Nghiên cứu tính toán tổn thất nhiệt của hầm bảo quản lạnh tàu đánh cá vỏ gỗ cỡ nhỏ trong điều kiện khai thác trên biển

163 159 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 15:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG  LÊ QUỐC TIẾN NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN TỔN THẤT NHIỆT CỦA HẦM BẢO QUẢN LẠNH TÀU ĐÁNH CÁ VỎ GỖ CỠ NHỎ TRONG ĐIỀU KIỆN KHAI THÁC TRÊN BIỂN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH : KỸ THUẬT TÀU THỦY KHÁNH HÒA - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG  LÊ QUỐC TIẾN NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN TỔN THẤT NHIỆT CỦA HẦM BẢO QUẢN LẠNH TÀU ĐÁNH CÁ VỎ GỖ CỠ NHỎ TRONG ĐIỀU KIỆN KHAI THÁC TRÊN BIỂN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH : KỸ THUẬT TÀU THỦY GVHD : TS PHẠM THANH NHỰT KHÁNH HÒA - 2016 i MỤC LỤC Trang DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH vii LỜI CÁM ƠN .x LỜI NÓI ĐẦU xi CHƢƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.2 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH BẢO QUẢN TRÊN TÀU CÁ HIỆN NAY 1.2.1 Đặc điểm tàu cá vỏ gỗ Việt Nam 1.2.1.1 Khái quát tàu cá vỏ gỗ: 1.2.1.2 Cấu tạo tàu cá vỏ gỗ .4 1.2.2 Các phƣơng pháp bảo quản thủy sản 1.2.3 Tình hình bảo quản thủy sản trên tàu cá nƣớc ta 1.2.4 Những nguyên nhân gây tổn thất hải sản sau khai thác 1.2.5 Những yêu cầu trình bảo quản thủy sản .10 1.2.5.1 Làm lạnh giữ thủy sản nhiệt độ thấp 10 1.2.5.2 Thời hạn sử dụng cá bảo quản lạnh .10 1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC 12 1.3.1 Tình hình nghiên cứu nƣớc: 12 1.3.1.1 Hầm bảo quản vật liệu truyền thống 12 1.3.1.2 Hầm bảo quản với vật liệu Foam P.U 12 1.3.1.3 Hầm ngâm hạ nhiệt thân cá 13 1.3.1.4 Bảo quản hệ thống lạnh thấm 14 1.3.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 15 1.3.2.1 Sử dụng nƣớc biển để sản xuất đá vảy tàu 15 1.3.2.2 Phƣơng pháp bảo quản sau đánh bắt công nghệ sử dụng đá khô 16 1.4 LÝ DO, MỤC TIÊU, ĐỐI TƢỢNG, PHƢƠNG PHÁP, Ý NGHĨA VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .16 ii 1.4.1 Lý chọn đề tài 16 1.4.2 Mục tiêu đề tài 17 1.4.3 Đối tƣợng phạm vi đề tài 17 1.4.4 Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài 17 1.4.5 Nội dung nghiên cứu 18 1.4.6 Ý nghĩa đề tài .19 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 20 2.1 CƠ SỞ TÍNH TOÁN TỔN THẤT NHIỆT .20 2.1.1 Tính chất chung tƣợng trao đổi nhiệt 20 2.1.2 Các phƣơng thức trao đổi nhiệt .20 2.1.2.1 Dẫn nhiệt 20 2.1.2.2 Tỏa nhiệt (Trao đổi nhiệt đối lƣu) 21 2.1.2.3 Bức xạ 21 2.1.2.4 Trao đổi nhiệt phức hợp .22 2.1.2.5 Dẫn nhiệt ổn định 23 2.1.2.6 Dẫn nhiệt không ổn định 23 2.1.3 Phân loại kho lạnh bảo quản thủy sản .24 2.1.4 Phân loại buồng lạnh bảo quản thủy sản 26 2.1.5 Các vật liệu cách nhiệt dùng kho lạnh 28 2.1.5.1 Nhiệm vụ yêu cầu vật liệu cách nhiệt .28 2.1.5.2 Các vật liệu cách nhiệt 30 2.1.6 Các vật liệu cách ẩm dùng kho lạnh 34 2.1.6.1 Nhiệm vụ yêu cầu vật liệu cách ẩm 34 2.1.6.2 Các vật liệu cách ẩm .34 2.1.7 Lý thuyết để tính toán cho tổn thất nhiệt hầm lạnh 37 2.1.7.1 Dòng nhiệt qua kết cấu bao che Q1 38 2.1.7.2 Dòng nhiệt sản phẩm tỏa Q2 39 2.1.7.3 Dòng nhiệt mở cửa Q3 40 2.1.8 Xác định chiều dày cách nhiệt 40 iii 2.1.9 Đặc điểm loại đá dùng bảo quản cá 40 2.2 KẾT CẤU HẦM BẢO QUẢN CÁC LOẠI TÀU CÁ 42 2.2.1 Tàu cá vỏ gỗ 42 2.2.1.1 Kết cấu hầm Gỗ (vỏ) – Xốp – Gỗ (ốp) 44 2.2.1.2 Kết cấu hầm Gỗ (vỏ) – Bạt – Xốp – Bạt - Gỗ(ốp) 45 2.1.2.2 Kết cấu hầm Gỗ (vỏ) – PU – Mút cách nhiệt .46 2.1.2.3 Kết cấu hầm Gỗ (vỏ) – Foam (PU) – Ván ốp .47 2.1.2.4 Kết cấu hầm Gỗ (vỏ) – Foam (PU) – Composite 49 2.1.2.5 Kết cấu hầm Gỗ (vỏ) – Foam (PU) – Inox 304L 50 2.1.3 Tàu cá vỏ composite 51 2.1.3.2 Kết cấu hầm FRP – Foam (PU) – FRP 52 2.1.3.3 Kết cấu hầm FRP – Foam (PU) – Inox 54 2.1.4 Tàu cá vỏ thép 55 2.1.4.2 Kết cấu hầm Thép (vỏ) – Foam (PU) – FRP 56 2.1.4.3 Kết cấu hầm Thép (vỏ) – Foam (PU) – Inox 57 2.3 CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY RA TỔN THẤT NHIỆT TRÊN TÀU CÁ VỎ GỖ CỠ NHỎ Ở NƢỚC TA HIỆN NAY 58 2.3.1 Kết cấu hầm bảo quản 58 2.3.2 Miệng hầm 58 2.3.3 Giữa hầm môi trƣờng .59 2.3.4 Vật liệu cách nhiệt hầm 59 2.3.5 Do sản phẩm mang vào .59 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 60 3.1 CẤU TRÚC HẦM VÀ HỆ SỐ CÁCH NHIỆT CỦA CÁC KẾT CẤU 60 3.1.1 Lựa chọn tàu tính toán 60 3.1.2 Kích thƣớc hầm bảo quản tàu cá vỏ gỗ 60 3.1.2.1 Kích thƣớc thực tế hầm bảo quản 60 3.1.2.2 Kích thƣớc mô 61 3.1.3 Kết cấu hầm bảo quản 62 iv 3.1.4 Xác định hệ số truyền nhiệt kết cấu 66 3.1.5 Tính kiểm tra tƣợng đọng sƣơng 67 3.1.6 Tính kiểm tra đọng ẩm: 68 3.2 TÍNH TỔN THẤT NHIỆT HẦM BẢO QUẢN TÀU CÁ ĐÃ CHỌN 68 3.2.1 Tổn thất nhiệt truyền nhiệt qua kết cấu bao che Q1 69 3.2.2 Tổn thất nhiệt sản phẩm mang vào Q2 72 3.2.2.1 Tổn thất sản phẩm mang vào Q21 72 3.2.2.2 Tổn thất làm lạnh khay nhựa Q22 74 3.2.3 Tổn thất mở nắp hầm Q3 75 3.2.4 Kết tính lƣợng tổn thất nhiệt khối lƣợng đá tan hầm bảo quản 75 3.3 SO SÁNH NHIỆT LƢỢNG TỔN THẤT ĐỐI VỚI CÁC KẾT CẤU HẦM KHÁC NHAU 118 3.3.1 Hệ số truyền nhiệt kết cấu hầm bảo quản tàu cá vỏ gỗ 118 3.3.2 So sánh nhiệt lƣợng tổn thất qua kết cấu bao che Q1 kết cấu hầm khác 119 CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 121 4.1 KẾT LUẬN .121 4.2 ĐỀ XUẤT 122 4.3 QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ TRONG HẦM BẢO QUẢN VỚI CÁC CHIỀU DÀY CÁCH NHIỆT KHÁC NHAU ĐƢỢC LẤY THÔNG QUA MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM 124 4.3.1 Chuẩn bị dàn làm lạnh bể thử mô hình 124 4.3.2 Chuẩn bị mô hình 125 4.3.3 Tiến hành thử mô hình 128 4.3.4 Kết trình thay đổi nhiệt độ đƣợc đo mô hình 129 4.3.4.1 Mẫu thử 30-70-20, 30- 100-20, 30-150-20 129 4.3.4.2 Mẫu thử 40-70-20, 40- 100-20, 40-150-20 130 4.3.4.3 Mẫu thử 45-70-20, 45- 100-20, 45-150-20 131 v DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1.1: Thời gian bảo quản cá nhiệt độ khác 10 Bảng 2.1: Đặc điểm loại đá dùng bảo quản thủy sản 41 Bảng 3.1: Hầm bảo quản với kết cấu Gỗ (vỏ) - foam – composite (mạn tàu) 63 Bảng 3.2: Các lớp hầm tàu cá vỏ gỗ vị trí sƣờn với kết cấu Gỗ (vỏ) - Gỗ (sƣờn, đà) – Composite (FRP) 63 Bảng 3.3: Các lớp hầm tàu cá vỏ gỗ vị trí sống dọc mạn với kết cấu Gỗ (vỏ) - Foam – Gỗ (dầm dọc) 63 Bảng 3.4: Các lớp hầm tàu cá vỏ gỗ vị trí sống 64 Bảng 3.5: Các lớp vách hầm với kết cấu Gỗ (vách) – Foam – Composite (FRP) 64 Bảng 3.6: Các lớp vách hầm với kết cấu Gỗ (vách) – Gỗ (nẹp) – Composite 64 Bảng 3.7: Các lớp mạn hầm với kết cấu Gỗ (vỏ) – Gỗ (sƣờn) – Gỗ (dầm) 64 Bảng 3.8: Boong hầm bảo quản với kết cấu Gỗ (vỏ) - Foam – Composite (FRP) 65 Bảng 3.9: Đáy hầm bảo quản với kết cấu Gỗ (vỏ) - Foam – composite 65 Bảng 3.10: Đáy hầm bảo quản vị trí dầm dọc đáy với kết cấu Gỗ (vỏ) Foam – Gỗ (dầm) 65 Bảng 3.11: Đáy hầm bảo quản vị trí sƣờn với kết cấu Gỗ (vỏ) - Gỗ (đà) Composite 65 Bảng 3.12: Các lớp đáy hầm với kết cấu Gỗ (vỏ) – Gỗ (sƣờn) – Gỗ (dầm) 66 Bảng 3.13: Hệ số truyền nhiệt vị trí kết cấu 67 Bảng 3.14: Hệ số truyền nhiệt lớn để bề mặt không bị đọng sƣơng tai mức nhiệt độ khác hầm lạnh 68 Bảng 3.15: Diện tích bề mặt theo kết cấu khác hầm bảo quản 70 Bảng 3.16: Tổn thất nhiệt qua kết cấu bao che 70 Bảng 3.17: Tổn thất nhiệt xạ mặt trời 71 Bảng 3.18: Tổng tổn thất nhiệt qua kết cấu bao che ngày tƣơng ứng với mức nhiệt độ hầm 72 Bảng 3.19: Khối lƣợng nƣớc đá hầm bảo quản 73 Bảng 3.20: Tổn thất nhiệt sản phẩm mang vào Q21 tƣơng ứng với mức nhiệt độ bảo quản 73 Bảng 3.21: Tổn thất nhiệt mở nắp hầm Q3 75 vi Bảng 3.22: Tổn thất nhiệt Q khối lƣợng đá tan hầm tàu hoạt động biển 30 ngày nhiệt độ hầm 0oC hầm chứa cá gầy 76 Bảng 3.23: Tổn thất nhiệt Q khối lƣợng đá tan hầm tàu hoạt động biển 30 ngày nhiệt độ hầm 0oC hầm chứa cá béo 79 Bảng 3.24: Tổn thất nhiệt Q khối lƣợng đá tan hầm tàu hoạt động biển 30 ngày nhiệt độ hầm 1oC hầm chứa cá gầy 83 Bảng 3.25: Tổn thất nhiệt Q khối lƣợng đá tan hầm tàu hoạt động biển 30 ngày nhiệt độ hầm 1oC hầm chứa cá béo 86 Bảng 3.26: Tổn thất nhiệt Q khối lƣợng đá tan hầm tàu hoạt động biển 30 ngày nhiệt độ hầm 2oC hầm chứa cá gầy 90 Bảng 3.27: Tổn thất nhiệt Q khối lƣợng đá tan hầm tàu hoạt động biển 30 ngày nhiệt độ hầm 2oC hầm chứa cá béo 93 Bảng 3.28: Tổn thất nhiệt Q khối lƣợng đá tan hầm tàu hoạt động biển 30 ngày nhiệt độ hầm 3oC hầm chứa cá gầy 97 Bảng 3.29: Tổn thất nhiệt Q khối lƣợng đá tan hầm tàu hoạt động biển 30 ngày nhiệt độ hầm 3oC hầm chứa cá béo 100 Bảng 3.30: Tổn thất nhiệt Q khối lƣợng đá tan hầm tàu hoạt động biển 30 ngày nhiệt độ hầm 4oC hầm chứa cá gầy 104 Bảng 3.31: Tổn thất nhiệt Q khối lƣợng đá tan hầm tàu hoạt động biển 30 ngày nhiệt độ hầm 4oC hầm chứa cá béo 107 Bảng 3.32: Tổn thất nhiệt Q khối lƣợng đá tan hầm tàu hoạt động biển 30 ngày nhiệt độ hầm 5oC hầm chứa cá gầy 111 Bảng 3.33: Tổn thất nhiệt Q khối lƣợng đá tan hầm tàu hoạt động biển 30 ngày nhiệt độ hầm 5oC hầm chứa cá béo 114 Bảng 3.34: Hệ số truyền nhiệt K (W/m2.K) với vị trí kết cấu 119 Bảng 3.35: Nhiệt lƣợng tổn thất qua kết cấu bao che Q1(W) loại hầm 119 Bảng 4.1: Kết trình đo đạc nhiệt độ mô hình thí nghiệm lần 129 Bảng 4.2: Kết trình đo đạc nhiệt độ mô hình thí nghiệm lần 131 Bảng 4.3: Kết trình đo đạc nhiệt độ mô hình thí nghiệm lần 132 vii DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1.1: Bản đồ quy định vùng đánh bắt nƣớc ta Hình 1.2: Kết cấu khung xƣơng tàu vỏ gỗ Hình 1.3: Các dạng sƣờn tàu Hình 1.4: Kết cấu tàu cá vỏ gỗ Hình 1.5: Kết cấu đà ngang thƣờng đà ngang đáy chữ V Hình 1.6: Bố trí chung mặt boong tàu đánh cá vỏ gỗ Hình 1.7: Kết cấu vách ngăn tàu cá vỏ gỗ Hình 1.9: Hệ thống lạnh thấm tàu cá vỏ gỗ 15 Hình 1.10: Máy làm đá vảy từ nƣớc biển tàu cá 15 Hình 1.11: Đá khô CO2 cá ngừ đƣợc bảo quản lạnh đá khô 16 Hình 2.1: Nguyên lý dẫn nhiệt 20 Hình 2.2: Nguyên lí trao đổi nhiệt đối lƣu 21 Hình 2.3: Nguyên lý trao đổi nhiệt xạ 22 Hình 2.4: Thể trình trao đổi nhiệt phức hợp 22 Hình 2.5: Dẫn nhiệt ổn định qua vách phẳng lớp nhiều lớp 23 Hình 2.6: Kho lạnh vận tải ôtô tàu thủy 25 Hình 2.7: Kho lạnh sinh hoạt 26 Hình 2.8: Hình ảnh polystyrofor (xốp) 30 Hình 2.9 : Mặt cắt miếng cách nhiệt vật liệu PU foam 31 Hình 2.10: Phun lớp PU cho hầm bảo quản tàu cá 32 Hình 2.11: Nhựa polyetylen (PE) 33 Hình 2.12: Nhựa polyvinylclorit (PVC) 33 Hình 2.13: Hầm bảo quản lạnh đƣợc bọc cách ẩm vật liệu Inox 35 Hình 2.14: Hầm cá vật liệu composite trình thi công 36 Hình 2.15: Vật liệu sợi thủy tinh bao gồm Mat Vải 37 Hình 2.16: Đồ thị trình làm lạnh cá Đù Vàng loại lớn (Pseudosciaena crocea) với loại đá khác nƣớc lạnh với tỷ lệ cá/đá 1:1 42 Hình 2.17: Tàu cá vỏ gỗ 43 viii Hình 2.18: Mặt cắt ngang hầm bảo quản theo kết cấu Gỗ (vỏ) – Xốp – Gỗ (ốp) 44 Hình 2.19: Vách hầm bảo quản theo kết cấu Gỗ (ván vách) – Xốp – Gỗ (ốp) 44 Hình 2.20: Mặt cắt ngang vị trí sƣờn hầm bảo quản theo kết cấu Gỗ (vỏ) – Bạt – Xốp – Bạt - Gỗ (ốp) 45 Hình 2.21: Vách hầm lạnh bảo quản theo kết cấu Gỗ (ván vách) – Bạt – Xốp – Bạt - Gỗ (ốp) 46 Hình 2.22:Mặt cắt ngang hầm lạnh bảo quản kết cấu Gỗ (vỏ) –PU – Mút cách nhiệt 46 Hình 2.23: Kết cấu vách hầm lạnh bảo quản theo kết cấu Gỗ (vỏ) – Foam (PU) – Mút cách nhiệt 47 Hình 2.24: Kết cấu mặt cắt ngang hầm lạnh bảo quản theo kết cấu Gỗ (vỏ) – Foam (PU) – Gỗ (ốp) 48 Hình 2.25: Vách hầm lạnh bảo quản theo kết cấu Gỗ (vỏ) – Foam (PU) – gỗ (ốp) 48 Hình 2.26: Kết cấu mặt cắt ngang hầm lạnh bảo quản theo kết cấu Gỗ (vỏ) – Foam (PU) – Composite 49 Hình 2.27: Kết cấu vách hầm lạnh bảo quản theo kết cấu Gỗ (vỏ) – Foam (PU) – Composite 49 Hình 2.28: Kết cấu mặt cắt ngang hầm lạnh bảo quản theo kết cấu Gỗ (vỏ) – Foam (PU) – Inox 50 Hình 2.29: Vách hầm bảo quản theo kết cấu Gỗ (vỏ) – Foam (PU) – Inox 51 Hình 2.30: Tàu cá vỏ Composite 52 Hình 2.31: Kết cấu vách hầm bảo quản theo kết cấu FRP – Foam (PU) – FRP 53 Hình 2.32: Mặt cắt ngang hầm bảo quản theo kết cấu FRP – Foam (PU) – FRP 53 Hình 2.33: Vách tàu composite làm theo kết cấu FRP – Foam (PU) –FRP 54 Hình 2.33: Vách hầm bảo quản theo kết cấu FRP – Foam (PU) – Inox 54 Hình 2.34: Mặt cắt ngang hầm bảo quản theo kết cấu FRP – Foam (PU) – Inox 55 Hình 2.35: Tàu cá vỏ thép Việt Nam 56 Hình 2.36: Mặt cắt ngang hầm bảo quản kết cấu Thép (vỏ) – Foam (PU) – FRP 57 Hình 2.37: Mặt cắt ngang hầm lạnh bảo quản với kết cấu Thép (vỏ) – Foam (PU) – Inox 57 Hình 3.1: Kết cấu hầm thực tế 61 136 Bảng 5: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp vách vị trí Gỗ vách - Foam – Gỗ ốp Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp Foam (1:25) 0,1 0,02 Lớp gỗ ván vách 0,045 0,17 Lớp gỗ ốp 0,02 0,17 Bảng 6: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp vách hầm vị trí Gỗ vách – Gỗ nẹp – Gỗ ốp Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ nẹp vách 0,1 0,17 Lớp gỗ vách 0,045 0,17 Lớp gỗ ốp 0,02 0,17 Bảng 7: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ vỏ - Gỗ sƣờn – Dầm dọc Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0,05 0,17 Lớp gỗ sƣờn 0,22 0,17 Lớp gỗ dầm 0,09 0,17 Bảng 8: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ vỏ - Foam – Gỗ ốp (Boong tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0,05 0,17 Lớp Foam (1:25) 0,24 0,02 Lớp gỗ ốp 0,02 0,17 Bảng 9: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ vỏ - Foam – Gỗ ốp (Đáy tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0,055 0,17 Lớp foam (1:25) 0,24 0,02 Lớp gỗ ốp 0,02 0,17 137 Bảng 10: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí 10 Các lớp hầm vị trí Gỗ vỏ - Foam – Dầm dọc (Đáy tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0,055 0,17 Lớp foam (1:25) 0,24 0,02 Lớp gỗ dầm dọc 0,09 0,17 Bảng 11: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí 11 Các lớp hầm vị trí Gỗ vỏ - Gỗ đà– Gỗ ốp (Đáy tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0,055 0,17 Lớp gỗ đà 0,24 0,17 Lớp gỗ ốp 0,02 0,17 Bảng 12: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí 12 Các lớp hầm vị trí Gỗ vỏ - Gỗ đà– dầm dọc (Đáy tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0,055 0,17 Lớp gỗ đà 0,24 0,17 Lớp gỗ dầm dọc 0,09 0,17 Hầm có kết cấu Gỗ vỏ - Foam – Mút cách nhiệt Bảng 1: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ vỏ - Foam – Mút (Mạn tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp Foam (1:25) 0,22 0,02 Lớp gỗ vỏ 0,05 0,17 Lớp mút cách nhiệt 0,02 0,032 Bảng 2: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ vỏ - Gỗ sƣờn– Mút (Mạn tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ sƣờn 0,22 0,17 Lớp gỗ vỏ 0,05 0,17 Lớp mút cách nhiệt 0,02 0,032 138 Bảng 3: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ vỏ - Foam – Gỗ dầm dọc mạn (Mạn tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp Foam (1:25) 0,22 0,02 Lớp gỗ vỏ 0,05 0,17 Lớp gỗ dầm dọc 0,09 0,17 Bảng 4: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ sống - Foam – Mút cách nhiệt Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp Foam (1:25) 0,24 0,02 Lớp gỗ sống 0,364 0,17 Lớp mút cách nhiệt 0,02 0,032 Bảng 5: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp vách hầm vị trí Gỗ vách - Foam – Mút cách nhiệt Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp Foam (1:25) 0,1 0,02 Lớp gỗ vách 0,045 0,17 Lớp mút cách nhiệt 0,02 0,032 Bảng 6: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp vách hầm vị trí Gỗ vách – Gỗ nẹp – Mút cách nhiệt Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ nẹp vách 0,1 0,17 Lớp gỗ vách 0,045 0,17 Lớp mút cách nhiệt 0,02 0,032 Bảng 7: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ vỏ - Gỗ sƣờn – Dầm dọc Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0,05 0,17 Lớp gỗ sƣờn 0,22 0,17 Lớp gỗ dầm 0,09 0,17 139 Bảng 8: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ vỏ - Foam – Mút (Boong tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0,05 0,17 Lớp foam (1:25) 0,24 0,02 Lớp mút cách nhiệt 0,02 0,032 Bảng 9: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ vỏ - Foam – Mút (Đáy tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0,055 0,17 Lớp foam (1:25) 0,24 0,02 Lớp mút cách nhiệt 0,02 0,032 Bảng 10: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí 10 Các lớp hầm vị trí Gỗ vỏ - Foam – Dầm dọc (Đáy tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0,055 0,17 Lớp foam (1:25) 0,24 0,02 Lớp gỗ dầm dọc 0,09 0,17 Bảng 11: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí 11 Các lớp hầm vị trí Gỗ vỏ - Gỗ đà– Mút (Đáy tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0,055 0,17 Lớp gỗ đà 0,24 0,17 Lớp mút cách nhiệt 0,02 0,032 Bảng 12: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí 12 Các lớp hầm vị trí Gỗ vỏ - Gỗ đà– dầm dọc (Đáy tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0,055 0,17 Lớp gỗ đà 0,24 0,17 Lớp gỗ dầm dọc 0,09 0,17 140 Hầm có kết cấu Gỗ vỏ - Foam – Inox cách ẩm Bảng 1: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ vỏ - Foam – Inox (Mạn tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp Foam (1:25) 0,22 0,02 Lớp gỗ vỏ 0,05 0,17 Lớp inox 0,003 22 Bảng 2: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ vỏ - Gỗ sƣờn– Inox (Mạn tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ sƣờn 0,22 0,17 Lớp gỗ vỏ 0,05 0,17 Lớp Inox 0,003 22 Bảng 3: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ vỏ - Foam – Gỗ dầm dọc mạn (Mạn tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp Foam (1:25) 0,22 0,02 Lớp gỗ vỏ 0,05 0,17 Lớp gỗ dầm dọc 0,09 0,17 Bảng 4: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ sống - Foam – Inox Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp Foam (1:25) 0,24 0,02 Lớp gỗ sống 0,364 0,17 Lớp Inox 0,003 22 Bảng 5: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp vách hầm vị trí Gỗ vách - Foam – Inox Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp Foam (1:25) 0,1 0,02 Lớp gỗ vách 0,045 0,17 Lớp Inox 0,003 22 141 Bảng 6: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp vách hầm vị trí Gỗ vách – Gỗ nẹp – Inox Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ nẹp vách 0,1 0,17 Lớp gỗ vách 0,045 0,17 Lớp Inox 0,003 22 Bảng 7: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ vỏ - Gỗ sƣờn – Dầm dọc Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0,05 0,17 Lớp gỗ sƣờn 0,22 0,17 Lớp gỗ dầm 0,09 0,17 Bảng 8: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) - Foam – Inox (Boong tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0,05 0,17 Lớp foam (1:25) 0,24 0,02 Lớp Inox 0,003 22 Bảng 9: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) - Foam – Inox (Đáy tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0,055 0,17 Lớp foam (1:25) 0,24 0,02 Lớp Inox 0,003 22 Bảng 10: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí 10 Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) - Foam – Dầm dọc (Đáy tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0,055 0,17 Lớp foam (1:25) 0,24 0,02 Lớp gỗ dầm dọc 0,09 0,17 142 Bảng 11: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí 11 Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) - Gỗ đà– Inox (Đáy tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0,055 0,17 Lớp gỗ đà 0,24 0,17 Lớp Inox 0,003 22 Bảng 12: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí 12 Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) - Gỗ đà– dầm dọc (Đáy tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0,055 0,17 Lớp gỗ đà 0,24 0,17 Lớp gỗ dầm dọc 0,09 0,17 Hầm có kết cấu Gỗ vỏ - Xốp – Gỗ ốp Bảng 1: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) - Xốp – Gỗ ốp (Mạn tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp xốp 0,22 0,035 Lớp gỗ vỏ 0,05 0,17 Lớp Gỗ ốp 0,02 0,17 Bảng 2: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) - Gỗ sƣờn– Gỗ ốp (Mạn tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ sƣờn 0,22 0,17 Lớp gỗ vỏ 0,05 0,17 Lớp gỗ ốp 0,02 0,17 Bảng 3: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) - Xốp – Gỗ dầm dọc mạn (Mạn tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp xốp 0,22 0,035 Lớp gỗ vỏ 0,05 0,17 Lớp gỗ dầm dọc 0,09 0,17 143 Bảng 4: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ sống – Xốp – Gỗ ốp Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp Xốp 0,24 0,035 Lớp gỗ sống 0,364 0,17 Lớp gỗ ốp 0,02 0,17 Bảng 5: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp vách hầm vị trí Gỗ vách – Xốp – Gỗ ốp Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp Xốp 0,1 0,035 Lớp gỗ vách 0,045 0,17 Lớp Gỗ ốp 0,02 0,17 Bảng 6: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp vách hầm vị trí Gỗ vách – Gỗ nẹp – Gỗ ốp Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ nẹp vách 0,1 0,17 Lớp gỗ vách 0,045 0,17 Lớp gỗ ốp 0,02 0,17 Bảng 7: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ vỏ - Gỗ sƣờn – Dầm dọc Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0,05 0,17 Lớp gỗ sƣờn 0,22 0,17 Lớp gỗ dầm 0,09 0,17 Bảng 8: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) - Xốp – Gỗ ốp (Boong tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0,05 0,17 Lớp Xốp 0,24 0,035 Lớp gỗ ốp 0,02 0,17 144 Bảng 9: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) - Xốp – Gỗ ốp (Đáy tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0,055 0,17 Lớp xốp 0,24 0,035 Lớp gỗ ốp 0,02 0,17 Bảng 10: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí 10 Các lớp hầm vị trí Gỗ vỏ - Xốp – Dầm dọc (Đáy tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0,055 0,17 Lớp xốp 0,24 0,035 Lớp gỗ dầm dọc 0,02 0,17 Bảng 11: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí 11 Các lớp hầm vị trí Gỗ vỏ - Gỗ đà– Gỗ ốp (Đáy tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0,055 0,17 Lớp gỗ đà 0,24 0,17 Lớp Gỗ ốp 0,02 0,17 Bảng 12: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí 12 Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) - Gỗ đà– dầm dọc (Đáy tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0,055 0,17 Lớp gỗ đà 0,24 0,17 Lớp gỗ dầm dọc 0,09 0,17 Hầm có kết cấu Gỗ (vỏ) - Bạt - Xốp – Bạt - Gỗ (ốp) Bảng 1: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) -Bạt - Xốp – Bạt - Gỗ ốp (Mạn tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0.05 0,17 Lớp xốp 0,22 0,035 Lớp bạt (2 lớp) 0,002 0,033 Lớp gỗ ốp 0,02 0,17 145 Bảng 2: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) -Bạt – Gỗ (sƣờn) – Bạt - Gỗ (ốp) (Mạn tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0.05 0,17 Lớp gỗ sƣờn 0,22 0,17 Lớp bạt (2 lớp) 0,002 0,033 Lớp gỗ ốp 0,02 0,17 Bảng 3: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) -Bạt – Xốp – Bạt – Dầm dọc (Mạn tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0.05 0,17 Lớp xốp 0,22 0,035 Lớp bạt (2 lớp) 0,002 0,033 Lớp gỗ dầm dọc 0,09 0,17 Bảng 4: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ (sống chính) -Bạt – Xốp– Bạt - Gỗ (ốp) (Mạn tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ sống 0.364 0,17 Lớp xốp 0,22 0,035 Lớp bạt (2 lớp) 0,002 0,033 Lớp gỗ ốp 0,02 0,17 Bảng 5: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp vách vị trí Gỗ vách -Bạt – Xốp– Bạt - Gỗ ốp Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vách 0,045 0,17 Lớp xốp 0,1 0,035 Lớp bạt (2 lớp) 0,002 0,033 Lớp gỗ ốp 0,02 0,17 146 Bảng 6: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp vách vị trí Gỗ (vách) -Bạt –Gỗ (nẹp)– Bạt - Gỗ (ốp) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vách 0,045 0,17 Lớp gỗ nẹp 0,1 0,17 Lớp bạt (2 lớp) 0,002 0,033 Lớp gỗ ốp 0,02 0,17 Bảng 7: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) -Bạt – Gỗ (sƣờn) – Bạt – Dầm (Mạn tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0.05 0,17 Lớp gỗ sƣờn 0,22 0,17 Lớp bạt (2 lớp) 0,002 0,033 Lớp gỗ dầm 0,09 0,17 Bảng 8: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) -Bạt - Xốp – Bạt - Gỗ (ốp) (Boong tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0.05 0,17 Lớp xốp 0,24 0,035 Lớp bạt (2 lớp) 0,002 0,033 Lớp gỗ ốp 0,02 0,17 Bảng 9: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) -Bạt - Xốp – Bạt - Gỗ (ốp) (Đáy tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0.05 0,17 Lớp xốp 0,24 0,035 Lớp bạt (2 lớp) 0,002 0,033 Lớp gỗ ốp 0,02 0,17 147 Bảng 10: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí 10 Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) -Bạt - Xốp – Bạt – Dầm (Đáy tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0.05 0,17 Lớp xốp 0,24 0,035 Lớp bạt (2 lớp) 0,002 0,033 Lớp gỗ dầm dọc 0,09 0,17 Bảng 11: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí 11 Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) -Bạt – Gỗ (đà) – Bạt - Gỗ (ốp) (Đáy tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0.05 0,17 Lớp gỗ đà ngang 0,24 0,17 Lớp bạt (2 lớp) 0,002 0,033 Lớp gỗ ốp 0,02 0,17 Bảng 12: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí 12 Các lớp hầm vị trí Gỗ vỏ -Bạt – Gỗ đà – Bạt - Gỗ dầm (Đáy tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0.05 0,17 Lớp đà ngang 0,24 0,17 Lớp bạt (2 lớp) 0,002 0,033 Lớp gỗ dầm 0,09 0,17 Hầm có kết cấu Gỗ (vỏ) – Không khí – Bạt – Xốp – Bạt – Gỗ (ốp) Bảng 1: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) – Không khí - Bạt - Xốp – Bạt - Gỗ ốp (Mạn tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0.05 0,17 Lớp không khí 0,068 0,024 Lớp xốp 0,152 0,035 Lớp bạt (2 lớp) 0,002 0,033 Lớp gỗ ốp 0,02 0,17 148 Bảng 2: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) -Bạt – Gỗ (sƣờn) – Bạt - Gỗ (ốp) (Mạn tàu) Tên lớp Lớp gỗ vỏ Lớp gỗ sƣờn Lớp bạt (2 lớp) Lớp gỗ ốp Chiều dày 0.05 0,22 0,002 0,02 Hệ số cách nhiệt 0,17 0,17 0,033 0,17 Bảng 3: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) – Không khí - Bạt – Xốp – Bạt – Dầm dọc (Mạn tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0.05 0,17 Lớp không khí 0,068 0,024 Lớp xốp 0,152 0,035 Lớp bạt (2 lớp) 0,002 0,033 Lớp gỗ dầm dọc 0,09 0,17 Bảng 4: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp vị trí Gỗ (sống chính) – không khí - Bạt – Xốp– Bạt - Gỗ (ốp) (Mạn tàu) Tên lớp Lớp gỗ sống Lớp không khí Lớp xốp Lớp bạt (2 lớp) Lớp gỗ ốp Chiều dày 0.364 0,068 0,152 0,002 0,02 Hệ số cách nhiệt 0,17 0,024 0,035 0,033 0,17 Bảng 5: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp vách vị trí Gỗ (vách) -Bạt – Xốp– Bạt - Gỗ (ốp) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vách 0,045 0,17 Lớp xốp 0,1 0,035 Lớp bạt (2 lớp) 0,002 0,033 Lớp gỗ ốp 0,02 0,17 149 Bảng 6: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp vách vị trí Gỗ (vách) -Bạt –Gỗ (nẹp)– Bạt - Gỗ (ốp) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vách 0,045 0,17 Lớp gỗ nẹp 0,1 0,17 Lớp bạt (2 lớp) 0,002 0,033 Lớp gỗ ốp 0,02 0,17 Bảng 7: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) -Bạt – Gỗ (sƣờn) – Bạt – Dầm (Mạn tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0.05 0,17 Lớp gỗ sƣờn 0,22 0,17 Lớp bạt (2 lớp) 0,002 0,033 Lớp gỗ dầm 0,09 0,17 Bảng 8: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) -Bạt - Xốp – Bạt - Mút (Boong tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0.05 0,17 Lớp xốp 0,24 0,035 Lớp bạt (2 lớp) 0,002 0,033 Lớp mút 0,02 0,032 Bảng 9: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) – Không khí - Bạt - Xốp – Bạt - Gỗ (ốp) (Đáy tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0.05 0,17 Lớp không khí 0,068 0,024 Lớp xốp 0,172 0,035 Lớp bạt (2 lớp) 0,002 0,033 Lớp gỗ ốp 0,02 0,17 150 Bảng 10: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí 10 Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) – Không khí - Bạt - Xốp – Bạt – Dầm (Đáy tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0.05 0,17 Lớp không khí 0,068 0,024 Lớp xốp 0,172 0,035 Lớp bạt (2 lớp) 0,002 0,033 Lớp gỗ dầm dọc 0,09 0,17 Bảng 11: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí 11 Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) -Bạt – Gỗ (đà) – Bạt - Gỗ (ốp) (Đáy tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0.05 0,17 Lớp gỗ đà ngang 0,24 0,17 Lớp bạt (2 lớp) 0,002 0,033 Lớp gỗ ốp 0,02 0,17 Bảng 12: Kết cấu, chiều dày hệ số lớp vị trí 12 Các lớp hầm vị trí Gỗ (vỏ) -Bạt – Gỗ (đà) – Bạt - Gỗ dầm (Đáy tàu) Tên lớp Chiều dày Hệ số cách nhiệt Lớp gỗ vỏ 0.05 0,17 Lớp đà ngang 0,24 0,17 Lớp bạt (2 lớp) 0,002 0,033 Lớp gỗ dầm 0,09 0,17
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tính toán tổn thất nhiệt của hầm bảo quản lạnh tàu đánh cá vỏ gỗ cỡ nhỏ trong điều kiện khai thác trên biển , Nghiên cứu tính toán tổn thất nhiệt của hầm bảo quản lạnh tàu đánh cá vỏ gỗ cỡ nhỏ trong điều kiện khai thác trên biển , Nghiên cứu tính toán tổn thất nhiệt của hầm bảo quản lạnh tàu đánh cá vỏ gỗ cỡ nhỏ trong điều kiện khai thác trên biển

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay