PHƯƠNG PHÁP dạy học yếu tố THỐNG kê

18 191 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 15:36

Phương pháp dạy học yếu tố thống kê tiểu học MỤC TIÊU YÊU CẦU TỐI THIỂU NỘI DUNG CƠ BẢN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỤC TIÊU Giúp học sinh làm quen với số kiến thức bản, đơn giản thống kê toán học, dãy số liệu, số trung bình cộng, loại biểu đồ để học sinh có biểu tượng trực quan thống kê toán học Hình thành kĩ thống kê đơn giản thu thập ghi chép số liệu Đọc phân tích dãy số liệu bảng, xử lí số liệu thống kê đơn giản Rèn kĩ vận dụng kiến thức thống kê để giải tập đời sống Hình thành phát triển thao tác tư toán học, khả suy luận, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, tích lũy kiến thức cần thiết để học lên cấp học sau NỘI DUNG CƠ BẢN Dạy học làm quen Dạy học luyện tập dãy số liệu thống Dạy học dạng kê bảng số liệu biểu đồ thống kê dạng biểu đồ NỘI DUNG CƠ BẢN LỚP CHỦ ĐỀ 1) Dãy số liệu 2) Thực hành phân tích dãy số liệu 1) 2) Số trung bình cộng Biểu đồ Biểu đồ hình quạt NỘI DUNG - Làm quen với dãy số liệu Thực hành phân tích dãy số liệu đơn giản Giới thiệu bảng số liệu đơn giản Lập bảng số liệu đơn giản Giới thiệu số trug bình cộng Lập bảng số liệu nhận xét bảng số liệu Giới thiệu biểu đồ.Tập nhận xét biểu đồ - Ôn tập củng cố kĩ thống kê đơn giản Yêu cầu tối thiểu học sinh cần đạt Lớp - Làm quen với dãy số liệu, bảng số Lớp - liệu, nhận biết cấu tạo bảng - Có kĩ lập dãy số bảng số liệu - Đọc thông tin, biết phân tích xử lí đối tượng Làm quen phân biệt dạng biểu - Biết giá trị, ý nghĩa đồ đời sống - Có kĩ đọc thông tin biểu đồ - Lớp - Có kĩ như: đọc, thu thập Biết so sánh giá trị, biết phân tích, thông tin, xử lí thông tin xử lí thông tin đối tượng - Biết vận dụng kiến thức để giải - Biết ý nghĩa số trung bình cộng vấn đề thực tiễn PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PPDH dạng làm quen với thống kê số liệu bảng thống kê số liệu PPDH dạy dạng biểu đồ PPDH dạng thực hành yếu tố thống kê PPDH dạng làm quen với thống kê số liệu bảng thống kê số liệu Làm quen dãy số liệu: Làm quen với bảng thống kê số liệu Làm quen với dãy số liệu Hoạt động Hoạt động Xử lí thông tin từ dãy số liệu, bao gồm: Hoạt động Tiếp cận tình nảy sinh dãy số liệu, làm quen với số + Xác định số số hạng Ghi, đọc, xác định số dãy, so sánh giá trị số hạng dãy số liệu + Quan hệ số liệu HĐ1: Tiếp cần tình huống: đo chiều cao bạn nhỏ => làm quen với số HĐ2:Ghi đọc số dãy số liệu cụ thể : 122 cm, 130 cm, 127 cm, 118 cm HĐ3:Xử lí thông tin số hạng từ dãy số liệu: so sánh giá trị số, xếp số Làm quen với bảng thống kê số liệu Hoạt động Hoạt động Xử lí thông tin từ bảng số liệu bao gồm: Hoạt động + Chọn số liệu cần thiết từ Đọc số liệu cho Làm quen với bảng số liệu, nhận biết cấu tạo bảng sẵn bảng bảng; + So sánh, xếp số số liệu lấy từ bảng theo yêu cầu; HĐ1:Đưa bảng số liệu, giới thiệu liệu bảng HĐ2: Đọc thông tin số liệu bảng: bảng có hàng (hàng ghi tên gia đình, hàng ghi số gia đình ) HĐ3:Nhìn vào bảng biết số ba gia đình so sánh gia đình nhiều con, PPDH dạy dạng biểu đồ Hoạt động Làm quen với biểu đồ: + Nhận biết biểu đồ thuộc dạng (dạng tranh, dạng cột, dạng quạt); thành phần chủ yếu dạng biểu đồ + Nhận biết ý nghĩa biểu đồ (tên biểu đồ ? ) Hoạt động Đọc biểu đồ: + Đọc tên đối tượng biểu diễn, đọc giá trị tương ứng với đối tượng; đọc thông tin quan hệ đối tượng thể biểu đồ Hoạt động Thống kê xử lí thông tin, rút kết luận cần thiết: + Thống kê số đối tượng biểu thị biểu đồ + Thống kê giá trị thuộc tính đối tượng biểu thị + So sánh số liệu tương quan đối tượng HS tiếp cận tình gần gũi đời sống nhận nhiệm vụ thực hành PPDH dạng thực hành yếu tố thống kê Thực hành nhiệm vụ: thống kê xử lí (trực tiếp gián tiếp) để trả lời rút kết luận * Các hoạt động thực hành tập trung dạng chính: Đọc dãy số liệu Nhận dạng biểu đồ Quan sát biểu đồ kết hợp với tính toán đơn giản để so sánh định lượng rõ giá trị - Thu thập, ghi chép, biểu thị số liệu - Quan sát, so sánh định tính nhờ hình ảnh - Tính số trung bình cộng - So sánh số liệu trực quan - Trả lời kết tính toán, so sánh - xếp dãy số liệu - Đọc biểu đồ, nhận biết thông tin ( kém) - Phân tích biểu diễn - Trình bày kết - Trả lời câu hỏi ( nêu nhận xét tính chất, kết suy luận, đặc điểm ) [...]... Hoạt động 3 Thống kê và xử lí thông tin, rút ra kết luận cần thiết: + Thống kê số các đối tượng được biểu thị trên biểu đồ + Thống kê về giá trị hoặc thuộc tính của mỗi đối tượng được biểu thị + So sánh số liệu tương quan giữa các đối tượng HS tiếp cận các tình huống gần gũi trong đời sống và nhận nhiệm vụ thực hành PPDH dạng bài thực hành về yếu tố thống kê Thực hành các nhiệm vụ: thống kê hoặc xử... đình ) HĐ3:Nhìn vào bảng có thể biết được số con của ba gia đình và có thể so sánh được gia đình nào nhiều con, ít con hơn PPDH dạy dạng bài về biểu đồ Hoạt động 1 Làm quen với biểu đồ: + Nhận biết biểu đồ thuộc dạng nào (dạng tranh, dạng cột, dạng quạt); các thành phần chủ yếu của dạng biểu đồ + Nhận biết ý nghĩa của biểu đồ (tên biểu đồ ? ) Hoạt động 2 Đọc biểu đồ: + Đọc tên các đối tượng được biểu...Làm quen với bảng thống kê số liệu Hoạt động 3 Hoạt động 2 Xử lí thông tin từ bảng số liệu bao gồm: Hoạt động 1 + Chọn ra số liệu cần thiết từ Đọc các số liệu cho Làm quen với bảng số liệu, nhận biết cấu tạo của bảng sẵn trong
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP dạy học yếu tố THỐNG kê, PHƯƠNG PHÁP dạy học yếu tố THỐNG kê, PHƯƠNG PHÁP dạy học yếu tố THỐNG kê

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay