Áp dụng hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất công việc KPI tại công ty điện lực hoài đức

94 320 1
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 16:00

LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài luận văn không trùng lặp với đề tài khóa trước Nội dung luận văn không chép luận văn nào, có không trung thực xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà nội, ngày tháng 10 năm 2016 Học viên Đỗ Quang Bình i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô Viện Kinh tế Quản lý Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội nhiệt tình giảng dạy truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt thời gian theo học trường, để áp dụng hoàn thành tốt luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới PGS TS Lê Thị Anh Vân – người tận tình bảo, hướng dẫn giúp đỡ suốt trình nghiên cứu thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn tới Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Hoài Đức, bạn bè đồng nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ trình thu thập thông tin, tham gia thảo luận tạo điều kiện thuận lợi giúp triển khai hoàn thành luận văn Cuối cùng, xin cám ơn bạn học viên lớp Cao học 14BQTKD1 chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến bổ ích cho luận văn Do hạn chế mặt thời gian, trình độ phương thức thực hiện, luận văn nhiều điểm chưa hoàn thiện, mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô, anh chị bạn để giúp hoàn thiện đề tài nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! Người thực luận văn Đỗ Quang Bình ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU .vi DANH MỤC HÌNH VẼ vii LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG ĐÁNH GÍA HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC) VÀ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT (KPI) 1.1 Tổng quan đánh giá hiệu suất công việc 1.1.1 Khái niệm đánh giá hiệu suất công việc 1.1.2 Mục đích đánh giá hiệu suất công việc 1.2 Một số phương pháp đánh giá hiệu suất công việc phổ biến 1.2.1 Phương pháp xếp hạng luân phiên 1.2.2 Phương pháp phân bổ bắt buộc 1.2.3 Phương pháp danh mục kiểm tra 1.2.4 Phương pháp thang đo dựa hành vi 1.2.5 Phương pháp chấm điểm 1.2.6 Phương pháp quản lý theo mục tiêu – (MBO) 11 1.2.7 Tổng hợp phương pháp đánh giá hiệu suất công việc 12 1.3 Phương pháp đánh giá hiệu suất công việc theo BSC KPI 15 1.3.1 Thẻ điểm cân – BSC 15 1.3.2 Chỉ số đánh giá hiệu suất công việc (KPI) 25 1.3.3 Điều kiện áp dụng thành công phương pháp BSC KPI để đánh gía hiệu suất công việc 27 iii 1.3.5 Những khó khăn thách thức ứng dụng phương pháp BSC KPI doanh nghiệp Việt Nam 32 Kết luận chương I: 34 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀI ĐỨC 35 2.1 Tổng quan Công ty điện lực Hoài Đức 35 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty điện lực Hoài Đức .35 2.2 Thực trạng công tác đánh giá hiệu suất công việc công ty Điện lực Hoài Đức 48 2.2.1 Mục tiêu đánh giá: 48 2.2.2.Tiêu chí thời gian đánh giá: 49 Chương III TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CHỈ TIÊU KPI VÀ BSC ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀI ĐỨC 59 3.1 Triển khai xây dựng tiêu KPI theo BSC đánh giá hiệu suất công việc Công ty Điện Lực Hoài Đức 59 3.2 Áp dụng tiêu KPI việc Quản lý thành tích, trả lương khen thưởng 72 3.2.1 Quản lý thành tích: 72 3.2.2 Bảng xếp loại kết thực tỷ lệ lương thành tích 74 3.2.3 Khen thưởng quý: 75 3.3 Các Giải pháp triển khai thành công phương pháp đánh giá hiệu suất công việc theo KPI BSC Công ty Điện lực Hoài Đức 78 3.3.1 Kiện toàn máy xây dựng chiến lược, lựa chọn đội ngũ xây dựng BSC/KPI phù hợp 78 KẾT LUẬN .86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết Tiếng Anh tắt Tiếng Việt BSC Balanced Scorecard Thẻ điểm cân KPI Key Performance Indicator Chỉ số đánh giá thực công việc PC Công ty Điện lực NLĐ Người lao động DNVN Doanh nghiệp Việt Nam SXKD Sản xuất kinh doanh SMART Specifi Measureable Achievable Realistic Timed SWOT Cụ thể, đo đếm được, đạt được, thực tế, có thời hạn Strengths, Weaknesses, Opportunities Điểm mạnh, điểm yếu, Cơ hội, thách thức Threats NV Nhân viên 10 ĐTXD Đầu tư xây dựng 11 SCL Sửa chữa lớn 12 SCTX Sửa chữa thường xuyên 13 VTTB Vật tư thiết bị 14 HĐ Hội đồng 15 EVN Hà Tổng công ty điện lực Nội Hà Nội 16 17 18 CSF PI Yếu tố thành công chủ Critical success factor yếu Performance Indicators Các mục tiêu đo lường để cải thiện hiệu suất Tổng quan hiệu suất KRI doanh nghiệp Key Result Indicators Các mục tiêu đo lường v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Mẫu ĐGTHCV phương pháp xếp hạng luân phiên Bảng 1.2: Bảng xếp hạng đánh giá thang đo hành vi Bảng 1.3: Biểu mẫu phương pháp đánh giá mức thang điểm theo đồ thị 10 Bảng 1.4: Ưu nhược điểm nhóm tiêu chuẩn đánh giá 13 Bảng 1.5: Đo lường vấn đề tài chiến lược 19 Bảng 2.1: Cơ cấu lao động theo trình độ 39 Bảng 2.2 Cơ cấu lao động theo độ tuổi giới tính 41 Bảng 2.3: Công suất, sản lượng tiêu biểu qua năm 42 Bảng 2.4: Tổng hợp số lượng công trình đóng điện giai đoạn 2011-2015 .43 Bảng 2.5: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 44 Bảng 2.15: ví dụ bảng đánh giá cho phòng kinh doanh 49 Bảng 3.1: KPI viễn cảnh tài 63 Bảng 3.2: KPI viễn cảnh khách hàng (9 KPI) 65 Bảng 3.3 KPI viễn cảnh quy trình nội (7 KPI) 66 Bảng 3.4 KPI Viễn cảnh lực tổ chức (7 KPI) 67 Bảng 3.5.Bộ KPI đề xuất cho Phòng Kỹ thuật an toàn 68 Bảng 3.6 KPI Phòng Kinh doanh .70 Bảng 3.7 KPI Đội quản lý điện 70 Bảng 3.8: Số lượng tiêu/ KPI cho nhóm 73 Bảng 3.9: Tỷ trọng thành tích công việc giá trị cốt lõi 73 Bảng 3.10: Chỉ tiêu giao phân chia theo cấp độ 74 Bảng 3.11: Xếp loại kết thực tỷ lệ lương thành tích 74 Bảng 3.12: Thang điểm xếp hạng mức độ hoàn thành KPI 75 Bảng 3.13: Định mức thi đua khen thưởng .75 Bảng 3.14: Đánh giá khen thưởng cá nhân .76 Bảng 3.15 Đánh giá định mức khen thưởng cuối năm 77 vi DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Quá trình quản trị theo mục tiêu .11 Hình 1.2 Các khía cạnh thẻ điểm cân .18 Hình 1.3 Những thước đo quan trọng tập hợp giá trị khách hàng .21 Hình 1.4 Mô hình chuỗi giá trị chung .21 Hình 1.5: Hệ thống chiến lược BSC Doanh nghiệp .23 Hình 1.6: Phân cấp thẻ điểm cân 24 Hình 1.7: Mô hình BSC 30 Hình 1.8: Sơ đồ chiến lược .31 Hình 2.1 Mô hình tổ chức sản xuất PC Điện lực hoài đức 36 Hình 2.2: Tỷ trọng cấu lao động theo trình độ .39 Hình 3.1: Quy trình triển khai BSC KPI vào đánh giá hiệu suất công việc Công ty điện lực Hoài đức .59 Hình 3.2: Bảng đồ chiến lược Công ty điện lực Hoài Đức 62 vii LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Trong doanh nghiệp Việt Nam nay, việc thu hút, trì phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp vô quan trọng, họ thấu hiểu sâu sắc rằng, có người, nguồn lực mạnh mẽ tạo nên phát triển bền vững lâu dài cho doanh nghiệp Cũng từ mà nhu cầu quản trị nguồn nhân lực cho đạt hiệu quả, mang lại lợi ích không cho doanh nghiệp mà ngày thân người lao động, nhu cầu có số mang tính định lượng phản ánh rõ chất lượng hiệu quản trị nguồn nhân lực trở thành mối quan tâm hàng đầu nhà quản trị doanh nghiệp Đánh giá hiệu suất công việc hoạt động quản trị nguồn nhân lực quan trọng luôn thực tất tổ chức, không phục vụ nhiều mục tiêu quản lý nhân mà trực tiếp cải thiện thực công việc NLĐ Nó cầu nối nhà quản lý NLĐ, vừa gắn bó mật thiết với lợi ích cá nhân NLĐ, vừa sở để nhà quản lý đưa sách lương, thưởng, đào tạo phát triển, thăng tiến…cho nhân viên Nếu thực cách công bằng, minh bạch giúp tổ chức vừa đạt kết qủa sản xuất kinh doanh cao, vừa có đội ngũ lao động nhiệt tình, tận tâm hết lòng với công việc, trung thành muốn gắn bó lâu dài với tổ chức Ngược lại, dẫn đến mâu thuẫn nội tổ chức, lãnh đạo với NLĐ, NLĐ với nhau, gây tâm lý chán nản, không làm việc làm việc cách chống chế, kết thúc nhân viên giỏi Để đánh giá hiệu suất công việc nguồn nhân lực hầu hết công ty sử dụng hiệu suất đo lường KPI Hiệu suất đo lường KPI khắc phục hạn chế phương pháp truyền thống đo lường suất, quản lý theo phương pháp tài chính, là: chu kỳ đo dài (chậm chân việc cải tiến), chưa rõ vấn đề (cái gì, đâu ai) Xuất phát từ thực tiễn tác giả chọn đề tài “ÁP DỤNG HỆ THỐNG CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC KPI TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀI ĐỨC” Ứng dụng hệ thống số đo lường hiệu suất công việc KPI giúp cho công ty điện lực Hoài Đức nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh suất lao động thời gian tới Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu BSC nên có số mục tiêu sau - Về lý luận: Hệ thống hóa lý luận đánh giá hiệu suất công việc KPI; Nghiên cứu phương pháp KPI cách ứng dụng phương pháp vào công tác đánh giá cán bộ, nhân viên - Về thực tiễn: Nghiên cứu, áp dụng KPI giúp cho nhà quản lý công ty Điện Lực Hoài Đức triển khai chiến lược lãnh đạo thành mục tiêu quản lý chương trình hành động cụ thể cho phận, lĩnh vực Xây dựng KPI để đánh giá cán bộ, nhân viên Điện lực Hoài Đức Đề xuất quy trình áp dụng KPI vào đánh giá cán bộ, nhân viên, triển khai thực bước theo quy trình đề xuất biện pháp hỗ trợ thực áp dụng KPI vào đánh giá cán nhân viên Từ nâng cao hiệu công tác đánh giá cán bộ, nhân viên hiệu SXKD Điện lực Hoài Đức Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Áp dụng hiệu suất công việc KPI - Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: Tại Công ty Điện Lực Hoài Đức; + Thời gian: Giai đoạn từ năm 2011 đến 2015 Qua đề xuất kết cấu cho việc quản trị nguồn nhân lực phù hợp với quản trị chiến lược thời kỳ tới Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu thống kê, tổng hợp, phân tích từ nguồn thông tin thứ cấp - Phương pháp điều tra khảo sát: Đối tượng điều tra, khảo sát: Nhân viên làm việc Công ty Điện lực Hoài Đức; Nội dung điều tra, khảo sát: Thực theo Phụ lục đính kèm luận văn này; cách điều tra - xử lý: điều tra trực tiếp thông qua phát phiếu lấy ý kiến phân tích số liệu - Phương pháp thu thập thông tin + Thông tin thứ cấp: Thu thập từ báo cáo tài chính, báo cáo nội Công ty Điện lực Hoài Đức, quy chế, quy định quy trình nội bộ, kết đánh giá nhân viên, tài liệu đề án nâng cao hiệu quả, suất lao động Điện lực Hoài + Thông tin sơ cấp: Điều tra khảo sát số CBNV Công ty Điện lực Hoài Đức Kết cấu đề tài Ngoài trang bìa chính, bìa phụ, mục lục, tài liệu tham khảo, cấu trúc đề tài sau: - Chương 1: Cơ sở lý luận hệ thống đánh giá nhân viên phương pháp thẻ điểm cân (BSC) số hiệu suất đo lường (KPI) Chương làm rõ sở lý luận hệ thống đánh giá hiệu suất công việc phương pháp đánh giá nhân viên thông qua số đo lường hiệu suất KPI dựa tảng phương pháp thẻ điểm cân BSC - Chương 2: Thực trạng công tác quản lý đánh giá hiệu suất công việc Công ty điện lực Hoài Đức Nội dung chương đề cập đến thực trạng công tác quản lý đánh giá nhân viên Công ty điện lực Hoài Đức hạn chế hệ thống đánh giá gặp phải - Chương 3: Triển khai xây dựng tiêu KPI để đánh giá hiệu suất công việc Công ty điện lực Hoài Đức Bảng 3.8: Số lượng tiêu/ KPI cho nhóm Số lượng KPI/chỉ tiêu STT Nhóm chức vụ Nhóm A Nhóm B Nhóm C GĐ, P.GĐ, trưởng phó phòng Từ - 10 Từ - 10 Từ - 2 Đội trưởng, Đội phó; trạm trưởng, tổ Từ - 10 Từ - 10 Từ - Nhân viên có KPI Từ - 10 Từ - 10 Từ - Nhân viên KPI Từ - 10 Từ - 10 (Nguồn: Công ty Điện lực Hoài Đức) Từ - Tỷ trọng phần trăm cần tuân thủ nguyên tắc sau: Tỷ trọng phần trăm mục KPI tối thiểu phải 5% Đối với Nhân viên nhân viên quyền tỷ trọng phần dành cho cấp quản lý, nên tăng tỷ trọng tối đa mục theo mức quy định - Tỷ trọng phần I phần II: Bảng 3.9: Tỷ trọng thành tích công việc giá trị cốt lõi Phần Phần I: Phần II: đánh giá Thành tích công việc Giá trị cốt lõi Tỷ trọng 80% 20% Tổng cộng 100% (Nguồn: Công ty Điện lực Hoài Đức) Các tỷ trọng quy định phần thay đổi tùy theo mục tiêu chiến lược Công ty công bố trước giao tiêu Đối với khối vận hành, quản lý DDK TBA, Phần I: Thành tích công việc 80% phân bổ 20% cho phần KPI thuộc nhóm Tài Chính (60% phân bổ cho KPI lại) Lưu ý: Trường hợp mục tiêu không thực mục tiêu đánh giá = (những trường hợp có thay đổi tiêu yêu cầu người giao tiêu cần phải thực đăng ký lại với phòng TCHC trước thời điểm đánh giá theo quy định 03 ngày) Các tiêu giao phân chia theo mức độ dựa nguyên tắc sau: 73 Bảng 3.10: Chỉ tiêu giao phân chia theo cấp độ Mức Định lượng Định tính < 80% Hoàn thành thấp KPI/chỉ tiêu (kém/ không đạt) 80- 95 – 100 – ≤110% Giỏi (% phần vượt = %Thành tích 100%) 111% + % vượt x 1.2 > 110% Xuất sắc (% phần vượt = %Thành tích 110%) (Nguồn: Công ty Điện lực Hoài Đức) 74 Ghi chú: Các trường hợp không hoàn thành đánh giá thành tích thời hạn quy định mức lương đạt thành tích tối đa không 80% (Lương thành tích quy định) 3.2.3 Khen thưởng quý: Hàng quý, công ty tổ chức bình chọn cá nhân xuất sắc: Tiêu chí bầu chọn Cá nhân xuất sắc quý: Khi lựa chọn cần tuân thủ nguyên tắc sau: (1) - Thành tích kỳ; (2) – Cải tiến kỳ; (3) – Mức độ hợp tác phối hợp thực công việc Bảng 3.12: Thang điểm xếp hạng mức độ hoàn thành KPI Mức độ hoàn thành chung KPI Tỷ lệ đạt mục tiêu Vượt xa yêu cầu ≥110.00% Vượt yêu cầu 100.00– [...]... LUẬN VỀ HỆ THỐNG ĐÁNH GÍA HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC) VÀ CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT (KPI) 1.1 Tổng quan về đánh giá hiệu suất công việc 1.1.1 Khái niệm đánh giá hiệu suất công việc Đánh giá hiệu suất công việc còn được hiểu là một hệ thống chính thức xét duyệt sự hoàn thành công việc của một cá nhân, đơn vị theo định kỳ Hay nói cách khác đánh giá hiệu suất làm việc của... điểm của chỉ số đo lường hiệu suất KPI KPI là những chỉ số nhằm đo lường hiệu quả hay sự thành công của các hoạt động trong tổ chức, nhằm đạt được mục tiêu mà nhà quản trị đưa ra Mỗi một chức danh, phòng, ban, bộ phận sẽ có bản mô tả công việc hoặc kế hoạch làm việc hàng tháng Các nhà quản trị sẽ áp dụng các chỉ số đánh giá hiệu quả các hoạt động đó Mỗi chức danh, phòng, ban lại có những chỉ số KPI riêng,... Specific – Cụ thể, rõ ràng Các chỉ số đưa ra phải thật cụ thể, rõ ràng Các chỉ số khi đưa ra phải giải thích được, chỉ số này nói lên điều gì? Tại sao lại lựa chọn chỉ số này? Chỉ số này được đo lường như thế nào? - Measureable – Có thể đo đếm được Chỉ số KPI chỉ có giá trị khi được xác định và đo lường một cách chính xác - Achievable – Có thể đạt được Có rất nhiều các chỉ số KPI đo lường được nhưng lại không... thuộc, Phòng chức năng và cá nhân 1.3.2 Chỉ số đánh giá hiệu suất công việc (KPI) 1.3.2.1 Khái niệm KPI – Key Performance Indicators trong tiếng Anh được hiểu là các chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu, hay chỉ số đo lường sự thành công (Key Success Indicators), hay còn được gọi bằng tên phổ biến là chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động, được xây dựng nhằm đánh giá được hiệu quả, sự tăng trưởng của các hoạt... các hoạt động xã hội”, chỉ số này không phải là KPI Với các trường học lại không quan tâm tới lợi nhuận, do đó sẽ xây dựng những chỉ số KPI khác Những chỉ số như “tỉ lệ tốt nghiệp” và “tỉ lệ kiếm việc thành công sau tốt nghiệp” phản ánh sứ mệnh và mục tiêu của nhà trường b Tiêu chuẩn chỉ số đo lường hiệu suất KPI: Vì KPI phản ánh mục tiêu của doanh nghiệp nên chỉ số này phải áp ứng được tiêu chuẩn... giá một cách có hệ thống kết quả công việc, phương pháp làm việc, những phẩm chất và kỹ năng có liên quan đến công việc của nhân viên 1.1.2 Mục đích của đánh giá hiệu suất công việc Việc đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên nhằm mục đích nắm được các thông tin phản hồi từ nhân viên trong quá trình đánh giá, từ đó cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên bằng cách sửa chữa, điều chỉnh những sai... những chỉ số nằm ngoài khả năng đo lường thực tế, hoặc những KPI không đúng với thực tế công việc - Timed – Có thời hạn Các chỉ số này được áp dụng trong thời gian bao lâu, khi nào? Mỗi KPI cần phải có mục tiêu rõ ràng: Cần phải đặt ra mục tiêu cho mỗi chỉ số KPI Ví dụ như doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành nhà tuyển dụng hàng đầu cần đưa “Tỉ lệ thay thế nhân viên” thành các chỉ số KPI Chỉ số này... nghĩa là “tổng số nhân viên tự nguyện xin nghỉ việc chia cho tổng số nhân viên ban đầu” và cách đo lường chỉ số này đã được thiết lập bằng cách thu thập dữ liệu từ hệ thống thông tin của phòng nhân sự Sau đó đặt mục tiêu cho chỉ số KPI, ví dụ như “Giảm tỉ lệ thay thế nhân viên 5% một năm” KPI là những thước đo có thể lượng hóa được: Chỉ số KPI chỉ có giá trị khi được xác định và đo lường một cách chính... tổ chức cũng như tạo động lực phấn đấu cho nhân viên, đặc biệt là các nhân viên giỏi 1.3.3 Điều kiện áp dụng thành công phương pháp BSC và KPI để đánh gía hiệu suất công việc 1.3.3.1 Sự cam kết của Lãnh đạo cấp cao Lãnh đạo cấp cao phải tận tâm xây dựng và chỉ đạo toàn bộ tổ chức sử dụng các chỉ số hiệu suất cốt yếu và bất kỳ một thẻ điểm cân bằng nào có chứa các chỉ số hiệu suất cốt yếu này Sự cam kết... Doanh nghiệp áp dụng BSC /KPI thì mô tả công việc của các chức danh cũng cần tiến hành theo phương pháp BSC /KPI Các nhiệm vụ và các chỉ tiêu đánh giá đầu ra cần gắn với chỉ số hiệu suất và kết quả của cá nhân Có như thế mới có căn cứ đánh giá nhân viên rõ ràng, cụ thể và có thể định lượng được 1.3.3.7 Xây dựng cơ sở dữ liệu để lưu tất cả KPI Việc lưu trữ đầy đủ các chỉ số đo lường hiệu suất giúp các
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất công việc KPI tại công ty điện lực hoài đức, Áp dụng hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất công việc KPI tại công ty điện lực hoài đức, Áp dụng hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất công việc KPI tại công ty điện lực hoài đức, Việc đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên nhằm mục đích nắm được các thông tin phản hồi từ nhân viên trong quá trình đánh giá, từ đó cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên bằng cách sửa chữa, điều chỉnh những sai sót và hạn chế trong quá tr..., Bảng 1.1: Mẫu ĐGTHCV bằng phương pháp xếp hạng luân phiên, - Các chỉ tiêu đánh giá thường tách rời nhau, không liên kết với nhau và thường chỉ sử dụng cho một số bộ phận nhất định., Các chỉ tiêu đánh giá thường được xây dựng để đánh giá về một mặt nào đó và giữa các chỉ tiêu thì không có sự gắn kết với nhau. Với lại, mỗi bộ chỉ tiêu chỉ sử dụng để đánh giá cho một bộ phận nào đó., Bảng 1.5: Đo lường các vấn đề tài chính chiến lược, Hình 1.6: Phân cấp thẻ điểm cân bằng, Hình 1.8: Sơ đồ chiến lược, TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀI ĐỨC, (Nguồn: Công ty Điện lực Hoài Đức), Hình 2.2: Tỷ trọng cơ cấu lao động theo trình độ, Bảng 2.5: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Bảng 2.15: ví dụ bảng đánh giá cho phòng kinh doanh, TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CHỈ TIÊU KPI VÀ BSC ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀI ĐỨC, Hình 3.1: Quy trình triển khai BSC và KPI vào đánh giá hiệu suất công việc Công ty điện lực Hoài đức, Bảng 3.1: KPI viễn cảnh tài chính, Bảng 3.14: Đánh giá khen thưởng cá nhân, c- Khen thưởng động viên, khuyến khích:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay