Trắc nghiệm thể tích khối đa diện

2 221 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:19

THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN ( KHÔNG GÓC ) Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có chiều cao a Góc ASC 90o Tính thể tích khối chóp S.ABCD A 3 a B a C a D 3 a Câu 2: Cho hình chóp S.ABC, đáy tam giác vuông B , AB = a, BC = a Mp(SAB) vuông góc mp(ABC) SA = a , SB = 2a Tính thể tích khối chóp S.ABC A 21 a 12 B a C a D a Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thoi, góc ABC 60 o, BD = 2AC = 2a Tam giác SAB vuông cân tai S nằm mặt phẳng vuông góc mặt đáy Tính thể tích khối chóp S.ABCD A 3 a B a C a D 3 a Câu 4: Cho hình chóp S.ABC có cạnh đáy a Gọi M trung điểm BC, SM = 2a Tính thể tích khối chóp S.ABC A 47 a 12 B 47 a C 47 a 24 D 11 a 12 Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang vuông A B, AB = BC = a, AD = 2a Cạnh SA vuông góc với mặt đáy Cạnh SC = 3a Tính thể tích khối chóp S.ABCD A 7a B 7a C a D a Câu 6: Cho Lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác vuông C, AC = a, BC = 2a Hình chiếu A’ lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm BC Biết AA’ = 3a Tính thể tích khối lăng trụ A 7a B a C 7a D a Câu 7: Cho hình chóp S.ABC, đáy tam giác có cạnh a SA vuông góc mặt đáy Độ dài đường cao hình chóp 2a Tính thể tích khối chóp S.ABC A 3 a B a C 3a D 3 a Câu 8: Cho hình chóp S.ABC, đáy tam giác vuông C , AC = a, BC = a Hình chiếu đỉnh S lên mặt phẳng đáy trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Biết SC = 2a Tính thể tích khối chóp S.ABC A a B 3 a C a D a Câu 9: Cho hình chóp S.ABC, đáy tam giác Hình chiếu đỉnh S xuống mặt đáy (ABC) trùng với trung điểm H BC Biết SH = 2a, SA = 3a Tính thể tích khối chóp S.ABC A 10 3 a B 3 a C 10 3 a D 20 3 a Câu 10: Cho hình chóp S.ABC, đáy tam giác vuông B, AB = a, BC = a Mp(SAB) mp(SAC) vuông góc mặt đáy SB = 2a Tính thể tích khối chóp S.ABC A 3 a B a C 3 a D a Câu 11: Cho hình chóp S.ABC, đáy tam giác vuông cân A , BC = a Tam giác SBC nằm mặt phẳng vuông góc với mặt đáy Tính thể tích khối chóp S.ABC A 3 a 12 B a 24 C a D a 12 Câu 12: Cho Lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác đều, AB = a Biết AC’ = 2a Tính thể tích khối lăng trụ A a B a C 3 a D 3 a Câu 13: Cho hình chóp S.ABCD, đáy hình vuông có cạnh a SA vuông góc mặt đáy SC = 3a Gọi M, N trung điểm SB, SC Tính thể tích khối chóp S.AMND A a B a C 3 a D 3 a Câu 14: Cho hình chóp S.ABC, SA vuông góc mặt đáy, độ dài đường cao hình chóp a Biết AB = a, BC = a AC = a Tính thể tích khối chóp S.ABC A a B a C 3 a D 3a Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD, đáy hình chữ nhật, AB = a, BC = a Cạnh SA vuông góc với mặt đáy, cạnh SC = 3a Tính thể tích khối chóp S.ABCD A 3 a B 15 a C 15 a HẾT D a
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm thể tích khối đa diện, Trắc nghiệm thể tích khối đa diện, Trắc nghiệm thể tích khối đa diện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay