Luận văn Kế toán nguyên vật liệu tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Sáng

39 282 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:24

Trong nền sản xuất hàng hoá có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với cạnh tranh. Muốn thắng lợi trong cạnh tranh, một vấn đề quan trọng mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng đều phải quan tâm là giảm chi phí sản xuất. Nguyên vật liệu là yếu tố cấu thành nên sản phẩm, giá trị của nó chiếm tỷ trọng lớn, từ 60% đến 70% trong giá thành sản phẩm, là một trong những nhân tố quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, vận dụng đúng và sáng tạo phương pháp hạch toán nguyên vật liệu là điều kiện cơ bản làm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm từ đó tạo ra sức mạnh cạnh tranh trên thị trường làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp.Với ý nghĩa quan trọng của yếu tố nguyên vật liệu trong quy trình hạch toán, cũng như tính chất phức tạp của nó, qua thời gian thực tập tìm hiểu tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Sáng với những kiến thức đã học ở trường và sự hướng dẫn tận tình của Cô Trần Thị Ánh Thêu, tôi đã chọn đề tài “Kế toán nguyên vật liệu” tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Sáng làm đề tài Báo Cáo Tốt Nghiệp của mìnhNội dung đề tài gồm ba chương: Chương I: Cơ sở lý luận về Kế toán Nguyên Vật liệu trong doanh nghiệp Chương II: Thực trạng công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Sáng Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán Nguyên Vật liệu tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Sáng Do còn hạn chế về thời gian thực tập và kiến thức chuyên môn nên chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô, các cô chú tại công ty để chuyên đề được hoàn thiện hơn nữa.Tôi xin chân thành cảm ơn Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Ánh Thêu MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I:CƠ SỞ LY LUÂN VÊ KÊ TOAN NGUYÊN VÂT LIÊU TRONG DOANH NGHIÊP 1.1 Khai niêm, đăc điêm va nhiêm vu kê toan Nguyên Vât liêu .2 1.1.1 Khai niêm: 1.1.3 Nhiêm vu kê toan: 1.2.2 Tinh gia vât liêu 1.2.2.1 Tinh gia theo gia thưc tê: 1.2.2.2 Tinh gia theo gia hach toan: .4 1.3 Kê toan chi tiêt vât liêu .4 1.3.1 Chưng tư kê toan 1.3.2 Sô kê toan chi tiêt vât liêu .5 1.3.3 Cac phương phap kê toan chi tiêt vât liêu 1.4 Kê toan tông hơp nguyên vât liêu theo phương phap kê khai thương xuyên: 1.4.1 Phương phap kê khai thương xuyên: 1.4.2 Chưng tư kê toan: 1.4.3 Tai khoan sư dung: .7 1.5 Kê toan tông hơp vât liêu theo phương phap kiêm kê đinh ky: 1.5.1.Phương phap kiêm kê đinh ky: 1.5.2 Tai khoan sư dung: TK 611”Mua hang” CHƯƠNG II: THƯC TRANG TÔ CHƯC CÔNG TAC KÊ TOAN NGUYÊN VÂT LIÊU TAI CÔNG TY CP XD MINH SANG 10 2.1 Khai quat chung tình hình Công Ty Cô Phần Xây Dưng Minh Sang 10 2.1.1 Qua trình hình va phat triên 10 2.1.2 Chưc năng, nhiêm vu va qui mô san xuât kinh doanh cua Công Ty Cô Phần Xây Dưng Minh Sang: 10 2.1.3 Tô chưc bô may quan ly tai công ty: 10 2.1.4 Cơ câu tô chưc bô may kê toan tai Công Ty CP Xây Dưng Minh Sang .12 2.1.4.1 Nguyên tăc va nôi dung tô chưc công tac kê toan tai Công Ty 12 2.1.4.2 Tô chưc bô may kê toan: .12 2.1.4.3 Hình thưc kê toan ap dung tai công ty : .13 2.1.4.4 Tô chưc công tac kiêm tra kê toan: .14 2.2.1.2 Kê toan NVL tai công ty .15 * Trình tư ghi sô kê toan chi tiêt nguyên vât liêu, CCDC: 22 2.2.4 Kê toan tông hơp nhâp xuât nguyên vât liêu tai Công Ty Cô Phần Xây Dưng Minh Sang 28 a Kê toan nhâp nguyên vât liêu tai công ty 28 CHƯƠNG III: MÔT SÔ Y KIÊN ĐÊ XUÂT NHĂM HOAN THIÊN CÔNG TAC 32 KÊ TOAN NGUYÊN VÂT LIÊU TAI CÔNG TY CÔ PHẦN XÂY DƯNG MINH SANG 32 SVTH: Lê Thị Thanh Lương Trang i Lớp: KTTH9-11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Ánh Thêu 3.1 Nhân xet công tac kê toan nguyên vât liêu tai Công Ty Cô Phần Xây Dưng Minh Sang: 32 3.2.Y kiên đề xuât nhăm hoan thiên công tac kê toan Nguyên vât liêu tai Công Ty Cô phần Xây dưng Minh Sang: 32 KÊT LUÂN 34 DANH MUC TAI LIÊU THAM KHẢO 35 SVTH: Lê Thị Thanh Lương Trang ii Lớp: KTTH9-11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Ánh Thêu LỜI MỞ ĐẦU Trong sản xuất hàng hoá có tham gia nhiều thành phần kinh tế vận động theo chế thị trường có quản lý nhà nước, doanh nghiệp phải đối mặt với cạnh tranh Muốn thắng lợi cạnh tranh, vấn đề quan trọng mà doanh nghiệp phải quan tâm giảm chi phí sản xuất Nguyên vật liệu yếu tố cấu thành nên sản phẩm, giá trị chiếm tỷ trọng lớn, từ 60% đến 70% giá thành sản phẩm, nhân tố định đến kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chính vậy, vận dụng sáng tạo phương pháp hạch toán nguyên vật liệu điều kiện làm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm từ tạo sức mạnh cạnh tranh thị trường làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp Với ý nghĩa quan trọng yếu tố nguyên vật liệu quy trình hạch toán, tính chất phức tạp nó, qua thời gian thực tập tìm hiểu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Sáng với kiến thức đã học ở trường hướng dẫn tận tình Cô Trần Thị Ánh Thêu, đã chọn đề tài “Kế toán nguyên vật liệu” Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Sáng làm đề tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Nội dung đề tài gồm ba chương: - Chương I: Cơ sở lý luận Kế toán Nguyên Vật liệu doanh nghiệp - Chương II: Thực trạng công tác kế toán Nguyên vật liệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Sáng - Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán Nguyên Vật liệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Sáng Do hạn chế thời gian thực tập kiến thức chuyên môn nên chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô, cô công ty để chuyên đề hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Đà Nẵng, Ngày tháng năm 2013 Sinh viên thực tập Lê Thị Thanh Lương SVTH: Lê Thị Thanh Lương Trang Lớp: KTTH9-11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Ánh Thêu CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ kế toán Nguyên Vật liệu 1.1.1 Khái niệm: Nguyên Vật liệu đối tượng lao động, ba yếu tố sản xuất, sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm 1.1.2 Đặc điểm: + Tham gia vào chu kỳ sản xuất, nên thay đổi hình dáng ban đầu sau trình sư dụng + Toàn giá trị vật liệu chuyển hết vào giá trị sản phẩm Vật liệu xếp vào tài sản lưu động 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán: + Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán nguyên vật liệu cần đảm bảo hai nguyên tắc thống thích ứng, xây dựng đầy đủ loại sổ bắt buộc Bộ Tài ban hành đồng thời xây dựng loại sổ phục vụ cho quản lý nguyên vật liệu cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời + Các báo cáo nguyên vật liệu cần xây dựng theo chế độ kế toán ban hành, đảm bảo lập kỳ chuyển đến phận chức quản lý nguyên vật liệu + Kiểm tra việc ghi chép thủ kho, phát việc ứ đọng kém phẩm chất kiểm kê định kỳ vật liệu để phát hiện, thừa, thiếu vật liệu + Xây dựng phương hướng hạch toán cho phù hợp với quy chế công ty 1.2 Phân loại, tính giá vật liệu 1.2.1 Phân loại vật liệu * Căn vào công dụng vật liệu, trình sản xuất gồm có: - Nguyên vật liệu chính: Dùng để cấu thành nên thực thể sản phẩm như: Sắt, thép, (trong sản xuất khí); Ximăng, cát, đá…(trong xây dựng); hạt giống, phân bón (trong nông nghiệp)… - Vật liệu phụ: Có tác dụng kết hợp với vật liệu trình sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện sản phẩm - Nhiên liệu: Cung cấp nhiệt cho trình sản xuất : Than, ximăng, dầu, khí đốt… - Phụ tùng thay thế: Là chi tiết, phận máy móc, thiết bị dùng việc thay thế, sưa chữa cho máy móc, thiết bị hư hỏng - Vật liệu khác: Là loại vật liệu không thuộc vật liệu * Căn vào nguồn cung cấp vật liệu, gồm có: SVTH: Lê Thị Thanh Lương Trang Lớp: KTTH9-11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Ánh Thêu - Vật liệu mua - Vật liệu có từ nguồn khác (được cấp, góp vốn…) 1.2.2 Tính giá vật liệu 1.2.2.1 Tính giá theo giá thực tế: a/ Giá thực tế vật liệu nhập kho: * Đối với vật liệu mua Giá nhập kho vật liệu = Giá mua + Chi phí thu mua - Chiết khấu, giảm gíá Ghi chú: - Thuế GTGT nộp mua vật liệu tính vào giá nhập kho doanh nghiệp không thuộc diện chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế - Nếu vật liệu mua từ nước thuế nhập tính vào giá nhập kho Thuế nhập = Giá nhập x Thuế suất thuế nhập cưa - Thuế GTGT phải nộp hàng nhập tính vào giá nhập doanh nghiệp không thuộc diện chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế Thuế GTGT phải nộp = [ Giá nhập +Thuế nhập] x Thuế suất hàng nhập cưa khẩu thuế GTGT - Trường hợp hàng nhập chịu thuế tiêu thụ đặc biệt doanh nghiệp nộp thuế GTGT phải nộp thuế nhập thuế TTĐB cho hàng nhập Thuế TTĐB tính vào giá nhập kho * Đối với vật liệu nhận góp vốn liên doanh, vốn góp cổ phần: Giá nhập kho giá hội đồng định giá xác định b/ Giá thực tế vật liệu xuất kho: (có phương pháp) + Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO): giá xuất vật liệu giá lần nhập trước + Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO): giá vật liệu xuất kho giá lần nhập sau + Phương pháp thực tế đích danh: Theo phương pháp vật liệu xuất kho thuộc lô hàng nào, lấy giá lô hàng làm giá xuất kho + Phương pháp bình quân : Có loại >Phương pháp bình quân kỳ dự trữ: Giá thực tế VL + Giá thực tế VL Đơn giá bình quân = tồn đầu kỳ nhập kỳ kỳ dự trữ Số lượng VL + Số lượng VL tồn đầu kỳ nhập kỳ SVTH: Lê Thị Thanh Lương Trang Lớp: KTTH9-11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Ánh Thêu > Phương pháp đơn giá bình quân cuối kỳ trước: Đơn giá bình quân = Trị giá thực tế VL tồn kho đầu kỳ(cuối kỳ trước) kỳ dự trữ Số lượng VL tồn kho đầu kỳ( cuối kỳ trước) > Phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập (bình quân liên hoàn): Theo phương pháp sau mỗi lần nhập, vật liệu phải tính lại đơn giá 1.2.2.2 Tính giá theo giá hạch toán: Giá hạch toán giá xác định trước từ đầu kỳ kế toán sư dụng liên tục kỳ kế toán Có thể lấy giá kế hoạch giá cuối kỳ trước để làm giá hạch toán cho kỳ Giá hạch toán chỉ sư dụng hạch toán chi tiết vật liệu, hạch toán tổng hợp vẫn phải sư dụng giá thực tế Giá hạch toán có ưu điểm phản ánh kịp thời biến động giá trị loại vật liệu trình sản xuất kinh doanh Phương pháp sư dụng giá hạch toán để phản ánh vật liệu chỉ dùng phương pháp kê khai thường xuyên Khi sư dụng giá hạch toán để phản ánh vật liệu cuối kỳ kế toán phải tính hệ số chênh lệch giá thực tế giá hạch toán vật liệu tồn nhập kỳ để xác định giá thực tế vật liệu xuất kỳ Hệ số chênh lệch = Giá thực tế VL + Giá thực tế VL tồn đầu kỳ nhập kỳ Giá hạch toán VL + Giá hạch toán VL tồn đầu kỳ nhập kỳ Giá thực tế VL = Giá hạch toán VL x Hệ số chênh lệch xuất kỳ xuất kỳ 1.3 Kế toán chi tiết vật liệu 1.3.1 Chứng từ kế toán * Các chứng từ bắt buộc: Là chứng từ mà doanh nghiệp tuân theo quy định nhà nước - Phiếu nhập kho(mẫu 01-VT) - Phiếu xuất kho (mẫu 02-VT) - Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội (mẫu 03-VT) - Biên kiểm kê sản phẩm, vật tư, hàng hoá (mẫu 08-VT) SVTH: Lê Thị Thanh Lương Trang Lớp: KTTH9-11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Ánh Thêu - Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho (mẫu 02-BH) * Các loại chứng từ hướng dẫn: - Phiếu xuất kho vật tư theo hạng mức (mẫu 04-VT) - Biên kiểm kê vật tư (mẫu 05-VT) - Phiếu báo vật tư lại cuối kỳ (mẫu 07-VT) 1.3.2 Sổ kế toán chi tiết vật liệu - Thẻ kho (mẫu 06-VT) - Sổ kế toán chi tiết vật liệu - Sổ đối chiếu luân chuyển : Theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn loại vật liệu ở kho - Sổ số dư vật liệu: Theo dõi tình hình tồn kho loại vật liệu 1.3.3 Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu a/ Phương pháp thẻ song song: * Sơ đồ tổ chức hạch toán Phiếu nhập kho Thẻ kho Sổ(thẻ) kế toán chi tiết VL Bảng tổng hợp N-X-T Sổ kế toán tổng hợp Phiếu xuất kho Ghi chu: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu * Nguyên tắc hạch toán: - Tại kho: Thủ kho sư dụng thẻ kho để ghi nhập, xuất, tồn vật liệu Sau ghi vào thẻ kho, thủ kho chuyển toàn chứng từ nhập, xuất kho phòng kế toán - Tại phòng kế toán: Hàng ngày định kỳ, vào chứng từ thủ kho chuyển đến, kế toán ghi chép số lượng giá trị vật liệu ở kho vào sổ chi tiết vật liệu SVTH: Lê Thị Thanh Lương Trang Lớp: KTTH9-11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Ánh Thêu b/Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển: *Sơ đồ hạch toán: Phiếu nhập kho Bảng kê nhập Thẻ kho Sổ đối chiếu luân chuyển Phiếu xuất kho Bảng kê xuất Ghi chu: Số kế toán tổng hợp Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu * Nguyên tắc hạch toán: - Thủ kho: Sư dụng thẻ kho để ghi nhập - xuất – tồn cho danh điểm vật liệu - Tại phòng kế toán: Không mở thẻ kế toán chi tiết mà mở sổ đối chiếu luân chuyển để phản ánh tổng số nhập, tổng số xuất tồn kho thứ theo kho Sổ mở cho năm mỗi tháng chỉ ghi lần vào cuối tháng Cuối tháng đối chiếu thẻ kho mặt số lượng, sổ kế toán tổng hợp mặt số tiền c/ Phương pháp sổ số dư: * Sơ đồ tổ chức hạch toán: Phiếu giao nhận chứng từ nhập Phiếu nhập kho Thẻ kho Sổ số dư Phiếu giao nhận Chứng từ xuất Phiếu xuất kho Ghi chu: Bảng tổng hợp nhập - xuất -tồn Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu * Nguyên tắc hạch toán: - Tại kho: Hàng ngày, vào chứng từ nhập, xuất kho vật liệu, thủ kho ghi số lượng nhập xuất vào thẻ kho tính số lượng tồn kho Sau ghi vào thẻ kho, thủ kho SVTH: Lê Thị Thanh Lương Trang Lớp: KTTH9-11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Ánh Thêu chuyển toàn chứng từ nhập xuất kho phòng kế toán Cuối tháng, thủ kho phải vào số lượng tồn vật liệu thẻ kho để ghi vào sổ số dư - Tại phòng kế toán: Hàng ngày định kỳ, kế toán xuống kho nhận chứng từ nhập, xuất vật liệu kiểm tra việc ghi chép thủ kho thẻ kho Sau kế toán ký xác nhận thẻ kho phiếu giao nhận chứng từ Từ số liệu phiếu giao nhận chứng từ, kế toán ghi vào bảng luỹ kế nhập - xuất-tồn vật liệu, bảng mở rộng cho kho Cuối tháng, kế toán tổng hợp giá trị vật liệu nhập xuất kho tháng tính số dư cuối kỳ cho thứ vật liệu bảng luỹ kế Số tồn cuối tháng bảng luỹ kế đối chiếu phải khớp với số dư bằng tiền sổ số dư trùng với số liệu sổ kế toán tổng hợp 1.4 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên: 1.4.1 Phương pháp kê khai thường xuyên: - Phương pháp kê khai thường xuyên phương pháp theo dõi phản ánh thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình nhập - xuất - tồn vật tư, hàng hoá sổ kế toán - Theo phương pháp này, tài khoản hàng tồn kho nhóm 15 (151,152,153 …) dùng để phản ánh số có, tình hình biến động tăng, giảm vật tư, hàng hoá Vì vậy, giá trị vật tư, hàng hoá tồn kho sổ kế toán có thể xác định ở bất kỳ thời điểm kỳ kế toán - Về nguyên tắc: Vật tư, hàng hoá tồn kho thực tế phải phù hợp với số tồn sổ kế toán, có chênh lệch phải tìm nguyên nhân có biện pháp xư lý kịp thời 1.4.2 Chứng từ kế toán: * Khi mua nguyên vật liệu nhập kho phải có số chứng từ sau: - Hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng người cung cấp vật liệu - Biên kiểm nghiệm vật tư - Phiếu nhập kho * Khi xuất kho nguyên vật liệu phải có số chứng từ sau: - Phiếu xuất kho theo hạn mức - Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho 1.4.3 Tài khoản sử dụng: - Tài khoản 151” Hàng mua đường” Kết cấu: Bên nợ: Phản ánh giá trị vật tư, hàng hoá đường, cuối tháng chưa Bên có: Phản ánh giá trị vật tư, hàng hoá đường đã nhập kho chuyển thẳng cho khách hàng nơi sư dụng Số dư Bên nợ: Trị giá vật tư, hàng hoá đã mua đường lúc cuối kỳ SVTH: Lê Thị Thanh Lương Trang Lớp: KTTH9-11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Ánh Thêu - Tài khoản: 152”Nguyên liệu, vật liệu” Kết cấu: Bên nợ: Phản ánh nghiệp vụ phát sinh làm tăng giá trị thực tế nguyên vật liệu kỳ( mua ngoài, tự sản xuất, nhận góp vốn…) Bên có: Phản ánh trị giá vật liệu xuất kho giảm xuống nguyên nhân khác Số dư bên nợ: Trị giá vật liệu tồn kho thực tế 1.4.4.Sơ đồ hạch toán tổng hợp nhập xuất NVL, CCDC: SVTH: Lê Thị Thanh Lương Trang Lớp: KTTH9-11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đơn vị: công ty CP XD Minh Sáng Bộ phận: GVHD: Trần Thị Ánh Thêu Mẫu số: S12-DN (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) THẺ KHO Ngày lập thẻ: 09/ 04/2013 Tờ số: 30 Chi nhánh: Văn phòng Tổng công ty Nhãn hiệu, quy cách vật tư: xi măng Hoàng Mai Đơn vị tính: Tấn S T T A Số hiệu chứng từ Ngày tháng B Nhập C 09/04 14/04 15/04 15/04 16/04 Ngày nhập, xuất Diễn giải Xuất D PNK 80 PXK 66 E Mua Xi măng Hoàng Mai Cty Vũ Trường Giang Cấp vật tư thi công công trình cho Lê Xuân Dân PNK 81 F 09/04 Số lượng Nhập Xuất Tồn 60 G 60 14/04 17 15/04 P XK 67 Xuất xi măng 15/04 50 23 P XK 68 Xuất xi măng 16/04 20 …………… ……… … … 102 78 24 Cộng cuối kỳ 30 43 Mua xi măng …… Ký, xác nhận kế toán 73 Sổ có 20 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 20 Ngày mở sổ: 01/04 Ngày 30 tháng 04 năm 2013 Thủ kho (Ký, họ tên) SVTH: Lê Thị Thanh Lương Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Trang 23 Giám đốc (Ký, họtên, đóngdấu) Lớp: KTTH9-11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Ánh Thêu Đơn vị: Công ty CP XD Minh Sáng Địa chỉ: xóm – Nghĩa Thuận Mẫu số: S12-DN (Ban hành theo QĐ số :15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) THẺ KHO Ngày lập thẻ: 09/ 04/2013 Tờ số: 31 Chi nhánh: Văn phòng Tổng công ty Nhãn hiệu, quy cách vật tư: Thép Thái Nguyên Đơn vị tính: Kg S T T Ngày tháng Số hiệu chứng từ A B Nhập C 09/04 PNK 82 14/04 17/04 18/04 20/04 20/04 Diễn giải Xuất D PXK 69 PNK 83 PNK 84 E số dư đầu kỳ nhập thép công ty Diễm Trang Cấp vật tư thi công công trình cho Lê Xuân Dân nhập thép nhập thép P XK 70 P XK 71 …… Ngày nhập, xuất Số lượng Nhập Xuất Tồn F 09/04 90 200 90 30 60 14/04 17/04 18/04 xuất thép Xuất thép 20/04 20/04 …………… Cộng cuối kỳ ……… 44 70 4000 Ký, xác nhận kế toán G 104 174 100 50 74 24 … 3100 … 1100 Sổ có 27 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 27 Ngày mở sổ: 01/04 Ngày 30 tháng 04 năm 2013 Thủ kho (Ký, họ tên) SVTH: Lê Thị Thanh Lương Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Trang 24 Giám đốc (ký,họtên,đóngdấu) Lớp: KTTH9-11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Ánh Thêu Đơn vị: Công ty CP XD Minh Sáng Địa chỉ: xóm 8-Nghĩa Thuận Mẫu số S10-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/Đ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU Năm 2013 Tài khoản: 152.Tên kho:Vật tư Tên, quy cách vật liệu: Xi măng Hoàng Mai Chứng từ TK ĐƯ Diễn giải Đơn giá NT SH Nhập SL 01/04 Số dư đầu tháng PNK80 09/04 Mua ximăng Cty Vũ Trường Giang 112 1,030,000 PXK66 14/04 Xuất kho thi công công trình sân bê tông + cải tạo nhà doanh trại A1 621 1,030,000 60 TT ĐVT: Tấn Xuất SL TT Tồn SL TT 0 43 44,290,000 61,800,000 17 ……… 17,510,000 ……… Cộng tháng X X 102 105,060,000 78 80,340,000 …………… 24 24,720,000 Sổ có 10 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 10 Ngày mở sổ: 01/04 Người ghi sổ (ký, họ tên) SVTH: Lê Thị Thanh Lương Ngày 30 tháng 04 năm 2013 Giám đốc (ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng (ký, họ tên) Trang 25 Lớp: KTTH9-11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Ánh Thêu Công ty CP XD Minh Sáng Địa chỉ: xóm 8-Nghĩa Thuận Mẫu số S10-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU Năm 2013 Tài khoản: 152 Tên kho: Vật tư Tên, quy cách vật liệu: Thép Thái Nguyên Chứng từ SH NT Diễn giải TK ĐƯ ĐVT: Kg Nhập Đơn giá SL TT Xuất SL Tồn TT Số dư đầu tháng PNK PXK 09/04 Mua thép Cty Diễm Trang 111 22,000 14/04 Xuất kho thi công công trình sân bê tông + cải tạo nhà doanh trại A1 621 1,030,000 Cộng tháng X 90 X 1,980,000 17 88,000,000 17,510,000 SL TT 200 4,400,000 290 6,380,000 273 6,006,000 ………… …………… 68,200,000 24,200,000 sổ có 12 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 12 Ngày mở sổ: 01/04 Người ghi sổ (ký, họ tên) SVTH: Lê Thị Thanh Lương Ngày 30 tháng 04 năm 2013 Giám đốc (ký,họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng (ký, họ tên) Trang 26 Lớp: KTTH9-11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Ánh Thêu Căn vào chứng từ như: Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, kế toán mở sổ chi tiết nguyên vật liệu, CCDC Đơn vị: Công ty CP XD Minh Sáng Mẫu số S11-DN Địa chỉ: Xóm – Nghĩa Thuận (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT VẬT LIỆU Tài khoản: 152 Tháng 04 năm 2013 STT A Tên, quy cách vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá B Tồn đầu kỳ Nhập Trong kỳ Xuất kỳ Tồn cuối kỳ Xi măng Hoàng Mai 105,060,000 80,340,000 24,720,000 Thép Thái Nguyên 4,400,000 88,000,000 68,200,000 24,200,000 …………… ……… ………… …………… ………… Cộng 4,400,000 568,894,780 482,367,000 … Số tiền Người lập (Ký, họ tên) SVTH: Lê Thị Thanh Lương Trang 27 Lớp: KTTH9-11 90,927,780 Ngày30 tháng 04 năm 2013 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Ánh Thêu 2.2.4 Kế toán tổng hợp nhập xuất nguyên vật liệu tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Sáng a Kế toán nhập nguyên vật liệu tại công ty Kế toán vật tư dựa vào phiếu nhập kho, xuất kho lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại, chứng từ ghi sổ Công Ty CP XD Minh Sáng Nghĩa Thuận – TX.Thái Hòa – Nghệ An Mẫu số: S02a-DN (Ban hành theo QĐ số:15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI Ngày 30 tháng 04 năm 2013 PHIẾU NHẬP KHO Phiếu nhập số diễn giải tổng số Ngày nhập xi măng PNK80 09/4/2013 Hoàng Mai Nhập kho thép PNK82 09/04/2013 Thái Nguyên PNK83 17/04/2013 Nhập kho thép … …………… Tổng cộng Ghi Nợ TK 152, ghi Có TK liên quan TK 112 61,800,000 TK 331 61,800,000 1,980,000 45,320,000 ………… 568,894,780 TK 111 1,980,000 ………… 212,630,000 ………… 153,910,000 45,320,000 ………… 202,354,780 Ngày 30 tháng 04 năm 2013 Người lập Kế toán trưởng Giám đốc (kí, họ tên) (kí, họ tên) (kí, họ tên, đóng dấu) Từ bảng tổng hợp chứng từ cùng loại kế toán lập Chứng từ ghi sổ tương ứng SVTH: Lê Thị Thanh Lương Trang 28 Lớp: KTTH9-11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Ánh Thêu Công ty CP XD Minh Sáng Nghĩa Thuận – TX.Thái Hòa – Nghệ An Mẫu số: S02a-DN (Ban hành theo QĐ số:15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ: 123 ĐVT: đồng Số hiệu TK Số tiền Ghi chu Nợ Có Trích yếu Từ bảng tổng hợp chứng từ gốc, ghi Nợ TK 152 Tổng Kèm theo chứng từ gốc 152 112 212,630,000 111 153,910,000 331 202,354,780 568,894,780 Ngày 30 tháng 04 năm 2013 Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Công Ty CP XD Minh Sáng Nghĩa Thuận – TX.Thái Hòa – Nghệ An Phiếu nhập số Ngày PXK66 PNK69 PNK70 …… 14/4/2013 14/4/2013 20/4/2013 Mẫu số: S02a-DN (Ban hành theo QĐ số:15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI Ngày 30 tháng 04 năm 2013 PHIẾU XUẤT KHO Ghi có TK 152, ghi Nợ TK liên quan Diễn giải tổng số TK 621 TK 627 xuất xi măng Hoàng Mai xuất kho thép Thái Nguyên Xuất kho thép Thái Nguyên Tổng cộng Người lập (kí, họ tên) 17,510,000 660,000 2,200,000 ………… 482,367,000 Kế toán trưởng (kí, họ tên) SVTH: Lê Thị Thanh Lương Trang 29 17,510,000 660,000 2,200,000 ………… …… 316,729,000 165,638,000 Ngày 30 tháng 04 năm 2013 Giám đốc (kí, họ tên, đóng dấu) Lớp: KTTH9-11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Ánh Thêu Công ty CP XD Minh Sáng Nghĩa Thuận – TX.Thái Hòa – Nghệ An Mẫu số: S02a-DN (Ban hành theo QĐ số:15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ: 124 ĐVT: đồng Trích yếu từ bảng tổng hợp chứng từ gốc ghi có TK 152 Tổng Kèm theo chứng từ gốc Số hiệu TK Nợ Có 621 152 627 Số tiền Ghi chu 316,729,000 165,638,000 482,367,000 Ngày 30 tháng 04 năm 2013 Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Cuối tháng, kế toán tổng hợp dựa vào chứng từ ghi sổ bắt đầu ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo trình tự thời gian ( ghi theo thứ tự chứng từ ghi sổ phát sinh) Công ty CP XD Minh Sáng Nghĩa Thuận – TX.Thái Hòa – Nghệ An (Ban hành theo QĐ số:15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ ĐVT: đồng Số hiệu Chứng từ ghi sổ Ngày, tháng Số tiền Ghi CTGS123 30/4/2013 568,894,780 CTGS124 30/4/2013 482,367,000 ………… …………… ……………… Ngày 30 tháng 04 năm 2013 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người lập (Ký, họ tên) SVTH: Lê Thị Thanh Lương Trang 30 Lớp: KTTH9-11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Ánh Thêu Kế toán dựa vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ Cái theo tài khoản, với phần hành nguyên vật liệu ghi vào tài khoản 152 SỔ CÁI TK:152-Nguyên liệu,vật liệu Tháng 04 –2013 CHỨNG TỪ GHI SỔ NỘI DUNG SỐ CT NGÀY SỐ DƯ ĐẦU THÁNG CTGS 123 30/04 chuyển từ CTGS số 123 CTGS 123 30/04 chuyển từ CTGS số 123 CTGS123 30/04 Chuyển từ CTGS số 123 CTGS124 30/04 Chuyển từ CTGS số 124 CTGS124 30/04 Chuyển từ CTGS số 124 Cộng số phát sinh Số dư cuối tháng Người lập (Ký, họ tên) TK ĐƯ Nợ 4.400.000 112 212,630,000 111 153,910,000 331 202,354,780 621 627 568,894,780 90,927,780 Có 316,729,000 165,638,000 482,367,000 Ngày 30 tháng 04 năm 2013 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) SVTH: Lê Thị Thanh Lương Số tiền Trang 31 Lớp: KTTH9-11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Ánh Thêu CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH SÁNG 3.1 Nhận xét công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Sáng: Hoà cùng xu phát triển ngày lên Tỉnh nhà, Công Ty Cổ Phần Xây dựng Minh Sáng đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng công trình tạo nên nét đổi sở phân tích đối chiếu, so sánh lý luận thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh Đặc biệt kế toán nguyên vật liệu ở công ty, em có nhận xét ý kiến sau: - Công ty hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên giúp cho việc quản lý tình hình nhập –xuất –tồn vật tư, hàng hoá kho sổ sách kế toán theo qui định hành - Vì hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên nên giá trị vật tư, hàng hoá tồn kho sổ sách kế toán có thể xác định ở bất kỳ thời điểm kỳ kế toán giúp kế toán kiểm tra chặt chẽ vật tư, hàng hoá - Tại công ty, tình hình nhập –xuất –tồn vật tư, hàng hoá theo dõi phản ánh thường xuyên liên tục sổ sách kế toán Đảm bảo việc xư lý cung cấp thông tin nhanh nhạy - Hệ thống sổ sách công ty tương đối hoàn hảo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra kế toán, giúp kế toán quản lý chặt chẽ hàng tồn kho - Kế toán đã tổ chức ghi chép phản ánh kịp thời tình hình nhập –xuất-tồn nguyên vật liệu - Tại công ty, cuối kỳ kế toán đối chiếu số liệu kiểm kê thực tế vật tư hàng hoá tồn kho số liệu vật tư hàng hoá tồn kho sổ sách để có giải pháp xư lý kịp thời có chênh lệch - Kế toán thủ kho kiểm tra phân xưởng, kho, phòng ban Thực chế độ ghi chép ban đầu, mở sổ sách cần thiết hạch toán nguyên vật liệu chế độ phương pháp - Bên cạnh công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên nên có nhược điểm là: Khối lượng công việc ghi chép kế toán nhiều 3.2.Ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Công Ty Cổ phần Xây dựng Minh Sáng: - Công ty vậy, thành lập nhằm mục đích phục vụ nhu cầu xã hội đặc biệt kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận Nhưng để đạt mục đích đó, cần phải có máy quản lý hệ thống kế toán hoàn thiện Công Ty CP XD Minh Sáng vậy, để hoàn thiện công tác kế toán em có số kiến nghị sau: SVTH: Lê Thị Thanh Lương Trang 32 Lớp: KTTH9-11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Ánh Thêu - Kế toán thủ kho phải thường xuyên kiểm tra tình hình nhập –xuất –tồn kho vật tư, phải thông báo kịp thời vật tư nhập –xuất không quy cách, không yêu cầu công trình tạo nên uy tín công ty - Ngay từ việc ban đầu kiểm tra chứng từ thu mua nhập –xuất vật tư, kế toán cần phải tiến hành hợp lệ, lôgic cẩn thận, thực ghi chép tỉ mỉ, để đảm bảo số liệu xác, cung cấp thông tin kịp thời - Bộ phận kế toán cần trang bị phương tiện ghi chép tính toán đại để thuận lợi cho việc tính toán tổng hợp, xư lý số liệu chứng từ Nên sư dụng phần mềm kế toán máy để công tác xư lý kế toán nhanh chóng phù hợp, giảm bớt sổ sách ghi ghép, giảm bớt thời gian, đảm bảo tính bảo mật - Kế toán nên tổ chức hạch toán chung theo mô hình tổ chức kế toán tập trung, máy kế toán tổ chức cách gọn nhẹ, tiết kiệm, việc xư lý cung cấp thông tin nhanh nhạy SVTH: Lê Thị Thanh Lương Trang 33 Lớp: KTTH9-11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Ánh Thêu KẾT LUẬN - Qua khoản thời gian thực tập Công Ty CP Xây Dựng Ming Sáng, giúp đỡ ban giám đốc, anh chị phòng kế toán đã tạo điều kiện cho em hiểu tình hình thực tế sản xuất kinh doanh công ty, giúp em củng cố kiến thức đã học trường mà đặc biệt công tác “kế toán nguyên vật liệu” - Có thể nói rằng nguyên vật liệu yếu tố đầu vào không thể thiếu bất kỳ doanh nghiệp trình sản xuất, song song với phát triển nhân loại, tính vào sản phẩm phận cấu thành giá thành sản phẩm Điều có ý nghĩa chi phí nguyên vật liệu có ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm - Kế toán nói chung kế toán Nguyên vật liệu nói riêng qua góp phần giúp thân em thấy cần thiết tầm quan trọng việc quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ từ khâu mua, bảo quản, sư dụng việc hạch toán - Trong trình thực tập công ty, em đã rèn kỹ thực hành công tác kế toán, điều đã tạo điều kiện thuận lợi sau trường Vì kiến thức đã học ở trưởng thời gian thực hành thực tế công ty sẽ giúp em nhiều công việc nhân viên kế toán sau này, em sẽ không bỡ ngỡ làm - Thực tập đã rèn luyện cho em phẩm chất cần thiết mà nhân viên kế toán phải có tính xác, thận trọng, có tác phong làm việc khoa học, có lòng yêu nghề - Mặc dù ở trường em đã học nhiều tiếp cận thực tế ít, sau thực tập em đã làm quen với nhiều hoá đơn, chứng từ kế toán, hệ thống sổ sách công ty, công việc thực tế mà nhân viên kế toán phải làm - Thời gian thực tập công ty CP Xây Dựng Minh Sáng bổ ích em, cho em biết được, vận dụng lý thuyết trình luân chuyển chứng từ công ty, đồng thời giúp em củng cố lại kiến thức đã học nhà trường - Mặc dù đã cố gắng để hoàn thiện báo cáo bước đầu thực tế nên nhiều thiếu sót Em mong thầy cô ban lãnh đạo Công ty góp ý cho em để đề tài em hoàn thiện mặt chuyên môn trước bước vào thực tế - Để hoàn thiện quyển báo cáo tốt nghiệp lần em xin chân thành cảm ơn Cô Trần Thị Ánh Thêu , thầy cô tổ kế toán, ban lãnh đạo Công Ty CP Xây Dựng Minh Sáng, anh chị phòng kế toán đã giúp em hoàn thành báo cáo này./ Nghệ An, ngày……… tháng……… năm 2013 HSTH: Lê Thị Thanh Lương SVTH: Lê Thị Thanh Lương Trang 34 Lớp: KTTH9-11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Ánh Thêu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Kế toán doanh nghiệp I - Tổ chức hạch toán kế toán - Phân tích họat động kinh doanh SVTH: Lê Thị Thanh Lương Trang 35 Lớp: KTTH9-11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Ánh Thêu NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN -Họ tên người hướng dẫn : (Cô) Trần Thị Ánh Thêu Chức vụ : Giáo viên Khoa kế toán Nhận xét báo cáo thực tập học sinh: Lê Thị Thanh Lương Lớp : KTTH9-11 Tên báo cáo: ĐỀ TÀI KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH SÁNG ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Người nhận xét SVTH: Lê Thị Thanh Lương Trang 36 Lớp: KTTH9-11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Ánh Thêu NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… SVTH: Lê Thị Thanh Lương Trang 37 Lớp: KTTH9-11 [...]... đồ trình tự lưu chuyển chứng từ trong công ty: Chứng từ (NVL) (1) Thủ kho (2) Kế toán kho (tại kho) (3) (5) Kế toán tổng hợp Kế toán trưởng (6) (4) Kế toán vật tư và TSCĐ (tại văn phòng) 2.2.3 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Sáng: -Thủ tục chứng từ nhập nguyên vật liệu: Khi NVL được chuyển về kho của công ty thì căn cứ chứng từ ban đầu là “Hoá đơn... mở rộng mô hình hoạt động SXKD 2.2 Thực trạng công tác kế toán NVL tại công ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Sáng: (Quý 2 năm 2013) 2.2.1 Những vấn đề chung về kế toán vật liệu tại công ty: 2.2.1.1 Kế toán cung ứng vật liệu tại công ty: Đối với doanh nghiệp xây dựng việc đảm bảo công tác cung ứng và sư dụng tiết kiệm vật liệu cho hoạt động thi công xây lắp là yếu tố quan trọng, quản lý tốt NVL để... 90,927,780 Ngày30 tháng 04 năm 2013 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Ánh Thêu 2.2.4 Kế toán tổng hợp nhập xuất nguyên vật liệu tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Sáng a Kế toán nhập nguyên vật liệu tại công ty Kế toán vật tư dựa vào phiếu nhập kho, xuất kho lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại, chứng từ ghi sổ Công Ty CP XD Minh Sáng Nghĩa Thuận – TX.Thái Hòa... việc tính toán, ghi chép, phản ánh trên chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán, kiểm tra việc chấp hành chế độ, thể lệ kế toán, việc tổ chức bộ máy kế toán, việc xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng - Việc kiểm tra kế toán được thực hiện tại công ty, và thực hiện vào mọi thời kỳ hoạt động của công ty - Công ty tự thực... LIỆU TẠI CÔNG TY CP XD MINH SÁNG 2.1 Khái quát chung về tình hình Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Sáng 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty CP XD Minh Sáng được thành lập vào ngày 26/07/2001 (Công ty TNHH), đăng ký chuyển đổi ngày 11/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 08/07/2010 Công ty CP XD Minh Sáng là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hạch toán kinh tế độc lập, công ty có... họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) SVTH: Lê Thị Thanh Lương Số tiền Trang 31 Lớp: KTTH9-11 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Trần Thị Ánh Thêu CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH SÁNG 3.1 Nhận xét về công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Sáng: Hoà cùng xu thế... nhằm hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Công Ty Cổ phần Xây dựng Minh Sáng: - Công ty nào cũng vậy, được thành lập nhằm mục đích phục vụ nhu cầu xã hội và đặc biệt là kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận Nhưng để đạt được những mục đích đó, cần phải có một bộ máy quản lý và hệ thống kế toán hoàn thiện Công Ty CP XD Minh Sáng cũng vậy, để hoàn thiện hơn trong công tác kế toán em có một số... nhất của kế toán trưởng - Phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công Ty b Nội dung: * Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Sáng hoạt động với quy mô nhỏ nên bộ máy kế toán đơn giản và được tổ chức theo hình thức tập trung * Chế độ kế toán áp dụng tại Công Ty: - Niên độ kế toán : Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm - Hệ thống chứng từ về nguyên vật liệu áp dụng... vật tư và TSCĐ KT ngân hàng & TT công nợ Thủ quỹ * Chức năng và nhiệm vụ từng bộ phận của công ty: - Kế toán trưởng: Điều hành và chỉ đạo toàn bộ bộ máy kế toán của công ty, tham mưu cho Giám đốc trong công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính - Kế toán tổng hợp : Tổng hợp các số liệu từ: Bộ phận kế toán vật tư, công nợ … để tập hợp chi phí, tính giá thành và xác định kết... dịch tại các ngân hàng trong Tỉnh Tên công ty : Công Ty CP XD Minh Sáng Địa chỉ : xóm 8 – xã Nghĩa Thuận – TX.Thái Hòa – Tỉnh Nghệ An 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và qui mô sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Sáng: a Chức năng của Công Ty: Công ty CP XD Minh Sáng hoạt động trên các lĩnh vực sau - Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông (cầu, đường), thủy
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Kế toán nguyên vật liệu tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Sáng, Luận văn Kế toán nguyên vật liệu tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Sáng, Luận văn Kế toán nguyên vật liệu tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Minh Sáng, CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP, 5 Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ:, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP XD MINH SÁNG, * Trình tự ghi sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu, CCDC:, a. Kế toán nhập nguyên vật liệu tại công ty, KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH SÁNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay