Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội hoàng gia campuchia hiện nay

179 152 0
  • Loading ...
1/179 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 15:13

Bộ quốc phòng Học viện trị Neang phat Xây dựng đội ngũ cán quân đội hoàng gia campuchia luận án tiến sĩ khoa học trị hà nội - 2016 Bộ quốc phòng Học viện trị Neang phat Xây dựng đội ngũ cán quân đội hoàng gia campuchia Chuyên ngành xây dựng đảng quyền nhà nớc M S: 60 31 02 03 Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Nguyn ỡnh Minh PGS,TS Lờ Duy Chng hà nội - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, kt qu nờu lun ỏn l trung thc, cú ngun gc xut x rừ rng Tỏc gi lun ỏn Neang Phỏt BNG CH VIT TT STT Vit y Chớnh tr quc gia Chớnh tr quc gia s tht H Ni Hc vin chớnh tr Nh xut bn Quõn i nhõn dõn Vit tt CTQG CTQG - ST H HVCT Nxb QND MC LC Trang M U TNG QUAN Chng NHNG VN C BN V Lí LUN XY 27 DNG I NG CN B QUN I HONG GIA CAMPUCHIA 1.1 Quõn i Hong gia Campuchia v i ng cỏn b 27 Quõn i Hong gia Campuchia 1.2 Nhng c bn v xõy dng i ng cỏn b quõn 45 i Hong gia Campuchia Chng THC TRNG V MT S KINH NGHIM XY 67 DNG I NG CN B QUN I HONG GIA CAMPUCHIA 2.1 Thc trng xõy dng i ng cỏn b Quõn i Hong 67 gia Campuchia 2.2 Mt s kinh nghim xõy dng i ng cỏn b Quõn i 84 Hong gia Campuchia Chng YấU CU V NHNG GII PHP TNG 90 CNG XY DNG I NG CN B QUN I HONG GIA CAM PUCHIA HIN NAY 3.1 Nhng yu t tỏc ng v yờu cu tng cng xõy dng 90 i ng cỏn b Quõn i Hong gia Campuchia hin 3.2 Nhng gii phỏp tng cng xõy dng i ng cỏn b 107 Quõn i Hong gia Campuchia hin KT LUN 152 DANH MC TI LIU THAM KHO 155 DANH MC CễNG TRèNH CễNG B 164 PH LC 165 M U Gii thiu khỏi quỏt v lun ỏn ti lun ỏn: Xõy dng i ng cỏn b Quõn i Hong gia Campuchia hin l hng nghiờn cu c p , tõm huyt ca nghiờn cu sinh sut quỏ trỡnh cụng tỏc Quõn i Hong gia Campuchia v thi gian hc ti Hc vin Chớnh tr Quõn i nhõn dõn Vit Nam Nghiờn cu sinh ó tri qua cỏc bc hc o to tin s kinh t, thc s chớnh tr hc v ó tri qua nhiu cng v lónh o, ch huy Quõn i Hong gia Campuchia; ó cú nhiu kinh nghim ch huy, qun lý v nghip v cụng tỏc cỏn b nờn cú kh nng hon thnh tt cỏc ni dung, nhim v nghiờn cu ca ti ti c thc hin da trờn ng li, h thng quan im ca Nh nc Campuchia v chin lc cỏn b thi k mi, ú cú ng li, ch trng xõy dng i ng cỏn b Quõn i nhm gúp phn xõy dng Quõn i Hong gia Campuchia vng mnh, hon thnh xut sc mi nhim v m Nh vua, Chớnh ph v nhõn dõn giao phú Quỏ trỡnh thc hin ti lun ỏn, tỏc gi nghiờn cu tip thu, k tha cú chn lc kt qu ca cỏc cụng trỡnh khoa hc cú liờn quan nc v nc ngoi ti lun ỏn hng vo lm sỏng t nhng c bn v i ng cỏn b v xõy dng i ng cỏn b Quõn i Hong gia Campuchia Trờn c s ú, ỏnh giỏ ỳng thc trng, ch rừ u im, hn ch, khuyt im, nguyờn nhõn v rỳt mt s kinh nghim xõy dng i ng cỏn b Quõn i Hong gia Campuchia nhng nm va qua T nhng phõn tớch lm rừ s tỏc ng ca tỡnh hỡnh, nhim v, ti lun ỏn xỏc nh yờu cu v xut nhng gii phỏp thit thc, kh thi, phự hp vi iu kin thc t tng cng xõy dng i ng cỏn b Quõn i Hong gia Campuchia ỏp ng yờu cu s nghip xõy dng v bo v t nc tỡnh hỡnh mi õy l cụng trỡnh khoa hc c lp, khụng trựng lp vi cỏc cụng trỡnh khoa hc, cỏc lun vn, lun ỏn ó nghim thu, cụng b Lý la chn ti lun ỏn Cỏn b v cụng tỏc cỏn b l cú tm quan trng c bit, cú ý ngha sng cũn i vi ton b cụng cuc xõy dng v bo v t nc, bo m n nh chớnh tr, gi vng mụi trng v cuc sng lao ng hũa bỡnh ca nhõn dõn Campuchia Chớnh vỡ vy, Hong gia v Chớnh ph Campuchia luụn quan tõm n cụng tỏc cỏn b v xõy dng i ng cỏn b, bo m i ng cỏn b v s lng, cú c cu hp lý v cht lng ngy cng cao ỏp ng yờu cu nhim v tng giai on phỏt trin ca t nc Trong quõn i Hong gia Campuchia, i ng cỏn b cú v trớ, vai trũ c bit quan trng, trc tip gúp phn xõy dng quõn i, c quan, n v vng mnh ton din, thc hin thng li mi nhim v m Nh vua, Chớnh ph Hong gia v nhõn dõn gia cho T i cho n nay, Hong gia v Chớnh ph Campuchia c bit quan tõm, chm lo xõy dng i ng cỏn b quõn i, bo m cho quõn i c qun lý v ch huy thụng sut Nhng nm gn õy, cụng tỏc xõy dng i ng cỏn b Quõn i Hong gia Campuchia cú s chuyn bin tớch cc v nhiu mt Nh vy, s lng, c cu i ng khỏ hp lý, phm cht, nng lc ca i ng cỏn b ó cú bc trng thnh v mi mt, tng bc ỏp ng ngy cng tt hn chc trỏch, nhim v c giao Tuy nhiờn, cụng tỏc xõy dng i ng cỏn b Quõn i Hong gia Campuchia cũn tn ti nhng hn ch, bt cp nht nh: cha to c mi tng quan hp lý gia s lng, c cu v cht lng i ng; kin thc, nng lc, kinh nghim, phng phỏp tỏc phong cụng tỏc ca mt b phn cỏn b quõn i cha ngang tm vi ũi hi ca tỡnh hỡnh, nhim v Nhng hn ch, bt cp ú trc tip nh hng n hiu qu hot ng xõy dng v kt qu hon thnh nhim v ca quõn i Hin nay, trc s phỏt trin mnh m ca nhim v xõy dng v bo v t nc, nhim v ca Quõn i Hong gia Campuchia bi cnh tỡnh hỡnh th gii, khu vc v nc cú nhiu din bin nhanh chúng, phc tp, khú lng; cuc u tranh giai cp, u tranh dõn tc din quyt lit; cỏc th lc phn ng quc t, cu kt cht ch vi lc lng phn ng nc ó, ang v tip tc dựng mi õm mu, th on xoỏ b thnh qu cỏch mng ca nhõn dõn Campuchiat nhng yờu cu mi cao hn 10 phỏt trin kinh t, húa, xó hi v cng c quc phũng - an ninh; quõn i phi c xõy dng vng mnh, khụng ngng nõng cao cht lng tng hp v sc mnh chin u v vy, i ng cỏn b ca Quõn i Hong gia phi c tip tc quan tõm xõy dng cú s lng , c cu hp lý v phm cht, nng lc ngang tm nhim v thi k mi Vi nhng lý trờn, vic nghiờn cu lun gii, lm sỏng t nhng lý lun v thc tin, t ú xỏc nh yờu cu v xut nhng gii phỏp thit thc, kh thi tng cng xõy dng i ng cỏn b Quõn i Hong gia Campuchia l va cú ý ngha c bn lõu di, va cú ý ngha cp thit hin Mc ớnh, nhim v nghiờn cu ca ti * Mc ớch nghiờn cu: Nghiờn cu lm rừ nhng c bn v lý lun v thc tin; xut h thng gii phỏp thit thc, kh thi tng cng xõy dng i ng cỏn b Quõn i Hong gia Campuchia hin * Nhim v nghiờn cu: - Lun gii lm rừ nhng c bn v i ng cỏn b Quõn i Hong gia Campuchia v xõy dng i ng cỏn b Quõn i Hong gia Campuchia - ỏnh giỏ ỳng thc trng, ch rừ nguyờn nhõn v rỳt mt s kinh nghim xõy dng i ng cỏn b Quõn i Hong gia Campuchia - Xỏc nh yờu cu v xut h thng gii phỏp thit thc, kh thi tng cng xõy dng i ng cỏn b Quõn i Hong gia Campuchia hin i tng v phm vi nghiờn cu ca ti * i tng nghiờn cu: Xõy dng i ng cỏn b Quõn i Hong gia Campuchia l i tng nghiờn cu ca ti lun ỏn * Phm vi nghiờn cu: - Lun ỏn trung nghiờn cu hot ng xõy dng i ng cỏn b quõn i ca Chớnh ph Hong gia v cỏc cp, cỏc ngnh Quõn i Hong gia Campuchia 11 - Phm vi kho sỏt thc t v i tng tin hnh kho sỏt bng phiu trng cu ý kin trung ch yu cỏc c quan cp chin lc v cỏc n v ch lc Quõn i Hong gia Campuchia - Cỏc t liu, s liu s dng lun ỏn c gii hn ch yu t nm 2010 n - H thng cỏc gii phỏp cú giỏ tr dng n nm 2025 C s lý lun, thc tin v phng phỏp nghiờn cu * C s lý lun ca lun ỏn: L ng li, h thng cỏc quan im ca Nh vua, Chớnh ph, Hin phỏp v phỏp lut ca Nh nc Campuchia v xõy dng quõn i; cỏc ch th, quy nh ca B Quc phũng Campuchia v cụng tỏc cỏn b núi chung v xõy dng i ng cỏn b quõn i núi riờng * C s thc tin: L ton b hot ng xõy dng i ng cỏn b Quõn i Hong gia Campuchia; cỏc bỏo cỏo tng kt ca Chớnh ph, B Quc phũng, cỏc cp, cỏc ngnh, cỏc c quan chc nng ca Quõn i Hong gia Campuchia v xõy dng i ng cỏn b quõn i v kt qu iu tra, kho sỏt thc tin tỏc gi thc hin mt s c quan, n v * Phng phỏp nghiờn cu: Trờn c s phng phỏp lun vt bin chng, ti lun ỏn s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu ca khoa hc chuyờn ngnh v liờn ngnh, chỳ trng cỏc phng phỏp: kt hp lch s - logic, phõn tớch - tng hp, iu tra kho sỏt, tng kt thc tin v phng phỏp chuyờn gia Nhng úng gúp mi ca lun ỏn - Lun gii lm rừ quan nim,ni dung, cỏch thc xõy dng i ng cỏn b Quõn i Hong gia Campuchia - Khỏi quỏt mt s kinh nghim xõy dng i ng cỏn b Quõn i Hong gia Campuchia nhng nm qua - xut mt s ni dung, bin phỏp o to, bi dng i ng cỏn b Quõn i Hong gia Campuchia hin 12 í ngha lý lun, thc tin ca lun ỏn Kt qu nghiờn cu ca lun ỏn cung cp thờm c s khoa hc giỳp Chớnh ph Hong gia, B Quc phũng v cỏc cp, cỏc ngnh ch o, t chc tt hot ng xõy dng i ng cỏn b Quõn i Hong gia Campuchia, ỏp ng yờu cu nhim v hin v nhng nm ti Lun ỏn cú th dựng lm ti liu tham kho nghiờn cu, ging dy, hc nh trng Quõn i Hong gia Campuchia Kt cu ca lun ỏn Lun ỏn gm: M u, tng quan, chng (6 tit), kt lun, danh mc cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca tỏc gi ó cụng b cú liờn quan n ti lun ỏn, danh mc ti liu tham kho v ph lc TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU Cể LIấN QUAN N VN XY DNG I NG CN B QUN I HONG GIA CAMPUCHIA 167 Xõy dng i ng cỏn b Quõn i Hong gia Campuchia l rng ln, liờn quan n nhiu cp, nhiu ngnh c v ngoi quõn i Chớnh ph Hong gia cn ch o quõn i tip tc nghiờn cu hon thin t chc biờn ch ca quõn i v cỏc n v, xõy dng h thng cỏc chc danh cỏn b v xỏc nh tiờu chun c th ca tng chc danh; hon thic cỏc bn phỏp quy lm ch da cho cỏc cp, cỏc ngnh tin hnh cỏc khõu, cỏc bc xõy dng i ng cỏn b cú hiu qu Cỏc cp, cỏc ngnh quõn i, trc ht l ngi ch huy cn phi hp cht ch vi cỏc t chc chớnh tr, chớnh tr - xó hi v ch o cỏc c quan chc nng lm tt vic xõy dng quy hoch, k hoch, to ngun, o to, bi dng, b trớ, sp xp, ỏnh giỏ v thc hin chớnh sỏch cỏn b theo ỳng cỏc quy nh ca Hin phỏp v Chớnh ph Hong gia, ca B Quc phũng Thc tin ó khng nh, ch trờn c s nm vng v dng sỏng to, linh hot quan im, ch trng, quy nh ca Hin phỏp v Chớnh ph Hong gia v xõy dng quõn i, ni dung, cỏc khõu, cỏc bc xõy dng i ng cỏn b phự hp vi iu kin c th ca tng c quan, n v tng giai on nht nh thỡ mi mang li hiu qu thit thc, i ng cỏn b mi ỏp ng yờu cu nhim v c giao Trong nhng nm qua, Chớnh ph Hong gia, cỏc cp lónh o, ch huy quõn i ó phi hp cht ch vi cỏc t chc chớnh tr, chớnh tr xó hi thng xuyờn quam tõm xõy dng i ng cỏn b Quõn i Hong gia Campuchia v ó t c nhng kt qu v thnh tu ỏng phn i ng cỏn b Quõn i Hong gia Campuchia ó cú nhng chuyn bin tin b trờn nhiu mt, s lng ngy cng tng, c cu hp lý hn, phm cht, nng lc ca tng cỏn b, nht l cỏn b cp chin dch, chin lc ngy cng c nõng cao i ng cỏn b ó thc s l nhõn t bo m cho Quõn i Hong gia tuyt i trung thnh vi Nh vua, Chớnh ph hp phỏp, vi t nc v nhõn dõn Campuchia, cú cht lng tng hp v sc chin u cao, sn sng nhn v hon thnh mi nhim v c giao mi hon cnh Tuy nhiờn, so vi yờu cu nhim v thỡ cụng tỏc xõy dng i ng cỏn b v cht lng i ng cỏn b Quõn i Hong gia Campuchia cũn nhiu mt hn ch, bt 168 cp Cỏc cp lónh o, ch huy cn phỏt huy nhng kt qu ó t c, ng thi cn nghiờm tỳc ỏnh giỏ, nhn thc y nhng hn ch, bt cp lm c s tỡm tũi nhng bin phỏp khc phc cú hiu qu, gúp phn xõy dng i ng cỏn b Quõn i Hong gia Campuchia ỏp ng yờu cu nhim v iu kin mi Xõy dng i ng cỏn b Quõn i Hong gia Campuchia hin ũi hi phi phõn tớch sõu sc, ton din nhng din bin phc tp, khú lng ca tỡnh hỡnh th gii, khu vc v nc, nhn rừ s tỏc ng hai chiu c tớch cc v tiờu cc ca nú n s phỏt trin kinh t, chớnh tr, húa, xó hi, quc phũng an ninh ca Campuchia; nhn thc y thun li, khú khn ca t nc v quõn i; quỏn trit sõu sc quan im, ch trng ca Chớnh ph Hong gia v B Quc phũng Campuchia v xõy dng quõn i iu kin mi; thu sut yờu cu nhim v xõy dng, chin u v cụng tỏc ca Quõn i Hong gia dng sỏng to h thng cỏc gii phỏp xõy dng i ng cỏn b phự hp vi thc tin quõn i v ca tng n v Xõy dng i ng cỏn b Quõn i Hong gia Campuchia l trỏch nhim chung ca Chớnh ph Hong gia, cỏc cp lónh o, ch huy, qun lý quõn i v cỏc t chc chớnh tr, chớnh tr - xó hi Thc tin nhng nm qua cho thy, ch no phỏt huy c vai trũ, trỏch nhim ca cỏc t chc, cỏc lc lng s phi hp cht ch mt trung tõm iu hnh l B Quc phũng Campuchia thỡ cụng tỏc xõy dng i ng cỏn b mi t yờu cu Thc tin xõy dng v bo v t nc, thc tin xõy dng v chin u, cụng tỏc ca Quõn i Hong gia Campuchia luụn ng v phỏt trin Kt qu t c lun ỏn mi l nhng thnh cụng bc u cn tip tc c u t nghiờn cu b sung, hon thin gúp phn cung cp nhng lun c khoa hc cho cỏc cp, cỏc ngnh lónh o, ch o, t chc thc hin xõy dng i ng cỏn b cỏc cp ca Quõn i Hong gia Campuchia ngang tm nhim v iu kin mi 169 DANH MC TI LIU THAM KHO I Ti liu tham kho ca Vit Nam Bựi Vn Bc(2007),Cỏc gii phỏp qun lý nhm nõng cao cht lng quỏ trỡnh o to i hc ti Hc vin Chớnh tr Quõn s, Lun thc s qun lý giỏo dc, HVCT Trn Danh Bớch(1996), Xõy dng c cu hp lý i ng cỏn b Quõn i nhõn dõn Vit Nam giai on cỏch mng mi, Lun ỏn Phú tin s khoa hc quõn s, HVCT QS Cụng tỏc ng, cụng tỏc chớnh tr ca Quõn gii phúng nhõn dõn Trung Quc, Nxb Bc Kinh, 1977 Trnh C, Nguyn Duy Hựng, Lờ Vn Yờn(2009), Kinh nghim xõy dng i ng cỏn b Trung Quc, Nxb CTQG, H 170 Bựi Quang Cng(2012), Quỏn trit quan im ca ng xõy dng i ng cỏn b quõn i hin , Tp Giỏo dc lý lun chớnh tr quõn s, soos1/2012 V Quang o(1997),Nõng cao cht lng i ng phú trung on v chớnh tr ca Quõn i nhõn dõn Vit Nam, Lun ỏn tin s KHCT, HVCT - QS ng Cng sn Vit Nam (1991): Cng lnh xõy dng t nc thi k quỏ lờn ch ngha xó hi, Nxb S tht, H.1992 ng Cng sn Vit Nam (1987), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VI, Nxb S tht, H ng Cng sn Vit Nam(1992), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VII, Nxb S tht, H 10.ng Cng sn Vit Nam(1992), Vn kin Hi ngh ln th ba Ban Chp hnh Trung ng khoỏ VII, Nxb S tht, H 11.ng Cng sn Vit Nam(1994), Vn kin Hi ngh i biu ton quc gia nhim k khoỏ VII, Nxb S tht, H 12.ng Cng sn Vit Nam(1995), Vn kin Hi ngh ln th tỏm Ban Chp hnh Trung ng khoỏ VIIá Nxb S tht, H 13.ng Cng sn Vit Nam(1996), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VIII, Nxb Chớnh tr quc gia, H 14.ng Cng sn Vit Nam(1997), Vn kin Hi ngh ln th ba Ban Chp hnh Trung ng khoỏ VIII, Nxb Chớnh tr quc gia, H 15.ng Cng sn Vit Nam(1999), Vn kin Hi ngh ln th by Ban Chp hnh Trung ng khú VIII, Nxb Chớnh tr quc gia, H 16.ng Cng sn Vit Nam, Vn kin i hi i biu ton quc ln th IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H.2001 17.ng Cng sn Vit Nam(2002), Vn kin Hi ngh ln th nm Ban Chp hnh Trung ng khoỏ IX, Nxb CTQG, H 18.ng Cng sn Vit Nam(2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, Nxb CTQG, H 171 19.ng Cng sn Vit Nam(2008), Vn kin Hi ngh ln th BCHTW Khúa X, Nxb CTQG,H 20.ng Cng sn Vit Nam(2009), Vn kin Hi ngh ln th BCHTW Khúa X, Nxb CTQG,H 21.ng Cng sn Vit Nam(2004), Ngh quyt B Chớnh tr s 42/NQTW ngy 30-11-2004 v cụng tỏc quy hoch cỏn b lónh o qun lý thi k y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc, H 22.ng Cng sn Vit Nam(2005), Bỏo cỏo tng kt mt s lý lun-thc tin qua hai mi nm i mi, Nxb CTQG, H 23.ng Cng sn Vit Nam(2007),Quyt nh s 68/Q-TW ca B Chớnh tr ban hnh Quy ch b nhim cỏn b v gii thiu cỏn b ng c, H 24.ng Cng sn Vit Nam(2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, Nxb CTQG, H 25.ng Cng sn Vit Nam(2012), Vn kin Hi ngh ln th Ban Chp hnh Trung ng Khoỏ XI, Nxb CTQG-ST, H 26.ng Cng sn Vit Nam(2016), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XII, Vn phũng Trung ng ng, H 27.Nguyn Th H(2007), Vi nột v quy hoch cỏn b di hn ca Thnh ph H Chớ Minh, Tp Xõy dng ng, s 5/ 2007 28.V Vn Hin(2005), Phỏt huy dõn ch xó, phng, Nxb CTQG, H 29.V Vn Hin(2007), Xõy dng i ng cỏn b lónh o qun lý nhm ỏp ng yờu cu ca s nghip cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc, Nxb CTQG, H 30.Nguyn Vn Hip(2001),Nõng cao cht lng i ng cỏn b chớnh tr quõn i theo t tng H Chớ Minh giai on cỏch mng hin nay, Lun ỏn tin s KHCT, HVCT-QS 31.Thm Vinh Hoa-Ngụ Quc Diu: Tụn trng tri thc, tụn trng nhõn ti, k ln trm nm chn hng t nc, Nxb CTQG, H 2008 32.Trn ỡnh Hoan (Ch biờn), ỏnh giỏ, quy hoch, luõn chuyn cỏn b 172 lónh o, qun lý thi k y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc, Nxb CTQG, H 2007 33.Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh(2004), Mt s v quc phũng, an ninh, i ngoi, Nxb Lý lun chớnh tr, H 34.Nguyn Doón Khỏnh(2009),Phỏt huy dõn ch xõy dng i ng cỏn b ca dõn, dõn, vỡ dõn , Tp Cng sn s 5/2009 35.Nguyn ỡnh Mnh(2010), Nõng cao cht lng nhn xột cỏn b Quõn i nhõn dõn Vit Nam thi k mi, ti cp Cc Cỏn b, Tng cc Chớnh tr 36.H Chớ Minh (2000), Ton tp, Nxb CTQG, 5, H tr.269, 273 37.H Chớ Minh (2000), Ton tp, Nxb CTQG, 6, H 38.H Chớ Minh (2000), Ton tp, Nxb CTQG, 12, H 39.H Chớ Minh(2000), Ton tp, Nxb CTQG, 7, H 40.H Chớ Minh (1949), "Bi núi chuyn bui b mc Hi ngh cỏn b ca ng ln th sỏu", Ton tp, 5, Nxb CTQG, H, 2000 41.H Chớ Minh (1947), "Sa i li lm vic", Ton tp, 5, Nxb CTQG, H 42.Nhim khc L(2002), Cụng tỏc xõy dng ng giai on hin nay, Nxb Bc Kinh 43.Hong Quc Long i mi, nõng cao cht lng ỏnh giỏ v b trớ, s dng cỏn b c quan quõn s a phng Tp Giỏo dc lý lun chớnh tr s 3/2007 44.V.I Lờnin, Ton tp, tp12, Ting Vit, Nxb Tin B, Matxcva, 1978 45.V.I Lờnin, Ton tp, 14,Ting Vit, Nxb Tin B, Matxcva, 1978 46.V.I Lờnin, Ton tp, 19,Ting Vit, Nxb Tin B, Matxcva, 1978 47.V.I Lờnin, Ton tp,tp 34, Ting Vit, Nxb Tin B, Matxcva, 1978 48.V.I.Lờnin, Ton tp, 41Ting Vit, Nxb Tin B, Matxcva, 1978 49.Quõn u Trung ng iu l CT, CTCT QND Vit Nam, Nxb QND, H Ni, 2009 50.ng ỡnh Lu(2009), Xõy dng i ng nhõn ti Trung Quc, Tp 173 Xõy dng ng, S nm 2009 51.Vng T Ngn(2009), Thỳc y xõy dng chớnh tr dõn ch c s nụng thụn, thc hin qun lý ca chớnh quyn c s v t tr ca qun chỳng thỳc y ln mt cỏch tớch cc,Nxb CTQG, H 52.Lờ Hu Ngha(2004), ỏnh giỏ cỏn b - khõu quan trng cụng tỏc cỏn b ca ng, Tp Cng sn, s 12/2004 53.Trỏng A Pao(2005), Thc hin ch c tuyn o to cỏn b dõn tc thiu s nỳi, Tp Cng sn, s 6/2005 54.Hu Phan(2002), Xõy dng tiờu chun c th i vi cỏc chc danh cỏn b cụng chc cp xó, Tp t chc Nh nc, s 7/2002 55.Nguyn Quc Phm(2009), H thng chớnh tr cp c s v dõn ch hoỏ i sng xó hi nụng thụn nỳi,vựng dõn tc thiu s cỏc tnh nỳi phớa Bc nc ta, Nxb CTQG, H 56.Vng Lc Phu,Tng Nguyt Thn(2000), Khoa hc lónh o hin i, Nxb CTQG, H 57.Thang Vn Phỳc, Nguyn Minh Phng(2005), C s lý lun v thc tin xõy dng i ng cỏn b, cụng chc, Nxb CTQG, H 58.o Duy Quỏt(2004), V giỏo dc o c cỏch mng cỏn b, ng viờn hin - Thc trng v gii phỏp, Nxb CTQG, H 59.Lờ Quang(2010), Xõy dng i ng ging viờn trng s quan Lc quõn giai on hin nay, Lun thc s KHCT, HVCT 60.Nguyn Vn Quyt(1998), Nõng cao cht lng i ng cỏn b ca ng Quõn i ỏp ng yờu cu tỡnh hỡnh nhim v mi, Thụng tin giỏo dc lý lun chớnh tr quõn s, HVCT 61.Nguyn Vn Quyt (1997), Suy ngh v tiờu chun cỏn boojquaan i thi k cỏch mng mi theo t tng Ngh quyt hi ngh Trung ng khúa XIII, Thụng tin giỏo dc lý lun chớnh tr quõn s, HVCT 62.Tụ Huy Ra(1998), o to, bi dng phc v cụng tỏc quy hoc cỏn b, Tp Cng sn s 21/1998 63.Bựi Ngc Thanh(2008), Mt s v xõy dng ng v cụng tỏc 174 cỏn b, Nxb CTQG, H 64.Tng Ngc Thnh - Chu La Canh(1997), õ mnh ci cỏch m ca, tin lờn phớa trc, Nxb CTQG, H 65.Nhim Ngn Thõn(2012),Phỏt hin v s dng nhõn ti, NxbCTQG, H 66.H Bỏ Thõm(2002), Phỏt trin t ca ngi lónh o hin nay, Nxb CTQG, H 67.Lờ Minh Thụng - Nguyn Danh Chõu(2009), Kinh nghim cụng tỏc nhõn s mt s nc, Nxb CTQG, H 68.H Vn Thụng(1998), H thng chớnh tr cỏc nc t bn phỏt trin hin nay, Nxb CTQG, H 69.Trng Th Thụng(2010),Bnh quan liờu cụng tỏc cỏn b nc ta hin nay, thc trng, nguyờn nhõn v gii phỏp, Nxb CTQG, H 70.Phm Ngc Thu(2004), Xõy dng i ng cỏn b ch trỡ c quan Hc vin Quc Phũng giai on hin nay, Lun thc s KHCT, HVCT 71.Tng cc Chớnh tr Quõn i nhõn dõn Vit Nam(2000), Xõy dng i ng cỏn b quõn i ỏp ng yờu cu nhim v giai on cỏch mng mi, Nxb QND, H 72.Tng cc Chớnh tr(2001), Nõng cao cht lng o to, bi dng i ng cỏn b chớnh tr Quõn i nhõn dõn Vit Nam thi k mi , Nxb QND, H 73.Tng cc Chớnh tr (2004):Cụng tỏc ng, cụng tỏc chớnh tr quõn i di ỏnh sỏng t tng H Chớ Minh, Nxb QND, H 74.Nguyn Phỳ Trng-Trn Xuõn Sm(2003), Lun c khoa hc cho vic nõng cao cht lng i ng cỏn b thi k y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc, Nxb CTQG, H 75.Nguyn Phỳ Trng(2001), Lun c khoa hc cho vic nõng cao cht lng i ng cỏn b thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa t nc, Nxb CTQG - ST, H 76.Nguyn Minh Tun(2012), Tip tc i mi, ng b cụng tỏc cỏn b 175 thi k y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ, Nxb CTQG, H 77.Nguyn c Tng(2015), Xõy dng i ng cỏn b hu cn cỏc s on b binh quõn Quõn i nhõn dõn Vit Nam giai on hin nay, Lun ỏn tin s KHCT, HVCT 78.T in ting Vit, Trung tõm t in hc, Nxb Nng,1994 79.T in Ting Vit, Trung tõm T in Vit Nam, Nxb Nng 1996, tr 1905 80.T in Ting Vit, Nxb Vn húa thụng tin, H 1999 81.T in Ting Vit, Nxb Nng Nng, 1996 82.Vin Lch s quõn s B Quc phũng Liờn Xụ, Giỏo trỡnh cụng tỏc ng, cụng tỏc chớnh tr cỏc lc lng v trang Xụ Vit, Nxb Tin b, Mỏcxcova, 1973 II Ti liu tham kho ca Lo 83 Khm Phn Phụm Ma Tht(2005), Cụng tỏc o to bi dng i ng cỏn b lónh o ch cht thuc din Trung ng qun lý cng ho dõn ch nhõn dõn Lo thi k i mi, Lun ỏn tin s KHCT, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh 84 Kham Kong Thm Ma Thờ Va(2007),Mt s ý kin v cụng tỏc cỏn b thi k mi , Tp A Lun Mai, s 4/2007 85 Thong Xiờn Su Na Khờn(2012), Quy hoch cỏn b l cụng vic quan trng xõy dng cỏn b k tha, Tp Xõy dng ng(Vit Nam),s 131/2012 86 Kham Din Xn Kham Vụng S(2004), Nõng cao cht lng i ng cỏn b phũng B Quc phũng Quõn i nhõn dõn Lo giai on hin , Lun thc s KHCT, HVCT 87 Seng Nuụn Xay Nha Lt( 2013), " V tiờu chun cỏn b cp chin lc Quõn i nhõn dõn Lo hin Tp A Lun Mai, s 5/2013 176 88 Am Ma La Khm Bun Hng(2012)," Vai trũ v tm quan trng v qun lý cỏn b Quõn i nhõn dõn Lo hin , Tp A Lun Mai, s 3/2012 89 Mụn Th Thớp Khun Vi Han(2010),ỏnh giỏ cỏn b din Ban thng v thnh y qun lý Th ụ Viờng Chn, Nc Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo giai on hin nay, Lun Thc s xõy dng ng, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh 90 Maykhoun Xainhapheng(2013), ỏnh giỏ cỏn b din Ban thng v thnh y Viờng Chn, Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo qun lý giai on hin nay, Lun Thc s xõy dng ng, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh 91 Khm Phn Phụm Ma Tht (2005),Cụng tỏc ũa to Bi dng i ng cỏn b lónh o ch cht thuc din Trung ng qun lý Cng hũa dõn ch nhõn dõn Lo thi k i mi, Lun ỏn tin s KHCT, Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh 92 Kham Phong Say Nha Phụn (2006), Nõng cao bn lnh chớnh tr ca i ng cỏn b Hc vin Quc phũng Cay xn Phụm Vi Hn Quõn i nhõn dõn Lo hin Lun thc s KHCT, Hc vin Chớnh tr 93 Kham Kong Thm Ma Thờ Va (2007), Mt s ý kin v cụng tỏc cỏn b thi k mi,Tp A Lun Mai, s 5/2007 94 Kham Chn Vụng Sen Bun (2011), Vic rốn luyn o c cỏch mng ca i ng cỏn b, ng viờn l s cn thit khỏch quan, Tp Xõy Dng ng(Vit nam), s 122/2011 95 Snh Kham Phụm Ma Xay (2003),o to, bi dng i ng cỏn b lónh o, qun lý kinh t ca ng v Nh nc Lo giai on hin nay, Lun ỏn tin s KHCT, Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh 96.Thụng S Bun L tay(2006), i ng cỏn b chớnh tr v cụng tỏc xõy dng i ng cỏn b chớnh tr cp tiu on ch lc ca Quõn i ngõn dõn Lo, Lun thc s KHCT, HVCT 97 Seng Nuụn Xay Nha Lt (2012), V tiờu chun cỏn b cp chin 177 lc Quõn i nhõn dõn Lo hin , Tp Quc phũng, s 10/2012 98 Thong Chn phờt Bun My (2011), Phi ý c bit i vi vic bi dng, o to cỏn b k tha chc v lónh o - qun lý , Tp A Lun Mai, s 5/2011 99 Thong Xiờn Su Na Khờn (2012), Quy hoch cỏn b l cụng vic quan trng xõy dng cỏn b k tha, Tp Xõy Dng ng (Vit Nam), s 131/2012 100 Bun Thn Chn Tha Lim Ma (2004), Bi dng nng lc cụng tỏc ca i ng cỏn b Cc chớnh sỏch Quõn i nhõn dõn Lo giai on hin nay, Lun thc s KHCT, HVCT 101 Pht Phu Thon (2008), Tm quan trng ca cỏn b lónh o v cỏn b qun lý,Tp A Lun Mai, s 4/2008 102 ng tỏc gi Vilayphan uụngmany, Tuy Thammathoong, Mayxỳc Vy sayxụmbt, Bunlon Saluụisc, Phukhụng Manụla (2012), Giỏo trỡnh CT, CTCT ca ng QND Lo giai on bo v T quc v xõy dng t nc giai on hin , Viờng Chn 103 Hc vin Quc phũng Cay Xn Phụm Vi Hn(2014), Tng kt thc hin cụng tỏc hun luyn nm hc 2012-2013 v phng hng hun luyn nm hc 2013-2014, Viờng Chn 104 Vn Thoong Thm M Tan(2008), Nõng cao cht lng i ng cỏn b chớnh tr cp phõn i cỏc trung on lm nhim v bo v Th ụ Viờng Chn giai on hin , Lun thc s KHCT, HVCT 105 Vỡ Sy Chn Tha Mt (2003), Nõng cao giỏc ng chớnh tr ca i ng cỏc b Quõn i nhõn dõn Lo tỡnh hỡnh hin , Lun thc s KHCT, HVCT 106 Vo La Sn Vi Lt a Vụng (2004), Xõy dng i ng cỏn b chớnh tr viờn i i s on b binh Quõn i nhõn dõn Lo giai 178 on hin nay, Lun thc s KHCT, Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh 107 Am Ma La Kham Bun Hng (2013), Vai trũ v tm quan trng cụng tỏc qun lý cỏn b QND Lo, Tp Quc Phũng, s 39 thỏng 1/2013 108 Ay Sm Lan Khm Na Vụng (2007), Xõy dng i ng cỏn b c quan chớnh tr cỏc hc vin Quõn i nhõn dõn Lo giai on hin nay, Lun thc s KHCT, HVCT II Ti liu tham kho ca Campuchia 109 Hin phỏp Vng quc Campuchia, Nxb Phnụmpờnh 110 Lut S quan Quõn i Hong gia Campuchia 111 Quy ch chung i vi quõn nhõn Quõn i Hong gia Campuchia 112 Hun Sen(1999), Tớnh c thự ca quỏ trỡnh cỏc mng Campuchia, Lun ỏn tin s khoa hc chớnh tr, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh 113 Kun Kim(2010), T chc xõy dng v b trớ lc lng ca Quõn i Hong gia Campuchia chin dch phũng ng trờn a bn Quõn khu 5, Lun ỏn tin s Khoa hc quõn s, Hc vin Lc quõn Vit Nam; 114 Pol.SaRoeun(2011), T chc s dng lc lng chin dch phn cụng trờn a bn Quõn khu ca Quõn i Hong gia Campuchia, Lun ỏn tin s Khoa hc quõn s, Hc vin Lc quõn Vit Nam; 115 Dng Sụkhụn(2012), T chc, s dng lc lng d b binh chng hp thnh chin dch tin cụng ca Quõn i Hong gia trờn a bn Quõn khu Campuchia, Lun ỏn tin s Khoa hc quõn s, Hc vin Lc quõn Vit Nam; 116 Rem Kann(2013), T chc, s dng v b trớ lc lng ca L on Hi quõn ỏnh b Quõn i Hong gia phũng ng khu vc b bin Quõn khu Campuchia, Lun ỏn tin s Khoa hc quõn s, Hc vin Lc quõn Vit Nam 179 CC CễNG TRèNH CA TC GI Cể LIấN QUAN N TI LUN N CễNG B 1.Neang phat, 1.Neang phat, 180 181
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội hoàng gia campuchia hiện nay , Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội hoàng gia campuchia hiện nay , Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội hoàng gia campuchia hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay