Tổng hợp các mẫu hợp đồng đấu thầu

28 614 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 15:32

TỔNG HỢP MẪU HỢP ĐỒNG ĐẤU THẦU1.HỢP ĐỒNG TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU2.HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ3.MẪU BẢO LÃNH ĐẤU THẦU4.MẪU HỢP ĐỒNG ĐẤU THẦU5.HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG TRÌNH6.HỢP ĐỒNG KINH TẾ GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH 7.MẪU HỢP ĐỒNG ĐẤU THẦU – THỎA THUẬN LIÊN DANH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc Hà nội, ngày tháng năm 20......HỢP ĐỒNG TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦUSố: YTTT...........2013 TỔNG HỢP MẪU HỢP ĐỒNG ĐẤU THẦU TỔNG HỢP MẪU HỢP ĐỒNG ĐẤU THẦU BIỂU MẪU TỔNG HỢP MẪU HỢP ĐỒNG ĐẤU THẦU HỢP ĐỒNG TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ MẪU BẢO LÃNH ĐẤU THẦU MẪU HỢP ĐỒNG ĐẤU THẦU HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG TRÌNH HỢP ĐỒNG KINH TẾ GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH MẪU HỢP ĐỒNG ĐẤU THẦU – THỎA THUẬN LIÊN DANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà nội, ngày tháng năm 20 HỢP ĐỒNG TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU Số: /YTTT- /2013 Gói thầu: “… .….” Các để ký kết hợp đồng: - Bộ Luật dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005; - Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005; - Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Quyết định số ngày tháng kế hoạch đấu thầu ……; năm 2013 Giám đốc Trung tâm y tế huyện Thanh Trì việc phê duyệt - Quyết định số /QĐ-TTYT ngày tháng đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu Hôm nay, ngày / năm 2013 Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì việc định /20 , gồm bên đây: Bên giao thầu (gọi tắt bên A): - Tên đơn vị: Công ty - Địa trụ sở chính: số phố , quận , T.P - Đại diện là: - Chức vụ: Giám đốc - Điện thoại: (84) ; Fax: (84) - Số tài khoản: – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Hội sở Bên nhận thầu (gọi tắt bên B): - Tên đơn vị: Công ty - Địa trụ sở chính: số phố , quận , T.P - Đại diện là: - Chức vụ: Giám đốc - Điện thoại: (84) ; Fax: (84) - Số tài khoản: – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Hội sở - Mã số thuế: Hai bên thoả thuận ký kết Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua sắm … ” với điều kiện, điều khoản sau đây: Điều 1: Nội dung công việc phải thực Bên A giao cho Bên B thực công tác tư vấn lập hồ sơ mời thầu tiếng Việt hồ sơ dự thầu gói thầu “Mua sắm …… ” thuộc dự án “ Hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu nội dung liên quan khác đến công việc Bên B thực phải đảm bảo phù hợp với dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán dự án …….phê duyệt, tuân thủ chặt chẽ quy định Luật đấu thầu quy định quản lý đầu tư xây dựng hành Điều 2: Chất lượng sản phẩm tư vấn yêu cầu khác Chất lượng công việc Bên B thực phải đáp ứng yêu cầu Bên A, phải tuân thủ theo quy định hành Nhà nước, cụ thể: Hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu phải đảm bảo phù hợp với Dự án đầu tư, Tổng dự toán …… phê duyệt tuân thủ quy định có liên quan Luật đấu thầu, quy định quản lý đầu tư xây dựng hành Điều 3: Thời gian, tiến độ thực 3.1 Thời gian thực hiện: - Lập hồ sơ mời thầu: Không chậm 05 ngày kể từ nhận đầy đủ hồ sơ tài liệu Bên A cung cấp, Bên B hoàn thành dự thảo Hồ sơ mời thầu Không chậm 05 ngày kể từ nhận ý kiến thức Bên A dự thảo Hồ sơ mời thầu, Bên B hoàn thành Hồ sơ mời thầu cuối (Thời gian chưa bao gồm thời gian bổ sung, chỉnh sửa theo yêu cầu công việc, có) 3.2 Hồ sơ tài liệu giao cho Bên A: Hồ sơ mời thầu: 03 03 đĩa chứa file, bảng biểu liên quan Điều 4: Giá hợp đồng - Giá hợp đồng có thuế VAT là: 000.000 đồng - (Số tiền chữ: Mười triệu đồng) Điều 5: Thanh toán hợp đồng Phương thức toán: Thanh toán đồng Việt Nam theo hình thức chuyển khoản Bên A toán cho Bên B thành hai đợt sau: - Bên A toán cho Bên B 6.500.000 VNĐ(sáu triệu năm trăm nghìn đồng) vòng ngày sau ký kết Hợp đồng - Bên A toán cho Bên B 3.500.000 (Ba triệu năm trăm nghìn đồng)sau phê duyệt kết HSMT Trong trường hợp kết đấu thầu bị hủy bỏ không lỗi Bên B, Bên A phải trả chi phí cho phần công việc mà Bên B thực Điều 6: Trách nhiệm bên 6.1 Trách nhiệm Bên A: Bên A nhận cung cấp cho bên B tài liệu: - Cung cấp tài liệu, số liệu văn pháp lý cần thiết cho Bên B làm - Dự án đầu tư, Thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán dự án phê duyệt - Các tiêu kỹ thuật yêu cầu riêng khác (nếu có) - Cung cấp cho Bên B hồ sơ dự thầu nhà thầu Bên A chịu trách nhiệm tính xác tài liệu thông tin Bên A chuẩn bị, phê chuẩn cung cấp cho Bên B theo hợp đồng Khi nhận yêu cầu Bên B việc làm rõ hồ sơ dự thầu nhà thầu, Bên A chịu trách nhiệm xem xét yêu cầu nhà thầu liên quan làm rõ vấn đề Bên B yêu cầu thời hạn phù hợp với tiến độ phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp văn trả lời cho Bên B Thanh toán kinh phí sở hợp đồng tư vấn Bên A Bên B theo quy định hành 6.2 Trách nhiệm Bên B: - Cử chuyên gia đủ tiêu chuẩn lực, kinh nghiệm cần thiết chịu trách nhiệm thực công việc nêu Điều điều khoản khác quy định hợp đồng - Đảm bảo thực tiến độ theo hợp đồng - Tham gia, phối hợp giải trình, bổ sung, làm rõ nội dung thuộc phần việc Bên B thực trường hợp quan có thẩm quyền yêu cầu xem xét, thẩm định, đánh giá, phê duyệt hồ sơ mời thầu báo cáo kết đấu thầu - Chịu trách nhiệm trước Bên A trước pháp luật tính xác, công khách quan việc lập hồ sơ mời thầu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu Điều 7: Tranh chấp giải tranh chấp -Trong trường hợp xảy tranh chấp thuộc hợp đồng này, bên phải có trách nhiệm giải sở thương lượng, hai bên có lợi -Trường hợp không đạt thỏa thuận bên, việc giải tranh chấp đưa Toà án Kinh tế Hà Nội phân xử Phán Toà án Kinh tế có hiệu lực buộc bên phải thi hành Điều 8: Bất khả kháng 8.1 Sự kiện bất khả kháng kiện xảy mang tính khách quan nằm tầm kiểm soát bên động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn; chiến tranh có nguy xảy chiến tranh, thảm họa khác chưa lường hết được, thay đổi sách ngăn cấm quan có thẩm quyền Việt Nam Việc bên không hoàn thành nghĩa vụ kiện bất khả kháng sở để bên chấm dứt hợp đồng Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải: + Tiến hành biện pháp ngăn ngừa hợp lý biện pháp thay cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng kiện bất khả kháng gây + Thông báo cho bên kiện bất khả kháng xảy vòng 07 ngày sau xảy kiện bất khả kháng 8.2 Trong trường hợp xảy kiện bất khả kháng, thời gian thực hợp đồng kéo dài thời gian diễn kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng thực nghĩa vụ theo hợp đồng Điều 9: Vi phạm hợp đồng 9.1 Các trường hợp miễn trừ trách nhiệm hành vi vi phạm: Bên vi phạm hợp đồng miễn trừ trách nhiệm trường hợp sau: a) Xảy kiện bất khả kháng quy định Điều hợp đồng; b) Hành vi vi phạm bên hoàn toàn lỗi bên kia; c) Hành vi vi phạm bên thực định quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà bên biết vào thời điểm giao kết hợp đồng 9.2 Phạt vi phạm tiến độ thực hợp đồng: Trong trường hợp Bên B vi phạm tiến độ thực hợp đồng quy định Điều 3(trừ trường hợp quy định Khoản 9.1), Bên B phải chịu phạt chậm tiến độ tương đương 2% trị giá hợp đồng cho tuần chậm tổng mức phạt vi phạm tiến độ thực hợp đồng không 8% trị giá hợp đồng 9.3 Quyền yêu cầu tiền lãi chậm toán: Trong trường hợp Bên A chậm toán phí tư vấn theo quy định Điều Hợp đồng, Bên B có quyền yêu cầu trả tiền lãi số tiền chậm trả theo lãi suất nợ hạn trung bình thị trường thời điểm toán tương ứng với thời gian chậm trả Điều 10: Tạm dừng, huỷ bỏ hợp đồng 10.1 Tạm dừng thực hợp đồng: Các trường hợp tạm dừng thực hợp đồng bao gồm: - Do lỗi Bên giao thầu Bên nhận thầu gây ra; - Các trường hợp bất khả kháng - Các trường hợp khác hai bên thoả thuận Một bên có quyền định tạm dừng hợp đồng lỗi bên gây ra, phải báo cho bên biết văn bàn bạc giải để tiếp tục thực hợp đồng ký kết; trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng gây thiệt hại phải bồi thường cho bên thiệt hại Thời gian mức đền bù thiệt hại tạm dừng hợp đồng hai bên thoả thuận để khắc phục 10.2 Huỷ bỏ hợp đồng: - Một bên có quyền huỷ bỏ hợp đồng bồi thường thiệt hại bên vi phạm hợp đồng điều kiện huỷ bỏ mà bên thoả thuận pháp luật có quy định Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại; - Bên huỷ bỏ hợp đồng phải thông báo cho bên biết việc huỷ bỏ hợp đồng; không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, bên huỷ bỏ hợp đồng phải bồi thường; - Khi hợp đồng bị huỷ bỏ, hợp đồng hiệu lực từ thời điểm bị huỷ bỏ bên phải hoàn trả cho tài sản tiền mà bên nhận nhau; Điều 11: Điều khoản chung 11.1 Hợp đồng tất tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng bên quản lý theo quy định hành nhà nước bảo mật 11.2 Hai bên cam kết thực tốt điều khoản thoả thuận hợp đồng 11.3 Hợp đồng làm thành 03 có giá trị pháp lý nhau, Bên A giữ bản, Bên B giữ 1bản; 11.4 Hiệu lực hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ Hợp đồng thầu phụ lập ngày tháng năm , Giữa có trụ sở .(Nhà thầu) .có trụ sở (Nhà thầu phụ) để thực công việc Các cứ: Căn vào Hợp đồng ký ngày tháng năm .giữa Nhà thầu Chủ đầu tư (Hợp đồng ) việc thực hiện, hoàn thành bảo hành công việc xây dựng Nhà máy Căn vào việc Nhà thầu phụ đồng ý thực theo điều khoản điều kiện nêu tài liệu Hợp đồng thầu phụ, công việc thầu phụ (gọi tắt “Công việc”) qui định điều kiện tài liệu kèm theo Sau cân nhắc,trên sở thoả thuận chung bên trí cam kết điều khoản sau: Điều Định nghĩa diễn giải Trong Hợp đồng thầu phụ này, từ thành ngữ có ý nghĩa tương đương với từ thành ngữ tài liệu Hợp đồng liên qua Điều Các tài liệu Hợp đồng thầu phụ Những tài liệu phải dễ hiểu, phù hợp trở thành phần Hợp đồng thầu phụ: (1) Bản Hợp đồng thầu phụ (2) Giá trị Hợp đồng thầu phụ - (phụ lục A) (3) Phạm vi Công việc - (phụ lục B) (4) Các vẽ - (Phụ lục C) (5) Tiến độ thi công - (phụ lục D) Các tài liệu phải bổ sung cho giải thích theo cách chung, trường hợp có không quán không rõ nghĩa Hợp đồng thầu phụ hay tài liệu nói trên, Bản Hợp đồng thầu phụ cần quán làm rõ nghĩa lại Trong trường hợp có khác không rõ nghĩa điều khoản việc qui định điều khoản tài liệu từ tài liệu (2) đến tài liệu (5), tài liệu xem xét chỉnh sửa trước tiên tài liệu xét theo thứ tự Điều Thời gian thi công thời hạn hoàn thành Công việc 3.1 Công việc thực theo Hợp đồng thầu phụ phải thi công vào ngày bao gồm thời gian khác qui định văn hoàn thành vào ngày 3.2 Nhà thầu phụ phải thực Công việc theo thời gian qui định Hợp đồng thầu phụ 3.3 Nhà thầu phụ phải hiểu trì hoãn ngày khởi công thời gian hoàn thành Công việc phần Công việc Hợp đồng thầu phụ dẫn đến việc gây thiệt hại cho Nhà thầu 3.4 Ngoài quyền hạn qui định điều 7, Nhà thầu yêu cầu Nhà thầu phụ không thực phần toàn Công vịêc trì hoãn lỗi Nhà thầu phụ Công việc thuộc trách nhiêm Nhà thầu phụ mà qui định tài liệu Hợp đồng thầu phụ Điều Giá trị Hợp đồng thầu phụ 4.1 Sau cân nhắc Công việc Nhà thầu phụ thực theo qui định Hợp đồng thầu phụ, Nhà thầu trả cho Nhà thầu phụ Nhà thầu phụ chấp nhận Giá trị Hợp đồng thầu phụ sau: USD( Đô la mỹ) Tương đương với 00 VNĐ (đồng Việt Nam) theo tỉ giá hối đoái bình quân Liên Ngân hàng vào ngày tháng năm ngày Bản Chào giá Nhà thầu phụ gửi đến Giá trị trọn gói Hợp đồng thầu phụ bao gồm 1,5% thuế Giá trị gia tăng 2% thuế Thu nhập Doanh nghiệp nêu rõ Bản chi tiết đơn giá Phụ lục A toán theo phương thức qui định 4.2 Giá trị Hợp đồng thầu phụ giá cố định không phụ thuộc bất ký thay đổi Hợp đồng thầu phụ, trừ có điều kiện đặc biệt qui định Điều 4.3 4.4 Hợp đồng thầu phụ 4.3 Trong trường hợp có phát sinh Công việc mới, không nằm tài liệu Hợp đồng thầu phụ có thay đổi cần thiết Công việc, Nhà thầu gửi Yêu cầu Công việc phát sinh cho Nhà thầu phụ bao gồm đơn giá tăng giảm Đơn giá phải phù hợp với tài liệu Hợp đồng thầu phụ, không qui định tài liệu Hợp đồng thầu phụ phải bên thoả thuận 4.4 Ngoài ra, sau ngày Hợp đồng thầu phụ có hiệu lực mà có thay đổi qui định Luật, Nghị định, Qui chế thuế Giá trị Hợp đồng thầu phụ cần sửa đổi theo Điều Phương thức toán 5.1 Nhà thầu thực việc toán Giá trị Hợp đồng thầu phụ cho Nhà thầu phụ theo phương thức sau: Thanh toàn băng tiền đồng Việt Nam theo hình thức chuyển khoản 5.1.1 Nhà thầu ứng trước cho Nhà thầu phụ Giá trị Hợp đồng thầu phụ sau Hợp đồng thầu phụ kí kết 5.1.2 Nhà thầu toán Giá trị Hợp đồng thầu phụ trả cho Nhà thầu phụ sau phát hành biên bàn giao công việc qui định điều 5.1.3 Khoản tiền giữ lại Giá trị Hợp đồng thầu phụ trả cho Nhà thầu phụ sau hết Thời hạn chịu trách nhiêm bảo hành theo qui định Điều 9.2 5.1.4 Nhà thầu phải trả cho Nhà thầu phụ theo qui định Điều 5.1.1,5.1.2 5.1.3 vòng 14 ngày kể từ ngày Nhà thầu phụ nhận Yêu cầu toán 5.2 Thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp nghĩa vụ tài khác 5.2.1 Giá trị Hợp đồng thầu phụ trọn gói, bao gồm 1,5% thuế Giá trị gia tăng 2% thuế thu nhập doanh nghiệp theo qui định quan có thẩm quyền Việt Nam Bất kỳ loại thuế phát sinh qui định Hợp đồng thầu phụ Nhà thầu phụ chịu trách nhiệm 5.2.2 Nhà thầu phụ phải đảm bảo phát hành hoá đơn thuế Giá trị gia tăng theo mẫu ban hành, đăng ký chấp nhận quan có thẩm quyền thời điểm phát hành Yêu cầu toán theo qui định Điều 5.1 5.3 Nhà thầu có thẩm quyền hoãn rút lại việc toán đẻ giữ lại (các) khoản giá trị Hợp đồng thầu phụ trường hợp sau: 5.3.1 Bất kỳ Công việc thiếu sót Nhà thầu Nhà thầu phụ xác định mà sửa chữa 5.3.2 Bất kỳ yêu cầu Nhà thầu phụ Nhà thầu mà có đủ lý tin tưởng yêu cầu gây bất lợi cho Nhà thầu phụ Tuy nhiên, việc toán thay đổi dựa chứng đầy đủ việc sửa chữa, khắc phục lỗi có định cuối giải yêu cầu Điều Phạm vi Công việc trách nhiệm Nhà thầu phụ 6.1 Nhà thầu phải có đội ngũ công nhân lành nghề thực thi Công việc theo Phạm vi Công việc, Biện pháp sửa chữa bảo dưỡng, Tiến độ thi công, Bản vẽ, Yêu cầu Kỹ thuật, Điều khoản chung Hợp đồng thầu phụ yêu cầu khác nêu Tài liệu Hợp đồng thầu phụ, tuân thủ quy định Pháp luật Việt Nam thời gian khởi công hoàn thành Công việc theo Điều Để thực qui định này, Nhà thầu phụ phải trang bị cung cấp nguyên vật liệu, lao động, thiết bị thực công việc cần thiết khác để hoàn thành Công việc nói 6.2 Nhà thầu phụ thực việc thiết kế Nhà thầu phụ phải thiết kế vẽ kỹ thuật nêu phụ lục qui định Điều khoản 3,4 Nhà thầu phụ phải trình cho Nhà thầu vẽ thiết kế chuẩn bị Trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận Bản thiết kế, Nhà thầu phải thông báo cho Nhà thầu phụ ý kiến hoặc, nêu Bản thiết kế nộp trình mà không phù hợp với quy định Hợp đồng thầu phụ Nhà thầu phải nói rõ lý phản đối Nhà thầu phụ không phép thực phần việc thiết kế vòng 14 ngày sau Bản thiết kế trình lên Nhà thầu mà bị Nhà thầu phản đối Nhà thầu phải nộp trình lại toàn Bản thiết kế yêu cầu sửa chữa phải sửa chữa theo yêu cầu cần thiết 6.3 Nhà thầu phụ phải đảm bảo tính đắn loại Giấy phép, Biên kiểm tra thoả thuận, không giới hạn đó, mà bao gồm biên chấp thuận PCCC cần thiết để thực Công việc Nhà thầu phụ phải thực qui định pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định địa phương 6.4 Nhà thầu phụ phải cung cấp toàn phương tiện cần thiết để thực Công việc phải di rời nguyên trang toàn thiết bị sau Công việc hoàn thành 6.5 Nhà thầu phụ phải tiếp tục thực việc bảo trì để không làm hỏng Công việc bảo vệ tài sản Nhà thầu Bên thứ không bị thiệt hại mát phát sinh Hợp đồng thầu phụ 6.6 Nhà thầu phụ phải tuân theo đường lối yêu cầu an toàn Nhà thầu có liên quan đến toang việc quản lý chung 6.7 Nhà thầu phụ phải chuẩn bị toàn vật liệu thiết bị cung cấp theo qui định Hợp đồng thầu phụ mới, không bị lỗi ngầm, phù hợp Bản yêu cầu kỹ thuật, mẫu chấp nhận yêu cầu khác tài liệu Hợp đồng thầu phụ Nhà thầu phụ không phép sử dụng nguyên vật liệu thiết bị thay khác trừ chấp nhận văn Nhà thầu 6.8 Nhà thầu phụ phải cử kỹ sư xây dựng chấp thuận có mặt thường xuyên công trường Chỉ huy trưởng Công trường Ngoài ra, Nhà thầu phụ phải có đội trưởng thường xuyên giám sát nhân công thuê theo Hợp đồng thầu phụ 6.9 Nhà thầu phụ phải có trách nhiệm lưu kho cất giữ an toàn nguyên vật liệu, thiết bị dụng cụ thuê để thực Công việc Toàn nguyên vật liệu, thiết bị dụng cụ cung cấp cho công trường thuộc phạm vi trách nhiệm Nhà thầu phụ 6.10 Nhà thầu phụ phải đưa có biện pháp bảo trì thích hợp Công việc khỏi thiệ hại mát phát sinh Công việc theo tài liệu Hợp đồng thầu phụ, tài sản thiết bị Nhà thầu phụ Nhà thầu phụ thuê Điều Vi phạm thời hạn hoàn thành Công việc Nhà thầu phụ phải lưu ý Nhà thầu không chụi trách nhiệm Nhà thầu phụ trì hoãn vi phạm việc hoàn thành Công việc thời hạn theo qui định Điều Nhà thầu phụ Nhà thầu trí Nhà thầu phụ phải trả cho Nhà thầu 0.1% (không phẩy phần trăm) Giá trị Hợp đồng thầu phụ ngày trì hoãn mức tối đa 10%(mười phần trăm) Giá trị Hợp đồng thầu phụ đồng thời phụ thuộc vào mức tối đa mà Luật pháp Việt Nam cho phép Điều Bàn giao Công việc 8.1 Nhà thầu phụ phải thông báo cho Nhà thầu cho Công việc hoàn thành 8.2 Nhà thầu phải thông báo cho Nhà thầu phụ việc phát hành Chứng nhận Bàn giao Công việc Nhà thầu phụ hoàn thành Công việc thời hạn qui định Nếu có thay đổi, Nhà thầu thông báo cho Nhà thầu phụ Công việc chưa hoàn thành theo qui định sẵn sàng cho việc bàn giao Nhà thầu phải nhận Công việc bàn giao việc phát hành Chứng nhận Bàn giao Công việc Nhà thầu phụ phải hoàn thành nốt Công việc lại Điều Bảo hành Công việc 9.1 Khắc phục lỗi Bất trình theo qui định Điều 3, Nhà thầu thông báo cho Nhà thầu phụ lỗi Nừu không khắc phục lỗi Công việc cần hoàn thành thời gian qui định Nhà thầu thực việc cần thiết để khắc phục Nhà thầu phụ phải chụi toàn chi phí cho việc khắc phục lỗi Nhà thầu phụ phải bồi thường, mà Nhà thầu không bỏ chi phí nào, lỗi phát sinh từ việc sử dụng nguyên liệu, đất đai công nhân Nhà thầu phụ không theo qui định Hợp đồng thầu phụ Chí phí khắc phục lỗi nguyên nhân xem nằm phần phát sinh 9.2 Thời hạn trách nhiệm lỗi xảy Mẫu hợp đồng đấu thầu MẪU HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG (Văn hợp đồng cung cấp hàng hóa) _, ngày _ tháng _ năm Hợp đồng số: _ Gói thầu: _ [Ghi tên gói thầu] Thuộc dự án: _ [Ghi tên dự án] - Căn ([1]) _ (Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc hội); - Căn (2) (Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội); - Căn (2) (Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật liên quan đến đầu tư xây dựng số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 Quốc hội); - Căn (2) _ (Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng); - Căn Quyết định số _ ngày _ tháng _ năm việc phê duyệt kết đấu thầu gói thầu _ [Ghi tên gói thầu] thông báo trúng thầu số ngày tháng _ năm bên mời thầu; - Căn biên thương thảo, hoàn thiện hợp đồng bên mời thầu nhà thầu trúng thầu ký ngày _ tháng _ năm ; Chúng tôi, đại diện cho bên ký hợp đồng, gồm có: Chủ đầu tư (sau gọi Bên A) Tên chủ đầu tư [Ghi tên chủ đầu tư]: Địa chỉ: _ Điện thoại: _ Fax: E-mail: Tài khoản: _ Mã số thuế: Đại diện ông/bà: Chức vụ: _ Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ngày _ tháng _ năm _ (trường hợp ủy quyền) Nhà thầu (sau gọi Bên B) Tên nhà thầu [Ghi tên nhà thầu trúng thầu]: Địa chỉ: _ Điện thoại: _ Fax: E-mail: Tài khoản: _ Mã số thuế: Đại diện ông/bà: Chức vụ: _ Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ngày _ tháng _ năm _ (trường hợp ủy quyền) Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với nội dung sau: Điều Đối tượng hợp đồng Đối tượng hợp đồng hàng hóa nêu chi tiết Phụ lục kèm theo Điều Thành phần hợp đồng Thành phần hợp đồng thứ tự ưu tiên pháp lý sau: Văn hợp đồng (kèm theo Danh mục hàng hóa Phụ lục khác); Biên thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; Quyết định phê duyệt kết đấu thầu; Điều kiện cụ thể hợp đồng; Điều kiện chung hợp đồng; Hồ sơ dự thầu văn làm rõ hồ sơ dự thầu nhà thầu trúng thầu (nếu có); Hồ sơ mời thầu tài liệu bổ sung hồ sơ mời thầu (nếu có); Các tài liệu kèm theo khác (nếu có) Điều Trách nhiệm Bên A Bên A cam kết toán cho Bên B theo giá hợp đồng nêu Điều hợp đồng theo phương thức quy định điều kiện cụ thể hợp đồng thực đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm khác quy định điều kiện chung điều kiện cụ thể hợp đồng Điều Trách nhiệm Bên B Bên B cam kết cung cấp cho bên A đầy đủ loại hàng hóa nêu Điều hợp đồng này, đồng thời cam kết thực đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm nêu điều kiện chung điều kiện cụ thể hợp đồng Điều Giá hợp đồng phương thức toán Giá hợp đồng: _ [Ghi rõ giá trị số, chữ đồng tiền ký hợp đồng Trường hợp giá hợp đồng ký nhiều đồng tiền khác ghi rõ giá trị số chữ đồng tiền đó, ví dụ: 100 ngàn USD + tỷ VND (một trăm ngàn đôla Mỹ tỷ đồng Việt Nam)] Phương thức toán: Thanh toán theo phương thức nêu Điều 13 ĐKCT Điều Hình thức hợp đồng: [Nêu hình thức hợp đồng phù hợp với Điều ĐKCT] Điều Thời gian thực hợp đồng: _ [Ghi thời gian thực hợp đồng phù hợp với khoản Mục BDL, HSDT kết thương thảo, hoàn thiện hợp đồng hai bên] Điều Hiệu lực hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực kể từ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực hợp đồng phù hợp với quy định khoản Điều ĐKCT] Hợp đồng hết hiệu lực sau hai bên tiến hành lý hợp đồng theo luật định Hợp đồng lập thành bộ, chủ đầu tư giữ bộ, nhà thầu giữ bộ, hợp đồng có giá trị pháp lý ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ THẦU ĐẦU TƯ [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] dấu] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG TRÌNH Hợp đồng số: … / HĐNT Hôm ngày … tháng … năm … tại………………………………………………… Chúng gồm có: Bên A (Bên chủ đầu tư) - Tên doanh nghiệp (hoặc quan): ……………………………………………………… - Địa trụ sở chính: …………………………………………………………………… -Điện thoại: ………………………………… Fax: ……………………………………… -Tài khoản số: ………………………………………………………………………… … -Mở ngân hàng: …………………………………………………………………… -Đại diện là: ……………………………………-Chức vụ ……………………………… -Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …………… ngày … tháng … năm.……… -Do ………………………………… chức vụ …………………………………… ký Bên B (Bên tổ chức nhận thầu xây dựng) - Tên doanh nghiệp (hoặc quan): ……………………………………………………… - Địa trụ sở chính: …………………………………………………………………… -Điện thoại: ………………………………… Fax: ………………………………… … -Tài khoản số: ………………………………………………………………………… -Mở ngân hàng: …………………………………………………………………… -Đại diện là:……………………………………-Chức vụ …………………………… … -Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …………… ngày … tháng … năm.… -Do ………………………………… chức vụ …………………………………… ký Hai bên thỏa thuận nguyên tắc giao nhận tổng thầu xây dựng công trình … sau: Điều 1: Nội dung công tác: Bên A giao cho bên B tiến hành tất khâu toàn công trình xây dựng … gồm: - Tiến hành khảo sát khu vực quy hoạch để xây dựng công trình … theo nội dung yêu cầu khảo sát xây dựng đảm bảo số liệu đo đạc số liệu giám định, điều tra xác khách quan - Viết luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình xây dựng theo quy - Tiến hành thiết kế công trình theo yêu cầu nội dung luận chứng kinh tế - kỹ thuật duyệt, phải theo quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật chế độ thể lệ khác có liên quan nhà nước, phải xác định rõ lịch giao thiết kế trách nhiệm bảo đảm việc giao thiết kế theo lịch - Tiến hành thi công xây lắp phận công trình theo hồ sơ thiết kế duyệt Toàn vật tư, nhiên liệu cho công trình bên B cung cấp Trường hợp bên A nhận cấp vật tư, nhiên liệu kho bên B toán tiền nhiên liệu vận chuyển theo khối lượng cự ly thực tế Điều 2: Thời hạn thực Trong thời gian … tháng, phân chia sau: Công tác khảo sát tiến hành … tháng… Bên B báo cáo kết số liệu khảo sát vào ngày … tháng … năm … Bản luận chứng kinh tế - kỹ thuật cho công trình viết thời gian … tháng Bên B chuyển tới bên A sau hoàn thành bên A phải xét duyệt cho kết luận sau nhận … tháng Công tác thiết kế tiến hành thời gian … tháng trình bên A duyệt … tháng Thi công xây lắp dự kiến hoàn thành … tháng kể từ ngày khởi công Dự kiến khởi công vào ngày … Điều 3: Trị giá hợp đồng Tổng dự đoán công trình … Đồng Trị giá công tác khảo sát … đồng Trị giá phần viết luận chứng kinh tế - kỹ thuật … đồng Trị giá phần thiết kế công trình … đồng Trị giá phần thi công xây lắp công trình … đồng Trong trình thực hiện, có quy định Nhà nước ban hành liên quan đến giá trị công việc hai bên áp dụng quy định để toán cho phù hợp Điều 4: Cách thức toán, toán Thanh toán tiền mặt …%, chuyển khoản qua ngân hàng …% Khi hợp đồng ký kết, bên A ứng trước cho bên B …% kinh phí theo dự toán duyệt để mua sắm vật tư chuẩn bị thi công Phần kinh phí lại ghi cụ thể hợp đồng thi công Sau nghiệm thu tổng thể công trình đưa vào sử dụng hai bên vào hợp đồng cụ thể, tổng hợp biên nghiệm thu khối lượng đợt, tháng để toán lý hợp đồng Bên B phải giao cho bên A … hồ sơ hoàn công Điều 5: Các biện pháp bảo đảm thực hợp đồng (Cần đưa chấp, cầm cố quan bảo lãnh tài sản …) Điều 6: Trách nhiệm bên A Giải tỏa mặt công trình đền bù hoa màu, nhà cửa phạm vi thi công trước bên B tổ chức thi công Cử cán kỹ thuật giám sát theo dõi khối lượng chất lượng công trình suốt thời gian thi công Chuẩn bị đầy đủ kinh phí toán kỳ hạn cho bên B Tổ chức cho phận thi công bên B tạm trú địa phương, bố trí bảo vệ an ninh trật tự cho đơn vị thi công, bảo vệ vật tư phương tiện xây lắp công trình Điều 7: Trách nhiệm bên B Bàn giao loại hồ sơ thời hạn quy định Thi công hồ sơ thiết kế hoàn thành công trình hợp đồng Bên B có lỗi chậm hoàn thành công trình bị phạt … giá trị khối lượng bị kéo dài Bên B phải chịu trách nhiệm chất lượng công trình thời gian bảo hành … năm, có hư hỏng phải chịu phạt … giá trị dự toán phần không đảm bảo chất lượng Điều 8: Mức thưởng phạt bên vi phạm hợp đồng Nếu hoàn thành loại công việc HĐKT trước thời hạn từ tháng trở lên thưởng … % giá trị phần việc thực việc Nếu vi phạm hợp đồng chất lượng, số lượng, thời hạn hoàn công, thời hạn toán, v.v… Hai bên thống áp dụng văn pháp luật hành Nhà nước HĐKT, XDCB để xử lý Điều 9: Điều khoản thi hành Hợp đồng có giá trị từ ngày ký đến ngày lý hợp đồng Hai bên cam kết thực điều khoản hợp đồng, bên vi phạm phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật hợp đồng kinh tế Trong trình thực có vấn đề tranh chấp hai bên chủ động thương lượng giải quyết, cần lập phụ lục hợp đồng biên bổ sung hợp đồng Hợp đồng lập thành … có giá trị Mỗi bên giữ … Gửi quan có liên quan bao gồm: ĐẠI DIỆN BÊN A Chức vụ (Ký tên, đóng dấu) ĐẠI DIỆN BÊN B Chức vụ (Ký tên, đóng dấu) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc *********** HỢP ĐỒNG KINH TẾ GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH [TEN CONG TRINH XAY DUNG] Số: [SO HD]/HĐXL Căn Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 Hội đồng Nhà nước Căn Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế Căn Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 Chính phủ việc ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng Căn vào biên xác nhận kết đấu thầu ngày [NGAY THANG NAM] (nếu có) Căn [YEU CAU HAI BEN] Hôm nay, ngày [NGAY THANG NAM] [DIA DIEM] gồm có: BÊN CHỦ ĐẦU TƯ Tên doanh nghiệp: Địa trụ sở chính: Điện thoại: Telex: .Fax: Tài khoản số: Mở ngân hàng: Đại diện bởi: Chức vụ: Giấy số: (nếu ký thay) ủy quyền Viết ngày Do chức vụ .ký Trong hợp đồng gọi tắt bên A BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG Tên doanh nghiệp: Địa trụ sở chính: Điện thoại: Telex: .Fax: Tài khoản số: Mở ngân hàng: Đại diện bởi: Chức vụ: Giấy số: (nếu ký thay) ủy Viết ngày Do chức vụ .ký hợp đồng gọi tắt bên B Hai bên thống ký kết hợp đồng thi công xây lắp với điều khoản sau đây: Điều 1: Khối lượng tiến độ công trình Tên công trình: [TEN CONG TRINH XAY DUNG] quyền Trong Địa điểm xây dựng công trình: [DIA DIEM] Quy mô công trình: [QUY MO] (ghi khả sản xuất, kinh doanh dịch vụ…) Vốn đầu tư duyệt theo dự toán: [SO TIEN DUOC DUYET] (trong phải nêu rõ phần vốn xây lắp, phần vốn thiết bị công nghệ phần vốn kiến thiết khác) Tiến độ thi công: - Ngày thi công: - Ngày hoàn thành: Trong trường hợp thực hợp đồng kinh tế ký, có khối lượng phát sinh bên A phải làm thủ tục, bổ sung khối lượng phát sinh để ghi vào hợp đồng Điều 2: Chất lượng công trình Bên B phải chịu trách nhiệm kỹ thuật chất lượng xây lắp toàn công trình, bảo đảm thi công theo thiết kế phù hợp với dự toán duyệt, qui trình, qui phạm yêu cầu kỹ thuật mỹ thuật xây dựng Bên A có trách nhiệm cử người giám sát công trình để theo dõi chất lượng vật liệu, cấu kiện bê tông, chất lượng xây lắp, thấy phần chưa bảo đảm yêu cầu Bên B làm lại Bên A có trách nhiệm xác nhận công tác phát sinh để làm sở cho việc nghiệm thu toán Bên A xét thấy xây lắp không đạt yêu cầu quyền không ký vào biên nghiệm thu chưa nhận bàn giao Khi Bên B muốn thay đổi loại vật liệu xây lắp thay đổi phần thiết kế phải chấp thuận Bên A quan thiết kế Bên B có trách nhiệm bảo hành chất lượng công trình thời gian năm Điều 3: Các điều kiện bảo đảm thực hợp đồng Trách nhiệm Bên A phải: - Bàn giao mặt công trình - Giao tim, mốc công trình theo yêu cầu tổng tiến độ - Bàn giao hồ sơ tài liệu cần thiết cho bên B - Bàn giao vật tư thiết bị cho Bên B [DIA DIEM] (nếu Bên A có vật tư, thiết bị) Trách nhiệm Bên B: - Quản lý thống mặt xây dựng sau giao - Tổ chức bảo vệ an ninh trật tự an toàn lao động bên công trình - Tiếp nhận bảo quản loại tài liệu, vật tư kỹ thuật Bên A giao Điều 4: Trị giá công trình xây lắp Trị giá hợp đồng vào dự toán duyệt [SO TIEN] đồng Trong trình thực có quy định Nhà nước ban hành phần trị giá công xây lắp điều chỉnh theo Điều 5: Nghiệm thu bàn giao công trình Bên A có trách nhiệm thành lập chủ trì hội đồng nghiệm thu theo quy định Nhà nước (có lập biên ghi rõ thành phần) Hội đồng nghiệm thu tiến hành thu theo [SO DOT] đợt theo khâu công việc chủ yếu, phận hạng mục công trình, cuối toàn công trình [DOT, NOI DUNG NGHIEM THU, NGAY NGHIEM THU] Bên B có trách nhiệm chuẩn bị điều kiện cần thiết để nghiệm thu Sau thực xong việc nghiệm thu Bên B có trách nhiệm bàn giao hạng mục công trình (hoặc toàn công trình với hồ sơ hoàn thành công trình cho Bên A vào ngày Bên A có trách nhiệm nộp lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo quy định lưu trữ tài liệu Nhà nước Điều 6: Tạm ứng, toán Trong trình thi công, Bên A tạm ứng cho Bên B tương ứng với khối lượng thực nghiệm thu tháng Bên A toán cho Bên B sở hồ sơ thiết kế duyệt biên nghiệm thu công trình theo hình thức chuyển khoản [SO %] qua ngân hàng Nếu chậm toán Bên B tính lãi suất ngân hàng số tiền Bên A nợ Ngay sau hợp đồng nghiệm thu tổng thể công trình đưa vào sử dụng, hai Bên vào hợp đồng phụ lục biên bổ sung hợp đồng (nếu có) Tổng hợp biên nghiệm thu khối lượng hàng tháng, nghiệm thu theo giai đoạn để toán lý hợp đồng Bên B giao cho Bên A [SO BO] hồ sơ hoàn công Điều 7: Các biện pháp bảo đảm hợp đồng Bên B đưa tài sản [TEN TAI SAN] có giá trị công chứng xác nhận [SO TIEN] đồng để chấp (cầm cố) bảo đảm cho việc thực hợp đồng Điều 8: Quy định thưởng phạt Nếu Bên B hoàn thành công trình trước thời hạn từ ½ tháng trở lên, đảm bảo chất lượng thi công Bên A thưởng [SO %] theo giá trị công trình Nếu Bên B không hoàn thành công trình thời hạn hợp đồng nguyên nhân chủ quan bị phạt [SO %] giá trị hợp đồng Nếu Bên B không đảm bảo chất lượng xây lắp phải chịu bù đắp tổn thất việc sửa chữa lại phải chịu phạt [SO %] giá trị dự toán phần không đảm bảo chất lượng Điều 9: Thủ tục giải tranh chấp hợp đồng Hai bên cam kết thực điều khoản ghi hợp đồng Hai bên chủ động thông báo cho biết tiến độ thực hợp đồng Nếu có vấn đề bất lợi phát sinh bên phải kịp thời báo cho biết chủ động thương lượng giải bảo đảm hai bên có lợi (có lập biên bản) Trường hợp nội dung tranh chấp không tự giải hai bên thống khiếu nại đến tòa án kinh tế [TEN TOA AN] tổ chức đủ thẩm quyền giải Các chi phí kiểm tra giám định lệ phí trọng tài bên có lỗi chịu Điều 10: Hiệu lực hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực từ ngày [NGAY THANG NAM] Đến ngày [NGAY THANG NAM] (thường ngày toán xong) Hai bên tổ chức họp lập biên lý hợp đồng vào ngày Bên A có trách nhiệm tổ chức việc lý Hợp đồng nàyđược lập thành [SO BAN] có giá trị nhau, bên giữ [SO BAN] Gửi quan có liên quan [SO BAN] bản, bao gồm: [TEN CAC TAI LIEU GUI CO QUAN LIEN QUAN] ĐẠI DIỆN BÊN B Chức vụ ĐẠI DIỆN BÊN A Chức vụ Ký tên, đóng dấu Ký tên, đóng dấu THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) , ngày Gói thầu: Thuộc dự án: - Căn (2) tháng năm [ghi tên gói thầu] [ghi tên dự án] [Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội]; - Căn (2) [Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng]; - Căn hồ sơ mời thầu gói thầu _ [ghi tên gói thầu] ngày _ tháng năm ; Chúng tôi, đại diện cho bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: Tên thành viên liên danh [ghi tên thành viên liên danh] Đại diện ông/bà: Chức vụ: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E-mail: Tài khoản: Mã số thuế: Giấy ủy quyền số ngày _tháng năm _ (trường hợp ủy quyền) 1(1) Tùy theo tính chất yêu cầu gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo mẫu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp 2(2) Cập nhật văn quy phạm pháp luật theo quy định hành Đối với gói thầu ODA ghi theo quy định nhà tài trợ Các bên (sau gọi thành viên) thống ký kết thỏa thuận liên danh với nội dung sau: Điều Nguyên tắc chung Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham gia gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án] Các thành viên thống tên gọi liên danh cho giao dịch liên quan đến gói thầu là: [ghi tên liên danh theo thỏa thuận] Các thành viên cam kết không thành viên tự ý tham gia độc lập liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu Trường hợp trúng thầu, không thành viên có quyền từ chối thực trách nhiệm nghĩa vụ quy định hợp đồng trừ đồng ý văn thành viên liên danh Trường hợp thành viên liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng thỏa thuận thành viên bị xử lý sau: - Bồi thường thiệt hại cho bên liên danh - Bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định nêu hợp đồng - Hình thức xử lý khác [nêu rõ hình thức xử lý khác] Điều Phân công trách nhiệm Các thành viên thống phân công trách nhiệm để thực gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án] thành viên sau: Thành viên đứng đầu liên danh Các bên trí ủy quyền cho [ghi tên bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh phần việc sau (3): [- Ký đơn dự thầu; - Ký văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trình tham gia đấu thầu, kể văn đề nghị làm rõ HSMT văn giải trình, làm rõ HSDT; - Tham gia trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; - Ký đơn kiến nghị trường hợp nhà thầu có kiến nghị; - Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng [ghi rõ nội dung công việc khác (nếu có)] 3(1) Phạm vi ủy quyền bao gồm nhiều công việc nêu Các thành viên liên danh [ghi cụ thể phần công việc, trách nhiệm thành viên, kể thành viên đứng đầu liên danh ghi tỷ lệ phần trăm giá trị tương ứng] Điều Hiệu lực thỏa thuận liên danh Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trường hợp sau: - Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ tiến hành lý hợp đồng; - Các bên thỏa thuận chấm dứt; - Hủy đấu thầu gói thầu [ghi tên gói thầu] thuộc dự án [ghi tên dự án] theo thông báo bên mời thầu Thỏa thuận liên danh lập thành bản, bên giữ _ bản, thỏa thuận có giá trị pháp lý ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH [ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH [ghi tên thành viên, chức danh, ký tên đóng dấu] Nguồn: Sưu tầm [...]... đối với tài liệu khác của Hợp đồng thầu phụ theo như quy định tại Điều2 Đồng thời, Hợp đồng thầu phụ và các tài liệu khác của Hợp đồng thầu phụ cần phải được diễn dịch và lập cùng nhau để có cùng hiệu lực đối với các điều khoản: Tuy nhiên, trong trường hợp có sự thay đối lập nhau giữa Hợp đồng thầu phụ và Các tài liệu Hợp đồng thầu phụ, thì các điều khoản của Hợp đồng thầu phụ sẽ được ưu tiên áp dụng... khả năng nộp hoặc từ chối bảo lãnh đấu thầu Bảo lãnh này có giá trị kể từ ngày nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu đến sau 30 ngày kể từ ngày hết hiệu lực của hồ sơ dự thầu Tên ngân hàng bảo lãnh (Ký tên, đóng dấu) Mẫu hợp đồng đấu thầu MẪU HỢP ĐỒNG HỢP ĐỒNG (Văn bản hợp đồng cung cấp hàng hóa) _, ngày _ tháng _ năm Hợp đồng số: _ Gói thầu: _ [Ghi tên gói thầu] Thuộc dự án: _ [Ghi tên... ĐKCT Điều 6 Hình thức hợp đồng: [Nêu các hình thức hợp đồng phù hợp với Điều 6 ĐKCT] Điều 7 Thời gian thực hiện hợp đồng: _ [Ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với khoản 2 Mục 1 BDL, HSDT và kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên] Điều 8 Hiệu lực hợp đồng 1 Hợp đồng có hiệu lực kể từ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng phù hợp với quy định tại... hoàn thiện hợp đồng; 3 Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu; 4 Điều kiện cụ thể của hợp đồng; 5 Điều kiện chung của hợp đồng; 6 Hồ sơ dự thầu và các văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu (nếu có); 7 Hồ sơ mời thầu và các tài liệu bổ sung hồ sơ mời thầu (nếu có); 8 Các tài liệu kèm theo khác (nếu có) Điều 3 Trách nhiệm của Bên A Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng nêu... Hợp đồng thầu phụ mà không cần sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia 13.2 Các bên cùng nhất trí và bảo đảm rằng các bên ký kết Hợp đồng thầu phụ được trao đầy dủ quyền và uỷ quyền bởi Công ty mà họ đại diện và Hợp đồng thầu phụ đã được ký kết có giá trị và trách nhiệm ràng buộc đối với các Công ty đó 13.3 Thêm vào đó các bên cùng nhất trí rằng một trong các bên uỷ quyền và có đủ tư các lập Hợp đồng. .. quyền ký hợp đồng số ngày _ tháng _ năm _ (trường hợp được ủy quyền) Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau: Điều 1 Đối tượng hợp đồng Đối tượng của hợp đồng là các hàng hóa được nêu chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Điều 2 Thành phần hợp đồng Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau: 1 Văn bản hợp đồng (kèm theo Danh mục hàng hóa và các Phụ lục... đích ban đầu của các bên 14.2 Hợp đồng thầu phụ này đựoc lập trến sự thoả thuận và hiểu biết giữa các bên và thay thế toàn bộ các thoả thuận bằng văn bản trước đây Hợp đồng thầu phụ này có thể được sửa đổi dựa trên ý kiến thống nhất của các bên bằng văn bản 14.3 Mỗi bên phải tự trả các chi phí theo quy định của Hợp đồng thầu phụ và bản hoàn thnàh dự tính Công việc kinh doanh 14.4 Hợp đồng thầu phụ sẽ tiếp... giải tài liệu Hợp đồng thầu phụ theo qui định Điều 2, cũng như các tranh chấp khác do việc thực hiện hoặc diễn dịch Hợp đồng thầu phụ mà Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ không thể tự giải quyết được thì một bên có thể đưa việc tranh chấp ra toà Nơi xét xử phải ỏ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Điều 13: Hiệu lực của Hợp đồng thầu phụ 13.1 Hợp đồng thầu phụ này có hiệu lực kể từ ngày ký Nhà thầu hoặc phụ... tiền Bên A nợ 3 Ngay sau khi hợp đồng nghiệm thu tổng thể công trình và đưa vào sử dụng, hai Bên căn cứ vào hợp đồng và các phụ lục hoặc biên bản bổ sung hợp đồng (nếu có) Tổng hợp các biên bản nghiệm thu khối lượng hàng tháng, nghiệm thu theo giai đoạn để quyết toán và thanh lý hợp đồng Bên B giao cho Bên A [SO BO] bộ hồ sơ hoàn công Điều 7: Các biện pháp bảo đảm hợp đồng Bên B đưa tài sản [TEN TAI... điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng Điều 5 Giá hợp đồng và phương thức thanh toán 1 Giá hợp đồng: _ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng Trường hợp giá hợp đồng được ký bằng nhiều đồng tiền khác nhau thì ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền đó, ví dụ: 100 ngàn USD + 5 tỷ VND (một trăm ngàn đôla Mỹ và 5 tỷ đồng Việt Nam)] 2 Phương thức thanh toán:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp các mẫu hợp đồng đấu thầu, Tổng hợp các mẫu hợp đồng đấu thầu, Tổng hợp các mẫu hợp đồng đấu thầu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay