Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội hoàng gia campuchia hiện nay (TT)

21 205 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 15:13

3 MỞ ĐẦU Giới thiệu khái quát luận án Đề tài luận án: “Xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia nay” hướng nghiên cứu ấp ủ, tâm huyết nghiên cứu sinh suốt trình công tác Quân đội Hoàng gia Campuchia thời gian học tập Học viện Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nghiên cứu sinh trải qua bậc học đào tạo tiến sĩ kinh tế, thạc sĩ trị học trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, huy Quân đội Hoàng gia Campuchia; có nhiều kinh nghiệm huy, quản lý nghiệp vụ công tác cán nên có khả hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Đề tài thực dựa đường lối, hệ thống quan điểm Nhà nước Campuchia chiến lược cán thời kỳ mới, có đường lối, chủ trương xây dựng đội ngũ cán Quân đội nhằm góp phần xây dựng Quân đội Hoàng gia Campuchia vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nhà vua, Chính phủ nhân dân giao phó Quá trình thực đề tài luận án, tác giả nghiên cứu tiếp thu, kế thừa có chọn lọc kết công trình khoa học có liên quan nước nước Đề tài luận án hướng vào làm sáng tỏ vấn đề đội ngũ cán xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia Trên sở đó, đánh giá thực trạng, rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân rút số kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia năm vừa qua Từ phân tích làm rõ tác động tình hình, nhiệm vụ, đề tài luận án xác định yêu cầu đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế tăng cường xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước tình hình Đây công trình khoa học độc lập, không trùng lặp với công trình khoa học, luận văn, luận án nghiệm thu, công bố Lý lựa chọn đề tài luận án Cán công tác cán vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, có ý nghĩa sống toàn công xây dựng bảo vệ đất nước, bảo đảm ổn định trị, giữ vững môi trường sống lao động hòa bình nhân dân Campuchia Chính vậy, Hoàng gia Chính phủ Campuchia quan tâm đến công tác cán xây dựng đội ngũ cán bộ, bảo đảm đội ngũ cán đủ số lượng, có cấu hợp lý chất lượng ngày cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn phát triển đất nước Trong quân đội Hoàng gia Campuchia, đội ngũ cán có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng quân đội, quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực thắng lợi nhiệm vụ mà Nhà vua, Chính phủ Hoàng gia nhân dân gia cho Từ đời nay, Hoàng gia Chính phủ Campuchia đặc biệt quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán quân đội, bảo đảm cho quân đội quản lý huy thông suốt Những năm gần đây, công tác xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia có chuyển biến tích cực nhiều mặt Nhờ vậy, số lượng, cấu đội ngũ hợp lý, phẩm chất, lực đội ngũ cán có bước trưởng thành mặt, bước đáp ứng ngày tốt chức trách, nhiệm vụ giao Tuy nhiên, công tác xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia tồn hạn chế, bất cập định: chưa tạo mối tương quan hợp lý số lượng, cấu chất lượng đội ngũ; kiến thức, lực, kinh nghiệm, phương pháp tác phong công tác phận cán quân đội chưa ngang tầm với đòi hỏi tình hình, nhiệm vụ… Những hạn chế, bất cập trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu hoạt động xây dựng kết hoàn thành nhiệm vụ quân đội Hiện nay, trước phát triển mạnh mẽ nhiệm vụ xây dựng bảo vệ đất nước, nhiệm vụ Quân đội Hoàng gia Campuchia bối cảnh tình hình giới, khu vực nước có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc diễn liệt; lực phản động quốc tế, cấu kết chặt chẽ với lực lượng phản động nước đã, tiếp tục dùng âm mưu, thủ đoạn để xoá bỏ thành cách mạng nhân dân Campuchia…đặt yêu cầu cao phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội củng cố quốc phòng - an ninh; quân đội phải xây dựng vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu vậy, đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia phải tiếp tục quan tâm xây dựng để có số lượng đủ, cấu hợp lý phẩm chất, lực ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ Với lý trên, việc nghiên cứu luận giải, làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn, từ xác định yêu cầu đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi tăng cường xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia vấn đề vừa có ý nghĩa lâu dài, vừa có ý nghĩa cấp thiết Mục đính, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài * Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn; đề xuất hệ thống giải pháp thiết thực, khả thi tăng cường xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia * Nhiệm vụ nghiên cứu: - Luận giải làm rõ vấn đề đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia - Đánh giá thực trạng, rõ nguyên nhân rút số kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia - Xác định yêu cầu đề xuất hệ thống giải pháp thiết thực, khả thi tăng cường xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 5 * Đối tượng nghiên cứu: Xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia đối tượng nghiên cứu đề tài luận án * Phạm vi nghiên cứu: - Luận án tập trung nghiên cứu hoạt động xây dựng đội ngũ cán quân đội Chính phủ Hoàng gia cấp, ngành Quân đội Hoàng gia Campuchia - Phạm vi khảo sát thực tế đối tượng tiến hành khảo sát phiếu trưng cầu ý kiến tập trung chủ yếu quan cấp chiến lược đơn vị chủ lực Quân đội Hoàng gia Campuchia - Các tư liệu, số liệu sử dụng luận án giới hạn chủ yếu từ năm 2010 đến - Hệ thống giải pháp có giá trị vận dụng đến năm 2025 Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu * Cơ sở lý luận luận án: Là đường lối, hệ thống quan điểm Nhà vua, Chính phủ, Hiến pháp pháp luật Nhà nước Campuchia xây dựng quân đội; thị, quy định Bộ Quốc phòng Campuchia công tác cán nói chung xây dựng đội ngũ cán quân đội nói riêng * Cơ sở thực tiễn: Là toàn hoạt động xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia; báo cáo tổng kết Chính phủ, Bộ Quốc phòng, cấp, ngành, quan chức Quân đội Hoàng gia Campuchia xây dựng đội ngũ cán quân đội kết điều tra, khảo sát thực tiễn tác giả thực số quan, đơn vị * Phương pháp nghiên cứu: Trên sở phương pháp luận vật biện chứng, đề tài luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành liên ngành, trọng phương pháp: kết hợp lịch sử - logic, phân tích - tổng hợp, điều tra khảo sát, tổng kết thực tiễn phương pháp chuyên gia Những đóng góp luận án - Luận giải làm rõ quan niệm,nội dung, cách thức xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia - Khái quát số kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia năm qua - Đề xuất số nội dung, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia Ý nghĩa lý luận, thực tiễn luận án Kết nghiên cứu luận án cung cấp thêm sở khoa học giúp Chính phủ Hoàng gia, Bộ Quốc phòng cấp, ngành đạo, tổ chức tốt hoạt động xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm tới Luận án dùng làm tài liệu tham khảo nghiên cứu, giảng dạy, học tập nhà trường Quân đội Hoàng gia Campuchia 6 Kết cấu luận án Luận án gồm: Mở đầu, tổng quan, chương (6 tiết), kết luận, danh mục công trình nghiên cứu tác giả công bố có liên quan đến đề tài luận án, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUÂN ĐỘI HOÀNG GIA CAMPUCHIA Các công trình nghiên cứu Liên Xô(trước đây), Trung Quốc, Việt Nam Lào có liên quan đến đề tài luận án Trong năm qua, có nhiều công trình nghiên cứu công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán nói chung công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán quân đội nói riêng Tiêu biểu là: “Công tác đảng, công tác trị lực lượng vũ trang Liên Xô 1918 - 1973” Viện Lịch sử quân Bộ Quốc phòng Liên Xô; “Công tác đảng, công tác trị Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc”; “Công tác xây dựng Đảng giai đoạn nay” Nhiệm Khắc Lễ; “Xây dựng đội ngũ cán hậu cần sư đoàn binh đủ quân Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn nay” Nguyễn Đức Tưởng; Các báo: “Tôn trọng trí thức, tôn trọng nhân tài, kế lớn trăm năm chấn hưng đất nước” Thẩm Vinh Hoa Ngô Quốc Diệu; “Xây dựng đội ngũ nhân tài Trung Quốc” Đặng Đình Lựu; “Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán lãnh đạo chủ chốt thuộc diện Trung ương quản lý Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thời kỳ đổi Khăm Phăn Phôm Ma Thắt; “Về tiêu chuẩn cán chiến lược Quân đội nhân dân cách mạng Lào Seng Nuôn Xay Nha Lạt; “Vai trò tầm quan trọng công tác quản lý cán Quân đội nhân dân cách mạng Lào Am Ma La Kham Bun Hương; “Quy hoạch cán công việc quan trọng xây dựng cán kế thừa” Thong Xiên Su Na Khên; “Xây dựng cấu hợp lý đội ngũ cán Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn cách mạng Trần Danh Bích; “Quán triệt quan điểm Đảng xây dựng đội ngũ cán quân đội nay” Bùi Quang Cường; “Xây dựng đội ngũ cán quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng mới” Tổng cục Chính trị Quân đội nguân dân Việt Nam; “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán trị Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ mới” Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Các công trình tập trung bàn luận vấn đề sau: vị trí, vai trò cán bộ, cán quân đội, xây dựng đội ngũ cán bộ; quan niệm xây dựng đội ngũ cán bộ, nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ; yêu cầu phẩm chất, lực cán bộ; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quản lý, đánh giá thực sách cán bộ; thực trạng, kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ; yêu cầu giải pháp xây dựng đội ngũ cán Các công trình nghiên cứu Campuchia có liên quan đến đề tài luận án Trong năm qua, Nhà vua, Chính phủ Hoàng gia quan tâm xây dựng quân đội, ban hành nhiều văn pháp quy quy định cụ thể vấn đề cốt tử xây dựng hoạt động Quân đội Hoàng gia, xây dựng hoạt động đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia: Hiến pháp Vương quốc Campuchia quy định rõ tôn mục đích, chức năng, nhiệm vụ Quân đội Hoàng gia; Luật Sỹ quan quy định cụ thể hệ thống quân hàm, chức vụ đội ngũ sỹ quan Quân đội Hoàng gia; Quy định chung quân nhân Quân đội Hoàng gia Campuchia xác định trách nhiệm, nghĩa vụ người quân nhân Nhà vua, Chính phủ hợp pháp đất nước, nhân dân Campuchia Ngoài ra, có số tướng lĩnh, sỹ quan, nhà nghiên cứu Campuchia có số công trình, luận án, nói, viết đăng tải phương tiện thông tin đại chúng, tạp chí Nhà nước Quân đội Hoàng gia Khái quát kết nghiên cứu công trình khoa học công bố vấn đề luận án tập trung giải * Khái quát kết nghiên cứu công trình khoa học công bố Các công trình Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam Lào dựa vào lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng nhân dân cách mạng Lào, Nhà vua Chính phủ Hoàng gia xây dựng đội ngũ cán bộ, để luận giải vấn đề công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng Các công trình làm rõ sở lý luận thực tiễn công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ; đánh giá thực trạng, nguyên nhân ưu điểm, hạn chế; đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán cấp ngành, đội ngũ cán quân đội giai đoạn cách mạng Các công trình cho rằng, cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường xây dựng đội ngũ cán quân đội giai đoạn cách mạng Có công trình sâu vào nội dung, mặt công tác cán tiêu chuẩn hoá chức danh để làm để đánh giá; quy trình đánh giá cán bộ; thực dân chủ đánh giá cán bộ; tuyển chọn, đào tạo, xếp, quản lý sử dụng đội ngũ cán đánh giá thực trạng, nguyên nhân ưu điểm, hạn chế; đề xuất giải pháp theo phậm vi nghiên cứu công trình Đó tài liệu có giá trị, tác giả kế thừa thực nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu đề tài luận án * Những vấn đề luận án tập trung giải Một là, nghiên cứu toàn diện, luận giải cách bản, hệ thống vấn đề lý luận xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia; Hai là, khảo sát thực tiễn, đánh giá toàn diện, đầy đủ, cụ thể thực trạng xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia; Ba là, đúc rút kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia năm vừa qua; Bốn là, phân tích phát triển tình hình nhiệm vụ, xác định yêu cầu đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi tăng cường xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUÂN ĐỘI HOÀNG GIA CĂMPUCHIA 1.1 Quân đội Hoàng gia Campuchia đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia 1.1.1 Quân đội Hoàng gia Campuchia *Tổ chức biên chế Quân đội Hoàng gia Cămpuchia Bộ Quốc phòng gồm: Tổng Thư ký Bộ; Tổng cục trực thuộc Bộ; Tổng thư ký quốc gia ngăn chặn vũ khí hóa học;Trung tâm quốc gia quản lý lực lượng giữ gìn hòa bình; Cơ quan Tòa án binh; Quân pháp; Viện khoa học y tế; Đại học Quốc phòng; cục trực thuộc Bộ (nhân sự, dịch vụ, pháp lý, hành chính, địa chính, phát triển Quân đội Hoàng gia thông tin) Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia gồm: Văn phòng Bộ Tổng Tư lệnh; Cơ quan tổ chức; Sở huy; quân chủng( Lục quân, Không quân, Hải quân); số sư đoàn, lữ đoàn trực thuộc Bộ (Sư 2, 3; lữ 1, 70, 911) Quân chủng Lục quân gồm: quân khu; tỉnh đội đơn vị chuyên môn thuộc Lục quân Cơ cấu tổ chức lãnh đạo Bộ Quốc phòng Campuchia gồm: Bộ trưởng, Quốc vụ khanh, Phó Quốc vụ khanh,Tổng Thư ký, Tổng cục trưởng, Giám đốc Học viện, Cục trưởng Cơ cấu tổ chức lãnh đạo Bộ Tổng Tư lệnh gồm: Tổng Tư lệnh, Phó Tổng Tư lệnh, Tham mưu trưởng Liên quân, Trưởng phòng Tổ chức, Chánh Văn phòng, Tư lệnh quân chủng Lục quân, Không quân hải quân, Tư lệnh quân khu, Tỉnh đội trưởng, Tư lệnh sư đoàn, lữ đoàn Tư lệnh Cảnh vệ quốc gia *Chức năng, nhiệm vụ Quân đội Hoàng gia Campuchia + Chức năng: Quân đội Hoàng gia Campuchia lực lượng quan trọng cần thiết việc ngăn chặn trấn áp hoạt động bọn phỉ, bọn khủng bố hoạt động gây an ninh trật tự Hy sinh nghiệp hòa bìn, tự hạnh phúc nhân dân, bảo vệ Hiến pháp, Hoàng gia quyền hợp pháp sinh từ ý nguyện nhân dân + Nhiệm vụ: Một là, bảo vệ Tổ quốc lợi ích chiến lược Tổ quốc Đây nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Quân đội Hoàng gia Campuchia Các đơn vị, đội ngũ cán bộ, sỹ quan phải thường xuyên quan tân nâng cao chất lượng huấn luyện,c nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, nâng cao trình độ khả sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ tình huống, đánh bại hành động xâm lược từ bên phá hoại từ bên bảo vệ vững Nhà vua, Chính phủ hợp pháp, độc lập, chủ quyền toàn vẹn đất nước lợi ích quốc gia, dân tộc; Hai là,chung tay với toàn dân xây dựng phát triển đất nước Đây nhiệm vụ quan trọng Quân đội Hoàng gia Campuchia góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, không ngừng nâng cao đời sống tầng lớp nhân dân Các đơn vị Quân đội Hoàng gia phải phối hợp với quyền địaphương làm tốt công tác vận động nhân dân địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh Đồng thời, tùy khả cho phép chức năng, nhiệm vụ cụ thể loại hình đơn vị để lựa chọn hình thức phương thức phối hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cách hiệu quả; Ba là, phối hợp với lực lượng khác củng cố hòa bình, giữ vững ổn định trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội Đây nhiệm vụ bật, có tầm quan trọng đặc biệt Quânđội Hoàng gia tình hình Các đơn vị Quân đội Hoàng gia phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng, trước hết lực lượng cảnh sát, lực lượng an ninh quyền địa phương trì trật tự an toàn xã hội, kịp thời giải quyết, xử lý điểm nóng, xúc xã hội bảo đảm an ninh trị, trật tự an toàn xã hội sống lao động hòa bình nhân dân Campuchia; Bốn là, phối hợp với lực lượng tích cực hợp tác quốc tế, trước hết lĩnh vực quân sự, quốc phòng Trong bối cảng toàn cầu hóa, hội nhập khu vực quốc tế ngày sâu rộng, việc phối hợp với lực lượng tích cực hợp tác quốc tế nhiệm vụ quan trọng Quân đội Hoàng gia Trên sở Hiến pháp quy định Chính phủ, Quân đội Hoàng gia phối hợp, hợp tác với quân đội nước Cộng đồng ASEAN nước khác để giữ vững môi trường hòa bình khu vực giới, môi trường hòa bình để phát triển đất nước 1.1.2 Đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia * Quan niệm đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia Đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia phận cán Vương quốc Cămpuchia, gồm sỹ quan đào tạo theo chuyên ngành quân đội, có đủ phẩm chất, lực theo tiêu chuẩn chức danh quy định; cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, huy, quản lý đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia - Phân loại đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia: Phân loại cán theo nhóm quân hàm gồm có: cán có quân hàm cấp tướng gồm: chuẩn tướng, thiếu tướng, trung tướng, đại tướng thống tướng; cán có quân hàm từ cấp thiếu tá đến đại tá cán có quân hàm từ cấp chuẩn úy đến đại úy; Phân loại theo trình độ tổ chức vị trí xã hội gồm có: cán cao cấp, cán trung cấp cán sơ cấp; Phân loại cán theo chức vụ gồm có: cán trung đội, cán đại đội, cán tiểu đoàn, cán trung, lữ đoàn, cán sư đoàn, cán quân khu, tổng cục, quân chủng cán cấp Bộ; Phân loại cán theo phạm vi nhiệm vụ gồm có: cán cấp chiến lược; cán cấp chiến thuật, chiến dịch cán cấp phân đội; Phân loại cán theo chuyên môn nghiệp vụ gồm có: cán quân sự, cán tâm lý, cán kỹ thuật, cán hậu cần, quân y * Nhiệm vụ chung đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia: Tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng binh sĩ cán cấp nắm vững Hiến pháp, chủ trương, sách Quốc vương, Chính 10 phủ Hoàng gia từ nâng cao giác ngộ trị, lòng yêu nước, ý chí, tâm thực thắng lợi nhiệm vụ giao; Tổ chức quản lý, huy, huấn luyện binh sĩ cấp theo yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu chiến đấu cấp; xây dựng đơn vị vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ đất nước bảo vệ nhân dân; Tổ chức quản lý, huy đơn vị thực thắng lợi nhiệm vụ chiến đấu có tình xảy ra, bảo vệ vững độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Nhà vua, Chính phủ hợp pháp bảo vệ nhân dân; Tổ chức quản lý, huy đơn vị thực thắng lợi nhiệm vụ lao động sản xuất, vận động quần chúng, phối hợp quyền, lực lượng địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần xây dựng đất nước ngày giàu đẹp *Những yêu cầu số lượng, cấu, phẩm chất lực đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia Về số lượng: Bảo đảm đủ số lượng theo biên chế chung biên chế chức danh cụ thể Số lượng đội ngũ cán vừa thuân theo quy định biên chế, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trị đơn vị giao, lấy kết hoàn thành nhiệm vụ trị để bổ sung, điều chỉnh số lượng cán cho phù hợp với thực tiễn; Về cấu: Đội ngũ cán cần có cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục, tính kế thừa, khả phối hợp hỗ trợ lẫn nhau; cần bảo đảm cấu hợp lý ngành nghề, trình độ đào tạo, vùng miền, dân tộc, tôn giáo, có nhiều độ tuổi để bảo đảm cho chuyển tiếp vững hệ cán toàn quân đơn vị; Yêu cầu phẩm chất, lực, phương pháp tác phong công tác: Có lĩnh trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Nhà vua, Chính phủ hợp pháp nhân dân, đất nước Cămpuchia; tin tưởng tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, sách Nhà vua Chính phủ Hoàng gia, Hiến pháp, pháp luật Nhà nước, có tâm thực hiện, biến đường lối, chủ trương, sách thành thực đời sống đơn vị Quân đội Hoàng gia Có tinh thần trách nhiệm cao, hăng hái, ý chí vươn lên, thật tâm huyết phục vụ quân đội, gắn bó với đơn vị; có nhận thức tư tưởng đắn, lành mạnh, biết phân biệt phải, trái, đúng, sai, có tính nguyên tắc, quan tâm, chăm lo lợi ích tập thể đơn vị Có ý chí đương đầu với khó khăn, thách thức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không tranh công đổ lỗi Cán Quân đội Hoàng gia Campuchia phải có tinh thần can đảm khả đấu tranh để bảo vệ đúng, lên án sai, xấu, không xuê xoa, né tránh, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, huy; kiên đấu tranh chống biểu tư tưởng sai trái thù địch, kiên đấu tranh với biểu tiêu cực nội tệ nạn trường hợp bị vu cáo, đe dọa Phẩm chất đạo đức hàng đầu cán Quân đội Hoàng gia Campuchia phải trung thành với Hiến pháp, với Nhà vua, Chính phủ, đất nước nhân dân; hết lòng nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Nhà vua, bảo vệ Chính phủ hợp pháp, bảo vệ đất nước, nhân dân; 11 trung thực, thẳng thắn, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, làm gương cho cán cấp dưới, quần chúng binh sĩ nhân dân noi theo; không lợi dụng chức quyền để thu vén lợi ích cá nhân, làm giàu bất chính, không dung túng cho vợ con, người thân, dòng họ làm điều phi pháp, không quan liêu, tham nhũng kiên đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng việc làm sai trái, tệ nạn xã hội, không cục bộ, bè phái, họ tộc, gia đình chủ nghĩa, khiêm tốn, giản dị, tế nhị giao tiếp, ứng xử, làm chủ thân tình huống.Cán nói đôi với làm, không ngại khó khăn gian khổ, gắn bó mật thiết với quần chúng binh sĩ, với nhân dân, tâm huyết với công việc, tận tụy phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, không cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu quần chúng nhân dân, tôn trọng nhân dân, học hỏi nhân dân, chăm lo đời sống vật chất tinh thần quần chúng binh sĩ nhân dân Đội ngũ Quân đội Hoàng gia Campuchia phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Nhà vua, Chính phủ nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến cấp dưới, ý kiến, nguyện vọng quần chúng; phải thẳng thắn, trung thực tự phê bình phê bình Trong lãnh đạo, quản lý, huy, điều hành đơn vị phải khách quan, công tâm, công khai, rõ ràng, không thiên vị, có ý thức cầu thị Nắm vững Hiến pháp, đường lối, chủ trương,chính sách Nhà vua Chính phù Hoàng gia; có khả phát mâu thuẫn, vấn đề phát sinh, biết tổng kết thực tiễn học tập kinh nghiệm thực tiễn, biết vận dụng kiến thức tiếp thu vào thực tiễn xây dựng hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu chiến đấu, lao động sản xuất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quan, đơn vị điều kiện hoàn cảnh Hiểu biết sâu sắc kiến thức quân sự, quốc phòng, khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học kỹ thuật quân sự; có lực tổ chức huy huấn luyện kỹ chiến thuật quân sự, tổ chức rèn luyện cho đơn vị, cán bộ, binh sĩ cấp dưới; có lực tổ chức huy tác chiến theo phân cấp Đồng thời, cán quân đội Hoàng gia Campuchia cần phải có lực tổ chức thực nhiệm vụ khác điều kiện hoàn cảnh cụ thể cách có hiệu Có lực lựa chọn phương pháp tuyên truyền, vận động, tập hợp tổ chức phát huy sức mạnh đội ngũ cán cấp quần chúng binh sĩ hoạt động Đồng thời, biết nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng quần chúng binh sĩ, kịp thời phản ánh với cấp trên, Chính phủ Nhà vua để định chủ trương, sách đắn xây dựng bảo vệ đất nước Hiểu biết tương đối toàn diện mặt kinh tế, trị, văn hóa xã hội, nhạy bén việc tiếp thu mới, hay, tiến bộ, nắm vững chủ trương, sách, biết vận dụng vào giải vấn đề cụ thể quan, đơn vị cách đắn sáng tạo, vấn đề nảy sinh từ thực tiễn.Có khả thu nhận xử lý thông tin liên quan đến mặt hoạt động quan, đơn vị cách nhanh chóng, hiệu Có khả đưa định để giải tình cụ thể cách nhanh chóng, xác, có tính khả thi Biết tổ chức thực định, tổ chức máy, bố trí lực lương, phối hợp nhịp nhàng tổ chức, lực lượng, đoàn kết, 12 tập hợp, phát huy sức mạnh, tiềm cán bộ, quần chúng binh sĩ để thực nhiệm vụ giao.Có khả phán đoán tình hình, đưa định đạo kịp thời, đắn tình bất ngờ Biết đưa định dứt khoát chịu trách nhiệm định Có khả nhận biết hóa giải mâu thuẫn nội bộ, xung đột tập thể, nội quan, đơn vị Khi giải tình đòi hỏi cán Quân đội Hoàng gia Campuchia phải am hiểu tình hình cụ thể, không nôn nóng, vội vã không bê trễ, để thời Làm việc có kế hoạch bảo đảm cho người cán chủ động tình huống, hoàn thành nhiệm vụ giao theo tiến độ, có chất lượng, hiệu Có phương pháp làm việc khoa học, biết cách xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch công tác bảo đảm chặt chẽ, khoa học, không chồng chéo lẫn Chủ động xây dựng kế hoạch làm việc theo kế họach xác định Rèn luyện tư khoa học tuân thủ kế hoạch, không thay đổi kế hoạch không cần thiết Có tác phong dân chủ, biết lắng nghe ý kiến cán cấp quần chúng binh sĩ; sâu sát sở, sâu sát quần chúng, gắn bó thường xuyên quan tâm đến đời sống cán binh sĩ quyền Ngoài yêu cầu nêu trên, với loại cán có yêu cầu cụ thể, đáp ứng phạm vi quyền hạn giao * Vai trò đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia Một là, đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia người trực tiếp tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, đường lối, chủ trương, sách Nhà vua, Chính phủ Quân đội Hoàng gia đến với cán cấp dưới, quần chúng binh sĩ tổ chức thực thắng lợi quan, đơn vị chức năng, nhiệm vụ phạm vi quyền hạn theo quy định; Hai là, đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia người đại diện Chính phủ Hoàng gia lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động quan, đơn vị, xây dựng quân đội vững mạnh, thực thắng lợi chức năng, nhiệm vụ bảo vệ Nhà vua, đất nước, Chính phủ nhân dân Campuchia; Ba là, đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia nhân tố giữ vai trò định việc xây dựng tổ chức, máy quân đội vững mạnh; Bốn là, đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia người trực tiếp đạo tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá lực thù địch, giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội * Đặc điểm đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia Thứ nhất, đội ngũ cán cấp Quân đội Hoàng gia Campuchia hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, có đa dạng tuổi đời, tuổi quân, thành phần xuất thân, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, cấp bậc, chức vụ; Thứ hai, đội ngũ cán cấp Quân đội Hoànggia Campuchia hoạt động địa bàn rộng lớn, thường nơi có nhiều khó khan,gian khổ; Thứ ba, đội ngũ cán cấp Quân đội Hoàng gia Campuchia chịu tác động ảnh hưởng truyền thống phong tục tập 13 quán dân tộc, thành phần xuất thân vùng miền khác nhau; Thứ tư, đội ngũ cán cấp Quân đội Hoàng gia Campuchia nhiều hạn chế trình độ lực, chưa tương xứmg với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; 1.2 Những vấn đề xây dựng đội ngũ cán quân đội Hoàng gia Campuchia 1.2.1 Quan niệm xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia Quan niệm Xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia phận quan trọng công tác xây dựng đội ngũ cán cấp gồm tổng thể chủ trương, biện pháp, cách thức mà Nhà vua Chính phủ Hoàng gia, cấp, ngành, quan, đội ngũ cán huy quản lý quân đội sử dụng tác động vào khâu quy hoạch, kế hoạch, tạo nguồn, tuyển chọn, đào tạo, quản lý, bố trí, sử dụng thực chế độ sách nhằm tạo đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia có số lượng đủ, cấu hợp lý, có phẩm chất, lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Nhà vua, Chính phủ hợp pháp, đất nước nhân dân Campuchia - Mục đích xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia có số lượng đủ theo biên chế, có phẩm chất, lực đáp ứng yêu cầu chức trách, nhiệm vụ giao, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, tăng cường củng cố quốc phòng bảo vệ vững Nhà vua, Chính phủ hợp pháp, đất nước nhân dân Campuchia - Chủ thể xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia hệ thống quyền cấp Nhà nước Cămpuchia, cấp, ngành, cán huy, quản lý Quân đội Hoàng gia; đội ngũ cán vừa đối tượng, vừa chủ thể trình tự xây dựng theo yêu cầu nhiệm vụ - Đối tượng xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia từ Bộ trưởng đến sỹ quan quản lý, huy phân đội - Nội dung xây dựng: Xây dựng số lượng theo biên chế theo yêu cầu nhiệm vụ; Xây dựng cấu đội ngũ cán x ây dựng chất lượng - Biện pháp quy trình Xây dựng tiêu chuẩn chức danh đội ngũ cán bộ; Tạo nguồn xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ; Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; Quản lý, bố trí sử dụng kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ; Thực sách cán bộ; Đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò cấp quyền, cấp, ngành, quan quân đội xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia; Xây dựng hoàn thiện quy chế, quy định, chế độ, sách đội ngũ cán gia đình cán Quân đội Hoàng gia Campuchia 1.2.2 Những vấn đề có tính nguyên tắc xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia 14 Một là, tuân thủ Hiến pháp, quan điểm, chủ trương Nhà nước Cămpuchia xây dựng đội ngũ cán thời kỳ mới; Hai là, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu quân đội, nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ đất nước; Ba là, phát huy vai trò, trách nhiệm cấp, ngành quần chúng binh sĩ xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia ; Bốn là, xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia phù hợp với đặc điểm trình độ phát triển đất nước quân đội thời kỳ; 1.2.3 Tiêu chí đánh giá xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia Một là, đánh giá nhận thức, trách nhiệm lực chủ thể, lực lượng tham gia xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia; Hai là, đánh giá việc thực quy trình, nội dung, biện pháp xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia; Ba là, đánh giá mức độ chuyển biến số lượng ,cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia; Bốn là, kết thực chức trách, nhiệm vụ đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia gắn với kết xây dựng đơn vị, kết thực nhiệm vụ giao Kết luận chương Xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia vấn đề vừa bản, vừa cấp bách Quá trình xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia cấp lãnh đạo, huy, tổ chức, lực lượng cần tuân thủ quy trình, nguyên tắc với hệ thống đồng nội dung biện pháp từ việc xác định tiêu chuẩn chức danh, tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán lực, sở trường, tiếp tục hoàn thiện thực sách cán Thực tốt nội dung góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng Quân đội Hoàng gia Campuchia vững mạnh, thực thắng lợi công xây dựng bảo vệ đất nước Chương THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUÂN ĐỘI HOÀNG GIA CAMPUCHIA 2.1 Thực trạng xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia 2.1.1 Những ưu điểm nguyên nhân * Những ưu điểm Một là, nhận thức, trách nhiệm cấp quyền, huy, tổ chức, lực lượng quan chuyên trách đội ngũ cán xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia có chuyển biến tích cực; Hai là, quy trình, nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia bước đổi mới, bảo đảm tính kế thừa phát triển; Ba là, chất lượng, số lượng, cấu đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia có chuyển biến rõ rệt, đáp ứng ngày 15 tốt nhiệm vụ giao * Nguyên nhân ưu điểm Trước hết, quan tâm lãnh đạo, đạo, tạo điều kiện thuận lợi Chính phủ Hoàng gia Quân đội mà thường xuyên, trực tiếp Thủ tướng Chính phủ với đường lối, quan điểm đắn xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ đất nước, công tác cán bộ; Thứ hai, Bộ Quốc phòng có chủ trương, biện pháp tích cực để xây dựng đội ngũ cán phù hợp với tình hình nhiệm vụ hoạt động thực tiễn quân đội điều kiện mới; Thứ ba, thành tựu công xây dựng bảo vệ đất nước góp phần củng cố niềm tin đội ngũ cán vào lãnh đạo Chính phủ Hoàng gia, vào đường lên nhân dân Campuchia dẫn dắt Nhà vua Chính phủ hợp pháp nhân dân bầu ra; Thứ tư, cấp lãnh đạo, huy, quan chuyên trách, đơn vị quán triệt chấp hành nghiêm định hướng, quy định, hướng dẫn trên, quan điểm, nguyên tắc Chính phủ công tác cán bộ; Thứ năm, phần đông đội ngũ cán cấp quân đội ý thức vị trí, vai trò trách nhiệm mình, có động phấn đấu đắn 2.2.1 Những hạn chế, khuyết điểm chủ yếu nguyên nhân * Những hạn chế, khuyết điểm chủ yếu Một là, nhận thức, trách nhiệm số lãnh đạo, huy, quan chức đội ngũ cán xây dựng đội ngũ cán cấp Quân đội Hoàng gia Campuchia có hạn chế định; Hai là, việc thực quy trình, nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia hạn chế; Ba là, số lượng, cấu chất lượng đội ngũ cán cấp hạn chế; uy tín kết hoàn thành nhiệm vụ số đồng chí không cao * Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm Một là, tác động tiêu cực khó khăn kinh tế, văn hóa, xã hội đất nước ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức, tư tưởng động phấn đấu vươn lên số cán quân đội; Hai là, số chế độ, sách Chính phủ quân đội đội ngũ cán có mặt chưa theo kịp yêu cầu phát triển xã hội; Ba là, trách nhiệm số cấp lãnh đạo, huy, quan chuyên trách công tác cán hạn chế; Bốn là, ý thức, trách nhiệm tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ lực phẩm chất đạo đức lối sống số cán có lúc hạn chế 2.2 Một số kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia Một là, cấp, ngành, tổ chức, lực lượng, trước hết cấp lãnh đạo, huy, quan chuyên trách công tác cán nhận thức đắn, đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng việc xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia; Hai là,Thực đắn, quán quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ; giải tốt mối quan hệ 16 số lượng với chất lượng cấu đội ngũ; Ba là, kết hợp chặt chẽ nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng, thường xuyên coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán cấp thực tiễn xây dựng, chiến đấu công tác Quân đội Hoàng gia Campuchia; Bốn là, xây dựng đội ngũ cán cấp Quân đôi Hoàng gia Campuchia phải gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thống tổ chức biên chế quân đội đơn vị; Kết luận chương Trong năm qua, Chính phủ Hoàng gia Cămpuchia, Bộ quốc phòng cấp lãnh đạo, huy có nhiều cố gắng xây dựng đội ngũ cán quân đội đạt nhiều kết quan trọng, xây dựng đội ngũ cán cấp bước đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ đất nước Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ chất lượng đội ngũ cán có khoảng cách định ảnh hưởng không nhỏ tới trình xây dựng thực nhiệm vụ quân đội Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán cấp Quân đội Hoàng gia Campuchia vững mạnh, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ đất nước điều kiện vấn đề cấp thiết Chương YÊU CẦU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUÂN ĐỘI HOÀNG GIA CAM PUCHIA HIỆN NAY 3.1 Những yếu tố tác động yêu cầu tăng cường xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia 3.1.1 Những yếu tố tác động đến xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia Một là,những diễn biến phức tạp tình hình giới khu vực tác động mạnh mẽ đến trình xây dựng Quân đội Hoàng gia Campuchia; Hai là,tác động tình hình nước; Ba là, chống phá lực thù địch; Bốn là, phát triển nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu quân đội đặt yêu cầu cao xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia 3.1.2 Yêu cầu tăng cường xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia Một là,thường xuyên quán triệt sâu sắc Hiến pháp Vương quốc Campuchia, nhiệm vụ Quân đội yêu cầu xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia; Hai là, xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia phải toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu trước mắt lâu dài; Ba là, đa dạng hóa hình thức, biện pháp xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia; Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia; Năm là, thường xuyên coi trọng làm tốt công tác kiểm tra, sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia 17 3.2 Những giải pháp tăng cường xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia 3.2.1 Tạo chuyển biến nhận thức, trách nhiệm tổ chức, lực lượng xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia Thứ nhất, tổ chức, lực lượng, cấp, ngành cần phải có nhận thức đầy đủ đắn vị trí, vai trò đội ngũ cán quân đội ý nghĩa, tầm quan trọng công tác xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia; Thứ hai, cấp lãnh đạo, huy phải quán triệt sâu sắc, nắm vững quy định Hiến pháp Chính phủ Hoàng gia xây dựng quân đội, xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia; Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục làm cho tổ chức, lực lượng, cấp, ngành thấy vai trò đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia ngày tăng lên xuất phát từ yêu cầu khách quan nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ đất nước thời kỳ mới; Thứ tư, tổ chức, lực lượng, trước hết cấp lãnh đạo, huy cần sâu phân tích đánh giá ưu điểm hạn chế đội ngũ cán bộ, nguyên nhân ảnh hưởng hạn chế, yếu đó, giúp cấp lãnh đạo, huy thấy tầm quan trọng tính cấp thiết phải tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia; Thứ năm, tổ chức, lực lượng, trước hết cấp lãnh đạo, huy cần tích cực, chủ động đấu tranh khắc phục tư tưởng bảo thủ, nhận thức giản đơn, phiến diện biểu thực dụng, độc đoán gia trưởng xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia 3.2.2 Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tạo nguồn tuyển chọn đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia * Đổi công tác xây dựng quy hoạch đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia cần nắm vững số yêu cầu sau: quán triệt tư tưởng đạo: “Quy hoạch cán nội dung trọng yếu công tác cán bộ, đảm bảo cho công tác cán vào nề nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt lâu dài”; cần làm tốt việc tạo nguồn để đưa vào quy hoạch; Thực phương châm “động”, “mở” “mềm” quy hoạch đội ngũ cán cấp; gắn liền với việc đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng thực sách cán bộ; bảo đảm cạnh tranh công lựa chọn nhân tài để bổ nhiệm sử dụng cán xứng đáng nhất, ưu tú nhất; thực công khai công tác quy hoạch đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia Quy hoạch đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia cần thực tốt biện pháp: đánh giá tình hình, yêu cầu nhiệm vụ tổ chức biên chế quân đội, thực trạng đội ngũ cán bộ; hoàn thiện quy chế, quy định, biên chế tổ chức quan, đơn vị, tiêu chuẩn chức danh đội ngũ cán bộ; động viên đội ngũ cán học 18 tập, rèn luyện phấn đấu đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn cán đủ điều kiện đưa vào diện quy hoạch; mở rộng dân chủ sinh hoạt cấp lãnh đạo, huy, tổ chức trị, trị - xã hội; thông qua trình thực nhiệm vụ để đánh giá cán bộ, kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch *Đổi mới, nâng cao chất lượng tạo nguồn đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia cần thực tốt số yêu cầu sau: Tạo nguồn phải tiến hành cách chủ động, có kế hoạch, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa hướng đến đáp ứng phát triển nhiệm vụ quân đội đến năm 2020 năm 2030; Tạo nguồn phải hướng đến nhiều nhóm đối tượng khác nhau, vào chức năng, nhiệm vụ máy, chức danh biên chế tổ chức mà xác định đối tượng tạo nguồn phù hợp; Tạo nguồn theo hướng mở, có “vào” có “ra” không đáp ứng yêu cầu tổ chức; Bảo đảm cấu nguồn đa dạng thành phần cán bộ, độ tuổi, địa bàn phân bố, chuyên môn nghiệp vụ, sở trường , lấy tiêu chuẩn làm Tạo nguồn đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia cần thực tốt cácbiện pháp: Xây dựng tiêu chuẩn, cấu nguồn cán đơn vị; Đào tạo, bồi dưỡng nguồn góp phần nâng cao trình độ mặt đáp ứng tiêu chuẩn nguồn, làm sở bổ sung vào đội ngũ; Hỗ trợ tạo nguồn sách riêng mang tính phổ biến khuyến khích, tạo hội cho nhiều người tham gia vào quy trình tạo nguồn cán Quân đội Hoàng gia *Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyển chọn cán Quân đội Hoàng gia Campuchia cần nắm vững yêu cầu sau: Phải triệt để thực chế độ dân chủ, công khai, bảo đảm tuyển chọn người có đủ tiêu chuẩn theo quy định; thành lập hội đồng tuyển chọn, quy định nhiệm vụ, chức năng, quy chế làm việc hội đồng tuyển chọn; tuyển chọn nguồn cán quân đội tiến hành cách chặt chẽ, khách quan, dân chủ công bằng; bám sát tiêu chuẩn chung tiêu chuẩn chức danh cán Tuyển chọn cán cần thực tốt biện pháp: nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ; điều tra gián tiếp thông qua nhiều kênh khác nhau; Kiểm tra, sát hạch thực tế 3.2.3 Đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Cămpuchia * Đổi công tác đào tạo đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Cămpuchia Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện mô hình, mục tiêu đào tạo; tiêu chuẩn cán làm sở để xây dựng chương trình nội dung lựa chọn hình thức, phương pháp đào tạo phù hợp; Thứ hai, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Cămpuchia; Thứ ba, đổi hình thức, phương pháp đào tạo theo hướng đề cao tính độc lập, sáng tạo đối tượng đào tạo 19 * Đổi công tác bồi dưỡng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Cămpuchia Một là, đổi nội dung bồi dưỡng theo hướng cập nhật, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, khả năng, trình độ tổ chức thực tiễn đội ngũ cán bộ; Hai là, sở đổi nội dung, cần vận dụng linh hoạt hình thức, biện pháp bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, lực đội ngũ cán bộ; Ba là, thường xuyên sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm việc tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán * Đổi việc tự học tập, tự bồi dưỡng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Cămpuchia Một là, đổi tự học tập, tự bồi dưỡng học viên đào tạo nhà trường; Hai là, đổi việc tự học tập, tự bồi dưỡng đội ngũ cán trình công tác; 3.2.4 Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, đánh giá, bố trí sử dụng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia * Quản lý, đánh giá đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia chặt chẽ, khoa học Quản lý đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia vừa phải tuân thủ Hiến pháp, quy định Chính phủ Hoàng gia, điều lệ chung công tác cán Bộ Quốc phòng; phải làm thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, nơi làm việc nơi cư trú, làm việc; nội dung quản lý phải thật toàn diện với toàn đội ngũ với người cán bộ; Biện pháp để quản lý đội ngũ cán Quân đội Hòang gia Campuchia kết hợp chặt chẽ việc quản lý tổ chức với việc cá nhân cán tự quản lý; thông qua trình hoạt động thực tiễn sinh hoạt hàng ngày đội ngũ cán bộ; thông qua ý kiến đóng góp cán quần chúng binh sĩ; nêu cao trách nhiệm cá nhân cán tự quản lý Cần phải đánh giá đội ngũ cán cán Đánh giá cán cần quán triệt quan điểm khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể phát triển; phải đánh giá toàn diện “đức” “tài” ; dựa vào tiêu chuẩn chức danh, lấy kết hoàn thành chức trách, nhiệm vụ giao làm thước đo; đặt cán mối quan hệ với tổ chức, chế, sách * Thực tốt việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia Việc bố trí, sử dụng cán phải xuất phát từ qui hoạch xây dựng đội ngũ cán cấp có thẩm quyền phê duyệt, phải vào yêu cầu nhiệm vụ trị nhiệm vụ tổ chức mà thực hiện, phải xuất phát từ việc mà đặt người, người mà đặt việc Bố trí, sử dụng cán phải vào tiêu chuẩn cán bộ, phải lấy tiêu chuẩn cụ thể chức danh cán để bố trí người, việc, tùy tiện, chủ quan hay cá nhân, tình cảm riêng tư xem xét, bố trí cán 3.2.5 Thực tốt sách cán Quân đội Hoàng gia Campuchia 20 Một là, cấp lãnh đạo, huy thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho tổ chức, lực lượng có nhận thức đắn vị trí, vai trò công tác sách việc xây dựng đội ngũ cán vững mạnh; Hai là, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống sách đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia ; Ba là, tổ chức thực nghiêm túc chế độ, sách đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia; Bốn là, tạo điều kiện để đội ngũ cán học tập, rèn luyện phấn đấu vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình 3.2.6 Phát huy sức mạnh tổng hợp tổ chức, lực lượng xây dựng xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia Trước hết, cần phát huy vai trò trách nhiệm đội ngũ cán huy cấp; Thứ hai, phát huy vai trò quan chức chuyên trách công tác cán xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia; Thứ ba, phát huy vai trò tổ chức trị, trị- xã hội xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia; Thứ tư, phát huy nguồn lực đơn vị xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia; Thứ năm, phát huy tính tích cực, chủ động tự học tập, rèn luyện nâng cao trình đội mặt cán cấp Quân đội Hoàng gia Campuchia Kết luận chương Trong điều kiện nay, xây dựng đội ngũ cán cấp Quân đội Hoàng gia Campuchia tiếp tục chịu tác động mạnh mẽ tình hình giới, khu vực, nước nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ đất nước Các cấp lãnh đạo, huy, tổ chức, lực lượng cần thấy rõ thuận lợi khó khăn trở ngại, yêu cầu cao để chủ động lựa chọn vận dụng sáng tạo chủ trương, giải pháp thiết thực, khả thi xây dựng đội ngũ cán cách có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn thực nhiệm vụ loại hình quan, đơn vị KẾT LUẬN Quân đội Hoàng gia Campuchia Chính phủ Hoàng gia tổ chức, lãnh đạo quản lý, có nhiệm vụ thường xuyên huấn luyện, sẵng sàng chiến đấu chiến đấu bảo vệ thống toàn vẹn lãnh thổ đất nước, bảo vệ Nhà vua, Hoàng gia, Chính phủ hợp pháp sống lao động hòa bình nhân dân Campuchia Xây dựng đội ngũ cán cấp Quân đội Hoàng gia có số lượng phù hợp, cấu hợp lý chất lượng ngày cao vấn đề có tính quy luật, vừa bản, vừa cấp bách Xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia vấn đề rộng lớn, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành quân đội 21 Các cấp, ngành quân đội, trước hết người huy cần phối hợp chặt chẽ với tổ chức trị, trị - xã hội đạo quan chức làm tốt việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, xếp, đánh giá thực sách cán theo quy định Hiến pháp Chính phủ Hoàng gia, Bộ Quốc phòng phù hợp với điều kiện cụ thể quan, đơn vị giai đoạn định mang lại hiệu thiết thực, đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao Trong năm qua, Chính phủ Hoàng gia, cấp lãnh đạo, huy quân đội phối hợp chặt chẽ với tổ chức trị, trị xã hội thường xuyên quam tâm xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia đạt kết thành tựu đáng phấn khởi Đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia có chuyển biến tiến nhiều mặt, số lượng ngày tăng, cấu hợp lý hơn, phẩm chất, lực cán bộ, cán cấp chiến dịch, chiến lược ngày nâng cao Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng đội ngũ cán chất lượng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia nhiều mặt hạn chế, bất cập định Xây dựng đội ngũ cán Quân đội Hoàng gia Campuchia đòi hỏi phải phân tích sâu sắc, toàn diện diễn biến phức tạp, khó lường tình hình giới, khu vực nước, nhận rõ tác động hai chiều tích cực tiêu cực đến phát triển kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh Campuchia; nhận thức đầy đủ thuận lợi, khó khăn đất nước quân đội; quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương Chính phủ Hoàng gia Bộ Quốc phòng Campuchia xây dựng quân đội điều kiện mới; thấu suốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu công tác Quân đội Hoàng gia để vận dụng sáng tạo hệ thống giải pháp xây dựng đội ngũ cán phù hợp với thực tiễn quân đội đơn vị Thực tiễn xây dựng bảo vệ đất nước, thực tiễn xây dựng chiến đấu, công tác Quân đội Hoàng gia Campuchia vận động phát triển Kết đạt luận án thành công bước đầu cần tiếp tục đầu tư nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện góp phần cung cấp luận khoa học cho cấp, ngành lãnh đạo, đạo, tổ chức thực xây dựng đội ngũ cán cấp Quân đội Hoàng gia Campuchia ngang tầm nhiệm vụ điều kiện 22 CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ 1.Neang phat,…… 1.Neang phat,…… 23
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội hoàng gia campuchia hiện nay (TT) , Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội hoàng gia campuchia hiện nay (TT) , Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội hoàng gia campuchia hiện nay (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay