(Luận án tiến sĩ) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quốc hội cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân Việt Nam

172 160 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:46

(Luận án tiến sĩ) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quốc hội cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quốc hội cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quốc hội cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quốc hội cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quốc hội cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quốc hội cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân Việt Nam H C VI N CHNH TR QU C GIA H CH MINH NGUY N THY HOA NHữNG VấN Đề Lý LUậN Và THựC TIễN QUốC HộI - CƠ QUAN ĐạI DIệN CAO NHấT CủA NHÂN DÂN việt Nam LU N N TI N S Chuyờn ngnh: L lu n v l ch s Nh n c v Phỏp lu t M s : 62 38 01 01 Ng ih ng d n khoa h c: GS.TS TR N NG C H N I - 2015 NG L I CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn c u c a riờng tụi Cỏc s li u lu n ỏn l trung th c Nh ng k t lu n lu n ỏn ch a t ng c cụng b b t k cụng trỡnh khoa h c no khỏc Tỏc gi lu n ỏn Nguy n Thỳy Hoa M CL C M CH Trang U NG 1: T NG QUAN TNH HNH NGHIN C U TI 1.1 Cỏccụngtrỡnhnghiờnc uliờnquant iQu ch iv itớnhch tl c quan idi nc anhõn dõn 1.2.Nh nxộtv cỏccụngtrỡnhnghiờnc uliờnquan nlu nỏnv nh ngv n ti pt c cnghiờnc utronglu nỏn CH NG 2: NH NG V N L LU N V QU C H I - C QUAN I DI N CAO NH T C A NHN DN VI T NAM 2.1.Khỏini mvvaitrũ c aQu ch i- c quan idi ncaonh t c aNhõn dõn Vi tNam 2.2 Cỏchỡnhth cth hi nQu ch ilc quan idi ncaonh tc a Nhõndõnvcỏc mb o Qu ch ilc quan idi ncao nh tc aNhõndõn 2.3.Qu ch i- c quan idi n c a Nhõndõn cỏcn cvnh ng bi h c kinh nghi m xõy d ng, hon thi n c quan i di ncaonh tc aNhõndõnVi tNam CH NG 3: TH C TR NG QU C H I - C QUAN NH T C A NHN DN VI T NAM NG 4: QUAN QUAN I M V GI I PHP M B O QU C H I - C I DI N CAO NH T C A NHN DN VI T NAM 4.1 Quani m mb o Qu c h i - c quan idi ncaonh tc a Nhõn dõn Vi tNam 4.2 Cỏcgi iphỏp mb oQu ch i- c quan idi ncaonh tc a Nhõn dõn Vi tNam K T LU N DANH M C CC CNG TRNH KHOA H C C A TC GI DANH M C TI LI U THAM KH O 15 29 29 43 60 I DI N CAO 3.1.S hỡnhthnhvphỏttri nthi tch Qu ch i- c quan idi n caonh tc aNhõndõnVi tNamquacỏcb nHi nphỏp 3.2. Th c tr ng th hi n Qu c h i - c quan i di n cao nh t c a Nhõn dõn Vi tNam 3.3. Th c tr ng cỏc m b o Qu c h i - c quan idi ncao nh t c aNhõndõn Vi tNam CH 70 70 77 96 123 123 126 153 156 157 DANH M C CC CH BMNN VI T T T TRONG LU N N B mỏynhn c CS ngC ngs n BQH ibi uQu ch i H ND H i ng nhõn dõn KTTT Kinht th tr MTTQ M ttr nT qu c NNPQ Nhn TAND Tũa ỏn nhõn dõn UBTVQH ng cphỏpquy n ybanTh ngv Qu ch i VKSND Vi nki msỏtnhõndõn VPQH V nphũngQu ch i VUSTA Liờnhi pcỏch ikhoah c&k thu tVi tNam XHCD Xh icụngdõn XHCN Xh ich ngh a DANH M C CC B NG TRONG LU N N Trang B ng3.1:T ngs v nb nlu t,phỏpl nh cbanhnhtrongcỏc nhi mk Qu ch i B ng3.2: T l s l B ng3.3: S l 84 ngcỏcphiờnh pQu ch iv l pphỏp(KhúaXI) ng ibi u,ki n ibi uphỏtbi ut ih itr 87 ng trongcỏck h pc aQu ch icúliờnquan nho t ng xõyd ngphỏplu t B ng3.4:C c u ibi uQu ch icỏckhúaXI,XII,XIII 89 119 M U Tớnh c p thi t c a ti Trong t ch cb mỏynhn c,Qu ch ilthi tch cúv trớ,vaitrũ cbi tquantr ngtrongvi c mb oth cthiquy nl cNhõndõn. i u6, Hi nphỏpn c C ng hũa x h i ch ngh a Vi t Nam n m 2013quy nh: Nhõn dõn th c hi n quy n l c nh n c b ng dõn ch tr c ti p, b ng dõn ch i di n thụng qua Qu c h i, H i ng nhõn dõn v thụng qua cỏc c quankhỏcc aNhn c. i u69quy nh:Qu ch ilc quan ibi u caonh tc aNhõndõn,c quanquy nl cnhn ccaonh tc an cC ng hoxh ich ngh aVi tNam S hi n nhnychoth y Vi tNam,thu tng c quan ibi ucao nh t chi u ngnh tv ikhỏini mc quan idi ncaonh ttrongb mỏynhn c. idi ntr thnhm tthu ctớnhc aQu ch ixuyờnsu tv chiph iv trớ,vaitrũ,c ch ho t ng,c c u ibi u,hi ul c idi nv th hi nt ptrungnh tquavi cth chi ncỏcch cn ng:l phi n,l pphỏp; quy t nhnh ngv n quantr ngc a tn ho t ngc anhn cvgiỏmsỏtt icao iv i c.Núim tcỏchkhỏc,tớnh idi ncaonh tc aQu c h iVi tNamb tngu nt b nch tnhn l ach nt n m1945. i uú cdõnch nhõndõnmchỳngta cquy nhb i: M t l, Qu ch ilc quanduynh tdoc tric n cb urad atrờn cỏcnguyờnt c:ph thụng,bỡnh ng,tr cti pvb phi ukớn. õylnh ng quy nh mb ochom ing idõnt dob uc ,l ach nnh ngnh i di ntheochớc amỡnh Hai l, cỏc ibi uQu ch ikhụngch idi nchoNhõndõn nv b uc ramỡnhmcũn idi nchoNhõndõnc n c.B iv y,Qu ch icú trỏchnhi mcaoc lthaym tNhõndõnth chi nỳngv y quy nl c nhn c,tr thnh udõyth nkinh k tn icỏcl iớchtrongxh i Ba l, lc quanquy nl cnhn ccaonh t,cúnh ngquy nn ng c bi t,songQu ch ich us giỏmsỏt,ch utrỏchnhi mtr cNhõndõn,cúth b binhi mb iNhõndõnkhikhụngth chi ntr ngtrỏchchớnhtr c giao phú Tuy nhiờn hi nnay, vi cnghiờnc uQu ch iv it cỏch lc quan i di ncaonh t c aNhõndõn ch a ph clm rừc v llu nv th cti n ng di n l lu n, khỏi ni m i di n c a Qu c h i ch a c lu n gi i th ng nh t l tớnh ch t hay l m t ch c n ng c a Qu c h i. Nhi u v n mangtớnhh th ng v idi nc aQu ch ich a cnghiờnc u nh :n i dung idi n,hỡnhth cth cthi idi n,t l idi n(chuyờntrỏch,kiờm nhi m),t cỏch idi nkhix lm iquanh gi al iớchqu cgia,dõnt c v il iớchnhúmc tric a nv b uc ph ngdi nth cti n,ho t ngc aQu ch ich at ngx ngv i v trớvvaitrũhi n nh,Qu ch ich am nh,ch ath cquy ntrongquy t nhcỏcv n quan tr ngc a tn nhn c,tronggiỏmsỏtt icaoho t ngc a c Trongi uki n ym nhcụngcu cxõyd ngvhonthi nnhn c phỏpquy nxh ich ngh a; m r ngvphỏt huyquy nlmch c aNhõn dõn; mb onguyờnt cquy nl cnhn clth ngnh tcús phõn cụng, ph i h p, ki m soỏt gi a cỏc c quan nh n c vi c th c hi n cỏc quy nl pphỏp,hnhphỏp,t phỏp thỡvi cti pt c im it ch cvho t ngc aQu ch i, lmsỏngt c v ph ngdi nllu nl nth cti nv vai trũ idi n,cỏci uki n mb o Qu ch ith cthiho t ng idi n Nhõndõncaonh t cúngh a cbi tquantr ng V inh nth cnúi trờn,tỏcgi l ach n: Nh ng v n lý lu n v th c ti n v Qu c h i - c quan i di n cao nh t c a Nhõn dõn Vi t Nam lm tilu nỏnti ns Lu th c v imongmu nnghiờnc uvlmrừtớnh i di nNhõndõncaonh tc aQu ch i,únggúpthờmvokhotngllu nv Qu ch i n cta M c ớch v nhi m v nghiờn c u 2.1 M c ớch nghiờn c u Nghiờn c u c s l lu n v phõn tớch, ỏnh giỏ th c ti n lm sỏng t cỏchỡnhth cth cthi idi n,cỏci uki n mb o Qu ch i l c quan i di ncaonh t.Trờnc s ú xu t cỏc gi iphỏp Qu ch ith cs lc quan idi ncaonh t c a Nhõn dõn Vi tNam 2.2 Nhi m v c a lu n ỏn th chi nm cớchnúitrờn,lu nỏncúnhi mv : - Kh oc ucỏccụngtrỡnhkhoah cv idi nc aQu ch i trongv ngoin c.T úrỳtranh nggiỏtr thamkh ovh ngnghiờnc um i cholu nỏn - Phõntớchvlmsỏngt b nch tvvaitrũ idi ncaonh tc aQu c h i;nghiờnc utớnh idi nc a m ts Qu ch i/Ngh vi n cỏc n ctrờn th gi i rỳtracỏcgiỏtr cúth k th avphỏttri ntrongxõyd ngQu c h i- c quan idi ncaonh t n cta - Ch v ỏnhgiỏth c tr ng hỡnhth cth hi n idi n,cỏc mb o idi nc aQu ch iVi tNam. xu tquani m v gi iphỏpphỏthuytớnh idi nNhõndõncao - nh tc aQu ch iVi tNam it it - ng v ph m vi nghiờn c u ngnghiờnc ul v n idi nc aQu ch i, vaitrũ idi n Qu ch i,cỏcy ut mb o idi ncaonh tc aQu ch i,cỏchỡnhth c th hi n idi ncaonh tc aQu ch iVi tNam - Ph m vinghiờn c u: ti t ptrungnghiờn c u v n i di nc a Qu ch iVi tNamtrongth ik im i, cbi tlt Hi nphỏpn m1992 nnay. C s ph 4.1 C s ph t ng phỏp lu n v ph ng phỏp nghiờn c u ng phỏp lu n ccỏcm ctiờunghiờnc uvnhi mv tra,lu nỏn th c hi n trờn c s ph c ng phỏplu nduy v tbi n ch ng,duy v tl chs c a tri t h c Mỏc - Lờnin; t t ng H Chớ Minh v quan i m c a C ng s n Vi t Nam v b n ch t nh n ng c, v t ch c v ho t ng c a BMNN núichung,c aQu ch inúiriờng. 4.2 Ph ng phỏp nghiờn c u c th Lu nỏns d ngnhi uph ngphỏpnghiờnc uvcús ph ih pgi a chỳngkhinghiờnc u,úlcỏcph - Ph ngphỏpphõntớch:ph ngphỏpc b nsauõy: ngphỏpny cs d ngch otrong nghiờnc u lmrừ cỏcv n llu n idi nc aQu ch ic ngnh xỏc nhcỏcgi iphỏp mb otớnh idi nc aQu ch iVi tNam - Ph ng phỏp l ch s , so sỏnh: nghi mc am ts n c,ỏnhgiỏth ctr ng,cỏcbi nphỏp mb otớnh i di nc aQu ch i/Ngh vi n m ts n - Ph c s d ng nghiờn c u kinh ngphỏpt ngh p:ph c ngphỏpny cs d ng khỏi quỏt, h th nghúacỏcv n ; t ngk tllu n,l chs ,th cti n,kinhnghi mphỏp lc am ts n ctrờnth gi i;ỏnhgiỏth ctr ngt ch c,ho t ngc a Qu ch iVi tNamhi nnay. - Ph ngphỏpkh oc utili u: Ph ngphỏpny cs d ng phõn tớch,ỏnhgiỏ,t ngk tcỏccụngtrỡnhnghiờnc u,kinhnghi mn cngoi Nh ng úng gúp m i v m t khoa h c c a lu n ỏn L lu nỏn utiờn nghiờnc u m tcỏchcúh th ngnh ngv n l lu nvth cti nv Qu ch i- c quan idi ncaonh tc aNhõndõn Vi t Nam nờncúm ts únggúpm isauõy: - Ch rừ Qu ch i- c quan idi ncao nh tc aNhõndõnlm ttớnh ch t cbi tquantr ngth hi nxuyờnsu ttrong t ch cv ho t ngc a Qu ch i. gi v ng tớnh idi nny,lu nỏnch rừ cỏcy ut mb o cho Qu c h i l c quan i di n cao nh t trờn cỏc ph ng di n: chớnh tr , phỏpl,t ch c,nhõns ; cỏc hỡnhth cth hi n idi ncaonh tc aQu c h iVi tNam. - Phõntớchsõus cvtondi nnh ngk tqu t c,ch ranh ng h nch trongvi c th c thi idi n,trong mb o Qu c h i th c s l c quan idi ncaonh t Vi tNam - Xõyd ngcỏcquani m, xu tcỏcgi iphỏp mb o Qu ch ilc quan idi n caonh t c a Nhõndõn t ch c v ho t ng c a Qu c h i, lthi tch Nhõndõnth chi nquy nl cnhn c c amỡnh ngh a l lu n v th c ti n c a lu n ỏn K tqu nghiờnc uc alu nỏncúngh atol nv llu nvth cti n: - V lý lu n: Lu n ỏn gúp ph n lm phong phỳ thờm nh ng v n l lu nv idi n, idi nc aQu ch i,vaitrũ idi nNhõndõncaonh t c aQu ch i - V th c ti n: Lu nỏn aranh nggi iphỏp,nh ngki nngh lmc s th cti n cỏcnh l pphỏp, cỏcc quanho ch nhchớnhsỏchc ngnh ing cỏnb lmcụngtỏcnghiờnc u,gi ngd ycúcỏchnhỡnsõus c,ton di nh nv v trớ,vaitrũc aQu ch itrongt ch cBMNNv it cỏchlc quan idi ncaonh tc aNhõndõn;trờnc s úcúnh ngúnggúptớchc c tronghonthi nphỏplu tv t ch cvho t ngc aQu ch i Vi tNam.K t qu nghiờn c u c a lu n ỏn c ng cú th lm ti li u tham kh o cho i bi u Qu ch i,nh ngng iquantõmnghiờnc u,lmcụngtỏcv BQH K t c u c a lu n ỏn Ngoiph nm u,k tlu nv danhm ctili uthamkh o,n idung lu nỏng m4 ch ng,10 ti t 153 TI U K T CH h NG ng n xõy d ng Qu c h i l c quan i di n cao nh t c a Nhõn dõn, th c quy nm khụngl mquy n, trongquỏ trỡnhs d ngquy n l cnhn c,c nchỳtr nghainhúmgi iphỏpc b n sauõy: M t l, ph ithi tl pcỏci uki nb o mchoQu ch i t nt iv it cỏch l c quan i di n cao nh t. ú l ng l i lnh o sỏng su t c a ng c m quy n, t o nờn s n nh an ninh chớnh tr c a t n qu nl,i uhnhdõnch vphỏpquy nc anhn ch Qu c h i c; l s cv ngm nh; lthi t c xõy d ng, t ch c khoa h c, hi u qu cú s phõn cụng ph ih p v icỏcc quannhn ckhỏctrongth cthicỏcquy nl pphỏp, hnhphỏp,t phỏp Hai l, ph ichỳtr ng ncỏcgi i phỏpnõngcaon ngl c idi nc a Qu c h i, ỏp ng tớnh ch t ph c t p c a cỏc ch c n ng, nhi m v Nhúm gi iphỏpnyc nb t u t cụngtỏcl ach n,b uc ,b id ng BQH, xõy d ngcỏcch ing ,cỏcmi ntr trỏchnhi m ibi u, c ngc b mỏy giỳpvi c cho ncỏcthi tch ki mtra,giỏmsỏt,bimi nt Nhõndõnkhi BQHkhụnghonthnhs m nhc amỡnh Trờn th ct ,hainhúmgi iphỏp nykhụngt nt i cl p,m nhi u ph quy n,t ng di n, n i dung ho t ng c a Qu c h i cú s an xen, hũa ngh chonhau.Dov y,c ncúl trỡnhc th ,trỏnht t ngch quan, nụn núng d pkhuụnmụhỡnht ch c v ho t ng c aQu ch i m ts n ctrờnth gi i.Khụngcúmụhỡnhnolt i unh t,núph thu cvo cỏc i uki nkinht ,v nhúavl chs cthực am iqu cgia. thu cvob nl nh c anh ngng i ng u tn c bi tph ctrongvi cm nhd n i m i, ỏp d ng l lu n dõn ch i di n hi n i vo th c ti n c i cỏch BMNN,votinhth nt ch , onk t,khỏtv ngc ac dõnt ctrongvi c thi tk ,b otrỡmụhỡnhnhn cc a Nhõn dõn, Nhõn dõn, vỡ Nhõn dõn 154 K T LU N Nghiờnc u,kh osỏt, ki ngi iv llu nvth cti n Qu ch i- c quan i di n caonh t c a Nhõndõn Vi t Nam l n i dungch o xuyờn su t lu nỏnnh m m cớch a cỏc gi iphỏphonthi nQu ch itheo h ngdõnch vth cquy n.Qu ch iVi tNamph ith cs l c quan i di ncaonh tchoNhõndõn,ra ivỡNhõndõn,ho t ng,t nsinh ph c v Nhõndõn.Qu ch il di nnchớnhtr ,n ilu nmv i nth ng nh tcỏcv n chungc aqu cgiav icỏcph dõnch ,huy ng,t ph p ngth cho t ngcụng khai, ctrớtu ,tinhhoatrongxh i Vi tNam, tớnh idi ncaonh tc aQu ch i khụngch l ptrongHi nphỏpvh th ngcỏcv nb nlu t,mg cr t b nch tnhn cxỏc cb tngu n c,ch chớnhtr mchỳngtal ach nngay t nh ng ngy uginhchớnhquy nc acỏchm ngThỏngTỏmn m1945.Nhõn dõn lch th quy nl ct icao,quy nl c y ctraocho Qu ch i thụng qua c ch i di n th c hi n cỏc ch c n ng quan tr ng m khụng m t c quan,t ch cnotrongxh i cú c,úlquy nl phi n,l pphỏp;quy t nhnh ngv n c b nvth chi nquy ngiỏmsỏtt icao Qua nghiờn c u, phõn tớch, kh o sỏt, lu n ỏn b c u xỏc l p, h th ngnh ng ci m nh ndi ntớnh idi n caonh tc aQu ch i, vai trũ i di n Qu c h i c ng nh cỏc i u ki n m b o i di n cao nh t c a Qu ch iVi tNam.T ú xu t cỏcgi iphỏpc gúc phỏpl,c v ho t ngth cti nnh m mb oQu ch itr thnhc quan th cquy n, chuy n m nh sang c ch ho t ng th ng xuyờn, nõng cao tớnh chuyờn nghi p,hi n itrongho t ngc acỏcc quanc aQu ch i. phỏthuyvaitrũ idi nc aQu ch i, c nti nhnh ngb nhi u nhúm gi iphỏp nh honthi nth ch t ch cvho t ng c aQu ch i; nõngcaon ngl c i di nc a BQH, im is lnh oc a CS phỏt huytớnh idi ncaonh tc aQu ch iVi tNam,nh ngquantr ngnh tl nhúmgi iphỏpxõyd ngthi tch b uc dõnch M tth ch b uc cụng 155 b ng,khoah c s giỳpNhõndõnch ngtớchc cthamgiaho t ngqu n lnhn ch n ph cc gúc ngc vb uc ngth igiỳp h sỏngsu tl a cnh ng ibi u utỳnh t idi nchol iớchc acỏnhõn,c a a ng vcaoh nlc aqu cgia,dõnt c. Lu nỏnc nglm tcụngtrỡnhnghiờnc ukhoah cm ranhi uh ng t duychocỏcnhnghiờnc u,cỏch cgi quantõmt inh ngv n m i trongt ch cvho t ngc aQu ch i, cbi ttronggiaio nchỳngta ym nhxõyd ngNNPQXHCNc aNhõndõn,doNhõn dõn, vỡ Nhõn dõn 156 DANH M C CC CNG TRNH KHOA H C C A TC GI LIN QUAN N TI LU N N Nguy nThỳyHoa(2010), Th chi nquych dõnch nh mphỏthuyh n n aquy nt ch trongnhõndõn, T p Giỏo d c lý lu n, (6), tr.4750 Nguy n Thỳy Hoa (2013), n m b o nguyờn t c t t c quy n l c nh c thu c v nhõn dõn d th o s a i Hi n Phỏp 1992, T p Giỏo d c lý lu n, (195), tr.12-14 Nguy nThỳyHoa (2015), S hỡnhthnhvphỏttri nthi tch Qu c h i- c quan idi ncaonh tc a NhõndõnVi tNamquacỏcb n Hi nphỏp, T p Giỏo d c lý lu n, (225), tr.18-23 Nguy nThỳyHoa(2015), Qu ch iVi tNamvcỏcy ut c uthnh tớnh idi n, T p Dõn ch v Phỏp lu t, (278), tr8-11 Nguy nThỳyHoa(2015), Qu ch i- thi tch idi n nhõn dõn cao nh t cỏc n c trờn th gi i, T p Qu n lý nh n c, (232), tr.95-99 Nguy nThỳyHoa(2015), nglnh oli uki nb o mtớnh i di ncaonh tc aQu ch i, T p C ng s n, (102), 35-37 157 DANH M C TI LI U THAM KH O Nguy nV nAn(2006), mi mi x ng ỏng l c quan i bi u cao nh t c a nhõn dõn,Di nv n t iL k ni m60n mQu ch iVi t Nam,HN i, ngy 05/01/2006 Nguy nH ngAnh(2007),Ch b u c c a m t s n c trờn th gi i, NxbChớnhtr qu cgia,HN i Aristotle (2013), Chớnh tr lu n,NxbTh gi i,HN i BanCh o ỏn im icụngtỏcti pxỳcc tri(2010), T trỡnh s 437/TTr- QH12 ngy 19/11/2010 v i m i cụng tỏc ti p cỳc c tri c a i bi u Qu c h i,HN i Ban Cụng tỏc i bi u (2007), Bỏo cỏo s 106/BCT B t ng k t ho t ng nhi m k Qu c h i khúa XI,HN i BanCụngtỏc L pphỏp(2009), H i th o t ng c ng tớnh i di n c a i bi u Qu c h i,HN i Banso nth oLu tB uc ibi uQu ch iv ibi uH i ngnhõn dõn (2014), Bỏo cỏo t ng quan v Lu t b u c m t s n c trờn th gi i,HN i B Chớnh tr (2008), Thụng bỏo s 44-TB/TW ngy 31/3/2008 c a B Chớnh tr v m t s v n v t ch c, ho t ng c a Qu c h i v ng on Qu c h i,HN i CựHuyC n(2000),Vai trũ c a Qu c h i cụng cu c xõy d ng v i m i,K y uh ith o,V nphũngQu ch i,HN i 10 Chớnh ph (2012), Bỏo cỏo thi hnh t ng k t Hi n phỏp n m 1992, s 32/BC-CP ngy 29/02/2012,HN i 11 R.H Davidson v W.J Oleszek (2002), Qu c h i v cỏc thnh viờn, Nxb Chớnhtr qu cgia,HN i 12 Nguy n ng Dung (2001), Cỏc mụ hỡnh Qu c h i, T p Nghiờn c u l p phỏp, (01) 13 Nguy n ng Dung, Bựi Ng c S n (2004), Th ch chớnh tr , Nxb Lý lu nchớnhtr ,HN i 158 14 Nguy n n ng Dung (Ch biờn) (2007), Qu c h i Vi t Nam Nh c phỏp quy n, Nxb ih cQu cgiaHN i,HN i 15 Tr nTh H nhDung(2010),Nh ngy ut nhh ng nch cn ng idi nc aQu ch i, T p Nghiờn c u l p phỏp, (16), tr 12-14 16 Nguy nS D ng(Ch biờn)(2002),T ch c v ho t ng c a Qu c h i m ts n c,V nphũngQu ch i,HN i 17 Nguy nS D ng(2003), ibi uQu ch i, chuyờn trỏch hay chuyờn nghi p, Qu c h i Vi t Nam - nh ng v n lý lu n v th c ti n, NxbT phỏp2006,tr.147-151 18 Nguy nS D ng,Tr nTuy tMai,Nguy n (2006), Th cLam,HongMinhHi u ng th c v ho t ng giỏm sỏt c a Qu c h i,NxbT phỏp,HN i 19 Nguy nS D ng(Ch biờn)(2014),T ch c v ho t ng c a Ngh vi n m ts n c trờn th gi i, V nphũngQu ch i,HN i 20 Hong Duy - HongMinhHi u(2000), Trao iv ho t nggiỏmsỏt c aQu ch i, T p Nghiờn c u l p phỏp, (3), tr.12-15 21 ngC ngs nVi tNam(1986), V n ki n i h i i bi u ton qu c l n th VI,NxbS th t,HN i 22 ng C ngs n Vi t Nam (1990), Ngh quy t Trung ng 8B khúa VI, NxbS th t,HN i 23 ngC ngs nVi tNam(2001), V n ki n i h i i bi u ton qu c l n th IX,NxbChớnhtr qu cgia,HN i 24 ngC ngs nVi tNam(2002),V n ki n ng ton t p,T p37,Nxb Chớnhtr qu cgia,HN i 25 ngC ngs nVi tNam(2002),V n ki n ng ton t p,T p51,Nxb Chớnhtr qu cgia,HN i 26 ngC ngs nVi tNam(2005),V n ki n i h i NxbChớnhtr qu cgia,HN i ng th i k i m i, 159 ngC ngs nVi tNam(2006), V n ki n 27 i h i i bi u ton qu c l n th X,NxbChớnhtr qu cgia,HN i ngC ngs nVi tNam(2011), V n ki n 28 i h i i bi u ton qu c l n th XI,NxbChớnhtr qu cgia- S th t,HN i 29 onth kk h pQu ch ikhúaXIII(2014),Bỏo cỏo k t qu k h p th ngy 24/6/2014 v Bỏo cỏo k t qu k h p th ngy 28/11/2014,HN i 30 Tr nNg c ng(Ch nhi m)(2004),Xõy d ng mụ hỡnh t ch c, ph th c ho t ng c a Qu c h i v Chớnh ph nh n quy n x h i ch ngh a c a dõn, dõn v vỡ dõn, ng c phỏp tikhoah cc p b ,HN i 31 Tr nNg c ng(2006), N idungvph iv iQu ch in ngth clnh oc a ng ctahi nnay, Qu c h i Vi t Nam - nh ng v n lý lu n v th c ti n,NxbT phỏp, HN i, tr.17-29 32 Tr n Ng c ng, Ngụ c M nh (2008), Mụ hỡnh t ch c v ph th c ho t ng c a Qu c h i, Chớnh ph nh n ng c phỏp quy n x h i ch ngh a Vi t Nam,NxbChớnhtr qu cgia,HN i 33 Tr nNg c ng(2009),Phỏthuyvaitrũ idi nnhõndõnc a ibi u Qu c h i ho t ng l p phỏp, T p Nghiờn c u l p phỏp, tr.7-9 34 Tr nNg c ng,BựiNg cS n(2013),M t s v n lý lu n v th c ti n v vi c xõy d ng v ban hnh Hi n phỏp, NxbChớnhtr qu c gia - S th t,HN i 35 Bựi Xuõn c (2008), Nh n th c v ch c n ng i di n v th c hi n ch c n ng i di n c a Qu c h i Vi t Nam, K y uh i th och c n ng idi nc aQu ch itrongNhn cphỏpquy n,NxbCụng annhõndõn,tr.62,HN i 36 Tr ngTh H ngH(2007),Hon thi n c ch phỏp lý b o m ch c n ng giỏm sỏt c a Qu c h i n c C ng hũa x h i ch ngh a Vi t 160 Nam,Lu nỏnTi ns Lu t h c,H cvi nChớnhtr qu cgiaH Chớ Minh,HN i 37 Ng cH i(2009),Ho t ng c a Qu c h i i u ki n Vi t Nam l thnh viờn c a WTO,NxbChớnhtr qu cgia,HN i 38 HongMinhHi u(2010),Ch cn ng idi nc aQu ch i:m ts v n v khỏini m, T p Nghiờn c u l p phỏp, (24), tr.8-17 39 Hong Minh Hi u (2011), B sung quy nh v mi n tr trỏch nhi m c a ibi uQu ch i, T p Nghiờn c u l p phỏp, (13), tr.9-15 40 HongMinhHi u,Nguy n cLam, inhNg cQu(2012),Quy trỡnh v cỏch th c th c hi n tham v n cụng chỳng ho t ng c a H i ng Dõn t c, cỏc y ban c a Qu c h i,NxbH ng 41 HongMinhHi u(2014), c,HN i m b o tớnh i di n c a Qu c h i ỏp ng yờu c u xõy d ng nh n c phỏp quy n x h i ch ngh a Nam hi n nay, Lu nỏnTi ns Lu t h c, Vi t ih cLu tHN i,H N i 42 TrungHi u(2003),Nh n dõn ch c x h i ch ngh a v i vi c xõy d ng n n Vi t Nam hi n nay,Lu nỏnTi ns Tri th c,H cvi n Chớnhtr qu cgiaH ChớMinh,HN i 43 Nguy n C nh H p (1998), Qu c h i Vi t Nam - nh ng v n chuy n sangngh vi n, T p Nh n c v Phỏp lu t, (6), tr.15-17 44 H i ngb uc Qu ch i(2011), Bỏo cỏo t ng k t s 453/BC - H BC ngy 18/7/2011 c a H i ng b u c khúa 13 vs li udõnc c a cu c t ng i u tra dõn s n m 2013 ng v i s i bi u ang i di nchocỏc aph ng,HN i 45 H i ngb uc Qu ch i (2011), Bỏo cỏo k t qu b u c Qu c h i cỏc khúa XI, XII, XIII,HN i 46 Nguy n V n Huyờn (Ch biờn) (2007), H th ng chớnh tr Anh, Phỏp, M , Nxb Llu nchớnhtr ,HN i 47 Nguy n V n Huyờn (2010), ph ng th c c m quy n c a ng C ng s n c m quy n, n i dung v ng,NxbChớnhtr qu cgia,HN i 161 48 Nguy nQuangH ng(2006),Nõng cao hi u qu ho t ng v n ng l c i di n c a i bi u Qu c h i n c ta hi n nay, Lu nv nTh c s Lu t,Vi nKhoah c- xh iVi tNam,HN i 49 BựiVi tH dõn ch ng (2013), X h i cụng dõn vi c b o m v phỏt huy Vi t Nam hi n nay,Lu nỏnTi ns Chớnhtr h c, H c vi nChớnhtr - Hnhchớnhqu cgiaH Chớ Minh, HN i 50 Nguy nTh VõnLan(2009),Cụng tỏc ti p dõn, n th v giỏm sỏt vi c gi i quy t u n i, t cỏo c a cụng dõn, NxbH iPhũng,H iPhũng 51 V.I Lờnin (2004), Nh n c v cỏch m ng,NxbChớnhtr qu cgia,HN i 52 V.I.Lờnin (1978), Ton t p, T p21,NxbTi nb ,Mỏtxc va 53 V.I Lờnin (1978), Ton t p,T p31,NxbTi nb ,Mỏtxc va 54 V Th Loan(2010), M t s v n v hon thi n ch b u c i bi u H i ng nhõn dõn Vi t Nam hi n nay, NxbChớnhtr qu cgia, HN i 55 Lu tb uc c av 56 ngqu c c Frankfurter (1997),NxbT Phỏp,HN i ng ỡnh Luy n (2006), M t s y u t tỏc ng t i hi u qu ho t ngc a ibi uQu ch i, Qu c h i Vi t Nam - nh ng v n lý lu n v th c ti n,NxbT phỏp,tr.172-179 57 C.MỏcvPh ngghen(1983),Tuy n t p,T p4,NxbS th t,HN i 58 Ngụ cM nh(Ch nhi m)(2002), C s lý lu n v th c ti n v v trớ, vai trũ, nhi m v , quy n h n c a Qu c h i b mỏy nh n c v h th ng chớnh tr Vi t Nam (qua b n b n Hi n phỏp), V n phũngQu ch i,HN i 59 Ngụ cM nh(2006), ibi uQu ch ichuyờntrỏch:M ts suyngh v t ngc ngn ngl cho t ng, Qu c h i Vi t Nam - nh ng v n lý lu n v th c ti n,NxbT phỏp,tr.152-160 60 H ChớMinh(2002),Ton t p,T p3,NxbChớnhtr qu cgia,HN i 61 H ChớMinh(2010),Ton t p,T p4,NxbChớnhtr qu cgia,HN i 62 H ChớMinh(1995),Ton t p,T p6,NxbChớnhtr qu cgia,HN i 63 H ChớMinh(1995),Ton t p,T p7,NxbChớnhtr qu cgia,HN i 162 64 H ChớMinh(1995),Ton t p,T p8,NxbChớnhtr qu cgia,HN i 65 H ChớMinh(1995),Ton t p,T p10,NxbChớnhtr qu cgia,HN i 66 Nguy n Quang Minh (2006), Bn v tớnh i di n nhõn dõn c a Qu c h i, Qu c h i Vi t Nam - nh ng v n lý lu n v th c ti n, Nxb T phỏp, tr 69-78 67 Montesquieu (2006), Bn v tinh th n phỏp lu t,NxbLlu nchớnhtr , HN i 68 V V nNhiờm(2007), ụii ubỡnhlu nt cu cb uc ibi uQu c h ikhoỏXII, T p Nghiờn c u l p phỏp, (6), tr.9-11 69 V V nNhiờm(2009),Ch b u c n th c ti n, Lu nỏnti ns Lu t h c, c ta: nh ng v n lý lu n v ih cQu cgiaHN i,HN i 70 V V n Nhiờm (2010), Tiờu v y u t b o m hi u qu tớnh i di nc aQu ch i, T p Nghiờn c u L p phỏp, (177), tr.22-31 71 Philip Norton v Cristina Leston-Bandeira (2005), Thi t ch Ngh vi n: Nh ng khỏi ni m c b n,V nphũngQu ch i,HN i 72 Hong Phờ (2002), T i n ti ng Vi t,NxbChớnhtr qu cgia,HN i 73 Ph mNg cQuang(Ch biờn)(2008), oc a i m i, hon thi n ph ng th c lnh ng C ng s n Vi t Nam, Nxb Chớnhtr qu cgia,HN i 74 L uV nQu ng(2009), H th ng b u c Anh, M v Phỏp - Lý thuy t v hi n th c, NxbChớnhtr qu cgia,HN i 75 Qu ch in cC nghũaxh ich ngh aVi tNam(2002),Ngh quy t s 07/2002-QH11,HN i 76 Qu ch in cC nghũaxh ich ngh aVi tNam(2010),Lu t b u c c i bi u Qu c h i,B nh pnh t1997-2010,HN i 77 Qu ch in cC nghoh ich ngh aVi tNam(2011), i bi u Qu c h i khoỏ XIII (2011-2016),NxbChớnhtr qu cgia- S th t,HN i 78 MaiH ng Qu (2006), Nõng cao hi uqu ho t ngc aQu ch i, Qu c h i Vi t Nam - nh ng v n lý lu n v th c ti n, Nxb T phỏp 2006, tr.243-254 163 79 J.J Rousseau (2006), Bn v Kh 80 H T n Sỏng (2005), c x h i,NxbLlu nchớnhtr ,HN i ng c m quy n v i vi c b o m quy n l c thu cv nhõndõnlao ng, T p Lý lu n chớnh tr , (3), tr.1013 81 F.G Schwegmann (2000), Ngh s Qu c h i,Tỏib nl nth nh t,HN i 82 PhanXuõnS n(2004), nglnh ocụngtỏcb uc n tr ngvgi iphỏp, T p L ch s cta,th c ng, (3), tr.17-20 83 LờMinhTõm(Ch biờn),(2008),Giỏo trỡnh Lý lu n nh n c v phỏp lu t,NxbCụnganNhõndõn,HN i 84 ng ỡnhTõn(Ch biờn)(2006),Nhõn dõn giỏm sỏt cỏc c quan dõn c Vi t Nam th i k i m i,NxbChớnhtr qu cgia,HN i 85 ngMinhTu n(2012),Th ch ng c m quy n, m t s ng ỡnhTõn, v n lý lu n v th c ti n,NxbChớnhtr qu cgia,HN i 86 L u Ki m Thanh, Ph m H ng Thỏi (D ch), (2001), L ch s cỏc h c thuy t chớnh tr trờn th gi i,NxbV nhúa- Thụng tin,HN i 87 Bựi Ng c Thanh (2002), V hon thi n t ch c v i m i n i dung ho t ng c a cỏc c quan chuyờn mụn c a Qu c h i, T p C ng s n, (22), tr.36-38 88 BựiNg cThanh(2007),Cu cb uc Qu ch ikhúaXII - nh ngv n t th cti n, T p Nghiờn c u l p phỏp, (7), tr.16-22 89 BựiNg cThanh(2009), im iho t nggiỏmsỏtt icaoc aQu c h i,H ith o:Th c tr ng v gi i phỏp nõng cao ch t l ng, hi u l c, hi u qu ho t ng giỏm sỏt c a Qu c h i, Nha Trang 90 Bựi Ng c Thanh (2012), i u ki n ho t ng c a i bi u Qu c h i, NxbChớnhtr qu cgia- S th t,HN i 91 ChuV nThnh (1992), i di n n i m i t ch c v ho t ng c a cỏc c quan c ta hi n nay, Lu n ỏn ti n s Lu t h c, H c vi n Nguy niQu c,HN i 164 92 ThỏiV nhTh ng(2010), Nh n c v phỏp lu t ng i, lý lu n v th c ti n,NxbT phỏp,HN i 93 Thỏi V nh Th ng (2011), M t s suy ngh v i m i ch b u c mb oquy nb uc v ngc c acụngdõnVi tNamtronggiai o nhi nnay, T p Nh n c v phỏp lu t, (4), tr.22-25 94 ThỏiV nhTh ng(Ch nhi m)(2014),C s lý lu n v th c ti n i m i ch b u c Vi t Nam hi n nay, tikhoah cc pB ,Tr ng ih cLu tHN i,HN i 95 Tr n Nho Thỡn (2011), Dõn ch i di n v v n b u c , T p Dõn ch v Phỏp lu t, (6), tr 23-25 96 Lờ Minh Thụng (2005), Nh ng b c i m i c a Qu c h i l ch s l p hi n Vi t Nam v v n t ng c Qu c h i n ng t ch c, ho t ng c a c ta hi n nay, NxbChớnhtr qu cgia,HN i 97 Lờ Minh Thụng (2011), i m i, hon thi n b mỏy nh n c phỏp quy n x h i ch ngh a c a nhõn dõn, nhõn dõn, vỡ nhõn dõn Vi t Nam hi n nay, NxbChớnhtr qu cgia- S th t,HN i 98 Lờ Minh Thụng (2015), im inõngcaoch tl ng cụngtỏcl pphỏp c aQu ch i, Tapchicongsan.org.vn, ngy 08/02/2015 99 T nh yH iPhũng(1986),H i Phũng L ch s khỏng chi n ch ng th c dõn Phỏp xõm l c,NxbQuõn inhõndõn,HN i 100 T ngc cTh ngkờ(2010),T ng i u tra dõn s v nh Vi t Nam n m 2009,NxbTh ngkờ,HN i 101 Nguy nH uTrỏng(2013), T oi uki nchong i ngkgi qu c t chVi t, Vietnam Plus, (23) 102 on Tr n (2015), T ng c ng gi i trỡnh tr c Qu c h i v m t gúc khu t,30/01/2015, http://vneconomy.vn, ngy 12/02/2015 103 TrungtõmB id ng ibi udõnc (2011), i bi u Qu c h i nh ng i u c n bi t,NxbChớnhtr - hnhchớnh,HN i 104 Trung tõm Thụng tin - Th vi n v nghiờn c u khoa h c, Bỏo cỏo chuyờn : i bi u Qu c h i - N ng l c quy t nh 165 105 oTrớc (Ch biờn) (2007), Mụ hỡnh t ch c v ho t ng c a nh n c phỏp quy n x h i ch ngh a Vi t Nam, Nxb T phỏp, HN i 106 ybanD th os a iHi nphỏp1992(2012), Bỏo cỏo t ng k t vi c thi hnh Hi n phỏp n m 1992,HN i i ngo i Qu c h i (1999), Ngh vi n cỏc n 107 y ban c trờn th gi i, NxbChớnhtr qu cgia,HN i i ngo i Qu c h i (2007), Qu c h i Vi t Nam v i h i ng 108 y ban Liờn minh ngh vi n cỏc n c ụng Nam ,CụngtyinvV nhúa ph m,HN i 109 ybanL pphỏpQu c h i(2012), Bỏo cỏo nghiờn c u v m t s quy trỡnh, th t c ho t ng c a Qu c h i,HN i 110 y ban Th Th ng v Qu c h i (2011), Bỏo cỏo t ng k t c a ng v Qu c h i, y ban y ban Phỏp lu t v vi c thi hnh Hi n phỏp 1992 trỡnh y ban d th o, s a i Hi n phỏp 1992,HN i 111 ybanTh m ts n ngv Qu ch i(2014), Bỏo cỏo t ng quan v lu t b u c c trờn th gi i,HN i 112 V nphũngQu ch i(2005),60 n m Qu c h i Vi t Nam,NxbChớnhtr qu cgia,HN i 113 V nphũngQu ch i(2005),Qu c h i Vi t Nam nh ng v n lý lu n v th c ti n, NxbT phỏp,HN i 114 V n phũng Qu c h i (2007), T ng c ng n ng l c b mỏy giỳp vi c Qu c h i th i k m i, NxbT phỏp,HN i 115 V nphũngQu ch i(2007),L ch s V n phũng Qu c h i,NxbChớnhtr qu cgia,HN i 116 V nphũngQu ch i(2007), Biờn b n h p th o lu n bỏo cỏo cụng tỏc c nhi m k XI c a Qu c h i v Chớnh ph ngy 21/3/2007,HN i 117 V nphũngQu ch i (2008), Qu c h i nh n hũa liờn bang c phỏp quy n C ng c,HN i 118 V n phũng Qu c h i - Vi n Friedrich Ebert (2008), K y u h i th o Ch c n ng i di n c a Qu c h i Nh n Cụngannhõndõn,HN i c phỏp quy n, Nxb 166 119 V nphũngQu ch i- TrungtõmThụngtinth vi nvnghiờnc ukhoa h c(2008),C c u thnh ph n cỏc i bi u Qu c h i qua cỏc th i k ,Bỏocỏochuyờn ,HN i 120 V n phũng Qu c h i, Trung tõm Thụng tin - Th vi n v nghiờn c u khoah c(2012),Ho t ng l p phỏp c a Qu c h i khúa XI - cỏc s li u v m t s phõn tớch, Chuyờn ,HN i 121 V n phũng Qu c h i (2012), L ch s Qu c h i Vi t Nam 1946-1960, NxbChớnhtr qu cgia,HN i 122 V n phũng Qu c h i (2012), L ch s Qu c h i Vi t Nam 1975-1992, NxbChớnhtr qu cgia,HN i 123 V nphũngQu ch i(2014),Biờn b n phiờn h p ngy 27/11/2014,HN i 124 V nphũngQu ch i (2014), Bỏo cỏo k t qu th m dũ d lu n x h i v t ch c v ho t ng c a Qu c h i v m t s v n liờn quan n Lu t T ch c Qu c h i s a i, Lu t b u c Qu c h i s a i,HN i 125 Vi nNgụnng h c(2006),T i n ti ng Vi t,Nxb N ng 126 Nguy nV nY u(1999),M ts v n nõngcaoch tl ngho t ng l pphỏpc aQu ch i, T p Nghiờn c u l p phỏp, (1), tr.10-13 Ti ng Anh 127 A.Hamilton J Madison, J.Jay (2003), The Federalist with the Letter of Brutus, Cambridge 128 Anthonny Hegel Birch (2001), The concepts and theory of modern democracy, Routledge, New York 129 Arnold Bennett Hall (1923), Popular Government - An Inquiry into the Nature and Methods of Representative Government, The MacMillan Company 130 Arnold Bennett Hall (1923), Popular Government -An Inquiry into the Nature and Methods of Representative Government, The MacMillan Company 131 Charles E Martin @ William H George (1923), Representative Modern Constitutions, Times-Mirror Press, Los Angeles 132 David Syme (1881), Representative Government in England - Its Faults and Failures, Kegan Paul, Trench & Co, London 167 133 Ferdinand A Hermes (1958), The Representative Republic, University of Notre Dame Press, New York 134 John Stuart Mill (1862), Considerations on Representative Government, Harper & Brothers Publishers, New York 135 Hana Pitkin (1967), The Concept of Representation, LosAngeles University press, LosAngeles 136 Henry Jones Ford (1924), Representative Government, Henry Holt and Company, New York 137 Ian Shapiro (2009), Political Representation, Cambridge University Press, Cambridge 138 Philip Norton (2002), Parliaments and Citizens in Western Europe, Psychology, London 139 R.A.W Rhodes, John Wanna and Patrick Weller (2009), Parliaments and Representation, Oxford University Press 140 Rebekah L Herrick (2011), Representation And Institutional Design ( i di n v thi t k th ch ), MD: Lexington Books, Maryland 141 R.A.W.Rhodes, John Wanna, Patrick Weller (2009), Comparing Westminster, Oxford Scholarship Online, ISBN-13: 9780199563494 142 William Seal Carpenter (1925), Democracy and Representation (Dõn ch v i di n, Princeton University Press 143 William Howard Taft (1921), Representative Government in the States, The New York University Press [...]... bi tă là t ă ch că và ho tăđ ngă c a Qu căh i Vi t Nam hi nănay 29 Ch ng 2 NH NG V N Lụ LU N V QU C H I - C QUAN CAO NH T C A NHỂN DỂN VI T NAM 2.1 KHỄI NI M VĨ VAI TRọ C A QU C H I - C CAO NH T C A NHỂN DỂN VI T NAM QUAN I DI N I DI N 2.1.1 Khái ni m Qu c h i - c quan đ i di n cao nh t c a Nhơn dân Vi t Nam ălàmărõăkháiăni măQu căh iă- c quan đ iădi n cao nh tăc a Nhân dân Vi tă Nam, c nă ph i tìmă... c, nhân s B n là,ă lu nă án kh oă sátă và đánhă giáă th că tr ngă th ă hi nă đ iă di n,ă cácă đ măb oăđ iădi n cao nh tăđ iăv iăQu căh iăVi t Nam d aătrênăph nălỦălu nă đưăđ căh ăth ng,ăxâyăd ng.ă N m là, ch aăcóăm tănghiênăc uănàoăch ăraăt ngăth ăcác quan đi m và gi iăphápăđ măb oăQu căh iă- c quan đ iădi n cao nh tăc a Nhân dân Vi tă Nam trênăc ăs ălu năgi i,ăđánhăgiáăcácăv năđ ălỦălu n và th... uăv ăc quan đ iădi n cao nh tălàăQu căh i,ălu n án kh oăc uăh ăth ngăc ă quan đ iă di nă (trungă ngă và đ aă ph ng)ă ă n că taă đ că t ă ch că và ho tă đ ngăt ăn mă1946ă- 1992.ăQuaănghiênăc u,ăđánhăgiá,ălu n án kh ngăđ nh dân ch ă đ iă di nă làă ph ngă th că ch ă y uă và quan tr ngă đ ă th că hi nă dân ch ă XHCNă ăVi t Nam. ăLu n án đư: Phân tích m tăcáchăh ăth ngăc uătrúcăc aăkháiăni m dân ch... tính ch t là c quan đ i di n Nhân dân Tr nă Ng că ng,ă “Xâyă d ngă môă hìnhă t ă ch c,ă ph ngă th că ho tă đ ngăc aăQu căh i và Chínhăph ătrongăNNPQăxưăh iăch ăngh aăc a dân, ădoă 7 dân và vì dân [30], đ ătàiănghiênăc uăn iădungăr ng,ăbaoăg măc ăs ălỦălu nă c aăvi căđ iăm iămôăhìnhăt ăch c và ph ngăth căho tăđ ngăc aăQu căh i và Chínhăph ătrongăNNPQăXHCNăVi t Nam; ăđánhăgiáăth cătr ng và đ aăraăcácă... nhăvìăQu căh iălàăc quan đ iădi n Nhân dân nênă ph iăđ măb o,ăt ngăc ng,ăphátăhuyătínhăđ iădi nătrênăt tăc ăcácăph ngădi nă ho tăđ ngăc aăQu căh i Trongăho tăđ ngăl păpháp,ă“ph iăphátăhuyăvaiătròăđ iădi n Nhân dân c aă BQH” [33]; “ph iăb oăđ mătính Nhân dân, ătính dân ch ătrongăho tăđ ngăl pă pháp”,ăcoiătr ngăvi căt ăch căl yăỦăki năcácăngành,ăcácăc p và Ủăki n Nhân dân đ iăv iăcácăd án lu t,ăphápăl nhă[126]... ătríăc aăc quan đ iădi nă(Qu căh i)ănh ăsau: M t là, trongăch ăngh aăxưăh i,ăt tăc ăquy năl căthu căv Nhân dân, ă ă đâyăcóăs ăth ngănh tăgi aăquy năl că chínhătr ă(quy năl că c aăgiaiăc p công nhân) ăv iăquy năl cănhàăn că(quy năl căchungăc aăc ăc ngăđ ng) Hai là, quy năl că Nhân dân đ că th că hi năb ngăch ă đ ăđ iădi n,ăc ă quan đ iă di nă cao nh tă c aă Nhân dân (Qu că h i),ă đ că Nhân dân yă... c và sauăm iăk ăh p; i dân. ăNhi u quan đi mă cùngăth ngănh t, đ ă“nâng cao hi uăqu ho tăđ ngăc aăc quan dân c ” ph iă đ cao và nâng cao ch tăl ngăc aăcácăho tăđ ngăti p dân, ăti pănh năđ năth ,ă giámăsátăvi căgi iăquy tăkhi uăn iăt ăcáoăc aăcông dân [6, tr.67] Tácăgi Bùi Xuână căkhiănghiênăc uăv ă v năđ ă này c ngăch ăraă cácăhìnhăth căth căthiă thôngă quaă ho tă đ ngă đ iă di nă c aă Qu că h iă và ... năphátătri nă và làmărõăkhiănghiênăc uăv ăQu căh iă- c quan ăđ iădi n cao nh tăc a Nhân dân nh ngăkhôngăph iălàăthi tăch ăđ ngătrên Nhân dân. ăCùngăv iăquy năl pă pháp,ă cácă quy nă hànhă pháp,ă t ă phápă làă b ă ph nă c uă thànhă quy nă l că Nhân dân, ăkhôngăquy nănàoăpháiăsinhăraăquy nănào 10 Nhóm bàiăvi tăv ătínhăđ iădi năc aăQu căh iăVi t Nam đ ngătrênăcácă t păchí nh : “Qu căh iăVi t Nam - nh ngăv... năC nhăH pă[43]; “Bànăv ătínhăđ iădi n nhân dân c aăQu căh i” c aă Nguy năQuangăMinhă[66]; “ ămưiămưiăx ngăđángălàăc quan đ iăbi u cao nh tă c a nhân dân c aăNguy năV năAnă[1]; “CácămôăhìnhăQu căh i” c a Nguy nă ngă Dungă [12]; “Phátă huyă vaiă tròă đ iă di nă nhân dân c aă đ iă bi uă Qu că h iă trongăho tăđ ngăl păpháp” c a Tr năNg că ngă[33] ; “Tiêuăchí và y uăt ăb oă đ măhi uăqu ătínhăđ iădi... ăhóaă ăVi t Nam, ăc ngănh ăxuăh ngăm ăr ng dân ch ătr căti pă trongăm tăs ăn iădungăqu nălỦănhàăn căc ăth ăT ăđóăxâyăd ngăỦăt ngăv ă m tătrongăcácă đi uăki năđ măb oăQu că h iă - c ă quan đ iădi n cao nh tăc aă Nhân dân, ăđóălà: dân ch ,ăphápăquy n và xưăh iăcông dân Lu n án ti năs “Hoàn thi năc ăch ăphápălỦăb oăđ măch căn ngăgiámăsátă c aă Qu că h iă n că C ngă hòaă xưă h iă ch ă ngh aă Vi tă Nam c aă
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quốc hội cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân Việt Nam, (Luận án tiến sĩ) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quốc hội cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân Việt Nam, (Luận án tiến sĩ) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Quốc hội cơ quan đại diện cao nhất của Nhân dân Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay