trắc nghiệm hàm số lũy thừa, mũ, lôgarit

6 258 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:42

Giỏo viờn: Nguyn Thu - Trng THPT ng u Vnh Phỳc BI TP TRC NGHIM CHNG II Ch : Ly tha, m, lụgarit Cõu Chn khng nh sai cỏc khng nh sau: A ln x > x > ; B log x < < x < C log a > log b a > b > ; D log a = log b a = b > 3 3 Cõu Nu a 2 >a & log b A < a < 1, b > ; < log b thỡ B < a < 1, < b < ; C a > 1, b > ; D a > 1, < b < C log > ; D log > log C 54 ; D Cõu Mnh no sau õy sai? B log 0,2 0,8 < ; A log > ; Cõu Giỏ tr ca a 4log a , ( a > 0, a 1) bng A 58 ; B 52 ; Cõu Nu log12 = a, log12 = b thỡ a a ; B log = ; a b Cõu Nu log = a thỡ log 9000 bng A log = B + 2a ; A a + ; Cõu Nu log = a thỡ bng log81 100 A a ; a ; B Cõu Nu a > a & log b A a > 1, b > ; Cõu Nu ( A x > ) x C log = a ; 1+ b C 3a ; C 2a ; < log b thỡ B < a < 1, b > ; D log = b a D a D 16a C a > 1, < b < ; D < a < 1, < b < C x > D x < C D C 16 D C 59 D 512 > + thỡ B x < Cõu 10 Giỏ tr log a3 a ( a > 0, a 1) bng A Cõu 11 Giỏ tr a A B log a ( < a 1) 3 ) bng B 2 Cõu 12 Kt qu ca phộp tớnh 253.52 l: A 57 B 58 Cõu 13 Cỏch vit no sau õy cú ngha Giỏo viờn: Nguyn Thu - Trng THPT ng u Vnh Phỳc ( A ) B ( 3) D 02 C 00 Cõu 14 Cho cỏc s thc duong a, b vi a Khng nh no sau õy l ỳng? A log a ( ab ) = log a b B log a ( ab ) = + log a b 1 C log a ( ab ) = log a b D log a ( ab ) = + log a b 2 Cõu 15 Cho hai s thc a, b vi < a < < b Khng nh no di õy l ỳng? A log b a < < log a b < B < log a b < log b a C log b a < < log a b D log a b < < log b a < Cõu 16 Cho cỏc s thc a, b, c vi < a < b < c < khng nh no di õy ỳng? A < log a c < log a b < B < log a b < log a c < C < log a b < < log a c D log a b < < log a c < Cõu 17 Kt qu no sau õy sai? B ( 103 ) A 104.10 = 103 102 = 104 102 Cõu 18 Mnh no di õy ỳng? A C s ca lụgarit l mt s thc bt k, C C s ca lụgarit l mt s thc dng, C = 1012 103 = 10 102 D B C s ca lụgarit phi l mt s nguyờn D C s ca lụgarit l mt s thc dng v khỏc Cõu 19 S nguyờn dng x tha ( log x ) ( log x ) = log A Ch v C Mi s t nhiờn x ln hn B Ch 2; v 14 D Mi s t nhiờn x khỏc Cõu 20 Vit di dng ly tha vi s m hu t ca biu thc 1 A x 12 B x 17 a b 2 bng C 210 ( A D x 3 B 210 Cõu 22 Vi a, b l nhng s dng, biu thc C x Cõu 21 Vit di dng ly tha vi s m hu t ca biu thc A 210 x x a 3b2 ) D 30 bng 12 18 a b B ab C ab D a b C D 10 15 25 Cõu 23 S a no sau õy tha log 0,5 a > log 0,5 a ? A Cõu 24 Nu x = ( log8 ) B log thỡ log x bng Giỏo viờn: Nguyn Thu - Trng THPT ng u Vnh Phỳc A B Cõu 25 Nu s thc a > thỡ A 12 B a Cõu 26 Vi s thc a>0 thỡ A 12 3 C 12 a7 D a12 C 12 a 25 D 25 a12 D a a bng a2 12 a4 a3 B a7 C bng a12 Cõu 27 Cho a = log 30 & b = log 30 Xột hai lp lun sau: ( I ) log 30 = log 30 log 30 = a b ( II ) log30 = 1 = =ab log 30 log 30 log3 30 Chn khng nh ỳng A (I) B (II) C C x trờn [-1;1] ln lt l: ex C -2 v 3; Cõu 28 GTLN GTNN ca hm s f ( x ) = A v e; B v e; D -3 v 25log5 + 49log7 l: 31+ log9 + 42log + 5log125 27 B 9; C 8; Cõu 29 Giỏ tr ca biu thc P = A 11; Cõu 30 Giỏ tr ca a 8log a2 , ( < a 1) bng: A 716 ; Cõu 31 Y ca hm s y = A e x e x ; B 78 ; C ; B ex (e x e x ) ; C (e x e x ) ; D (e x e x ) x + log ( x ) log8 ( x 1) l: 2 B x>3; Cõu 33 Tp xỏc nh ca hm s y = log A (2;10); D e x + e x l: e x e x Cõu 32 Tp xỏc nh ca hm s y = log A x
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm hàm số lũy thừa, mũ, lôgarit, trắc nghiệm hàm số lũy thừa, mũ, lôgarit, trắc nghiệm hàm số lũy thừa, mũ, lôgarit

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay