Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh sông công

94 250 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 15:28

Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Công” trung thực, kết nghiên cứu riêng Các tài liệu, số liệu sử dụng luận văn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Công cung cấp cá nhân thu thập từ nguồn khảo sát, điều tra kết nghiên cứu có liên quan đến đề tài công bố Các trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 28 tháng 09 năm 2016 Tác giả luận văn Lê Thị Thanh Nga Lê Thị Thanh Nga i Lớp: 14BQTKD-TN Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập thông tin 4.2 Phương pháp phân tích thông tin Bố cục đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .4 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại .4 1.1.2 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .13 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .13 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại .13 1.2.3 Các tiêu chí phản ánh rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 15 1.2.4 Những dấu hiệu rủi ro tín dụng 18 1.3 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 20 Lê Thị Thanh Nga ii Lớp: 14BQTKD-TN Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh 1.3.1 Các yếu tố khách quan .20 1.3.2 Các yếu tố thuộc khách hàng 21 1.3.3 Các yếu tố thuộc ngân hàng 23 1.4 MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG 25 1.4.1 Xây dựng sách tín dụng 25 1.4.2 Chấm điểm rủi ro tín dụng phân loại khách hàng .26 1.4.3 Tổ chức máy quản lý rủi ro tín dụng 27 1.4.4 Đảm bảo tiền vay .27 1.4.5 Thực kiểm tra trước, sau cho vay 28 1.4.6 Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 29 TÓM LƯỢC CHƯƠNG I 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÔNG CÔNG .31 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SÔNG CÔNG 31 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển NHCT Sông Công 31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức NHCT Sông Công 33 2.1.3 Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu NHCT Sông Công .34 2.1.4 Tình hình huy động vốn NHCT Sông Công .35 2.1.5 Hoạt động tín dụng NHCT Sông Công .37 2.1.6 Kết hoạt động kinh doanh NHCT Sông Công giai đoạn 2013 2015 42 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SÔNG CÔNG 45 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng NHCT Sông Công 45 2.2.2 Thực trạng sách kiểm soát rủi ro tín dụng NHCT Sông Công 49 2.3 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SÔNG CÔNG 58 Lê Thị Thanh Nga iii Lớp: 14BQTKD-TN Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh 2.3.1 Các yếu tố khách quan .58 2.3.2 Các yếu tố thuộc khách hàng 59 2.3.3 Các yếu tố thuộc ngân hàng 60 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG 61 2.4.1 Những kết đạt 61 2.4.2 Những hạn chế tồn 62 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 63 TÓM LƯỢC CHƯƠNG 69 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÔNG CÔNG 70 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÔNG CÔNG ĐẾN NĂM 2020 70 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 70 3.1.2 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Công đến năm 2020 71 3.1.3 Định hướng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Công .72 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÔNG CÔNG 73 3.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 73 3.2.2 Tăng cường đảm bảo tiền vay 75 3.2.3 Đối với công tác thẩm định 76 3.2.4 Đối với công tác quản lý khách hàng, giám sát khoản vay sau giải ngân công tác thu hồi nợ 77 3.2.5 Nâng cao khả thu thập xử lý thông tin 80 3.3 KIẾN NGHỊ 80 3.3.1 Xây dựng, hoàn thiện sách tín dụng quy trình cho vay 80 3.3.2 Nâng cao vai trò công tác tra kiểm soát 81 3.3.3 Thực tốt phương thức san sẻ rủi ro tín dụng 81 Lê Thị Thanh Nga iv Lớp: 14BQTKD-TN Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh 3.3.4 Đầu tư nâng cấp, xây dựng hệ thống công nghệ đại 82 TÓM LƯỢC CHƯƠNG 84 KẾT LUẬN .85 TÀI LIỆU THAM KHẢO .87 Lê Thị Thanh Nga v Lớp: 14BQTKD-TN Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt CBTD CIC DN DNNN DPRR KH KHDN NHCTD NHNN NHTM RRTD TCTD TMCP TNHH TSBĐ TSC TSCĐ VAMC Vietinbank WTO Lê Thị Thanh Nga Từ đầy đủ Cán tín dụng Trung tâm Thông tin tín dụng Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhà nước Dự phòng rủi ro Khách hàng Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng cấp tín dụng Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Rủi ro tín dụng Tổ chức tín dụng Thương mại cổ phần Trách nhiệm hữu hạn Tài sản bảo đảm Trụ sở Tài sản cố định Công ty quản lý tài sản Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Viêt Nam Tổ chức thương mại giới vi Lớp: 14BQTKD-TN Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU Hình 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng .14 Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức NHCT Sông Công 33 Bảng 2.1 Tổng nguồn vốn huy động NHCT Sông Công 35 Bảng 2.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động NHCT Sông Công 36 Bảng 2.3 Hoạt động tín dụng NHCT Sông Công 38 Bảng 2.4 Cơ cấu tín dụng theo thời hạn cho vay NHCT Sông Công 39 Bảng 2.5 Cơ cấu tín dụng theo loại hình khách hàng NHCT Sông Công 40 Bảng 2.6 Cơ cấu tín dụng theo tài sản bảo đảm NHCT Sông Công 41 Bảng 2.7 Kết hoạt động kinh doanh NHCT Sông Công .42 Bảng 2.8 Tình hình nợ hạn theo nhóm nợ NHCT Sông Công 45 Bảng 2.9 Tình hình nợ hạn theo thời hạn NHCT Sông Công .46 Bảng 2.10 Tình hình nợ xấu theo nhóm nợ NHCT Sông Công 47 Bảng 2.11 Tình hình nợ xấu theo thời hạn NHCT Sông Công 48 Bảng 2.12 Tình hình trích lập dự phòng rủi ro NHCT Sông Công .49 Bảng 2.13 Tỷ lệ trích lập dự phòng theo nhóm nợ .57 Bảng 2.14 Tỷ lệ khấu trừ giá trị tài sản đảm bảo 57 Lê Thị Thanh Nga vii Lớp: 14BQTKD-TN Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Rủi ro yếu tố xuất ngành nghề kinh doanh Nó yếu tố khách quan loại trừ hết, mà hạn chế xuất làm giảm thiệt hại chúng gây Ngân hàng ngành dịch vụ có lịch sử tồn phát triển hàng trăm năm Đó ngành mang lại siêu lợi nhuận song đồng thời ngành chịu nhiều rủi ro Một rủi ro đáng sợ ngân hàng rủi ro tín dụng nguyên nhân gây tình trạng khả toán ngân hàng Việc đối mặt với rủi ro ngân hàng thương mại không tránh khỏi Vì vậy, nói hoạt động kinh doanh ngân hàng phải biết chấp nhận rủi ro quản lý rủi ro cho hiệu Đứng trước thách thức tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, việc nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng, tìm giải pháp nhằm hạn chế mức thấp nguy tiềm ẩn gây nên rủi ro điều kiện tối ưu cần thiết cho ngân hàng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Công trường hợp ngoại lệ Từ năm 2013 - 2015 hoạt động tín dụng có tăng trưởng quy mô lợi nhuận ngân hàng liên tục bị giảm sút, đặc biệt năm 2015 lợi nhuận bị âm Nguyên nhân tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng mức cao, điều ảnh hưởng lớn tới việc trì hoạt động phát triển Ngân hàng Trước tính cấp thiết đó, đề tài “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Công” đặt để tiến hành nghiên cứu, phân tích, từ tìm dấu hiệu, nguyên nhân, đề xuất giải pháp hữu ích nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh Sông Công cách hiệu Mục tiêu nghiên cứu Lê Thị Thanh Nga Lớp: 14BQTKD-TN Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Khái quát số vấn đề lý thuyết hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng NHTM Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Công Đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Công Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Công 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Nghiên cứu rủi ro tín dụng hạn chế rùi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Công - Về không gian: Nghiên cứu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Công - Về thời gian: Số liệu thứ cấp thu thập từ năm 2013 – 2015, giải pháp nghiên cứu đề xuất đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập thông tin Luận văn tiến hành thu thập liệu thứ cấp từ nguồn sau: - Tham khảo từ sách, báo, website luận văn nghiên cứu công bố trước hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Thu thập tư liệu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Công - Các tài liệu thống kê quan nhà nước 4.2 Phương pháp phân tích thông tin Luận văn sử dụng phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh để phân tích liệu thứ cấp thu thập - Phương pháp tổng hợp: Sử dụng để tổng hợp kết thu thập sau Lê Thị Thanh Nga Lớp: 14BQTKD-TN Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh dùng phương pháp diễn giải, có đánh giá, kết luận cụ thể - Phương pháp so sánh: Sử dụng để so sánh liệu thu thập tổng hợp giai đoạn 2013 - 2015 - Phương pháp phân tích: Được sử dụng để phân tích kết tổng hợp Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung đề tài trình bày chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Công Chương 3: Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Công Lê Thị Thanh Nga Lớp: 14BQTKD-TN Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trên tinh thần phấn đấu tăng trưởng nâng cao chất lượng tín dụng phù hợp với kế hoạch đề ra, NHCT Sông Công đưa số định hướng hoạt động tín dụng phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng sau: - Giảm tỷ lệ nợ xấu 1% Tập trung liệt rà soát cụ thể khoản nợ xử lí, giao tiêu thu hồi nợ xấu, đặc biệt khoản nợ xử lí tới cán tín dụng, hàng tháng có đánh giá kết thực - Nỗ lực chủ động khách hàng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý đảm bảo tiền vay để tăng cường trách nhiệm, nghĩa vụ người vay, tạo sở kinh tế pháp lý thu hồi nợ - Phấn đấu tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng theo tiêu chuẩn quy định, nâng cao lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao lực quản lí rủi ro, lực phân tích thị trường Cán tín dụng phải chuyên sâu tác nghiệp, nâng cao tinh thần tự nghiên cứu, có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, thực tốt nhiệm vụ thẩm định, xét định cho vay, quản lí kiểm soát chặt chẽ trình sử dụng vốn vay, chủ động thu nợ đầy đủ gốc lẫn lãi theo kì hạn theo hợp đồng vay vốn, phấn đấu không để phát sinh nợ hạn - Tích cực tìm kiếm, tiếp cận khách hàng có lực tài lành mạnh, lựa chọn dự án đầu tư, phương án kinh doanh có tính khả thi, hiệu cao, nguồn trả nợ chắn để xem xét cho vay, đảm bảo tăng trưởng chất lượng, an toàn hiệu 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÔNG CÔNG 3.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Muốn nâng cao chất lượng tín dụng yếu tố thiếu thuộc người cán tín dụng với tư cách chủ thể cho vay quan hệ tín dụng Người làm tín dụng phải người am hiểu khách hàng, hiểu biết sâu sắc thực lực tài tiềm phát triển khách hàng Ngoài ra, cán tín dụng cần phải có vốn hiểu biết định thị trường lĩnh vực chuyên môn mà khách hàng Lê Thị Thanh Nga 73 Lớp: 14B QTKD-TN Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh tiến hành sản xuất, kinh doanh liên quan trực tiếp đến chất lượng vay Vì cần phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chi nhánh Để làm tốt công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Chi nhánh cần thực công việc sau: NHCT Sông Công cần có chuyên môn hoá cán tín dụng Chi nhánh nên phân cán tín dụng phụ trách mảng cho vay định chia theo ngành Tuỳ theo trình độ, lực người mà Ban Lãnh đạo phân công công việc phù hợp Việc chuyên môn hoá tạo điều kiện cho cán tín dụng dễ dàng giám sát, sát cánh khách hàng vấn đề quản lý vốn Bên cạnh việc thực chuyên môn hoá, Chi nhánh phải không ngừng nâng cao kiến thức cho cán tín dụng cách định kỳ mở lớp huấn luyện bồi dưỡng cán nghiệp vụ, thị trường, công nghệ Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế nói chung lĩnh vực ngân hàng nói riêng yêu cầu cần thiết cán tín dụng kiến thức tin học ngoại ngữ Đây hai yếu tố giúp cán tín dụng vững vàng, tự tin công việc Vì vậy, Chi nhánh cần tạo điều kiện, khuyến khích cán tín dụng nâng cao trình độ, tạo cho họ điều kiện học tập, nghiên cứu Đặc điểm công tác phân tích yêu cầu người thực phải có kiến thức tổng hợp kế toán, tài kiến thức xã hội khác Do vậy, Chi nhánh cần có sách hợp lý để ưu tiên thu hút sinh viên giỏi trường thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, thương mại, pháp lý người có trình độ, lực, kinh nghiệm tín dụng phân tích tài làm việc Ngoài ra, lựa chọn cán có kinh nghiệm, lực phận khác giao dịch viên, kinh doanh ngoại tệ, toán để đào tạo bổ sung lực lượng cho đội ngũ cán tín dụng Chi nhánh cần vào tính chất phức tạp đối tượng khách hàng lực, đạo đức cán để phân công công việc cho phù hợp; đặt kế hoạch bồi dưỡng hay chuyển sang làm công việc khác cán không đáp ứng yêu cầu công việc Bên cạnh đó, Chi nhánh cần nghiên cứu ban Lê Thị Thanh Nga 74 Lớp: 14B QTKD-TN Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh hành quy định, chế tài xử lý nghiêm khắc cán lợi ích cá nhân, thiếu tinh thần trách nhiệm gây thất thoát vốn ngân hàng Chi nhánh cần nghiên cứu triển khai chế động lực cách hợp lý để thực có tác dụng tích cực kích thích cán tín dụng hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Chi nhánh nên dùng lợi ích cá nhân để nâng cao trách nhiệm cán tín dụng, gắn lợi ích họ với công việc Nếu làm tốt thưởng, cố ý làm sai, tuỳ theo mức độ xử phạt kinh tế hay có mức độ cao Hoạt động tín dụng đòi hỏi người cán tín dụng phải cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ kiến thức tổng hợp khác pháp lý, kinh tế-xã hội Do vậy, việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán quan trọng Ngoài lớp tập huấn nghiệp vụ tín dụng tổ chức cho cán nay, Chi nhánh cần thường xuyên tổ chức buổi hội thảo kinh nghiệm cho vay, thẩm định tài doanh nghiệp cho tất cán tín dụng Cán giảng dạy cán tín dụng, thẩm định có trình độ, kinh nghiệm ngân hàng thuê chuyên gia từ Bộ tài chính, Ngân hàng Nhà nước, giảng viên trường đại học có uy tín như: Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viên Ngân hàng, Học viện Tài Do yêu cầu kiến thức kinh tế xã hội tổng hợp sâu rộng phân tình hình tài doanh nghiệp thẩm định cấp tín dụng nên cán nào, sinh viên trường hay cán thuyên chuyển nắm bắt cách đầy đủ Vì vậy, cách đào tạo bồi dưỡng cán tốt đào tạo công việc Khi phân tích, thẩm định đặc biệt công ty có quy mô lớn, có độ phức tạp đa dạng cao nên có hai cán thực hiện, cán có kinh nghiệm chịu trách nhiệm chính, cán tham gia Qua thực tế kết hợp với tảng kiến thức mình, cán nắm bắt nhanh kỹ phân tích, thẩm định tài doanh nghiệp, hạn chế xảy rủi ro tín dụng 3.2.2 Tăng cường đảm bảo tiền vay Để hạn chế rủi ro tín dụng xảy ra, vấn đề TSBĐ, cán tín dụng NHCT Sông Công cần thiết phải thực số nội dung sau: Lê Thị Thanh Nga 75 Lớp: 14B QTKD-TN Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Hoàn thiện hồ sơ chấp, hồ sơ pháp lý (chứng thư sở hữu tài sản, đăng ký giao dịch đảm bảo, công chứng chứng thực, thoả thuận hợp đồng…) vấn đề định đến quyền tài sản quyền truy đòi nợ ngân hàng - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá giá trị tài sản, định kỳ tổ chức định giá lại TSBĐ, khắc phục việc định giá TSBĐ mang tính chủ quan, thiếu khoa học, chưa áp dụng thích hợp phương pháp định giá Đối với TSBĐ có giá trị lớn, Chi nhánh nên thuê tổ chức tư vấn, tổ chức chuyên môn định giá nhằm khắc phục tính chủ quan cán trình định giá - Chi nhánh cần nâng cao nhận thức cán thẩm định, hạn chế tâm lý lạm dụng vào TSBĐ mà không trọng đến phương án kinh doanh mục đích sử dụng tiền vay khách hàng - Thường xuyên theo dõi, cập nhật văn pháp luật Nhà nước liên quan đến TSBĐ - Đối với trường hợp nhận bảo đảm cầm cố hàng hóa: Lãnh đạo đơn vị cần giám sát kỹ đầy đủ tất tài sản, không để trường hợp kê khai khống tài sản Cầm cố kho hàng tiềm ẩn rủi ro cao dễ có tình trạng bên bảo vệ hàng bắt tay bên vay để lừa đảo ngân hàng - Rủi ro tín dụng xuất phát từ nhiều nguyên nhân đa dạng mà rủi ro ngân hàng lường trước Vì cần yêu cầu khách hàng vay phải mua bảo hiểm trình xây dựng bảo hiểm công trình (đối với dự án đầu tư), bảo hiểm hàng hóa… 3.2.3 Đối với công tác thẩm định Trong trình xem xét cấp tín dụng, cán tín dụng phải lựa chọn phương pháp thẩm định phù hợp theo loại cho vay, đối tượng khách hàng Chú trọng đánh giá đầy đủ tư cách pháp nhân, lực hành vi dân khách hàng: xem xét kỹ tính pháp lý giấy tờ, tài liệu liên quan (hồ sơ vay vốn) nhằm phát tình trạng thiếu trung thực khách hàng việc cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến vấn đề vay vốn, đặc biệt cần đánh giá xác tính khả Lê Thị Thanh Nga 76 Lớp: 14B QTKD-TN Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh thi, hiệu dự án/ phương án vay vốn Cán tín dụng cần xem xét kỹ thỏa thuận hợp đồng kinh tế khách hàng vay với tổ chức, cá nhân liên quan nhằm xác định thời hạn cho vay xác với đối tượng vay vốn, đồng thời giúp khách hàng vay khắc phục điểm bất lợi quy định hợp đồng kinh tế Mặt khác, để đảm bảo đánh giá xác tình hình tài chính, nguồn trả nợ khách hàng vay, ngân hàng việc dựa vào hồ sơ, tài liệu khách hàng cung cấp, phải điều tra nắm nguồn thông tin khác có liên quan kết hợp với khảo sát thực tế đơn vị Việc thẩm định kết hợp giúp ngân hàng xác định mức độ trung thực tài liệu khách hàng cung cấp, đánh giá đắn uy tín mức độ cạnh tranh sản phẩm khách hàng thị trường, dự kiến rủi ro xảy ra, mà nắm lịch sử, mối quan hệ khách hàng vay vốn với tổ chức, cá nhân có liên quan, tình hình công nợ khả toán tín dụng khách hàng, khách hàng vay nhiều ngân hàng, khách hàng địa bàn hoạt động … 3.2.4 Đối với công tác quản lý khách hàng, giám sát khoản vay sau giải ngân công tác thu hồi nợ * Tăng cường công tác giám sát tiền vay, đôn đốc khách hàng trả nợ hạn Đa số doanh nghiệp vay vốn có dự án/ phương án kinh doanh cụ thể, khả thi kỳ vọng dự án thực tế khoảng cách, khả doanh nghiệp sử dụng vốn sai mục đích, cố tình chiếm dụng vốn vay cho hoạt động kinh doanh khác xảy Vì vậy, cần kiểm tra hồ sơ giải ngân chặt chẽ, giám sát trường dự án, tuân thủ quy chế chuyển tiền Chi nhánh Để việc giám sát khoản vay có hiệu quả, NHCT Sông Công cần thực công việc sau: Chi nhánh cần phải xuống sở kiểm tra định kỳ tất khoản cho vay, khoản vay lớn ngân hàng cần tiến hành kiểm tra theo chu kỳ 30; 60 hay 90 ngày, đồng thời tiến hành kiểm tra đột xuất Lê Thị Thanh Nga 77 Lớp: 14B QTKD-TN Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh Tổ chức trình kiểm soát cẩn thận nghiêm túc để đảm bảo đánh giá, xem xét tất đặc tính quan trọng khoản vay bao gồm: Đánh giá việc sử dụng vốn khách hàng để đảm bảo khách hàng không sử dụng vốn vay sai mục đích; đánh giá trình toán khách hàng nhằm đảm bảo khách hàng không vi phạm kế hoạch toán; đánh giá chất lượng tình trạng tài sản chấp; xem xét đầy đủ khía cạnh pháp lý hợp đồng tín dụng để đảm bảo ngân hàng có quyền hợp pháp ngân hàng sở hữu phần hay toàn tài sản chấp doanh nghiệp trường hợp khách hàng không trả nợ; đánh giá thay đổi tình hình tài người vay thay đổi dự báo, đánh giá yếu tố làm tăng giảm nhu cầu tín dụng người vay Với khoản vay giải ngân, cần theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng, tình hình kinh tế, thị trường lĩnh vực khách hàng hoạt động Đảm bảo nguyên tắc ngân hàng quản lý nguồn thu khách hàng, yêu cầu toàn nguồn thu khách hàng phải chuyển tài khoản mở NHCT Sông Công Tiến hành theo dõi thường xuyên khoản cho vay có vấn đề Nếu trường hợp tốc độ phát triển kinh tế suy giảm hay ngành chiếm tỷ trọng lớn danh mục cho vay ngân hàng phải đối mặt với vấn đề lớn xuất đối thủ cạnh tranh hay thay đổi công nghệ tạo nhu cầu ngân hàng nên tăng cường biện pháp kiểm soát tín dụng Đôn đốc khách hàng trả nợ hạn, thường xuyên theo dõi tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh khách hàng để đưa biện pháp hỗ trợ, khắc phục xử lý kịp thời, tránh tình trạng để khách hàng không khả trả nợ tìm biện pháp xử lý * Báo cáo tình hình dư nợ, nguyên nhân dẫn đến nợ hạn Hiện công tác báo cáo xử lý nợ xấu làm thường xuyên hàng tuần NHCT Sông Công, nhiên cán tín dụng báo cáo tình hình hạn 10 ngày khách hàng chưa ý thức mức độ quan trọng công tác đôn đốc thu hồi nợ, dẫn đến việc báo cáo sơ sài, không phản ánh đầy Lê Thị Thanh Nga 78 Lớp: 14B QTKD-TN Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh đủ nguyên nhân dẫn đến nợ hạn khách hàng Vì vậy, cần nâng cao nhận thức ý nghĩa việc phân tích nguyên nhân dẫn đến nợ hạn khách hàng dù nợ hạn 10 ngày, dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro không trả nợ khách hàng Đồng thời Phòng Tổng hợp chuyên trách theo dõi nợ hạn hàng ngày, hàng tuần báo cáo kịp thời cho Ban Lãnh đạo để có biện pháp xử lý kịp thời * Phát huy hiệu công tác thu hồi nợ Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc khách hàng khó khăn việc trả nợ dẫn đến rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Vì việc nâng cao chất lượng tín dụng việc xử lý thu hồi nợ hai việc song song mà ngân hàng phải quan tâm Để thu hồi nợ, ngân hàng cần vận dụng triệt để biện pháp mềm dẻo để thu hồi nợ như: Đối với khách hàng dây dưa, phải kiên trì đeo bám họ phải hợp tác Đối với khách hàng có thái độ nóng nảy, hăng buộc ta phải bình tĩnh ứng phó tính xảy ra, đề cao cảnh giác, thật mềm dẻo đến họ trở lại trạng thái bình thường, nhiên khách hàng dạng dễ xử lý, bình tĩnh lại họ có thái độ hợp tác Dạng khó xử lý thường lại khách hàng có thái độ mềm mỏng, tiếp xúc ta có cảm giác thu hồi nợ ngay, mềm mỏng lại cách để họ đối phó cho qua chuyện, ta phải kiên quyết, cứng rắn kết hợp với quyền địa phương có kết Trường hợp doanh nghiệp biểu thua lỗ, cán tín dụng nên thường xuyên tiếp cận phân tích, tư vấn cho họ họ thấy thiệt, đưa giải pháp để xử lý nhẹ nhàng tránh phải đưa làm giảm uy tín họ Những trường hợp nguyên nhân khách quan, người vay thực gặp khó khăn, tuỳ trường hợp để xem xét miễm giảm lãi tiền vay tạo điều kiện thuận lợi cho họ để họ dễ dàng trả nợ Lê Thị Thanh Nga 79 Lớp: 14B QTKD-TN Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh 3.2.5 Nâng cao khả thu thập xử lý thông tin Để đưa định cho vay đắn, xử lý thu hồi nợ kịp thời, hạn chế tối đa rủi ro trình cho vay, ngân hàng phải thường xuyên nắm bắt kịp thời, xác đầy đủ thông tin khách hàng vay vốn Có thể nói, thông tin tín dụng sở quan trọng giúp ngân hàng phòng ngừa rủi ro tín dụng Việt Nam thời kỳ đầu trình hội nhập phát triển, nên có rủi ro bất ổn khó lường trước, lĩnh vực tài Do đó, việc tăng cường lực xếp hạng tín dụng góp phần khắc phục khó khăn, ngăn ngừa hạn chế rủi ro kinh tế nói chung khu vực tài ngân hàng nói riêng cần thiết Hiện nay, nguồn thông tin khách hàng mà Ngân hàng thường khai thác thông tin từ trung tâm CIC Ngân hàng Nhà nước Nguồn thông tin cần thiết thực chưa đầy đủ để tìm hiểu khách hàng để định tín dụng Do đó, để hạn chế rủi ro cấp tín dụng cần thu thập thông tin khách hàng, ngành nghề mà khách hàng hoạt động để đánh giá triển vọng rủi ro môi trường ngành Để tập hợp nhiều thông tin thị trường, ngành nghề mà không cần tốn nhiều thời gian, công sức tìm kiếm, Chi nhánh tổ chức phận thuộc phòng Tổng hợp định kỳ đưa tin tình hình thị trường cập nhật thông tin khác để cung cấp cho Ban lãnh đạo chi nhánh CBTD để tham khảo Đó nguồn thông tin cần thiết CBTD thẩm định khách hàng, giảm thiểu rủi ro thiếu thông tin đánh giá khách hàng 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Xây dựng, hoàn thiện sách tín dụng quy trình cho vay Chính sách tín dụng gắn liền với chiến lược kinh doanh chiến lược quản trị RRTD ngân hàng Ngoài quy trình chuẩn mực cần xây dựng sách tín dụng mở, tạo điều kiện cho ban lãnh đạo áp dụng cách linh hoạt để kịp thời thích ứng với môi trường kinh doanh nhằm nâng cao tính cạnh tranh Nhưng phải đảm bảo tính tuân thủ pháp luật, thực sách tín dụng Lê Thị Thanh Nga 80 Lớp: 14B QTKD-TN Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh không mục đích lợi nhuận mà có trách nhiệm đóng góp vào phát triển thịnh vượng chung cộng đồng Chính sách tín dụng cần xem xét lại định kỳ điều chỉnh phù hợp sau phân tích, đánh giá tình hình thực tế có biến động lớn môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến RRTD Tuy nhiên, để quy trình tín dụng thật phát huy hiệu mong muốn, kiểm soát rủi ro cách chặt chẽ hơn, phận cần tuân thủ nghiêm bước quy trình Ngày hoàn thiện quy trình tín dụng, thiết lập quy trình cấp tín dụng rõ ràng, minh bạch nữa, chuẩn hóa thời gian Trong trình thực cần hạn chế việc vận dụng quy trình theo hướng linh hoạt, hoạt động cấp tín dụng phải đảm bảo an toàn hiệu 3.3.2 Nâng cao vai trò công tác tra kiểm soát Hiện nay, NHCT xây hệ thống kiểm tra kiểm soát nội độc lập theo khu vực, theo cụm địa bàn Bộ phận kiểm soát nội thiết lập cách độc lập khách quan nhân sự, lương, chế độ đãi ngộ Trụ sở trực tiếp quản lý, bổ nhiệm, miễn nhiệm không bị áp lực từ phía Giám đốc chi nhánh chi phối định nên hạn chế làm giảm, sai lệch kết kiểm tra, kiểm soát Tuy nhiên, phận kiểm tra kiểm soát chưa kiểm tra sâu sát vào nội dung bên kiểm tra mặt hình thức văn bản, mẫu biểu áp dụng Trong công tác kiểm tra nội bộ, thực kiểm tra theo định kỳ, cần tập trung tăng tần suất kiểm tra khách hàng có nợ xấu, đánh giá việc thực thi biện pháp quản lý nợ có vấn đề khả thu hồi nợ Công tác kiểm tra nội cần thực có trọng điểm, theo ngành nghề, lĩnh vực tiềm ẩn nguy rủi ro để kịp thời chấn chỉnh đề xuất giải pháp để tăng cường khả phòng ngừa rủi ro tín dụng 3.3.3 Thực tốt phương thức san sẻ rủi ro tín dụng Hoạt động tín dụng ngân hàng trình hoạt động gặp phải rủi ro tín dụng từ nguyên nhân khách quan, bất khả kháng thiên tai địch hoạ Để hạn chế rủi ro ngân hàng cần sử dụng biện pháp san sẻ rủi ro tín dụng liên Lê Thị Thanh Nga 81 Lớp: 14B QTKD-TN Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh kết đầu tư, tránh dồn vốn, đa dạng hoá loại hình dịch vụ bảo hiểm * Cho vay đồng tài trợ Hình thức cho vay sử dụng trường hợp nhu cầu vốn khách hàng lớn mà chi nhánh đảm đương, ngân hàng chủ động phân tán rủi ro tín dụng, theo vấn đề mức vốn góp, lợi nhuận, trách nhiệm, quyền hạn tổn thất chia sẻ cho nhiều bên tham gia đồng tài trợ tùy thuộc vào cam kết tỷ lệ đóng góp vốn bên Như gánh nặng cho vay ngân hàng giảm bớt việc giám sát trình sử dụng vốn vay khách hàng tất bên tham gia đồng tài trợ chịu trách nhiệm Đây hội để ngân hàng học hỏi kinh nghiệm lẫn quản lý vốn vay * Tránh dồn vốn Đặc điểm ngân hàng Việt Nam địa bàn kinh doanh nhỏ hẹp, dẫn đến cạnh tranh ngân hàng trở nên gay gắt Thường ngân hàng thường trọng đến lĩnh vực, dự án khả sinh lời cao Dẫn đến tình trạng cho vay tập trung vốn vào số tổ chức kinh tế cá nhân dẫn đến rủi ro cao Vì để khắc phục tình trạng chi nhánh nên tham gia đầu tư vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, không nên đầu tư số tiền lớn vào khách hàng mà phải san nhiều khách hàng ngành sản xuất kinh doanh * Đa dạng hoá loại hình dịch vụ Đây hướng cần thiết cho NHTM nay, thể chất ngân hàng kinh doanh đa Tuy nhiên, NHTM Việt Nam lại chưa trọng mức tới hoạt động trung gian mà trọng tới hoạt động tín dụng nên kết kinh doanh ngân hàng phụ thuộc nhiều vào hoạt động có nhiều rủi ro Bởi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nên đa dạng hoá hoạt động nghiệp vụ thực tín dụng thuê mua, thực liên doanh, liên kết, bảo lãnh hay đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng 3.3.4 Đầu tư nâng cấp, xây dựng hệ thống công nghệ đại NHCT cần trọng đầu tư công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho việc Lê Thị Thanh Nga 82 Lớp: 14B QTKD-TN Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh phân tích đánh giá, đo lường rủi ro cách hiệu Thông tin tín dụng cần tổng hợp đưa đánh giá, phân tích cung cấp thông tin hữu ích cho toàn hệ thống để sử dụng thẩm định tín dụng Đẩy mạnh công nghệ nhằm mở rộng phát triển dịch vụ toán đại, nhanh chóng thuận tiện với chi phí giao dịch, chi phí hoạt động thấp đảm bảo độ an toàn tối đa Với công nghê đại, công tác bảo mật, quản lý, giám sát hoạt động toàn hệ thống NHCT tiến hành từ xa mà đảm bảo tính hiệu quả, xác Lê Thị Thanh Nga 83 Lớp: 14B QTKD-TN Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh TÓM LƯỢC CHƯƠNG Trong chương 3, tác giả trình bày định hướng phát triển hoạt động kinh doanh định hướng hạn chế rủi ro tín dụng NHCT Sông Công Qua đó, đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng NHCT thời gian tới Bên cạnh đó, tác giả kiến nghị với NHCT để NHCT nói chung NHCT Sông Công nói riêng phát triển hoạt động tín dụng hạn chế tối đa rủi ro tín dụng Lê Thị Thanh Nga 84 Lớp: 14B QTKD-TN Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh KẾT LUẬN Việt Nam thức trở thành thành viên Tổ chức thương mại giới (WTO) Việc hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng kinh tế mở hội đồng thời đặt thách thức tất doanh nghiệp NHTM với vai trò kênh dẫn vốn cho toàn kinh tế phải không ngừng đổi mới, tự hoàn thiện để chiến thắng sân nhà Hiện nay, NHTM, hoạt động tín dụng hoạt động chủ yếu mang lại lợi nhuận cho ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động tiềm ẩn rủi ro lớn Do vậy, hạn chế rủi ro tín dụng vấn đề tất NHTM nước giới quan tâm Là chi nhánh hệ thống ngân hàng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, với phát triển toàn hệ thống, NHCT Sông Công năm gần phát triển với quy mô tốc độ lớn Thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm phần lớn lợi nhuận chi nhánh Bởi hoạt động hoạt động cho vay nên rủi ro tín dụng nhân tố quan trọng, đòi hỏi phải hạn chế rủi ro, quản lý rủi ro hiệu ngân hàng chấp nhận nhiều khoản cho vay có rủi ro tín dụng cao ngân hàng có khả phải đối mặt với tình trạng thiếu vốn hay tính khoản thấp Điều làm giảm hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận ngân hàng, chí phá sản Vì phận quản lý tín dụng quản trị rủi ro hai phận thiếu cấu tổ chức ngân hàng thương mại Do đó, để đảm bảo an toàn vốn vay, hạn chế rủi ro tín dụng yêu cầu tất yếu Với mong muốn góp phần hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh, xây dựng chi nhánh ngày phát triển, luận văn với đề tài “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Công” đề cập đến số vấn đề sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận rủi ro tín dụng, hạn chế rủi ro tín dụng NHTM Lê Thị Thanh Nga 85 Lớp: 14B QTKD-TN Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Phân tích thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng NHCT Sông Công Từ đó, đưa kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế - Luận văn định hướng, mục tiêu, phát triển định hướng hạn chế rủi ro tín dụng NHCT Sông Công tới năm 2020, từ đề xuất giải pháp kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam nói chung NHCT Sông Công nói riêng để hạn chế rủi ro tín dụng cho Chi nhánh nhiều giải pháp có tính khả thi làm sở tham khảo cho công tác hạn chế rủi ro tín dụng NHTM trình hội nhập kinh tế quốc tế Với nội dung trên, luận văn hoàn thành mục tiêu nghiên cứu Tuy nhiên, trình thực đề tài khó tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý Quý Thầy/ Cô độc giả để bổ sung cho luận văn hoàn thiện Cuối cùng, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tập thể Quý Thầy/ Cô Khoa Sau đại học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội giảng dạy tác giả suốt thời gian qua đặc biệt Thầy giáo TS Phạm Cảnh Huy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả hoàn thiện luận văn Một lần xin chân thành cảm ơn! Lê Thị Thanh Nga 86 Lớp: 14B QTKD-TN Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thị Huyền Diệu (2010), “Quản lý rủi ro tín dụng - Kinh nghiệm ngân hàng giới học cho Việt Nam”, Tạp chí Thị trường tài tiền tệ, số 1-2/2010 Lê Văn Hùng (2007), “Một số giải pháp quản lý kiểm soát rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại”, Tạp chí Ngân hàng, số 19/2007 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 21/01/2013 Trần Quốc Cường cộng (2010), Rủi ro rín dụng, Nhà xuất Chính trị quốc gia Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16 tháng năm 2010 Mishkin F.S (1999), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Thị Thu Đông (2008), “Hạn chế rủi ro Ngân hàng thương mại”, Tạp chí Thương mại, số 4/2008 Nguyễn Thu Hà (2010), “Những giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần”, Tạp chí Thị trường tài tiền tệ, số 9/2010 Phan Thu Hà Đàm Văn (2010), Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Lê Thị Thanh Nga 87 Lớp: 14B QTKD-TN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh sông công, Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh sông công, Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh sông công, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, Hình 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng, 3 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 4 MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG, THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÔNG CÔNG, Bảng 2.7 Kết quả hoạt động kinh doanh của NHCT Sông Công, Bảng 2.12 Tình hình trích lập dự phòng rủi ro tại NHCT Sông Công, 3 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SÔNG CÔNG, MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÔNG CÔNG, 1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH SÔNG CÔNG ĐẾN NĂM 2020, 2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÔNG CÔNG, TÓM LƯỢC CHƯƠNG 3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay