL cỏc c quan QLNN va thiu va phi hp khụng tt; Mụ hỡnh t chc QLNN v ATVSL doanh nghip KTXD cũn bt cp, cha phự hp; cụng tỏc quy hoch, k hoch khai thỏc ỏ xõy dng cũn chm, cha c quan tõm v cha gn vi ATVSL; Vic xõy dng, ban hnh v thc hin bn quy phm phỏp lut v ATVSL i vi DNKTXD cũn thiu v chm; cụng tỏc thụng tin, tuyờn truyn, hun luyn v ATVSL cũn yu; cụng tỏc tra, kim tra, ngn nga x lý vi phm cũn hn ch cha sc rn e khc phc c nhng hn ch, bt cp ú v a ngnh khai thỏc 24 ỏ phỏt trin bn vng, cn xỏc nh rừ phng hng nõng cao hiu qu QLNN v AT,VSL khai thỏc ỏ xõy dng Vit Nam Trong ú Nghiờn cu sinh chỳ trng 06 gii phỏp chớnh cn phi c gii quyt ng b, nh sau: Xõy dng mụ hỡnh t chc QLNN v ATVSL phự hp vi DNKTXD Vit Nam; Cụng tỏc quy hoch, k hoch khai thỏc ỏ xõy dng cn phi c i trc mt bc, ng b v phự hp vi iu kin kinh t xó hi ca vựng, a phng; B sung, hon thin h thng phỏp lut QLNN v v ATVSL núi chung, khai thỏc ỏ xõy dng núi riờng; Tng cng, i mi cụng tỏc thụng tin, tuyờn truyn, hun luyn nõng cao nhn thc cho cỏc cp, cỏc ngnh v ATVSL i vi cỏc DNKTXD; Tng cng cụng tỏc tra, kim tra, giỏm sỏt v ATVSL i vi cỏc DNKTXD; Nhúm gii phỏp khỏc v: cụng ngh, thit b, vn, ỏnh giỏ ri ro, húa phũng nga, khen thng k lut ti Lun ỏn QLNN v ATVSL DNKTXD Vit Nam ó cho thy Qun lý ATVSL tt lm gim chi phớ gim chi phớ bi thng, khc phc TNL&BNN, ci thin mụi trng, iu kin lm vic, tng nng sut lao ng, li nhun cho cỏc doanh nghip Nh vy cú th thy: QLNN v ATVSL cú vai trũ v l nhõn t ht sc quan trng, cn thit vic m bo iu kin lao ng an ton, ngn nga TNL, BNN Vỡ vy,mun QLNN v ATVSL cỏc DNKTXD tt cn s vo cuc ng b, quyt lit ca cỏc cp, cỏc ngnh t Trung ng n a phng, doanh nghip v s tuõn th ca mi ngi lao ng cú nh vy mi giỳp cho DNKTXD hot ng hiu qu, gúp phn tit kim, bo v ti nguyờn khoỏng sn v phỏt trin xó hi bn vng./ [...]... TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM 3.1 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ XÂY DỰNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM 3.1.1 Khái quát tình hình phát triển doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở Việt Nam và tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ khai thác đá xây dựng 3.1.2... NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ XÂY DỰNG 2.2.1 Nội dung của quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng 2.2.1.1 Xây dự ng và hoàn thiệ n mô hình tổ chứ c, bộ máy quả n lý nhà nư ớ c về an toàn, vệ sinh lao độ ng trong các doanh nghiệ p khai thác đá xây dự ng 2.2.1.2 Xây dự ng, hoàn... cho người lao động, thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững 8 Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ XÂY DỰNG 2.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ XÂY DỰNG 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.1.1 Khái niệ m về An toàn lao độ ng An toàn lao động là... hành thanh tra, kiể m tra, giám sát an toàn, vệ sinh lao độ ng trong các doanh nghiệ p khai thác đá xây dự ng 2.2.2 Nguyên tắc của quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng 2.2.2.1 Quả n lý nhà nư ớ c về an toàn, vệ sinh lao độ ng trong doanh nghiệ p khai thác đá xây dự ng phả i đả m bả o nguyên tắ c pháp chế , tuân thủ pháp luậ t 2.2.2.2 Quả n lý nhà nư... i vớ i hoạ t độ ng khai đá xây dự ng gắ n vớ i an toàn, vệ sinh lao độ ng trong doanh nghiệ p khai thác đá xây dự ng 2.2.3.7 Chi phí đầ u tư cho cho công tác an toàn, vệ sinh lao độ ng củ a các doanh nghiệ p khai thác đá xây dự ng 2.3 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ XÂY DỰNG VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 2.3.1 Kinh nghiệm... TRONG CÁC DOANH NGHI P KHAI THÁC Á XÂY D NG VI T NAM 4.1 PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM 4.1.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp khai thác đá xây dựng và nhu cầu đối với các sản phẩm từ đá cho phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến năm 2020 4.1.2 Phương hướng cơ bản hoàn thiện quản lý nhà nước về an toàn,. .. gia trong quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng 2.3.1.1 Kinh nghiệ m củ a Cộ ng hoà Liên bang Đứ c 2.3.1.2 Kinh nghiệ m củ a Nhậ t Bả n 2.3.1.3 Kinh nghiệ m củ a Hàn Quố c 2.3.2 Bài học rút ra từ kinh nghiệm quản lý nhà nước của một số quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở Việt Nam Thứ nhất, cần xây dựng. .. biến và giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động; Tổ chức và tiến hành nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động; Tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn, vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng Luận án đã làm rõ 06 Nhân tố ảnh hưởng tới Quản lý nhà nước về AT,VSLĐ trong khai thác đá xây dựng: Do đặc điểm đặc thù của ngành khai thác đá; Năng lực... an tỉnh Quản lý phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự Sở Y tế Quản lý chăm sóc sức khỏe, môi trường lao động DOANH NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ XÂY DỰNG Hình 3.1: Mô hình quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động khai thác đá xây dựng ở Việt Nam 14 Chú thích: Biểu thị mối quan hệ gián tiếp trong thực hiện QLNN về ATVSLĐ Biểu thị mối quan hệ trực tiếp trong thực hiện QLNN về ATVSLĐ Cơ quan... HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ Ở VIỆT NAM 4.2.1 Đổi mới và hoàn thiện mô hình, hoàn thiện tổ chức, bộ máy quản lý an toàn, vệ sinh lao động Tổ chức bộ máy quản lý ATVSLĐ được quy định trong các văn bản pháp luật về ATVSLĐ bao gồm tổ chức bộ máy QLNN về ATVSLĐ trong các cấp hành chính nhà nước và bộ máy quản lý ATVSLĐ trong doanh nghiệp Chính
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở Việt Nam, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở Việt Nam, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay