Luận văn Thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp hoá học và cơ giới đến sự ra hoa, hình thành quả của giống vải chín sớm Bình Khê tại tỉnh Bắc Giang

114 633 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 15:38

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc ñến GS.TS. Hoàng Minh Tấn người ñãtận tình hướng dẫn và giúp ñỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện ñề tài và hoànthành luận văn tốt nghiệpTôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong bộ môn Sinh lý thựcvật Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã nhiệt tình giúp ñỡ và tạo mọiñiều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian thực tập.Nhân dịp này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn ñến ban lãnh ñạo, tập thể cánbộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Giốngcây ăn quả, cây lâm nghiệp Bắc Giang ñã góp ý, ñộng viên và tạo ñiều kiệngiúp ñỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.Qua ñây tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia ñình ngườithân, anh em, bạn bè, ñồng nghiệp những người luôn ủng hộ, ñộng viên và tạoñiều kiện cho tôi trong quá trình học tập, công tác và thực hiện luận vă BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ðẶNG VĂN TẶNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÁ HỌC VÀ CƠ GIỚI ðẾN SỰ RA HOA, HÌNH THÀNH QUẢ CỦA GIỐNG VẢI CHÍN SỚM BÌNH KHÊ TẠI TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: TRỒNG TRỌT Mã số: 60.62.01 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS HOÀNG MINH TẤN HÀ NỘI - 2011 LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng ñể bảo vệ học vị Trong trình thực ñề tài hoàn thiện luận văn giúp ñỡ ñều ñã ñược cám ơn trích dẫn luận văn ñều ñược rõ nguồn gốc Tác giả ðặng Văn Tặng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp i LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc ñến GS.TS Hoàng Minh Tấn người ñã tận tình hướng dẫn giúp ñỡ suốt thời gian thực ñề tài hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo môn Sinh lý thực vật - Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã nhiệt tình giúp ñỡ tạo ñiều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập Nhân dịp xin bày tỏ lòng biết ơn ñến ban lãnh ñạo, tập thể cán Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Giống ăn quả, lâm nghiệp Bắc Giang ñã góp ý, ñộng viên tạo ñiều kiện giúp ñỡ suốt trình học tập nghiên cứu Qua ñây xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia ñình người thân, anh em, bạn bè, ñồng nghiệp người ủng hộ, ñộng viên tạo ñiều kiện cho trình học tập, công tác thực luận văn Tác giả ðặng Văn Tặng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình ix MỞ ðẦU 1.1 Tính cấp thiết ñề tài 1.2 Mục ñích, yêu cầu 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung vải thiều 2.2 Yêu cầu ngoại cảnh vải 2.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ vải thiều giới Việt Nam 15 2.4 Cơ sở sinh lý việc hình thành hoa vải thiều 19 2.5 Etylen ứng dụng cho ăn 22 VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 ðịa ñiểm, vật liệu thời gian nghiên cứu 25 3.2 Nội dung nghiên cứu: 26 3.3 Phương pháp nghiên cứu 26 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 Thực trạng sản xuất vải Bắc Giang 31 4.1.1 Diện tích, suất sản lượng vải Bắc Giang qua năm 31 4.1.2 Tình hình phát triển vải chín sớm Bắc Giang 34 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp iii 4.1.3 Những tồn sản xuất vải Bắc Giang phương hướng khắc phục 4.2 36 Ảnh hưởng cắt tỉa ñến khả hoa hình thành vải chín sớm Bình Khê 38 4.2.1 Ảnh hưởng cắt tỉa ñến khả lộc thu giống 38 4.2.2 Ảnh hưởng cắt tỉa tới thời gian hoa, ñậu giống vải Bình Khê 40 4.2.3 Ảnh hưởng cắt tỉa ñến số lượng thành phần loại hoa 42 4.2.4 Ảnh hưởng cắt tỉa ñến khả ñậu vải 44 4.2.5 Ảnh cắt tỉa ñến suất yếu tố cấu thành suất 46 4.2.6 Ảnh hưởng cắt tỉa tới thành phần giới 48 4.3 Ảnh hưởng biện pháp khoanh vỏ ñến hoa hình thành vải 49 4.3.1 Ảnh hưởng khoanh vỏ ñến khả hoa vải 50 4.3.2 Ảnh hưởng khoanh vỏ ñến số lượng thành phần hoa vải 52 4.3.3 Ảnh hưởng khoanh vỏ ñến ñộng thái ñậu 54 4.3.4 Ảnh hưởng khoanh vỏ ñến suất yếu tố cấu thành suất 56 4.3.5 Ảnh hưởng khoanh vỏ ñến thành phần giới 58 4.3.6 Ảnh hưởng khoanh vỏ ñến tiêu phẩm chất 59 4.4 Ảnh hưởng phun ethrel ñến hoa hình thành 60 4.4.1 Ảnh hưởng phun ethrel ñến khả hoa vải 61 4.4.2 Ảnh hưởng phun ethrel ñến số lượng thành phần hoa vải 62 4.4.3 Ảnh hưởng phun ethrel ñến ñộng thái ñậu 64 4.4.4 Ảnh hưởng phun ethrel ñến suất yếu tố cấu thành suất 66 Ảnh hưởng phun ethrel ñến thành phần giới 68 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp iv 4.4.5 4.4.6 Ảnh hưởng phun ethrel ñến tiêu phẩm chất 68 4.4.7 Hiệu kinh tế việc phun ethrel cho vải 69 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 71 5.1 Kết luận 71 5.2 ðề nghị: 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 78 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ðHNNHN ðại học Nông nghiệp Hà Nội FAO Tổ chức nông lương giới KHKT Khoa học kỹ thuật NXB Nhà xuất TP Thành phố CN Cao TN Thấp Min Giá trị nhỏ Max Giá trị lớn TB Giá trị trung bình KL Khối lượng T Nhiệt ñộ Ao ðộ ẩm HL Hàm lượng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp vi DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 2.1 Quan hệ nhiệt ñộ tỷ lệ hoa vải 10 2.2 Mức ñộ thích nghi vải thiều ñối với ñất ñai 13 2.3 Hàm lượng dinh dưỡng thích hợp cho ñất trồng vải tính theo tỷ lệ 14 4.1 Diện tích, suất sản lượng vải tỉnh Bắc Giang qua số năm 31 4.2 Tình hình sản xuất vải huyện năm 2010 33 4.3 Tình hình sản xuất vải chín sớm huyện tỉnh 35 4.4 Ảnh hưởng cắt tỉa tới kích thước lộc thu 39 4.5 Ảnh hưởng cắt tỉa ñến thời gian hoa ñậu 41 4.6 Ảnh hưởng cắt tỉa tới số lượng hoa thành phần loại hoa 42 4.7 Ảnh hưởng cắt tỉa ñến ñộng thái ñậu 44 4.8 Ảnh hưởng cắt tỉa ñến suất yếu tố cấu thành suất 46 4.9 Ảnh hưởng cắt tỉa ñến thành phần giới 49 4.10 Ảnh hưởng khoanh vỏ ñến khả hoa 51 4.11 Ảnh hưởng khoanh vỏ tới số lượng hoa thành phần loại hoa 52 4.12 Ảnh hưởng khoanh vỏ ñến ñộng thái ñậu 55 4.13 Ảnh hưởng khoanh vỏ ñến suất yếu tố cấu thành suất 56 4.14 Ảnh hưởng khoanh vỏ ñến thành phần giới 58 4.15 Ảnh hưởng khoanh vỏ ñến phẩm chất vải 59 4.16 Ảnh hưởng phun ethrel ñến khả hoa 62 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp vii 4.17 Ảnh hưởng phun ethrel tới số lượng hoa thành phần loại hoa 63 4.18 Ảnh hưởng phun ethrel ñến ñộng thái ñậu 64 4.19 Ảnh hưởng phun ethrel ñến suất yếu tố cấu thành suất 67 4.20 Ảnh hưởng phun ethrel ñến thành phần giới 68 4.21 Ảnh hưởng phun ethrel ñến phẩm chất 69 4.22 Hiệu kinh tế việc phun ethrel 70 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp viii DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang 4.1 Ảnh hưởng cắt tỉa ñến tỷ lệ hoa hoa lưỡng tính 43 4.2 Ảnh hưởng cắt tỉa ñến ñộng thái ñậu 45 4.3 Ảnh hưởng cắt tỉa ñến suất 47 4.4 Ảnh hưởng khoanh vỏ ñến tỷ lệ hoa hoa lưỡng tính 53 4.5 Ảnh hưởng khoanh vỏ ñến ñộng thái ñậu 55 4.6 Ảnh hưởng khoanh vỏ ñến suất 57 4.7 Ảnh hưởng phun ethrel ñến tỷ lệ hoa hoa lưỡng tính 63 4.8 Ảnh hưởng phun ethrel ñến ñộng thái ñậu 65 4.9 Ảnh hưởng phun ethrel ñến suất 67 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ix SE(N= 3) 12.4505 5%LSD 6DF 43.0682 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN1HCHLT 6/ 7/** 17:25 PAGE Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HCHLT GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 556.94 STANDARD DEVIATION C OF V |REP SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 42.773 21.565 3.9 0.6263 |TRETNAME| |$ | | | | | 0.0067 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SCHQ/C FILE TN1SCQC 19/ 7/** 13:53 PAGE Thiet ke kieu RCB VARIATE V003 SCHQ/C so chum qua /cay LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= REP 234.327 117.163 1.28 0.346 TRETNAME$ 185.643 61.8808 0.67 0.600 * RESIDUAL 550.100 91.6834 * TOTAL (CORRECTED) 11 970.069 88.1881 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN1SCQC 19/ 7/** 13:53 PAGE Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP REP NOS 4 SCHQ/C 139.525 150.175 146.525 SE(N= 4) 4.78757 5%LSD 6DF 16.5610 MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ TRETNAME$ CT1(d/c) CT2 CT3 CT4 NOS 3 3 SCHQ/C 149.500 145.733 147.400 139.000 SE(N= 3) 5.52821 5%LSD 6DF 19.1230 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN1SCQC 19/ 7/** 13:53 PAGE Thiet ke kieu RCB Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 90 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SCHQ/C GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 145.41 STANDARD DEVIATION C OF V |REP SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 9.3909 9.5751 6.6 0.3457 |TRETNAME| |$ | | | | | 0.6001 PAGE Anh huong cat tia toi cac yeu to cau NS VARIATE V003 SQUA/CH so qua/ chum LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= REP 381667 190833 2.78 0.139 TRETNAME$ 3.82333 1.27444 18.57 0.002 * RESIDUAL 411667 686112E-01 * TOTAL (CORRECTED) 11 4.61667 419697 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN1SQCH 1/ 7/** 9:20 PAGE Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP REP NOS 4 SQUA/CH 5.67500 6.10000 5.97500 SE(N= 4) 0.130969 5%LSD 6DF 0.453042 MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ TRETNAME$ CT1(d/c) CT2 CT3 CT4 NOS 3 3 SQUA/CH 5.03333 5.83333 6.30000 6.50000 SE(N= 3) 0.151230 5%LSD 6DF 0.523128 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN1SQCH 1/ 7/** 9:20 PAGE Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SQUA/CH GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 5.9167 STANDARD DEVIATION C OF V |REP SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.64784 0.26194 4.4 0.1392 |TRETNAME| |$ | | | | | 0.0025 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 91 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE TN1NSTT 19/ 7/** 14: PAGE Thiet ke kieu RCB VARIATE V003 NSTT nang suat thưc thu LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= REP 30.5267 15.2633 6.14 0.036 TRETNAME$ 57.8158 19.2719 7.76 0.018 * RESIDUAL 14.9067 2.48445 * TOTAL (CORRECTED) 11 103.249 9.38629 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN1NSTT 19/ 7/** 14: PAGE Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP REP NOS 4 NSTT 20.1750 24.0750 21.9250 SE(N= 4) 0.788106 5%LSD 6DF 2.72619 MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ TRETNAME$ CT1(d/c) CT2 CT3 CT4 NOS 3 3 NSTT 18.8000 21.3667 23.6000 24.4667 SE(N= 3) 0.910027 5%LSD 6DF 3.14793 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN1NSTT 19/ 7/** 14: PAGE Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NSTT GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 22.058 STANDARD DEVIATION C OF V |REP SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 3.0637 1.5762 7.1 0.0357 |TRETNAME| |$ | | | | | 0.0181 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLQ FILE TN1KLQ 1/ 7/** 9:11 PAGE Anh huong cua cat tia toi phan co gioi qua VARIATE V003 KLQ Khoi luong qua Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 92 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= REP 511667 255834 0.43 0.673 TRETNAME$ 15.1825 5.06083 8.49 0.015 * RESIDUAL 3.57500 595833 * TOTAL (CORRECTED) 11 19.2692 1.75174 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN1KLQ 1/ 7/** 9:11 PAGE Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP REP NOS 4 KLQ 32.3000 32.2750 31.8500 SE(N= 4) 0.385951 5%LSD 6DF 1.33507 MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ TRETNAME$ CT1(d/c) CT2 CT3 CT4 NOS 3 3 KLQ 30.7667 31.9000 32.0000 33.9000 SE(N= 3) 0.445658 5%LSD 6DF 1.54160 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN1KLQ 1/ 7/** 9:11 PAGE Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLQ GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 32.142 STANDARD DEVIATION C OF V |REP SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.3235 0.77190 2.4 0.6725 |TRETNAME| |$ | | | | | 0.0148 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLAD FILE TN1TLAD 1/ 7/** 9:21 PAGE Anh huong cua cat tia toi phan co gioi qua VARIATE V003 TLAD ty le phan an duoc LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= REP 228146 114073 0.46 0.656 TRETNAME$ 16.3893 5.46310 21.92 0.002 * RESIDUAL 1.49518 249197 * TOTAL (CORRECTED) 11 18.1126 1.64660 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 93 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN1TLAD 1/ 7/** 9:21 PAGE Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP REP NOS 4 TLAD 70.0750 70.0750 70.3675 SE(N= 4) 0.249598 5%LSD 6DF 0.863400 MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ TRETNAME$ CT1(d/c) CT2 CT3 CT4 NOS 3 3 TLAD 68.3167 70.0300 71.1400 71.2033 SE(N= 3) 0.288211 5%LSD 6DF 0.996969 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN1TLAD 1/ 7/** 9:21 PAGE Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TLAD 115.80 GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |REP (N= 12) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % | OBS TOTAL SS RESID SS | 12 70.173 1.2832 0.49920 0.7 0.6563 6.2 0.9372 0.6048 |TRETNAME| |$ | | | | | 0.0017 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HCHLT FILE TN2HCHLT 1/ 7/** 14:53 PAGE Anh huong cua khoanh vo den phan hoa VARIATE V003 HCHLT Hoa cai vaf hoa luong tinh LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= REP 495.776 247.888 2.87 0.169 TRETNAME$ 5181.14 2590.57 29.97 0.006 * RESIDUAL 345.745 86.4363 * TOTAL (CORRECTED) 6022.66 752.832 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN2HCHLT 1/ 7/** 14:53 PAGE Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP - Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 94 REP NOS 3 HCHLT 527.433 530.833 513.667 SE(N= 3) 5.36769 5%LSD 4DF 21.0402 MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ TRETNAME$ CT1(d/c) CT2 CT3 NOS 3 HCHLT 490.233 543.933 497.767 SE(N= 3) 5.36769 5%LSD 4DF 21.0402 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN2HCHLT 1/ 7/** 14:53 PAGE Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HCHLT GRAND MEAN (N= 9) NO OBS 523.98 STANDARD DEVIATION C OF V |REP SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 27.438 9.2971 1.8 0.1689 |TRETNAME| |$ | | | | | 0.0055 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SCQ/C FILE TN2SCHQ 19/ 7/** 14:13 PAGE Thiet ke kieu RCB VARIATE V003 SCQ/C so chum qua/ cay LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= REP 268.349 134.174 1.18 0.397 TRETNAME$ 109.575 54.7877 0.48 0.652 * RESIDUAL 455.278 113.819 * TOTAL (CORRECTED) 833.202 104.150 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN2SCHQ 19/ 7/** 14:13 PAGE Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP REP NOS 3 SCQ/C 149.667 156.767 143.400 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 95 SE(N= 3) 6.15953 5%LSD 4DF 24.1440 MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ TRETNAME$ CT1(d/c) CT2 CT3 NOS 3 SCQ/C 146.200 154.600 149.033 SE(N= 3) 6.15953 5%LSD 4DF 24.1440 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN2SCHQ 19/ 7/** 14:13 PAGE Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SCQ/C GRAND MEAN (N= 9) NO OBS 149.94 STANDARD DEVIATION C OF V |REP SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 10.205 10.669 7.1 0.3969 |TRETNAME| |$ | | | | | 0.6519 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SCQ/C FILE TN2SCHQ 1/ 7/** 15: BALANCED ANOVA FOR VARIATE SQ/CH FILE TN2SQ 1/ 7/** 15: PAGE Anh huong cua khoanh vo den cac yeu to cau NS VARIATE V003 SQ/CH so qua/ chum LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= REP 642222 321111 1.99 0.251 TRETNAME$ 7.50889 3.75444 23.30 0.008 * RESIDUAL 644444 161111 * TOTAL (CORRECTED) 8.79556 1.09944 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN2SQ 1/ 7/** 15: PAGE THiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP REP NOS 3 SQ/CH 5.76667 5.20000 5.76667 SE(N= 3) 0.231741 5%LSD 4DF 0.908373 MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ - Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 96 TRETNAME$ CT1(d/c) CT2 CT3 NOS 3 SQ/CH 4.33333 5.90000 6.50000 SE(N= 3) 0.231741 5%LSD 4DF 0.908373 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN2SQ 1/ 7/** 15: PAGE THiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN (N= 9) NO OBS 5.5778 SQ/CH STANDARD DEVIATION C OF V |REP SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.0485 0.40139 7.2 0.2509 |TRETNAME| |$ | | | | | 0.0080 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE TN2NSTT 19/ 7/** 14:19 PAGE Thiet ke kieu RCB VARIATE V003 NSTT nang suat thuc thu LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= REP 12.0289 6.01444 25.12 0.007 TRETNAME$ 122.176 61.0878 255.12 0.000 * RESIDUAL 957798 239449 * TOTAL (CORRECTED) 135.162 16.8953 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN2NSTT 19/ 7/** 14:19 PAGE Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP REP NOS 3 3 NSTT 21.8667 20.1000 19.0667 SE(N= 3) 0.282518 5%LSD 4DF 1.10741 MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ TRETNAME$ CT1(d/c) CT2 CT3 SE(N= 5%LSD 3) 4DF NOS 3 NSTT 15.2000 22.2000 23.6333 0.282518 1.10741 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 97 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN2NSTT 19/ 7/** 14:19 PAGE Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NSTT GRAND MEAN (N= 9) NO OBS 20.344 STANDARD DEVIATION C OF V |REP SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 4.1104 0.48934 2.4 0.0072 |TRETNAME| |$ | | | | | 0.0004 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLQ FILE TN2KLQ 1/ 7/** 14:56 PAGE Anh huong cua khoanh vo den phan co gioi qua VARIATE V003 KLQ LN khoi luong qua SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= REP 648889 324444 1.28 0.374 TRETNAME$ 2.73555 1.36778 5.38 0.075 * RESIDUAL 1.01778 254444 * TOTAL (CORRECTED) 4.40222 550277 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN2KLQ 1/ 7/** 14:56 PAGE Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP REP NOS 3 KLQ 31.5667 31.5000 30.9667 SE(N= 3) 0.291230 5%LSD 4DF 1.14156 MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ TRETNAME$ CT1(d/c) CT2 CT3 NOS 3 KLQ 30.8000 32.1000 31.1333 SE(N= 3) 0.291230 5%LSD 4DF 1.14156 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN2KLQ 1/ 7/** 14:56 PAGE Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 98 VARIATE KLQ GRAND MEAN (N= 9) NO OBS 31.344 STANDARD DEVIATION C OF V |REP SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.74181 0.50442 1.6 0.3737 |TRETNAME| |$ | | | | | 0.0746 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TSH/CH FILE TN3TSH 5/ 7/** 9:24 PAGE Anh huong cua phun ethrel den phan hoa VARIATE V003 TSH/CH tong so hoa/ chum LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= REP 2347.88 1173.94 0.28 0.766 TRETNAME$ 17916.0 5972.01 1.43 0.324 * RESIDUAL 25057.4 4176.23 * TOTAL (CORRECTED) 11 45321.3 4120.12 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN3TSH 5/ 7/** 9:24 PAGE Thie ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP REP NOS 4 TSH/CH 1832.75 1858.55 1865.18 SE(N= 4) 32.3119 5%LSD 6DF 111.772 MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ TRETNAME$ CT1(d/c) CT2 CT3 CT4 NOS 3 3 TSH/CH 1904.40 1864.53 1797.47 1842.23 SE(N= 3) 37.3105 5%LSD 6DF 129.063 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN3TSH 5/ 7/** 9:24 PAGE Thie ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |REP |TRETNAME| (N= 12) SD/MEAN | |$ | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | TSH/CH 12 1852.2 64.188 64.624 3.5 0.7661 0.3239 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HOA DUC FILE TN3HD 5/ 7/** 9:28 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 99 PAGE Anh huong cua phun ethrel den phan hoa VARIATE V003 HCHLT so hoa cai va hoa luong tinh LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= REP 2070.92 1035.46 1.34 0.330 TRETNAME$ 15481.5 5160.51 6.69 0.025 * RESIDUAL 4625.53 770.922 * TOTAL (CORRECTED) 11 22178.0 2016.18 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN3HCHLT 4/ 7/** 14: PAGE Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP REP NOS 4 HCHLT 504.025 492.825 524.550 SE(N= 4) 13.8827 5%LSD 6DF 48.0226 MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ TRETNAME$ CT1(d/c) CT2 CT3 CT4 NOS 3 3 HCHLT 453.100 496.700 534.167 544.567 SE(N= 3) 16.0304 5%LSD 6DF 55.4517 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN3HCHLT 4/ 7/** 14: PAGE Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HCHLT GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 507.13 STANDARD DEVIATION C OF V |REP SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 44.902 27.765 5.5 0.3303 |TRETNAME| |$ | | | | | 0.0250 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SCQ/C FILE TN3SCQC 19/ 7/** 14:22 PAGE Thiet ke kieu RCB VARIATE V003 SCQ/C so chum qua/ cay Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 100 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= REP 50.1816 25.0908 0.32 0.737 TRETNAME$ 56.0624 18.6875 0.24 0.865 * RESIDUAL 464.085 77.3475 * TOTAL (CORRECTED) 11 570.329 51.8481 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN3SCQC 19/ 7/** 14:22 PAGE Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP REP NOS 4 SCQ/C 145.675 145.750 150.050 SE(N= 4) 4.39737 5%LSD 6DF 15.2112 MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ TRETNAME$ CT1(d/c) CT2 CT3 CT4 NOS 3 3 SCQ/C 144.267 145.967 149.733 148.667 SE(N= 3) 5.07765 5%LSD 6DF 17.5644 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN3SCQC 19/ 7/** 14:22 PAGE Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SCQ/C GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 147.16 STANDARD DEVIATION C OF V |REP SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 7.2006 8.7947 6.0 0.7372 |TRETNAME| |$ | | | | | 0.8647 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SQ/CHUM FILE TN3SQCH 4/ 7/** 14:45 PAGE Anh huong cua phun ethrel den cac yeu to cau NS VARIATE V003 SQ/CHUM so qua/ chum LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= REP 291667 145833 0.85 0.475 TRETNAME$ 7.76667 2.58889 15.11 0.004 * RESIDUAL 1.02833 171389 * TOTAL (CORRECTED) 11 9.08666 826060 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 101 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN3SQCH 4/ 7/** 14:45 PAGE Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP REP NOS 4 SQ/CHUM 5.82500 6.20000 6.07500 SE(N= 4) 0.206996 5%LSD 6DF 0.716031 MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ TRETNAME$ CT1(d/c) CT2 CT3 CT4 NOS 3 3 SQ/CHUM 4.76667 6.13333 7.00000 6.23333 SE(N= 3) 0.239018 5%LSD 6DF 0.826801 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN3SQCH 4/ 7/** 14:45 PAGE Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SQ/CHUM SE(N= 4) GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 6.0333 STANDARD DEVIATION C OF V |REP SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.90888 0.41399 6.9 0.4752 1.00236 |TRETNAME| |$ | | | | | 0.0040 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE TN3NSTT 19/ 7/** 14:32 PAGE Thiet ke kieu RCB VARIATE V003 NSTT nang suat thuc thu LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= REP 7.60167 3.80083 0.96 0.438 TRETNAME$ 109.260 36.4200 9.16 0.013 * RESIDUAL 23.8450 3.97417 * TOTAL (CORRECTED) 11 140.707 12.7915 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN3NSTT 19/ 7/** 14:32 PAGE Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP - Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 102 REP NOS 4 NSTT 21.1750 23.0500 22.5750 SE(N= 4) 0.996766 5%LSD 6DF 3.44797 MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ TRETNAME$ CT1(d/c) CT2 CT3 CT4 NOS 3 3 NSTT 17.5333 22.8333 25.9333 22.7667 SE(N= 3) 1.15097 5%LSD 6DF 3.98138 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN3NSTT 19/ 7/** 14:32 PAGE Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NSTT GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 22.267 STANDARD DEVIATION C OF V |REP SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 3.5765 1.9935 9.0 0.4380 |TRETNAME| |$ | | | | | 0.0125 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLQ FILE TN3KLQ 4/ 7/** 14:40 PAGE Anh huong cua phun ethrel den phan co gioi qua VARIATE V003 KLQ LN khoi luong qua SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= REP 649998E-01 324999E-01 0.11 0.899 TRETNAME$ 5.42917 1.80972 6.00 0.031 * RESIDUAL 1.80833 301389 * TOTAL (CORRECTED) 11 7.30250 663864 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TN3KLQ 4/ 7/** 14:40 PAGE Thiet ke kieu RCB MEANS FOR EFFECT REP REP NOS KLQ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 103 4 31.5000 31.4500 31.3250 SE(N= 4) 0.274495 5%LSD 6DF 0.949521 MEANS FOR EFFECT TRETNAME$ TRETNAME$ CT1(d/c) CT2 CT3 CT4 NOS 3 3 KLQ 30.5000 32.4000 31.4333 31.3667 SE(N= 3) 0.316959 5%LSD 6DF 1.09641 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TN3KLQ 4/ 7/** 14:40 PAGE Thiet ke kieu RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLQ GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 31.425 STANDARD DEVIATION C OF V |REP SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.81478 0.54899 1.7 0.8989 |TRETNAME| |$ | | | | | 0.0314 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 104
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp hoá học và cơ giới đến sự ra hoa, hình thành quả của giống vải chín sớm Bình Khê tại tỉnh Bắc Giang, Luận văn Thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp hoá học và cơ giới đến sự ra hoa, hình thành quả của giống vải chín sớm Bình Khê tại tỉnh Bắc Giang, Luận văn Thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp hoá học và cơ giới đến sự ra hoa, hình thành quả của giống vải chín sớm Bình Khê tại tỉnh Bắc Giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay