Tom tat noi dung de an bat dong san 112016

4 262 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 15:49

CỤC THUẾ TỈNH LÂM ĐỒNG ————————————— Tóm tắt nội dung Đề án “Quản lý thuế lĩnh vực kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng Ngày 02/11/2016 UBND tỉnh Lâm Đồng ký Quyết định số 2441/QĐ-UBND ban hành Đề án “Quản lý thuế lĩnh vực KD BĐS, chuyển nhượng BĐS chuyển nhượng dự án địa bàn tỉnh Lâm Đồng” (dưới gọi Đề án); Cục Thuế Lâm Đồng tóm tắt nội dung sau: Các khái niệm: - BĐS (BĐS): Bao gồm tài sản đất đai; nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai tài sản khác pháp luật quy định (theo Điều 174 Bộ Luật dân năm 2005 Điều 107 Bộ Luật dân năm 2015) Các loại BĐS đưa vào KD (KD) theo quy định Điều 5, Luật KD BĐS năm 2014 - Dự án đầu tư: Là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn dài hạn để tiến hành hoạt động đầu tư KD địa bàn cụ thể, khoảng thời gian xác định - KD BĐS: Là việc đầu tư vốn để thực hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua BĐS; thực dịch vụ môi giới BĐS; dịch vụ sàn giao dịch BĐS; dịch vụ tư vấn BĐS quản lý BĐS nhằm mục đích sinh lợi (theo Khoản 1, Điều 3, Luật KD BĐS năm 2014) - Chuyển nhượng dự án: Là việc chuyển giao quyền thực phần toàn dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác đáp ứng điều kiện quy định Điều 45 Luật đầu tư năm 2014 - Chuyển nhượng BĐS: Là việc chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chủ sử dụng, chủ sở hữu cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định pháp luật trường hợp chuyển nhượng dự án không đáp ứng điều kiện quy định Điều 45 Luật đầu tư năm 2014 Mục tiêu Đề án : - Nâng cao hiệu công tác quản lý thu thuế hoạt động KD BĐS, chuyển nhượng BĐS chuyển nhượng dự án nhằm chống thất thu thuế; tạo môi trường KD lành mạnh, bình đẳng tổ chức cá nhân KD, chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng dự án địa bàn tỉnh Lâm Đồng; bảo vệ quyền lợi Nhân dân, bảo đảm an ninh trị, trật tự an toàn xã hội - Đảm bảo công khai, minh bạch, công việc xác định nghĩa vụ nộp ngân sách (NS) theo quy định pháp luật tổ chức, cá nhân tham gia KD, chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng dự án - Chống thất thu NS Nhà nước; giải tồn tại, hạn chế công tác quản lý; gắn công tác quản lý đất đai với công tác quản lý thu NS, thực thi nghiêm quy định pháp luật đất đai pháp luật thuế - Xử lý nghiêm trường hợp KD trái phép, sang nhượng đất đai không thủ tục pháp lý; thu hồi đất tổ chức, cá nhân không triển khai dự án, không thực nghĩa vụ tài Hiệu đề án: - Công bằng, minh bạch việc xác định nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật tổ chức, cá nhân, tham gia KD, chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng dự án - Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật tổ chức, cá nhân, việc tự giác kê khai giá trị chuyển nhượng thực tế tham gia KD, chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng dự án - Giám sát tổ chức, cá nhân có hoạt động KD, chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng dự án địa bàn - Tác động đẩy mạnh công tác cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất thuê, quyền sở hữu công trình đất thuê; tạo điều kiện cho người dân DN mạnh dạn chấp vay vốn đầu tư sản xuất KD - Gắn công tác đạo, điều hành cấp ủy, quyền địa phương công tác quản lý thuế công tác quản lý đất đai địa bàn - Thu hồi tiền thuê đất tổ chức, cá nhân miễn, giảm sử dụng đất không mục đích - Tăng thu NS hàng năm phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh, góp phần hoàn thành dự toán HĐND UBND tỉnh giao Nội dung đề án: - Thực nghiêm thủ tục hành công tác quản lý đất đai tài sản gắn liền với đất - Thực giải pháp nghiệp vụ công tác xác định giá, đảm bảo giá kê khai tính thuế sát, theo giá chuyển nhượng - Tuyên truyền, vận động, khuyến khích, tạo điều kiện, cấp giấy phép đăng ký KD để tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề môi giới BĐS đăng ký nộp thuế theo quy định pháp luật thuế - Sở Tài Chính chủ trì phối hợp UBND huyện, thành phố với ngành tham mưu UBND, HĐND tỉnh ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm sát với giá thị trường làm xác định nghĩa vụ tài liên quan đến KD, chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng dự án Tổ chức thực hiện: 5.1 Ngành Thuế Lâm Đồng: - Cục Thuế chủ trì phối hợp với ngành liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức thực Đề án (KH 4893/KH-CT ngày 21/11/2016), đạo Chi cục Thuế trực thuộc tham mưu UBND huyện, thành phố ban hành văn đạo Phòng, Ban huyện, thành phố UBND xã, phường, thị trấn triển khai thực Đề án - Tổ chức tuyên truyền với hình thức đa dạng phương tiện thông tin đại chúng, thông qua tập huấn để hướng dẫn tổ chức, cá nhân nhân dân Đề án, làm cho người hiểu thực đầy đủ thủ tục đất đai theo qui định KD BĐS, chuyển nhượng BĐS chuyển nhượng dự án; kê khai thuế đầy đủ, sát với giá thị trường chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế vào NS Nhà nước - Định kỳ theo kế hoạch phối hợp với ngành tiến hành tra, kiểm tra, kịp thời phát hành vi vi phạm đất đai, gian lận, trốn thuế, chây ỳ, nợ đọng thuế kéo dài, có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật - Định kỳ hàng năm đánh giá kết làm được, chưa làm kiến nghị đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp trình thực Đề án 5.2 Các Sở, ngành liên quan tỉnh Lâm Đồng: - Sở Tài nguyên Môi trường: Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai hồ sơ lưu giữ để xác nhận đất ở, nhà hộ gia đình, cá nhân địa bàn tỉnh Lâm Đồng cho quan Thuế để kiểm soát miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân; Đồng thời đẩy mạnh công tác tra chấp hành Luật đất đai, hỗ trợ ngành Thuế thu hồi tiền thuê đất miễn giảm tổ chức cá nhân sử dụng đất không mục đích - Sở Xây Dựng: Tăng cường công tác tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh, xử lý kịp thời hành vi vi phạm hành chính; kiểm tra tiến độ thực dự án, kiểm tra sách ưu đãi tạo điều kiện cho nhà đầu tư… lĩnh vực KD BĐS - Sở Tài Chính: Phối hợp với ngành tham mưu UBND tỉnh xác định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm làm xác định thuế Thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển dịch nhà gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tổ chức thu vào NS khoản tiền chậm tiến độ đầu tư theo quy định - Sở Kế hoạch Đầu tư, Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng : Tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy phép đầu tư giấy chứng nhận đầu tư DN không thực nội dung đăng ký đầu tư, không thực nghĩa vụ tài với Nhà nước thực chuyển nhượng dự án; Phối hợp với quan thuế yêu cầu tổ chức, cá nhân có phát sinh nhận chuyển nhượng vốn góp phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước cấp giấy chứng nhận đăng ký KD; phối hợp kiểm tra tiến độ dự án đầu tư, điều kiện để hưởng sách ưu đãi đầu tư - Sở Tư pháp: Tăng cường công tác đạo, hướng dẫn, tra, kiểm tra tổ chức hành nghề công chứng địa bàn tỉnh, đạo Phòng công chứng, Văn phòng công chứng UBND xã cung cấp danh sách tổ chức, cá nhân có giao dịch KD BĐS, chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng dự án để quan thuế đối chiếu quản lý thu thuế theo quy định 5.3 Uỷ ban Nhân dân huyện, thành phố: - Chỉ đạo phòng, ban, UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với Chi cục Thuế huyện, thành phố tổ chức thu thuế chuyển nhượng nhà, đất hộ gia đình cá nhân, DN KD BĐS, DN thuê đất đầu tư địa bàn chuyển nhượng dự án, kê khai nộp loại thuế, phí theo quy định - Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thực chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến BĐS cần nghiên cứu kỹ giá thực tế thị trường thời điểm chuyển nhượng để chứng thực giá thực tế; đạo thôn, tổ dân phố thường xuyên rà soát tổ chức, cá nhân có giao dịch mua, bán chuyển nhượng đất làm nhà đất nông nghiệp địa bàn mua bán không làm thủ tục sang nhượng để vận động có biện pháp cưỡng chế theo qui định./ PHÒNG TT-HT NNT CỤC THUẾ TỈNH LÂM ĐỒNG ———————————————————
- Xem thêm -

Xem thêm: Tom tat noi dung de an bat dong san 112016, Tom tat noi dung de an bat dong san 112016, Tom tat noi dung de an bat dong san 112016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay