Dạy học giải quyết vấn đề phần những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa mác lênin, tư tưởng hồ chí minh ở trường chính trị vùng đồng bằng sông cửu long (TT)

36 144 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 15:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI - - NGUYỄN PHƢỚC DŨNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ PHẦN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƢỜNG CHÍNH TRỊ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Chuyên ngành: Lý luận PPDH môn Giáo dục Chính trị Mã số: 62.14.01.11 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2016 Luận án đƣợc hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Văn Đoán Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án đƣợc bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Trƣờng Họp Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Vào hồi … … phút, ngày … tháng … năm 2016 Có thể tìm đọc luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài 1.1 Khi UNESCO xác định mục tiêu giáo dục - đào tạo kỷ XXI theo định hướng "4 trụ cột” vấn đề mang ý nghĩa "cách mạng” giáo dục nước ta; tác động đến tất bậc học loại hình giáo dục, song giáo dục người lớn lĩnh vực chịu tác động trực tiếp mạnh mẽ cả, mục tiêu đào tạo chất lượng giáo dục người lớn tác động trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực quốc gia Vì lẽ đó, năm gần có nhiều nghiên cứu phát triển lý luận dạy học người lớn, có nghiên cứu tìm kiếm phương pháp dạy học người lớn nói riêng nhằm giúp học viên có khả giải vấn đề, yêu cầu học tập thực tiễn nghề nghiệp, thực tiễn sống Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục người lớn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xã hội Dạy học giải vấn đề tiếp cận hướng vào việc phát huy vai trò chủ thể tích cực người học, sớm nghiên cứu từ năm 60 kỷ trước nhiều nước ứng dụng rộng rãi bậc học, ngành học, môn học Song mặt nghiên cứu lý luận, không vấn đề chưa làm sáng tỏ, chưa theo kịp với xu đổi giáo dục 1.2 Các trường trị, năm gần tiến hành đổi phương pháp dạy học lý luận trị; song đổi chậm, nhiều lúng túng chưa mang lại hiệu thiết thực Thêm vào đó, đội ngũ giảng viên chưa sẵn sàng tích cực tiếp cận phương pháp dạy học theo hướng đổi nên giảng dạy chủ yếu thuyết trình lý luận giáo trình, khiến cho tâm lý đa số học viên coi việc học lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin khoa học khô cứng nên ngại học Để việc dạy học phát huy lực tư sáng tạo, nhạy bén học viên việc áp dụng giải công việc thực tiễn kịp thời, linh hoạt, sáng tạo hiệu quả, đòi hỏi cấp thiết phải đổi phương pháp dạy học 1.3 Qua nghiên cứu thấy dạy học giải vấn đề tỏ đặc biệt thích hợp với việc dạy học Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị, đối tượng học tập người có kinh nghiệm công tác Hơn đặc thù Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi công tác truyền bá, giáo dục phải gắn liền với việc giải vấn đề phức tạp mâu thuẫn đời sống thực Vì việc học Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh học thuộc lòng sách giáo khoa, mà cần phải nỗ lực tư độc lập để tổng kết thực tiễn vận dụng vào thực tế địa phương, đơn vị Với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trường trị, tác giả chọn: “Dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị vùng Đồng sông Cửu Long” làm đề tài nghiên cứu Việc nghiên cứu thiết thực vừa mang ý nghĩa mặt lý luận lẫn mặt thực tiễn việc thực đổi nội dung, phương pháp dạy học lý luận trị nhằm hướng đến việc nâng cao chất lượng đào tạo cán chủ chốt sở - nguồn nhân lực quan trọng cần thiết cho công công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế nước ta Mục đích nghiên cứu Trên sở khoa học việc dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tác giả đề xuất số nguyên tắc, biện pháp điều kiện dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị vùng Đồng sông Cửu Long nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy - học trường trị vùng Đồng sông Cửu Long Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Dạy học Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị vùng Đồng sông Cửu Long 3.2 Đối tượng nghiên cứu Dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị vùng Đồng sông Cửu Long Giả thuyết khoa học Dạy học Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tuân thủ cách chặc chẽ nguyên tắc biện pháp khoa học yếu tố định việc nâng cao chất lượng dạy học trường trị nói chung vùng Đồng sông Cửu Long nói riêng Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lý luận dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị tỉnh 5.2 Phân tích sở thực tiễn dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị vùng Đồng sông Cửu Long 5.3 Xây dựng nguyên tắc đề xuất biện pháp dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị vùng Đồng sông Cửu Long 5.4 Tiến hành thực nghiệm đề xuất áp dụng biện pháp dạy học nêu Phƣơng pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp luận Luận án sử dụng phép vật biện chứng chủ nghĩa Mác-Lênin làm phương pháp luận nghiên cứu xuyên suốt toàn luận án; đồng thời dựa vào quan điểm, chủ trương Đảng, Nhà nước đổi phương pháp dạy học; dựa sở lý luận dạy học đại lý luận - phương pháp dạy học môn Giáo dục trị để nghiên cứu 6.2 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, hệ thống hoá tài liệu, tạp chí nước có liên quan đến dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị vùng Đồng sông Cửu Long để xây dựng sở lý thuyết cho trình nghiên cứu Các phương pháp sử dụng đan xen toàn luận án 6.3 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 6.3.1 Phương pháp quan sát Quan sát thái độ, ý biểu hứng thú, tính tích cực nhận thức học viên học tập giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị vùng Đồng sông Cửu Long 6.3.2 Phương pháp điều tra Sử dụng phiếu hỏi, vấn đàm thoại giảng viên, học viên nhằm thu thập thông tin liên quan đến dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị vùng Đồng sông Cửu Long 6.3.3 Phương pháp thực nghiệm Tổ chức thực nghiệm sư phạm để phân tích, đánh giá so sánh nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng thông qua tác động thực nghiệm 6.3.4 Phương pháp chuyên gia Tranh thủ khai thác trí tuệ chuyên gia cách khác để thu thập ý kiến đóng góp, thông tin cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu luận án 6.3.5 Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động Nghiên cứu, phân tích sản phẩm hoạt động học viên học tập giải vấn đề nhằm phục vụ cho trình phân tích luận án Phạm vi nghiên cứu Chương trình trung cấp lý luận trị - hành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành có 07 phần học, Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phần thứ gồm hai nội dung: 1) Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin; 2) Tư tưởng Hồ Chí Minh; nội dung 1) Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin có: triết học, kinh tế trị chủ nghĩa xã hội khoa học; nhiên phận tổng thể thống Để hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu luận án, tác giả tập trung nghiên cứu việc dạy học giải vấn đề phần kinh tế trị - với tư cách phận để làm sở đề nguyên tắc, biện pháp dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – với tư cách tổng thể Tác giả thực khảo sát thực trạng dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tất trường trị vùng Đồng sông Cửu Long thực nghiệm biện pháp dạy học giải vấn đề phần kinh tế trị số trường trị vùng Đồng sông Cửu Long Những luận điểm cần bảo vệ 8.1 Dạy học giải vấn đề phải tuân thủ nguyên tắc dạy học phổ biến, đồng thời phải có đặc trưng riêng để vận dụng vào dạy học Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phát huy hiệu giúp người học hiểu vấn đề thuận lợi 8.2 Dạy học giải vấn đề đòi hỏi phải thay đổi từ mục tiêu, nội dung học tập, phương pháp dạy học, cách thức tổ chức dạy học đổi kiểm tra – đánh giá kết học tập người học 8.3 Việc xác định đắn biện pháp quy trình thực biện pháp để tổ chức dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giúp cho giảng viên vận dụng cách linh hoạt, sáng tạo chủ động dạy học nhằm mang lại kết cao từ góp phần thực tốt mục tiêu đào tạo trường trị tỉnh vùng Đồng sông Cửu Long Đóng góp luận án 9.1 Luận án bổ sung phần lý luận dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị vùng Đồng sông Cửu Long, góp phần phát triển hệ thống lý luận dạy học 9.2 Trên sở đánh giá thực trạng dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị tỉnh vùng Đồng sông Cửu Long, tác giả đề xuất số nguyên tắc, biện pháp dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học trường trị tỉnh vùng Đồng sông Cửu Long 9.3 Luận án xem tài liệu tham khảo giúp giảng viên, cán quản lý nghiên cứu vận dụng phát triển thêm 10 Cấu trúc luận án Ngoài phần mở đầu kết luận, luận án gồm chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu dạy học giải vấn đề Chương 2: Cơ sở khoa học dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị tỉnh Chương 3: Nguyên tắc, biện pháp điều kiện dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị tỉnh vùng Đồng sông Cửu Long Chương 4: Thực nghiệm sư phạm Chƣơng TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1.1 Các nghiên cứu dạy học giải vấn đề Các thuật ngữ dạy học nêu vấn đề, dạy học giải vấn đề, dạy học dựa vào vấn đề, dạy học theo tiếp cận giải vấn đề cách gọi khác kiểu dạy học thể xu hướng tiếp cận dạy học tích cực Những nghiên cứu xu hướng dạy học cho thấy dạy học tích cực hình thành sử dụng từ lâu lịch sử giáo dục, nhà nghiên cứu giáo dục nhiều nước quan tâm Trong dạy học giải vấn đề kiểu dạy học tích cực quan tâm nghiên cứu mạnh mẽ từ cuối kỷ XX trở lại Khi nghiên cứu kiểu dạy học nhà giáo dục đề cập đến nhiều yếu tố thuộc dạy học giải vấn đề, họ tìm khái niệm như: vấn đề, vấn đề học tập, tình có vấn đề, tình học tập, giải vấn đề, dạy học giải vấn đề ; họ đề cập đến yếu tố như: đặt trưng, nguyên tắc, hình thức, yêu cầu, điều kiện, quy trình, vai trò, ưu – nhược điểm dạy học giải vấn đề Điều thể nghiên cứu họ Việc tìm hiểu, phân tích sâu sắc hướng nghiên cứu kết đạt số công trình, giúp tác giả tìm hướng nghiên cứu nhằm góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận dạy học theo hướng tiếp cận giải vấn đề nói chung dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị vùng Đồng sông Cửu Long nói riêng 1.2 Các nghiên cứu dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trƣờng đại học trị Các nghiên cứu dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị kế thừa tiếp tục công trình nghiên cứu, đề tài, đề án đổi giáo dục Việt Nam nói chung đổi phương pháp dạy học môn lý luận trị trường cao đẳng, đại học nói riêng Trong số có công trình nghiên cứu có liên quan gần với việc dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị Chính công trình nghiên cứu tiền đề, sở cần thiết thực nghiên cứu việc giảng dạy trường trị nói chung giảng dạy Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng Từ năm gần có tác giả quan tâm đến việc nghiên cứu đổi phương pháp dạy học môn lý luận trị theo hướng tích cực Đã có công trình, đề tài luận án, viết chuyên đề, hội thảo vấn đề đổi phương pháp dạy học 1.3 Những vấn đề luận án cần giải Đối với dạy học Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị tỉnh, qua việc phân tích luận án gần cho thấy, chưa có công trình nghiên cứu đề cập nguyên tắc, biện pháp, cách thức chuyển tải nội dung phần học theo hướng giải vấn đề; yêu cầu giảng viên học viên dạy học giải vấn đề chưa nghiên cứu Chính vậy, phạm vị giới hạn định, luận án tập trung nghiên cứu số nội dung sau: - Làm sáng tỏ khái niệm như: vấn đề; vấn đề học tập; tình có vấn đề; dạy học giải vấn đề nhằm góp phần hệ thống hóa vấn đề lý luận dạy học giải vấn đề dạy học Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị tỉnh - Dựa sở lý luận sở thực tiễn dạy học trường trị tỉnh, xác định biện pháp thực dạy học giải vấn đề Từ đó, định hướng cho giảng viên học viên thực trình dạy học, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo trường trị tỉnh - Xây dựng nguyên tắc, biện pháp điều kiện dạy học giải vấn đề nhằm giúp cho giảng viên tham khảo để vận dụng dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thuận lợi đạt kết cao Chƣơng CƠ SỞ KHOA HỌC DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ PHẦN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƢỜNG CHÍNH TRỊ 2.1 Cơ sở lý luận dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trƣờng trị 2.1.1 Một số vấn đề dạy học giải vấn đề Trên sở quan niệm khác nhau, tác giả mạnh dạn nêu số khái niệm làm sở cho việc nghiên cứu, là: vấn đề, vấn đề học tập, tình dạy học, tình có vấn đề, giải vấn đề dạy học giải vấn đề Đồng thời hệ thống hóa vấn đề mang tính lý luận như: đặc trưng, nguyên tắc, cấp độ, hình thức, ưu – nhược điểm dạy học giải vấn đề 2.1.2 Dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị 2.1.2.1 Sự cần thiết vai trò dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị  Sự cần thiết dạy học giải vấn đề dạy học Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trƣờng trị  Phù hợp với đặc thù tri thức phần học Đặc thù tri thức thể qua:  Về mục tiêu phần học Trước hết, mục tiêu học tập Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị nhằm giúp cho học viên xác lập sở lý luận lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, củng cố giới quan, nhân + Dự kiến giao nhiệm vụ học tập + Dự kiến nội dung cách kết luận giảng viên tình có vấn đề Bên cạnh giảng viên quan tâm chuẩn bị điều kiện, phương tiện cần thiết cho trình dạy học có sử dụng dạy học giải vấn đề như: chuẩn bị đọc học viên, ấn phẩm, bàn ghế, phòng học, phương tiện kỹ thuật dạy học, biểu, mẫu, phiếu quan sát đánh giá cho điểm dành cho giảng viên học viên 3.2.2 Biện pháp tổ chức dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lớp học Sau xây dựng kế hoạch cho giảng, giảng viên tiến hành thực giảng lớp theo trình tự bước sau: Bước 1: Giảng viên giới thiệu nội dung học Bước 2: Giới thiệu tình có vấn đề Bước 3: Phân tích tình có vấn đề Bước 4: Xây dựng kế hoạch để giải tình (Bước giảng viên học viên thực tùy thuộc giảng viên muốn áp dụng mức độ nào) Bước 5: Học viên phát biểu ý kiến, bổ sung tranh luận Bước 6: Giảng viên tổng kết, rút kết luận gợi mở hướng nghiên cứu khác đề cập đến nội dung học Trên bước cụ thể quy trình dạy học giải vấn đề Việc nắm vững vận dụng nhuần nhuyễn quy trình điều kiện đảm bảo cho thành công giảng Quy trình dạy học nêu cho thấy kỹ tổ chức, điều khiển trình giải vấn đề lớp bao gồm hệ thống thao tác, kỹ xảo phức tạp Nó bao gồm lực gợi mở, dẫn dắt giảng viên nhằm giúp học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ Để thực giảng lớp thành công, đòi hỏi người giảng viên không cần chuẩn bị kiến thức chuyên môn mà cần trang bị hệ thống kỹ đa dạng, phức tạp nhằm bảo đảm xử lý tốt tình huống, không tình cố định mà tình bất ngờ trình lên lớp  Một số phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực sử dụng dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị vùng Đồng sông Cửu Long Khi thực dạy học giải vấn đề lớp, giảng viên cần ý kết hợp sử dụng phương pháp dạy học tích cực như: phương pháp đàm thoại, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp nêu vấn đề… với sử dụng kỹ thuật dạy học như: kỹ thuật đặt câu hỏi, kỹ thuật động não, kỹ thuật đồ tư duy… Trong khuôn khổ luận án này, tác giả trình bày mang tính gợi mở số phương pháp kỹ thuật dạy học sau:  Phương pháp đàm thoại: Có thể thực phương pháp đàm thoại dạy học Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh qua bước sau: Bước 1: Giảng viên đưa câu hỏi Bước 2: Giảng viên định hướng, dẫn dắt học viên trả lời câu hỏi Bước 3: Giảng viên nhận xét rút kết luận  Phương pháp thảo luận nhóm: Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiến hành theo bước: Bước 1: Chuẩn bị thảo luận Bước 2: Giảng viên chia lớp thành nhóm, đặt tên cho nhóm; bầu, chọn Trưởng nhóm; phân công vị trí, thời gian thảo luận; giao nhiệm vụ thảo luận cho nhóm Bước 3: Các nhóm tiến hành thảo luận điều khiển, phân công Trưởng nhóm Bước 4: Trình bày kết thảo luận nhóm Bước 5: Giảng viên nhận xét, đánh giá chuẩn kiến thức  Kỹ thuật đặt câu hỏi: Sử dụng câu hỏi có hiệu đem lại hiểu biết lẫn giảng viên học viên Kỹ đặt câu hỏi tốt mức độ tham gia học viên vào học nhiều; học viên tích cực, hứng thú học tập Trong dạy học Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng viên cần đặt câu hỏi hướng vào mục đích sau: Thứ nhất: Kích thích, dẫn dắt học viên suy nghĩ, khám phá tri thức mới, tạo điều kiện cho học viên tham gia vào trình dạy học Thứ hai: Kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ học viên Thứ ba: Thu thập, mở rộng thông tin, kiến thức Khi đặt câu hỏi, giảng viên cần lưu ý: Câu hỏi phải liên quan đến việc thực mục tiêu học; câu hỏi phải ngắn, gọn, dễ hiểu; câu hỏi phải lúc, chỗ; câu hỏi phải phù hợp với trình độ học viên; câu hỏi phải kích thích suy nghĩ học viên; câu hỏi phải xếp từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp  Kỹ thuật đồ tư duy: Sử dụng kỹ thuật đồ tư dạy học Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực theo bước sau: Bước 1: Chọn nội dung dạy học theo đồ tư Bước 2: Học viên lập đồ tư theo nhóm hay cá nhân với gợi ý giảng viên Bước 3: Học viên đại diện nhóm học viên lên báo cáo, thuyết minh đồ tư mà nhóm thiết lập Bước 4: Học viên thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đồ tư kiến thức học Bước 5: Củng cố kiến thức 3.2.3 Biện pháp kiểm tra, đánh giá kết học tập học Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị vùng Đồng sông Cửu Long theo kiểu dạy học giải vấn đề Khi tiến hành kiểm tra, thi Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị vùng Đồng sông Cửu Long cần thực tốt nội dung sau: * Bám sát mục tiêu môn học học Việc kiểm tra, thi phải bám sát vào mục tiêu Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Học viện Chính trị Quốc gia ban hành, đồng thời bám sát mục tiêu xây dựng kế hoạch giảng dạy Phần học Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng * Xây dựng tiêu chí kiểm tra, thi kết học tập học viên phù hợp với lĩnh vực mục tiêu dạy học môn học Kiểm tra, thi Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cần đưa nội dung mức độ (1- Nhớ, 2- Hiểu, 3- Vận dụng, 4- Phân tích, 5- Đánh giá, 6- Sáng tạo) cần đặc biệt ý đến câu hỏi kiểm tra mức độ đánh giá sáng tạo để phát huy lực học viên * Việc đề kiểm tra, thi phải dựa quan điểm phát huy tinh tích cực học tập học viên Kiểm tra, thi Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải khiến cho học viên tự giác, chủ động, linh hoạt, lĩnh hội vận dụng kiến thức, kỹ Mỗi đề kiểm tra, thi phải cố gắng tạo điều kiện cho tất đối tượng học viên suy nghĩ tìm tòi, khám phá Nội dung đề kiểm tra, thi cần gắn liền với thực tiễn sống thực tiễn công tác học viên * Thực quy trình kiểm tra, thi kết học tập Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phát huy lực hoạt động thực tiễn học viên Quy trình kiểm tra, thi Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gồm bước sau: Bước 1: Xác định mục đích, hình thức đề kiểm tra, thi Bước 2: Xây dựng câu hỏi kiểm tra, thi Bước 3: Xây dựng đáp án, thang điểm Bước 4: Tổ chức kiểm tra, thi Bước 5: Chấm Bước 6: Rút kinh nghiệm sau kiểm tra, thi 3.2.4 Biện pháp hướng dẫn tự học theo kiểu dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Với kiểu dạy học giải vấn đề, đòi hỏi học viên phải thực tốt việc tự học, mà phải có cách tự học đắn, phù hợp với kiểu dạy Do xây dựng kế hoạch học tập, học viên phải hướng dẫn mục tiêu, phương pháp tự học Trong cần hướng dẫn học viên cách xây dựng kế hoạch tự học, trình tự học phải hướng đến việc cần tìm kiếm phát vấn đề học tập, phát tình có vấn đề; học viên phải biết cách xây dựng kế hoạch giải vấn đề; phải biết tự kiểm tra đánh giá khả học tập thân 3.3 Các điều kiện thực dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trƣờng trị vùng Đồng sông Cửu Long 3.3.1 Điều kiện từ phía người dạy Trước hết, giảng viên phải có hiểu biết đầy đủ lý thuyết dạy học giải vấn đề, cấu trúc, cách thức, quy trình sử dụng dạy học giải vấn đề Thứ hai, giảng viên phải có nhu cầu đổi giáo dục đào tạo đổi phương pháp dạy học Thứ ba, giảng viên phải có kiến thức sâu rộng mặt, đặc biệt kiến thức khoa học chuyên ngành mà đảm nhiệm với kiến thức môn khoa học khác; phải có hiểu biết sâu rộng, kết hợp với kinh nghiệm sống phong phú, đa dạng bảo đảm cho giảng viên đánh giá cao lực giảng dạy 3.3.2 Điều kiện từ phía người học Trước hết, học viên phải có tích cực, say mê có trách nhiệm cá nhân cao học tập Thứ hai, học viên cần phải có hiểu biết định khái niệm, cấu trúc, đặc trưng tình có vấn đề, ưu điểm hạn chế cách thức học tập Thứ ba, học viên cần phải có kỹ xã hội phát triển mức độ định 3.3.3 Điều kiện chương trình dạy học Kiểu dạy học giải vấn đề đòi hỏi chương trình dạy học phải bảo đảm tính khoa học, đại, linh hoạt, cân đối, nhẹ nhàng mục tiêu, nội dung phương pháp, hình thức tổ chức dạy học Về mục tiêu dạy học phải trọng mục tiêu phát triển trí tuệ, phát triển tư độc lập sáng tạo kỹ xã hội, kỹ giải vấn đề Về nội dung cần trọng nội dung thực hành, nội dung có tác dụng kích thích tìm tòi, sáng tạo đòi hỏi tham gia học tập người học Về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phải trọng phương pháp, hình thức dạy học tiên tiến, đại, đòi hỏi tham gia, tương tác giảng viên với học viên học viên với trình dạy học 3.3.4 Các điều kiện dạy học khác - Điều kiện môi trường dạy học - Điều kiện không gian dạy học - Điều kiện tổ chức lớp học - Điều kiện tài liệu vật chất bảo đảm cho học tập - Điều kiện cách tiến hành đánh giá kết học tập người học - Điều kiện quản lý đào tạo Đó điều kiện trình dạy học, đảm bảo cho việc sử dụng dạy học giải vấn đề có hiệu Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 4.1 Khái quát chung trình thực nghiệm 4.1.1 Mục đích giả thuyết thực nghiệm * Mục đích thực nghiệm Nhằm kiểm chứng kết việc sử dụng dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề giảng nhóm thực nghiệm * Giả thuyết thực nghiệm Nếu thực tốt dạy học giải vấn đề xác định luận án, sử dụng dạy học giải vấn đề đạt kết cao hơn, phát huy tác dụng tốt việc hình thành phát triển kỹ xử lý, giải tình cho học viên trình độ nắm tri thức học viên 4.1.2 Cơ sở đối tượng thực nghiệm * Cơ sở thực nghiệm Trường trị tỉnh Đồng Tháp Trường trị tỉnh Bến Tre * Đối tượng thực nghiệm Nhóm Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, chọn lớp thành cặp thực nghiệm đối chứng, lớp thực nghiệm có 53 học viên lớp đối chứng có 54 học viên Nhóm Trường Chính trị tỉnh Bến Tre, chọn lớp thành cặp lớp thực nghiệm có 47 học viên, lớp đối chứng có 47 học viên 4.1.3 Lực lượng thời gian thực nghiệm * Lực lượng thực nghiệm: Tác giả luận án cộng tác viên, gồm: + Các giảng viên Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp + Các giảng viên giảng dạy Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Trường Chính trị tỉnh Bến Tre * Thời gian thực nghiệm Thời gian thực nghiệm từ tháng 5/2015 đến tháng 10/2015, chia làm đợt 4.1.4 Nội dung, phương pháp, quy trình phương pháp đo đạc, đánh giá thực nghiệm * Nội dung thực nghiệm Ở nhóm tiến hành thực nghiệm nội dung thuộc Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiến hành lên lớp với chủ đề giảng có sử dụng dạy học giải vấn đề * Phương pháp thực nghiệm Sau quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung, phương pháp bước thực nghiệm sư phạm, cộng tác viên tiến hành soạn giáo án giảng theo phương pháp sử dụng dạy học giải vấn đề, có định hướng tác giả luận án Thực nghiệm tiến hành theo phương pháp thực nghiệm có đối chứng * Quy trình thực nghiệm - Khảo sát chất lượng ban đầu lớp trước tiến hành thực nghiệm - Biên soạn tài liệu thực nghiệm * Phương pháp đo đạc đánh giá kết thực nghiệm - Tiêu chí đánh giá + Sự tiến kỹ giải vấn đề học viên dạy học giải vấn đề + Sự tiến chất lượng nắm tri thức học viên dạy học giải vấn đề - Phương pháp đo đạc, đánh giá Việc đo đạc kết thực nghiệm tiến hành thành hai vòng: + Vòng 1: Sự tiến kỹ giải vấn đề học viên dạy học giải vấn đề + Vòng 2: Ðo tiến chất lượng nắm tri thức, trình độ vận dụng kiến thức học viên để giải tình học tập mức độ tích cực chủ động tham gia học tập học viên dạy học giải vấn đề - Phân tích, đánh giá kết thực nghiệm + Phân tích, đánh giá mặt định tính Với tiêu chí 1, đánh giá kỹ giải vấn đề học viên giải vấn đề Với tiêu chí 2, đánh giá mức độ nắm tri thức tình học tập + Phân tích, đánh giá mặt lượng Để đánh giá kết thực nghiệm mặt định lượng, tác giả tiến hành lượng hoá tiêu chí - Bồi dưỡng cộng tác viên tham gia thực nghiệm 4.2 Tiến hành thực nghiệm Bước 1: Lựa chọn lớp thực nghiệm, đối chứng tìm hiểu đối tượng Đây bước kiểm tra, đo đạc, đánh giá mẫu Chúng tiến hành kiểm tra, đánh giá theo nhóm theo tiêu chí xác định Toàn trình thực nghiệm thể sơ đồ khái quát trình thực nghiệm (Hình 4.1) Bước 2: Tiến hành tác động thực nghiệm - Khảo sát chất lượng ban đầu lớp thức nghiệm đối chứng hai nhóm thực nghiệm Qua khảo sát thu kết bảng 4.1 - Thống với lực lượng tham gia thực nghiệm kế hoạch thực nghiệm - Các giảng thiết kế cách chặt chẽ, tuân thủ nguyên tắc Bước 3: Kết thúc thực nghiệm Tác giả tiến hành kiểm tra đánh giá tổng hợp kết để phân tích kết thực nghiệm hai mặt: định lượng định tính 4.3 Phân tích kết thực nghiệm 4.3.1 Kết xác định mục tiêu chủ đề giảng Xác định mục tiêu chủ đề giảng tiến hành chặt chẽ theo bước: phân tích xác định mục tiêu - xác định hệ thống mục tiêu - xác định cách thức thực mục tiêu Việc xác định mục tiêu chủ đề giảng thực nghiệm hợp lý 4.3.2 Kết thực mục tiêu học 4.3.2.1 Xét kết mặt định lượng Phân tích kết thực nghiệm mặt định lượng hai tiêu chí sau: * Về kỹ giải vấn đề học viên qua thực nghiệm Kết trình bày bảng 4.2; 4.3; 4.4 Qua đồ thị 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, thấy đường tần suất tích lũy lớp thực nghiệm nằm đường tần suất tích lũy lớp đối chứng Qua chứng tỏ kỹ giải vấn đề nội dung học tập lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng, điều thể rõ qua biểu đồ 4.1, 4.2, 4.3 4.4 Như vậy, tác động thực nghiệm có ý nghĩa tới kỹ giải vấn đề học viên hai nhóm đối tượng học viên Để phân tích số liệu dạng khái quát hơn, tác giả tính toán tham số đặc trưng kỹ giải vấn đề học viên qua thực nghiệm *Phân tích chất lượng nắm tri thức học viên qua thực nghiệm Kết đánh giá chất lượng nắm tri thức vào giải vấn đề học viên qua thực nghiệm trình bày bảng 4.7; 4.8; 4.9 Qua đồ thị 4.5; 4.6; 4.7; 4.8, ta thấy đường tần suất tích lũy lớp thực nghiệm nằm đường tần suất tích lũy lớp đối chứng tương ứng; điều chứng tỏ chất lượng nắm tri thức học viên lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng chứng minh biểu đồ 4.5; 4.6; 4.7; 4.8 Như vậy, tác động thực nghiệm có ý nghĩa tới chất lượng nắm tri thức học viên hai nhóm đối tượng Để phân tích số lượng dạng khái quát hơn, tác giả tính toán tham số đặc trưng chất lượng nắm tri thức học viên qua thực nghiệm Tóm lại, phân tích kết thực nghiệm mặt định lượng tiêu chí: Kỹ giải vấn đề, chất lượng nắm tri thức học viên Với phương pháp biểu diễn đồ thị, biểu đồ; tính toán tham số đặc trưng; kiểm định giả thuyết thống kê toán học (như trình bày); cho thấy kết lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng tương ứng tác động thực nghiệm thật có ý nghĩa 4.3.2.2 Xét kết mặt định tính Để xét kết thực nghiệm mặt định tính, tác giả với cộng tác viên trực dõi hoạt động học tập học viên trình thực nghiệm hoạt động học tập lên lớp, học thảo luận nhóm, học thực hành tất lĩnh vực từ nhu cầu, động học tập; chất lượng nắm tri thức tính tích cực, trình độ vận dụng kiến thức vào giải vấn đề học viên Đối chiếu với tiêu chí xác định, tác giả nhận thấy, sau thực nghiệm, lớp tiến hành tác động thực nghiệm có nhiều chuyển biến tích cực vững so với trước có tác động thực nghiệm so với lớp đối chứng tương ứng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua việc nghiên cứu lý luận, phân tích thực tiễn trình thực nghiệm dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị vùng Đồng sông Cửu Long, tác giả có nhận xét sau: Dạy học giải vấn đề kiểu dạy học đại bậc Dạy học giải vấn đề phù hợp với mục tiêu giáo dục đại, hướng vào việc đào tạo người tri thức mà cần phải có khả tư duy, tìm tòi kỹ giải vấn đề nảy sinh công việc sống hàng ngày Để dạy học giải vấn đề đạt kết cao, không trọng phương pháp dạy học mà phải cải biến thành tố trình dạy học từ: mục tiêu, chương trình dạy học, nội dung dạy học, phương pháp, hình thức dạy học đến vai trò hoạt động người dạy, vai trò hoạt động người học; kể việc kiểm tra – đánh giá cho phù hợp Trong dạy học giải vấn đề, người học không lĩnh hội nội dung học tập cách thụ động mà phải tích cực, độc lập tìm tòi, giải vấn đề với nhiều mức độ hình thức khác giúp đỡ, hướng dẫn giảng viên Vì giảng viên phải có kỹ thuật nghệ thuật tổ chức nội dung học tập thành vấn đề học tập, tình dạy học có tiềm ẩn nội dung môn học, kích thích tư tìm tòi sáng tạo học viên Từ giúp họ lĩnh hội nội dung học tập cách vững đồng thời rèn luyện cho học viên kỹ tư giải vấn đề Trên sở nghiên cứu, phân tích thực tiễn dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị tỉnh vùng Đồng sông Cửu Long cho thấy giảng viên sử dụng dạy học giải vấn đề vào giảng dạy, song nhìn chung giảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc kiểu dạy học này; chưa có biện pháp sử dụng biện pháp dạy học giải vấn đề chưa hợp lý, nhiều khó khăn trước mắt lâu dài cho việc sử dụng kiểu dạy học này, giảng viên học viên chưa có đủ điều kiện cần thiết để tổ chức dạy học giải vấn đề cách chủ động hiệu Dựa sở lý luận sở thực tiễn dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường trị tỉnh vùng Đồng sông Cửu Long, luận án đề xuất bốn biện pháp dạy học phản ánh giai đoạn, phương diện dạy học giải vấn đề Các biện pháp có thiết kế thành quy trình cụ thể Các biện pháp tập trung vào việc lấy người học làm trung tâm nhằm thúc đẩy họ tích cực tìm tòi, giải vấn đề để lĩnh hội nội dung học tập Qua việc triển khai thực nghiệm biện pháp dạy học giải vấn đề với kết thu cho thấy: học viên lớp thực nghiệm có kết học tập cao học viên lớp đối chứng phương diện Điều khẳng định tính phù hợp tính khả thi biện pháp, đồng thời chứng minh tính đắn giả thuyết khoa học nêu KIẾN NGHỊ Đối với nhà quản lý giáo dục, đội ngũ giảng viên học viên trường trị phải nhận thức đắn vai trò, tác dụng, ưu dạy học giải vấn đề; có quan điểm đồng thuận, ủng hộ việc sử dụng dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng giảng dạy trường trị nói chung Đổi mới, đại hoá chương trình dạy học; trọng mục tiêu phát triển trí tuệ, kỹ công tác xã hội cho học viên, tăng cường học thực hành gắn với tình thực tế Lãnh đạo trường trị cần quan tâm lãnh đạo nhiều tăng cường cử đào tạo phương pháp sư phạm, phương pháp dạy học tích cực cho giảng viên trường tạo điều kiện từ: xây dựng thành chủ trương trường, đạo phận chức hổ trợ khoa, giảng viên việc sử dụng phương pháp dạy học trường, lãnh đạo trường cần tạo điều kiện thuận lợi sở vật chất, có đế độ đãi ngộ giảng viên tích cực vận dụng phương pháp dạy học tích cực nói chung kiểu dạy học giải vấn đề vào dạy học có hiệu cách thật Cần tập trung giảng viên có kinh nghiệm trình độ, lực sư phạm tốt để thiết kế, xây dựng hệ thống tình dạy học, tình có vấn đề thành sách tham khảo cho đội ngũ giảng viên trường trị./ DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ Nguyễn Phước Dũng (2011) Một số vấn đề đổi phương pháp dạy học trường đại học nước ta Tạp chí Giáo dục lý luận, Học viện Chính trị hành khu vực I Số 7/2011, tr 62-64 Nguyễn Phước Dũng (2011) Đổi phương pháp giảng dạy lý luận trị Tạp chí Khoa học trị, Học viện Chính trị - Hành Khu vực II Số 3/2011, tr 5861 Nguyễn Phước Dũng (2011) Những kinh nghiệm sử dụng phương pháp dạy học nêu giải vấn đề giảng dạy kinh tế trị Mác-Lênin Thông tin Khoa học công nghệ, Trường Đại học Tiền Giang Số (7/2011), tr 68-72 Nguyễn Phước Dũng, Vũ Đình Bảy, Vũ Huy Thục (Đồng tác giả) (2013) Đặc thù tri thức môn Giáo dục công dân trường trung học phổ thông yêu cầu giáo viên môn Kỷ yếu hội thảo quốc gia Giáo dục đạo đức – công dân giáo dục phổ thông Việt Nam năm 2013, tr 627-633 Nguyễn Phước Dũng (2014) Nâng cao chất lượng dạy học giải vấn đề phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác – Lênin trường trị vùng Đồng sông Cửu Long Tạp chí Giáo dục lý luận, Học viện Chính trị khu vực I Số 209/2014, tr 74-76 Nguyễn Phước Dũng (2014) Nâng cao ý thức tự học Những vấn đề chủ nghĩa Mác – Lênin trường trị vùng Đồng sông Cửu Long Tạp chí Giáo dục lý luận, Học viện Chính trị khu vực I Số 219/2014, tr 166-168 Nguyễn Phước Dũng, Vũ Đình Bảy (Đồng tác giả) (2015) Đổi phương pháp dạy học môn lý luận trị đại học, cao đẳng theo định hướng lực Tạp chí Lý luận trị & truyền thông Học viện Báo chí tuyên truyền Số tháng 4/2015, tr 58-61 Nguyễn Phước Dũng (2016) Tích cực sử dụng phương pháp dạy nêu vấn đề giảng dạy lý luận trị trường trị tỉnh Tạp chí Khoa học trị, Học viện Chính trị Khu vực II Số 1/2016 tr 119-122 Sách: Nguyễn Phước Dũng - Chủ biên, ThS Lê Minh Hiếu, ThS Võ Thị Tuyết Hoa Hướng dẫn học ôn tập môn kinh tế trị (Dành cho học viên trường trị) Nhà xuất Chính trị quốc gia, năm 2013 [...]... học giải quyết vấn đề Phần Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường chính trị vùng Đồng bằng sông Cửu Long 3.2 Biện pháp dạy học giải quyết vấn đề Phần Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh ở các trƣờng chính trị vùng Đồng bằng sông Cửu Long 3.2.1 Biện pháp xây dựng kế hoạch dạy học Phần Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng. .. hiện dạy học giải quyết vấn đề Phần Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường chính trị tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long Chƣơng 3 NGUYÊN TẮC, BIỆN PHÁP VÀ ĐIỀU KIỆN DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ PHẦN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƢỜNG CHÍNH TRỊ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 3.1 Nguyên tắc dạy học giải quyết vấn đề Phần Những vấn. .. vấn đề cơ bản của chủ nghĩa MácLênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh ở các trường chính trị vùng Đồng bằng sông Cửu Long Để đảm bảo cho dạy học giải quyết vấn đề đạt kết quả cao nhất, ngoài việc tuân thủ những nguyên tắc chung của dạy học giải quyết vấn đề khi giảng viên thực hiện dạy học giải quyết vấn đề Phần Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường chính trị vùng Đồng bằng. .. quả học tập học Phần Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường chính trị vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo kiểu dạy học giải quyết vấn đề Khi tiến hành kiểm tra, thi Phần Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường chính trị vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần thực hiện tốt các nội dung sau: * Bám sát mục tiêu môn học và bài học Việc... Nội dung dạy học Phần Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường chính trị Khi thực hiện dạy học giải quyết vấn đề trong Phần Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi giảng viên phải thiết kế nội dung, chương trình dạy học thành các vấn đề học tập tiềm ẩn các nhiệm vụ nhận thức cần tìm tòi, giải quyết và tổ chức cho học viên tư ng tác... gồm: vấn đáp; viết; trắc nghiệm và chọn đề tài viết tiểu luận 2.2 Cơ sở thực tiễn dạy học giải quyết vấn đề Phần Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh ở các trƣờng chính trị vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 2.2.1 Khái quát các trường chính trị tỉnh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 2.2.1.1 Về chức năng, nhiệm vụ các trường chính trị Trường Chính trị tỉnh có chức năng nhiệm vụ chính. .. lượng dạy học giải quyết vấn đề phần Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong các trường chính trị vùng Đồng bằng sông Cửu Long Tạp chí Giáo dục lý luận, của Học viện Chính trị khu vực I Số 209/2014, tr 74-76 6 Nguyễn Phước Dũng (2014) Nâng cao ý thức tự học về Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong các trường chính trị vùng Đồng bằng sông Cửu Long Tạp chí Giáo dục lý luận, của Học. .. và học viên chưa có đủ những điều kiện cần thiết để tổ chức dạy học giải quyết vấn đề một cách chủ động và hiệu quả 4 Dựa trên cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của dạy học giải quyết vấn đề Phần Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường chính trị tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, luận án đề xuất bốn biện pháp dạy học phản ánh các giai đoạn, các phương diện của dạy. .. hình dạy học giải quyết vấn đề Phần Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường chính trị vùng Đồng bằng sông Cửu Long Để có cở sở thực tiễn phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài, tác giả đã tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng và thu được kết quả: 2.2.2.1 Nhận thức và sự vận dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học của giảng viên ở trường chính trị vùng. .. bằng sông Cửu Long cần tuân thủ thêm các nguyên tắc cụ thể sau: 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu dạy học Mục tiêu của dạy học Phần Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường chính trị vùng Đồng bằng sông Cửu Long đó là trang bị cho đội ngũ cán bộ cơ sở những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin nhằm nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị cho họ, đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học giải quyết vấn đề phần những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa mác lênin, tư tưởng hồ chí minh ở trường chính trị vùng đồng bằng sông cửu long (TT) , Dạy học giải quyết vấn đề phần những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa mác lênin, tư tưởng hồ chí minh ở trường chính trị vùng đồng bằng sông cửu long (TT) , Dạy học giải quyết vấn đề phần những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa mác lênin, tư tưởng hồ chí minh ở trường chính trị vùng đồng bằng sông cửu long (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay