Báo cáo thực tập đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH cà phê Minh Phát ViNa, tỉnh Đắk Nông

91 196 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 15:06

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHOA KINH TẾ -oOo - BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ MINH NHẤT VINA, TỈNH ĐĂK NÔNG” Sinh Viên Thực Hiện : Ngô Hữu Bình Mã số sinh viên : 12402652 Lớp : QTKD K12A2 Đăk Lăk, tháng 7/2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHOA KINH TẾ -oOo - BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ MINH NHẤT VINA, TỈNH ĐĂK NÔNG” Sinh Viên Thực Hiện : Ngô Hữu Bình Mã số sinh viên : 12402652 Lớp : QTKD K12A2 Giáo Viên Hướng Dẫn: Phạm Nghiêm Hồng Ngọc Bích Đăk Lăk, tháng 7/2016 LỜI CẢM ƠN Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Cà phê Minh Nhất Vina đã học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích kinh nghiệm thực tế.để đạt được kết quả đó gửi lời cảm ơn tới: Thầy cô giáo trường Đại Học Tây Nguyên nói chung tất cả thầy cô khoa kinh tế đã tận tình dạy dỗ giúp đỡ Đặc biệt cô Phạm Nghiêm Hồng Ngọc Bích đã tận tình hướng dẫn hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc Công ty TNHH Cà phê Minh Nhất Vina cùng tất cả các cô chú, anh chị Công ty đã tận tình hướng dẫn cung cấp đầy đủ số liệu để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp một cách tốt nhất Sau cùng xin kính chúc quý thầy cô trường Đại Học Tây Nguyên các cô chú, anh chị Công ty dồi sức khỏe, đạt được những thành công công việc cũng cuộc sống Trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp, thời gian có hạn kiến thức còn non kém nên ít nhiều cũng còn thiếu sót rất mong quý thầy cô thông cảm Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 08 năm 2016 Sinh viên thực tập Ngô Hữu Bình i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC .ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vii PHẦN THỨ NHẤT ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết của đề tài 2.1 Mục tiêu nghiên cứu PHẦN THỨ HAI .3 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận .3 2.1.1 Khái quát vai trò của vốn kinh doanh .3 2.1.2 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp .12 2.2 Cơ sở thực tiễn 19 PHẦN THỨ BA 22 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .22 3.1 Đối tượng nghiên cứu .22 3.2 Phạm vi nghiên cứu 22 3.2.1 Phạm vi về không gian 22 3.2.2 Phạm vi về thời gian 22 3.3 Nội dung nghiên cứu 22 3.4 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 22 3.4.1 Giới thiệu chung về Công ty TNHH Cà phê Minh Nhất Vina 22 3.4.2 Lịch sử hình thành phát triển của Công ty TNHH Cà phê Minh Nhất Vina .22 3.4.3 Nhiệm vụ, chức năng, ngành nghề kinh doanh của Công ty .23 3.4.4.Cơ cấu tổ chức của Công ty 23 ii .23 3.4.5 Tình hình sử dụng lao động của Công ty 26 3.4.6 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 28 3.4.7 Những thuận lợi khó khăn 29 3.5 Phương pháp nghiên cứu 29 3.5.1 Phương pháp nghiên cứu chung 29 3.5.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể 29 PHẦN THỨ TƯ 32 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .32 4.1 Khái quát biến dộng tài sản nguồn vốn của Công ty TNHH cà phê Minh Nhất Vina .32 4.1.1 Kết cấu vốn của Công ty .32 4.1.2 Kết cấu nguồn vốn của Công ty 36 4.1.3 Phân tích tình hình vốn nguồn vốn của Công ty 40 4.1.4 Phân tích tính cân đối giữa tài sản nguồn vốn của Công ty 53 4.2 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH cà phê Minh Nhất Vina 55 4.2.1 Phân tích khả đảm bảo nguồn vốn mức độ đảm bảo nợ của Công ty 55 4.2.2 Phân tích khả toán của Công ty 59 4.2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Công ty 61 4.3 Đánh giá ưu điểm, nhược điểm nguyên nhân của việc sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH cà phê Minh Nhất vina .71 4.3.1 Những kết quả đạt được của Công ty 71 4.3.2 Hạn chế nguyên nhân tồn tại của Công ty .71 4.4 Một số biện pháp nằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty TNHH cà phê Minh Nhất vina 72 4.4.1 Định hướng hoạt động sản xuất của Công ty TNHH cà phê Minh Nhất vina 72 4.4.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty .72 iii PHẦN THỨ NĂM 78 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHI .78 5.1 Kết luận 78 5.2 Kiến nghị 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tên viết tắt BGD BHXH CKPT/DT CSH HĐQT HTK HTK/DT LN/DT NN&PTNT TNHH TSCĐ TSLĐ UBND VCĐ VCSH VKD VLĐ Diễn giải Ban giám đốc Bảo hiểm xã hội Các khoản phải thu / Doanh thu Chủ sở hữu Hội đồng quản trị Hàng tồn kho Hàng tồn kho/ Doanh thu Lợi nhuận/ Doanh thu Nông nghiệp phát triển nông thôn Trách nhiệm hữu hạn Tài sản cố định Tài sản lưu động Ủy ban nhân dân Vốn cố định Vốn chủ sở hữu Vốn kinh doanh Vốn lưu động v DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Tên bảng biểu Trang Bảng 3.1: Tình hình sử dụng lao động của Công ty ba năm 31 2013-2015 Bảng 3.2: Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh doanh của Công 33 ty ba năm 2013-2015 Bảng 4.1: Kếu cấu vốn kinh doanh của Công ty ba năm 2013- 38 2015 Bảng 4.2: Phân tích kết cấu vốn lưu động của Công ty ba năm 40 2013-2015 Bảng 4.3: Phân tích kết cấu vốn cố định của Công ty ba năm 41 2013-2015 Bảng 4.4: Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của Công ty ba năm 43 2013-2015 Bảng 4.5: Kết cấu nợ phải trả của Công ty ba năm 2013-2015 Bảng 4.6: Kết cấu vốn chủ sở hữu của Công ty ba năm 2013- 44 45 2015 Bảng 4.7: Phân tích tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn của Công ty 46 10 ba năm 2013-2015 Bảng 4.8: Tình hình các khoản phải thu của Công ty ba năm 48 11 2013-2015 Bảng 4.9: Tình hình hàng tồn kho của Công ty ba năm 2013- 49 12 2015 Bảng 4.10: Tài sản cố định cà đầu tư dài hạn của Công ty ba 51 13 năm 2013-2015 Bảng 4.11: Tình trạng kỹ thuật của TSCĐ của Công ty ba 53 14 năm 2013-2015 Bảng 4.12: Đánh giá biến động tài sản cố định của Công ty ba 53 15 năm 2013-2015 Bảng 4.13: Kết cấu nợ phải trả của Công ty ba năm 2013- 55 16 2015 Bảng 4.14: Kết cấu nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty ba 57 17 năm 2013-2015 Bảng 4.15: Quan hệ cân đối giữa nguồn vốn chủ sở hữu với tài sản 58 18 của Công ty ba năm 2013-2015 Bảng 4.16: Quan hệ cân đối giữa nguồn vốn (gồm vốn chủ sở hữu 59 vốn vay) với tài sản của Công ty ba năm 2013-2015 vi 19 Bảng 4.17: Quan hệ cân đối giữa tài sản lưu động với nợ ngắn hạn 60 tài sản cố định với nợ dài hạn của Công ty ba năm 201320 2015 Bảng 4.18: Phân tích khả tự tài trợ vốn của Công ty ba 61 21 năm 2013-2015 Bảng 4.19: Phân tích hệ số tự tài trợ tài sản cố định Công ty 62 22 ba năm 2013-2015 Bảng 4.20: Tỷ số đảm bảo nợ bẳng vốn chủ sở hữu của Công ty 63 23 ba năm 2013-2015 Bảng 4.12: Phân tích hệ số khả toán tức thời của Công ty 64 24 ba năm 2013-2015 Bảng 4.22: Phân tích hệ số khả toán nhanh của Công ty 65 25 26 ba năm 2013-2015 Bảng 4.23: Tốc độ tăng trưởng của ROS giai đoạn 2013-2015 Bảng 4.24: Sức sinh lợi của tài sản (ROA) của Công ty ba 66 68 27 năm 2013-2015 Bảng 4.25: Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) của Công 70 28 ty ba năm 2013-2015 Bảng 4.26: Hệ số vòng quay tài sản của Công ty ba năm 71 29 2013-2015 Bảng 4.27: Phân tích, đánh giá tình hình sử dụng vốn lưu động của 72 30 Công ty ba năm 2013-2015 Bảng 4.28: Hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty ba năm 74 2013-2015 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ STT Tên sơ đồ, biểu đồ Sơ đồ 3.1: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty TNHH Cà phê Minh Nhất Vina Biểu đồ 4.1: Biểu đồ kết cấu vốn kinh doanh của Công ty từ năm 2013-2015 Biểu đồ 4.2: Biểu đồ cấu nguồn vốn của Công ty từ năm 2013-2015 Biểu đồ 4.3: Tình hình tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn của Công ty từ năm 2013-2015 Biểu đồ 4.4: Biểu đồ tình hình tài sản cố định đầu tư dài hạn vii Trang 27 39 43 47 51 của Công ty từ năm 2013-2015 Biểu đồ 4.5: Tốc độ tăng trưởng của ROS giai đoạn 2013-2015 Biểu đồ 4.6: Tốc độ tăng trưởng của ROA giai đoạn 2013-2015 Biểu đồ 4.7: Tốc độ tăng trưởng của ROE giai đoạn 2013-2015 viii 66 68 70 Bảng 4.27: Phân tích đánh giá tình hình sử dụng vốn lưu động Công ty từ năm 2013-2015 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2014/2013 +/% -96 (1,13) 1.853 22,69 Doanh thu thuần VLĐ bình quân 5.509 6.412 7.226 8.171 10.025 9.316 Lợi nhuận sau thuế 1.962 2.532 2.486 1,04 0,84 0,99 346 429 363 1,04 0,84 0,99 0,24 0,25 0,27 0,01 0,96 1,19 1,01 4,16 3,96 3,75 Tốc độ luân chuyển VLĐ=(1/2)(vòng) Số ngày luân chuyển VLĐ bình quân=(360/3) (ngày) Hiệu suất sử dụng VLĐ=(1/2)(lần) Hiệu quả sử dụng VLĐ=(3/2)(lần) Mức đảm nhiệm VLĐ=(2/1)(lần) Suất hao phí VLĐ=(2/3)(lần) 569 29,00 2015/2014 +/% 813 9.68 -709 -7.08 -45 -1.8 0.15 18.03 -66 -15 0,15 18.03 5,15 0,01 5.68 0,23 24,09 (0,18) -15.27 (0,20) (4,90) (0,21) -5.38 (0,20) (19,42) 83 24 (0,20) (19,42) (Nguồn: Phòng kế toán- tài vụ) Nhận xét: Qua bảng 4.27 ta thấy tốc độ luân chuyển vốn lưu động của Công ty có sự biến động, cụ thể sau: Năm 2013, tốc độ luân chuyển vốn lưu động 1.04 vòng, sang năm 2014 tốc độ luân chuyển vốn lưu động quay được 0.84 vòng giảm 0.2 vòng so với năm 2013, dẫn đén hoạt động sử dụng vốn lưu động của Công ty chưa đạt hiệu quả cao, vốn lưu động quay vòng một cách chậm chạp kém hiệu quả Năm 2015 tốc độ luân chuyển vốn lưu động tăng trở lại còn 0.99 vòng, tốc độ luân chuyển vốn lưu động tăng làm số ngày luân chuyển vốn lưu động bình quân giảm xuống, tức số ngày vòng quay giảm xuống 66 ngày 67 Trong năm tới Công ty nên áp dụng chính sách quản lý tiền mặt tại quỹ hiệu quả đồng thời đưa chính sách dự báo tình hình kinh tế thị trường chính xác giúp cải thiện tốc độ luân chuyển vốn lưu động Căn cứ vào số liệu tính toán ta thấy hiệu suất sử dụng vốn lưu động có sự biến động qua các năm Năm 2013 hiệu suất sử dụng vốn lưu động đạt 1,04 lần thì đến năm 2014 hiệu suất sử dụng vốn lưu động giảm xuống còn 0,84 lần mức giảm 0,2 lần tương ứng giảm 19,42% so với năm 2013 Điều cho thấy Công ty sử dụng vốn lưu động chưa mang lại hiệu quả Năm 2015 hiệu suất sử dụng vốn lưu động có sự tăng trưởng trở lại mức tăng 0,15 lần tương ứng tăng 18,03% Điều cho thấy Công ty đã đúng hướng việc quản lý sử dụng vốn lưu động Mặt khác ta thấy, hiệu quả sử dụng vốn lưu động Công ty năm 2013 tăng nhẹ qua các năm, cụ thể sau: Năm 2013 một đồng vốn lưu động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp thu được 0,24 đồng lợi nhuận Năm 2014 cứ một đồng vốn lưu động bỏ thì doanh nghiệp thu được 0,25 đồng lợi nhuận với mức tăng 5,15% so với năm 2013 Năm 2015 cứ một đồng vốn lưu động tạo được 0,027 đồng lợi nhuận với mức tăng 5,68% so với năm 2014 Như đã phân tích cho thấy hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty cà phê Thuận An tăng xong vẫn mức thấp, cho thấy tình hình sử dụng vốn lưu động của Công ty có nhiều dấu hiệu khả quan, Công ty cần có các biện pháp tích cực để trì phát huy tình hình những năm tới Mức đảm nhiệm vốn lưu động của Công ty có sự biến động qua các năm, cụ thể năm 2013 mức đảm nhiệm vốn lưu động 0,96 lần, đến năm 2014 mức đảm nhiệm vốn lưu động 1,19 lần tăng 0,23 lần so với năm 2013 Năm 2015 mức đảm nhiệm vốn lưu động 1,01 lần giảm 0,18 lần mức giảm 15,27 %, mức đảm nhiệm vốn lưu động qua năm lớn không tốt Cho thấy hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty chưa cao, vốn bỏ nhiều chưa mang lại kết quả xứng đáng Qua bảng 4.27 ta thấy, suất hao phí của vốn lưu động giảm liên tục qua các năm, cụ thể là: Năm 2013, suất hao phí của vốn lưu động 4,16 lần nghĩa 4,16 đồng vốn lưu động để đạt được một đồng lợi nhuận Nhưng đến năm 2015 thì suất hao phí vốn lưu động giảm, chỉ cần 3,75 đồng vốn lưu động tạo đồng lợi nhuận 68 Ta thấy chỉ tiêu suất hao phí vốn lưu động của Công ty có xu hướng giảm cho thấy doanh nghiệp sử dụng hiệu quả vốn lưu động tăng kích thước lợi nhuận đáng kể cho doanh nghiệp đã tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh * Hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty Vốn cố định một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hình thái biểu hiện giá trị của tài sản cố định Do đó quy mô của vốn cố định sự trang trải về tài sản cố định cho quá trình sản xuất kinh doanh Bảng 4.28: Hiệu sử dụng vốn cố định Công ty từ năm 20132015 Đơn vị tính: Triệu đồng 2014/2013 +/% -96 (1,13) 569 29 -12 (0,21) 2015/2014 +/% 813 9,68 -45 (1,80) 3.269 57,27 Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Doanh thu thuần Lợi nhuận ròng VCĐ bình quân Hiệu suất sử dụng 8.509 1.962 5.721 8.412 2.532 5.709 9.226 2.486 8.979 1,49 1,47 1,03 (0,01) - (0,45) - 0,34 0,44 0,28 0,10 - (0,17) - 0,67 0,68 0,97 0,01 - (0,29) - VCĐ=(1/3)(lần) Hiệu quả sử dụng VCĐ=(2/3)(lần) Hệ số hàm lượng VCĐ=(3/1)(lần) (Nguồn: Phòng kế toán- tài vụ) Nhận xét: Qua bảng 4.28 cho thấy, vốn cố định bình quân năm 2014 giảm so với năm 2013 12 triệu đồng, mức giảm 0,21% Trong đó, doanh thu năm 2014 so với năm 2013 giảm 96 triệu đồng (1,13%), lợi nhuận ròng năm 2014 tăng so với năm 2013 569 triệu đồng (29%) Làm cho hiệu suất sử dụng vốn cố định năm 2014 so với năm 2013 giảm 0,01 lần, điều đó chứng tỏ năm 2014 Công ty TNHH Cà phê Minh Nhất Vina sử dụng vốn cố định chưa hiệu quả Năm 2015 vốn cố định tiếp tục tăng trở lại, so với năm 2014 tăng 3.269 triệu đồng mức giảm 57,27% Doanh thu thuần tăng 813 triệu đồng tương ứng mức tăng 9,86%, lợi nhuận ròng giảm 45,46 triệu đồng, mức tăng 1,8% Hiệu suất sử dụng vốn cố định năm 2015 so với năm 2014 giảm 0,45 lần, điều đó chứng tỏ năm 2015 69 Công ty đã có vẫn chưa có giải pháp làm cho hiệu suất sử dụng vốn cố định của Công ty có dấu hiệu lạc quan, sử dụng vốn cố định có hiệu quả Hiệu suất sử dụng vốn cố định: Chỉ tiêu phản ánh cứ đồng vốn cố định tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh tạo được 1,49 đồng doanh thu năm 2013 1,47 đồng doanh thu năm 2014 Như vậy, cũng đồng vốn cố định doanh thu năm 2013 cao năm 2014 hay doanh thu năm 2014 thấp năm 2013 Đến năm 2015 cứ đồng vốn cố định tạo được 1,03 đồng doanh thu so với năm 2014 giảm 0,45 lần đó vốn cố định sử dụng chưa có hiệu quả Để đánh giá chính xác hơn, chúng ta xét đến hiệu quả sử dụng vốn cố định Năm 2013 0,34 lần tức doanh nghiệp bỏ đồng vốn cố định tạo 0,34 đồng lợi nhuận Năm 2014 cứ đồng vốn cố định thì Công ty tạo 0,44 đồng lợi nhuận, đến năm 2015 cứ đồng vốn cố định thì Công ty bị lỗ 0,17 đồng lợi nhuận Hàm lượng vốn cố định: Chỉ tiêu phản ánh để tạo một đồng doanh thu thì năm 2013 cần 0,67 đồng vốn cố định, năm 2014 cần 0,68 đồng vốn cố định Như vậy năm 2014 cứ một đồng doanh thu cần thêm 0,01 đồng vốn cố định so với năm 2013 Vậy mức doanh thu năm 2014 8.412 triệu đồng thì số vốn cố định không tiết kiệm được : 8.412 x 0,01 = 84 triệu đồng Còn năm 2015, đồng doanh thu cần 0,97 đồng vốn cố định, so với năm 2014 thì đồng doanh thu Công ty cần thêm 0,29 đồng vốn cố định Vậy với mức doanh thu năm 2015 9.226 triệu đồng thì tiết kiệm được số vốn cố định so với năm 2013 là: 9.226 x 0,29 = 2.675 triệu đồng Qua phân tích ta thấy các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty chưa cao Trong những năm tới Công ty phải tận dụng hết công suất máy móc thiết bị đặc biệt phải chú trọng đến việc bảo dưỡng thường xuyên định kỳ các TSCĐ để có thể phát huy hết tác dụng công suất của nó 70 4.3 Đánh giá ưu điểm, nhược điểm nguyên nhân việc sử dụng vốn sản xuất kinh doanh Công ty TNHH cà phê Minh Nhất vina 4.3.1 Những kết đạt Công ty Hoạt động sản xất kinh doanh của Công ty những năm qua đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ + Thực hiện phương án khoán theo nghị định 135/CP thuận lợi, có sự đồng thuận cao từ người lao động, hiệu quả sản xuất cao, dẫn đến Công ty không phải sử dụng nhiều vốn cho sản xuất kinh doanh + Bộ máy quản lý được xếp đến đã ổn định đảm bảo cho công tác lãnh đạo quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý doanh nghiệp hợp lý + Công ty cũng làm tròn trách nhiệm của mình đối với nhà nước nộp đúng đủ thuế góp phần không nhỏ vào việc tăng nhân quỹ quốc gia Nguồn thu cũng đtôi lại lợi ích cho xã hội cho sự tăng trưởng chung của nền kinh tế quốc dân, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh 4.3.2 Hạn chế nguyên nhân tồn tại Công ty 4.3.2.1 Hạn chế Công ty Mặc dù hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh đã tăng hàng năm nhiên kết quả đạt được vẫn còn chưa tương xứng với tiềm vốn có của Công ty Do đó còn tồn tại nhiều hạn chế việc quản lý sử dụng vốn + Hệ số quay vòng của vốn, chỉ tiêu ROE của Công ty đều có xu hướng tăng qua các năm, nhiên mức tăng vẫn còn chưa cao, doanh nghiệp chưa tận dụng triệt để nguồn vốn có để tăng hiệu quả, góp phần sinh lợi quá trình kinh doanh + Tốc độ luân chuyển vốn lưu động còn chậm, đó kỳ lưu chuyển vồn lưu động bình quân chiếm rất nhiều thời gian + Đối với công tác quản lý hàng tồn kho Công ty gặp phải những khó khăn vấn đề mức dự trữ chi phí lưu kho Khối lượng hàng tồn kho lớn không chỉ khiến cho lượng vốn lưu động bị ứ động mà còn làm tăng chi phí lưu kho 4.3.2.2 Nguyên nhân + Nguyên nhân của những hạn chế là: - Công tác quả lý chi phí bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty chưa tốt 71 - Chính sách tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp chưa mang lại hiểu quả mong đợi, sản phẩm Công ty gặp phải sự cạnh tranh mạnh từ các đối thủ cạnh tranh - Công ty chưa có cán bộ chuyên trách lĩnh vực thẩm định tài chính để phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của các khách hàng muốn cấp tín dụng thương mại Do đó nhiều thông tin về khách hàng không được phản ánh đầy đủ chính xác dẫn đến khó khăn quyết định có cho khách hàng hưởng tín dụng thương mại hay không Kết quả công nợ lớn vốn chiếm dụng không đủ vốn bị chiếm dụng làm giảm hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 4.4 Một số biện pháp nằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH cà phê Minh Nhất vina 4.4.1 Định hướng hoạt động sản xuất Công ty TNHH cà phê Minh Nhất vina 4.4.1.1 Các xây dựng kế hoạch - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phương án tổ chức sản xuất, phương án khoán của Công ty TNHH cà phê Minh Nhất vina - Căn cứ vào diện tích thực tế, suất, sản lượng năm 2015 - Căn cứ vào công nợ phải thu đến ngày 30/9/2015 nợ phát sinh 20152016 4.4.1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 + Chỉ tiêu sản lượng kế hoạch Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Sản lượng cà phê tươi Kế hoạch 2016 Tấn 283.25 Đơn vị tính Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Đồng/tháng Kế hoạch 2016 6.200 4.450 2.75 600 2.062,50 4.896.00 + Kế hoạch tài chính Stt Chỉ tiêu Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Nộp ngân sách Lợi nhuận sau thuế Thu nhập bình quân 4.4.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty 72 4.4.2.1 Giải pháp quản lý hàng tồn kho Công ty + Cơ sở đề biện pháp Các doanh nghiệp bao giờ cũng phải có một lượng hàng tồn trữ nhất định kho để cho quá trình sản xuất được thông suốt, liên tục Song nếu hàng tồn kho lớn làm ứ đọng vốn dẫn tới hiệu quả sử dụng vốn sử dụng tài sản kém Ngoài doanh nghiệp lại phải mất một khoản chi phí cho việc lưu kho bảo quản hàng hóa, nguyên vật liệu Điều làm tăng chi phí giảm lợi nhuận của doanh nghiệp Thực tế lượng hàng tồn kho Công ty rất cao giá trị kết tinh một đơn vị sản phẩm của các mặt hàng cà phê phân bón lớn Tuy nhiên cũng có một vài biện pháp có thể giúp giảm thiểu lượng hàng dự trữ, giải phóng được một lượng vốn dùng cho kinh doanh + Nội dung thực Hàng tồn kho của Công ty chiếm tỷ trọng lớn nhất tổng vốn lưu động cụ thể năm 2013 năm thấp nhất cũng lên tới 7.205,89 triệu đồng chiếm 79,10% tổng số vốn lưu động, năm 2014 68,03% năm 2015 năm cao nhất lên tới 94,11% Do đó, để quản lý hàng tồn kho hay tăng lượng hàng hóa tiêu thụ ta cần tiến hành các bước: - Lập kế hoạch cho hoạt động kinh doanh sở tình hình năm báo cảo, chi tiết theo số lượng tháng, quý, từ đó xác định lượng hàng tối ưu cần mỗi giai đoạn - Bán với giá ưu đãi cho khách hàng truyền thống nội bộ Công ty để giảm thiểu các chi phí tránh tổn thất phát sinh 4.4.2.2 Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty * Tăng cường công tác quản lý khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng Mục tiêu: Số dư khoản phải thu cao thì doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn nhiều đó bất lợi đến hiệu quả sử dụng vốn cũng hoạt động tài chính của doanh nghiệp Việc đưa các phương hường giải pháp cụ thể nhằm thu hồi công nợ giúp cho Công ty có thêm vốn đầu tư vào các hoạt động khác như: 73 - Giảm số vốn bị chiếm dụng tiết kiệm được vốn lưu động - Giảm các khoản chi phí phải vay - Tăng vòng quay vốn lưu động, giảm kỳ thu tiền bình quân Cơ sở thực biện pháp Trong những năm qua, mặc dù Công ty đã thu hồi được một số khoản nợ song vốn lưu động của Công ty còn bị chiếm dụng, thành phẩm tồn kho vẫn còn nhiều Điều đó cho thấy công tác bán hàng, toán tiền hàng, thu hồi công nợ cần phải chặt chẽ Công ty chưa đề các biện pháp khuyến khích khách mua với số lượng lớn toán tiền Nguyên nhân bản dẫn đến tình trạng vốn bị chiếm dụng công tác thu hồi nợ tiêu thụ sản phẩm của Công ty ký kết với khách hàng chưa có điều kiện ràng buộc chặt chẽ về mạt toán số tiền ứng trước Một những nguyên nhân khác khiến cho các khoản phải thu phải thu khó đòi của Công ty lớn Công ty không làm tốt công tác thẩm định tình hình tài chính của khách hàng Tăng cường công tác thẩm định khả tài chính của khách hàng trước đưa quyết định bán chịu việc làm cần thiết, tăng cường công tác thu hồi nợ từ các hộ gia đình nhận khoán cà phê Việc đánh giá khả tài chính của khách hàng dựa các thông tin về hiệu quả hoạt động kinh doanh thời gian qua thông qua các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, qua các ngân hàng có quan hệ với khách hàng hay các bạn hàng đã có quan hệ làm ăn với khách hàng hoặc bất kỳ nguồn thông tin đáng tin cậy khác Công ty cũng phải thường xuyên giàm sát hoạt động của khách hàng, có thể phân công quản lý theo khách hàng, nhóm khách hàng đặc biệt đối với các khách hàng lớn, để Công ty dễ dàng công tác quản lý thu nợ Nội dung thực Khoản phải thu của Công ty chiếm tỷ trọng lớn thứ tổng vốn lưu động cụ thể năm 2013là 18,06%, năm 2014 năm cao nhất lên tới 29,59% năm 2015 năm thấp nhất chiếm 4,35% tổng số vốn lưu động Điều chứng tỏ Công ty bị khách hàng chiếm dụng vốn Để quản lý tốt khoản phải thu Công ty cần thự hiện biện pháp sau: 74 - Trước ký hợp đồng giao khoán, tiêu thụ Công ty phải xem xét kỹ lưỡng khách hàng nên từ chối ký hợp đồng với những khách hàng có khả toán chậm hoặc đối với những đơn hàng có số tiền đặt trước quá nhỏ - Công ty nên có một bộ phận chuyên trách về quản lý thu nợ theo dõi công nợ chia theo nghành nghề kinh doanh của khách hàng, vị trí địa lý hoặc giá trị của công nợ Những nhân viên được đào tạo kỹ giao tiếp qua điện thoại, khả thuyết phục khách hàng toán hoặc cam kết toán, cách xử lý các tình huống khó, sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ - Công ty phải theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu bằng cách xếp chúng theo đội về thời gian để theo dõi có biện pháp giải quyết các khoản phải thu đến hạn Theo dõi kỳ thu tiền bình quân, thấy kỳ thu tiền bình quân tăng lên mà doanh thu không tăng có nghĩa Công ty bị ứ đọng khâu toán, cần có biện pháp kịp thời để giải quyết 4.4.2.3 Giảm chi phí kinh doanh làm tăng lợi nhuận, từ tăng khả sinh lời cho Công ty + Cơ sở đề biện pháp Tiết kiệm chi phí để hạ giá thành một những biện pháp hữu hiệu nhất nhằm nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp Do đó công tác quản lý doanh nghiệp một khâu hết sức quan trọng, nếu công tác được làm tốt thì doanh nghiệp chỉ mất một khoản phí thấp nhất mà hiệu quả đạt được vẫn cao Ngược lại nếu Công ty quản lý chi phí kém làm cho chi phí cao mà hiệu quả thu về lại thấp Vì doanh nghiệp thương mại nên chỉ tồn tại chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng chi phí giá vốn hàng bán, cần xtôi xét khoản chi phí một cách cẩn thận xem có cần thiết hay không, có nhất định cần phải chi hay không nhắc nhở nhân viên tiết kiệm Trong biện pháp giảm chi phí kinh doanh, doanh nghiệp cần chú trọng tìm biện pháp giảm giá vốn hàng bán, cần xtôi xét khoản chi phí một cách cẩn thận xtôi có cần thiết hay không, có nhất định cần phải chi hay không nhắc nhở nhân viên tiết kiệm Trong biện pháp giảm chi phí kinh doanh, doanh nghiệp cần chú trọng tìm biện pháp giảm giá vốn hàng bán, giảm chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh 75 nghiệp Trong năm 2013 việc quản lý các chi phí chưa tốt làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp giảm xuống đáng kể + Biện pháp thực Chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí gián tiếp, khó quản lý Vì vậy biện pháp tốt nhất để tiết kiệm chi phí nâng cao ý thức của toàn bộ cán bộ công nhân viên Công ty phải có ý thức tiết kiệm chi phí công việc hành động của mình để giảm thiểu chi phí đến mức thấp nhất; ví dụ việc sử dụng điện thoại, văn phòng phẩm, máy in, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, … Ban giám đốc, trưởng các phòng ban cẩn phải thường xuyên trao đổi với nhân viên về chi phí để tăng ý thức tiết kiệm cho nhân viên Công ty Đồng thời các lãnh đạo xem xét các ý kiến phản hồi của cán bộ công nhân viên Công ty thế nào, từ đó tuyên dương những đóng góp để khuyến khích tinh thần cho các nhân viên Công ty Doanh nghiệp tiến hành lập định mức chi phí gắn với trường hợp cụ thể dựa sự phân tích cụ thể các hoạt động doanh nghiệp Doanh nghiệp cần nghiên cứu những dữ liệu của những năm trước để làm gốc cho sự so sánh, đồng thời nghiên cứu sự biến động giá cả thị trường cộng với chiến lược phát triển của Công ty Phòng kế toán kết hợp cùng các phòng ban khác tiến hành thu thập thông tin nghiên cứu chi phí thực tế, rồi phân loại thành các chi phí cụ thể Dùng những thông tin chi phí thực tế so sánh với định mức đã thiết lập để thấy được sự khác biệt giữa thực tế định mức để xem xét có sự biến động chi phí khoản nào, từ đó tìm nguyên nhân của sự biến động, khoanh vùng có biện pháp xử lý Để chi phí doanh nghiệp mức hợp lý doanh nghiệp nên đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, nắm bắt thông tin về tình hình giá cả nước cũng thế giới nhằm tranh thủ hội kinh doanh Nghiên cưú để thấy xu hướng biến động tình hình giá cả nước, từ đó có quyết định sản xuất hợp lý, giảm giá vốn hàng bán từ đó tạo lợi thế cạnh tranh về giá cho doanh nghiệp 4.4.2.4 Cổ phần hóa Công ty Đây biện pháp bản, quyết định sự thành công phát triển của Công ty TNHH cà phê Minh Nhất vina 76 + Cơ sở thực biện pháp Chuyển công ty TNHH cà phê Minh Nhất Vina thành công ty cổ phần cà phê Minh Nhất Vina 77 PHẦN THỨ NĂM KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHI 5.1 Kết luận Quản lý đánh giá hiệu quả sử dụng vốn một những vấn đề được các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp quan tâm đặc biệt Tuy nhiên để đạt được mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp đòi hỏi có sự kết hợp chặt chẽ của tất cả các bộ phận doanh nghiệp cũng sự hỗ trợ của Nhà nước, của các Bộ, ban ngành có liên quan nhằm tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp Qua một thời gian tìm hiểu thực tế công tác quản lý vốn tại Công ty TNHH Cà phê Minh Nhất Vina cho thấy Công ty đã có những cố gắng việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh đã đạt được một số thành công nhất định việc tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế cao, tăng khả sinh lời của vốn kinh doanh… qua thời gian thực tập, tìm hiểu phân tích về Công ty , có một số kết luận sau: - Vốn sản xuất kinh doanh của Công ty qua năm đều tăng, cụ thể năm 2014 tăng so với năm 2013 2.298,92 triệu đồng, tăng 15,76% năm 2015 tăng so với năm 2014 2.821,60 triệu đồng, tăng 16,71% - Nguồn vốn sản xuất kinh doanh tăng đểu qua các năm, ứng với tốc độ tăng của vốn sản xuất kinh doanh Trong đó nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn đã liên tục tăng Chính nhờ sự quản lý sử dụng vốn có hiệu quả mà lợi nhuận của Công ty tăng, Công ty hoạt động đạt kết quả cao - Tuy nhiên cũng nhiều doanh nghiệp khác, Công ty không tránh khỏi những hạn chế vấn đề sử dụng quản lý vốn kinh doanh như: - Vốn cố định của Công ty chưa đáp ứng trình độ trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, nhiều tài sản cố định dư thừa cần được phải lý - Khả toán, phương thức toán chưa đủ đáp ứng về vốn lưu động làm cho tốc độ luân chuyển vốn lưu động chậm - Hàng tồn kho năm 2013 2014 còn nhiều, Công ty cần đề chính sách tốt để tiêu thụ sản phẩm 78 Nguyên nhân của những hạn chế công tác quản lý vốn còn kém, dự đoán xu hướng biến động du cầu của thị trường còn chưa được quan tâm đúng mức Thêm vào đó những biến động tình hình giá cả nước thế giới những chính sách kinh tế của Chính phủ cũng ảnh hưởng lớn tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp mà cụ thể vòng quay hàng tồn kho vòng quay các khoản phải thu Nhằm mục đích khắc phục những tồn đọng đã nêu góp phần giúp cho Công ty ngày phát triển Với trình độ lý luận kết hợp với nghiên cứu tình hình thực tế của Công ty xin đưa một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của chi nhánh Qua đó, Công ty có thể xem xét áp dụng phù hợp vào thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH cà phê Minh Nhất Vina 5.2 Kiến nghị Để khắc phục những mặt tồn tại hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty , xin đưa một số đề xuất sau: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa đảm bảo chế độ tài chính của nhà nước doanh nghiệp nhằm giảm tối đa hóa giá thành sản phẩm, dịch vụ tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh Tăng cường công tác thu hồi nợ, giải quyết dứt điểm các khoản nợ đến hạn nợ quá hạn Hướng đến việc tăng doanh thu năm tới, Công ty nên có những chính sách hợp lý việc tiết kiệm chi phí Từ những chi phí rất nhỏ chi phí điện nước Quản lý tốt nguồn tiền mặt bằng cách xác định đúng nhu cầu sử dụng tiền mặt giai đoạn, tránh gây ứ đọng hoặc thiếu hụt vốn, cho tiền được sinh lợi mức tốt nhất Cần phải tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu lượng hàng tồn kho một cách hợp lý thúc đẩy công tác bán hàng của Công ty Hàng tháng, quý, năm phải lập báo cáo về tình hình sử dụng vốn để dựa sở đó lập các kế hoạch về cấu vốn một cách hợp lý Cần thực hiện tốt công tác tinh giảm biên chế theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, sử dụng cán bộ phù hợp với lực, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, vi phạm quy chế tài chính 79 Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao nhận thức chuyên môn của cán bộ công nhân viên, đảm bảo nguồn lực thực sự trở thành một lợi thế cạnh tranh dài hạn của Công ty 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lưu Thị Hương (2005), Giáo trình tài doanh nghiệp, NXB Thống kê Nguyễn Đăng Nam (2001), Quản trị tài doanh nghiệp, NXB Tài chính Nguyễn Hữu Tài (2002), Giáo trình lý thuyết tài tiền tệ, NXB Thống kê Nguyễn Tấn Bình, Phân tích hoạt động doanh nghiệp, NXB Đại học Quốc gia TP HCM Nguyễn Thị Diễm Châu (1999), Tài doanh nghiệp, NXB Tài chính Phạm Thị Gái, Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Thống kê Vũ Duy Hào (1998), Giáo trình quản trị tài doanh nghiệp, NXB Thống kê Các tài liệu đơn vị cung cấp: - Báo cáo kết quả kinh doanh từ năm 2013-2015 - Bảng cân đối kế toán từ năm 2013-2015 - Tài liệu giới thiệu về doanh nghiệp Bích Diệp (2014), Kinh tế Việt Nam 2015 từ góc nhìn doanh nghiệp lớn +http://fica.vn/dong-chay-von/dau-tu/kinh-te-Viet-nam-2015-tu-goc-nhin-cuacac-doanh-nghiep-lon-24371.html (Truy cập ngày 20/05/2016) 10 Thúy Hiền (2015), Kinh tế Việt Nam 2016 sẽ khó khăn nhiều thuận lợi +http://bnews.vn/kinh-te-Viet=Nam-2016-se-kho=khan-nhieu-hon-thuanloi/6445.html 11 TS Võ Trí Thành (2015), Những chiến lược kinh doanh theiét yếu cho sư sống còn, sức cạnh tranh tăng trưởng doanh nghiệp +http://www.hiephoidoanhnghip.vn/hoi-thao-dao-tao/nhung-chien-luockinh-doanh-theit-yeu-cho-su-song-con-suc-canh-tranh-va-tang-truong-doanhnghiep/136/8708 81
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH cà phê Minh Phát ViNa, tỉnh Đắk Nông, Báo cáo thực tập đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH cà phê Minh Phát ViNa, tỉnh Đắk Nông, Báo cáo thực tập đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH cà phê Minh Phát ViNa, tỉnh Đắk Nông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay