QUYẾT ĐỊNH CHUẨN y BCH LIÊN đội

2 211 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:18

HĐĐ HUYỆN CHÂU PHU HĐĐ XÃ MỸ ĐỨC Số: ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH /QĐ-HĐĐ Mỹ Đức, ngày 19 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/v Chuẩn y Ban huy Liên Đội C Mỹ Đức Căn vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng Đội xã; Căn kết Đại hội Liên Đội C Mỹ Đức, ngày 15/10/2016; Xét đề nghị Liên đội C Mỹ Đức, HỘI ĐỒNG ĐỘI XÃ MỸ ĐỨC QUYẾT ĐỊNH : Điều Chuẩn y Ban huy Liên Đội C Mỹ Đức, nhiệm kỳ 2016 – 2017, gồm đội viên sau: (Kèm theo danh sách) Điều Ban huy Liên đội có nhiệm vụ điều hành, đạo Liên đội hoạt động xuyên suốt nhiệm kì 2016 - 2017 kỳ Đại hội Điều Hội Đồng Đội xã, Chi đội phụ trách, Giáo viên - TPT đội, Liên đội C Mỹ Đức đội viên có tên Quyết định thi hành./ T/M HỘI ĐỒNG ĐỘI CHỦ TỊCH Nơi nhận: -Như điều 3; -Lưu DANH SÁCH BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI C MỸ ĐỨC NHIỆM KÌ 2016 - 2017 (Kèm theo Quyết định số: /QĐ-HĐĐ ngày 19/10/2016) STT Họ tên Hồ Thị Mỹ Linh Lê Thị Như Ý Võ Tấn Tiền Mai Thị Trúc Mai Đặng Phú Quí Văn Thị Ngọc Quyên Đoàn Thị Bích Ngọc Chi đội 5A 4B 4A 4C 5B 4B 4A Chức vụ Liên đội trưởng Liên đội phó Liên đội phó Ủy viên Ủy viên UV kiểm tra Ủy viên Tổng cộng danh sách có 07 đội viên./ Phân công Phụ trách chung Phụ trách học tập Phụ trách phong trào Phụ trách điểm lẻ Phụ trách vệ sinh Phụ trách nề nếp Thư kí
- Xem thêm -

Xem thêm: QUYẾT ĐỊNH CHUẨN y BCH LIÊN đội, QUYẾT ĐỊNH CHUẨN y BCH LIÊN đội, QUYẾT ĐỊNH CHUẨN y BCH LIÊN đội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay