(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở Việt Nam

184 174 0
 • Loading ...
1/184 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:48

(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở Việt Nam H C VI N CHÍNH TR QU C GIA H CHÍ MINH HÀ T T TH NG           ! ∀ # LU N ÁN TI N S CHUYÊN NGÀNH: QU N LÝ KINH T Mã s : 62 34 04 10 NG I H NG DN KHOA H C: PGS.TS PHM TH KHANH HÀ NI - 2015 LI CAM OAN Tôi xin cam oan lu n án công trình b n thân t nghiên c u th c hi n Nh ng thông tin, s li u, d li u a lu n án c trích d n rõ ràng, y , trung th c v ngun g c Nh ng kt lu n khoa hc c a Lu n án ch a tng công b bt c công trình khác Tôi xin hoàn toàn chu trách nhi m v tính pháp lý trình nghiên c u khoa hc c a lu n án Tác gi lun án Hà Tt Thng MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CU CÓ LIÊN QUAN N TÀI LU N ÁN Tình hình nghiên c u có liên quan n tài lu n án n c n c 1.2 Nh ng kho ng tr ng v lý lu n th c ti n cn ti p tc nghiên c u tài ca lu n án Chng 2: C S LÝ LU N VÀ TH!C TI∀N QU N LÝ NHÀ N C 1.1 V AN TOÀN, V SINH LAO NG TRONG CÁC DOANH NGHI P KHAI THÁC Á XÂY D!NG Khái nim, c im vai trò ca qu n lý nhà n c v an toàn, v sinh lao ng doanh nghip khai thác xây d c hin y theo mt chu trình khép kín theo úng trình t xem xét !nh k− su t trình áp dng 17 1.1.1.2 Nhng nghiên cu qu n lý nhà n Các hc gi n c v an toàn, v sinh lao ng c ã có nhi u công trình nghiên c u v QLNN nói chung, QLNN v ATVSL nói riêng áng ý công trình sau ây: - "Nh ng y u t c b n v v sinh công nghip" ca Barbaga A plog [49], ây tác ph∀m i sâu nghiên c u v y u t gây nguy hi cho ng ∃i lao ng môi tr ∃ng s n xut công nghip cách th c phát hin yêu t nguy hi n s c kh%e, tính mng ca ng ∃i tham gia lao ng môi tr ∃ng nh4m a bin pháp kim soát gi m thiu thit hi v s c kh%e tính mng ca ng ∃i lao ng b o v môi tr ∃ng Cu n sách xut bin pháp ca Chính ph m b o ATVSL l1nh v c công nghip hiu l c ca sách i v i th c ti n - " m b o i u kin v s c kh%e an toàn lao ng cho i ng( k# s " ca Roger L Brauer [64], ã phân tích sâu sc ch/ rõ nh ng cách th c, bin pháp nh4m trang b! ki n th c m b o i u kin ATL cho i ng( lao ng cht l ng cao, có chuyên môn k# thu t t t - i ng( k# s ; trang b! ph ng pháp h u ích m b o nh ng i u kin an toàn lao ng s n xut nói chung ng th∃i, tác gi c(ng ti n hành nghiên c u nh ng nhân t c b n m b o ATL ( i u kin cn thi t m b o ATL khía cnh pháp lý, cách nh n bi t m i nguy hi, y u t c b n ( i u kin) m b o tính mng, s c kh%e, ch/ d&n v k# thu t b o m bin pháp ATL - "Kim soát an toàn s c kh%e l1nh v c xây d ng" ca Helen lingard Stephen M Rowlinson [54], tác gi ca cu n sách i sâu phân tích ni dung làm th tng c ∃ng bin pháp pháp lý th c hin ATL; ng ∃i lao ng c làm vic i u kin an toàn, v sinh; tng c ∃ng hiu l c qu n lý ca ch doanh nghip ca Chính ph ng th∃i, cu n sách c(ng dành th∃i l ng k cho nghiên c u bin pháp phòng ch ng TNL, BNN l1nh v c xây d ng, bao gm cách th c m b o an toàn i v i nh ng ri ro t thiên tai 18 Qu n lý nhà n c i v i ATVSL mt s Lu t n c nh : - "Lu t An toàn s c kh%e công nghip" ca Qu c hi Hàn Qu c [59] + Mc tiêu ca Lu t an toàn s c kh%e công nghip là: Duy trì thúc ∀y an toàn s c kho, ca ng ∃i lao ng thông qua vic phòng nga TNL BNN b4ng cách xây d ng tiêu chu∀n v an toàn s c kho, lao ng làm rõ trách nhim cá nhân, to môi tr ∃ng làm vic tho i mái + Phm vi áp dng ca Lu t nh sau: (1) Lu t s2 áp dng cho tt c doanh nghip hoc ni làm vic (sau ây gi “doanh nghip”): v i i u kin Lu t có th không áp dng toàn b hoc mt phn cho doanh nghip theo quy !nh Sc lnh ca Tng th ng có tính n m c ca có hi m i nguy him, loi hình quy mô doanh nghip, v! trí ca doanh nghip… (2) Lu t bt k− vn b n pháp lu t khác ban hành d áp dng cho Nhà n i Lu t s2 c c, quy n !a ph ng t ch c Chính ph u t - "Lu t an toàn s c kh%e ni làm vic" ca Qu c hi Singapore [61] + Mc tiêu ca Lu t là: m b o an toàn, s c kh%e cho ng ∃i lao ng ti ni làm vic + Phm vi áp dng ca Lu t áp dng cho: (1) Ni làm vic bt k− Chính ph s h u hoc qu n lý toàn b hay mt phn (2) Công tr ∃ng bt k− mà c khí bt k− ó hot ng xây d ng hoc công vic xây d
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở Việt Nam, (Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở Việt Nam, (Luận án tiến sĩ) Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay