(Luận án tiến sĩ) Quản lý tài chính ở Ban tôn giáo Chính phủ

185 132 0
  • Loading ...
1/185 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:43

Quản lý tài chính ở Ban tôn giáo Chính phủQuản lý tài chính ở Ban tôn giáo Chính phủQuản lý tài chính ở Ban tôn giáo Chính phủQuản lý tài chính ở Ban tôn giáo Chính phủQuản lý tài chính ở Ban tôn giáo Chính phủQuản lý tài chính ở Ban tôn giáo Chính phủQuản lý tài chính ở Ban tôn giáo Chính phủQuản lý tài chính ở Ban tôn giáo Chính phủQuản lý tài chính ở Ban tôn giáo Chính phủQuản lý tài chính ở Ban tôn giáo Chính phủQuản lý tài chính ở Ban tôn giáo Chính phủ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỮU NHƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2015 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỮU NHƯỜNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ Chuyên ngành : Qu n lý kinh t Mã số : 62 34 04 10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Hữu Thắng HÀ NỘI - 2015 L I CAM ĐOAN Tôi xin cam ñoan ñây công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng ñược trích dẫn ñầy ñủ theo quy ñịnh Những kết luận khoa học luận án chưa ñược công bố công trình khác Tác gi Nguyễn Hữu Nhường M CL C Trang MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Tình hình nghiên cứu liên quan ñến vấn ñề quản lý tài 1.2 Khái quát công trình nghiên cứu có liên quan ñến tôn giáo 19 Việt Nam 1.3 Đánh giá chung kết nghiên cứu liên quan ñến ñề tài luận 25 án vấn ñề ñặt cần tiếp tục nghiên cứu Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CƠ 35 QUAN NHÀ NƯỚC CÓ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP 2.1 Khái quát tài quan nhà nước có hoạt ñộng nghiệp 2.2 Quản lý tài quan nhà nước có hoạt ñộng nghiệp 35 47 Chương 3: THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở 68 BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ 3.1 Khái quát trình phát triển, tổ chức máy ñặc ñiểm Ban Tôn giáo Chính phủ 68 3.2 Thực trạng quản lý tài Ban Tôn giáo Chính phủ 75 3.3 Đánh giá chung quản lý tài Ban Tôn giáo Chính phủ 100 123 Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ 4.1 Bối cảnh phương hướng hoàn thiện quản lý tài 123 Ban Tôn giáo Chính phủ 4.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý tài Ban Tôn giáo Chính phủ 135 KẾT LUẬN 152 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 154 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 155 PHỤ LỤC DANH M C CÁC CH VI T TẮT CQNN : Cơ quan nhà nước NSNN : Ngân sách nhà nước QLNN : Quản lý nhà nước TW : Trung ương UBND : Uỷ ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH M C CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Tình hình thu tài Ban Tôn giáo Chính phủ giai 76 ñoạn 2008-2013 Bảng 3.2: Tình hình chi tài Ban Tôn giáo Chính phủ giai 79 ñoạn 2008-2013 Bảng 3.3: Cơ sở tính chi quản lý nhà nước giai ñoạn 2008-2013 81 Bảng 3.4: Nội dung lập dự toán ngân sách Ban Tôn giáo Chính 83 phủ giai ñoạn 2008 - 2014 Bảng 3.5: Phân bổ dự toán chi thường xuyên Ban Tôn giáo Chính 86 phủ giai ñoạn 2008 - 2014 Bảng 3.6 Phân bổ dự toán cho mục tiêu chi ñầu tư phát triển Ban 87 Tôn giáo Chính phủ giai ñoạn 2008 - 2014 Bảng 3.7: Nội dung chấp hành dự toán ngân sách Ban Tôn giáo 88 Chính phủ giai ñoạn 2008 - 2014 Bảng 3.8: Quyết toán chi ngân sách Ban Tôn giáo Chính phủ giai 90 ñoạn 2008 - 2011 Bảng 3.9: Tổng hợp nguồn thu từ hoạt ñộng nghiệp Ban Tôn 93 giáo Chính phủ giai ñoạn 2008-2013 Bảng 3.10: Tổng hợp nguồn chi từ hoạt ñộng nghiệp 95 Bảng 3.11: Cán phụ trách tài ñơn vị nghiệp 99 Ban Tôn giáo Chính phủ năm 2013 DANH M C CÁC HÌNH Trang Hình 3.1: Sơ ñồ ñơn vị trực thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ 70 Hình 3.2: Đánh giá nguồn tài cho hoạt ñộng ñơn vị 78 trực thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ Hình 3.3: Tình hình thu - chi tài Ban Tôn giáo Chính phủ 80 giai ñoạn 2008-2013 Hình 3.4: Tổng hợp dự toán chi NSNN Ban Tôn giáo Chính phủ 82 giai ñoạn 2008 - 2014 Hình 3.5: Sơ ñồ máy quản lý tài Phòng Tài - Kế 98 toán Ban Tôn giáo Chính phủ Hình 3.6: Đánh giá hiệu công tác lập dự toán thu - chi NSNN 110 Ban Tôn giáo Chính phủ Hình 3.7: Nhận xét ñịnh mức chi hỗ trợ tôn giáo 117 MỞ ĐẦU Tính c p thi t c a tài Quản lý tài nhà nước trình tác ñộng nhà nước ñến nguồn tài nhằm thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước cách hiệu Việc quản lý sử dụng nguồn tài quan hành chính, nghiệp Nhà nước liên quan trực tiếp ñến hiệu tài nhà nước, ñó ñòi hỏi phải có quản lý, giám sát, kiểm tra, nhằm tạo ñộng lực khuyến khích quan hành chính, nghiệp tích cực, chủ ñộng tự xác ñịnh số biên chế cần có, xếp, tổ chức phân công lao ñộng hợp lý, nâng cao chất lượng công việc, sử dụng kinh phí với hiệu cao, hạn chế ñòi hỏi tăng biên chế chi phí hành Thông qua ñó, làm cho máy hành nhà nước hoạt ñộng có hiệu lực hiệu quả, ñáp ứng nhu cầu ñòi hỏi ngày cao tổ chức công dân Ở Việt Nam, từ thực Luật NSNN năm 2002 Nghị ñịnh 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 Chính phủ văn quy phạm pháp luật khác, hoạt ñộng quản lý tài CQNN ñược ñổi bản; chế phân cấp quản lý NSNN bước ñược thực theo nguyên tắc bảo ñảm tính thống Nhà nước XHCN, tập trung cho ngân sách trung ương sức mạnh tài phù hợp, vừa bảo ñảm tính ñộc lập, tự chủ quyền hạn quyền ñịa phương Nhờ ñó, nguồn lực tài Nhà nước ñược sử dụng có hiệu quả, góp phần thực tốt nhiệm vụ quan QLNN Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam quan thuộc Bộ Nội vụ, thực số nhiệm vụ, quyền hạn QLNN lĩnh vực tôn giáo phạm vi nước; QLNN ñối với dịch vụ công thuộc lĩnh vực tôn giáo theo quy ñịnh pháp luật Nghị ñịnh 91/2003/NĐ-CP, ngày 13/8/2003 Hoạt ñộng Ban Tôn giáo Chính phủ vừa thực chức QLNN tôn giáo, vừa tham mưu ñề xuất với Đảng, Nhà nước chủ trương, sách tôn giáo, hướng dẫn cho chức sắc, chức việc, tín ñồ tôn giáo hoạt ñộng theo ñúng pháp luật Đồng thời, cung cấp dịch vụ công tôn giáo xuất ấn phẩm, tài liệu tôn giáo; ñào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tôn giáo cho cán làm công tác tôn giáo, phổ biến hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín ñồ tôn giáo hoạt ñộng theo ñúng pháp luật; hoạt ñộng thông tin truyền thông Để ñáp ứng hoạt ñộng ñơn vị, hàng năm, Ban Tôn giáo Chính phủ ñược dự toán nguồn tài 100 tỷ ñồng, ñòi hỏi quản lý tài Ban Tôn giáo Chính phủ phải ñược trọng Thực Luật NSNN 2002, hoạt ñộng tài Ban Tôn giáo Chính phủ ñã bước ñược ñổi Các nguồn lực tài Nhà nước ñược sử dụng có hiệu quả, góp phần thực tốt nhiệm vụ QLNN tôn giáo cho tổ chức, chức sắc, tín ñồ tôn giáo ñang hoạt ñộng phạm vi nước Tuy nhiên, hoạt ñộng tôn giáo phức tạp, ña dạng, nguồn lực tài có hạn nên công tác tài Ban Tôn giáo Chính phủ chưa thực ñáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ñề Tình hình tôn giáo phức tạp, lợi dụng tôn giáo lực thù ñịch nhằm gây ổn ñịnh trật tự an toàn xã hội khiến cho nguồn ngân sách dành cho công tác tôn giáo dù có tăng lên hàng năm, song không ñáp ứng ñược nhu cầu thực tế công tác tôn giáo, ñặc biệt ñối với ñiểm nóng tôn giáo Đặc trưng nguồn kinh phí trì hoạt ñộng Ban Tôn giáo Chính phủ có nhiều khoản chi ñặc thù hỗ trợ ñối với chức sắc, chức việc tôn giáo hay chi hỗ trợ cho hoạt ñộng tôn giáo ñòi hỏi nguồn kinh phí tương ñối lớn, thời gian dài nên việc cân ñối thu - chi từ ngân sách ñối với hoạt ñộng Ban Tôn giáo Chính phủ khó khăn Điều ảnh hưởng lớn ñến tình hình quản lý tài Ban Tôn giáo Chính phủ nói riêng hiệu thực nhiệm vụ Ban nói chung Vì vậy, nghiên cứu quản lý tài CQNN Ban Tôn giáo Chính phủ ñòi hỏi phải có nhìn toàn diện vấn ñề tài quản lý tài CQNN nói chung Ban Tôn giáo Chính phủ nói riêng, ñồng thời phải xem xét tới lĩnh vực hoạt ñộng có tính ñặc thù quan ñó mà cụ thể ñây lĩnh vực tôn giáo Từ thực tế ñó, việc nghiên cứu làm rõ ñặc thù hoạt ñộng quản lý tài nhà nước Ban Tôn giáo Chính phủ, phân tích thực trạng ñề xuất giải pháp phù hợp nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản lý tài Ban Tôn giáo Chính phủ nhiệm vụ quan trọng, thiết Đó lý việc lựa chọn vấn ñề: Quản lý tài Ban Tôn giáo Chính phủ làm ñề tài nghiên cứu tiến sỹ kinh tế M c ñích nhi m vụ nghiên cứu ñề tài Mục ñích nghiên cứu ñề tài sở làm rõ vấn ñề lý luận, ñánh giá thực trạng quản lý tài Ban Tôn giáo Chính phủ ñể tìm giải pháp hoàn thiện quản lý tài Ban Tôn giáo Chính phủ ñiều kiện Để ñạt ñược mục ñích trên, nhiệm vụ nghiên cứu ñặt là: - Hệ thống hoá bổ sung sở lý luận quản lý tài CQNN có tính ñặc thù Ban Tôn giáo Chính phủ - Phân tích thực trạng quản lý tài Ban Tôn giáo Chính phủ ñánh giá ưu ñiểm nhược ñiểm, nguyên nhân vấn ñề cần tập trung giải ñể nâng cao chất lượng quản lý tài Ban Tôn giáo Chính phủ - Đề xuất quan ñiểm, giải pháp chủ yếu hoàn thiện quản lý tài Ban Tôn giáo Chính phủ ñến năm 2020, tầm nhìn 2030 phù hợp với tình hình nhiệm vụ Đối tượng phạm vi nghiên cứu i tượng nghiên cứu ñề tài quản lý tài quan ñặc thù Ban Tôn giáo Chính phủ, vừa thực nhiệm vụ quản lý hành nhà nước, vừa có hoạt ñộng nghiệp lĩnh vực tôn giáo nhạy cảm phức tạp 164 104 Myengkyo Seo (2013), State Management of outledge eligion in Contemporary eligion in Indonesia sia Serie Publisher: Routledge, USA 105 Philip Taylor (2004), oddess on the ise: Pilgrimage and Popular eligion in Vietnam Publisher: the Department of Anthropology, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University 106 Philip Taylor (2007), Modernity and e-enchantment: eligion in Post- revolutionary Vietnam, Publisher: Institute of Southeast Asian Studies 107 Roben H Haveman, Jonh Bascom (2000), "Tài công", Online Encyclopedia 2000, trang http: encarta msn com, [Truy cập ngày 05/07/2015] 108 Wolfgang Streeck and Daniel Mertens (2011), iscal austerity and public investment: Is the possible the enemy of the necessary?, Max Planck Institute for the Study of Societies PH L C Ph l c 1: B ng cân ñối tài khoản Ban Tôn giáo Chính phủ năm 2009 Đơn v : Tri u ñồng Số hiệu TK A 111 211 213 214 312 332 333 334 336 342 461 462 466 TÊN TÀI KHOẢN B A - CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG Tiền mặt Tài sản cố ñịnh hữu hình TSCĐ vô hình Hao mòn TSCĐ Tạm ứng Các khoản phải nộp theo lương Các khoản phải nộp nhà nước Phải trả công chức, viên chức Tạm ứng kinh phí Thanh toán nội Nguồn kinh phí hoạt ñộng Nguồn kinh phí dự án Nguồn kinh phí ñã SỐ DƯ ĐẦU KỲ Nợ Kỳ Có Nợ SỐ PHÁT SINH Lũy kế từ ñầu năm Có Nợ Có SỐ DƯ CUỐI KỲ Nợ Có 56 10,284 10,314 10,340 10,314 9,024 6,689 5,659 15,713 5,659 5,622 275 727 8,211 2,065 8,269 275 727 8,772 7,081 8,269 503 23 652 674 674 674 19 2 2 2,656 2,656 2,656 2,656 8,567 8,567 160 9,076 160 509 160 8,495 160 46,365 46,309 20,919 46,309 67,284 20,975 1,550 1,550 1,190 1,550 2,740 1,190 4,007 3,621 3,588 3,621 7,595 3,974 5,017 582 26 10,054 275 6,354 511 661 662 008 009 thành TSCĐ Các khoản thu Chi phí hoạt ñộng Chi dự án Cộng B - CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG Dự toán chi hoạt ñộng Dự toán chi chương trình dự án Cộng 25,240 1,190 116,136 50,594 1,550 116,136 71,550 2,740 173,659 50,594 1,550 173,659 20,955 1,190 33,003 6,620 25,819 20,919 32,439 20,919 11,520 82 1,500 1,190 1,582 1,190 392 6,701 27,319 22,109 34,020 22,109 11,911 46,309 1,550 57,523 57,523 33,003 gu n: Ban Tôn giáo Chính phủ 38] Ph l c 2: B ng cân ñối tài khoản Ban Tôn giáo Chính phủ năm 2010 Đơn v : Tri u ñồng Số hiệu TK TÊN TÀI KHOẢN A B SỐ PHÁT SINH SỐ DƯ ĐẦU KỲ SỐ DƯ CUỐI KỲ Lũy kế từ ñầu năm Kỳ Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có A - CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG 111 Tiền mặt 112 Tiền gửi ngân hàng 211 Tài sản cố ñịnh hữu hình 213 TSCĐ vô hình 214 Hao mòn TSCĐ 312 Tạm ứng 332 26 13,934 13,902 13,961 13,902 59 600 600 600 600 294 10,054 275 6,354 503 10,347 10,347 275 275 991 7,345 7,345 11,584 11,220 12,908 12,041 867 Các khoản phải nộp theo lương 881 880 1010 1009 333 Các khoản phải nộp nhà nước 5 5 334 Phải trả công chức, viên chức 3,132 3,132 3,907 3,907 336 Tạm ứng kinh phí 8,346 8,753 8,346 9,262 342 Thanh toán nội 171 171 216 216 509 917 461 Nguồn kinh hoạt ñộng 462 phí 20,975 253,143 23,307 253,143 44,282 -208,861 Nguồn kinh phí dự án 1,190 16,671 1,319 16,671 2,509 -14,162 466 Nguồn kinh phí ñã hình thành TSCĐ 3,974 991 292 991 4,268 3,277 511 Các khoản thu 4 4 521 Thu chưa qua ngân sách 661 Chi phí hoạt ñộng 662 Chi dự án Cộng 600 600 600 20,955 23,508 25,332 44,463 2,533 -2,088 1,190 1,903 16,671 3,093 1,667 -13,577 335,168 335,168 369,941 369,941 -210,883 33,003 33,003 -210,883 B - CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG 008 Dự toán chi hoạt ñộng 10,852 27,394 23,307 38,246 23,307 14,939 009 Dự toán chi chương trình dự án 391 1,500 1,319 1,891 1,319 573 11,243 28,894 24,626 40,138 24,626 15,512 Cộng gu n: Ban Tôn giáo Chính phủ 38] Ph l c 3: B ng cân ñối tài khoản Ban Tôn giáo Chính phủ năm 2011 Đơn v : Tri u ñồng Số hiệu TK TÊN TÀI KHOẢN A B SỐ PHÁT SINH SỐ DƯ ĐẦU KỲ SỐ DƯ CUỐI KỲ Lũy kế từ ñầu năm Kỳ Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có A - CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG 111 Tiền mặt 112 Tiền gửi ngân hàng 211 Tài sản cố ñịnh hữu hình 213 TSCĐ vô hình 214 Hao mòn TSCĐ 312 Tạm ứng 332 Các khoản phải nộp theo lương 333 59 16,690 16,744 16,749 16,744 655 655 656 655 10,347 107 229 10,455 229 10,226 275 275 7,345 275 212 812 212 8,157 867 12,718 12,901 13,585 12,901 1,023 1,024 1,152 1,152 Các khoản phải nộp nhà nước 19 19 24 24 334 Phải trả công chức, viên chức 3,820 3,820 4,685 4,685 336 Tạm ứng kinh phí 10,803 11,120 10,803 12,037 342 Thanh toán nội 178 178 258 258 917 7,945 684 1,234 461 Nguồn kinh hoạt ñộng 462 phí 142,367 23,330 32,737 23,330 56,069 32,739 Nguồn kinh phí dự án 1,319 1,319 2,813 1,319 4,132 2,813 466 Nguồn kinh phí ñã hình thành TSCĐ 3,277 829 107 829 3,384 2,556 511 Các khoản thu 521 Thu chưa qua ngân sách 600 1,256 655 1,256 1,256 600 1,256 655 1,256 1,256 23,337 33,369 23,421 56,707 23,421 33,286 1,903 2,257 1,349 4,160 1,349 2,811 108,586 108,586 146,453 146,453 47,287 ❤212 Tiền, hàng viện trợ 661 Chi phí hoạt ñộng 662 Chi dự án Cộng 36,790 36,790 47,287 B - CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG 008 Dự toán chi hoạt ñộng 14,067 63,757 56,067 77,824 56,067 21,757 009 Dự toán chi chương trình dự án 573 2,707 2,876 3,279 2,876 403 14,640 66,464 58,943 81,103 58,943 22,160 Cộng Nguồn: Ban Tôn giáo Chính phủ [38] Ph l c 4: B ng cân ñối tài khoản Ban Tôn giáo Chính phủ năm 2012 Đơn v : Tri u ñồng Số hiệu TK TÊN TÀI KHOẢN A B SỐ PHÁT SINH SỐ DƯ ĐẦU KỲ SỐ DƯ CUỐI KỲ Lũy kế từ ñầu năm Kỳ Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có A - CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG 111 Tiền mặt 112 Tiền gửi ngân hàng 153 Công cụ, dụng cụ 211 Tài sản cố ñịnh hữu hình 213 TSCĐ vô hình 214 Hao mòn TSCĐ 312 Tạm ứng 332 24,699 24,664 24,703 24,664 539 539 539 539 94 94 94 94 10,226 1,996 2,029 12,222 2,029 10,192 275 1,382 160 1,657 160 1,496 2,147 1,271 2,147 9,216 17,044 17,626 17,728 17,626 102 Các khoản phải nộp theo lương 1,182 1,175 1,182 1,175 333 Các khoản phải nộp nhà nước 450 450 450 450 334 Phải trả công chức, viên chức 3,896 3,896 3,896 3,896 7,945 684 40 7,068 336 Tạm ứng kinh phí 342 Thanh toán nội 461 Nguồn kinh hoạt ñộng 462 1,234 16,489 15,377 16,489 16,611 200 200 200 200 32,739 32,736 47,509 32,736 80,247 47,511 Nguồn kinh phí dự án 2,813 2,811 1,391 2,811 4,205 1,393 466 Nguồn kinh phí ñã hình thành TSCĐ 2,556 1,313 3,378 1313 5,933 4,621 521 Thu chưa qua ngân sách 539 539 661 Chi phí hoạt ñộng 662 Chi dự án phí Cộng 539 122 33,286 47,113 32,895 80,399 32,895 47,504 2,811 1,912 2,811 4,724 2,811 1,912 156,004 156,004 203,291 203,291 61,255 47,287 47,287 61,255 B - CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG 005 Dụng cụ lâu bền ñang sử dụng 008 Dự toán chi hoạt ñộng 5,137 47,420 47,509 52,557 47,509 5,048 009 Dự toán chi chương trình dự án 4,037 1,500 1,391 1,903 1,391 511 55,410 49,014 48,900 54,554 48,900 5,654 Cộng 9 gu n: Ban Tôn giáo Chính phủ 38] Ph l c 5: Nghiên c u qu n lý tài Ban Tôn giáo Chính phủ Chương trình vấn cá nhân PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN CÁ NHÂN (Dành cho cán làm công tác tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo) "Thưa ông/bà Nhằm mục ñích nghiên cứu tài quản lý tài ñối với Ban Tôn giáo Chính phủ, tiến hành ghi nhận ý kiến ñánh giá, phản hồi Ông/Bà vấn ñề tài ñối với công tác tôn giáo Những thông tin trao ñổi ñây nhằm mục ñích nghiên cứu Mọi ý kiến Ông/Bà ñược giữ kín không ñể lộ tên báo cáo nghiên cứu ✐ự tham gia Ông/Bà hoàn toàn tự nguyện Chúng hy vọng Ông/Bà thấy trao ñổi bổ ích lý thú Không có câu trả lời sai xin Ông/Bà cho biết suy nghĩ cách chân thực" Mã số phiếu Thời gian Địa n: 1.Tỉnh/Thành phố 2.Huyện/Quận PHẦN I THÔNG TIN CHUNG Họ tên người trả lời a.Giới tính: 1.Nam…… 2.Nữ… (khoanh tròn phương án lựa chọn) b.Năm sinh………………………………… c.Dân tộc………………………………… e Trình ñộ học vấn: Nếu chưa ñi học ghi "0" Lớp 1-12 (ghi số cho lớp học cuối cùng): 13 Trung cấp 14 Đại học 99 Không biết f Chức vụ hệ thống quyền tổ chức tôn giáo: Cấp tỉnh/thành phố:…………………………………………… Cấp Huyện/Quận:……………………………………………… g❥Ô♥❦❧ bà hi♠ n ñang tham gia tôn giáo sau ñây (khoanh tròn phương án lựa chọn): Phật giáo Công giáo Tin lành Cao Đài Hòa Hảo Các tôn giáo khác PHẦN II: QUAN ĐIỂM CỦA CÁ NHÂN VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Câu 1: Ông/Bà ñánh giá kho n chi h trợ tôn giáo có phù hợp với thực tế khôn (khoanh tròn phương án lựa chọn: Rất phù hợp Phù hợp Chưa phù hợp Ý kiến khác (ghi rõ)……………………….… Câu 2: Theo ông/ , nội dung chi hỗ trợ ñột xuất giải vụ việc tôn giáo, ñiểm nóng tôn giáo có ñáp ứng nhu cầu thực tế hay không Rất phù hợp Phù hợp Chưa phù hợp Ý kiến khác (ghi rõ)……………………….… Câu 3: Theo ông/ , có nên tách riêng khoản chi hỗ trợ ñột xuất giải vụ việc tôn giáo, ñiểm nóng tôn giáo kh i dự toán chi hàng năm khôn (chỉ chọn phương án) Có Không Ý kiến khác (ghi rõ)……………………….… Câu 4: Ông/ ñánh giá tính hiệu khoản chi hỗ trợ ñối với tổ chức tôn giáo (khoanh tròn phương án lựa chọn): Hiệu cao Khá hiệu Chưa hiệu Ý kiến khác (ghi rõ)……………………….… Câu 5: Ông/ ñánh giá nhu cầu tài ñối với công tác tôn giáo thời gian tới Rất lớn Không thay ñổi Ít Ý kiến khác (ghi rõ)……………………….… Câu 6: Cơ chế tài từ Ban Tôn giáo Chính phủ ñối với tổ chức tôn giáo nơi Ông/Bà (khoanh tròn vào phương án lựa chọn) tham gia/quản lý n Cứng nhắc, nhiều thủ tục hành Linh hoạt, giảm bớt thủ tục hành Thuận tiện, phù hợp Ý kiến khác (ghi rõ)……………………….… Câu 7: Ông/Bà ñánh giá nguồn tài quyên góp cho tôn giáo từ cá nhân, tổ chức xã hội (Chỉ chọn phương án) Rất tốt Tương ñối tốt Bình thường Không tốt Kém Câu 8: Ông (Bà) có ý kiến ñổi chế tài hỗ trợ ñối với tôn giáo, tổ chức tôn giáo n Trân tr♦ ng cảm ơn Ông/Bà ñã dành thời gian cho chương trình khảo sát! Nghiên c u qu n lý tài Ban Tôn giáo Chính phủ Chương trình vấn cá nhân PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN CÁ NHÂN (Dành cho cán làm công tác tài Ban Tôn giáo Chính phủ) "Thưa ông/bà Nhằm mục ñích nghiên cứu tài quản lý tài ñối với Ban Tôn giáo Chính phủ, tiến hành ghi nhận ý kiến ñánh giá, phản hồi Ông/Bà vấn ñề tài ñối với công tác tôn giáo Những thông tin trao ñổi ñây nhằm mục ñích nghiên cứu Mọi ý kiến Ông/Bà ñược giữ kín không ñể lộ tên báo cáo nghiên cứu ♣ự tham gia Ông/Bà hoàn toàn tự nguyện Chúng hy vọng Ông/Bà thấy trao ñổi bổ ích lý thú Không có câu trả lời sai xin Ông/Bà cho biết suy nghĩ cách chân thực" Mã số phiếu Thời gian Địa n: 1.Tỉnh/Thành phố 2.Huyện/Quận PHẦN I THÔNG TIN CHUNG Họ tên người trả lời a.Giới tính: 1.Nam…… 2.Nữ… (khoanh tròn phương án lựa chọn) b.Năm sinh………………………………… c.Dân tộc………………………………… e Trình ñộ học vấn: Trung cấp Cao ñẳng Đại học Sau ñại học f Chức vụ ñơn vị: g.Ông/bà ñang tham gia tôn giáo sau ñây (khoanh tròn phương án lựa chọn): Phật giáo Công giáo Tin lành Cao Đài Hòa Hảo Các tôn giáo khác Không PHẦN II: QUAN ĐIỂM CỦA CÁ NHÂN VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Câu 1: Ông/Bà ñánh giá nguồn tài cho hoạt ñộng ñơn vị trực thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ có phù hợp với thực tế không (khoanh tròn phương án lựa chọn : Rất phù hợp Phù hợp Chưa phù hợp Ý kiến khác (ghi rõ)……………………….… Câu 2: Theo Ông/Bà, việc thực chế tự chủ ñối với ñơn vị nghiệp trực thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ n (khoanh tròn vào phương án lựa chọn) Vẫn chưa giảm bớt thủ tục hành Thuận tiện, phù hợp với ñiều kiện ñơn vị Ý kiến khác (ghi rõ)……………………….… Câu 3: Ông/Bà ñánh giá chế khoán kinh phí quản lý hành ñối với ñơn vị hành trực thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ Rất tốt Tương ñối tốt Bình thường Không tốt Ý kiến khác (ghi rõ)……………………….… Câu 4: Theo ông/ , nguồn tài Ban Tôn giáo Chính phủ thực Quyết ñịnh số 134/2009/QĐ-TTg c ất cập khôn (chỉ chọn phương án) Có Không Ý kiến khác (ghi rõ)……………………….… Câu 5: Theo ông/ , chế tài ñối với Ban Tôn giáo Chính phủ có phù hợp với ñặc thù hoạt ñộng tôn giáo không Rất phù hợp Phù hợp Chưa phù hợp Ý kiến khác (ghi rõ)……………………….… Câu 6: Ông/ ñánh giá tính hiệu công tác lập dự toán thu - chi tài ñơn vị trực thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ (khoanh tròn phương án lựa chọn) Hiệu cao Khá hiệu Chưa hiệu Ý kiến khác (ghi rõ)……………………….… Câu 7: Ông/ ñánh giá nhu cầu tài ñối với công tác tôn giáo thời gian tới Rất lớn Không thay ñổi Ít Ý kiến khác (ghi rõ)……………………….… Câu 8: Theo Ông/Bà, ñể ñảm ảo nhu cầu tài cho công tác tôn giáo Ban Tôn giáo Chính phủ, có nên tách Ban Tôn giáo Chính phủ trở thành ñơn vị dự toán cấp I trực thuộc Chính phủ không Có Không Ý kiến khác (ghi rõ)……………………….… Câu 9: Ông/Bà có ý kiến ñổi chế tài cho Ban Tôn giáo Chính phủ n Trân trq ng cảm ơn Ông/Bà ñã dành thời gian cho chương trình khảo sát!
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Quản lý tài chính ở Ban tôn giáo Chính phủ, (Luận án tiến sĩ) Quản lý tài chính ở Ban tôn giáo Chính phủ, (Luận án tiến sĩ) Quản lý tài chính ở Ban tôn giáo Chính phủ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay