Tính toán tính năng tàu lưới rê vỏ composite mẫu khánh hòa bằng phần mềm delftship

74 656 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 15:52

I NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Họ tên Sinh viên: TRẦN VĂN CỦA Lớp: 54TT Ngành: Kỹ thuật tàu thủy Tên đề tài: Tính toán tính tàu lưới rê vỏ composite mẫu Khánh Hòa phần mềm Delftship Số trang: 64 Số chương: 05 Tài liệu tham khảo: 11 Hiện vật: thuyết minh đĩa CD NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Kết luận: Nha Trang, ngày……tháng.… năm 2016 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) TS HUỲNH LÊ HỒNG THÁI II PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐATN Họ tên Sinh viên: TRẦN VĂN CỦA Lớp: 54TT Ngành: Kỹ thuật tàu thủy Tên đề tài: Tính toán tính tàu lưới rê vỏ composite mẫu Khánh Hòa phần mềm Delftship Số chương: 05 Số trang: 64 Số tài liệu tham khảo: 11 Hiện vật: thuyết minh đĩa CD NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN Điểm phản biện: ĐIỂM CHUNG Bằng số Bằng chữ Nha Trang, ngày……tháng.… năm 2016 CÁN BỘ PHẢN BIỆN (Ký ghi rõ họ tên) III LỜI CẢM ƠN Sau khoảng thời gian thực đồ án tốt nghiệp đến hoàn thành Tôi xin cảm ơn thầy cô, bố mẹ, bạn bè động viên, giúp đỡ hoàn thành đồ án Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo sở đóng tàu Thống Nhất tạo điều kiện thuận lợi cho để khảo sát lấy số liệu xác tàu mà khảo sát Tôi xin cảm ơn thầy môn giúp đỡ việc hoàn thành đồ án tốt nghiệp Đặc biệt xin cảm ơn thầy TS Huỳnh Lê Hồng Thái trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn suốt thời gian thực đồ án Qua thời gian thực đồ án học kiến thức vô bổ ích Ngoài việc học hỏi kiến thức từ thực tế chuyên ngành đóng tàu, làm quen với kiến thức mới, có khả đảm nhận công việc kỹ sư ngành tàu thủy trước trường Thời gian thực đề tài hội ôn lại kiến thức học chuyên ngành sau bốn năm học đại học Có lẽ lần cuối đứng trước giảng đường với tư cách sinh viên bảo vệ thành trước hội đồng Sau trường trở thành kỹ sư đất nước, đem hết khả năng, trí lực phục vụ cho công việc Một lần xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Trần Văn Của IV LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng hướng dẫn Thầy TS Huỳnh Lê Hồng Thái Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tác giả luận văn Trần Văn Của V MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN I PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐATN II LỜI CẢM ƠN III LỜI CAM ĐOAN III MỤC LỤC V DANH MỤC HÌNH VIII DANH MỤC BẢNG IX DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT X LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU HIỆN NAY 1.2.1 Tình hình nghiên cứu giới 1.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 1.3 MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.3.1 Mục tiêu 1.3.2 Phương pháp nghiên cứu 1.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ GIỚI HẠN ĐỀ TÀI 1.4.1 Nội dung 1.4.2 Giới hạn đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 TÍNH TOÁN TÍNH NĂNG TÀU 2.1.1 Tính toán yếu tố tính 2.1.1.1 Các yếu tố mặt đường nước 2.1.1.2 Các yếu tố mặt cắt ngang 2.1.1.3 Các yếu tố tính VI 2.1.2 Tính toán ổn định tàu thủy 2.1.2.1 Mômen hồi phục cánh tay đòn hồi phục 2.1.2.2 Tâm – đường cong tâm nổi- tâm nghiêng- đường cong tâm nghiêng- chiều cao tâm ổn định 10 2.1.2.3 Ổn định ban đầu 11 2.1.2.4 Ổn định động 11 2.1.3 Tính toán sức cản tàu thủy 12 2.1.3.1 Định nghĩa 12 2.1.3.2 Tính toán lực cản tàu thủy 12 2.2 PHẦN MỀM DELFTSHIP 13 CHƯƠNG 15 XÂY DỰNG ĐƯỜNG HÌNH TÀU CÁ LƯỚI RÊ 15 3.1 TÀU LƯỚI RÊ VỎ COMPOSITE TỈNH KHÁNH HÒA 15 3.1.1 Thống kê số lượng tàu 15 3.1.2 Khai thác thủy sản lưới rê 15 3.1.2.1 Lưới rê 15 3.1.2.2 Phân loại 16 3.1.2.3 Cấu tạo 16 3.1.2.4 Một số loại lưới rê 16 3.1.2.5 Kỹ thuật khai thác 18 3.2 KHẢO SÁT MỘT SỐ MẪU TÀU CÁ LƯỚI RÊ 19 3.3 ĐẶC ĐIỂM TÀU LƯỚI RÊ VỎ COMPOSITE TỈNH KHÁNH HÒA 21 3.3.1 Đặc điểm đường hình 21 3.3.2 Đặc điểm kết cấu 21 3.3.3 Đặc điểm bố trí chung 22 3.4 XÂY DỰNG ĐƯỜNG HÌNH TÀU LƯỚI RÊ VỎ COMPOSITE 22 CHƯƠNG 4: 25 TÍNH TOÁN TÍNH NĂNG TÀU THỦY BẰNG PHẦN MỀM DELFTSHIP 25 4.1 GIỚI THIỆU PHẦN MỀM DELFTSHIP 25 4.1.1 Tổng quan phần mềm Delftship 25 VII 4.1.2 Các tính DelftShip phiên thương mại 27 4.2 XÂY DỰNG TUYẾN HÌNH TÀU BẰNG PHẦN MỀM DELFTSHIP 28 4.2.1 Chuẩn bị 28 4.2.2 Các bước thực 29 4.3 TÍNH TOÁN TÍNH NĂNG TÀU 31 4.3.1 Tính toán thủy tĩnh 31 4.3.2 Tính toán ổn định 33 4.3.2.1 Quy phạm áp dụng 33 4.3.2.2 Trọng lượng trọng tâm tàu không 34 4.3.2.3 Tính toán ổn định cho trường hợp tải 34 4.3.3 Tính toán sức cản tàu 46 4.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TÍNH 48 4.4.1 Nhận xét kết 48 4.4.2 So sánh kết tính với phần mềm Maxsurf 49 CHƯƠNG 54 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 54 5.1 KẾT LUẬN 54 5.2 ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 Phụ lục 1: Bảng tính trọng lượng trọng tâm chi tiết tàu không 57 Phụ lục 2: Bảng tọa độ tuyến hình 64 VIII DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Cách xác định yếu tố mặt đường nước Hình 2.2 Cách xác định yếu tố mặt cắt ngang Hình 2.3 Xác định mômen hồi phục cánh tay đòn hồi phục Hình 2.4 Xác định chiều cao tâm ổn định 10 Hình 2.5 Xác định chiều cao tâm ổn định ban đầu 11 Hình 3.1 Hình dạng lưới rê trôi tầng mặt 17 Hình 3.2 Hình dạng lưới rê trôi tầng đáy 17 Hình 3.3 Hình dạng lưới rê lớp 18 Hình 3.4 Tàu khảo sát thực tế 20 Hình 3.5 Bản vẽ tuyến hình tàu 23 Hình 3.6 Bản vẽ bố trí chung 24 Hình 4.1 Cửa sổ DelftShip 25 Hình 4.2 Sơ đồ mô đun tính toán Delftship 27 Hình 4.3 Nhập thông số thiết kế ban đầu 28 Hình 4.4 Mô hình tàu ban đầu 29 Hình 4.5 Mô hình tàu tạo đến đường bẻ góc 29 Hình 4.6 Mô hình tàu dựng xong 30 Hình 4.7 Mô hình tàu dạng tô bóng 30 Hình 4.8 Đồ thị thủy tĩnh 32 Hình 4.9 Ổn định trường hợp 36 Hình 4.10 Đồ thị ổn định trường hợp 38 Hình 4.11 Ổn định trường hợp 39 Hình 4.12 Đồ thị ổn định trường hợp 40 Hình 4.13 Ổn định trường hợp 41 Hình 4.14 Đồ thị ổn định trường hợp 42 Hình 4.15 Ổn định trường hợp 43 Hình 4.16 Đồ thị ổn định trường hợp 45 Hình 4.17 Đồ thị Pantokaren 46 Hình 4.18 Đồ thị sức cản 47 IX DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Kết khảo sát thực tế 19 Bảng 4.1 Tính phiên Delftship 26 Bảng 4.2 Trị số thủy lực 31 Bảng 4.3 Các trường hợp tải trọng 35 Bảng 4.4 Kết trường hợp 37 Bảng 4.5 Kết trường hợp 39 Bảng 4.6 Kết trường hợp 41 Bảng 4.7 Kết trường hợp 43 Bảng 4.8 Trị số Pantokaren 46 Bảng 4.9 Trị số sức cản 47 Bảng 4.10 Trị số thủy lực (Maxsurf) 49 Bảng 4.11 Trị số Pantokaren (Maxsurf) 49 Bảng 4.12 Trị số ổn định ban đầu (Maxsurf) 50 Bảng 4.13 Trị số cánh tay đòn ổn định GZ (Maxsurf) 51 Bảng 4.14 So sánh trị số thủy lực 51 Bảng 4.15 So sánh tính ổn định 52 X DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Displ : Displacement (tonnes) Lượng chiếm nước LCB (m) Hoành độ tâm LCF (m) Hoành độ trọng tâm mặt đường nước KMt (m) Chiều cao tâm nghiêng ngang TCVN 7111 Tiêu chuẩn Việt Nam 7111 QCVN 21 Quy chuẩn Việt Nam 21 LCG Hoành độ trọng tâm TCG Tung độ trọng tâm VCG Cao độ trọng tâm VCG sin(ø) Cánh tay đòn ổn định trọng lượng KN sin(ø) Cánh tay đòn ổn định hình dáng GZ (m) Cánh tay đòn ổn định 50 50 60 70 80 90 100 110 120 130 0.67 0.619 0.585 0.563 0.55 0.541 0.534 0.529 0.525 1.264 1.214 1.17 1.132 1.104 1.084 1.071 1.061 1.053 1.669 1.654 1.643 1.633 1.621 1.604 1.584 1.559 1.527 1.991 1.992 1.987 1.974 1.956 1.935 1.91 1.884 1.853 2.214 2.201 2.184 2.164 2.142 2.119 2.095 2.069 2.038 2.299 2.28 2.259 2.237 2.216 2.193 2.17 2.145 2.118 2.262 2.249 2.231 2.211 2.191 2.171 2.153 2.134 2.113 2.131 2.122 2.11 2.096 2.081 2.068 2.056 2.045 2.033 1.923 1.916 1.911 1.905 1.9 1.894 1.891 1.889 1.887 - Tính toán ổn định Ổn định ban đầu: Bảng 4.12 Trị số ổn định ban đầu (Maxsurf) Đại lượng Chiều chìm trung bình Lượng chiếm nước Chiều chìm mũi Chiều chìm lái Chiều chìm tâm MĐN Độ chúi đuôi tàu Chiều dài đường nước Chiều rộng đường nước Diện tích mặt đường nước Hệ số lăng trụ Hệ số béo thể tích hệ số mặt cắt ngang Hệ số mặt đường nước hoành độ tâm Hoành độ MĐN Cao độ tâm Cao độ trọng tâm Bán kính nghiêng ngang Bán kính nghiêng dọc Chiều cao tâm nghiêng ban đầu Ký hiệu d W Tm Tđ Tf DT Lf Bf Sf     Xc Xf Zc Zg r R ho Đơn vị TH1 TH2 TH3 TH4 m Tấn m m m m m m m2 m m m m m m 1.789 120.5 1.44 2.138 1.821 0.698 18.752 5.556 96.832 0.707 0.627 0.886 0.929 -0.178 -0.874 1.11 1.314 1.947 21.803 1.762 115.7 1.643 1.881 1.772 0.238 18.778 5.541 96.849 0.691 0.616 0.891 0.931 0.424 -0.764 1.067 1.252 2.017 22.813 1.714 111.8 1.492 1.935 1.733 0.444 18.711 5.533 96.279 0.691 0.615 0.891 0.93 0.205 -0.827 1.048 1.257 2.069 23.287 1.746 115.4 1.483 2.01 1.77 0.527 18.731 5.543 96.534 0.698 0.621 0.891 0.93 0.068 -0.842 1.073 1.301 2.016 22.654 m 1.743 1.832 1.861 1.788 51 Ổn định cho trường hợp tải: Bảng 4.13 Trị số cánh tay đòn ổn định GZ (Maxsurf)  Độ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 TH1 0.311 0.641 0.944 1.089 1.109 1.053 0.942 0.792 0.614 GZ (m) TH2 TH3 0 0.32 0.327 0.648 0.662 0.959 0.981 1.11 1.135 1.141 1.166 1.09 1.113 0.982 1.002 0.832 0.847 0.651 0.661 TH4 0.318 0.648 0.959 1.108 1.133 1.077 0.964 0.811 0.628 Từ kết tính toán phần mềm Delftship phần mềm Maxsurf ta thấy phần lớn kết gần phần mềm Nhưng có số kết có sai lệch nhỏ cụ thể sau: - Thủy tĩnh Bảng 4.14 So sánh trị số thủy lực Đường nước 2.0 m Đại lượng Delftship Chiều chìm trung bình 2.00 Lượng chiếm nước 136.02 Chiều dài đường nước 18.97 Chiều rộng đường nước 5.62 Hệ số béo thể tích 0.63 Hệ số mặt đường nước 0.94 Hệ số mặt cắt ngang 0.88 Hệ số lăng trụ 0.72 Hoành độ tâm -0.67 Chiều cao tâm 1.20 Diện tích mặt đường nước 99.53 Hoành độ trọng tâm mặt đường nước -0.68 Maxsurf %Sai lệch 2.00 0.00 138.70 -1.93 19.03 -0.29 5.60 0.32 0.63 -0.63 0.93 1.08 0.90 -1.68 0.71 0.97 -0.56 0.19 1.20 0.17 99.09 0.45 -0.68 -0.15 52 Diện tích mặt ướt Bán kính nghiêng ngang Bán kính nghiêng dọc 145.84 1.76 20.04 143.71 1.77 17.27 1.48 -0.40 16.05 - Ổn định Bảng 4.15 So sánh tính ổn định Trường hợp Đại lượng Delftship Chiều cao tâm nghiêng ban đầu 1.757 GZ max 1.118 Góc ứng với GZmax 47.6 GZ góc nghiêng 30o 0.943 GZ góc nghiêng 60o 1.06 o GZ góc nghiêng 90 0.62 Maxsurf %Sai lệch 1.743 0.80 1.113 0.45 47.3 0.63 0.944 -0.11 1.053 0.66 0.614 0.98 Trường hợp Đại lượng Delftship Chiều cao tâm nghiêng ban đầu 1.834 GZ max 1.142 Góc ứng với GZmax 48.5 o GZ góc nghiêng 30 0.955 o GZ góc nghiêng 60 1.09 o GZ góc nghiêng 90 0.651 Maxsurf %Sai lệch 1.832 0.11 1.142 0.00 48.2 0.62 0.959 -0.42 1.09 0.00 0.651 0.00 Trường hợp Đại lượng Delftship Chiều cao tâm nghiêng ban đầu 1.873 GZ max 1.168 Góc ứng với GZmax 48.5 o GZ góc nghiêng 30 0.976 GZ góc nghiêng 60o 1.114 o GZ góc nghiêng 90 0.661 Maxsurf %Sai lệch 1.861 0.64 1.167 0.09 48.2 0.62 0.981 -0.51 1.113 0.09 0.661 0.00 Trường hợp Đại lượng Delftship Chiều cao tâm nghiêng ban đầu 1.807 GZ max 1.136 Góc ứng với GZmax 47.9 Maxsurf %Sai lệch 1.788 1.06 1.135 0.09 47.3 1.27 53 GZ góc nghiêng 30o GZ góc nghiêng 60o GZ góc nghiêng 90o 0.954 1.078 0.628 0.959 1.077 0.628 -0.52 0.09 0.00 Nguyên nhân dẫn đến sai lệch phần mềm : + Cách chỉnh trơn bề mặt vỏ tàu phần mềm khác dẫn đến có sai lệch bề mặt vỏ tàu phần mềm Delftship Maxsurf + Delftship yêu cầu bề mặt vỏ tàu phải kín (có mặt boong) Maxsurf không yêu cầu 54 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 5.1 KẾT LUẬN Qua trình tính toán tính tàu đánh cá lưới rê vỏ composite theo mẫu Khánh Hòa phần mềm Delftship rút nhận xét sau: Kết tính toán Sau so sánh kết tính toán phần mềm Delftship Maxsurf, với kết hồ sơ gốc tàu, thấy kết tính toán tính tàu phần mềm Delftship tin cậy + Chiều cao tâm ổn định ban đầu ho cho trường hợp tải trọng điều thỏa mãn với quy phạm 7111 Phần mềm Delftship +Phần mềm Delftship có khả tạo bề mặt vỏ tàu nhanh + Thao tác làm việc phần mềm đơn giản + Phần mềm cho phép thay đổi tiêu chuẩn ổn định để phù hợp với quy chuẩn áp dụng + Hiện Delftship có phương pháp tính toán sức cản Delft Series 98 John Winters Kaper, tính sức cản nên lựa chọn phương pháp cho phù hợp cho tàu thiết kế + Căn phần mềm đáp ứng việc thiết kế tính toán tính tàu thủy + Phần mềm Delftship phù hơp với công tác giảng dạy nghiên cứu Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy 5.2 ĐỀ XUẤT Ý KIẾN Sau thực đề tài thấy: + DelftShip phần mềm có khả mô đường hình nhanh, làm trơn bề mặt vỏ tàu nhanh chóng thông qua việc tính toán, đo đạc khảo sát số 55 liệu trình thực tế Xuất vẽ đường hình, xuất bảng tọa độ, chia sườn thực … + Sử dụng phần mềm DelftShip tính toán tính tàu nhanh xác đáp ứng nhu cầu thực tế + Khi làm tập lớn Lý Thuyết Tàu kết tính tay nên thời gian tính toán lâu Sau sử dụng phần mềm ta rút ngắn thời gian nhiều với độ xác cao Khi thiết kế tàu giảm thời gian tính toán nhiều + Trong trường hợp mà tàu không ổn định đưa giải pháp nhanh chóng như: tìm cách hạ thấp trọng tâm tàu, thay đổi khoang két, bố trí thêm két dằn… giảm thời gian phải tính lại từ đầu Chính vậy: + Nhà trường, Khoa Bộ môn cần ứng dụng phần mềm DelftShip vào chương trình học ngành Kỹ thuật tàu thủy + Khoa Bộ môn cần nghiên cứu phần mềm DelftShip để hỗ trợ cho sinh viên khóa sau có điều kiện tìm hiểu sâu phần mềm tính diện tích hứng gió, tính đăng ký… 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Trần Gia Thái, THIẾT KẾ TÀU THỦY, Nhà xuất khoa học kỹ thuật Võ Trọng Cang, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM THIẾT KẾ TÀU, Trường Đại Học Quốc Gia TP Hồ CHí Minh TCVN 7111 : 2002, Qui phạm phân cấp đóng tàu cá biển cỡ nhỏ, Hà Nội QCVN 56: 2013, Qui phạm kiểm tra chế tạo tàu làm chất dẻo cốt sợi thuỷ tinh, Hà Nội QCVN 21: 2010, Quy phạm phân cấpvà đóng tàu biển vỏ thép, Đăng Kiểm Việt Nam Phần hướng dẫn sử dụng Delftship Manual Một số luận văn khóa trước Tài liệu từ trang http://www.boatdesign.net/ Tài liệu từ trang http://www.delftship.net/ 10 Tài liệu từ trang http://quochoi.org/ 11 Tài liệu từ trang https://vi.wikipedia.org 57 Phụ lục 1: Bảng tính trọng lượng trọng tâm chi tiết tàu không Sườn Quy cách Dày Dài -2 -1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5886 7794 4682 4600 4524 4462 4412 4388 4382 4394 4424 4468 4522 4588 4658 4732 4808 4884 4954 5022 5082 5136 5186 5228 5266 5296 5320 5342 5354 5364 5374 5380 5382 5384 5386 Sườn Khối lượng 201.72 267.12 160.46 157.65 155.05 152.92 151.21 150.39 150.18 150.59 151.62 153.13 154.98 157.24 159.64 162.18 164.78 167.38 169.78 172.11 174.17 176.02 177.73 179.17 180.48 181.50 182.33 183.08 183.49 183.84 184.18 184.38 184.45 184.52 184.59 Xg Zg MX MZ -10.441 -10.091 -9.741 -9.391 -9.041 -8.691 -8.341 -7.991 -7.641 -7.291 -6.941 -6.591 -6.241 -5.891 -5.541 -5.191 -4.841 -4.491 -4.141 -3.791 -3.441 -3.091 -2.741 -2.391 -2.041 -1.691 -1.341 -0.991 -0.641 -0.291 0.059 0.409 0.759 1.109 1.459 3.989 3.134 2.899 2.851 2.803 2.752 2.699 2.642 2.583 2.521 2.458 2.394 2.33 2.267 2.205 2.144 2.086 2.029 1.976 1.926 1.88 1.836 1.796 1.76 1.728 1.7 1.675 1.638 1.626 1.617 1.611 1.609 1.609 1.612 -2106 -2695 -1563 -1481 -1402 -1329 -1261 -1202 -1148 -1098 -1052 -1009 -967 -926 -885 -842 -798 -752 -703 -652 -599 -544 -487 -428 -368 -307 -245 -181 -118 -53 11 75 140 205 269 805 837 465 449 435 421 408 397 388 380 373 367 361 356 352 348 344 340 335 331 327 323 319 315 312 309 305 303 301 299 298 297 297 297 298 58 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 FRP 80x160 Tổng ĐNĐ Quy cách 10 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 130x250 FRP 130x250 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5384 5382 5382 5382 5386 5390 5394 5402 5408 5416 5426 5434 5442 5446 5450 5454 5500 5664 6042 6590 6650 5696 4778 3736 2354 184.52 184.45 184.45 184.45 184.59 184.73 184.86 185.14 185.34 185.62 185.96 186.23 186.51 186.65 186.78 186.92 188.50 194.12 207.07 225.85 227.91 195.21 163.75 128.04 80.68 10612.39 Đà ngang đáy Khối Dày Dài lượng 12 5124 683.808 12 5130 684.609 12 5138 685.676 12 5146 686.744 12 5156 688.079 12 5164 689.146 12 5174 690.481 12 5186 692.082 12 5198 693.683 15 5212 939.793 15 5226 942.318 1.809 2.159 2.509 2.859 3.209 3.559 3.909 4.259 4.609 4.959 5.309 5.659 6.009 6.359 6.709 7.059 7.409 7.759 8.109 8.459 8.809 9.159 9.509 9.859 10.209 0.057 1.617 1.624 1.632 1.641 1.651 1.664 1.679 1.696 1.715 1.738 1.764 1.794 1.828 1.868 1.915 1.972 2.03 2.081 2.116 2.165 2.343 2.658 2.954 3.215 3.494 2.091 334 398 463 527 592 657 723 788 854 920 987 1054 1121 1187 1253 1319 1397 1506 1679 1910 2008 1788 1557 1262 824 608 298 300 301 303 305 307 310 314 318 323 328 334 341 349 358 369 383 404 438 489 534 519 484 412 282 22192 Xg Zg MX MZ -9.741 -9.391 -9.041 -8.691 -8.341 -7.991 -7.641 -7.291 -6.941 -6.591 -6.241 1.757 1.73 1.699 1.662 1.616 1.559 1.493 1.419 1.338 1.257 1.167 -6661 -6429 -6199 -5968 -5739 -5507 -5276 -5046 -4815 -6194 -5881 1201 1184 1165 1141 1112 1074 1031 982 928 1181 1100 59 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 FRP 130x250 FRP 130x250 FRP 130x250 FRP 130x250 FRP 130x250 FRP 130x250 FRP 130x250 FRP 130x250 FRP 130x250 FRP 130x250 FRP 130x250 FRP 130x250 FRP 130x250 FRP 130x250 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 FRP 120x220 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5240 5256 5272 5288 5302 5316 5326 5336 5342 5346 5348 5348 5348 5346 5342 5340 5338 5334 5332 5332 5330 5330 5332 5334 5336 5336 5332 5324 5312 5290 5264 5230 5186 5126 5042 4920 4740 4502 4150 3646 2996 1330 944.843 947.677 950.563 953.449 956.027 958.553 960.462 962.266 963.453 964.228 964.641 964.694 964.694 964.386 696.690 696.648 696.652 696.439 696.489 696.729 696.779 697.091 697.620 698.175 698.711 699.029 698.902 698.340 697.305 695.140 692.521 688.962 684.319 677.868 668.767 655.536 635.986 610.123 571.884 517.146 446.573 265.779 -5.891 -5.541 -5.191 -4.841 -4.491 -4.141 -3.791 -3.441 -3.091 -2.741 -2.391 -2.041 -1.691 -1.341 -0.991 -0.641 -0.291 0.059 0.409 0.759 1.109 1.459 1.809 2.159 2.509 2.859 3.209 3.559 3.909 4.259 4.609 4.959 5.309 5.659 6.009 6.359 6.709 7.059 7.409 7.759 8.109 8.459 1.074 0.981 0.888 0.798 0.712 0.631 0.559 0.495 0.439 0.39 0.348 0.313 0.284 0.26 0.236 0.222 0.212 0.205 0.202 0.202 0.203 0.207 0.211 0.216 0.222 0.227 0.234 0.241 0.249 0.258 0.269 0.282 0.298 0.317 0.342 0.375 0.417 0.466 0.519 0.568 0.601 0.862 -5566 -5251 -4934 -4616 -4294 -3969 -3641 -3311 -2978 -2643 -2306 -1969 -1631 -1293 -690 -447 -203 41 285 529 773 1017 1262 1507 1753 1999 2243 2485 2726 2961 3192 3417 3633 3836 4019 4169 4267 4307 4237 4013 3621 2248 1015 930 844 761 681 605 537 476 423 376 336 302 274 251 164 155 148 143 141 141 141 144 147 151 155 159 164 168 174 179 186 194 204 215 229 246 265 284 297 294 268 229 60 Tổng 39768.555 -1.230 XNB Quy cách Dày -1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Xà ngang boong Khối Dài lượng 5634 64.650 5642 64.742 5650 64.834 5658 64.926 5666 65.017 5674 65.109 5684 65.224 5692 65.316 5702 65.430 5712 65.545 5722 65.660 5734 65.798 5744 65.912 5752 66.004 5762 66.119 5772 66.234 5780 66.326 5788 66.417 5796 66.509 5804 66.601 5812 66.693 5818 66.762 5822 66.807 5826 66.853 5828 66.876 5830 66.899 5830 66.899 5828 66.876 5826 66.853 5824 66.830 5824 66.830 5822 66.807 5822 66.807 5822 66.807 5824 66.830 5826 66.853 0.636 -48921 25295 Xg Zg MX MZ -10.091 -9.741 -9.391 -9.041 -8.691 -8.341 -7.991 -7.641 -7.291 -6.941 -6.591 -6.241 -5.891 -5.541 -5.191 -4.841 -4.491 -4.141 -3.791 -3.441 -3.091 -2.741 -2.391 -2.041 -1.691 -1.341 -0.991 -0.641 -0.291 0.059 0.409 0.759 1.109 1.459 1.809 2.159 3.456 3.396 3.366 3.277 3.218 3.161 3.105 3.05 2.997 2.946 2.897 2.85 2.804 2.761 2.72 2.68 2.642 2.605 2.75 2.737 2.506 2.477 2.45 2.425 2.403 2.383 2.366 2.352 2.341 2.333 2.327 2.325 2.325 2.328 2.333 2.34 -652 -631 -609 -587 -565 -543 -521 -499 -477 -455 -433 -411 -388 -366 -343 -321 -298 -275 -252 -229 -206 -183 -160 -136 -113 -90 -66 -43 -19 27 51 74 97 121 144 223 220 218 213 209 206 203 199 196 193 190 188 185 182 180 178 175 173 183 182 167 165 164 162 161 159 158 157 157 156 156 155 155 156 156 156 61 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 Tổng SDB Quy cách FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 Tổng SDĐ Quy cách FRP 60x100 FRP 60x100 FRP 60x100 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5828 5830 5832 5830 5824 5814 5798 5778 5754 5722 5686 5640 5578 5494 5374 5206 4972 4666 4250 3676 2928 1692 66.876 66.899 66.922 66.899 66.830 66.716 66.532 66.303 66.027 65.660 65.247 64.719 64.008 63.044 61.667 59.739 57.054 53.542 48.769 42.182 33.599 19.416 3680.308 Sống dọc boong Khối Dày Dài lượng 20359 280.89 20268 279.64 20090 277.18 19788 273.02 19285 266.08 18384 253.64 1630.45 Sống dọc đáy Khối Dày Dài lượng 18598 256.597 18163 250.595 17746 244.842 2.509 2.859 3.209 3.559 3.909 4.259 4.609 4.959 5.309 5.659 6.009 6.359 6.709 7.059 7.409 7.759 8.109 8.459 8.809 9.159 9.509 9.859 -0.488 2.35 168 157 2.361 191 158 2.374 215 159 2.39 238 160 2.407 261 161 2.426 284 162 2.448 307 163 2.472 329 164 2.499 351 165 2.529 372 166 2.562 392 167 2.597 412 168 2.634 429 169 2.674 445 169 2.716 457 167 2.76 464 165 2.807 463 160 2.857 453 153 2.912 430 142 2.97 386 125 3.031 319 102 3.094 191 60 2.662 -1797 9798 Xg Zg MX MZ -0.087 -0.143 -0.241 -0.401 -0.661 -1.12 -0.430 2.716 2.705 2.688 2.664 2.632 2.593 2.668 -24 -40 -67 -109 -176 -284 -701 763 756 745 727 700 658 4350 Xg Zg MX MZ 0.6 0.85 1.004 0.492 0.577 0.642 154 213 246 126 145 157 62 FRP 60x100 FRP 60x100 Tổng 5 Vách Dày Diện tích V Lái 10 6945190 V Mũi Tổng 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8865849 9625951 12407625 12359105 12298486 12379971 12482522 12373259 11138118 Vỏ Đáy Boong Mạn Tổng Dày 25 25 25 Diện tích 47364246 56577736 55110730 17161 15649 236.770 215.909 1204.713 1.29 2.037 1.127 Khối lượng Xg (m) 52.783 10.120 67.380 -8.341 73.157 -6.591 94.298 -1.341 93.929 0.059 93.468 1.459 94.088 2.859 94.867 4.259 94.037 5.659 84.650 7.059 842.658 0.285 Zg (m) MX MZ 2.957 -534 156 2.396 2.096 1.343 1.292 1.29 1.32 1.372 1.459 1.633 1.625 -562 -482 -126 136 269 404 532 598 240 161 153 127 121 121 124 130 137 138 1369 Khối lượng 824.138 984.453 958.927 2767.517 Xg -0.852 -0.528 0.848 -0.148 0.694 305 0.754 440 0.627 1358 Zg 0.561 2.678 2.05 1.830 MX -702 -520 813 -409 164 163 755 MZ 462 2636 1966 5065 * Trọng lượng, trọng tâm tàu không STT Tên chi tiết 10 11 12 Sườn Đà ngang đáy Xà ngang boong Sống dọc đáy Sống dọc boong Vỏ Vách Key Cabin Cụm máy Máy khai thác Thiết bị neo Khối lượng (Tấn) 10.612 39.769 3.680 1.205 1.630 2.768 0.843 0.7 0.8 0.5 0.4 XG (m) ZG (m) MX (Tấn.m) MZ (Tấn.m) 0.057 -1.23 -0.488 1.127 -0.43 -0.148 0.285 -2.06 -5.723 -3.556 -1.626 8.496 0.608 -48.921 -1.797 1.358 -0.701 -0.409 0.240 -1.442 -4.578 -7.112 -0.813 3.398 22.192 25.295 9.798 0.755 4.350 5.065 1.369 -0.030 3.912 2.100 1.578 1.068 2.091 0.636 2.662 0.627 2.668 1.83 1.625 -0.043 4.89 1.05 3.155 2.67 63 13 14 15 Chân vịt Trục chân vịt Bánh lái Tổng công 0.15 0.1 0.08 65.237 -8.352 -6.557 -9.378 -0.963 0.68 0.748 0.675 1.191 -1.253 -0.656 -0.750 -62.828 0.102 0.075 0.054 77.681 64 Phụ lục 2: Bảng tọa độ tuyến hình Sườn Nữa chiều rộng Chiều cao ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN ĐN GD GD BG MCS CD CD CD CD GD GD - - - - - - - 2747 2817 - 2857 2590 2590 2590 2590 3440 0.5 - - - - 500 2605 1653 2758 2828 2568 2868 1588 1613 1649 1684 - - - - 2582 2632 2683 2769 2839 2579 2879 1439 1473 1518 1.5 225 225 225 225 2617 2666 2717 2782 2852 2592 2892 1206 1253 230 230 230 2609 2653 2701 2751 2796 2866 2605 2906 920 224 483 2637 2672 2712 2757 2806 2822 2892 2632 2932 220 2433 2671 2705 2746 2793 2912 2840 2910 2649 220 2652 2673 2705 2749 2801 2917 2840 2910 220 2647 2663 2694 2739 2796 2917 2840 220 2624 2633 2663 2711 2774 2911 205 1655 2479 2524 2584 2661 8.5 183 861 2170 2280 2389 107 249 824 1445 9.5 - - - 10 - - - BG MCS 3440 - 4060 3247 3247 1692 3965 1562 3063 3063 1571 3682 1317 1375 2897 2897 1388 3514 985 1072 1149 2754 2754 1168 3369 358 455 586 700 2530 2530 731 3141 2950 78 166 289 396 2367 2367 427 2981 2650 2950 80 188 272 2291 2291 295 2900 2910 2648 2950 87 202 278 2300 2300 296 2905 2838 2909 2625 2950 115 255 340 2373 2373 356 2968 2746 2771 2841 2460 2920 207 391 489 2521 2521 494 3112 1501 2617 2682 2753 2133 2860 375 592 1640 2633 2633 654 3224 1782 2062 2288 2460 2525 1183 2731 790 1375 2629 2765 2765 910 3352 - - 599 1281 1909 1977 - 2395 1697 2111 2640 - 2931 2931 - 3488 - - - - 379 423 - 1505 3064 3265 - - 3146 3146 - 3621
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán tính năng tàu lưới rê vỏ composite mẫu khánh hòa bằng phần mềm delftship , Tính toán tính năng tàu lưới rê vỏ composite mẫu khánh hòa bằng phần mềm delftship , Tính toán tính năng tàu lưới rê vỏ composite mẫu khánh hòa bằng phần mềm delftship

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay