Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và biện pháp khoanh vỏ đến khả năng ra hoa, đậu quả và năng suất của giống vải chín sớm Bình Khê tại Uông Bí, Quảng Ninh

216 613 0
  • Loading ...
1/216 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 15:48

Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, ảnh hưởng của chấtđiều hòa sinh trưởng và biện pháp khoanh vỏ đến khả năng ra hoa, đậu quả vànăng suất của giống vải chín sớm Bình Khê tại Uông Bí, Quảng Ninh” được thựchiện từ năm 2008 đến 2011. Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi đã nhận được rấtnhiều sự giúp đỡ của các thầy, cô công tác tại Bộ môn Sinh lý thực vật, Trường Đạihọc Nông nghiệp Hà Nội; các đồng nghi ệp là cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiêncứu Rau quả, nơi tôi công tác và nhiều cán bộ, xã viên Hợp tác xã Dịch vụ Nôngnghiệp Phong Thái, xã Phương Nam, Thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.Để bày tỏ lòng biết ơn, tôi xin trân trọng cảm Ban Giám hiệu Trường Đ ạihọc Nông nghiệp Hà Nội, Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Rau quả đã cho tôi cơ hộitham gia khoá đào tạo Tiến sĩ 2008 2011.Tôi xin trân trọng cảm ơn GS.TS. Hoà BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ĐÀO QUANG NGHỊ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ BIỆN PHÁP KHOANH VỎ ĐẾN KHẢ NĂNG RA HOA, ĐẬU QUẢ VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG VẢI CHÍN SỚM BÌNH KHÊ TẠI UÔNG BÍ, QUẢNG NINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ĐÀO QUANG NGHỊ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ BIỆN PHÁP KHOANH VỎ ĐẾN KHẢ NĂNG RA HOA, ĐẬU QUẢ VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG VẢI CHÍN SỚM BÌNH KHÊ TẠI UÔNG BÍ, QUẢNG NINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 62 62 01 10 Người hướng dẫn: GS.TS HOÀNG MINH TẤN HÀ NỘI, 2012 i LỜI CAM ĐOAN Luận án Tiến sỹ “Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng biện pháp khoanh vỏ đến khả hoa, đậu suất giống vải chín sớm Bình Khê Uông Bí, Quảng Ninh ”, chuyên ngành Khoa học trồng, mã số 62.62.01.10 công trình nghiên cứu riêng Tôi xin cam đoan số liệu, kết trình bày Luận án trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị chưa công bố công trình nghiên c ứu Luận án có sử dụng số thông tin từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, thông tin trích dẫn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012 Tác giả Luận án Đào Quang Nghị ii LỜI CẢM ƠN Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng biện pháp khoanh vỏ đến khả hoa, đậu suất giống vải chín sớm Bình Khê Uông Bí, Quảng Ninh ” thực từ năm 2008 đến 2011 Trong trình thực đề tài, nhận nhiều giúp đỡ thầy, cô công tác Bộ môn Sinh lý thực vật, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội; đồng nghi ệp cán nghiên cứu Viện Nghiên cứu Rau quả, nơi công tác nhiều cán bộ, xã viên Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phong Thái, xã Phương Nam, Thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh Để bày tỏ lòng biết ơn, xin trân trọng cảm Ban Giám hiệu Trường Đ ại học Nông nghiệp Hà Nội, Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Rau cho hội tham gia khoá đào tạo Tiến sĩ 2008 - 2011 Tôi xin trân trọng cảm ơn GS.TS Hoàng Minh Tấn hướng dẫn tận tình suốt trình thực đề tài hoàn thành luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy, cô giáo công tác Bộ môn Sinh lý thực vật, Khoa Nông học, Viện Đào tạo Sau Đại học giảng dạy, bảo, giúp đỡ tạo điều kiện cho trình học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo tập thể xã viên Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phong Thái tạo điều kiện địa bàn triển khai giúp đỡ suốt trình tiến hành thí nghiệm Nhân dịp này, xin trân trọng cảm ơn đồng nghiệp, hệ đàn anh trước lĩnh vực nghiên cứu ăn quả, anh em, bè bạn gia đình giúp đỡ, hướng dẫn chuyên môn, tạo điều kiện thời gian, vật chất tinh thần cho thời gian học tập hoàn thành luận án Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012 Tác giả Luận án Đào Quang Nghị iii MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết Mục đích, yêu cầu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Những đóng góp luận án Giới hạn nghiên cứu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Nguồn gốc, lịch sử phân loại vải 1.1.1 Nguồn gốc, lịch sử vải 1.1.2 Phân loại vải 1.2 Tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ vải giới nước 11 1.2.1 Tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ vải giới 11 1.2.2 Tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ vải nước 14 1.3 Một số nghiên cứu giới nước vải 17 1.3.1 Yêu cầu sinh thái vải 17 1.3.2 Nghiên cứu đặc điểm thực vật học vải 19 1.3.3 Nghiên cứu dinh dưỡng cho vải 24 1.3.4 Nghiên cứu C/N vải 26 1.3.5 Nghiên u sử dụng chất điều hòa sinh trưởng cho vải 27 1.3.6 Nghiên cứu biện pháp tác động giới 36 1.4 Những kết luận qua phân tích tổng quan 39 iv Chương VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu nghiên cứu 41 41 2.1.1 Giống vải 41 2.1.2 Hoá chất thí nghiệm 41 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.2.1 Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển suất giống vải chín sớm Bình Khê Uông Bí, Quảng Ninh 2.2.2 43 43 Nghiên cứu ảnh hưởng số chất điều hòa sinh trưởng tới phân hóa mầm hoa, hoa, đậu phát triển hạt vải chín sớm Bình Khê 2.2.3 Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp khoanh vỏ đến trình hoa, đậu suất vải chín sớm Bình Khê 2.2.4 43 43 Nghiên cứu ảnh hưởng việc ứng dụng biện pháp kỹ thuật tổng hợp đến khả hoa, đậu suất vải chín sớm Bình Khê 44 2.3 Phương pháp nghiên cứu 44 2.3.1 Bố trí thí nghiệm phương pháp bố trí thí nghiệm 44 2.3.2 Các tiêu theo dõi phương pháp xác định 50 2.3.3 Xử lý số liệu 53 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Điểm sinh trưởng, phát triển giống vải Bình Khê 54 54 3.1.1 Một số yếu tố khí hậu năm 2008 - 2010 Uông Bí, Quảng Ninh 54 3.1.2 Đặc điểm lộc khả sinh trưởng đợt lộc 56 3.1.3 Đặc điểm sinh trưởng khung tá n vải Bình Khê 57 3.1.4 Đặc điểm hoa, đậu vải Bình Khê 58 3.1.5 Mối quan hệ khả sinh trưởng lộc thu với khả hoa suất 3.1.6 62 Ảnh hưởng tỷ lệ C/N vải đến suất giống vải Bình Khê 67 v 3.2 Ảnh hưởng số chất điều tiết sinh trưởng đến khả hoa hình thành giống vải chín sớm Bình Khê 3.2.1 Ảnh hưởng số chất ức chế sinh trưởng (paclobutrazol, thiourea ethrel) đến khả hoa giống vải bình khê 3.2.2 72 72 Ảnh hưởng số chất kích thích sinh trưởng đến khả đậu quả, sinh trưởng hạt giống vải chín sớm Bình Khê 85 3.3 Ảnh hưởng biện pháp khoanh vỏ đến trình hoa, đậu suất giống vải chín sớm Bình Khê 3.3.1 Ảnh hưởng biện pháp khoanh vỏ đến biến đổi tỷ lệ cácbon/nitơ (C/N) 3.3.2 112 Ảnh hưởng biện pháp khoanh vỏ đến khả hoa vải Bình Khê 3.3.3 112 114 Ảnh hưởng biện pháp khoanh vỏ đến yếu tố cấu thành suất suất 117 3.4 Ảnh hưởng việc ứng dụng biện pháp kỹ thuật tổng hợp đến khả hoa, đậu suất vải chín sớm bình khê 119 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 124 KẾT LUẬN 124 ĐỀ NGHỊ 125 Danh mục công trình công bố có liên quan đến luận án 126 Tài liệu tham khảo 127 Phụ lục 140 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT C Cacbon GA3 Gibberellin IAA Indole axetic acid N Nitơ PBZ paclobutrazol TIBA Trijot benzoic acid α - NAA α - Naphthalenne acetic acid 2,4,5 T 2,4,5- Triclophenoxyacetic acid 2,4,5 TP 2-(2,4,5 Trichlorophenoxy) propionic acid 3,5,6 TPA 3,5,6 - tricloro - 2-pyridyl - oxyacetic acid vii DANH MỤC CÁC BẢNG STT 3.1 Tên bảng Trang Một số đặc trưng khí hậu, thời tiết Uông Bí - Quảng Ninh năm 2008 - 2010 (Số liệu trung bình năm) 54 3.2 Thời gian phát sinh đợt lộc qua năm (2008 - 2010) 56 3.3 Đặc điểm sinh trưởng thân cành giống vải Bình Khê 58 3.4 Đặc điểm hoa tỷ lệ đậu vải Bình Khê (Vụ năm 008 - 2009) 59 3.5 Động thái nở hoa vải Bình Khê (số liệu năm 2009) 60 3.6 Ảnh hưởng thời gian đợt lộc cuối tới khả hoa giống vải Bình Khê (Vụ 2008 - 2009) 63 3.7 Tỷ lệ C/N qua thời kỳ sinh trưởng suất vải Bình Khê 67 3.8 Ảnh hưởng PBZ đến khả hoa thời gian thu hoạch vải Bình Khê (Vụ 2008 - 2009) 3.9 Ảnh hưởng PBZ đến yếu tố cấu thành suất suất (Vụ 2008 - 2009) 3.10 73 74 Ảnh hưởng PBZ đến sinh trưởng, phát triển vải Bình Khê vụ (Vụ 2009 - 2010) 77 3.11 Các yếu tố cấu thành suất suất 78 3.12 Ảnh hưởng PBZ đến chất lượng (Số liệu năm 2009) 79 3.13 Ảnh hưởng thời điểm xử lý thiourea đến khả hoa vải Bình Khê (Số liệu năm 2008 - 2009) 3.14 Ảnh hưởng thiourea đến thời gian bật mầm hoa vải xử lý paclobutrazol vụ trư ớc (Số liệu năm 2010 - 2011) 3.15 80 81 Ảnh hưởng nồng độ ethrel đến tình trạng sinh trưởng khả hoa vải Bình Khê (Vụ 2009 - 2010) 83 viii 3.16 Ảnh hưởng nồng độ ethrel đến yếu tố cấu thành suất suất (Vụ 2009 - 2010) 3.17 Ảnh hưởng tương tác yếu tố nồng độ thời điểm xử lý GA3 đến động thái giữ (Số liệu năm 2009) 3.18 108 Ảnh hưởng của 3,5,6 TPA phối hợp GA đến sinh trưởng hạt (Số liệu năm 010) 3.29 106 Ảnh hưởng 3,5,6 TPA phối hợp GA đến sinh trưởng (Số liệu năm 2010) 3.28 105 Ảnh hưởng 3,5,6 TPA phối hợp GA đến khả giữ (vụ 2009 - 2010) 3.27 104 Tỷ lệ nảy mầm hạt thí nghiệm xử lý 3,5,6 TPA (Số liệu năm 2009) 3.26 103 Ảnh hưởng 3,5,6 TPA đến khối lượng hạt vải Bình Khê (Số liệu năm 2009) 3.25 100 Ảnh hưởng 3,5,6 TPA tới số tiêu vải Bình Khê (Số liệu năm 2009) 3.24 98 Ảnh hưởng 3,5,6 TPA đến yếu tố cấu thành suất suất vải Bình Khê (vụ 2008 - 2009) 3.23 94 Ảnh hưởng 2,4,5 TP đến tiêu chất lượng (Số liệu phân tích năm 2009) 3.22 91 Ảnh hưởng 2,4,5 TP đến yếu tố cấu thành suất suất (Số liệu năm 2009) 3.21 88 Ảnh hưởng α - NAA đến tỷ lệ đậu yếu tố cấu thành suất vải Bình Khê (Số liệu năm 2009) 3.20 86 Ảnh hưởng GA3 đến yếu tố cấu thành suất suất (Số liệu năm 2009) 3.19 84 109 Ảnh hưởng của 3,5,6 TPA phối hợp với GA đến số tiêu phẩm chất suất (Số liệu năm 2010) 110
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và biện pháp khoanh vỏ đến khả năng ra hoa, đậu quả và năng suất của giống vải chín sớm Bình Khê tại Uông Bí, Quảng Ninh, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và biện pháp khoanh vỏ đến khả năng ra hoa, đậu quả và năng suất của giống vải chín sớm Bình Khê tại Uông Bí, Quảng Ninh, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và biện pháp khoanh vỏ đến khả năng ra hoa, đậu quả và năng suất của giống vải chín sớm Bình Khê tại Uông Bí, Quảng Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay