Trắc nghiệm nguyên hàm có đáp án

6 213 3
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:41

Chuyên đề: Nguyên hàm CHUYÊN ĐỀ NGUYÊN HÀM Câu 1.Nguyên hàm hàm số: y = sin3x.cosx là: cos3 x + C A.−cos x + C B C Câu 2.Nguyên hàm hàm số: y = sin x.cos x là: A sin x − sin x + C B sin x + C 1 − sin x + sin x + C D tg3x + C C sin3x− sin5x + C D.Đápán khác Câu 3.Nguyên hàm hàm số: y = cos2x.sinx là: A cos3 x + C 3 B − cos x + C C sin x + C D.Đápán khác Câu 4.Một nguyên hàm hàm số: y = cos5x.cosx là: A F(x) = cos6x C B F(x) = sin6x 11   sin x + sin x ÷ 26  D  sin x sin x  −  + ÷ 2  Câu 5.Một nguyên hàm hàm số: y = sin5x.cos3x là: A  cos x cos x  −  + ÷ 2  B C cos8x + cos2x P=∫ Câu 6.Tính: A D.Đápán khác x2 + dx x P= P = x x2 + − x + C P = x + + ln  cos x cos x  +  ÷ 2  ( ) x + + ln x + x + + C B + x2 + +C x C D.Đápán khác y= Câu 7.Một nguyên hàm hàm số: x3 − x2 là: Biên soạn giảng dạy: Thầy Trần Đức Nam - THPT Lý Tự Trọng Điện thoại: 0986812220 - Facebook: Trần Nam Chuyên đề: Nguyên hàm F ( x) = x − x − A B ( x +4 ) − x2 C − x2 − x2 A ) ( F ( x ) = ln x + + x B F ( x) = + x ) − x2 + x2 Câu 8.Hàm số dướiđây nguyên hàm hàm số: ( D ( x −4 y= F ( x) = ln x − + x − ) F ( x) = x + + x C D f ( x) = x sin + x Câu 9.Một nguyên hàm hàm số: là: F ( x) = − + x cos + x2 + sin + x F ( x) = − + x cos + x − sin + x A B F ( x) = + x cos + x + sin + x F ( x) = + x cos + x − sin + x C D f ( x) = x + x Câu 10.Một nguyên hàm hàm số: F ( x) = A ( + x2 ) F ( x) = B Câu 11.Nguyên hàm hàm số: y = A x −a ln 2a x + a +C B A +C B ( + x2 ∫x ∫a ) F ( x) = C x2 ( + x2 ) F ( x) = D ( + x2 ) dx − a2 x+a ln 2a x − a Câu 12.Nguyên hàm hàm số: y = a−x ln 2a a + x là: là: +C C x−a ln a x+a +C D x+a ln a x −a +C dx − x2 a+x ln 2a a − x là: +C C x−a ln a x+a +C D x+a ln a x −a +C Biên soạn giảng dạy: Thầy Trần Đức Nam - THPT Lý Tự Trọng Điện thoại: 0986812220 - Facebook: Trần Nam Chuyên đề: Nguyên hàm ∫ Câu 13.Nguyên hàm hàm số: y = A C C là: x + x + x + ln x − + C B x + x + x + ln x − + C Câu 14.Nguyên hàm hàm số: y = A x3 dx x −1 D ∫x x + x + x + ln x + + C 3 x + x + x + ln x − + C 4 x + dx là: 2 ( x + ) − ×2 ( x + )  + C  20  B 2 ( x + ) − ×2 ( x + )  + C  14  D 2 ( x + ) − ×2 ( x + )  + C  18  5 2 ( x + ) − ×2 ( x + )  + C  16  dx ∫ 2x + Câu 15.Nguyên hàm hàm số: y = 2x ln x +C 2ln + A 2x ln x +C 5ln 2 + B Câu 15.Nguyên hàm hàm số: y = A C là: sin x cos x cos x − − +C sin x cos x sin x − − +C 2x ln x +C 10ln 2 + C cos x ∫ − sin x dx B D 2x ln x +C ln 2 + D là: sin 3 x cos 4 x sin x − − +C sin x cos x sin x − − +C ∫ sin x.cos x dx Câu 16.Nguyên hàm hàm số: y = là: A F(x) = tanx - cotx + C B.F(x) = sinx - cotx + C C F(x) = tanx - cosx + C D.F(x) = tan2x - cot2x + C Biên soạn giảng dạy: Thầy Trần Đức Nam - THPT Lý Tự Trọng Điện thoại: 0986812220 - Facebook: Trần Nam Chuyên đề: Nguyên hàm cos x ∫ sin x.cos x dx Câu 17.Nguyên hàm hàm số: y = là: A.F(x) = - cosx – sinx + C B.F(x) = cosx +sinx + C C.F(x) = cotx – tanx + C D F(x) = - cotx – tanx + C Câu 18.Nguyên hàm hàm số: y = A F(x) = C.F(x) = ∫ 2sin3xcos 2x.dx − cos x − cos x + C là: B.F(x) = 1 − cos x − cos x + C D F(x) = ∫ Câu 19.Nguyên hàm hàm số: y = ( x + x )e x x + e− x cos x − cos x + C dx là: xe x + − ln xe x + + C A F(x) = 1 − cos x − cos x + C e x + − ln xe x + + C B.F(x) = xe x + − ln xe− x + + C C.F(x) = xe x + + ln xe x + + C D F(x) = I = ∫ cos x.ln(sin x + cos x)dx Câu 20.Nguyên hàm hàm số: A F(x) = B.F(x) = C F(x) = D F(x) = là: 1 ( + sin x ) ln ( + sin x ) − sin x + C 1 ( + sin x ) ln ( + sin x ) − sin x + C 1 ( + sin x ) ln ( + sin x ) − sin x + C 4 1 ( + sin x ) ln ( + sin x ) + sin x + C 4 Câu 21.Nguyên hàm hàm số: I = ∫ ( x − ) sin xdx là: Biên soạn giảng dạy: Thầy Trần Đức Nam - THPT Lý Tự Trọng Điện thoại: 0986812220 - Facebook: Trần Nam Chuyên đề: Nguyên hàm − A F(x) = − C.F(x) = ( x − ) cos 3x + sin x + C ( x − ) cos 3x + sin 3x + C B.F(x) = ( x + ) cos 3x + sin 3x + C − 9 ( x − ) cos x + sin 3x + C D F(x) = 3 I = ∫ x ln xdx Câu 21.Nguyên hàm hàm số: A F(x) = là: x ln x + x + C 16 B.F(x) = x ln x − x3 + C 16 C.F(x) = D F(x) = I =∫ Câu 22.Nguyên hàm hàm số: A F(x) = C.F(x) = ln x + − ln x − + C 3 A F(x) = B F(x) = x ln x − x + C 16 là: = B.F(x) = = − ln x + + ln x − + C 3 Câu 23 Nguyên hàm hàm số: C.F(x) = 2x + dx x − x −1 x ln x − x + C 16 D F(x) = I = ∫ x x − 1dx ln x + + ln x − + C 2 − ln x − + ln x − + C 3 là: 2   ( x − 1) + ( x − 1) + ( x − 1) + ( x − 1)  x − + C 6 2   ( x − 1) + ( x − 1) + ( x − 1) + ( x − 1)  x − + C 6 2   ( x − 1) + ( x − 1) + ( x − 1) + ( x − 1)  x − + C D F(x) = 6 2   ( x − 1) + ( x − 1) + ( x − 1) + ( x − 1)  x − + C I=∫ Câu 24 Nguyên hàm hàm số: dx 2x − + × là: Biên soạn giảng dạy: Thầy Trần Đức Nam - THPT Lý Tự Trọng Điện thoại: 0986812220 - Facebook: Trần Nam Chuyên đề: Nguyên hàm 2x − − ln ( ) 2x − + + C A F(x) = 2x + − ln ( ) 2x + + + C B F(x) = 2x − + ln ( ) 2x + + + C C.F(x) = D F(x) = 2x − − ln ( ) 2x − + + C Biên soạn giảng dạy: Thầy Trần Đức Nam - THPT Lý Tự Trọng Điện thoại: 0986812220 - Facebook: Trần Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm nguyên hàm có đáp án, Trắc nghiệm nguyên hàm có đáp án, Trắc nghiệm nguyên hàm có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay