Một số biện pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH hải hà – kotobuki

127 138 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 15:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI _ NGUYỄN PHƢƠNG THẢO MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH HẢI HÀ – KOTOBUKI Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC : TS Vũ Quang HÀ NỘI, 2016 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH vi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu 3 Mục đích nghiên cứu .3 Đối tƣợng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu .4 Những đóng góp luận văn .4 Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Nhận thức chung động lực làm việc tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động doanh nghiệp: 1.1.1 Khái niệm, chất vai trò động lực làm việc 1.1.2 Khái niệm vai trò tạo động lực làm việc cho NLĐ 1.2 Các yếu tố tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động 10 1.2.1 Các yếu tố thuộc ngƣời lao động 10 1.2.2 Các yếu tố bên công việc .11 1.3 Một số học thuyết tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động 14 1.3.1 Học thuyết thang bậc nhu cầu Maslow(1942) .14 1.3.2 Học thuyết hệ thống hai yếu tố Herzberg(1959) 16 1.3.3 Học thuyết ba nhu cầu Mc Clelland(1968) 17 1.3.4 Học thuyết tăng cƣờng tích cực Skinner 18 1.3.5 Học thuyết kỳ vọng Vroom 18 1.3.6 Học thuyết công ( J.Stacy Adam ) 18 1.4 Các biện pháp tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động .19 1.4.1 Xác định nhiệm vụ tiêu chuẩn thực công việc cho ngƣời lao động 19 1.4.2 Tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời lao động thực công việc 20 1.4.3 Kích thích vật chất 21 1.4.4 Kích thích tinh thần 23 1.5 Tiêu chí đánh giá công tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động doanh nghiệp 27 1.5.1 Tiêu chí chung 27 1.5.2 Tiêu chí cụ thể 29 1.6 Một số yếu tố ảnh hƣởng đến công tác tạo động lực làm việc .31 1.6.1 Yếu tố khách quan (bên ngoài) .31 1.6.2 Yếu tố chủ quan (bên trong) 31 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH HẢI HÀ – KOTOBUKI 34 2.1 Giới thiệu chung công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki .34 i 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty 36 2.1.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty giai đoạn 20112015 38 2.2 Phân tích thực trạng biện pháp tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki 40 2.2.1 Xác định nhiệm vụ tiêu chuẩn thực công việc cho ngƣời lao động 40 2.2.2 Tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời lao động thực công việc 42 2.2.3 Kích thích vật chất 47 2.2.4 Kích thích tinh thần 56 2.3 Phân tích số yếu tố ảnh hƣởng đến công tác tạo động lực làm việc công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki .60 2.3.1 Các yếu tố bên công ty 60 2.3.2 Các yếu tố bên công ty 63 2.4 Đánh giá chung công tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki .70 2.4.1 Một số tiêu đánh giá tạo động lực làm việc công ty 70 2.4.2 Những nội dung tạo động lực làm việc mà công ty làm tốt 72 2.4.3 Những nội dung tạo động lực làm việc cho NLĐ mà công ty chƣa làm tốt nguyên nhân 74 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH HẢI HÀ – KOTOBUKI 78 3.1 Định hƣớng công tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động 78 3.1.1 Ngắn hạn 78 3.1.2 Dài dạn 79 3.2 Những giải pháp nhằm hoàn thiện biện pháp tạo động lực làm việc cho NLĐ công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki 79 3.2.1 Hoàn thiện công tác trả lƣơng 79 3.2.2 Hoàn thiện công tác trả thƣởng .83 3.2.3 Xây dựng tiêu chí đánh giá thực công việc .87 3.2.4 Xây dựng chƣơng trình đào tạo, nâng cao trình độ nhân viên 89 KẾT LUẬN .94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng câu hỏi khảo sát Phụ lục 2: Kết khảo sát Phụ lục 3: Bảng lƣơng thời gian Công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki Phụ lục 4: Dàn vấn sâu Phụ lục 5: Ví dụ mô tả công việc, yêu cầu ngƣời thực tiêu chuẩn thực công việc Phụ lục 6: Bảng tiêu chí đánh giá thực công việc ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đƣợc báo cáo này, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô Trƣờng Đại Học Bách Khoa Hà Nội, đặc biệt thầy cô viện đào tạo sau đại học dốc hết tâm sức truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian tác giả học tập trƣờng Đồng thời xin chân thành cảm ơn TS Vũ Quang tận tình hƣớng dẫn truyền đạt kinh nghiệm quý báu giúp tác giả hoàn thành đề tài nghiên cứu Chúc quý thầy cô có thật nhiều sức khỏe, thành công công việc hạnh phúc sống Tác giả xin đƣợc gửi lời cảm ơn đến Ban Giám Đốc anh chị công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki tạo điều kiện, giúp đỡ hỗ trợ tài liệu nhƣ kinh nghiệm thực tế cho tác giả suốt thời gian nghiên cứu công ty Chúc toàn thể cô, chú, anh, chị công ty thật nhiều sức khỏe, công tác tốt Kính chúc quý công ty ngày phát triển vững mạnh Xin trân trọng cảm ơn! iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thực cá nhân Các số liệu, kết nghiên cứu nêu công trình nghiên cứu khoa học tự thu thập, trích dẫn Tuyệt đối không chép từ tài liệu Tôi xin chịu trách nhiệm đề tài nghiên cứu Tác giả Nguyễn Phƣơng Thảo iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT KÝ HIỆU Ý NGHĨA BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế ĐLLV Động lực làm việc HĐQT Hội đồng quản trị HKC Công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki KHVT Kế hoạch – Vật tƣ LD Liên doanh NLĐ Ngƣời lao động NXB Nhà xuất 10 NXB Nhà xuất 11 PCCC Phòng cháy chữa cháy 12 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 13 THCS Trung học sở 14 THPT Trung học phổ thông v DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH BẢNG Bảng 2.1: Hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2011-2015 38 Bảng 2.2: Kết khảo sát điều tra phƣơng pháp phổ biến chức nhiệm vụ cho ngƣời lao động công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki 41 Bảng 2.3: Bảng kết tuyển dụng Công ty từ năm 2013 đến 2015 44 Bảng 2.4: Bảng quỹ lƣơng tiền lƣơng bình quân lao động/tháng giai đoạn 2011- 2015 48 Bảng 2.5: Thu nhập bình quân năm 2015 ngƣời lao động số công ty bánh kẹo 49 Bảng 2.6: Mức phụ cấp cƣớc phí sử dụng điện thoại công ty 50 Bảng 2.7: Cơ cấu lao động theo tuổi giới tính ngƣời lao động công ty TNHH Hải Hà-Kotobuki năm 2013-2015 65 Bảng 2.8: Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn 66 Bảng 2.9: Cơ cấu lao động theo loại lao động 67 Bảng 2.10: Thông tin lực cán Văn phòng công ty năm 2015 .68 Bảng 2.11: Bảng phân công công việc Văn phòng công ty năm 2015 69 Bảng 2.12: Tỷ lệ việc suất lao động bình quân năm giai đoạn 20132015 70 Bảng 2.13: Bảng tổng hợp mức độ vi phạm kỷ luật sáng kiến cải tiến ngƣời lao động giai đoạn 2011-2015 71 Bảng 2.14: Bảng tổng hợp mức độ hài lòng ngƣời lao động .72 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Thang bậc nhu cầu Maslow 15 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức công ty 37 vi PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày môi trƣờng cạnh tranh ngày khốc liệt kinh tế thị trƣờng, để doanh nghiệp tồn phát triển nhà quản lý cần phải biết khai thác sử dụng hợp lý nguồn lực doanh nghiệp Trong đó, nguồn lực ngƣời nguồn lực quan trọng nhất, định đến hiệu hoạt động khác Vì ngƣời tạo cải vật chất cho xã hội, mà ngƣời tiêu dùng, ngƣời sử dụng cải vật chất bàn tay làm Đối với doanh nghiệp, ngƣời chi phí đầu vào quan trọng có chiến lƣợc phát triển cho doanh nghiệp Do cần phải khai thác hết tiềm năng, tiềm tàng ngƣời lao động để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng suất lao động, tăng chất lƣợng sản phẩm tăng lợi nhuận doanh thu cho doanh nghiệp tăng khả cạnh tranh thị trƣờng Để làm đƣợc điều đó, ngƣời quản lý, lãnh đạo phải biết khai thác sử dụng hợp lý nguồn nhân lực doanh nghiệp Muốn khai thác sử dụng nguồn nhân lực hợp lý có hiệu cần thỏa mãn nhu cầu lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần cho ngƣời lao động Từ nhằm kích thích mặt vật chất, tinh thần cho ngƣời lao động phát huy đƣợc hết nội lực thân lao động đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp Hay nói cách khác, cần phải có biện pháp tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động Nhiều nghiên cứu chứng minh, ngƣời có động lực làm việc thƣờng cảm thấy thoải mái say mê với nhiệm vụ đƣợc giao Chính vậy, họ thể tính sáng tạo công việc, từ giúp tổ chức có thêm ý tƣởng sáng tạo, đổi mới, tạo đột phá tổ chức, giúp tổ chức thích ứng đƣợc với thay đổi chủ động tạo thay đổi Nhƣ vậy, công tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động công tác quan trọng quản trị nhân lực Và doanh nghiệp, tổ chức muốn tạo phát triển tƣơng lai, nhà quản lý không quan tâm đến vấn đề tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động Trên thực tế, thời gian làm việc công ty nhận thấy Công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki sở hữu đội ngũ nguồn nhân lực đa dạng, làm việc với trình độ khác Hiện tại, Công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki có số sách nhằm tác động đến động lực làm việc NLĐ Các sách là: sách tạo môi trƣờng làm việc, sách khen thƣởng kỷ luật, sách đào tạo Mặc dù triển khai sách kể trên, nhƣng công tác tạo động lực cho ngƣời lao động Công ty TNHH Hải Hà-Kotobuki có hạn chế sau: - Thứ nhất: Hiệu suất làm việc cá nhân tổ chức thấp - Thứ hai: Thiếu sáng tạo trình làm việc, tất công việc đƣợc dập khuôn, cứng nhắc theo mô típ có sẵn - Thứ ba: Có nhiều vấn đề tác động tiêu cực nảy sinh hoạt động tổ chức: Tai nạn nghề nghiệp, vi phạm đạo đức, kỷ luật, bỏ việc, hợp tác trình làm việc Tất mặt hạn chế cho công tác tạo động lực làm việc công ty chƣa đƣợc trọng nhiều, chƣa khuyến khích tính tích cực nhiệt huyết gắn bó ngƣời lao động với doanh nghiệp Từ vấn đề nghiên cứu thấy bất cập tạo động lực làm việc công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki Vấn đề cấp thiết chƣa có công trình nghiên cứu cụ thể công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki Xuất phát từ thực tế nhƣ vậy, tác giả có dự đinh lựa chon vấn đề tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki với mong muốn đóng góp phần cho phát triển bền vững công ty Vì vậy, tên chủ đề nghiên cứu lựa chọn là: “Một số biện pháp tạo động lực làm việc cho người lao động công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki” 2 Lịch sử nghiên cứu Trong thời gian thực tập công ty, tác giả tìm hiểu tham khảo số tài liệu nhƣ: lịch sử hình thành, trình phát triển, chức năng, nhiệm vụ phòng ban, sơ đồ máy tổ chức công ty, tình hình hoạt động kinh doanh, đặc điểm nhân nhƣ: số lƣợng nhân viên, cách tính trả công lao động, chế độ phúc lợi… công ty TNHH Hải Hà-Kotobuki Ngoài tài liệu tham khảo từ công ty, nghiên cứu tham khảo số sách liên quan đến quản trị nguồn nhân lực số tác giả Việt Nam (chi tiết phần Tài liệu tham khảo) Tác giả thực nghiên cứu theo tiến trình nhƣ sau: Bƣớc 1: Xác định vấn đề nghiên cứu: Qua thời gian làm việc công ty, tiến hành tìm hiểu tình hình chung, xác định vấn đề cần nghiên cứu, sau tham khảo ý kiến chuyên gia đƣa lý lựa chọn đề tài Bƣớc 2: Tìm hiểu thực trạng công ty xác định sở lý luận: Tham khảo lý thuyết từ sách, giáo trình liên quan; chọn lọc từ báo nghiên cứu khoa học, tạp chí,… viết có liên quan tới vấn đề cần nghiên cứu, xem xét kết hợp dựa thực trạng công ty để làm tảng lựa chọn lý thuyết cho phần lý luận nghiên cứu Bƣớc 3: Phân tích kết nghiên cứu: Từ kết xử lý, tiến hành phân tích nguyên nhân tƣợng Bƣớc 4: Kết luận đƣa biện pháp: Rút nhận xét ƣu điểm nhƣợc điểm, sau đề xuất biện pháp phù hợp Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp nhằm tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki TT III 3.1 3.2 IV 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Chức danh Cán sự, kỹ thuật viên Nhóm 1: Kỹ thuật viên Kỹ thuật viên công nghệ Nhóm 2: Cán hành Cán thị trƣờng, Marketing Cán lao động, tiền lƣơng Y sỹ Nhân viên phục vụ Nhóm 1: Thủ quỹ Thủ kho Nhóm 2: Nhân viên thống kê Nhân viên kiểm bánh Nhóm 3: Nhân viên tạp vụ, phục vụ Nhóm Lái xe tải Lái xe quan Nhóm Cơ khí Điện công nghiệp Điện lạnh Vận hành lò Bậc, mức lƣơng (nghìn đồng) 3,400 3,800 4,200 4,600 5,000 5,400 5,800 6,200 3,500 3,900 4,300 4,700 5,100 5,500 5,900 3,700 4,000 4,300 4,600 4,900 5,200 5,500 3,500 3,800 4,100 4,400 4,700 5,000 3,300 3,600 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 3,500 3,900 4,300 4,700 5,100 5,500 5,900 3,400 3,900 Phụ lục 4: Dàn vấn sâu Xin chào quý anh (chị)! Tôi học viên lớp cao học QTKD, trƣờng Đại học Bách Khoa Hà Nội Hiện nay, nghiên cứu việc tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki Rất mong Anh/Chị dành chút thời gian trao đổi đóng góp suy nghĩ vấn đề Ý kiến quý anh (chị) đóng góp vô quý giá nghiên cứu mong Anh/Chị trả lời với suy nghĩ Toàn thông tin thu đƣợc đƣợc bảo mật dùng cho mục đích nghiên cứu Rất mong giúp đỡ quý anh/chị Tôi xin chân thành cảm ơn! Câu hỏi chung: - Anh/Chị vui lòng cho biết trình độ học vấn - Trong trình làm việc, công ty Anh/Chị có hài lòng làm việc không? - Điều Anh/Chị chƣa hài lòng làm việc công ty gì? Điều kiện làm việc Khi làm việc công ty, Anh/Chị đánh giá yếu tố điều kiện làm việc động lực làm việc Anh/Chị nhƣ nào? Anh/chị hài lòng với điều kiện làm việc công ty không? Bố trí, sử dụng lao động - Công việc anh/chị đƣợc phân công rõ ràng? - Công việc phù hợp với ngành nghề anh/chị đƣợc đào tạo? - Công việc phát huy đƣợc khả anh/chị Tiền lƣơng Khi làm việc công ty, Anh/Chị đánh giá Tiền lƣơng động lực làm việc Anh/Chị nhƣ nào? Trong phát biểu dƣới đây, xin Anh /Chị cho biết có hiểu nghĩa chúng không? Nếu không? Vì sao? Các Anh/Chị muốn thay đổi bổ sung gì? Vì sao? - Mức lƣơng Anh/Chị phù hợp vơi lực đóng góp Anh/Chị - Mức lƣơng Anh/Chị cao so với mặt chung thị trƣờng - Tiền lƣơng làm việc anh/chị nhận đƣợc hợp lý với sức đóng góp cho công ty - Mức lƣơng Anh/Chị đáp ứng tốt nhu cầu sống - Cách thức trả lƣơng công ty hoàn toàn hợp lý - Anh/Chị hài lòng với mức lƣơng công ty Tiền thƣởng Khi làm việc công ty, Anh/Chị đánh giá Tiền thƣởng động lực làm việc Anh/Chị nhƣ nào? Trong phát biểu dƣới đây, xin Anh /Chị cho biết có hiểu nghĩa chúng không? Nếu không? Vì sao? Các Anh/Chị muốn thay đổi bổ sung gì? Vì sao? - Anh/chị hài lòng mức thƣởng công ty - Tiền thƣởng anh/chị nhận đƣợc hợp lý với sức đóng góp cho công ty Phúc lợi Khi làm việc công ty, Anh/Chị đánh giá Phúc lợi động lực làm việc Anh/Chị nhƣ nào? - Anh/chị vui lòng cho biết loại phúc lợi công ty áp dụng? - Anh/chị hài lòng chế độ phúc lợi công ty? - Công ty quan tâm đến đời sống tinh thần anh/chị? Đánh giá mức độ hoàn thành công việc Khi làm việc công ty, Anh/Chị đánh giá Đánh giá mức độ hoàn thành công việc động lực làm việc Anh/Chị nhƣ nào? - Công tác đánh giá công ty công bằng? - Công ty đánh giá đầy đủ kết làm việc anh/chị? Cơ hội đào tạo phát triển nghề nghiệp Khi làm việc công ty, Anh/Chị đánh giá Cơ hội đào tạo phát triển nghề nghiệp động lực làm việc Anh/Chị nhƣ nào? Trong phát biểu dƣới đây, xin Anh /Chị cho biết có hiểu nghĩa chúng không? Nếu không? Vì sao? Các Anh/Chị muốn thay đổi bổ sung gì? Vì sao? - Công ty tạo cho Anh /Chị nhiều hội phát triển cá nhân - Công ty tạo hội thăng tiến cho ngƣời có lực - Chính sách thăng tiến công ty công - Công ty thƣờng xuyên mở khóa ngắn hạn cao lực cho nhân viên - Sự hài lòng với công việc Anh (chị) hài lòng sẵn sàng làm việc công ty? Phụ lục 5: Ví dụ mô tả công việc, yêu cầu ngƣời thực tiêu chuẩn thực công việc Ví dụ 1: Đối với chức danh Chánh văn phòng Bản mô tả công việc Tên công việc Chánh văn phòng Đơn vị Văn phòng Công ty Báo cáo cho Tổng giám đốc Trách nhiệm Thực việc quản lý toàn hoạt động tổ chức hành chính, bổn phận quản lý nhân công ty 1.Tổ chức thực công tác hành theo chức nhiệm vụ yêu cầu Ban giám đốc Xây dựng quy chế lƣơng thƣởng, biện pháp khuyến khích – kích thích NLĐ làm việc, thực chế độ cho NLĐ Xây dựng quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị công ty Xây dựng kế hoạch tổ chức, giám sát việc thực an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ Nghiên cứu, soạn thảo trình duyệt qui định áp dụng Công ty, xây dựng cấu tổ chức công ty - phận tổ chức thực Đề xuất cấu tổ chức, máy điều hành Công ty Xây dựng hệ thống qui chế, qui trình, qui định cho Công ty giám sát việc chấp hành nội qui Tham mƣu cho Ban giám đốc xây dựng có tính chất chiến lƣợc máy tổ chức hoạt động công ty Tham mƣu đề xuất cho Ban giám đốc để xử lý vấn đề thuộc lĩnh vực hành Tham mƣu đề xuất cho Ban giám đốc để xử lý vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chính-Nhân Tham mƣu cho Ban giám đốc việc xây dựng cấu tổ chức, điều hành công ty 10 Tham mƣu cho Ban giám đốc công tác đào tạo tuyển dụng công ty 11 Tham mƣu cho Ban giám đốc xây dựng phƣơng án lƣơng bổng, khen thƣởng chế độ phúc lợi cho ngƣời lao động 12 Tham mƣu cho Ban giám đốc công tác hành chánh công ty 13 Hỗ trợ Bộ phận khác việc quản lý nhân cầu nối Ban giám đốc NLĐ Công ty Hỗ trợ cho phận liên quan công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ phận liên quan công tác hành Điều kiện làm Làm việc công ty việc Đƣợc cung cấp trang thiết bị làm việc (máy tính, sổ sách, giấy, bút, ) Bản yêu cầu người thực công việc Trình độ - Tốt nghiệp đại học kinh tế, quản trị, hành chính, luật trở lên kiến thức - Vi tính văn phòng tƣơng đƣơng B trở lên - Ngoại ngữ (tiếng Anh B trở lên) Kinh nghiệm - Có năm kinh nghiệm công tác quản trị hành – nhân - Có năm kinh nghiệm vị trí tƣơng đƣơng Năng lực - Có kỹ lãnh đạo nhân viên - Có kỹ lập kế hoạch - Có kỹ tổ chức giám sát công việc - Có kỹ phân tích, tổng hợp, làm báo cáo - Có kỹ giao tiếp tốt Phẩm chất - Có khả chịu áp lực cao công việc - Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình công tác - Sáng tạo công việc Bản tiêu chuẩn thực công việc Đảm bảo thực tốt hoạt động thuộc lĩnh vực hành Công ty Đảm bảo tham mƣu hiệu công tác tổ chức máy, hoạch định nguồn lực nhân sự, quản lý nhân Công ty Nghiêm túc xây dựng, trì quy định, quy trình hoạt động Công ty, giám sát việc thực hiện, tuân thủ nguyên tắc, nội quy Công ty Đảm bảo điều kiện, trang thiết bị, kỹ thuật sở vật chất cho hoạt động Công ty (phƣơng tiện lại, trang thiết bị hành chính…) Quản lý, tổ chức hoạt động hành khác: văn thƣ, dấu, hoạt động lựa chọn nhà cung ứng, hậu cần… Lập báo cáo cho ban giám đốc công tác hành theo nhiệm vụ đƣợc giao định kỳ tuần, tháng, quý, tháng, năm báo cáo trƣờng hợp đột xuất nhiệm vụ đƣợc giao cách trung thực, rõ ràng Khi vắng mặt phải ủy quyền lại cho nhân viên phòng thực Bản mô tả công việc, Bản yêu cầu thực công việc ngƣời thực tiêu chuẩn thực đề chi tiết nhiệm vụ mà ngƣời lao động đảm nhiệm Với việc áp dụng mô tả công việc này, ngƣời đƣợc giao giữ vị trí Chánh văn phòng nắm rõ đƣợc trách nhiệm, bổn phận Từ đó, họ xây dựng kế hoạch làm việc cho thân cách linh hoạt, phù hợp đạt hiệu cao Ví dụ 2: Đối với chức danh Công nhân nấu kẹo cứng Bản mô tả công việc Tên công việc Công nhân nấu kẹo cứng Đơn vị Tổ nấu kẹo cứng Báo cáo cho Tổ trƣởng Tổ nấu Ca trƣởng sản xuất Trách nhiệm Thực việc vận hành nồi nấu kẹo bổn phận Bật, tắt lò nồi nấu kẹo tay tự động, Ghi lại lƣợng đƣờng gluco sử dụng mẻ nấu kẹo Ghi lại số mẻ nấu kẹo ca, đồng thời kiểm tra độ đƣờng Bx máy đo Ghi lại nấu, đồng hồ áp lực bất thƣờng máy hòa đƣờng (tiếng ồn, rò rỉ nguồn điện, ) hệ thống bảng điện Kiểm tra hoạt động thiết bị tránh tăng áp lực Kiểm tra chung nồi nấu; Giúp đỡ kiểm tra hiệu hoạt động máy hòa đƣờng, máy nấu kẹo Vận hành nồi nấu kẹo Kiểm tra trƣớc hoạt động gồm: nguyên vật liệu, dầu máy, nguồn điện, áp suất hơi, nƣớc, nhà xƣởng Thực thủ tục mở tắt máy dựa sách hƣớng dẫn nhà sản xuất Quản lý chung nồi nấu 10 Vệ sinh chung phạm vi vận hành nồi 11 Kiểm tra báo cáo thay ống, van phụ tùng hàng tháng Điều kiện làm Làm việc tổ nấu kẹo cứng việc Đƣợc cung cấp dụng cụ lao động thiết bị BHLĐ (găng tay, trang, quần áo bảo hộ, ) Bản yêu cầu người thực công việc Trình độ - Đƣợc đào tạo vận hành sửa chữa máy trƣờng dạy kiến thức nghề trung cấp - Nắm vững quy trình vận hành quy trình hoạt động nồi nấu kẹo cứng nồi hòa đƣờng - Nắm vững nguyên nhân cách khắc phục cố thông thƣờng Kinh nghiệm - Có năm kinh nghiệm lĩnh vực vận hành nồi nấu kẹo Năng lực - Có khả xét đoán tình tăng giảm áp suất để có biện pháp vận hành nồi nấu phù hợp - Có khả tiếp thu áp dụng kỹ thuật để vận hành nồi nấu - Có khả phối hợp hoạt động với phận khác đơn vị cần thiết Phẩm chất - Trung thực, trung thành với công ty - Có tinh thần trách nhiệm với công việc Bản tiêu chuẩn thực công việc 1.Không đƣợc để xảy tình trạng cháy, hồi kẹo 2.Ghi chép đầy đủ nhật ký hoạt động nồi nấu cách chi tiết, rõ ràng 3.Kiểm tra cẩn thận, tỉ mỉ phận nồi nấu nồi hòa đƣờng trƣớc, sau vận hành 4.Phải báo cáo tình hình (thực trạng, nguyên nhân có) cho tổ trƣởng nồi nấu gặp cố, chậm 15 phút 5.Không để nồi nấu dừng hoạt động bất thƣờng lần tuần Bản mô tả công việc, tiêu chuẩn thực công việc lao động trực tiếp đƣợc thiết kế chi tiết, rõ ràng Với việc áp dụng mô tả công việc này, NLĐ dễ dàng hiểu đƣợc công việc phải làm có trách nhiệm với công việc đƣợc giao Phụ lục 6: Bảng tiêu chí đánh giá thực công việc Tiêu chí Điểm đánh giá A PHẨM CHẤT CÁ NHÂN 15 Tinh thần trách nhiệm, cống hiến công việc Gắn bó với công việc/nhiệm vụ đƣợc giao Luôn cố gắng hoàn thành công việc đƣợc giao Đáng tin cậy, không cần giám sát, hƣớng dẫn Đáng tin cậy, không cần giám sát, hƣớng dẫn Có thể tin cậy, cần nhiều giám sát hƣớng dẫn Thờ với công việc đƣợc giao, né tránh nhiệm vụ Không thể tin cậy Tinh thần hợp tác/cộng tác, tinh thần tập thể Sẵn sàng hợp tác, có thúc đẩy việc xây dựng tinh thần làm việc tập thể Luôn có ý thức hợp tác, thƣờng xuyên có biện pháp xây dựng tinh thần tập thể Có ý thức hợp tác việc làm xây dựng tinh thần tập thể Có ý thức hợp tác, nhiên chƣa có sáng kiến, biện pháp xây dựng tinh thần tập thể Chƣa có tinh thần hợp tác, hành động việc làm có ảnh hƣởng tiêu cực việc hình thành tinh thần tập thể Quan hệ với đồng nghiệp/khách hàng Đối xử, ứng xử với đồng nghiệp/khách hàng tinh tế Nghệ thuật ứng xử nhuần nhuyễn, nghiêm túc, mực Luôn dành đƣợc quý mến ngƣời Sẵn sàng giúp đỡ làm hài lòng đồng nghiệp/khách hàng, đƣợc đồng nghiệp/khách hàng quý mến 2.5 Tiêu chí Điểm đánh giá Thƣờng xuyên làm hải lòng đồng nghiệp/khách hàng gây đƣợc thiện cảm Có kiến thức ứng xử đồng nghiệp/khách hàng, nhiên đôi lúc chƣa gây đƣợc thiện cảm họ Cần giúp đỡ đồng nghiệp/khách hàng nhiều Chƣa gây đƣợc thiện cảm 0.5 Ứng xử với đồng nghiệp/khách hàng Không có thiện cảm Phẩm chất liên quan đến công việc (mỗi nhóm người định cần phẩm chất đặc trưng để đáp ứng yêu cầu công việc Ví dụ: NV bán hàng: tự tin, hướng ngoại, nhiệt tình Nhà quản lý: khả lôi người khác, quyết,… Đầy đủ Cần bổ sung Thiếu nhiều Chƣa có B HOÀN THÀNH NHỮNG MỤC TIÊU CÔNG VIỆC 60 Khối lượng công việc 10 Luôn làm đƣợc nhiều việc thời gian ngắn, xử lý đƣợc công việc cách hiệu dƣới áp lực cao 10 Luôn làm đƣợc nhiều việc dƣới áp lực cao, hoàn thành công việc thời gian ấn định Có khả giải nhiều công việc dƣới áp lực cao hoàn thành khoảng thời gian cho phép Hoàn thành hầu hết khối lƣợng công việc đƣợc giao khoảng thời gian ấn định Chỉ hoàn thành đƣợc công việc với khối lƣợng nhỏ Không thể giải đƣợc khối lƣợng công việc tối thiểu Tiêu chí Điểm đánh giá Chất lượng công việc 30 Công việc hoàn thành cách xuất sắc, đầy đủ, tỷ mỷ xác 30 Công việc hoàn thành đầy đủ, cụ thể vƣợt yêu cầu đề 25 Công việc hoàn thành đạt yêu cầu, nhiên cần có chỉnh sửa số khiếm khuyết nhỏ 23 Công việc hoàn thành chƣa đầy đủ, thiếu xác, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu đề 15 Hoàn toàn thiếu xác, đầy đủ, cách xa yêu cầu mong muốn Thời hạn hoàn thành công việc 10 Hoàn thành công việc trƣớc thời hạn, nhanh chóng, xác hiệu 10 Hoàn thành công việc nhanh, kế hoạch đề Hoàn thành công việc 80%- dƣới 100% thời gian kế hoạch Hoàn thành công việc từ 70%-79% thời gian kế hoạch Hoàn thành công việc từ 50%- 69% thời gian kế hoạch Tiến độ giải công việc chậm chậm, không tiến độ đề Bảo đảm ngày công 10 Có mặt đầy đủ ngày, tháng làm việc sinh hoạt công ty 10 Luôn có mặt nơi làm việc, có nghỉ - buổi (có phép) buổi sinh hoạt công ty Tiêu chí Điểm đánh giá Thƣờng xuyên có mặt nơi làm việc, có nghỉ 3- buổi (có phép) tham gia sinh hoạt tập thể Ngày công làm việc đầy đủ, có nghỉ 5- buổi (có phép), làm muộn sớm Nghỉ nhiều từ 7- buổi (có phép), thƣờng xuyên làm muộn sớm Vắng mặt nhiều (trên 4ngày/tháng nghỉ không lý dù buổi), làm muộn sớm C KỸ NĂNG LÀM VIỆC VÀ KIẾN THỨC CÔNG VIỆC 15 Có kiến thức sâu rộng khía cạnh công việc, cần hƣớng dẫn 15 Có kiến thức sâu rộng khía cạnh công việc, cần hƣớng dẫn 12 Hiểu đƣợc gần hết khía cạnh công việc, nhiên cần giám sát hƣớng dẫn 10 Có kiến thức công việc, nhiên cần có hƣớng dẫn ngƣời giám sát cần nỗ lực nhiều Không có kiến thức kỹ công việc D TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN 10 Năng động, sáng kiến Năng động, có sáng kiến, cải tiến để giải quyết, thực công việc đƣợc giao, chí công việc Luôn giải tốt công việc, chí công việc cách chủ động, độc lập 1.5 Nhanh nhẹn, giải công việc thƣờng ngày cách mẻ độc lập Luôn cần hƣớng dẫn Chậm chạp, sáng kiến 0.5 Tiêu chí Khả lập kế hoạch Điểm đánh giá Nhanh chóng nắm bắt vấn đề luôn lập kế hoạch đầy đủ, chi tiết để giải vấn đề cách kịp thời có tính khả thi Dự kiến đƣợc khó khăn thực công việc Chủ động lập kế hoạch thực hiện, kế hoạch khảo sát yêu cầu đòi hỏi Đôi cần hƣớng dẫn thời gian để lập kế hoạch thực công việc hàng ngày Cần có hƣớng dẫn để lập kế hoạch Không có khả dự kiến đƣợc tình huống, vấn đề sinh phạm vi nhiệm vụ đƣợc giao để lập kế hoạch trƣớc 1.5 0.5 Khả lãnh đạo Có tiềm trở thành lãnh đạo Không có tiềm trở thành lãnh đạo Khả tổ chức công việc Tổ chức công việc cách hiệu cao, vƣợt yêu cầu đƣợc giao Tổ chức công việc tốt, hiệu 1.5 Tổ chức công việc không hiệu Không có khả tổ chức công việc Tiêu chí Điểm đánh giá Nỗ lực/ tâm Toàn tâm, toàn ý với công việc, kiên trì tâm thực nhiệm vụ đến cùng, khắc phục khó khăn Thƣờng có tính kiên trì, khắc phục khó khăn, dễ làm khó bỏ 1.5 Thiếu tâm, chùn bƣớc gặp khó khăn thực công việc Thiếu tâm, dễ dàng từ bỏ công việc thất bại, khó khăn gặp ý kiến trái quan điểm với 0.5 Thiếu tâm, trông chờ, ỷ lại vào ngƣời khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH hải hà – kotobuki , Một số biện pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH hải hà – kotobuki , Một số biện pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH hải hà – kotobuki

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay