Ho so va hach toan huy hang hoa hu hong

3 190 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 15:44

Hồ sơ, thủ tục với hàng hóa bị hư hỏng hết hạn sử dụng Hàng hóa bị hư hỏng hết hạn sử dụng , bị hư hỏng thay đổi trình sinh hóa tự nhiên không bồi thường có tính vào chi phí trừ hay không? Hồ sơ, thủ tục để đưa chi phí vào chi phí đươc trừ nào? Hồ sơ hàng hóa bị hư hỏng hết hạn sử dụng tính vào chi phí trừ 1.1 Hồ sơ tài sản, hàng hóa hư hỏng hết hạn sử dụng Theo Điều Thông tư 96/2015/TT-BTC (sửa đổi bổ sung Điều Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã sửa đổi, bổ sung Khoản Điều Thông tư số 119/2014/TT-BTC Điều Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định hồ sơ tài sản, hàng hóa hư hỏng hết hạn sử dụng sau: “Hàng hóa bị hư hỏng thay đổi trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không bồi thường tính vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế Hồ sơ hàng hóa bị hư hỏng thay đổi trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, tính vào chi phí trừ sau: – Biên kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng doanh nghiệp lập Biên kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa thu hồi (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận đại diện hợp pháp doanh nghiệp ký chịu trách nhiệm trước pháp luật – Hồ sơ bồi thường thiệt hại quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có) – Hồ sơ quy định trách nhiệm tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).” Theo quy định trên, hàng hoá hư hỏng hết hạn sử dụng, xử lý cần hồ sơ sau: - Biên kiểm kê xác định khối lượng hàng hoá hư hỏng - Hồ sơ quy trách nhiệm - Hồ sơ bồi thường 1.2 Thủ tục tài sản, hàng hóa hư hỏng hết hạn sử dụng Theo Điều Thông tư 96/2015/TT-BTC (sửa đổi bổ sung Điều Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã sửa đổi, bổ sung Khoản Điều Thông tư số 119/2014/TT-BTC Điều Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định sau: “c) Hồ sơ nêu lưu doanh nghiệp xuất trình với quan thuế quan thuế yêu cầu.“ Thuế giá trị gia tăng hàng hóa bị hư hỏng hết hạn sử dụng Theo quy định điều 14, khoản Thông tư 219/2013/TTBTC nguyên tắc khấu trừ thuế đầu vào, có quy định: ” Thuế GTGT đầu vào hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT khấu trừ toàn bộ, kể thuế GTGT đầu vào không bồi thường hàng hoá chịu thuế GTGT bị tổn thất Các trường hợp tổn thất không bồi thường khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hoả hoạn, trường hợp tổn thất không bảo hiểm bồi thường, hàng hoá phẩm chất, hạn sử dụng phải tiêu huỷ Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh trường hợp tổn thất không bồi thường để khấu trừ thuế.” Theo quy đinh trên, thuế GTGT đầu vào hàng hóa bị hư hỏng hạn sử dụng bồi thường không khấu trừ thuế đầu vào Lưu ý : Đối với hàng hoá hư hỏng, hạn sử dụng, đơn vị đem tiêu huỷ, doanh nghiệp cần xuất phiếu xuất kho, mà xuất hoá đơn GTGT hoá đơn bán hàng Hạch toán - Xác định giá trị hàng hư hỏng không bồi thường, kế toán hạch toán : Nợ TK 632 Có TK 156, 152 - Quy trách nhiệm tổ chức, cá nhân, kế toán hạch toán: Nợ TK 138 – (Chi tiết cho tổ chức cá nhân) Có TK 156, 152 - Trường hợp bồi thường, kế toán hạch toán : Nợ TK 111.112 Có TK 138 – (Chi tiết cho tổ chức cá nhân) Đồng thời ghi giảm thuế GTGT đầu vào giá trị hàng hoá hư hỏng bồi thường Nợ TK 632 Có TK 133 Lưu ý: Trường hợp hàng hóa trích lập dự phòng, hết hạn sử dụng, hư hỏng phải hủy, theo Điều 45 Thông tư 200/2014/TT-BTC, hạch toán sau: - Khi trích lập dự phòng kế toán hạch toán: Nợ TK 632 Có TK 229 - Khi xử lý vật tư hàng hóa bị hủy bỏ hết hạn sử dụng, phẩm chất, hư hỏng, không giá trị sử dụng, ghi: Nợ TK 229: Dự phòng tổn thất tài sản (số bù đắp dự phòng) Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán (Nếu số tổn thất cao số lập dự phòng) Có TK 152, 152, 155, 156
- Xem thêm -

Xem thêm: Ho so va hach toan huy hang hoa hu hong, Ho so va hach toan huy hang hoa hu hong, Ho so va hach toan huy hang hoa hu hong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay