Câu hỏi trắc nghiệm giáo dục môi trường

12 685 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:44

1.“Đó là không gian sinh sống của sinh vật” đây là quan điểm dùng để chỉ:a.Môi trường theo nghĩa hẹpb.Môi trường theo nghĩa rộngc.Hệ sinh tháid.Cả a, b và c đều sai1.“Đó là không gian sinh sống của sinh vật” đây là quan điểm dùng để chỉ:a.Môi trường theo nghĩa hẹpb.Môi trường theo nghĩa rộngc.Hệ sinh tháid.Cả a, b và c đều sai GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG “Đó không gian sinh sống sinh vật” quan điểm dùng để chỉ: a Môi trường theo nghĩa hẹp b Môi trường theo nghĩa rộng c Hệ sinh thái d Cả a, b c sai “Hiện tượng tai biến rủi ro xảy trình hoạt động người biến đổi bất thường thiên nhiên, gây suy thoái môi trường nghiêm trọng”, khái niệm dùng để chỉ: a Tai biến môi trường b Suy thoái môi trường c Sự cố môi trường d Ô nhiễm môi trường “Môi trường trái đất nơi lưu giữ giá trị thiên nhiên” điều đề cập: a Nguyên tác môi trường b Chức môi trường c Nội dung môi trường d Cả a, b c Phần môi trường có sống gọi là: a Khí b Thạch c Thủy d Sinh “Đó chuẩn mực, giới hạn cho phép, quy định dùng làm để quản lý môi trường”, khái niệm dùng để chỉ: a Tiêu chuẩn môi trường b Phát triển bền vững c Môi trường tiêu chuẩn môi trường d Cả a, b c sai CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Theo Hiệp hội Quốc tế bảo vệ bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (IUCN), đa dạng sinh học là: a Tổng hợp toàn gen b Tổng hợp toàn loài c Tổng hợp loài sinh thái d Cả a, b c Đa dạng sinh học thể mức độ: a Đa dạng hệ sinh thái, đa dạng loài, đa dạng gen, đa dạng sử dụng b Đa dạng hệ sinh thái, đa dạng loài, đa dạng gen c Đa dạng sử dụng, đa dạng hệ sinh thái, đa dạng động vật, thực vật d Đa dạng loài, đa dạng hệ sinh thái Các hệ sinh thái đặc trưng Việt Nam: a Hệ sinh thái đất liền, hệ sinh thái công nghiệp - đô thị b Hệ sinh thái nước - hệ sinh thái đất liền c Hệ sinh thái nước – hệ sinh thái đất ngập nước d Hệ sinh thái công nghiệp- đô thị, hệ sinh thái đất ngập nước Tầng ozon có chức năng: a Bảo vệ Trái Đất thoát khỏi công sinh vật hành tinh b Bảo vệ Trái Đất khỏi ảnh hưởng độc hại tia tử ngoại từ Mặt Trời chiếu xuống c a đúng, b sai d a sai, b Sự xâm nhập loài ngoại lai là: a Ô nhiễm sinh học b Đa dạng sinh học c An toàn sinh học d Nhập sinh học CHƯƠNG 3: TÀI NGUYÊN KHÔNG KHÍ – KHÍ HẬU Hiệu ứng nhà kính gia tăng do: a Sự gia tăng khí CO2, CH4 (metan), CFC b Sự gia tăng khí N2O c Sự gia tăng khí NO d Sự gia tăng khí CFC Hiện tượng “càng lên cao nhiệt độ giảm” xảy tầng nào? a Đối lưu, bình lưu b Đối lưu, trung lưu c Trung lưu, bình lưu d Đối lưu, nhiệt lưu Tháng 2/2007 Ngân hàng Thế giới dự báo nước phát triển bị tác động tồi tệ Thế giới ảnh hưởng biến đổi khí hậu ENSO là: a Việt Nam Bangladesh b Việt Nam Thái Lan c Bangladesh Thái Lan d Việt Nam Trung Quốc Sau mưa người ta thường thấy tượng cầu vồng do: a Do không khí bốc b Do nước có không khí kết hợp với ánh sáng mặt trời c Do nước mưa sót lại kết hợp với tạp chất có không khí tạo thành d Cả a, b c sai Hiện tượng lạnh dị thường lớp nước bề mặt khu vực xích đạo trung tâm đông Thái Bình Dương tượng: a Lanina b Elnino c ENSO d Biến đổi khí hậu CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ ĐẠI DƯƠNG CHƯƠNG 5: TÀI NGUYÊN ĐẤT Vi sinh vật sống chủ yếu đâu? a Trong đất b Trong thể người c Trong nước d Trong thể động vật Đất ô nhiễm là: a Có nhiều vi sinh vật gây bệnh b Đất bị thay đổi thành phần, tính chất khó sử dụng c Đất biển đổi thành phần, tính chất sử dụng d Cả a, b c Dựa vào để phân loại đất theo thành thành phần hóa học hợp lí? a Màu sắc đất b Mục đích sử dụng c Thành phần cấu tạo d Cả a, b c CHƯƠNG 6: TÀI NGUYÊN RỪNG Dựa vào chức (tính chất mục đích sử dụng) rừng chia thành: a Rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất b Rừng phòng hộ, rừng sản xuất, vườn quốc gia c Rừng đặc dụng, rừng sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên d Cả a, b, c sai Cây xanh đóng vai trò gì? a Cung cấp nguồn không khí để thở b Cung cấp nguồn gỗ để sử dụng c Hạn chế thiên tai d Cả a, b c Tỉ lệ che phủ rừng Việt Nam? a 40% - 50% b 40% - 55% c 45% - 50% d 45% - 55% Tỉ lệ che phủ rừng che phủ thỉ đảm bảo an toàn cho trái đất? a 40% - 50% b 40% - 55% c 45% - 50% d 45% - 55% 3 CHƯƠNG 7: TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN – NĂNG LƯỢNG Dựa vào thành phần hóa học, khoáng sản phân loại thành: a Khoáng sản kim loại, khoáng sản phi kim loại khoáng sản cứng b Khoáng sản cứng, phi kim loại khoáng sản cháy c Khoáng sản cháy, khoáng sản phi kim loại kim loại d Khoảng sản cháy, khoáng sản kim loại, khoáng sản cháy khoáng sản cứng Khoáng sản có nguồn gốc? a Nội sinh thứ sinh b Nội sinh ngoại sinh c Ngoại sinh thứ sinh d Cả a, b c sai Nguồn lượng gọi nguồn lượng sạch? a Đúng b Sai CHƯƠNG 8: DÂN SỐ - SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG Dân số Việt Nam xếp vào cấu: a Trẻ b Già c Cân d Cả a, b c sai Chất lượng dân số có liên quan đến: a Sự phát triển kinh tế quốc gia b Sự ổn định trị văn hóa c Cả a, b d Cả a, b sai Các dạng tháp dân số là: a Mở rộng, thu hẹp ổn định b Cân bằng, thu hẹp mở rộng c Thu hẹp, cân mở rộng d Mở rộng, ổn định cân Một biện pháp nhằm hạn chế gia tăng dân số hiệu là: a Phân bố dân cư b Cấm dân nhập cư c Phát triển kinh tế vùng miền d Khuyến khích sinh Sự tác động yếu tố môi trường đến sức khỏe người là: a Sức khỏe b Sức khỏe môi trường c Môi trường sống tốt d Ảnh hưởng môi trường đến người “Sự gia tăng dân số nhanh thời gian ngắn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mặt đời sống xã hội” khái niệm: a Gia tăng dân số b Dân số c Bùng nổ dân số d Dân cư Tháp dân số cho biết: a Độ tuổi dân số b Số nam, nữ c Nguồn lao động tại, tương lai địa phương d Cả a, b c Gia tăng dân số ảnh hưởng đến môi trường: a Gây nhiều sức ép đến nhà việc làm b Gây ô nhiễm môi trường giao thông vận tải công nghiệp phát triển c Diện tích rừng bị thu hẹp d Cả a, b c CHƯƠNG 9: GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Quốc sách hàng đầu chiến lược phát triển đất nước, sách đất nước ta là: a Phát triển kinh tế b Phát triển bền vững c Bảo vệ môi trường d Phát triển giáo dục Trang bị kiến thức môi trường, thành phần môi trường mối quan hệ chúng với phương pháp tiếp cận: a Giáo dục môi trường b Giáo dục môi trường c Giáo dục môi trường d Cả a, b c Xây dựng ý thức quan tâm trách nhiệm, thái độ ứng xử tích cực, xây dựng động kỹ tham gia cải thiện môi trường phương pháp tiếp cận: a Giáo dục môi trường b Giáo dục môi trường c Giáo dục môi trường d Cả a, b c Phương thức lồng ghép kiến thức bảo vệ môi trường môn học: a Lồng ghép hoàn toàn b Lồng ghép nhiều phận hay phận c Mở rộng nội dung môn học d Cả a, b c Đạo đức môi trường khái niệm dùng để chỉ: a Mối quan hệ người với tự nhiên b Mối quan hệ người với người c Mối quan hệ tự nhiên với tự nhiên d Cả a, b c Giáo dục bảo vệ môi trường phải phù hợp với đối tượng, điều thể hiện: a Nguyên tắc giáo dục bảo vệ môi trường b Nội dung giáo dục bảo vệ môi trường c Phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường d Cả a, b c sai Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) đời nào? a 29/12/2005 b 29/11/2002 c 5/6/2000 d 5/6/1998 BÀI 10: GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRƯỜNG HỌC Khó khăn giáo viên tổ chức lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường là: a Thiếu kiến thức khoa học môi trường giáo dục bảo vệ môi trường b Chương trình khóa tải c Khối lượng kiến thức môn phụ trách nhiều d Cả a, b c Ở bậc mầm non, hoạt động ngoại khóa trẻ khó để lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường? a Đúng b Sai Việc lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường bậc học trở nên quan trọng vì: a Đảm bảo việc tạo hệ biết yêu quý thiên nhiên bảo vệ môi trường b Chỉ có giáo dục có hội thực nội dung c Vì môi trường bị ô nhiễm trầm trọng d Cả a, b c sai Khai thác tài nguyên thiên nhiên hiệu quả, phụ thuộc vào: a Công cụ, máy móc thiết bị b Cách lãnh đạo c Chất lượng người d Cả a, b c sai Lấy kinh nghiệm người học để giáo dục phương pháp: a Học qua trải nghiệm b Lấy người học làm trung tâm c Cả a b d Cả a b sai Giáo dục môi trường bậc học mầm non vì: a Trẻ em đối tượng dễ tiếp thu kiến thức b Là bậc học hệ thống giáo dục quốc dân c Các bậc học cao khó có hội lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường d Cả a, b c sai CHƯƠNG Môi trường sống người phân chia thành: Môi trường tự nhiên – môi trường xã hội “Môi trường tất xung quanh chúng ta, tạo điều kiện để sống, hoạt động phát triển”, nhận định hay sai ĐÚNG Khái niệm “Môi trường” theo nghĩa rộng bao gồm: Môi trường tự nhiên, xã hội, nhân tạo Cấu trúc môi trường tự nhiên bao gồm có thành phần: Khí – địa – thạch sinh Độ đo phát triển bền vững môi trường: Dựa mặt: Kinh tế, xã hội, văn hóa môi trường tự nhiên Môi trường tập hợp mối quan hệ: Qua lại ảnh hưởng Quan niệm phát triển bền vững: Phát triển kinh tế, ổn định trị đảm bảo môi trường Sinh thạch quyển, khí quyển, thủy phần thành phần trên: SAI CHƯƠNG Cơ chế phát triển có mục tiêu là: Hướng tới phát triển bền vững Phân loại tài nguyên thiên nhiên theo trạng thái phân bố: Tài nguyên thiên nhiên mặt đất, tài nguyên thiên nhiên lồng đất, tài nguyên thiên nhiên mặt đất Tài nguyên thiên nhiên vô hạn là: Không khí, sức gió, ánh sáng mặt trời, sóng biển, thủy triều Tài nguyên thiên nhiên là: Nguồn cải vật chất nguyên khai hình thành tồn tự nhiên mà người sử dụng để đáp ứng nhu cầu sống Cấu trúc thẳng đứng khí từ lên gồm: Tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng trung quyển, tầng nhiệt quyển, tầng ngoại tuyển Trong phát triển kinh tế - xã hội, tài nguyên thiên nhiên có vị trí là: Nguồn lực để phát triển kinh tế, yếu tố thúc sản xuất đẩy phát triển, yếu tố quan trọng cho tích lũy để phát triển Cơ chế phát triển có mục tiêu là: Giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kính phạm vi toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững “Là nguồn cải vật chất để phát triển kinh tế” nhận định đề cập: Tài nguyên thiên nhiên CHƯƠNG Tác động phản hồi “Tiêu cực” giữ vai trò điều tiết khí hậu Trái đất tương lai đem lại lợi ích cho nhân loại diễn không làm cho thứ tồi tệ Đúng hay sai? ĐÚNG CHƯƠNG Nước chiếm % toàn giới: Từ 2% - 2.5% Độ Ph đất thấp sau mưa do: Mưa Axit Biển nước ta nằm đại dương nào? Thái Bình Dương Vùng giàu trữ lượng giới: Nhật Bản Những biểu cho thấy nguồn nước là: Không màu, không mùi, không vị Ở đâu người ta tin có đường thông xuống lòng đất: Đại dương, miệng núi lửa Băng tuyết tan lấy nước để sử dụng? ĐÚNG Nhận định cho rằng: Nước giới nhiều – chiếm diện tích lớn Vì thế, lo thiếu nước SAI CHƯƠNG Các vùng đất ngập nước Việt Nam đóng vai trò: Lọc nước thải, điều hòa dòng chảy, tích lũy nước ngầm Đất ô nhiễm có biểu nào? Thay đổi màu sắc, thành phần cối phát triển, cối không sống ảnh hưởng đến sức khỏe người Nhận định cho rằng: “Việc thay đổi nhu cầu sử dụng đất người việc làm hợp lí, nhận định này: ĐÚNG Có thể biến đất nông nghiệp thành đất xây dựng nhà cửa nào? Khi cải tạo đất Khi đất bạc màu, ô nhiễm cải tạo đất sử dụng qua mục đích khác: ĐÚNG CHƯƠNG “Bộ phận tổ hợp quan trọng nhất, hệ sinh thái điển hình sinh quyển” tài nguyên: Rừng Nguyên nhân suy thoái rừng Việt Nam: Cả a, b c (a.Đốt rừng làm nương rẫy, chuyển đất rừng sang đất sản xuất, b Khai thác mức vượt khả phục hồi tự nhiên rừng, c Khai thác không kế hoạch, kỹ thuật khai thác lạc hậu) Việc biến đất rừng thành đất nương rẫy sẽ: Mang lại nguồn lợi kinh tế cho người Biện pháp sau giúp phục hồi rừng nhanh nhất? Trồng rừng CHƯƠNG Có cách phân loại tài nguyên khoáng sản? Có cách Năng lượng tái tạo dạng lượng: Có hạn mức sử dụng Nhận định cho “Quốc gia có nguồn khoáng sản phong phú quốc gia xem quốc gia giàu có” Sai CHƯƠNG Sự khác giữu di dân tự giác tự phát khác điểm nào: Cả a b sai ( a Tự giác có xếp nhà nước tự phát không, b Tự phát có xếp nhà nước tự giác không) Tỉ lệ dân số lãnh thổ xác định thời điểm định là: Mật độ dân số Dân số quốc gia phụ thuộc: Quá trình sinh tử Tuyên truyền, khắc phục quan niệm sai trái như: “Cần có trai để nối dõi tông đường” biện pháp: Hạn chế gia tăng dân số Chất lượng sống dựa giá trị: Thỏa mãn vật chất tinh thần Trong trình tiến hóa, trung tâm trọng tâm mối quan hệ tài nguyên, môi trường phát triển là: Con người Sức khỏe môi trường thể mối quan hệ giữa: Con người với tự nhiên Dân số tăng không đồng thể hiện: Cả a, b c sai (a Số người sinh nhiều khoảng thời gian khác nhau, b Số người chết nhiều khoảng thời gian khác nhau, c Dân số tăng không đồng khoảng thời gian khác nhau) CHƯƠNG Giáo dục biện pháp hữu hiệu nhất, kinh tế có tính bền vững biện pháp để thực mục tiêu bảo vệ môi trường phát triển bền vững đất nước Đúng hay sai? : ĐÚNG “Quan niệm cách thức ứng xử người xã hội loài người giới tự nhiên, đảm bảo tồn phát triển cuẩ tự nhiên xã hội” khái niệm: Tổ chức hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường nhà trường thường phức tạp khó thực hiện: Làm tăng tính thực tiễn giáo dục, thực nguyên lý “Học đôi với hành, lý luận gắn liền với xã hội’ là: BÀI 10: Đâu khó khăn thật lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh: Chương trình học thức nhiều [...]... mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đất nước Đúng hay sai? : ĐÚNG 2 “Quan niệm và cách thức ứng xử của con người và xã hội loài người đối với giới tự nhiên, đảm bảo sự cùng tồn tại và phát triển cuẩ tự nhiên và xã hội” là 3 khái niệm: Tổ chức hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường ngoài nhà trường thường 4 phức tạp và khó có thể thực hiện: Làm tăng tính thực tiễn của giáo dục, thực hiện... nguyên, 7 8 môi trường và phát triển là: Con người Sức khỏe môi trường thể hiện mối quan hệ giữa: Con người với tự nhiên Dân số tăng không đồng đều được thể hiện: Cả a, b và c đều sai (a Số người sinh ra nhiều trong từng khoảng thời gian khác nhau, b Số người chết nhiều trong từng khoảng thời gian khác nhau, c Dân số tăng không đồng đều trong từng khoảng thời gian khác nhau) 1 CHƯƠNG 9 Giáo dục là một... khó có thể thực hiện: Làm tăng tính thực tiễn của giáo dục, thực hiện nguyên lý “Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với xã hội’ là: 1 BÀI 10: Đâu là khó khăn thật sự khi lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh: Chương trình học chính thức quá nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm giáo dục môi trường, Câu hỏi trắc nghiệm giáo dục môi trường, Câu hỏi trắc nghiệm giáo dục môi trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay