Tính toán, thiết kế hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV cho tòa nhà đa năng tại trường đại học nha trang

211 298 0
  • Loading ...
1/211 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:02

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ 1 Mụ h gh 12 L h h 13 V i iề h i iề h Điề h h h h g h g h g h i ới gƣời 131 V i Điều h h g h i ới 132 V i iề h h g h g 14 C h h g iề h Điề h h h g h ả ấ gƣời g gh ả ấ g h ộ h i M y iều hòa tách g iều hòa dạng (tổ hợp) gọn 1.4.3 H th 4 M y iều hòa nguyên cụm M y iều hòa VRV g iề h 1.4.6 H th g â ƣớc 11 1.5 Lựa chọn h th g iều hòa thích hợp cho công trình 14 CHƢƠNG 2: KHẢO SÁT CHUNG VỀ C NG TR NH .15 2.1 Khảo sát chung công trình .15 CHƢƠNG 3: TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NHIỆT ẨM CHO CÔNG TRÌNH .18 3.1 Chọn cấ iều hòa 18 3.2 Chọn thông s h b ầu 19 3.2.1 Chọn thông s tính toán không khí nhà 19 3.2.2 Chọn thông s tính toán không khí nhà 19 3 Gió ƣơi 3.2.4 T h s ổi không khí 21 ộ không khí 22 3.2.5 Độ ồn cho phép 22 3.3 Tính toán cân nhi t ẩm .23 3 Lƣợng nhi t xạ qua kính Q11 24 i 3.3.2 Nhi t hi n truyền qua mái xạ t, Q21 28 3.3.3 Nhi t hi n truyền qua vách Q22 30 3.3.3.1 Nhi t truyề q ƣờng Q22t 30 3.3.3.2 Nhi t truyền qua kính Q22k 32 3.3.3.3 Nhi t truyền qua cửa Q22g 33 3.3.4 Nhi t hi n truyền qua sàn Q23 34 3.3.5 Nhi t hi n toả d è hiếu sáng Q31 35 3.3.6 Nhi t hi n toả máy móc Q32 36 3.3.7 Nhi t hi n nhi t ẩ d gƣời tỏa Q4 37 3.3.8 Nhi t hi n ẩ d gió ƣơi e QhN, QâN 39 3.3.9 Nhi t hi n ẩn gió lọt Q5h Q5a 40 3.3.10 Các nguồn nhi t khác Q6 41 3.3.11 Phụ tải lạnh 41 h 3.4 Thành lậ h th g iều hòa không khí 50 Sơ h th g iều hòa không khí tuần hoàn cấp 50 342 C q 3421 Q ì h ẩ ì h ƣởi ó g h 50 g h ẳng dung ẩm 51 3.4.2.2 Quá trình làm lạnh khử ẩm 51 3.4.2.3 Quá trình hòa trộn không khí 51 3.4.2.4 Quá trình gia ẩm bằ g ƣớ ƣớc 52 Đi m g c h s nhi t hi SHF: εh 52 3.4.4 H s nhi t hi h g RSHF: εhf 52 3.4.5 H s nhi t hi n tổ g GSHF: εht 53 3.4.6 H s i g: εBF 54 3.4.7 H s nhi t hi n hi u dụ g ESHF: εhef 55 348 C bƣớ h i m ẩ 56 CHƢƠNG 4: TÍNH TOÁN CÁC THIẾT B TRONG HỆ TH NG 59 4.1 Chọn máy .59 4.1.1 Giới thi u h th 412 C g Chọ d g iều hòa trung tâm VRV IV – DAIKIN 59 ấ h 60 ạnh 60 4.1.4 Chọn dàn nóng 67 ii 4.1.5 Tính chọn hi g ƣờng g ƣớ gƣ g 68 Đƣờng ng gas 68 g ƣờng ng dẫ 4.1.5.2 H th ƣớ gƣ g 70 CHƢƠNG 5: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ TH NG ĐƢỜNG NG GIÓ CẤP, GIÓ THẢI, TH NG GIÓ VÀ TĂNG ÁP CẦU THAN 72 HỆ TH NG ĐƢỜNG NG GIÓ 72 51 C hb ƣờ g 511 B ƣờ g Đƣờ g g gió ƣơi ƣờ g gió hải 73 g gió ƣơi 73 g gió hải 73 5.2 Các thiết b h h ê ƣờng ng gió .74 5.2.1 ng gió 74 5.2.2 Quạt gió 75 5.2.3 Mi ng gió 75 5.2.4 Các thiết b khác 77 Chớ gió 77 Phi ọ gió 77 5243 V 5244 V gió 77 h 78 5 Hộ iê â 78 53 T h ự Phƣơ g h h hƣớ g gió he hƣơ g h g ều 78 g ều 78 5.3.2 Tính trở lực kích hƣớc ng gió c a h th ng 79 Đƣờng ng cấ gió ƣơi (bản vẽ kèm theo) 79 5.3.2.2 Tính toán h th ng hút khí thải nhà v sinh 89 B HÚT KHÍ THẢI VÀ KHÓI HÀNH LANG KHI CÓ CHÁY 96 5.4.1 H th ng hút khí thải cho hành lang 97 5.4.2 H th ng hút khói có cháy 98 5.4.3 Tổn thất áp suất chọn quạt 99 C TÍNH TOÁN HỆ TH NG TĂNG ÁP CẦU THANG 101 5.5 Tính toán thiết kế h th ng tăng áp cầu thang .101 5.5.1 Mục tiêu c a h th ng ă g áp cầu thang 101 5.5.2 Nguyên lý c a h th ng tă g cầu thang 101 iii tính toán h th ng tă g 5.5.3 Cơ sở lý thuyết cầu thang 103 5.5.4 Tính toán thiết kế h th ng ă g áp cầu thang 104 5.4.4.1 Nguyên tắc thiết kế 104 5442 T h ă g h ầu thang 105 5.8.5 Tính cột áp c a quạt 108 5.8.6 Chọn quạ ă g p cầu thang 108 CHƢƠNG 6: TR NG B TỰ ĐỘNG HÓ CHO HỆ TH NG ĐIỀU H KH NG KHÍ VRV .110 6.1 Nhi m vụ Sơ g yê ă g a h th g iều n: 110 iều n thiết b c a h th g iều n 111 6.3 Trang b tự ộng hóa h th ng VRV .112 6.3.1 T i n tổng t 6.3.2 H th i iều n 112 g iều n 112 CHƢƠNG 7: LẮP RÁP,VẬN HÀNH HỆ TH NG ĐIỀU H KH NG KHÍ VRV112 7.1 Lắp ráp h th ng 112 7.1.1 Công tác lấy dấu 112 7.1.2 Công tác gia công , lắ 7.1.3 H th 7.1.4 Lắ 7.1.5 Lắ 7.1.5.1 Lắ 7.6 Lắ t h th ng ng gió 112 g ƣờng ng gas 115 ƣờng ng thải ƣớ gƣ g 116 t thiết b 116 t thiết b iều hòa không khí: 116 t thiết b quạt gió : 121 7.7 Ki m tra cân h ƣớc hoạ 7.8 Chạy thử, nghi h ộng 121 .121 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGH 123 TÀI LIỆU TH M KHẢO 125 PHỤ LỤC .126 iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Thông s chi tiết phòng cần trang b h th Bảng 2.2 Kết cấ g iều hòa không khí 16 ƣờng bao c a công trình 17 Bảng 2.3 Kết cấu c a trần 17 Bảng 3.1 Thông s tính toán không khí nhà 19 Bảng 3.2 Thông s tính toán nhà 19 iều hòa 1, 2, 20 Bảng 3.3 Thông s tính toán nhà cấ Bảng 3.4 Thông s tính toán trời 21 Bảng 3.5 H s ổi không khí không gian khác 21 Bảng 3.6 H s ổi không khí không gian khác 22 Bảng 3.7 Bảng li t kê giá tr h s liên quan 27 Bảng3.8.1 Th ng kê phụ tải lạnh tất h g iều hòa tầng 42 Bảng3.8.2 Th ng kê phụ tải lạnh tất h g iều hòa tầng 42 Bảng3.8.3 Th ng kê phụ tải lạnh tất h g iều hòa tầng 43 Bảng3.8.4 Th ng kê phụ tải lạnh tất h g iều hòa tầng 44 Bảng 3.8.5 Th ng kê phụ tải lạnh tất h g iều hòa tầng 45 Bảng 3.8.6 Th ng kê phụ tải lạnh tất h g iều hòa tầng 46 Bảng 3.8.7 Th ng kê phụ tải lạnh tất h g iều hòa tầng 47 Bảng 3.8.8 Th ng kê phụ tải lạnh tất h g iều hòa tầng 48 Bảng 3.8.9 Th ng kê phụ tải lạnh tất h g iều hòa tầng 10 49 Bả g Đ c tính kỹ thuật c a dàn lạnh 61 Bảng 4.2.1 S ƣợng dàn lạnh cho tầng 62 Bảng 4.2.2 S ƣợng dàn lạnh cho tầng 61 Bảng 4.2.3 S ƣợng dàn lạnh cho tầng 63 Bảng 4.2.4 S ƣợng dàn lạnh cho tầng 63 Bảng 4.2.5 S ƣợng dàn lạnh cho tầng 64 Bảng 4.2.6 S ƣợng dàn lạnh cho tầng 64 Bảng 4.2.7 S ƣợng dàn lạnh cho tầng 65 Bảng 4.2.8 S ƣợng dàn lạnh cho tầng 66 Bảng 4.2.9 S ƣợng dàn lạnh cho tầng 10 66 Bảng 4.3 s ƣợng cụm dàn nóng sử dụng cho công trình 67 v Bả g Lƣ ƣợ g gió ƣơi Bả g K h hƣớ a phòng tầng 80 ƣờng ng gió cấp tầng 81 Bảng 5.3 Tổn thất ma sát cục c a dãy ng tầng 86 Bả g K h hƣớ ƣờng ng hút không khí thải nhà v sinh tầng 92 Bả g 5 K h hƣớ ƣờng ng hút không khí thải tầng 98 Bảng 5.6 Tổn thất áp suấ q ạn ng gió hành lang 100 Bảng 5.7 So sánh tiêu chuẩn iều áp c a qu c gia 103 Bả g K h hƣớ ƣờng g ă g ầu thang 106 Bảng 7.1 Gia công h th ng ng gió 113 vi DANH MỤC HÌNH Hì h 1 M y iều hòa cửa sổ Hì h M y iều hòa tách Hì h M y iều hòa VRV 11 Hì h Sơ nguyên lý h th g iề h h g h g â ƣớ giản 13 Hình 2.1 Cấu trúc xây dựng c ƣờng 17 Hình 2.2 Cấu trúc xây dựng c a 17 Hình 3.1 Thông s nhà cho cấ iều hòa không khí 1, 2, theo tiêu chuẩn TCVN 5687 – 1992 20 Hì h Sơ tính nguồn nhi t hi n nhi t ẩn theo Carrier 24 Hì h 3 Sơ h h g iề h h Hì h Q g h ì h ƣởi ó g h g h ầ h ấ 45 ẳng dung 49 Hình 3.5.Quá trình làm lạnh khử ẩm 49 Hình 3.6 Quá trình hòa trộn không khí 49 Hình 3.7 Q ì h ă g ẩm cách phun ẩm ho ƣớc vào không khí 50 Hì h Sơ tuần hoàn cấp với h s nhi t hi n, h s quan h qua lại với i g i m H, T, O, S, N 54 Hình 4.1 Dàn lạnh âm trần (trái) cassette 59 Hình 5.1 ng gió 72 Hình 5.2 Mi ng thổi khuếch tán 73 Hì h Mũi h 74 Hình 5.4 Mi ng thổi xoáy 74 Hình 5.5 Chớp gió 75 Hình 5.6 Phin lọc gió 75 Hình 5.7 Van gió 76 Hình 5.8 Van ch n lửa 77 Hình 5.9 Hộp tiêu âm 78 vii Hì h Sơ cấ gió ƣơi h ầng 78 Hình 6.1 K h hƣớc mi ng thổi 81 Hình 6.2 Co 900 82 Hình 6.3 Tê 900 83 Hình 6.4 Côn thu (giảm) 83 Hì h Đồ th c tính c a quạt 85 Hình 6.6 Quạt MMD 314/2 87 Hình 6.7 Sơ hút khí thải toilet tầng 89 Hình 6.8 Co 900 90 Hình 6.9 Tê 900 91 Hình 6.8 Quạt hút khí thải nhà v sinh 94 Hình 6.9 Quạt HTF(A).050-II 99 Hì h Sơ nguyên lý h th g ă g ầu thang 100 Hình 7.1 Quạt ly tâm BCD 219-280 106 Hình 6.1 Sơ h th g iều n 108 Hình 6.2 Bộ iều n từ xa không dây 110 Hì h Sơ mô h th Hình 7.1 Nguyên lý hàn n i Hình 7.2 Minh họa lắ g iều n trung tâm 111 g ồng 116 t giàn lạnh 118 viii LỜI NÓI ĐẦU Điều hòa không khí nhữ g ũ g hƣ g g h k , bƣớ gầ ó hì h ây, i h ế ƣớc ta phát tri n với tỉ l ă g ƣở g ă g mùa, nhi g iều hoà không khí tạ hơ , ộ xuấ , g y h ƣớc với h h hó g Vi t nam a nhiều hãng sản xuất, kinh doanh máy thiết b Điều hòa không khí có vai trò quan trọ g s g ấ g g iều hòa không khí dùng cho h th xuất H th ại hó ầu thiết b lạ h ũ g ă g he ƣờ g ầy tiề th gƣời ngày cao ầu thực hi n có hi u công nghi p hóa, hi phát tri g ời s ng g ghi p khác Kinh tế xã hội phát tri n nhu cầu iều ki n sinh hoạt làm vi c c Trong nhữ g ă h ực quan trọ g i ƣờng ti ộẩ ƣơ g i hƣ h h h , ỹ thuậ i n tử, kỹ thuật quang họ Đ i n tử ới nóng ẩm gió Đ i với ngành kinh tế sản y gƣời ta không th tách rời kỹ thuậ iều hoà không khí với ngành i i n tử, kỹ thuật phim ảnh, máy tính ảm bảo chấ ƣợng c a sản phẩ , ảm bảo máy bì h hƣờng cần có yêu cầu nghiêm ng t móc, thiết b làm vi h thông s c ghi, ảm bảo chấ ƣợng c bi t với ƣớc ta thuộc vùng khí hậu nhi g bì h ă gƣời sản i với sức khỏe g h hƣ h h hầ ộ ẩm, nhi iều ki n ộ, ộ chứa bụi loại hoá ộc hại khác chấ Đ i với sinh viên ngành công ngh kỹ thuật nhi t - lạnh, vi c nắm vững kiến thứ iê q vi bả , ến lắ hƣơ g h hự hi tâm VRV h ề i hiết kế vi c tìm hi u công t, vận hành, sửa chữ … cần thiết Dƣới ự hƣớ g dẫ e h ThS T ầ Th Bả Tiê – T ƣờ g ại họ Nh T ghi : “T h , hiế ếh h g iề h h g, g h trung h Đ Nă g ại T ƣờ g Đại Họ Nha Trang, TP.Nha Trang, Khánh Hòa CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ 11 ụ hv ngh Từ g y ƣ gƣời iều h h ng h biế h g ộ g T iề h Ng y hợ ề Điề h h g h yh i ụ ụ h g, d gq h hè g giới h yê ỹ h ậ ƣởi ấ h hầ iề h y ƣợ gọi h gƣời h gi g h ứ ại h ậ gữ h g h h gh h g iề h ộh h h g h, h g iề h ƣợ hi q ì h hƣ hi ộ, ộ ẩ hi h y g ƣờ g h g h g X h ổ gq g h ƣơ g i hó yê ầ h i, ự h h ghi: i ă g hạ C hè g Ch g g â g ghi iê gƣời Riê g Vi N , hi ộ hỉ h h iổ h hợ h L i g hạ h g h i h ứ g i ới ả gi gƣời ó ả gi ghi hƣ: hƣơ g q h ghi hi ộ, ộ gƣời ới h ải i, d h h h g bì h ả ă ụ h q ì h ả ấ , hế biế h ƣớ h gi ƣớ d h ụ, h h g, h h , ă ại… ì h hụ hấy hầ hế g h iề iề g g gh : g h ƣợ g g h , ộ h ũ g hƣ ì h iề h h iề h h, Điề h g h ấ ứ g dụ g g iê h i h h iề h q ộ g h g Kh g ó g hâ h ầ Kh iề h , , ƣ g gi i ề h ầ ầ h g h i h g gi hấ , i i h ậ ƣơ g h “Điề H h Điề h ẩ hì ụ hi h h i ê hấ ƣợ g ới ó g ẩ i ộ hỏe g gió Cộ g ới bứ hế giới hì iề ,ở ứ iề bắ ầ iề ób ời ê hi ộ H-H’ 52.5 12.86 19.4 0.017 150x100 0.015 3.5 H-I 86.89 21.28 28.4 0.025 200x150 0.03 2.9 I-I’ 55.71 13.64 20.1 0.018 150x150 0.0225 2.48 I-J 31.18 7.64 12.33 0.011 100x100 0.01 3.12 BẢNG KÍCH THƢỚC NG GIÓ TẦNG V (l/s) %L %S S1 (m2) axb S2 (m2)  (m/s) Q-A 414.46 100 100 0.0875 350x250 0.0875 4.74 A- ’ 50.42 12.17 18.7 0.016 150x100 0.015 3.36 A-B 364.04 87.83 90.3 0.079 350x225 0.079 4.61 B-B’ 38.41 9.27 14.8 0.013 150x100 0.015 2.56 B-C 325.63 78.57 83.6 0.073 350x225 0.07 4.65 C-C’ 28.58 6.9 11.4 0.01 100x100 0.01 2.86 C-D 297.05 71.67 77.7 0.068 300x225 0.07 4.24 D-D’ 37.5 9.05 14.5 0.013 150x100 0.015 2.5 D-E 259.55 62.62 69.6 0.061 300x200 0.06 4.33 E-E’ 28.11 6.78 11.3 0.01 100x100 0.01 2.81 E-F 231.44 55.84 63.8 0.056 300x200 0.06 3.86 F-F’ 28.11 6.78 11.3 0.01 100x100 0.01 2.81 F-G 203.33 49.06 57.1 0.05 250x200 0.05 4.07 G-G’ 40.06 9.67 16.3 0.014 150x100 0.015 2.67 G-H 163.27 39.39 47.4 0.041 200x200 0.04 4.08 H-H’ 28.11 6.78 11.3 0.01 100x100 0.01 2.81 Đ g 186 H-I 135.16 32.61 40.6 0.036 200x200 0.04 3.38 I-I’ 31.79 7.67 12.3 0.011 100x100 0.01 3.18 I-J 103.37 24.94 32.4 0.028 200x150 0.03 3.45 J-J’ 50.87 12.27 18.9 0.017 150x100 0.015 3.39 J-K 52.5 12.67 19.2 0.017 150x100 0.015 3.5 BẢNG KÍCH THƢỚC NG GIÓ TẦNG V (l/s) %L %S S1 (m2) axb S2 (m2)  (m/s) Q-A 424 100 100 0.083 350x275 0.083 5.11 A- ’ 29.66 11.5 0.01 100x100 0.01 2.97 A-B 394.34 93 94.5 0.078 350x225 0.079 4.99 B-B’ 38.41 9.06 14.6 0.012 150x100 0.015 2.56 B-C 355.93 83.95 87.5 0.073 350x225 0.079 4.51 C-C’ 28.11 6.63 11.1 0.009 100x100 0.01 2.81 C-D 327.82 77.32 82.3 0.068 350x200 0.07 4.68 D-D’ 28.11 6.63 11.1 0.009 100x100 0.01 2.81 D-E 299.71 70.69 76.3 0.063 300x200 0.06 E-E’ 37.5 8.84 14.3 0.012 150x100 0.015 2.5 E-F 262.21 61.84 68.8 0.057 300x200 0.06 4.37 F-F’ 28.11 6.63 11.1 0.009 100x100 0.01 2.81 F-G 234.1 55.21 63.2 0.052 250x200 0.05 4.68 G-G’ 28.11 6.63 11.1 0.009 100x100 0.01 2.81 G-H 205.99 48.58 56.6 0.047 250X200 0.05 4.12 H-H’ 43.62 10.29 16.8 0.014 150X100 0.015 2.91 Đ g 187 H-I 162.37 38.29 46.3 0.038 200X200 0.04 4.06 I-I’ 28.11 6.63 11.1 0.009 100X100 0.01 2.81 I-J 134.26 31.67 39.7 0.033 200X175 0.035 3.84 J-J’ 31.76 7.49 11.2 0.009 100X100 0.01 3.18 J-K 102.5 24.17 31.7 0.026 200X150 0.03 3.42 K-K’ 50.87 12 18.5 0.015 150X100 0.015 3.39 K-L 51.63 12.18 18.7 0.016 150X100 0.015 3.44 188 BẢNG 8.1 KÍCH THƢỚC NG GIÓ TẦNG V (l/s) %L %S S1 (m2) axb S2 (m2)  (m/s) Q-A 503.52 100 100 0.105 350x300 0.105 4.8 A- ’ 29.66 5.89 10.3 0.011 100x100 0.01 2.97 A-B 473.86 94.11 95.1 0.1 350x300 0.1 4.74 B-B’ 38.41 7.63 12.3 0.013 150x100 0.015 2.56 B-C 435.45 86.48 89.7 0.094 300x300 0.09 4.84 C-C’ 28.11 5.58 10.3 0.011 100x100 0.01 2.81 C-D 407.34 80.9 85.4 0.09 300x300 0.09 4.53 D-D’ 28.11 5.58 9.9 0.01 100x100 0.01 2.81 D-E 379.23 75.32 70.65 0.074 300x250 0.075 5.06 E-E’ 112.5 22.34 29.8 0.031 200x150 0.03 3.75 E-F 266.73 52.97 61 0.064 300x200 0.06 4.45 F-F’ 28.11 5.58 9.9 0.01 100x100 0.01 2.81 F-G 238.62 47.39 55.4 0.058 300x200 0.06 3.98 G-G’ 28.11 5.58 9.9 0.01 100x100 0.01 2.81 G-H 210.51 41.81 49.8 0.052 250x200 0.05 4.21 H-H’ 47.24 9.38 14.8 0.016 150x100 0.015 3.15 H-I 163.27 32.43 40.4 0.042 200x200 0.04 4.08 I-I’ 28.11 5.58 9.9 0.01 100x100 0.01 2.81 Đ g 189 I-J 135.16 26.84 34.3 0.036 200x175 0.035 3.86 J-J’ 31.79 6.31 10.8 0.011 100x100 0.01 3.18 J-K 103.37 20.53 27.5 0.029 200x150 0.03 3.45 K-K’ 50.87 10.1 16.6 0.017 150x100 0.015 3.39 K-L 52.5 10.43 16.9 0.018 150x150 0.015 3.5 190 BẢNG KÍCH THƢỚC NG GIÓ TÂNG V (l/s) %L %S S1 (m2) axb S2 (m2)  (m/s) Q-A 572.68 100 100 0.12 350x350 0.12 4.77 A- ’ 29.66 5.18 9.3 0.011 100x100 0.01 2.97 A-B 543.02 94.82 95.8 0.115 350x350 0.12 4.53 B-B’ 28.11 4.91 8.8 0.011 100x100 0.01 2.81 B-C 514.91 89.91 91.9 0.11 350x350 0.12 4.29 C-C’ 112.5 19.64 26.6 0.032 200x150 0.03 3.75 C-D 402.41 70.27 76.6 0.092 300x300 0.09 4.47 D-D’ 28.11 4.91 8.8 0.011 100x100 0.01 2.81 D-E 374.3 65.36 71.58 0.086 300x300 0.09 4.16 E-E’ 112.5 19.64 26.6 0.032 200x150 0.03 3.75 E-F 261.8 45.71 53.7 0.064 250x250 0.063 4.16 F-F’ 28.11 4.91 8.8 0.011 100x100 0.01 2.81 F-G 233.69 40.81 48.8 0.059 250x250 0.063 3.71 G-G’ 48.34 8.44 13.2 0.016 150x100 0.015 3.22 G-H 185.35 32.37 40.4 0.048 250x200 0.05 3.71 H-H’ 50.19 8.76 13.4 0.016 150x100 0.015 3.35 H-I 135.16 23.6 31.1 0.037 200x200 0.04 3.38 I-I’ 31.79 5.55 9.8 0.012 150x100 0.015 2.12 I-J 103.37 18.05 25.1 0.03 200x150 0.03 3.45 J-J’ 50.87 8.88 14.4 0.017 150x100 0.015 3.39 J-K 52 9.08 14.9 0.018 150x100 0.015 3.47 Đ g 191 BẢNG KÍCH THƢỚC NG GIÓ TẦNG 10 Đ V (l/s) %L %S S1 (m2) axb S2 (m2)  (m/s) Q-A 523.03 100 100 0.105 350x300 0.105 4.77 A- ’ 32.22 6.16 10.7 0.011 150x100 0.015 2.15 A-B 490.81 93.84 94.9 0.1 350x300 0.105 4.67 B-B’ 75 14.34 20.8 0.022 200x100 0.02 3.75 B-C 415.81 79.5 84.2 0.088 300x300 0.09 4.62 C-C’ 30.66 5.86 10.3 0.011 100x100 0.01 3.07 C-D 385.15 73.64 79.6 0.084 300x300 0.09 4.28 D-D’ 75 14.34 20.8 0.022 200x100 0.02 3.75 D-E 310.15 59.3 66.5 0.07 300x250 0.075 4.14 E-E’ 53.46 10.22 16.7 0.018 150x100 0.015 3.56 E-F 256.69 49.08 57.1 0.06 300x200 0.06 4.28 F-F’ 59.89 11.45 18 0.019 200x100 0.02 2.99 F-G 196.8 37.63 45.6 0.048 250x200 0.05 3.94 G-G’ 53.46 10.22 16.7 0.018 150x100 0.015 3.56 G-H 143.34 27.41 34.9 0.037 200x200 0.04 3.58 H-H’ 34.55 6.61 11.1 0.012 100x100 0.01 3.46 H-I 108.79 20.8 27.8 0.029 200x150 0.03 3.63 I-I’ 56.29 10.76 17.3 0.018 150x100 0.015 3.75 I-J 52.5 10.04 16.5 0.017 150x100 0.015 3.5 g 192 BẢNG KÍCH THƢỚC ĐƢỜNG NG HÚT TOILET TẦNG – Đ V (l/s) %L %S S1 (m2) axb S2 (m2)  (m/s) Q-A 240 100 100 0,063 250x250 0,063 3,84 A- ’ 48 20 27 0,017 150x150 0,023 2,13 A- ’’ 48 20 27 0,017 150x150 0,023 2,13 A-B 144 60 67,5 0,043 250x200 0,05 2,88 B-B’ 48 20 27 0,017 150x150 0,023 2,13 B’-B’’ 96 40 48 0,03 200x200 0,04 2,4 g BẢNG KÍCH THƢỚC ĐƢỜNG NG HÚT TOILET TẦNG – 10 Đ V (l/s) %L %S S1 (m2) axb S2 (m2)  (m/s) Q-A 369 100 100 0,08 450x200 0,09 4,61 A-B 216 58,53 65,6 0,052 300x200 0,06 3,6 B-C 108 29,27 35,8 0,029 200x200 0,04 2,7 C-D 43,2 11,71 18,1 0,014 150x150 0,023 1,92 A-B’ 153 41,46 49,5 0,04 250x200 0,05 3,06 B’-C’ 51 13,82 20,2 0,016 150x150 0,023 2,27 g 193 BẢNG 8.6 TỔN THẤT ÁP SUẤT ĐƢỜNG NG CẤP GIÓ TƢƠI TẦNG Đ L (l/s) w(m/s) axb(mm) L(m) L (m) Q-A 415,35 4,75 350x250 13 13 A- ’ 56,29 2,81 150x100 A-B 359,05 4,54 350x225 B-B’ 52,5 2,63 100x100 B-C 306,55 3,88 350x225 C-C’ 53,46 2,67 150x100 C-D 253,09 3,6 350x200 D-D’ 22,78 2,28 100x100 D-E 230,31 3,8 300x200 E-E’ 39,25 2,62 150x100 E-F 191,06 3,47 275x200 F-F’ 53,46 3,56 150x100 F-G 137,6 3,44 250x200 G-G’ 25,72 2,57 100x100 G-H 111,88 3,2 250x200 H-H’ 39,25 2,62 150x100 H-I 72,63 2,42 200x150 I-I' 25,72 2,57 150x150 I-J 46,91 2,08 150x150 Co 415,34 Co 46,91 n P (Pa) Tê A 0,02 11,92 Tê B 0,03 9,06 0,025 10,72 2,08 3,3 0,8 2,6 4,1 3 1,4 2,2 7,5 350x250 1,8 150x150 1,05 194 Tê C Tê D 0,02 8,88 Tê E 0.02 8,78 Tê F 0,02 7,12 Tê G 0,02 6,16 Tê H 0,064 3,5 Tê I 0,125 2,6 Giả 1,02 4,56 Giả 1,02 2,69 Giả 1,02 2,57 Giả 1,02 2,57 Giả 1,02 1,46 Giả 1,02 1,09 Giả 1,02 1,13 Mi g hổi 30 ΔP (P 96,29 ` 195 PHỤ LỤC HÌNH 9.1 QUẠT HÚT KHÍ THẢI TẦNG 196 HÌNH 9.2 QUẠT CẤP GIÓ TƯƠI TẦNG 2, 3, 197 HÌNH 9.3 QUẠT CẤP GIÓ TƯƠI TẦNG 5, 6, 7, 8, 9, 10 198 HÌNH 9.4 QUẠT CẤP GIÓ TƯƠI TẦNG 11 199 HÌNH 9.5 QUẠT HÚT KHÍ THẢI TẦNG 11 200 [...]... b hạ g VRV, g ê iế , ứ g ậ i ọi yê g ầ ề ả ề ộ hế ầ h ƣớ ạ h ơ giả hơ ê soát Hình 1.4 Sơ đồ nguyên lý hệ thống điều hòa không khí trung tâm nước đơn giản 13 ấ d i - Nhƣợ i + Vì d + Cầ : g ƣớ ải ạ h ê hải b + Lắ h h ề hi ộ g, ổ g ấy gió ƣơi h hấ E e gy ớ hơ … FCU hó hă + Đ i hỏi g hâ ậ h h + Cầ h ỳ bả dƣ +H h g bơ g, ử h ghề hữ FCU ƣớ ạ h, ƣờ g g ớ hơ gg 1.5 Lựa chọn h th ng iều hòa thích hợp cho công... nhi ộ ộ ẩm c hƣơ g d g tính toán h th Hình 3.1 Thông số ngoài nhà cho cấp điều hòa không khí 1, 2, 3 theo tiêu chuẩn TCVN 5687 - 1992 20 g iều hoà B ng 3.4 T số t t á à tr Th ng s Nhi t ộ tN, Mùa Độ ẩmφN Entanpy IN Độ hứ ẩm dN C (%) (kJ/kg) (g/kgkkk) 33.7 59 84.5 19.6 o Nóng 3.2.3 G ó t ơ và số tr ổ Theo tiêu chuẩn ASHRAE 62-2007, CP13, BS 5585 không khí trong không gian iều hòa ở mức chấp nhậ thi... ì h h ă g ọng và phát tri n Ngoài i ă g ọng giảm xu ng và nếu nh chúng có th b sút cân ho c b nh tật ă h g i hƣ giới thi u ở trên Tòa nhà là một công ại, có các yêu cầu cao về vi khí hậu nên vi c g iều hòa không khí là rất cần thiết g ghi không h i ƣợc t ẹp với các trang thiết b hi lắ y b y hƣờng có i iề h ầ h hiế g h ũ g h ũ g ó h iề g h i hiế q yế C h h h g g ế q ấ h th ng iều h H h h h q hỉ h h g... 6–9 ầ giờ The yê ầ iê \ 21 giờ h ẩ u Ghi chú  Lƣợng khí cấp Bảng 3.6 H s tr o ổi không khí tại các không gian khác nhau hu vự Ghi Bội s tr o ổi chú 1 Kh ự T i hi g ộ g 4 ầ giờ 2 Kh ự ă h T i hi g 25 m3 giờ gƣời 3 C h ự The yê h ầ iê h ẩ 3.2.4 Tố T c ộ h g h ổi nhi t và mứ g h ộ ra mồ hôi c t ộ không khí lớ , ƣờ g ộ t ộ lớ t ộ gió cho phù hợp g gi iều hòa có ả h hƣở g ế ơ h gƣời với môi ƣờng xung quanh... không khí rất lạ h hƣ g d ă g biến thành nhi h h g h ập vào vỏ g i, ộ g ă g y b y b bao trùm bởi một lớp không khí nó g Hơ nữa, vì phải ảm bảo áp suất trong khoang máy bay bằng áp suất khí quy n trên m t ất nên phải ì h h g h y ũ g h g h th h lạ h g bê hi bi h g i ộ h cung cấp cho các khoang Quá g h ă g h cung cấ yb y g h Tê ộ g ơ hản lực nên chu trình iều hoà không khí là phù hợ hơ ả Ở ây hỉ cần trang. .. g h ộ ă g gi H h g i ƣơ g i ộ g, ộ i ầ ê hấ ƣợ d g g ở, h h ạ , ƣờ g họ , b h i , h ƣở g… T g Vì vậy g ì h h ăng phục vụ cho kh i ă y Hơ t và vận hành h th ữa với q y 18 g ì h hƣ giới g ĐHKK ở ây hắc chắn sẽ không g iều hoà ti n nghi cấp 3 Với h th khí trung tâm VRV IV h g iều hòa không 3 2 Chọn th ng s t nh to n b n ầu 3.2.1 C ọ t số t Th g hi t á ộ tr ộẩ h g h Nam TCVN 4088 – 1985 Thông hƣớ g dẫ g... thức rút gọn : Q11  RT max  F    nt = 378  5,02  0,628  0,51 = 607,75 W Tƣơ g ự tính toán cho tất cả các phòng Kết quả tính toán xem phụ lục 1 3.3.2 N t truy h Mái bằng c qu á bằ ạ và d t, Q21 bứ g iều hòa có 3 dạng: Ph g iều hòa nằm giữa các tầ g h g iều hòa hi ó Ph ê t  0.5(t N  tT ) , h g g h iều hòa gh bê ê ũ g = 0, Q21 = 0 iề h g h h g h g iề h hi ó k lấy theo bảng 4.15 [1] T ƣờng... Ví dụ hƣ rời g h q hƣ ột nhà máy thu c lá nế iếu thu c sẽ b rỗ g, gƣợc lại nế g ghi p d t, vải, sợi, thu c lá bột và ộ ẩm quá thấp, khi quấn sợi thu c sẽ b ộẩ 4 ọng trong các ngành công nghi p q hì iếu thu c sẽ quá ch t, ộ cần phải kh ng chế trong khoảng 21oC ến không cháy và d b m c Còn nhi 24oC, ộ ẩ T 55 ến 65% g h ực hàng không, vi iều tiết không khí cho máy bay ( c bi t cho buồ g i ũ g ở nên rất... g gi gƣời u t ó hữ g bƣớc tiến nhanh y gƣời ta không th tách rời kỹ thuậ h h gƣời cảm thấy d h hậ bê s iều tiết không khí với các i i n tử, kỹ thuật phim ảnh, máy ảm bảo chấ ƣợng cao c a các sản phẩ , ảm bảo các máy móc, thiết b làm vi hì bả tr h i n tử, kỹ thuật quang họ i gƣ hì g ở, h h ạ , h h hằ i u g h hƣ ơ h ng t về g y hầ hế h g h gƣời Tức là ta g iều hoà không khí Các nghiên cứu và Trong công... gg 1.5 Lựa chọn h th ng iều hòa thích hợp cho công trình g iều hòa thích hợp cho công trình là hết sức quan trọng, Vi c lựa chọn h th ó ảm bảo cho h th ng ứ g ƣợ ầy g iều hòa không khí thích hợp khi thỏa mãn các yêu cầu do công chung, một h th ì h ề ta cả về m t kỹ thuật, mỹ thuậ , dƣ ng, sữa chữ , ộ Đ i với T ă g ó h chọn mộ g iề h g VRV ì T h g â ă g hành chính Nếu sử dụng h th g Nhƣợ i ƣờng, sự
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán, thiết kế hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV cho tòa nhà đa năng tại trường đại học nha trang , Tính toán, thiết kế hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV cho tòa nhà đa năng tại trường đại học nha trang , Tính toán, thiết kế hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV cho tòa nhà đa năng tại trường đại học nha trang , LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ, CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH, CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NHIỆT ẨM CHO CÔNG TRÌNH, 3 Tính toán cân bằng nhiệt ẩm, Tính toán nhiệt truyền qua mái và chênh lệch nhiệt độ Q21, Hình 3.4 Quá trình sưởi nóng không khí đẳng dung ẩm, CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN CÁC THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG, Bảng 4.3 số lượng cụm dàn nóng sử dụng cho công trình, CHƯƠNG 5 : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG GIÓ CẤP, GIÓ THẢI, THÔNG GIÓ VÀ TĂNG ÁP CẦU THANG, A. HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG GIÓ, Bảng 5.2 Kích thước đường ống gió cấp tầng 2., Bảng 5.3 Tổn thất ma sát và cục bộ của dãy ống tầng 2, Bảng 5.4 Kích thước đường ống hút không khí thải nhà vệ sinh tầng 3, Bảng 5.7 So sánh các tiêu chuẩn về điều áp của các quốc gia, Bảng 5.8 Kích thước đường ống tăng áp cầu thang, CHƯƠNG 6: TRANG BỊ TỰ ĐỘNG HÓA CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VRV, 3 Trang bị tự động hóa hệ thống VRV, CHƯƠNG 7: LẮP RÁP,VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VRV, Bảng 7.1 Gia công hệ thống ống gió, 6 Lắp đặt các thiết bị quạt gió :, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay