Bài giảng: An toàn phòng thí nghiệm ThS. Phạm Nữ Ngọc Hân

215 193 1
  • Loading ...
1/215 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:17

Tại sao phải “thực hiện an toàn”?Muïc ñích: Khoâng ñeå xaûy ra söï coá, kieåm soaùtvaø loaïi tröø nguy cô xaûy ra söï coá Baûo veä tính maïng vaø söùc khoûe chosinh vieân, kyõ thuaät vieân Baûo veä ñöôïc saûn phaåm, keát quaû thínghieäm Baûo veä vaø söû duïng hôïp lyù taøi sa ThS Phạm Nữ Ngọc Hân AN TOÀN PHÒNG NG THÍ NGHIỆM (Dành cho sinh viên ngành Hóa học) Đà lạt 2006 NỘI DUNG An toàn PTN gồm lónh vực chính: - Quản lý kiểm soát - Trang bò cứu chữa xử lý cố - Kỹ thuật Tại phải “thực an tồn”? Mục đích: - Không để xảy cố, kiểm soát loại trừ nguy xảy cố - Bảo vệ tính mạng sức khỏe cho sinh viên, kỹ thuật viên - Bảo vệ sản phẩm, kết thí nghiệm - Bảo vệ sử dụng hợp lý tài sản PTN Một số cố phòng thí nghiệm Điểm qua cố xảy PTN thấy người thao tác tuân theo vệ sinh an tòan lao động, theo qui đònh lưu trữ, sử dụng loại bỏ hóa chất PTN có cố xảy ra, có không nghiêm trọng Chính quen thuộc với thao tác mà người ta bắt đầu cảnh giác, bỏ qua số quy đònh cố xảy Một PTN dù có trang bò đầy đủ phương tiện vệ sinh an toàn lao động người thao tác không nắm vững không tuân thủ triệt để qui đònh cố xảy Một số cố phòng thí nghiệm Cháy nổ 1.1Sự kiện: Một NCS chưng cất benzen hệ thống chưng cất hòan lưu Hệ thống chưng cất có cố, benzen thoát tủ hút, tràn phát cháy nổ tiếp xúc với nguồn tia lửa điện PTN chứa nhiều dung môi nên lan truyền nhanh Thiệt hại: + Vật chất: PTN bò cháy hoàn toàn + Con người: NCS bò bỏng nặng mặt tay chân Một số cố phòng thí nghiệm Trách nhiệm: Đây thí nghiệm đơn giản mà NCS thực nhiều lần Vì đơn giản nên lơ là, không ý theo dõi → vi phạm nguyên tắc PTN phải theo dõi thí nghiệm PTN chứa nhiều hóa chất dễ cháy → vi phạm quy tắc không chứa nhiều hóa chất dễ cháy cất giữ PTN PTN hệ thống chữa cháy tự động tủ hút → trường đại học vi phạm quy tắc an toàn PTN NCS vi phạm nguyên tắc an toàn lao động bảo hộ lao động ( không mang găng tay, đeo mặt nạ…), làm việc PTN Một số cố phòng thí nghiệm 1.2 Sự kiện: Một sinh viên chưng cất dietyl ete bình cầu sân thư giãn Hệ thống phát nổ, cháy, Thiệt hại : Tủ hút bò phá hủy, thiệt hại người Nguyên nhân: Ete có chứa peroxid Trách nhiệm người thao tác: - Không kiểm tra peroxid trước chưng cất - Không theo dõi thí nghiệm, để chưng cất gần cạn, nhiệt độ bình cầu tăng từ từ, nồng độ peroxid ngày đậm đặc → phân hủy nổ, tỏa nhiệt bốc cháy Một số cố phòng thí nghiệm Biện pháp phòng ngừa: - Ete mua đủ để sử dụng, không trữ ete dài hạn - Để chỗ thoáng mát, tránh bốc tạo áp suất - Kiểm tra peroxid, có nhiều loại bỏ - Không chưng cất ete đến cạn (để lại khoảng 10-15%) Một số cố phòng thí nghiệm Đã có nhiều PTN cháy nổ để hóa chất dễ bay (dung môi) tủ lạnh thường Hơi dung môi gặp tia lửa điện bên tủ lạnh bốc cháy nổ Phải sử dụng tủ lạnh chuyên biệt cho PTN , đặc biệt dung môi có điểm chớp cháy thấp 38oC Đối với tủ lạnh thường chứa thời dung môi có điểm chớp cháy 38oC Việc không đánh giá hết hoạt tính hoá chất có khả dẫn đến vụ cháy nổ gây nhiều thiệt hại Một số cố phòng thí nghiệm Sự kiện: Một nhân viên thí nghiệm thao tác với HF làm đổ dd HF 70% lên đùi, rửa nhiều nước trước xe cứu thương chở đến bệnh viện, bò tử vong Phòng ngừa: HF gây bỏng nặng, ăn sâu vào thòt, cần phải thận trọng thao tác với HF Phải có quần áo bảo hộ lao động che kín mình, mặt, mắt, cần phải có chỗ calcium gluc onat (C12H22CaO14) Cần lưu ý với dung dòch HF loãng, lúc đầu tiếp xúc không cảm thấy bỏng, bò bỏng nhiều, nên bò bỏng HF phải chữa trò Dụng ng cụ phòng ng thí nghiệm 139 - Khác với phễu thủy tinh thường chỗ vách ngăn có lỗ Phễu Buchner Dụng ng cụ phòng ng thí nghiệm 139 - Dùng để lấy xác thể tích nhỏ chất lỏng - Có nhiều loại dung tích khác - Không nên dùng miệng để hút chất lỏng mà dùng bóp cao su - Pipet phải rửa trước để vào giá - Không nên dùng pipet thông thường để d0o chất lỏng có độ nhớt khác rõ rệt với độ nhớt nước thể tích chất lỏng lấy không tương ứng với thể tích cần lấy Để lấy chất lỏng dùng pipet chia độ đặc biệt Pipette Dụng ng cụ phòng ng thí nghiệm 139 Khi sử dụng dạng pipet tuân theo qui tắc sau: - Khi lấy chất lỏng, pipet phải vò trí thẳng đứng - Muốn xác đònh xem mặt khum ngang với vạch mức chưa, mắt người quan sát phải mặt phẳng với vạch mức Pipette Dụng ng cụ phòng ng thí nghiệm 139 Dùng để chuẩn độ, đo thể tích xác -Có thể rót chất lỏng vào buret có khóa, trừ dung dòch kiềm, dung dòch kiềm ăn mòn khóa mài - Khi làm việc với dung dòch kiềm, dùng buret khóa mà có ống nối cao su - Phải luôn giữ buret thật Buret Dụng ng cụ phòng ng thí nghiệm 139 -Khi xong việc, phải rửa buret nước kẹp vào giá - Ở buret có khóa cần phải lấy khóa - Có thể bôi khóa buret lớp mỏng vaselin - Đôi cần phải chuẩn độ dung dòch nóng cần phải sử dụng loại buret đặc biệt Buret Dụng ng cụ phòng ng thí nghiệm 139 - Được dùng để pha loãng dung dòch đến thể tích xác đònh để hòa tan chất thể tích xác đònh với dung môi thích hợp - Chúng bình cầu đáy có dung tích khác nhau, phần lớn có nút thủy tinh mài nhám - Phải luôn rửa bình đònh mức - Khi bảo quản bình không, để khỏi dính nút thủy tinh bọc nút lại mảnh giấy lọc Bình đònh mức Dụng ng cụ phòng ng thí nghiệm - Cần trộn 139 dung dòch bình đònh mức cách lật ngược bình nhiều lần - cầm cổ bình, không cầm bầu tròn làm nóng bình chất lỏng làm thể tích chất lỏng thay đổi Bình đònh mức Dụng ng cụ phòng ng thí nghiệm 139 - Ống đong dụng cụ thủy tinh có thành dày, bên chia vạch - Dùng để đo thể tích chất lỏng với độ xác tương đối Ống đong Dụng ng cụ phòng ng thí nghiệm 139 - Là dụng cụ có dạng hình chóp, thành có vạch chia độ - Cốc chia độ thuận tiện để lắng chất lỏng bò vẩn đục Cốc chia độ Dụng ng cụ phòng ng thí nghiệm 139 - Là dụng cụ có nắp, làm sứ hay kim loại - Dùng để nung chất khác nhau, để đốt hợp chất hữu xác đònh hàm lượng tro - Đốt trực tiếp ngọc lửa mà không cần qua lưới amiăng bình chưng Chén nung Dụng ng cụ phòng ng thí nghiệm 139 - Để đốt nóng chén phải đặt vào kiềng sứ, kích thước khung tam giác phải phù hợp để chén nung đặt vào phần thò chiếm nhiều 1/3 chiều cao - Đốt nóng chén phải từ từ Ban đầu đốt nóng chén lửa đèn khí phần không khí nóng) sau đưa từ từ vào phần lửa không màu Chén nung Dụng ng cụ phòng ng thí nghiệm 139 - Phải đậy nắp suốt thời gian nung chén Muốn quan sát trình nung đốt cháy phải dùng kẹp gắp nắp Để thời gian cho chén nguội đặt vào bình hút ẩm - Không nung chảy chất kiềm, HF chén sứ - Đối với chén nung mới, trước dùng phải rửa nung sơ Chén nung Dụng ng cụ phòng ng thí nghiệm 139 - Các chén nung vừa lấy không để lên mặt bàn gỗ, vải sơn chất dẻo mà nên đặt amiăng gốm - Sau chén nung nguội d8i chút không màu đỏ đặt vào bình hút ẩm để làm nguội hoàn toàn Chén nung Dụng ng cụ phòng ng thí nghiệm 139 - Muốn thu xác phép phân tíchphải để bình nguội hoàn toàn không mắc sai số chênh lệch nhiệt độ cân chén Chén nung Dụng ng cụ phòng ng thí nghiệm 139 - Đối với chén nung kim loại đòi hỏi phải bảo quản cẩn thận Phải rửa sau dùng xong - Trong chén nung Platin không nấu chảy kiềm, natri peroxyt, muối nitrit, nitrat Không nung chất có chứa muối kim loại nặng … Chén nung [...]... an toàn Chỉ dẫn chung QUY TẮC AN TOÀN 14 • An tồn PTN – Bảo hộ và quy tắc an tồn – Hóa chất và tồn trữ và vận chuyển hóa chất – Quy tắc an tồn trong vận hành máy móc, điện – Chất thải phòng thí nghiệm – Phương án khi xảy ra tai nạn hóa chất Chỉ dẫn chung QUY TẮC AN TOÀN 15 • Bảo hộ và quy tắc an tồn • Áo blouse • Kính đeo bảo vệ mắt • Giày bảo vệ kín chân • Cột tóc gọn gàng • Khơng ăn, uống trong phòng. .. với hóa chất, lửa và dụng cụ thí nghiệm • Khơng được mang sandals và các loại giày dép hở chân vào phòng thí nghiệm Chỉ dẫn chung QUY TẮC AN TOÀN 17 • Mang bao tay khi tiếp xúc trực tiếp với hóa chất hoặc khi cần thiết • Ln ln đọc kỹ bài thực hành trước khi tiến hành thí nghiệm • Khơng đùa giỡn và làm những điều khơng được chỉ định của giáo viên hoặc cán bộ hướng dẫn thí nghiệm • Tuyệt đối khơng ăn, uống... phòng thí nghiệm • Chấp hành các quy định đặc thù tại phòng thí nghiệm • Khi hút hóa chất lỏng phải dùng quả bóp cao su, không được dùng miệng đề hút hóa chất lỏng bằng pipet Chỉ dẫn chung QUY TẮC AN TOÀN 16 • Khi thực hiện các thí nghiệm và phản ứng hóa học ln ln đeo kính bảo hộ để bảo vệ mắt • Mang áo blouse để bảo vệ quần áo và thân thể • Cột tóc gọn gàng tránh tiếp xúc với hóa chất, lửa và dụng cụ thí. .. thành hỗn hợp cháy với khơng khí và bốc cháy khi có nguồn lửa Biện pháp phòng cháy nổ AN TOÀN CHÁY NỔ TRONG PHÒNG NG THÍ NGHIỆM 28 Bảng 1: nhiệt độ bùng cháy của một số chất lỏng thơng thường Hóa chất Xăng A72 Axeton Xy len Dầu hỏa Heptan Toluen Nhiệt độ bùng cháy oC - 36 - 18 24 40 -4 6 Nhiên liệu AN TOÀN CHÁY NỔ TRONG PHÒNG NG THÍ NGHIỆM 28 Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đạt tới điểm chớp cháy... tiếp xúc với các chất hữu cơ có thể tự gây cháy Khái niệm chung về cháy AN TOÀN CHÁY NỔ TRONG PHÒNG NG THÍ NGHIỆM 27 Cháy các chất cháy rắn: gỗ, quần áo, giấy, các chất dẻo Cháy các chất lỏng dễ cháy, dầu mỡ, sơn… Cháy các chất khí: CH4, H2 Các kim loại dễ cháy: kali, magie Phân loại cháy và ký hiệu AN TOÀN CHÁY NỔ TRONG PHÒNG NG THÍ NGHIỆM 28 - Cháy do các hệ thống điện, thiết bò điện - Nguy cơ tạo thành... xốc làm phân hủy hợp chất azid 11 QUY TẮC AN TOÀN 12 • Khi tiến hành bài thực tập, bạn được u cầu tn thủ những ngun tắc an tồn một cách tuyệt đối Có những rủi ro xảy ra do các dụng cụ thí nghiệm, nhiệt, hố chất và các phản ứng hóa học • Biết rõ các ngun tắc sẽ giúp giữ an tồn cho bạn và những người xung quanh Hãy nắm những ngun tắc an tồn cơ bản và hỏi giáo viên hướng dẫn về những ngun tắc an tồn và... tách bỏ nguồn lửa Nhiên liệu AN TOÀN CHÁY NỔ TRONG PHÒNG NG THÍ NGHIỆM 28 -Khối lượng riêng của hơi nhiên liệu Các hơi, khí có khối lượng riêng lớn hơn khơng khí như: xăng, dầu hỏa, cacbon đisunfua, axetylen và cacbon monooxit có thể phát tán đi xa Nhiên liệu AN TOÀN CHÁY NỔ TRONG PHÒNG NG THÍ NGHIỆM 28 Phần lớn các khí như C2H2, C2H6, CH4 đều dễ cháy nổ khi có nồng độ ơxy thích hợp và khi nguồn lửa...Một số sự cố trong phòng thí nghiệm Sự kiện: Một nhân viên PTN bò TFA nhỏ vài giọt trên tay, sau đó bò đau nhức dữ dội Nguyên nhân: TFA là chất dễ bò thủy phân (trong không khí ẩm) để cho HF Chính HF đã gây bỏng Phòng ngừa: nói chung cần phải hiểu rõ tác động của hóa chất trước khi làm việc với nó - Luôn luôn mang găng tay, đồ bảo hộ lao động khi làm việc với TFA - Cần có ở PTN canxi gluconat để chữa... (các dung môi hữu cơ) + Chạy sắc ký + Sử dụng các thiết bò phân tích hiện đại - Sử dụng khí đốt gas hóa lỏng - Sử dụng các thiết bò chòu áp lực - Sắp xếp bảo quản, sử dụng hóa chất không đúng quy đònh Nguyên nhân AN TOÀN CHÁY NỔ TRONG PHÒNG NG THÍ NGHIỆM 28 -Để kiểm sốt các nguy cơ cháy nổ do hóa chất, việc đầu tiên là xác định rõ hóa chất đang sử dụng và những đặc tính riêng của nó Hầu hết hóa chất... đi bệnh xá -Khi có đám cháy: tắt hết đèn hay bếp điện trần, phủ ngọn lửa bằng khăn amiang hoặc cát, nếu cần thì dùng khí CO2 -Nếu có người bò điện giật: lập tức ngắt cầu dao điện, tách người bò nạn ra khỏi nguồn điện và làm hô hấp nhân tạo nếu bò ngất Xử lý các tai nạn thông thường AN TOÀN CHÁY NỔ TRONG PHÒNG NG THÍ NGHIỆM 23 Đònh nghóa: Cháy là phản ứng hóa học có toả nhiệt và phát ra ánh sáng Hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng: An toàn phòng thí nghiệm ThS. Phạm Nữ Ngọc Hân, Bài giảng: An toàn phòng thí nghiệm ThS. Phạm Nữ Ngọc Hân, Bài giảng: An toàn phòng thí nghiệm ThS. Phạm Nữ Ngọc Hân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay