(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quốc hội cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân Việt Nam

24 150 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:46

(Luận án tiến sĩ) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quốc hội cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quốc hội cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quốc hội cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quốc hội cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quốc hội cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân Việt Nam 1 M U Tính c p thi t c a đ tƠi Trong t ch c b máy nhà n c, Qu c h i thi t ch có v trí, vai trò đ c bi t quan tr ng vi c đ m b o th c thi quy n l c Nhân dân i u 6, Hi n pháp n c C ng hòa xã h i ch ngh a (XHCN) Vi t Nam n m 2013 quy đ nh: “Nhân dân th c hi n quy n l c nhà n c b ng dân ch tr c ti p, b ng dân ch đ i di n thông qua Qu c h i, H i đ ng nhân dân (H ND) thông qua c quan khác c a Nhà n c” i u 69 quy đ nh: “Qu c h i c quan đ i bi u cao nh t c a Nhân dân, c quan quy n l c nhà n c cao nh t c a n c C ng hoà XHCN Vi t Nam ” S hi n đ nh cho th y Vi t Nam, thu t ng “c quan đ i bi u cao nh t” đ c hi u đ ng nh t v i khái ni m c quan đ i di n cao nh t b máy nhà n c i di n tr thành m t thu c tính c a Qu c h i xuyên su t chi ph i v trí, vai trò, c ch ho t đ ng, c c u đ i bi u th hi n t p trung nh t qua vi c th c hi n ch c n ng: l p pháp; quy t đ nh nh ng v n đ quan tr ng c a đ t n c giám sát t i cao đ i v i ho t đ ng c a nhà n c Nói m t cách khác, tính đ i di n cao nh t c a Qu c h i Vi t Nam b t ngu n t b n ch t nhà n c dân ch nhân dân mà l a ch n t n m 1945 Tuy nhiên hi n nay, vi c nghiên c u Qu c h i v i t cách c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân ch a đ c làm rõ c v lỦ lu n th c ti n ph ng di n lỦ lu n, khái ni m đ i di n c a Qu c h i ch a đ c lu n gi i th ng nh t tính ch t m t ch c n ng c a Qu c h i Nhi u v n đ mang tính h th ng v đ i di n c a Qu c h i ch a đ c nghiên c u nh : n i dung đ i di n, hình th c th c thi đ i di n, t l đ i di n … ph ng di n th c ti n, ho t đ ng c a Qu c h i ch a t ng x ng v i v trí vai trò hi n đ nh, Qu c h i ch a m nh, ch a th c quy n quy t đ nh v n đ quan tr ng c a đ t n c, giám sát t i cao ho t đ ng c a nhà n c Trong u ki n đ y m nh công cu c xây d ng hoàn thi n nhà n c pháp quy n (NNPQ) XHCN; m r ng phát huy quy n làm ch c a Nhân dân… vi c làm sáng t ph ng di n lỦ lu n l n th c ti n v vai trò đ i di n, u ki n đ m b o đ Qu c h i th c thi ho t đ ng đ i di n Nhân dân cao nh t có Ủ ngh a đ c bi t quan tr ng V i nh n th c nói trên, tác gi l a ch n đ tài: “Nh ng v n đ lý lu n th c ti n v Qu c h i - c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân Vi t Nam” 2 M c đích vƠ nhi m v nghiên c u 2.1 M c đích nghiên c u Nghiên c u c s lỦ lu n phân tích, đánh giá th c ti n làm sáng t hình th c th hi n đ i di n, u ki n đ m b o Qu c h i c quan đ i di n cao nh t Trên c s đ xu t gi i pháp đ Qu c h i th c s c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân Vi t Nam 2.2 Nhi m v c a lu n án - Kh o c u công trình khoa h c v đ i di n c a Qu c h i n c T rút nh ng giá tr tham kh o h ng nghiên c u m i cho lu n án - Phân tích làm sáng t b n ch t vai trò đ i di n cao nh t c a Qu c h i; nghiên c u tính đ i di n c a m t s Qu c h i n c th gi i đ rút giá tr có th k th a phát tri n xây d ng c quan đ i di n cao nh t n c ta - ánh giá th c tr ng hình th c th hi n đ i di n, đ m b o đ i di n c a Qu c h i Vi t Nam xu t quan m, gi i pháp phát huy tính đ i di n Nhân dân cao nh t c a Qu c h i Vi t Nam i t ng vƠ ph m vi nghiên c u i t ng nghiên c u: đ i di n c a Qu c h i, y u t đ m b o đ i di n cao nh t c a Qu c h i, hình th c th hi n đ i di n cao nh t c a Qu c h i Vi t Nam - Ph m vi nghiên c u: đ tài t p trung nghiên c u v n đ đ i di n c a Qu c h i Vi t Nam th i k đ i m i, đ c bi t t Hi n pháp n m 1992 đ n C s ph ng pháp lu n vƠ ph ng pháp nghiên c u 4.1 C s ph ng pháp lu n Lu n án đ c th c hi n c s ph ng pháp lu n v t bi n ch ng, v t l ch s c a tri t h c Mác - Lênin; t t ng H Chí Minh quan m c a ng C ng s n ( CS) Vi t Nam v b n ch t nhà n c, v t ch c ho t đ ng c a BMNN nói chung, c a Qu c h i nói riêng 4.2 Ph ng pháp nghiên c u c th - Ph ng pháp phân tích: đ c s d ng ch đ o nghiên c u đ làm rõ v n đ lỦ lu n đ i di n c a Qu c h i c ng nh xác đ nh gi i pháp đ m b o tính đ i di n c a Qu c h i Vi t Nam - Ph ng pháp l ch s , so sánh: đ c s d ng nghiên c u kinh nghi m c a m t s n c, đánh giá th c tr ng, bi n pháp đ m b o tính đ i di n c a Qu c h i m t s n c 3 - Ph ng pháp t ng h p: đ c s d ng đ khái quát, h th ng hóa v n đ ; t ng k t lỦ lu n, l ch s , th c ti n, kinh nghi m pháp lỦ c a m t s n c th gi i; đánh giá th c tr ng t ch c, ho t đ ng c a Qu c h i Vi t Nam hi n - Ph ng pháp kh o c u tài li u Ph ng pháp đ c s d ng đ phân tích, đánh giá, t ng k t công trình nghiên c u, kinh nghi m n c Nh ng đóng góp m i v m t khoa h c c a lu n án Là lu n án đ u tiên nghiên c u m t cách có h th ng nh ng v n đ lỦ lu n th c ti n v Qu c h i - c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân Vi t Nam nên có m t s đóng góp m i sau đây: - Ch rõ Qu c h i - c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân m t tính ch t đ c bi t quan tr ng th hi n xuyên su t t ch c ho t đ ng c a Qu c h i gi v ng tính đ i di n này, lu n án ch rõ y u t đ m b o hình th c th hi n đ i di n cao nh t c a Qu c h i Vi t Nam - Phân tích sâu s c toàn di n nh ng k t qu đ t đ c, ch nh ng h n ch vi c th c thi đ i di n, đ m b o Qu c h i th c s c quan đ i di n cao nh t Vi t Nam - Xây d ng quan m, đ xu t gi i pháp đ m b o Qu c h i c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân t ch c ho t đ ng c a Qu c h i ụ ngh a lỦ lu n vƠ th c ti n c a lu n án - V lý lu n: Lu n án góp ph n làm phong phú thêm nh ng v n đ lỦ lu n v đ i di n, đ i di n c a Qu c h i, vai trò đ i di n Nhân dân cao nh t c a Qu c h i - V th c ti n: Lu n án đ a nh ng gi i pháp, nh ng ki n ngh làm c s th c ti n đ nhà l p pháp, c quan ho ch đ nh sách c ng nh đ i ng cán b làm công tác nghiên c u, gi ng d y có cách nhìn sâu s c, toàn di n h n v v trí, vai trò c a Qu c h i t ch c b máy nhà n c (BMNN) v i t cách c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân; c s có nh ng đóng góp tích c c hoàn thi n pháp lu t v t ch c ho t đ ng c a Qu c h i Vi t Nam K t qu nghiên c u c a lu n án c ng có th làm tài li u tham kh o cho đ i bi u Qu c h i ( BQH), nh ng ng i quan tâm nghiên c u, làm công tác v BQH K t c u c a lu n án Ngoài ph n m đ u, k t lu n danh m c tài li u tham kh o, n i dung lu n án g m ch ng, 10 ti t 4 Ch ng T NG QUAN V TÌNH HÌNH NGHIểN C U TÀI 1.1 Các công trình nghiên c u liên quan t i Qu c h i v i tính ch t lƠ c quan đ i di n c a Nhơn dơn 1.1.1 Các công trình nghiên c u n c V lý lu n đ i di n, đ i di n c a Qu c h i vai trò c a Qu c h i v i tính ch t c quan đ i di n Nhân dân Lu n án kh o c u m t s công trình tiêu bi u là: tài c p nhà n c “Xây d ng mô hình t ch c, ph ng th c ho t đ ng c a Qu c h i Chính ph NNPQ xã h i ch ngh a c a dân, dân dân” c a tác gi Tr n Ng c ng tài c p b : “C s lỦ lu n th c ti n v v trí, vai trò, nhi m v , quy n h n c a Qu c h i BMNN h th ng tr Vi t Nam (qua b n b n Hi n pháp)” c a tác gi Ngô c M nh Các cu n sách: “Mô hình t ch c ho t đ ng c a NNPQ xã h i ch ngh a Vi t Nam” c a tác gi Trí Úc; “Ch c n ng đ i di n c a Qu c h i NNPQ” c a V n phòng Qu c h i xu t b n; “T ch c ho t đ ng c a Ngh vi n m t s n c th gi i” c a Nguy n S D ng M t s tài li u nh : Lu n án phó ti n s lu t h c: “ i m i t ch c ho t đ ng c a c quan đ i di n n c ta hi n nay” c a Chu V n Thành Nhóm vi t v tính đ i di n c a Qu c h i Vi t Nam đ ng t p chí nh : “Qu c h i Vi t Nam - nh ng v n đ chuy n sang Ngh vi n” c a Nguy n C nh H p (1989), T p chí Nhà n c Pháp lu t, (6); “Bàn v tính đ i di n nhân dân c a Qu c h i” c a Nguy n Quang Minh (2001), T p chí Nghiên c u l p pháp, (03); “ mãi x ng đáng c quan đ i bi u cao nh t c a nhân dân” c a Nguy n V n An, Di n v n t i L k ni m 60 n m Qu c h i Vi t Nam, Hà N i, ngày 05/01/2006; “Các mô hình Qu c h i” c a Nguy n ng Dung (2001), T p chí Nghiên c u l p pháp, (01);“Phát huy vai trò đ i di n nhân dân c a đ i bi u Qu c h i ho t đ ng l p pháp” c a Tr n Ng c ng (2009), T p chí Nghiên c u l p pháp; “Tiêu chí y u t b o đ m hi u qu tính đ i di n c a Qu c h i” c a V V n Nhiêm (2010), "Tiêu chí y u t b o đ m hi u qu tính đ i di n c a Qu c h i", T p chí Nghiên c u L p pháp, (177); “Dân ch đ i di n v n đ b u c ” c a Tr n Nho Thìn (2011), “Dân ch đ i di n v n đ b u c ”, T p chí Dân ch Pháp lu t, (6) V đ m b o đ i di n hình th c th hi n đ i di n c a Qu c h i Bàn v n i dung có th k đ n: Lu n án ti n s : "Nhà n c xã h i ch ngh a v i vi c xây d ng n n dân ch Vi t Nam hi n nay" c a Trung Hi u; "Hoàn thi n c ch pháp lỦ b o đ m ch c n ng giám sát c a Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam" c a Tr ng Th H ng Hà; “ m b o tính đ i di n c a Qu c h i đáp ng yêu c u xây d ng NNPQ xã h i ch ngh a Vi t Nam hi n nay” c a Hoàng Minh Hi u Liên quan đ n vi c xây d ng ch đ b u c , có nhi u đ u sách chuyên kh o nh : “Ch đ b u c c a m t s n c th gi i” c a Nguy n H ng Anh; “H th ng b u c Anh, M Pháp - LỦ thuy t hi n đ i” c a L u V n Qu ng; “M t s v n đ v hoàn thi n ch đ b u c đ i bi u H i đ ng nhân dân Vi t Nam hi n nay” c a V Th Loan V th c tr ng đ m b o đ i di n hình th c th hi n đ i di n c a Qu c h i Cu n: “ i m i, hoàn thi n b máy nhà n c pháp quy n xã h i ch ngh a c a nhân dân, nhân dân, nhân dân Vi t Nam hi n nay” c a Lê Minh Thông; Lu n án ti n s Lu t h c: “Ch đ b u c n c ta: nh ng v n đ lỦ lu n th c ti n” c a V V n Nhiêm, nh ng công trình nghiên c u sâu v lỦ lu n, phong phú v th c ti n c a ho t đ ng b u c t i Vi t Nam hi n V gi i pháp phát huy vai trò c a Qu c h i v i tính ch t c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân n i dung có tài li u: “Qu c h i Vi t Nam nhà n c pháp quy n” c a Nguy n ng Dung; Lu n v n th c s : “Nâng cao hi u qu ho t đ ng n ng l c đ i di n c a đ i bi u Qu c h i n c ta hi n nay” c a Nguy n Quang H ng… 1.1.2 Các công trình nghiên c u n c Trên th gi i, có không công trình nghiên c u v dân ch đ i di n, đ i di n tr hay lu n sâu v Chính ph đ i di n Nh ng góc đ tr c ti p bàn v đ i di n Qu c h i có ph n h n ch h n Tuy nhiên có m t s tác ph m tiêu bi u nh : “The Concept of Representation" c a h c gi Hana Pitkin; “Parliaments and Citizens in Western Europe” c a Philip Norton; “Political Representation” c a Ian Shapiro; “Representation And Institutional Design” c a Rebekah L Herrick 1.2 Nh n xét v công trình nghiên c u liên quan đ n lu n án vƠ nh ng v n đ ti p t c đ c nghiên c u luơn án 1.2.1 Nh n xét v công trình nghiên c u có liên quan đ n lu n án Sau nghiên c u công trình nghiên c u hi n có n c li t kê m c trên, tác gi có m t s nh n xét nh sau: Th nh t, công trình nghiên c u đ c p nh ng v n đ lỦ lu n v ngu n g c quy n l c, c ch đ i di n cho quy n l c Nhân dân, t kh ng đ nh Qu c h i thi t ch đ i di n đ th c thi h u hi u quy n l c Nhân dân Th hai, t vi c th ng nh t quan ni m Qu c h i c quan đ i di n, c quan quy n l c nhà n c cao nh t c a Nhân dân, công trình nghiên c u th c tr ng đ i di n Qu c h i thông qua ch c n ng ho c qua hình th c th c thi đ i di n c a Qu c h i nh ti p xúc c tri, ch t v n, gi i trình Th ba, đ đ m b o Qu c h i c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân tác gi đ u có xu h ng đ a nh ng gi i pháp đ m b o tính đ i di n, tính th c quy n c a Qu c h i th c thi quy n l c nhà n c Th t , bên c nh nh ng quan m chung đ c p đ n đ i di n, đ i di n c a Qu c h i Vi t Nam, có s tranh lu n ch a th ng nh t xem xét đ i di n ch c n ng tính ch t c a Qu c h i Vi c phân tích u ki n đ m b o tính đ i di n c a Qu c h i th ng có s li t kê, trùng l p ho c ch a đ y đ Do nh ng phân tích đánh giá th c tr ng đ i di n hi n Vi t Nam t n m n, ch a h th ng v t ng ph ng di n ho t đ ng hay nh ng hành đ ng c th th c thi nhi m v c a Qu c h i, BQH ây s nh ng h ng m i cho tác gi đ c trình bày lu n án c a 1.2.2 Nh ng n i dung đ c ti p t c nghiên c u lu n án M t là, lu n án ti p t c nghiên c u nh ng v n đ lỦ lu n đ i di n Trong đó, lu n án s nghiên c u đ ch khái ni m nh : đ i di n, đ i di n c a Qu c h i… ây nh ng khái ni m n n t ng, n u n i hàm ch a đ c làm rõ s khó xác đ nh v trí, vai trò đ i di n cao nh t c a Qu c h i BMNN Hai là, lu n án ch hình th c th hi n đ i di n cao nh t c a Qu c h i Ba là, lu n án ch u ki n đ m b o mang tính đ ng b , t ng h l n vi c đ m b o tính đ i di n Nhân dân cao nh t c a Qu c h i đ c xác l p ph ng di n: tr , pháp lỦ, t ch c, nhân s B n là, lu n án kh o sát đánh giá th c tr ng th hi n đ i di n, đ m b o đ i di n cao nh t đ i v i Qu c h i Vi t Nam d a khung lý thuy t đ c h th ng, xây d ng N m là, xây d ng h th ng quan m, đ xu t gi i pháp theo h ng xây d ng Qu c h i th c quy n, thi t ch h u hi u đ hi n th c hóa quy n l c Nhân dân Ch ng NH NG V N Lụ LU N V QU C H I - C QUAN CAO NH T C A NHỂN DỂN VI T NAM I DI N 2.1 Khái ni m vƠ vai trò c a Qu c h i - c quan đ i di n cao nh t c a Nhơn dơn Vi t Nam 2.1.1 Khái ni m Qu c h i - c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân Vi t Nam i di n hi u theo ngh a thông th ng vi c ng i đ i di n thông qua hành vi c a mình, nhân danh l i ích c a ng i đ c đ i di n xác l p, th c hi n giao d ch ph m vi đ i di n Cùng v i đ i di n dân s , đ i s ng xã h i đ i khái ni m “đ i di n tr ” Thu t ng g n v i ph m trù “Nhân dân”, “quy n l c”, “dân ch ”; g n v i m i quan h l i ích c a c tri đ n v b u c c tri toàn qu c gia; đan xen gi a “trách nhi m” ph n ánh nhu c u, nguy n v ng c a c tri hay bao g m c nh ng t duy, l p lu n, nh n đ nh riêng c a ng i đ i di n th c hi n nhi m v Do v y, đ i di n tr đ i di n cho Ủ chí quy n l i c a c tri c s ho t đ ng th c ti n c a đ i bi u dân c i di n c a Qu c h i đ i di n tr , hay nói cách khác, Qu c h i c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân Vi t Nam Tính cao nh t đ c quy đ nh b i cách th c hình thành, t ch c ho t đ ng c a Qu c h i khác v i thi t ch khác c a BMNN M t là, Qu c h i t ch c nh t Nhân dân c n c tr c ti p b u theo nguyên t c ph thông, bình đ ng, b phi u kín Hai là, thành ph n c a Qu c h i bao g m đ i bi u u tú, đ i di n cho nhi u giai c p, ngành ngh , vùng mi n, dân t c, tôn giáo Ba là, Qu c h i t ch c nh t đ c Nhân dân trao quy n l p hi n, l p pháp, giám sát t i cao quy t đ nh nh ng v n đ c b n c a đ t n c B n là, Qu c h i ch u trách nhi m tr c Nhân dân v ho t đ ng c a có th b bãi nhi m, mi n nhi m b i ch th Do v y, Qu c h i - c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân c quan nh t thay m t cho c tri c n c b u đ th c thi quy n l c nhà n c c a Nhân dân, làm cho ti ng nói, quan m, nguy n v ng l i ích c a Nhân dân đ c th hi n thông qua ho t đ ng l p pháp, quy t đ nh nh ng v n đ quan tr ng c a đ t n c giám sát t i cao đ i v i ho t đ ng c a nhà n c i di n cao nh t c a Qu c h i m t thu c tính xuyên su t toàn b ho t đ ng c a Qu c h i, chi ph i c c u t ch c c ng nh ph ng th c ho t đ ng c a Qu c h i i di n cao nh t c a Qu c h i có m i quan h t ng h v i quy n l c cao nh t c a Qu c h i Vì c quan đ i di n cao nh t, tr c ti p ti p nh n quy n l c t c tri c n c nên t o tính quy n l c nhà n c cao nh t Ng c l i, hi n đ nh c quan quy n l c nhà n c cao nh t, Qu c h i ph i th hi n b n ch t c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân, ho t đ ng t n sinh m c đích b o v l i ích c a Nhân dân 2.1.2 Vai trò c a Qu c h i - c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân Qu c h i ch đ nh g n bó ch t ch v i Nhân dân, Nhân dân sáng l p V i t cách c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân, c quan quy n l c nhà n c cao nh t BMNN, Qu c h i đóng vai trò quan tr ng t p h p, th ng nh t Ủ chí, nguy n v ng c a Nhân dân; trao đ i, th o lu n đ n th ng nh t v n đ quan tr ng c a đ t n c; xây d ng h th ng pháp lu t; th c hi n quy n t quy t c a qu c gia, dân t c T l p lu n này, lu n án ch vai trò c a Qu c h i - c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân nh sau: Th nh t, Qu c h i - c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân đóng vai trò c u n i gi a nhà n c Nhân dân V a đ i di n cho Nhân dân, v a t ch c t p h p Nhân dân th c hành rèn luy n n ng l c làm ch đ t n c Th hai, Qu c h i - c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân đóng vai trò thi t ch ki n t o nên nhà n c dân ch pháp quy n Th ba, v i t cách c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân, Qu c h i đóng vai trò t o l p hành lang pháp lỦ, ho ch đ nh phát tri n qu c gia, thi t k b máy nhà n c, giáo d c đ nh h ng dân ch xã h i 2.2 Các hình th c th hi n Qu c h i lƠ c quan đ i di n cao nh t c a Nhơn dơn vƠ đ m b o đ Qu c h i lƠ c quan đ i di n cao nh t c a Nhơn dơn 2.2.1 Các hình th c th hi n Qu c h i c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân Các hình th c th hi n Qu c h i c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân đ c hi u ph ng th c t n t i phát tri n c a Qu c h i, đ m b o cho Qu c h i gi v ng b n ch t c quan đ i di n cao nh t BMNN Hay nói m t cách khác, ph ng th c ho t đ ng nh m ph n ánh, truy n đ t quan m, mong mu n c a c tri th hi n chúng c quan l p pháp qua ho t đ ng l p pháp, quy t đ nh nh ng v n đ tr ng đ i c a đ t n c giám sát t i cao Là m t t ch c ho t đ ng theo c ch t p th , k h p, phiên h p hình th c ho t đ ng c b n, ph n ánh tính ch t đ i di n c a c quan dân c K h p hình th c ho t đ ng ch y u c a Qu c h i th hi n rõ nét nh t tính đ i di n Nhân dân Chính t i di n đàn tr c a c n c này, BQH th c hi n quy n l c mà Nhân dân trao vi c xem xét, th o lu n thông qua lu t, quy t đ nh v n đ c b n th c hi n quy n giám sát i v i phiên h p c a y ban, có th coi công x ng c a Qu c h i, đ m b o tính chuyên môn hóa c a Qu c h i, n i chu n b quy t ngh , c u n i gi a đ i bi u v i chuyên gia xã h i dân s Vì v y, tác gi lu n án nghiên c u ch ba hình th c th hi n đ i di n cao nh t c a Qu c h i sau đây: M t là, hình th c th hi n đ i di n cao nh t qua phiên h p th o lu n l p pháp c a Qu c h i; Hai là, hình th c th hi n đ i di n cao nh t ho t đ ng quy t đ nh, phê chu n v n đ quan tr ng c a Qu c h i; Ba là, hình th c th hi n đ i di n cao nh t ho t đ ng giám sát t i cao c a Qu c h i 2.2.2 Các đ m b o đ Qu c h i c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân Các đ m b o đ Qu c h i c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân đ c hi u môi tr ng, u ki n c n ph i có, ph i trì đ Qu c h i đ i, t n t i ho t đ ng v i t cách, ch c n ng c a m t c quan đ i di n cao nh t t ch c BMNN ó s n đ nh tr , an ninh qu c gia thông qua đ ng l i lãnh đ o ti n b c a ng c m quy n; đ i s ng dân sinh, dân trí c a Nhân dân đ c nâng cao, giá tr dân ch đ c m r ng qua vai trò qu n lỦ c a nhà n c; thi t ch (b u c , t ch c BMNN) đ m b o tính đ i di n c c u, thành ph n c a Qu c h i c ng nh t ch c ho t đ ng c a Qu c h i; u ki n v t ch t, b máy giúp vi c giúp cho Qu c h i th c thi t t nhi m v c a Theo đó, lu n án trình bày đ m b o sau đây: M t là, đ ng tr v i đ ng l i lãnh đ o dân ch , khoa h c, h p lòng dân … t o l p s n đ nh tr c n c; Hai là, NNPQ v i ph ng th c ho t đ ng, u hành dân ch , minh b ch, đ m b o b o quy n công dân tham gia qu n lỦ nhà n c, qu n lỦ xã h i; Ba là, th ch b u c dân ch , đ m b o BQH đ c b u t Ủ chí c a c tri, đ i di n h p pháp cho l i ích c a c tri b u c tri c n c; B n là, th ch t ch c ho t đ ng c a Qu c h i đ m b o Qu c h i ho t đ ng th c quy n, hi u qu , phát huy trí tu t p th đ ng th i đ cao vai trò sáng t o, tính ch u trách nhi m c a c quan c a Qu c h i, c a BQH 2.3 Qu c h i - c quan đ i di n c a Nhơn dơn n c vƠ nh ng bƠi h c kinh nghi m xơy d ng, hoƠn thi n c quan đ i di n cao nh t c a Nhơn dơn Vi t Nam Xu t phát t v trí, vai trò đ c bi t ti p nh n quy n l c t Nhân dân t ch c, th c thi quy n l c nhà n c c a Qu c h i, lu n án kh o sát Qu c h i v i tính ch t c quan đ i di n nhân dân t i hai nhóm qu c gia: n c có thi t l p h th ng c quan đ i di n v n hành b máy nhà n c theo nguyên t c phân quy n (Anh, Pháp, M …) n c theo mô hình XHCN theo nguyên t c t p quy n (Liên Xô v i mô hình Xô-vi t t i cao, Trung Qu c, Vi t Nam, Lào, Cuba) T đ n h c kinh nghi m xây d ng hoàn thi n c quan đ i di n cao nh t c a Vi t Nam: V lỦ lu n, s đ i t n t i, phát tri n c a ph ng th c trao quy n, nh n quy n qua thi t ch Qu c h i - c quan đ i di n c a Nhân dân m t t t y u c a ti n trình l ch s vi c hi n th c hóa quy n l c Nhân dân C n có nhìn bi n ch ng v s đ i m i mô hình, t ch c Qu c h i cho phù h p v i xu th chung c a th i đ i c ng nh đ m b o s n đ nh tr hi u qu kinh t t i m i n c có Vi t Nam 10 V th c ti n, c n ti p t c nghiên c u nh ng u vi t c a mô hình l ng vi n đ m b o tính đ i di n; phân công, ph i h p gi i h n quy n l p pháp đ b o v ch quy n Nhân dân c ng nh xây d ng Chính ph n ng đ ng; xác đ nh u ki n đ m b o đ Qu c h i th c s thi t ch th c quy n… t xây d ng m i quan h g n bó, m t thi t gi a Qu c h i v i Nhân nhân đ thi t ch y th c quy n b o v t t nh t quy n l i c a Nhân dân Ch ng TH C TR NG QU C H I - C QUAN I DI N CAO NH T C A NHỂN DỂN VI T NAM 3.1 S hình thƠnh vƠ phát tri n thi t ch Qu c h i - c quan đ i di n cao nh t c a Nhơn dơn Vi t Nam qua b n Hi n pháp 3.1.1 T Qu c dân đ i h i Tân Trào đ n Qu c h i khóa I Hi n pháp 1946 Tháng n m 1945, t i Tân Trào (S n D ng, Tuyên Quang), ch t ch H Chí Minh t ng b Vi t minh khai m c i h i i bi u qu c dân (Qu c dân đ i h i Tân trào) V i s hi n di n c a đa d ng thành ph n đ i di n vùng mi n, đ a nh ng quy t sách quan tr ng đ n v n m nh toàn dân; Qu c dân đ i h i Tân Trào đ t nh ng viên g ch n n móng đ u tiên cho vi c xây d ng thi t ch Qu c h i Vi t Nam sau Cách m ng tháng Tám thành công, nhà n c Vi t Nam dân ch c ng hòa đ i, đ đ m b o hi n th c hóa quy n làm ch c a Nhân dân, gi v ng quy n, Ch t ch H Chí Minh Chính ph lâm th i xúc ti n thành công cu c b u c Qu c h i khóa I, xây d ng Hi n pháp t ch c b máy nhà n c th c, h p hi n Hi n pháp 1946 s k t h p gi a mô hình hi n pháp t s n t truy n th ng v i mô hình hi n pháp XHCN truy n th ng nên thi t ch Ngh vi n nhân dân lúc đ c thi t k tinh th n đ m b o t dân ch , ch ng quy n l c chuyên ch b ng vi c xác l p nh ng gi i h n pháp lỦ đ i v i quy n l c nhà n c Quy n l c c a Ngh vi n có gi i h n Nhân dân m i ch th t i cao c a quy n l c nhà n c Tuy nhiên chi n tranh lan r ng, Qu c h i khóa I bi u quy t ch a ban hành Hi n pháp b ng m t s c l nh ch a thi hành Hi n pháp Vi c t ch c ho t đ ng c a BMNN lúc này, có Qu c h i đ c v n hành nguyên t c c b n c a Hi n pháp 1946 Chính ph c ng đ c giao nhi m v d a tinh th n đ ban hành đ o lu t là: đoàn k t toàn dân, không phân bi t gi ng nòi, gái trai, giai c p, tôn giáo; đ m 11 b o quy n l i dân ch th c hi n quy n m nh m sáng su t c a Nhân dân 3.1.2 Qu c h i mô hình Hi n pháp xã h i ch ngh a (1959-1992) T n m 1960 tr đi, Hi n pháp Vi t Nam đ c xây d ng theo mô hình Hi n pháp XHCN, đ c quan ni m ph ng th c t ch c quy n c a giai c p công nhân, c ng c t ng c ng quy n l c nhà n c Vì v y, quy n l c nhà n c không c n gi i h n mà m t công c qu n lỦ xã h i c n có s c m nh, c n đ c t ng c ng Ch đ nh Ngh vi n nhân dân đ c đ i tên thành Qu c h i, đ c hi n đ nh c quan quy n l c nhà n c cao nh t nh m t p trung quy n l c vào Qu c h i Xét v vai trò, v trí c a Qu c h i BMNN, giai đo n Qu c h i có “siêu quy n l c” Quy n l c Qu c h i d ng nh cao h n ch quy n Nhân dân Hi n pháp không phân đ nh quy n l p hi n, quy n phúc quy t s a đ i Hi n pháp thu c v Nhân dân mà giao riêng cho Qu c h i Qu c h i tr thành c quan nh t có quy n l p hi n, l p pháp, có quy n s a đ i Hi n pháp, th m chí “Qu c h i có th đ nh cho nh ng nhi m v quy n h n khác xét th y c n thi t” ( i u 82, 83, Hi n pháp 1980) 3.1.3 Hi n pháp 1992, Hi n pháp 2013 - nh ng b c phát tri n m i v nh n th c hi n th c hóa quy n l c Nhân dân So v i quan ni m c a mô hình hi n pháp XHCN truy n th ng, Hi n pháp 1992 có s thay đ i quan ni m v hi n pháp quy n l c nhà n c S th a nh n t i i u (l n s a đ i n m 2001) có ngh a ch p nh n đ t quy n l c nhà n c d i tr th ng tr c a quy n l p hi n l p pháp Qu c h i c quan đ i di n cao nh t, nh ng có gi i h n b o v quy n l c t i cao c a Nhân dân n l n s a đ i n m 2013, Hi n pháp không quy đ nh Qu c h i c quan nh t có quy n ban hành Hi n pháp lu t Qu c h i ch ch th “th c hi n” quy n l p hi n, quy n l p pháp Hi n pháp tr thành ph ng ti n đ Nhân dân giao quy n, y quy n cho nhà n c i u 69 kh ng đ nh đ a v pháp lỦ c a Qu c h i c quan đ i di n cao nh t, song không ph i c quan quy n l c nh t đ c ti p nh n quy n l c Nhân dân Các quy n hành pháp, t pháp c ng b ph n c a quy n l c Nhân dân, không ph i th quy n phái sinh t quy n l p pháp c a Qu c h i K thu t l p pháp tiên ti n giúp Hi n pháp khoanh vùng, gi i h n, phân đ nh nhi m v rõ ràng h n t i i u 70 i u v a đ m b o ch quy n Nhân dân, v a xác l p đ a v c a Qu c h i t cách c quan đ i di n cao nh t 12 3.2 Th c tr ng th hi n Qu c h i - c quan đ i di n cao nh t c a Nhơn dơn Vi t Nam Xu t phát t b n ch t đ i di n, BQH ph i ch u trách nhi m tr c c tri, nh ng ng i y quy n cho đ i bi u quy t đ nh C ng trách nhi m, b n ph n c a đ i bi u b t ngu n t tính đ i di n nói trên, nên ti p xúc, l ng nghe, sàng l c thông tin hi n th c hóa nhu c u, nguy n v ng c a Nhân dân t t c ho t đ ng: l p pháp, quy t đ nh v n đ c b n giám sát t i cao c a Qu c h i đ i v i BMNN vi c làm t t y u c a Qu c h i mà c th c a t ng đ i bi u su t nhi m k c a 3.2.1 Th c tr ng th hi n đ i di n thông qua ho t đ ng l p pháp c a Qu c h i Trong nh ng nhi m k g n đây, ho t đ ng l p pháp c a Qu c h i có nhi u ti n b c v s l ng ch t l ng, b c đ u đáp ng yêu c u c a công cu c phát tri n đ t n c, xây d ng NNPQ, h i nh p kinh t qu c t V s l ng, v n b n pháp đ c ban hành t ng nhanh, t khóa IX tr l i đ t t l x p x 90 lu t, pháp l nh/nhi m k V ch t l ng v n b n pháp lu t có s c i thi n đáng k N i dung v n đ đ c quy đ nh lu t, b lu t c b n khái quát l nh v c c b n c a đ i s ng xã h i, t t c t o m t th ch dân ch , b o v phát huy quy n làm ch , l i ích c a Nhân dân t t nh t Ch ng trình xây d ng, thông qua lu t ngày đ i m i theo h ng huy đ ng trí tu c a nhi u t ng l p dân c xã h i, phát huy vai trò c a kh i đ i đoàn k t dân t c Quy trình, th t c l p ch ng trình xây d ng pháp lu t đ c tr ng, đ i m i Các nhóm ch th có quy n g i đ xu t xây d ng lu t đ c m r ng; v trí, vai trò, ti ng nói c a đ i bi u đ c hi n đ nh coi tr ng, khuy n khích i v i quy trình thông qua lu t, gi m b t th o lu n t đoàn, t ng th i gian th o lu n t i y ban đ m b o tính chuyên sâu, t p trung vào nh ng v n đ có tính n i dung, có tính quy t sách, nh v y d th o lu t bám sát đ c yêu c u c a cu c s ng Tuy nhiên, bên c nh nh ng k t qu nói trên, vi c th c thi đ i di n ho t đ ng l p pháp c a Qu c h i v n nh ng h n ch nh : i) có s th đ ng, l i vào hành pháp so n th o d th o lu t, pháp l nh; ii) s l ng BQH kiêm nhi m nhi u, b ph n giúp vi c h n ch , vi c thuê khoán chuyên gia ch a ph bi n, quan ni m đ i bi u m t “ngh ” c n chuyên sâu hình thành nên nh h ng đ n hi u qu th c thi đ i di n; iii) ch a có quy ch g n trách nhi m t ng đ i bi u v i ho t đ ng đ i di n su t nhi m k c a mình… u nh h ng tr c ti p đ n hi u qu , ch t l ng đ i di n thông qua ho t đ ng l p pháp c a Qu c h i 13 3.2.2 Th c tr ng th hi n đ i di n thông qua ho t đ ng quy t đ nh phê chu n nh ng v n đ quan tr ng c a Qu c h i Trong nh ng nhi m k g n đây, th c hi n quy n hi n đ nh, t i k h p th nh t, Qu c h i ti n hành b u nhân s đ ng đ u c quan nhà n c, phê chu n vi c b nhi m thành viên c a Chính ph , đ m b o tính liên t c đ i m i BMNN; phê chu n ngân sách nhà n c m t cách đ y đ th c ch t h n so v i giai đo n tr c Nh ng v n đ tài chính, ngân sách đ c Qu c h i th o lu n công khai, có s t v n, h tr chuyên môn c a nhà nghiên c u, ho ch đ nh góp ph n nâng cao ch t l ng hi u qu c a quy t đ nh c a Qu c h i i v i l nh v c v n hóa - xã h i, hàng lo t v n đ nh tham nh ng, h i l ; ch t l ng giáo d c, y đ c đ c ch t v n, trao đ i, ch nguyên nhân, tìm ki m ph ng án tháo g i u đem đ n cho c tri s tin t ng vào nhà đ i di n c a c ng nh yêu c u c quan qu n lỦ vào cu c, đ nh h ng công lu n đ u tranh b o v t t, đ p, lên án nh ng hành vi ng c l i l i ích qu c gia dân t c chu n m c cu c s ng Tuy nhiên, bên c nh nh ng hi u qu đ t đ c nói trên, n ng l c quy t đ nh c a Qu c h i nói chung, c a BQH nói riêng v n nh ng b t c p ó là: i) m t s v n đ đ c th o lu n mang tính hình th c, Qu c h i ch a th c hi n đ y đ quy n quy t đ nh, phân b ngân sách nh Hi n pháp quy đ nh; ii) c ch ph i h p gi a Qu c h i, Chính ph có nh ng b t c p gi a ch th quy t đ nh ch th th c thi, nhi u tr ng h p, vai trò, v trí c a Qu c h i ch a đ c tôn tr ng, đ cao; iii) n ng l c đ i bi u, Ủ th c trách nhi m c a BQH có nh ng h n ch c n có c ch tháo g tránh tâm lỦ e dè, th đ ng ho c ng i ng n “va ch m”… Nh ng u n ho t đ ng th c thi đ i di n quy t đ nh v n đ quan tr ng c a Qu c h i s có nh ng h n ch , xâm ph m nguyên t c ch quy n cao nh t c a Nhân dân thông qua c ch đ i di n c a 3.2.3 Th c tr ng th hi n đ i di n thông qua ho t đ ng giám sát t i cao c a Qu c h i Trong nh ng nhi m k g n đây, Qu c h i dành nhi u th i gian đ i m i n i dung, ph ng th c giám sát đ nâng cao hi u qu ho t đ ng V n i dung giám sát: hàng n m Qu c h i thông qua ngh quy t v ch ng trình ho t đ ng giám sát c a Qu c h i, t p trung vào v n đ b c xúc c a th c ti n, bao quát l nh v c Ho t đ ng giám sát theo chuyên đ v i n i dung giám sát chuyên sâu giúp cho vi c ho ch đ nh nh ng sách t m v mô quy t đ nh nh ng v n đ quan tr ng t ng l nh v c c th sát v i th c ti n, v i yêu c u c a đ i s ng c tri Sau m i k h p, c s k t qu giám sát, Qu c h i thông qua Ngh quy t v n i dung k t qu giám sát, 14 đ a ch tiêu, nhi m v c th ây c s pháp lỦ đ Qu c h i theo dõi, ki m tra ràng bu c nh ng đ i t ng b giám sát c quan liên quan ph i th c hi n V ph ng th c giám sát: giám sát c a Qu c h i ch y u di n t i k h p, phiên h p c a y ban thông qua xem xét báo cáo, ch t v n, gi i trình i v i k ho ch giám sát chuyên đ , tùy đ i t ng, n i dung, th i gian giám sát mà ti n hành t ch c đoàn giám sát, ti p xúc c tri cho phù h p, hi u qu Ngoài ra, đ th c hi n ch c n ng giám sát c a mình, Qu c h i có th yêu c u ch th (theo quy đ nh pháp lu t) báo cáo, cung c p tài li u, c thành viên đ n xem xét xác minh có yêu c u; ti n hành ti p xúc c tri; ti p nh n đ n th u n i, t cáo, yêu c u c quan h u quan gi i quy t giám sát vi c gi i quy t Các ho t đ ng trình BQH th c thi đ i di n Nhân dân giám sát ho t đ ng c a BMNN Bên c nh nh ng k t qu đ t đ c, ho t đ ng giám sát c a Qu c h i c ng m t s nh ng v ng m c t quy đ nh pháp lỦ, n ng l c giám sát c a đ i bi u vi c s d ng công c đ th c hi n quy n giám sát v i m t đ i t ng lu t quy đ nh r ng, nhi u ch ng l n v i đ i t ng giám sát c a H ND, c a Thanh tra… M t s quy trình, th t c nh ch t v n, gi i trình c n ti p t c hoàn thi n t o s th ng nh t u hành th c thi đ i di n cao nh t c a Qu c h i Có nh v y, th c thi đ i di n thông qua ho t đ ng giám sát t i cao c a Qu c h i m i mang Ủ ngh a thi t th c, tránh hình th c, đ m b o tính th c quy n 3.3 Th c tr ng đ m b o Qu c h i - c quan đ i di n cao nh t c a Nhơn dơn Vi t Nam 3.3.1 Th c tr ng lãnh đ o c a ng c ng s n Vi t Nam vi c đ m b o tính đ i di n c a Qu c h i Vi t Nam, CS v a ng c m quy n, v a ng lãnh đ o nhà n c toàn xã h i S lãnh đ o c a ng đ i v i nhà n c, đ c bi t đ i v i Qu c h i đóng m t vai trò r t quan tr ng ó s lãnh đ o đ i v i m t thi t ch t o l p n n t ng tr - pháp lý cho s t n t i phát tri n c a nhà n c xã h i, u đ c th hi n qua n i dung: M t là, ng đ a ch tr ng, đ ng l i t t c l nh v c c a đ i s ng kinh t - xã h i, đ c bi t lãnh đ o ho t đ ng l p pháp thông qua quy trình làm lu t c a Qu c h i Ngh quy t c a ng nh ng nhi m k g n đ u đ nh h ng ho t đ ng l p pháp ph i sát v i yêu c u, đòi h i c a th c ti n, ph i ki n toàn t ch c, đ i m i ph ng th c nâng cao hi u qu ho t đ ng c a Qu c h i, tr ng tâm t ng c ng công tác l p pháp Hai là, bên c nh ngh quy t đ nh h ng chung ho t đ ng l p pháp, ng có ngh quy t chuyên đ v Hi n pháp đ o lu t c b n 15 t quy t đ nh đ n ch ng trình xây d ng pháp lu t ng n h n, dài h n, đ n th t u tiên m i ch ng trình xây d ng mà ng đ Ba là, thông qua k lu t ng, qua vai trò tiên phong c a đ ng viên, đ c bi t đ ng viên gi c ng v ch ch t BMNN, ng đoàn Qu c h i, ng t o s th ng nh t gi a t hành đ ng, s ph i k t h p, t ng h gi a thành viên h th ng tr , đ m b o nguyên t c, ng lãnh đ o, nhà n c qu n lỦ, Nhân dân làm ch Tuy nhiên, m t s t n t i c a th c tr ng là: i) Nguyên t c ph ng th c lãnh đ o c a ng đ i v i Qu c h i hi n nhi u tr ng h p h n ch vai trò v th c a c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân Không có gi i h n lu t v t ch c ng, có th d n đ n cách hi u B Chính tr , Ban Bí th nh c p c a Qu c h i, m i ho t đ ng c a Qu c h i c n có s báo cáo, th m t ii) Thi u c ch th ng nh t x lỦ nh ng tr ng h p ch a đ ng thu n gi a quy t đ nh c a Qu c h i lãnh đ o c a B Chính tr đ i v i ng đoàn Qu c h i 3.3.2 Th c tr ng phát huy dân ch t ng c ng pháp quy n vi c đ m b o tính đ i di n cao nh t c a Qu c h i Tr i qua g n 70 n m hình thành phát tri n, BMNN Vi t Nam t ng b c đ c hoàn thi n, đ i m i, th hi n đ c quan m c a ng v xây d ng nhà n c, đ ng th i phát huy vai trò làm ch c a Nhân dân D i góc đ nghiên c u m t u ki n đ m b o tính đ i di n c a Qu c h i, NNPQ đem l i m t di n m o m i đ i s ng tr , dân ch thông qua m t s ph ng di n sau: Th nh t, h th ng pháp lu t qu c gia đ c xây d ng đ ng b , khoa h c, đ m b o l nh v c c b n c a đ i s ng xã h i đ c u ch nh b i pháp lu t Các lu t v t ch c ho t đ ng c a BMNN đ c rà soát, s a đ i đ m b o v trí, vai trò di n cao nh t c a Qu c h i Có th nói, NNPQ đem đ n m t ph ng th c t ch c BMNN qu n lỦ xã h i khoa h c, minh b ch dân ch , đ m b o quy n l i c a ch th xã h i Th hai, b máy NNPQ đ c t ch c v n hành c s nguyên t c t p trung dân ch Ng i dân đ c hi n th c hóa quy n l c c a thông qua hình th c dân ch tr c ti p dân ch gián ti p Vai trò, v th c a Qu c h i đ c nâng cao đ m b o th c quy n Các u ki n đ m b o cho Qu c h i đ c t ng c ng đ t ch c ho t đ ng hi u qu nh t; đ i bi u c tri đ c t o u ki n gi m i quan h th ng xuyên Qu c h i tr thành di n đàn tr không ch phát huy dân ch mà giúp ng i dân hi u đ c v trí c a c ng nh giá tr xã h i mà công dân ph i có Th ba, v i t cách ch th c a quy n l c nhà n c, NNPQ có trách nhi m t o u ki n đ Nhân dân rèn luy n, th c hành quy n làm ch c a 16 Nh đó, có Ủ th c ni m tin vào th ch tr , ng i dân ch đ ng tích c c tham gia sinh ho t tr nh : tham gia l a ch n b u c BQH, đ i bi u H ND c p; tham gia giám sát, ph n bi n xã h i, tr ng c u dân Ủ M t xã h i th c s dân ch ch có đ c k t h p gi a th ch dân ch nh ng ng i đ n ng l c th c hành dân ch Th t , xây d ng v n hành m t n n t pháp dân ch bao g m c quan xét x đ c l p, ch tuân theo pháp lu t v i ch đ t t ng minh b ch Tòa án nhân dân (TAND) th c hi n theo hai c p xét x VKSND (Vi n ki m sát nhân dân) đ c t ch c ho t đ ng theo h ng t p trung làm t t ch c n ng công t nhà n c, ki m sát ho t đ ng t pháp Vi c t ch c thi hành án đ c ki n toàn m t b c, đ m b o trình t t t ng quy trình c i t o, giam gi H th ng c quan b tr t pháp đ c hoàn thi n, thúc đ y trình xã h i hóa nhi u l nh v c nh thi hành án dân s , lu t s , công ch ng, giám đ nh t pháp, … th c s nh ng u ki n h tr b o v quy n ng i, quy n công dân nhà n c dân ch Trong nhà n c dân ch pháp quy n, thi t ch t ch c t qu n làng xã, dòng t c, c ng đ ng, ph ng h i (xã h i công dân) đóng vai trò quan tr ng trình tham gia qu n lỦ xã h i, b o v l i ích c a thành viên t ch c Xã h i công dân (XHCD) Vi t Nam th hi n vai trò c a qua hàng lo t ho t đ ng nh tác đ ng đ n vi c quy t đ nh sách, pháp lu t c a nhà n c, tham gia t v n giám sát sách, tuyên truy n pháp lu t cung c p d ch v công, t o s c nh tranh v i c quan hành chính, đ n v s nghi p công l p c s chuyên môn hóa sâu sát v i th c t đ i s ng xã h i Bên c nh đó, th c hi n b o tr xã h i cho h i viên, góp ph n m r ng quan h đ i ngo i nhân dân, t ng c ng s hi u bi t, h p tác, giúp đ l n vi c gi i quy t v n đ có tính ch t toàn c u nh b o v môi tr ng sinh thái, ch ng đói nghèo, phòng ch ng b nh t t, gi m nh thiên tai Nh v y v i NNPQ, XHCD nh ng u ki n đ m b o vai trò v th ch th Nhân dân đ i s ng tr Tuy nhiên, bên c nh nh ng k t qu làm đ c, ho t đ ng c a NNPQ, t ch c XHCD có nh ng b t c p t c ch pháp lỦ, nhân l c, v t l c C th nh : M t là, hi n nhà n c ch a có đ c ch đ cá nhân, t ch c th c hi n quy n công dân th c t nh quy n bãi nhi m BQH, quy n bi u quy t nhà n c t ch c tr ng c u Ủ dân Hai là, ch a xây d ng đ c c ch t ch v tài chính, nhi u t ch c XHCD ph thu c vào kh n ng đ m b o v kinh t c a nhà n c, d n đ n ho t đ ng không đ c l p, ch t l ng đ i s ng c a thành viên ch a cao, không th c hi n t t ch c n ng ph n bi n xã h i c a t ch c Ba là, m t b ph n không nh dân chúng xã h i ch a 17 n l c, ch đ ng th c hi n quy n làm ch c a mình, th đ ng, trông ch vào sách c a nhà n c xóa đói, gi m nghèo, tìm ki m c h i vi c làm, xây d ng đ i s ng kinh t m i Vi c th c hi n quy n tr nh b u c , giám sát, đóng góp Ủ ki n vào quy t sách c a nhà n c th , chi u l , không g n k t quy n ngh a công dân B n là, thi u h th ng v n b n pháp lu t đ ng b quy đ nh trách nhi m ph i h p gi a c quan nhà n c v i t ch c xã h i c a XHCD đ m b o, th c thi quy n l c Nhân dân thông qua c quan đ i di n 3.3.3 Th c tr ng b u c vi c đ m b o tính đ i di n cao nh t c a Qu c h i Vi t Nam i v i th c tr ng th c hi n quy n b u c ng c : góc đ lỦ lu n, nh ng nguyên t c b u c dân ch , khoa h c đem đ n cho c tri Vi t Nam s công b ng, minh b ch vi c th c hi n quy n tr thiêng liêng ó c ng u ki n đ m b o cho Qu c h i Vi t Nam đ c xây d ng d a t Ủ chí hành đ ng c a m i c tri vi c ng c , đ c , l a ch n đ i bi u đ i di n cho l i ích c a mà không b phân bi t hay h n ch b i rào c n nh gi i tính, ngành ngh , vùng mi n, u ki n kinh t góc đ th c ti n, có nh ng b t c p nh h ng đ n vi c đ m b o tính đ i di n c a Qu c h i nh : vi c phân chia đ n v b u c ; không đ c t l a ch n đ n v ng c ; hay cách xác đ nh k t qu trúng c m t s tr ng h p ch a đ m b o tính đ i di n cho đa s Ủ chí c tri V th c tr ng t ch c b u c vi c đ m b o tính đ i di n cao nh t c a Qu c h i Vi t Nam Vi c ng c , đ c pháp lu t b u c Vi t Nam thi u tính t do, c nh tranh Quy đ nh hi p th ng c n thi t song cách th c hi n n ng tính hình th c ng c viên đ ng viên CS Vi t Nam b h n ch quy n t ng c … v y, có kh d n đ n áp đ t, thi u dân ch b trí nhân s tham gia ng c V phân chia đ n v b u c ch a bình đ ng t l đ i di n gi a đ a ph ng, gi a ng c viên trung ng đ a ph ng T l c nh tranh m t đ n v b u c th p, vi c tuyên truy n b u c n ng tính hình th c, n i dung đ n u không đ s c lôi cu n c tri vào đ t sinh ho t tr quan tr ng c a c n c i v i th c tr ng xác đ nh k t qu b u c , cách xác đ nh hi n d n đ n nhi u tr ng h p không đ m b o ng i trúng c ng i thu đ c bán s ng h c a c tri t i đ n v b u c Do đó, có kh n ng h không ph i ng i đ i di n cho Ủ chí nguy n v ng c a c tri n i Bên c nh đó, tr ng h p ph i ti n hành b u c l i, n u không đ t theo lu t, không t ch c b u c l i l n th hai (do v y s BQH đ i di n cho đ n v b u c này) Lu t ch a đ a h ng gi i quy t, nh h ng tr c 18 ti p đ n tính ch t đ i di n c a m t nhóm c tri c a đ n v b u c t i Qu c h i 3.3.4 Th c tr ng th ch t ch c ho t đ ng c a Qu c h i vi c đ m b o tính đ i di n Nhân dân cao nh t V th c tr ng th ch mô hình t ch c Qu c h i: xu t phát t u ki n tr , kinh t - xã h i… Qu c h i Vi t Nam đ c thi t k theo mô hình nh t vi n ây truy n th ng t l ch s đ c trì t thành l p nhà n c Vi t Nam dân ch c ng hòa i u v a đ m b o nguyên t c th ng nh t quy n l c, v a đ m b o cho Qu c h i n i t p trung th ng nh t Ủ chí, nguy n v ng c a t ng l p Nhân dân th c quy n; v a ti t ki m chi phí th i gian V t ch c c a Qu c h i, hi n có nh ng đ i m i, góp ph n quan tr ng đ m b o tính đ i di n cao nh t c a Nhân dân i u đ c th hi n qua nh ng n i dung nh : i) V trí, vai trò c a Qu c h i c quan đ i bi u cao nh t ngày đ c kh ng đ nh rõ; vi c t ch c cu c b u c BQH ngày phát huy dân ch ; ch t l ng BQH đ c nâng cao; thành ph n BQH đ c u ch nh phù h p, có s cân đ i gi a yêu c u v c c u ch t l ng; nhi u v n b n quy ph m pháp lu t liên quan đ n ph ng th c ho t đ ng c a Qu c h i đ c ban hành h ng đ n hi u qu ho t đ ng th c t Qu c h i không ng ng l n m nh v t ch c ho t đ ng, tri n khai ngày đ y đ có hi u qu nh ng nhi m v , quy n h n theo quy đ nh c a Hi n pháp pháp lu t ii) T Hi n pháp n m 1992, th m quy n c a Qu c h i có s quy đ nh rõ ràng, c th L n s a đ i, b sung Hi n pháp n m 2001 Hi n pháp n m 2013 xác đ nh rõ h n th m quy n c a Qu c h i vi c quy t đ nh d toán ngân sách phân b ngân sách trung ng; quy t đ nh sách tôn giáo c a nhà n c; b phi u tín nhi m đ i v i ch c danh Qu c h i b u phê chu n; phê chu n ho c bãi b u c qu c t Ch t ch n c tr c ti p kỦ iii) Mô hình t ch c Qu c h i có nh ng u ch nh quan tr ng nh vi c tái l p UBTVQH thay th H i đ ng nhà n c theo Hi n pháp 1980, xác đ nh c th th m quy n c a y ban tr ng h p Qu c h i không h p th ng xuyên; ki n toàn Ban c a Qu c h i; thành l p c quan tr c thu c đ m nh n nhi m v chuyên sâu nh : Ban công tác đ i bi u, Ban công tác l p pháp, Ban dân nguy n Vi n nghiên c u l p pháp V th c tr ng th ch ho t đ ng c a Qu c h i vi c đ m b o tính đ i di n Nhân dân cao nh t Là c quan ho t đ ng t p th , k h p đ c xác đ nh hình th c ho t đ ng ch y u c a Qu c h i T i đây, Qu c h i th o lu n quy t đ nh v n đ thu c nhi m v , quy n h n theo quy đ nh c a 19 pháp lu t Trong m i k h p, đ đ t s đ ng thu n phát huy trí tu t p th , ho t đ ng: làm lu t, quy t đ nh, giám sát đ u đ c th c hi n thông qua c ch : i) Th o lu n t p th quy t đ nh t i h i tr ng; ii) Trong tr ng h p c n thi t, vi c th o lu n l n đ u đ c ti n hành t i H i đ ng dân t c, y ban c a Qu c h i, t BQH, đoàn BQH r i sau th o lu n, bi u quy t t i phiên h p toàn th N i dung cu c th o lu n đ c ghi âm, ghi chép đ y đ t p h p thành t li u đ m b o tính xác, minh b ch đ m b o hi u l c c a Qu c h i, k t lu n sau th o lu n, th ng nh t Ủ ki n đ c ban hành d i hình th c ngh quy t c a Qu c h i Các ph ng th c th c hi n quy n n ng nh : xem xét báo cáo công tác c a UBTVQH, Ch t ch n c, Chính ph , TAND t i cao; xem xét ch t v n tr l i ch t v n t i k h p, gi i trình … đ u đ c lu t pháp hóa t o nên m t th ch đ ng b hi u qu cho Qu c h i ho t đ ng Trong nh ng tr ng h p c n thi t th m tra v m t v n đ nh t đ nh, Qu c h i thành l p y ban lâm th i đ ho t đ ng i v i UBTVQH, thành l p đoàn giám sát theo chuyên đ ho c b ng vi c xem xét u n i, t cáo c a công dân iv i H i đ ng dân t c y ban có th thành l p đoàn nghiên c u, kh o sát th c ti n, th m tra báo cáo công tác c a Chính ph , TAND t i cao, VKSND t i cao theo s phân công c a UBTVQH V th c tr ng ngu n l c đ m b o Qu c h i - c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân đ m b o cho Qu c h i - c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân th c hi n hi u qu nhi m v , b máy tham m u giúp vi c ph c v hành đ c xây d ng bao g m: V n phòng Qu c h i, Vi n Nghiên c u l p pháp V n phòng oàn BQH ây t ch c đóng vai trò quan tr ng tr giúp quy trình, th t c ph c v hành ng th i tri n khai nghiên c u nh ng v n đ lỦ lu n, th c ti n v t ch c ho t đ ng c a Qu c h i; t ch c thông tin khoa h c đ h tr vi c th c hi n nhi m v , quy n h n c a Qu c h i, c quan c a Qu c h i BQH ánh giá chung có th th y, nh ng n m qua, th ch t ch c ho t đ ng c a Qu c h i có s b sung, hoàn thi n vi c đ m b o tính đ i di n Nhân dân cao nh t, nâng cao hi u qu ho t đ ng c a t ch c Tuy nhiên, xét ba góc đ : th ch mô hình t ch c, th ch ho t đ ng, ngu n l c b o đ m có nh ng h n ch nh t đ nh b o đ m tính đ i di n cao nh t c a Qu c h i nh : t ch c b máy ch a đ m b o tính chuyên sâu c a ho t đ ng l p pháp, m t s ho t đ ng giám sát cao, quy t đ nh v n đ c b n mang tính hình th c, h th ng c quan tham m u, ph c v cho Qu c h i th c thi đ i di n có nh ng b t c p v t ch c c ng nh ch t l ng nhân s ph c v … ây nh ng v n đ c n nhìn nh n gi i quy t h ng nh m đ m b o Qu c h i có đ u ki n c c u, t ch c, nhân l c, v t l c th c hi n vai trò đ i di n cao nh t c a 20 Ch ng QUAN I M VÀ GI I PHÁP M B O QU C H I - C QUAN I DI N CAO NH T C A NHỂN DỂN VI T NAM 4.1 Quan m đ m b o Qu c h i - c quan đ i di n cao nh t c a Nhơn dơn Vi t Nam đ m b o Qu c h i c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân Vi t Nam, lu n án xây d ng quan m ch đ o t ch c hoàn thi n nh sau: M t là, đ i m i nh n th c v Qu c h i nói chung, đ i m i ph ng th c lãnh đ o c a ng nói riêng đ m b o hàng đ u đ Qu c h i th c s c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân Vi t Nam Hai là, hoàn thi n th ch t ch c quy trình, th t c làm vi c c a Qu c h i đ m b o quan tr ng đ Qu c h i c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân Vi t Nam Ba là, xây d ng môi tr ng dân ch pháp quy n đ m b o không th thi u đ Qu c h i c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân Vi t Nam 4.2 Các gi i pháp đ m b o Qu c h i - c quan đ i di n cao nh t c a Nhơn dơn Vi t Nam 4.2.1 Nhóm gi i pháp hoàn thi n th ch t ch c ho t đ ng c a Qu c h i, b o đ m cho Qu c h i c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân Vi t Nam V th ch t ch c, c n ti p t c quy đ nh h n s phân công quy n h n, nhi m v Qu c h i v i t cách c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân, c quan quy n l c nhà n c cao nh t, c th : i) Quy đ nh rõ m i quan h c a c quan c a Qu c h i BQH v i c quan nhà n c khác (Chính ph , TAND) trình th c hi n nhi m v , quy n h n ii) Xác đ nh rõ ràng h n ph m vi ho t đ ng, th m quy n c a c quan c a Qu c h i BQH th c thi ho t đ ng l p pháp, quy t đ nh nh ng v n đ c b n, giám sát t i cao Phân đ nh rõ ho t đ ng l p pháp (c a Qu c h i), l p quy (c a Chính ph ) nh ng n i dung thu c th m quy n t quy t c a Nhân dân thông qua tr ng c u dân Ủ V th ch ho t đ ng, hoàn thi n quy đ nh v hình th c ho t đ ng c a Qu c h i, BQH theo h ng dân ch , phát huy trí tu t p th , đ cao trách nhi m cá nhân đ i bi u i bi u c tri gi m i liên h th ng xuyên, ch t ch v i thông qua k ho ch công tác t ng tháng c a đ i bi u; qua đa d ng hóa hình th c ti p dân, ti p xúc c tri Xây d ng ph ng th c t p h p, v n đ ng Nhân dân, t ch c tr - xã h i, trung tâm nghiên c u khoa h c tham gia ph n bi n, đóng góp Ủ ki n đ sách, pháp lu t Qu c h i thông qua ph n ánh sát Ủ chí, nguy n v ng 21 Nhân dân C n quy đ nh rõ ph m vi đ i di n, gi i h n y quy n c a Nhân dân v i Qu c h i, xây d ng c ch ki m soát bên trong, bên ngoài; c ch bãi mi n t phía c tri đ i v i đ i bi u c a Có nh v y m i đ m b o nguyên t c quy n l c cao nh t thu c v Nhân dân th c t V ch đ đãi ng , c n h c t p kinh nghi m c a m t s n c phân lo i ch đ đãi ng (l i ích v t ch t mà đ i bi u th h ng) gi a đ i bi u ho t đ ng tích c c ch a tích c c thông qua ki m tra, giám sát k ho ch ho t đ ng c th cho t ng đ i bi u, chi n l c hành đ ng, l i h a ki m soát th c hi n l i h a đ i v i c tri V i vi c quy đ nh m i Hi n pháp v H i đ ng b u c , c n có lu t hóa v t ch c ho t đ ng c a H i đ ng theo h ng đ c l p v i l p pháp, hành pháp, t pháp đ đ m b o tính khách quan, dân ch , minh b ch b u c , ki m soát tuyên truy n giáo d c Nhân dân v b u c BQH đ i bi u H ND Xây d ng, c p nh t h c s d li u qu c gia v t ch c ho t đ ng c a Qu c h i Trong khuôn kh pháp lu t, c n có quy đ nh thông tin cá nhân c a BQH c p nh t có bi n đ ng; đ c bi t v n đ kê khai tài s n đ Nhân dân giám sát, qua c ng c uy tín đ i v i BQH, tránh b l i d ng, xuyên t c thông tin làm nh h ng uy tín 4.2.2 Nhóm gi i pháp đ i m i th ch b u c đ m b o cho c tri b u đ c nh ng đ i bi u x ng đáng ng i đ i di n c a Nhân dân Th ch b u c m t u ki n quan tr ng đ m b o Qu c h i - c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân, xu t phát t nh n th c lu n án xây d ng gi i pháp c th nh sau: Th nh t, ph i đ i m i nh n th c v v n đ b u c ây c ch trao quy n - nh n quy n đ c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân đ c thành l p dân ch , h p pháp; trình th c hành nâng cao trình đ dân ch , Ủ th c tr c a Nhân dân, đ ng th i trình t ng tác gi a c tri đ i bi u đ ph i h p th c hi n t t h n nhi m v l i ích c a Th hai, c n dân ch hóa trình đ c ng c viên đ thu hút đ c ng i tài tham gia vào c quan đ i di n cao nh t Lu n án c ng ki n ngh xây d ng quy ch t ch c ng đ đ ng viên đ c tham gia Ủ ki n vào t giai đo n l a ch n nhân Các tiêu chu n ng c ph i rõ ràng, c th ; thông tin v cá nhân, tài s n c a ng c viên đ c công khai ki m đ nh i v i ng c viên ng, c n có quy ch c th b o đ m quy n t ng c đ l a ch n tìm ki m nh ng nhân t tích c c nh t Th ba, xây d ng c ch c nh tranh bình đ ng gi a ng c viên đ ng viên không ph i đ ng viên; gi a ng i t ng c ng i đ c đ c ; gi a đ i bi u trung ng đ i bi u đ a ph ng T p trung vào n i dung sau: i) Khôi ph c quy đ nh ng c viên đ c l a ch n n i ng c ho c 22 quy đ nh b c th m đ n v ng c ,; ii) Quy đ nh rõ pháp lu t b u c t l t i thi u c a m t s c c u: t l đ i bi u chuyên trách, đ i bi u không ph i đ ng viên, t l t ng c ; iii) Xây d ng hai m u phi u b u c (có th quy đ nh hai màu phi u khác cho c tri d phân bi t, đ ng th i ti n giám sát vi c b phi u c a c tri) cho đ i di n c a đ a ph ng đ i di n c a ngành, kh i c quan trung ng; iv) T ng t l c nh tranh b u c b ng cách quy đ nh BQH đ ng nhi m đ ng th i ng c viên c a danh sách b u c khóa sau n u có đ u ki n, có nguy n v ng tham gia khóa m i; v) Áp d ng đ n v b u c m t đ i di n, theo đa s hai vòng, đ m b o t l đ i di n s dân c t ng đ n v b u c Th t , t o c ch cho ng i Vi t Nam n c tham gia b u c BQH qua hai cách thành l p đ n v b u c xây d ng đ n v b u c n c ghép công dân n c vào đ n v b u c n c Trong u ki n hi n nay, lu n án ki n ngh ch n ph ng án th nh t Th n m, đ i m i ph ng th c v n đ ng b u c đa d ng hóa hình th c b phi u Th sáu, đ đ m b o đ i bi u trúng c đ i di n cho đa s ý chí hành vi b u c c a c tri, lu n án ki n ngh ph ng pháp xác đ nh k t qu b u c b sung là: ng i ph i đ t n a s phi u b u c (bao g m phi u h p l không h p l ) đ c nhi u phi u h n Có nh v y đ m b o ng i trúng c ng i đ t s ng h c a n a s c tri b phi u 4.2.3 Nhóm gi i pháp nâng cao n ng l c đ i di n c a BQH N ng l c đ i di n c a BQH kh n ng c a m i đ i bi u th c hi n nhi m v đ i bi u c a su t nhi m k N ng l c ph thu c vào hai y u t M t là, h th ng pháp lỦ trao cho ng i đ i di n nh ng quy n n ng, nh ng trách nhi m h đ c t o nh ng u ki n v t ch t đ th c thi nhi m v Hai là, kh n ng t h th c hi n đ c nhi m v m t cách t t nh t m t u ki n, hoàn c nh th c t so v i ch th khác Vì v y, đ nâng cao n ng l c đ i di n c a BQH, c n th c hi n t ng ng gi i pháp Th nh t, hoàn thi n th ch pháp lu t v h th ng quy n, ngh a v c a BQH đ nâng cao v th trách nhi m, t p trung vào m t s v n đ : i) Khôi ph c quy n mi n tr v l i nói bi u quy t c a BQH t i ngh tr ng nh b n Hi n pháp 1946 ii) Xây d ng B quy t c ng x đ o đ c ngh nghi p c a BQH bao g m: quy đ nh tiêu chu n ph m ch t, trình đ c a BQH; quy t c ng x , giao ti p, trang ph c th c hi n nhi m v đ i bi u quy t c minh b ch v thu nh p, tài s n phòng ng a xung đ t l i ích Th hai, rèn luy n, c ng c các k n ng đ i bi u ho t đ ng làm lu t, quy t đ nh v n đ c b n giám sát t i cao 23 Th ba, t ng c ng s BQH chuyên trách, xây d ng m i quan h ch t ch v i c tri, theo dõi c p nh t ch ng trình hành đ ng c a m i đ i bi u su t nhi m k 4.2.4 Nhóm gi i pháp đ i m i s lãnh đ o c a ng C ng s n đ đ m b o Qu c h i - c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân i v i CS, đ th c hi n đ c vai trò lãnh đ o h th ng tr nói chung, đ m b o tính đ i di n Nhân dân c a Qu c h i nói riêng c n ph i đ i m i ph ng th c lãnh đ o, th c hi n vai trò d n d t v m t t t ng thông qua c ng l nh, đ ng l i chi n l c hành đ ng, không l n sân, làm thay vai trò c a Qu c h i Vì v y lu n án trình bày gi i pháp c th nh : M t là, ph i xây d ng thi t ch v ng c m quy n, t c trình c th hóa i u 4, Hi n pháp v v trí, vai trò, ph ng th c, nhi m v c a t ch c ng đ ng viên Hai là, ng ph i t ch nh đ n s ch v ph m ch t tr , v ng vàng v n ng l c lãnh đ o, trình đ nghi p v Hoàn thi n h th ng ki m tra c a ng, h th ng tra c a nhà n c, h th ng giám sát, ph n bi n c a t ch c xã h i Nhân dân Có quy ch ph i h p gi a ba h th ng t o thành c ch ki m soát bên ki m soát bên Ba là, ph i đ i m i m nh m h n n a ph ng th c lãnh đ o c a ng vi c b u c BQH, c n có tranh c th c ch t m r ng quy n ng c cho Nhân dân B n là, b i c nh xây d ng NNPQ XHCN, quy n công dân, quy n ng i ngày đ c kh ng đ nh, m r ng b o đ m th c hi n vai trò c m quy n - lãnh đ o nhà n c xã h i c a ng ch đ t hi u qu cao nh t ng “hóa thân” vào nhà n c, vào Qu c h i thông qua ho t đ ng b u c phê chu n c a Qu c h i 24 K T LU N Nghiên c u, kh o sát, ki n gi i v lỦ lu n th c ti n Qu c h i - c quan đ i di n cao nh t c a Nhân dân Vi t Nam n i dung ch đ o xuyên su t lu n án nh m m c đích đ a gi i pháp hoàn thi n Qu c h i theo h ng dân ch th c quy n Qu c h i Vi t Nam ph i th c s c quan đ i di n cao nh t cho Nhân dân; di n đàn tr , n i lu n đàm đ n th ng nh t v n đ chung c a qu c gia v i ph ng th c ho t đ ng công khai, dân ch , huy đ ng, t p h p đ c trí tu , tinh hoa xã h i Vi t Nam, tính đ i di n cao nh t c a Qu c h i không ch đ c xác l p Hi n pháp h th ng v n b n lu t, mà g c r đ c b t ngu n t b n ch t nhà n c, ch đ tr mà l a ch n t nh ng ngày đ u giành quy n c a cách m ng Tháng Tám n m 1945 Nhân dân ch th quy n l c t i cao, quy n l c y đ c trao cho Qu c h i thông qua c ch đ i di n đ th c hi n ch c n ng mà không m t c quan, t ch c xã h i có đ c, quy n l p hi n, l p pháp; quy t đ nh nh ng v n đ c b n th c hi n quy n giám sát t i cao Qua kh o sát, phân tích, lu n án b c đ u xác l p, h th ng nh ng đ c m nh n di n tính đ i di n cao nh t c a Qu c h i, vai trò đ i di n Qu c h i c ng nh u ki n đ m b o đ i di n cao nh t c a Qu c h i Vi t Nam T đ xu t gi i pháp c góc đ pháp lỦ, c v ho t đ ng th c ti n nh m đ m b o Qu c h i tr thành c quan th c quy n, chuy n m nh sang c ch ho t đ ng th ng xuyên, nâng cao tính chuyên nghi p, hi n đ i ho t đ ng c a c quan c a Qu c h i phát huy vai trò đ i di n c a Qu c h i, c n ti n hành đ ng b nhi u nhóm gi i pháp nh hoàn thi n th ch t ch c ho t đ ng c a Qu c h i; nâng cao n ng l c đ i di n c a BQH, đ i m i s lãnh đ o c a CS đ phát huy tính đ i di n cao nh t c a Qu c h i Vi t Nam, nh ng quan tr ng nh t nhóm gi i pháp xây d ng thi t ch b u c dân ch i u s giúp Nhân dân ch đ ng tích c c tham gia ng c b u c , l a ch n xác nh ng đ i bi u u tú nh t đ i di n cho ý chí l i ích c a Lu n án c ng m t công trình nghiên c u khoa h c m nhi u h ng t cho nhà nghiên c u, h c gi quan tâm t i nh ng v n đ m i t ch c ho t đ ng c a Qu c h i, đ c bi t giai đo n đ y m nh xây d ng NNPQ XHCN c a Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quốc hội cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân Việt Nam, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quốc hội cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân Việt Nam, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quốc hội cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay