Phương pháp tính toán chỉ số chất lượng không khí (AQI)

44 268 1
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:08

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................... 2Chương I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ(AQI) ................................................................................................................. 31.1 Khái niệm................................................................................................. 31.2 Giới thiệu về AQI..................................................................................... 3Chương II. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN AQI CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊNTHẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM................................................................................ 42.1 Phương pháp tính toán AQI của một số nước trên thế giới ....................... 42.2 Phương pháp tính toán AQI tại Việt Nam............................................... 252.3 Đánh giá các phương pháp tính toán AQI trên th ế giới và Việt Nam ...... 26Chương III. ĐỀ XUẤT AQI CHO VIỆT NAM................................................ 283.1 Tính toán AQIh theo giờ ...........................Error Bookmark not defined.3.2 Tính toán AQId theo ngày.........................Error Bookmark not defined.3.3 Tiêu chuẩn chất lượng không khí của Việt Nam.....Error Bookmark notdefined.Chương IV. TÍNH TOÁN THỬ NGHIỆM AQI.............................................. 284.1 Tính toán thử nghiệm AQI cho số liệu tại Hà Nội .................................. 324.2 Kết quả tính toán thử nghiệm AQI tại Đà Nẵng...................................... 36KẾT LUẬN.............................................................................. TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ (AQI) Hà Nội, 2011 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Chương I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ (AQI) 1.1 Khái niệm 1.2 Giới thiệu AQI Chương II PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN AQI C ỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2.1 Phương pháp tính toán AQI c số nước giới 2.2 Phương pháp tính toán AQI Việt Nam 25 2.3 Đánh giá phương pháp tính toán AQI th ế giới Việt Nam 26 Chương III ĐỀ XUẤT AQI CHO VIỆT NAM 28 3.1 Tính toán AQI h theo Error! Bookmark not define d 3.2 Tính toán AQI d theo ngày Error! Bookmark not defined 3.3 Tiêu chuẩn chất lượng không khí Việt Nam Error! Bookmark not defined Chương IV TÍNH TOÁN TH Ử NGHIỆM AQI 28 4.1 Tính toán thử nghiệm AQI cho số liệu Hà Nội 32 4.2 Kết tính toán thử nghiệm AQI Đà Nẵng 36 KẾT LUẬN 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 LỜI NÓI ĐẦU Cùng với trình phát triển kinh tế, chất lượng không khí Việt Nam, đặc biệt đô thị lớn ngày suy giảm Chất lượng không khí lại yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người, theo dõi diễn biến chất lượng không khí, cảnh báo kịp thời cho cộng đồng yêu cầu cần thiết Trên giới, nhiều quốc gia thực công bố chất lượng không khí theo thời gian thực cho cộng đồng Để thực điều quốc gia phải xây dựng mạng lưới quan trắc không khí hoàn ch ỉnh toàn lãnh thổ Được quan tâm đầu tư nhà nước cho công tác bảo vệ môi trường, mạng lưới quan trắc không khí tự động liên tục mở rộng Đây điều kiện quan trọng để cung cấp thông tin AQI cho cộng đồng Thông qua nghiên cứu phương pháp tính toán AQI đư ợc áp dụng giới Việt Nam, phương pháp tính toán AQI áp d ụng cho số liệu mạng lưới quan trắc không khí quốc gia đề xuất Từ phương pháp tính toán AQI đư ợc đề xuất, thời gian tới thông tin AQI công bố cho cộng đồng nhiều hình thức khác Chương I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ (AQI) 1.1 Khái niệm Chỉ số chất lượng không khí AQI số đại diện cho nồng độ nhóm chất ô nhiễm gồm CO, NO x, SO2, O3 bụi, nhằm cho biết tình trạng chất lượng không khí mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe người 1.2 Giới thiệu AQI Hiện giới nhiều quốc gia xây dựng phương pháp tính toán công bố AQI cho cộng đồng Phương pháp tính toán AQI đa d ạng, nhiên phương pháp có nguyên tắc chung sau: a Các thông số dùng để tính AQI Ở hầu hết quốc gia thông số sau sử dụng để tính toán AQI:  O3 trung bình 1h 8h  CO trung bình 1h 8h  SO2 trung bình 1h 24h  NO2 trung bình 1h 24h  TSP, PM-10, PM-2,5 trung bình 1h 24h b Tính toán AQI AQI tính toán cho thông số Mỗi thông số xác định giá trị AQI cụ thể, giá trị AQI cuối giá trị lớn giá trị AQI thông số (ở không dùng phương pháp tính giá tr ị trung bình cần có thông số vượt ngưỡng cho phép kết luận môi trường bị ô nhiễm có ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.) c Các khoảng giá trị AQI cảnh báo cho cộng đồng Cần phải xác định khoảng giá trị AQI khác ứng với cảnh báo khác cho cộng đồng Khi giá trị AQI nằm khoảng đó, thông điệp cảnh báo cho cộng đồng ứng với khoảng giá trị đưa Chương II PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN AQI C ỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2.1 Phương pháp tính toán AQI c số nước giới 2.1.1 Hoa Kỳ Hoa kỳ quốc gia có mạng lưới quan trắc môi trường nói chung, mạng lưới quan trắc không khí nói riêng hoàn chỉnh đồng Đây sở để xây dựng loại số, thị đưa cảnh báo kịp thời trạng diễn biến thành phần môi trường Chất lượng không khí Hoa Kỳ công bố theo thời gian thực hầu khắp lãnh thổ AQI tính toán từ thông số CO, O3, NO2, SO2, PM-10, PM-2,5 có thang đo từ – 500 Cụ thể mức AQI ý nghĩa mức cho bảng sau: Bảng: Các mức AQI Hoa Kỳ Khoảng giá trị AQI Cảnh báo cho cộng đồng chất lượng môi trường - 50 Tốt 51 - 100 Trung bình 101 - 150 Ảnh hưởng xấu đến nhóm nhạy cảm 151 - 200 Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe 201 - 300 Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe 301 - 500 Nguy hiểm Công thức tính toán số chất lượng không khí thông số (AQI phụ) Hoa Kỳ sau: Ip  I Hi  I L C p  BPL0   I L0 BPHi  BPL Trong đó: Ip: Chỉ số chất lượng môi trường môi trường không khí chất ô nhiễm p Cp: Nồng độ chất ô nhiễm p BPHi: Chỉ số Cp BPH0: Chỉ số Cp IHi: Chỉ số AQI ứng với nồng độ BPHi IL0: Chỉ số AQI ứng với nồng độ BPL0 Bảng : Các số số dùng để tính AQI Các mức O3 (ppm) 8h O3 (ppm) 1h PM1 μg/m3 24h PM2.5 (μg/m3) 24h CO SO2 (ppm) (ppm) 8h 24h AQI Ý nghĩa Tốt NO2 (ppm) 24h 0.000 0.059 - - 54 0.0 - 15.4 0.0 - 4.4 0.000 0.034 - 50 0.060 0.075 - 55 154 15.5 -40.4 4.5 - 9.4 0.035 0.144 51 - 100 0.076 0.095 0.125 0.164 155 - 40.5 - 65.4 254 9.5 12.4 0.145 0.224 101 - 150 Ảnh hưởng đến nhóm nhạy cảm 0.096 0.115 0.165 0.204 255 354 65.5 150.4 12.5 15.4 0.225 0.304 151 - 200 Tác động xấu đên sức khỏe 0.116 0.374 (0.155 0.404)4 0.205 0.404 355 424 150.5 250.4 15.5 30.4 0.305 - 0.65 - 201 - 300 0.604 1.24 Tác động xấu đến sức khỏe 0.405 0.504 425 504 250.5 350.4 30.5 40.4 0.605 - 1.25 - 301 - 400 0.804 1.64 Nguy hiểm 0.505 0.604 505 604 350.5 500.4 40.5 50.4 0.805 - 1.65 - 401 - 500 1.004 2.04 Rất nguy hiểm Trung bình Để xây dựng bảng giá trị số phải vào tiêu chuẩn quốc gia giới hạn nồng độ chất ô nhiễm môi trường không khí Bảng trình bày tiêu chuẩn không khí xung quanh Hoa Kỳ Chất ô nhiễm CO Pb NO2 O3 Bảng: Tiêu chuẩn không khí Hoa Kỳ Loại tiêu chuẩn Tiêu chuẩn a Trung bình b Trung bình b Trung bình qúy ppm (10 mg/m 3) 35 ppm (40 mg/m3) 1.5 µg/m3 Trung bình năm 0.053 ppm (100 µg/m 3) Trung bình cao 0.12 ppm (235 µg/m 3) c lần trung bình cao 0.08 ppm (157 µg/m 3) ngày d Trung bình năm 50 µg/m3 PM-10 Trung bình 24 e 150 µg/m3 PM-2,5 Trung bình năm f Trung bình 24 g 15 µg/m3 65 µg/m3 Trung bình năm 0.03 ppm (80 µg/m 3) Trung bình 24 b 0.14 ppm (365 µg/m 3) SO2 a Giá trị ngoặc giá trị tương đương b Không vượt lần năm c Không vượt lần năm d Không vượt lần năm e Sử dụng từ bách phần 98 trở xuống Để hiểu rõ công thức tính toán AQI Hoa Kỳ, ta tính toán thử nghiệm cho trường hợp cụ thể Ví dụ nồng độ O3 trung bình 0.087 ppm, xem b ảng (bảng số số) ta thấy giá trị 0.087 ppm nằm khoảng (0.076 đến 0.095) Vì giá trị AQI ứng với nồng độ 0.087 nằm khoảng 101 – 150, giá trị cụ thể tính sau: IO3  150  101 0.087  0.076  101  129 0.095  0.076 Như giá trị AQI ứng với nồng độ O3 0.087 ppm 129 Sau tính giá trị AQI thông số, ta lấy giá trị AQI cao số giá trị AQI thông số làm giá trị AQI cuối Ví dụ nồng độ O3 trung bình 0.077 ppm, nồng độ PM-2.5 40.9µg/m nồng độ CO 8.4 ppm Ta tính toán giá tr ị AQI cho thông số: 150  101 0.077  0.076  101  104 0.095  0.076 150  101 40.9  40.5  101  102 I PM  2.5  65.4  40.5 IO3  I CO  100  51 8.4  4.5  51  90 9.4  4.5 Giá trị AQI trường hợp 104, ứng với chất ô nhiễm O3 2.1.2 Braxin Tiêu chuẩn môi trường không khí xung quanh c Braxin ban hành tháng 3/1990 Hội đồng môi trường quốc gia (CONAMA) Tiêu chu ẩn môi trường không khí Braxin chia thành mức: mức hướng dẫn mức giới hạn tối đa cho phép Mức giới hạn quy định nồng độ tối đa chất ô nhiễm không khí, nồng độ chất ô nhiễm vượt giới hạn sức khỏe người bị ảnh hưởng Mức hướng dẫn giới hạn nồng độ chất ô nhiễm mong muốn đạt để chất ô nhiễm ảnh hưởng đến người hệ sinh thái Mức hướng dẫn thể mục tiêu lâu dài việc kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, mức hướng dẫn nên áp dụng cho khu bảo tồn thiên nhiên, quốc gia, không áp dụng cho khu vực phát triển (ít ngắn hạn) Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh c Bzaxin cho bảng đây: Bảng: Tiêu chuẩn chất lượng không khí Braxin Chất ô nhiễm TSP Trung bình Bụi thuốc SO2 NO2 CO µg/m³ µg/m³ 240 150 80 60 24 h1 150 150 Năm3 50 50 24 h1 150 100 Năm3 60 40 24 h1 365 100 Năm3 80 40 h1 320 190 Năm3 100 100 h1 40 40 35 ppm 35 ppm 10 10 ppm ppm 160 160 24 h h1 O3 Mức hướng dẫn Năm PM-10 Mức giới hạn h1 Ghi chú: Không vượt lần/năm Trung bình hình học (geo-mean) Trung bình số học Ngoài mức cảnh báo ô nhiễm đưa ra, nồng độ chất ô nhiễm mức cao cảnh báo cộng đồng mãnh mẽ Bảng: Các mức cảnh báo Braxin Chất ô nhiễm Cảnh báo Báo động Khẩn cấp TSP (µg/m 3) - 24h 375 625 875 PM-10(µg/m3) - 24h 250 420 500 Bụi thuốc (µg/m3) - 24h 250 420 500 SO2 x PTS (µg/m 3) - 24h 800 1.6 2.1 SO2 (µg/m3)- 24h 65 261 393 NO2 (µg/m3) - 1h 1.13 2.26 CO(ppm) - 8h 15 30 40 O3 (µg/m3) - 1h 400* 800 1000 Chỉ số chất lượng không khí công cụ toán học xây dựng để làm đơn giản hóa việc phổ biến thông tin chất lượng không khí Chỉ số xây dựng từ năm 1981 xây dựng dựa kinh nghiệm Mỹ Canada Các thông số sử dụng để tính toán AQI bao gồm: - Lưu huỳnh dioxit (SO 2) - Bụi lơ lửng (TSP) - Bụi PM-10 - Carbon monoxide (CO) - Ôzôn (O 3) - Nitơ dioxide (NO 2) Mỗi thông số xác định số phụ, số cuối giá trị lớn số phụ Công thức tính toán AQI phụ giống công thức áp dụng Hoa Kỳ: Ip  I Hi  I L C p  BPL0   I L0 BPHi  BPL Bảng: Các mức AQI tương ứng với giá trị thông số Mức AQI PM-10 O3 CO NO2 SO2 (µg/m3) (µg/m3) (ppm) (µg/m3) (µg/m3) Tốt - 50 - 50 - 80 - 4,5 - 100 - 80 Trung bình 51 - 100 50 - 150 80 - 160 4,5 - 100 - 320 80 - 365 Kém 101 - 199 150 - 250 160 - 200 15-Sep 320 - 1130 365 - 800 Xấu 200 - 299 250 - 420 200 - 800 15 - 30 1130 - 2260 800 - 1600 Nguy hại >299 >420 >800 >30 >1600 >2260 Các cảnh báo ảnh hưởng chất ô nhiễm không khí đến sức khỏe người đưa thông qua nghiên c ứu y học Braxin Các m ức AQI tác động đến sức khỏe cho bảng sau: Mức Tốt AQI Ý nghĩa - 50 Không ảnh hưởng đến sức khỏe Những người nhóm nhạy cảm (trẻ em, người cao niên người có bệnh đường hô hấp tim) có triệu Trung 51 - chứng ho khan mệt mỏi Dân số nói chung không bị ảnh bình 100 hưởng Toàn dân có triệu chứng ho khan, mệt mỏi Những người nhóm nhạy cảm (trẻ em, người cao niên 101 - người có bệnh đường hô hấp tim), có tác động nghiêm Kém 199 trọng đến sức khỏe Toàn dân có các triệu chứng ho khan, mệt mỏi, chảy nước mắt, mũi họng khó thở Có hiệu ứng nghiêm trọng 200 - sức khỏe nhóm nhạy cảm (trẻ em, người cao niên 299 người có bệnh đường hô hấp tim) Xấu Toàn dân có nguy nghiêm trọng bùng phát bệnh Nguy đường hô hấp tim mạch Tăng tử vong sớm người thuộc >299 nhóm nhạy cảm hại 2.1.3 Hồng kông Hồng Kông có mạng lưới quan trắc không khí hoạt động hiệu với 11 trạm quan trắc không khí cố định liên tục Mạng lưới quan trắc cung cấp số liệu phục vụ việc đánh giá, giám sát ch ất lượng môi trường không khí phục vụ trình đưa định bảo vệ môi trường Số liệu quan trắc mạng AQI tính theo trung bình 24 (AQI24h) giá trị tính toán AQI sử dụng số liệu quan trắc trung bình 24 AQI theo (AQIh) giá trị tính toán AQI áp dụng cho Trạm quan trắc không khí tự động cố định liên tục trạm quan trắc cố định có khả đo tự động liên tục thông số chất lượng không khí Quy chuẩn: Quy chuẩn sử dụng để tính toán AQI mức quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng không khí xung quanh hi ện hành (QCVN 05:2009/BTNMT) Các nguyên tắc xây dựng số AQI Các nguyên tắc xây dựng số AQI bao gồm: - Bảo đảm tính phù hợp; - Bảo đảm tính xác; - Bảo đảm tính quán; - Bảo đảm tính liên tục; - Bảo đảm tính sẵn có; - Bảo đảm tính so sánh Mục đích việc sử dụng số chất lượng không khí - Đánh giá nhanh chất lượng không khí cách tổng quát; - Có thể sử dụng nguồn liệu để xây dựng đồ phân vùng chất lượng không khí; - Cung cấp thông tin môi trường cho cộng đồng cách đơn giản, dễ hiểu, trực quan; - Nâng cao nhận thức môi trường Phần II TÍNH TOÁN CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ Các yêu cầu việc tính toán số chất lượng không khí - Chỉ số chất lượng không khí tính toán riêng cho số liệu trạm quan trắc không khí tự động cố định liên tục môi trường không khí xung quanh; - AQI tính toán cho thông số quan trắc Mỗi thông số xác định giá trị AQI cụ thể, giá trị AQI cuối giá trị lớn giá trị AQI thông số; - Thang đo giá trị AQI chia thành khoảng định Khi giá trị AQI nằm khoảng đó, thông điệp cảnh báo cho cộng đồng ứng với khoảng giá trị đưa Quy trình tính toán s dụng AQI đánh giá ch ất lượng môi trường không khí xung quanh Quy trình tính toán s dụng AQI đánh giá ch ất lượng môi trường không khí xung quanh bao g ồm bước sau: 29 Thu thập, tập hợp số liệu quan trắc từ trạm quan trắc môi trường không khí tự động cố định liên tục (số liệu qua xử lý) Tính toán số chất lượng không khí thông số theo công thức Tính toán số chất lượng không khí theo giờ/theo ngày So sánh số chất lượng không khí với bảng xác định mức cảnh báo ô nhiễm môi trường không khí mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe người Thu thập, tập hợp số liệu quan trắc Số liệu quan trắc thu thập phải đảm bảo yêu cầu sau: - Số liệu quan trắc sử dụng để tính AQI số liệu quan trắc trạm quan trắc không khí cố định, tự động, liên tục Số liệu quan trắc bán tự động không sử dụng việc tính AQI; - Các thông số thường sử dụng để tính AQI thông số quy định QCVN 05:2009/BTNMT bao g ồm: SO 2, CO, NO x, O3, PM10, TSP; - Số liệu quan trắc đưa vào tính toán qua xử lý, đảm bảo loại bỏ giá trị sai lệch, đạt yêu cầu quy trình quy phạm đảm bảo kiểm soát chất lượng số liệu Tính toán giá trị AQI theo a Giá trị AQI theo thông số (AQI xh) Giá trị AQI theo thông số tính toán theo công thức sau đây: AQI xh  TS x 100 QC x TSx: Giá trị quan trắc trung bình thông số X QCx: Giá trị quy chuẩn trung bình thông số X Lưu ý: Đối với thông số PM10: quy chuẩn trung bình giờ, lấy quy chuẩn TSP trung bình thay cho PM 10 AQIxh : Giá trị AQI theo thông số X (được làm tròn thành số nguyên) b Giá trị AQI theo Sau có giá trị AQIxh theo thông số, chọn giá trị AQI lớn 05 thông số thời gian (01 giờ) để lấy làm giá trị AQI theo AQIh = max(AQI hx) Trong 01 ngày, thông số có 24 giá trị trung bình 01 giờ, vậy, thông số tính toán 24 giá trị AQIxh giờ, tương ứng tính toán 24 giá trị AQI theo để đánh giá chất lượng môi trường không khí xung quanh m ức độ ảnh hưởng tới sức khỏe người theo Tính toán giá trị AQI theo ngày a Giá trị AQI theo ngày thông số 30 Đầu tiên tính giá trị trung gian AQI trung bình 24 gi thông số theo công thức sau đây: AQI x24h  TS x 100 QCx TSx: giá trị quan trắc trung bình 24 thông số X QCx: giá trị quy chuẩn trung bình 24 thông số X AQIx24: giá trị AQI tính giá trị trung bình 24 thông số X (được làm tròn thành số nguyên) Lưu ý: không tính giá trị AQI24hO3 Giá trị AQI theo ngày thông số xác định giá trị lớn số giá trị AQI theo thông số 01 ngày giá tr ị AQI trung bình 24 thông số AQI xd  max( AQI x24 h , AQI xh ) Lưu ý: Giá trị AQIdO3 = max(AQI hO3) Trong AQI dx giá trị AQI ngày thông số X b Giá trị AQI theo ngày Sau có giá trị AQI theo ngày thông số, giá trị AQI lớn thông số lấy làm giá AQI theo ngày c trạm quan trắc AQI d  max( AQI xd ) So sánh số chất lượng không khí tính toán với bảng Sau tính toán số chất lượng không khí, sử dụng bảng xác định giá trị AQI tương ứng với mức cảnh báo chất lượng không khí mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe người để so sánh, đánh giá, cụ thể sau: Khoảng giá trị AQI – 50 Chất lượng không khí Tốt 51 – 100 Trung bình 101 – 200 Kém 201 – 300 Xấu Trên 300 Nguy hại Ảnh hưởng sức khỏe Không ảnh hưởng đến sức khỏe Màu Xanh Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian bên Vàng Nhóm nhạy cảm cần hạn chế thời gian bên Da cam Nhóm nhạy cảm tránh Những người Đỏ khác hạn chế bên Mọi người nên nhà Nâu Ghi chú: Nhóm nhạy cảm bao gồm: trẻ em, người già người mắc bệnh hô hấp 31 Phần III ÁP DỤNG CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRONG CÔNG B Ố THÔNG TIN MÔI TRƯ ỜNG CHO CỘNG ĐỒNG Công bố thông tin chất lượng không khí xung quanh m ức độ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng Chỉ số chất lượng không khí sau đư ợc tính toán, xác định mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng báo cáo chất lượng không khí, báo cáo trạng môi trường Các thông tin cần đưa công bố, công khai phổ biến rộng rãi cho cộng đồng Yêu cầu nội dung thông tin công bố AQI Yêu cầu nội dung thông tin công bố AQI bao gồm: - Tên trạm quan trắc, địa điểm trạm quan trắc; - Giá trị AQI theo ngày, giá trị AQI theo mức cảnh báo ô nhiễm tương ứng với mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe người; - Thông số có mức ô nhiễm cao (thông số ứng với giá trị AQI lớn thông số có mức độ ô nhiễm cao nhất) Hình thức công bố Thông tin AQI công bố cho cộng đồng thông qua phương ti ện thông tin đại chúng báo chí, truy ền thanh, truyền hình, bảng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử Chương IV TÍNH TOÁN THỬ NGHIỆM AQI Việt Nam chưa có mạng lưới trạm quan trắc không khí tự động, có số trạm số thành phố lớn Hà Nội thành phố Đà Nẵng hai thành phố có trạm không khí cố định tự động hoạt động Việc tính toán thử nghiệm sử dụng số liệu tháng 4.1 Tính toán thử nghiệm AQI cho số liệu Hà Nội Số liệu sử dụng để tính toán thử nghiệm AQI số liệu tháng 7/2010 trạm quan trắc không khí cố định tự động đặt 556 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội Trạm quan trắc môi trường không khí tự động, cố định 556 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội thuộc Trung tâm Quan trắc Môi trường - Tổng cục Môi trường Trạm có khả quan trắc thông số môi trường gồm: Bụi (PM-10, PM2.5, PM-1) , NOx, SO2, CO, O3 thông s ố vi khí hậu như: hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, xạ mặt trời Ngoài trạm có hệ thống tự chuẩn khí trạm thiết bị phục vụ thu nhận, truyền số liệu Trạm quan trắc tự động, cố định lắp đặt cách đường giao thông Nguyễn Văn Cừ 30m nằm khuôn viên nhà tầng Tổng cục Môi trường 32 Đây trục đường giao thông có mật độ lớn, cửa ngõ phía Đông Đông Bắc Hà Nội Mật độ xe cộ trung bình khoảng 8000 chiếc/giờ có xu ngày tăng 4.1.1 Tính toán AQI theo Chỉ số chất lượng không khí AQI theo gi tính toán cho ngày tháng 7/2010 số liệu trung bình Kết tính toán thử nghiệm xem phần phụ lục Dưới AQI theo đánh giá cho số liệu ngày 15/7/2010 Chất lượng không khí qua thông số:(ngày 15/7) Nồng độ thông số ngày 15/7 biến thiên lớn ngày, thông số O3, NOx, CO, SO2 nằm giới hạn Quy chuẩn, thông số PM-10 vượt quy chuẩn TSP nhiều Kết tính toán AQI 33 Hình: Kết tính toán AQI ngày 15/7/2010 Theo kết tính toán AQI ngày 15/7 ch ất lượng không khí có nhiều nằm khoảng 100 – 200 tức cảnh báo đưa “nhóm nhạy cảm hạn chế thời gian trời” Nhận xét Việc đánh giá chất lượng không khí thông qua AQI vi ệc đánh giá qua thông số phù hợp với nhau, giá trị AQI tương ứng với thông số có mức độ ô nhiễm cao Việc đánh giá chất lượng không khí giá trị AQI tỏ đơn giản dễ hiểu cộng đồng 4.1.2 Tính toán AQI theo ngày Số liệu tháng 7/2010 sử dụng để tính toán thử nghiệm AQI.Kết tính toán cụ thể phần phụ lục 1, sau nhận xét kết tính toán từ ngày 11/7 đến 17/7 Đánh giá kết quan trắc theo thông số Đánh giá kết quan trắc theo trung bình 24 Đồ thị giá trị trung bình 24 thông số trình bày hình 34 Chất lượng môi trường không khí khu vực đặt trạm đánh giá thông qua thông số CO, SO2, O3, NOx, PM -10, loại trung bình sử dụng trung bình trung bình 24 Theo số liệu quan trắc trạm Nguyễn Văn Cừ thông số CO, SO2, O3 chưa bị ô nhiễm, thông số NOx có dấu hiệu ô nhiễm, thông số PM-10 bị ô nhiễm cao Đánh giá kết quan trắc theo trung bình Đồ thị trung bình lớn ngày thông số trình bày hình đây: 35 Kết tính toán AQI Hình: Kết tính toán AQI từ 11 đến 17/7 năm 2010 Từ kết tính toán AQI ta nhận thấy giá trị AQI chủ yếu nằm khoảng 100 – 200 (mức chất lượng môi trường kém) từ 200 - 300 (mức chất lượng môi trường xấu) Nhận xét Kết tính toán AQI tương ứng với thông số có mức độ ô nhiễm lớn Giá trị AQI thể chất lượng không khí cách đơn giản thông tin phù hợp để công bố cho cộng đồng 4.2 Kết tính toán thử nghiệm AQI Đà Nẵng 4.2.1 Tính toán AQI theo Chỉ số chất lượng không khí AQI theo gi tính toán cho ngày tháng 9/2010 số liệu trung bình Kết tính toán thử nghiệm xem phần phụ lục Dưới AQI theo đánh giá cho số liệu ngày 15/9/2010 36 Chất lượng không khí qua thông số:(ngày 15/9) Nồng độ thông số ngày 15/9 biến thiên lớn ngày, tất thông số O3, NOx, CO, SO2 nằm giới hạn Quy chuẩn Kết tính toán AQI Hình: Kết tính toán AQI ngày 15/9/2010 trạm Đà Nẵng 37 Giá trị AQI ngày 15/9 chủ yếu nằm khoảng từ – 50 (tức chất lượng không khí mức tốt), có chất lượng không khí mức 50 – 100 (chất lượng không khí mức trung bình) Nhận xét Việc đánh giá chất lượng không khí thông qua AQI vi ệc đánh giá qua thông số phù hợp với nhau, giá trị AQI tương ứng với thông số có mức độ ô nhiễm cao Việc đánh giá chất lượng không khí giá trị AQI tỏ đơn giản dễ hiểu cộng đồng 4.1.2 Tính toán AQI theo ngày Số liệu tháng 9/2010 trạm Đà Nẵng sử dụng để tính toán thử nghiệm AQI Kết tính toán cụ thể phần phụ lục 3, sau nhận xét kết tính toán từ ngày 11/9 đến 17/9 Đánh giá kết quan trắc theo thông số Đánh giá kết quan trắc theo trung bình 24 Đồ thị giá trị trung bình 24 thông số trình bày hình 38 Đánh giá kết quan trắc theo trung bình Đồ thị trung bình lớn ngày thông số trình bày hình đây: Chất lượng môi trường không khí khu vực đặt trạm đánh giá thông qua thông số CO, SO2, O3, NOx, PM -10, loại trung bình sử dụng trung bình trung bình 24 Theo số liệu quan trắc trạm Nguyễn Văn Cừ tất thông số CO, SO2, O3 , Nox, PM-10 thấp giới hạn Quy chuẩn 39 Kết tính toán AQI Hình: Kết tính toán AQI từ 11 đến 17/9 năm 2010 Từ kết tính toán AQI ta nhận thấy giá trị AQI chủ yếu nằm khoảng 050 50 – 100 (mức chất lượng môi trường tốt trung bình) Nhận xét Kết tính toán AQI tương ứng với thông số có mức độ ô nhiễm lớn Giá trị AQI thể chất lượng không khí cách đơn giản thông tin phù hợp để công bố cho cộng đồng 40 KẾT LUẬN Việc xây dựng đưa vào thực tế số chất lượng không khí Việt Nam có ý nghĩa lớn việc phổ biến cho cộng đồng thông tin số liệu môi trường Từ việc đánh giá ưu nhược điểm phương pháp tính AQI đ ã áp dụng quốc gia khác nhau, phương pháp tính toán AQI đ ề xuất phương pháp phù hợp điều kiện Việt Nam Phương pháp tính toán AQI cần liên tục cải tiến để ngày phản ánh xác chất lượng không khí đưa cảnh báo phù hợp cho cộng đồng Qua việc tính toán thử nghiệm cho thấy AQI phản ánh chất lượng không khí phù hợp với việc đánh giá thông số Trong thời gian tới thông tin AQI phổ biến cho cộng đồng thông qua phương tiện thông tin đại chúng 41 BÀI TẬP Với nguồn số liệu sau: - Số liệu ngày trạm quan trắc không khí cố định tự động liên tục - Loại số liệu: trung bình phút Yêu cầu: - Tính toán AQI ngày - Tính toán AQI ngày ngày - Vẽ biểu đồ biến thiên AQI ngày - Vẽ biểu đồ biến thiên AQI (bài tập cung cấp dạng file excel) 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Décrets, arrêtés, circulaires, TEXTES GÉNÉRAUXMINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux indices de la qualité de l’air Technical Assistance Document for the Reporting of Daily Air Quality – the Air Quality Index (AQI) - EPA-454/B-09-001 February 2009 Air Quality Index Air Quality and A Guide to Your Health - United States Environmental Protection Agency Chỉ số chất lượng không khí thành phố Hồ Chí Minh, Sở tài nguyên môi trường thành phố Hồ Chí Minh, 2006 Các trang Web http://eng.airkorea.or.kr/ http://www.pcd.go.th/indexEng.cfm http://envfor.nic.in/cpcb/aaq/aaq_std.html http://www.airquality.co.uk/standards.php#band http://www.epa.ie/whatwedo/monitoring/air/index/ http://www.environment.gov.au/atmosphere/airquality/standards.html#air 43 [...]... sau: 1 Chỉ số chất lượng không khí (viết tắt là AQI) là chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc các chất ô nhiễm trong không khí, nhằm cho biết tình trạng chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, được biểu diễn qua một thang điểm Trong hướng dẫn này chỉ số chất lượng không khí được áp dụng tính cho 02 loại: - Chỉ số chất lượng không khí theo ngày; - Chỉ số chất lượng không. .. Australia Chất lượng không khí tại Australia được công bố thông qua chỉ số chất lượng không khí Chỉ số này càng thấp tương ứng với chất lượng không khí càng tốt Các mức AQI được cho trong bảng sau: Bảng : các mức AQI đang được áp dụng tại Astralia Ý nghĩa về chất lượng không khí AQI 18 Rất tốt 0–33 Tốt 34–66 Trung bình 67–99 Kém 100–149 Rất kém Lớn hơn 150 Chỉ số chất lượng không khí được tính toán cho... dụng tại Anh, Pháp, Canada a Phương pháp áp dụng tại Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Malaysia… Phương pháp tính toán ch ỉ số chất lượng không khí AQI theo công th ức như sau: Ip  I Hi  I L 0 C p  BPL0   I L0 BPHi  BPL 0 Trong đó: Ip: Chỉ số chất lượng môi trường môi trường không khí của chất ô nhiễm p Cp: Nồng độ của chất ô nhiễm p BPHi: Chỉ số trên của Cp BPH0: Chỉ số dưới của Cp IHi: Chỉ số AQI ứng với... với việc tính toán chỉ số chất lượng không khí - Chỉ số chất lượng không khí được tính toán riêng cho số liệu của từng trạm quan trắc không khí tự động cố định liên tục đối với môi trường không khí xung quanh; - AQI được tính toán cho từng thông số quan trắc Mỗi thông số sẽ xác định được một giá trị AQI cụ thể, giá trị AQI cuối cùng là giá trị lớn nhất trong các giá trị AQI của mỗi thông số; - Thang... thức tính toán chỉ số chất lượng không khí tại Hong Kong cũng tự như công thức đang được áp dụng tại Hoa Kỳ, tuy nhiên các tham số trong công thức (các chỉ số trên và chỉ số dưới) có sự khác biệt Công thức như sau: Ip  I Hi  I L 0 C p  BPL 0   I L 0 BPHi  BPL 0 Ip: Chỉ số chất lượng môi trường môi trường không khí của chất ô nhiễm p Cp: Nồng độ của chất ô nhiễm p BPHi: Chỉ số trên của Cp BPH0: Chỉ. .. hấp chỉ hoạt động trong nhà Công thức tính toán chỉ số AQI phụ áp dụng tại Hàn Quốc tương tự tại Hoa Kỳ, công thức đó như sau: Với Ip = Chỉ số chất lượng không khí của thông số p Cp: Nồng độ của chất ô nhiễm p BPHi: Chỉ số trên của Cp BPH0: Chỉ số dưới của Cp IHi: Chỉ số AQI ứng với nồng độ BPHi IL0: Chỉ số AQI ứng với nồng độ BPL0 14 Bảng : Các chỉ số trên và chỉ số dưới dùng để xác định AQI tại Hàn... Bảo đảm tính có thể so sánh 5 Mục đích của việc sử dụng chỉ số chất lượng không khí - Đánh giá nhanh chất lượng không khí một cách tổng quát; - Có thể được sử dụng như một nguồn dữ liệu để xây dựng bản đồ phân vùng chất lượng không khí; - Cung cấp thông tin môi trường cho cộng đồng một cách đơn giản, dễ hiểu, trực quan; - Nâng cao nhận thức về môi trường Phần II TÍNH TOÁN CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ 1... trình tính toán và s ử dụng AQI trong đánh giá ch ất lượng môi trường không khí xung quanh Quy trình tính toán và s ử dụng AQI trong đánh giá ch ất lượng môi trường không khí xung quanh bao g ồm các bước sau: 29 1 Thu thập, tập hợp số liệu quan trắc từ trạm quan trắc môi trường không khí tự động cố định liên tục (số liệu đã qua xử lý) 2 Tính toán các chỉ số chất lượng không khí đối với từng thông số theo... thức 3 Tính toán chỉ số chất lượng không khí theo giờ/theo ngày 4 So sánh chỉ số chất lượng không khí với bảng xác định mức cảnh báo ô nhiễm môi trường không khí và mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe con người 3 Thu thập, tập hợp số liệu quan trắc Số liệu quan trắc được thu thập phải đảm bảo các yêu cầu sau: - Số liệu quan trắc sử dụng để tính AQI là số liệu của quan trắc của trạm quan trắc không khí cố... thông số X b Giá trị AQI theo ngày Sau khi đã có các giá trị AQI theo ngày của mỗi thông số, giá trị AQI lớn nhất của các thông số đó được lấy làm giá AQI theo ngày c ủa trạm quan trắc đó AQI d  max( AQI xd ) 6 So sánh chỉ số chất lượng không khí đã được tính toán với bảng Sau khi tính toán được chỉ số chất lượng không khí, sử dụng bảng xác định giá trị AQI tương ứng với mức cảnh báo chất lượng không khí
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp tính toán chỉ số chất lượng không khí (AQI), Phương pháp tính toán chỉ số chất lượng không khí (AQI), Phương pháp tính toán chỉ số chất lượng không khí (AQI)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay