Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH một thành viên tân khánh an

100 146 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 14:25

LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, xác, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Học viên Nguyễn Thị Hồng LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan tài doanh nghiệp 1.1.1 Khái quát TCDN hoạt động TCDN 1.1.2 Nội dung tài doanh nghiệp 1.1.3 Những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động tài doanh nghiệp 1.2 Phân tích tình hình tài doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm cần thiết việc phân tích tài doanh nghiệp 1.2.2 Phƣơng pháp phân tích tài doanh nghiệp 1.2.3 Nguồn tài liệu dùng để phân tích tài doanh nghiệp 1.2.3.1 Các báo cáo tài doanh nghiệp 1.2.3.2 Các báo cáo, tài liệu, văn giấy tờ khác 11 1.2.4 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp 12 1.2.4.1 Phân tích khái quát tình hình tài doanh nghiệp 12 1.2.4.2 Hệ số khả toán: 15 LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 1.2.4.3 Phân tích khả quản lý tài sản 17 1.2.4.4 Hệ số khả sinh lời 20 1.2.4.5 Phân tích tổng hợp tình hình tài 21 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến tình hình tài doanh nghiệp hƣớng cải thiện 24 CHƢƠNG 28 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 28 CÔNG TY TNHH MTV TÂN KHÁNH AN 28 2.1 Giới thiệu công ty TNHH MTV Tân Khánh An 28 2.1.1 Giới thiệu chung công ty 28 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 29 2.2 Phân tích thực trạng tài công ty TNHH MTV Tân Khánh An 34 2.2.1 Phân tích tình hình tài thông qua bảng cân đối kế toán 34 2.2.2 Phân tích tình hình tài thông qua báo cáo kết sản xuất kinh doanh 45 2.2.3.Phân tích khả toán 50 2.2.4 Phân tích khả quản lý vốn vay 55 2.2.5 Phân tích khả quản lý tài sản 57 2.2.6.Phân tích khả sinh lời 60 2.2.7 Phân tích tổng hợp tình hình tài 64 2.3 Nhận xét đánh giá tình hình tài Công ty TNHH 1TV Tân Khánh An 74 2.4 Những kết đạt đƣợc hạn chế hoạt động quản lý tài Công ty TNHH Tân Khánh An 77 2.4.1 Kết đạt đƣợc 77 2.4.2 Một số hạn chế tồn tại: 78 KẾT LUẬN CHƢƠNG 80 LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 CHƢƠNG 81 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 81 Ở CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 81 3.1 Định hƣớng công ty thời gian tới 81 3.2 Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài Công ty TNHH MTV Tân Khánh An 82 3.2.1 Giải pháp1: giảm khoản phải thu 83 3.2.2 Giải pháp 2: Quản lý chặt chẽ hàng tồn kho 85 3.2.3 Giải pháp 3: Tăng cƣờng quản lý chặt chẽ trình sản xuất để tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm 87 3.2.4 Một số giải pháp khác 88 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCKQKD Báo cáo kết kinh doanh BH&CCDV Bán hàng cung cấp dịch vụ DN Doanh nghiệp HTK Hàng tồn kho KNTT Khả toán MTV Một thành viên NVL Nguyên vật liệu SX Sản xuất TS Tài sản DT Doanh thu SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTS Tổng tải sản TSCĐ Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn VCĐ Vốn cố định VCSH Vốn chủ sở hữu LNST Lợi nhuận sau thuế CT Công thức LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Bảng cấu tài sản năm 2012, 2013, 2014 35 Bảng 2.2: Biến động hàng tồn kho năm 2012,2013,2014 38 Bảng 2.3: Phân tích diễn biến cấu nguồn vốn năm 2012, 2013, 2014 40 Bảng 2.4: Cơ cấu tài sản nguồn vốn năm 2012, 2013, 201 44 Bảng 2.5: Phân tích cấu biến động tiêu BCKQKD 46 Bảng 2.6 Chỉ tiêu khả toán 51 Bảng 2.7: cấu nợ phải trả 52 Bảng 2.8: Hệ số nợ 55 Bảng 2.9: tiêu phản ánh khả quản lý tài sản 57 Bảng 2.10: tiêu phản ánh khả sinh lời 61 Bảng 2.11: Bảng tính ROA theo đẳng thức Dupont thứ 65 Bảng 2.12: Bảng tính ROE theo đẳng thức Dupont thứ hai 66 Bảng 2.13 Bảng tính ROE theo đẳng thức Dupont tổng hợp 67 Bảng 2.14: Ảnh hƣởng nhân tố đến ROE 69 Bảng 2.15: Bảng tóm tắt số tài công ty 74 LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Bộ máy điều hành 30 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ máy kế toán: 31 Sơ đồ 2.3: Dây chuyền sản xuất bao bì 33 Sơ đồ 2.4: Giá hạt nhựa PP, PE, giá dầu 59 Sơ đồ 2.5: sơ đồ Dupont 2012 71 Sơ đồ 2.6: sơ đồ Dupont 2013 72 Sơ đồ 2.7: sơ đồ Dupont 2014 73 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: cấu tài sản nguồn vốn 13 Bảng 1.2 : Sơ đồ Dupont 24 Hình 2.1: Tỷ lệ GVHB/DTT 48 Hình 2.2: Biến động lợi nhuận năm 2012, 2013, 2014(ĐVT: triệu đồng 49 Hình 2.3: Hệ số KNTT lãi vay 56 LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong điều kiện hội nhập kinh tế nay, kinh tế nƣớc có nhiều chuyển biến tích cực Một mặt, tạo hội điều kiện thuận lợi cho nhiều ngành kinh tế phát triển, bên cạnh phát sinh vấn đề phức tạp đặt cho doanh nghiệp yêu cầu thách thức đòi hỏi doanh nghiệp phải tự vận động vƣơn lên để vƣợt qua khó khăn, tránh nguy bị đào thải quy luật cạnh tranh gay gắt chế thị trƣờng Để làm đƣợc điều đó, doanh nghiệp cần phải nhanh chóng đổi mới, cần quan tâm đặc biệt tới đổi quản lý tài chính, vấn đề có ảnh hƣởng trực tiếp đến sống doanh nghiệp Bởi lẽ để hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đạt hiệu cao nhà quản lý cần nhanh chóng nắm bắt tín hiệu thị trƣờng, xác định nhu cầu vốn, tìm kiếm huy động nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời, sử dụng vốn hợp lý, đạt hiệu cao Doanh nghiệp cần nắm đƣợc nhân tố ảnh hƣởng, mức độ xu hƣớng tác động nhân tố đến tình hình tài doanh nghiệp Điều thực sở phân tích tài doanh nghiệp Việc thƣờng xuyên phân tích tài doanh nghiệp giúp nhà quản lý doanh nghiệp thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, từ nhận mặt mạnh, mặt yếu doanh nghiệp nhằm đề xuất giải pháp hữu hiệu để ổn định tăng cƣờng tình hình tài doanh nghiệp đồng thời làm để hoạch định phƣơng án hoạt động phù hợp cho tƣơng lai Nhận thức đƣợc tầm quan trọng vấn đề trên, thời gian thực tập Công ty TNHH thành viên Tân Khánh An giúp đỡ, định hƣớng PGS, TS Trần Thị Bích Ngọc, Luận văn nghiên cứu đề tài: LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 “Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài Công ty TNHH thành viên Tân Khánh An” Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài Công ty TNHH thành viên Tân Khánh An Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng: Nghiên cứu tình hình tài công ty TNHH thành Tân Khánh An Phạm vi nghiên cứu: + Thời gian: số liệu nghiên cứu luận văn có phạm vi thời gian từ năm 2012 đến năm 2014 + Không gian: tập trung nghiên cứu tình hình tài công ty TNHH thành viên Tân Khánh An Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc vận dụng chủ yếu đề tài chủ yếu phƣơng pháp so sánh tổng hợp số liệu thực tế thu thập đƣợc trình thực tập công ty, số liệu BCTC thông tin có đƣợc từ việc vấn trực tiếp nhân viên phòng tài để xác định đƣợc xu hƣớng phát triển, mức độ biến động số liệu nhƣ tiêu từ đƣa nhận xét Ngoài sử dụng phƣơng pháp khác nhƣ: phân tích tỷ số, phƣơng pháp liên hệ, phƣơng pháp cân đối,… Kết cấu luận văn Phần mở đầu Phần nội dung Chương Lý luận chung tài doanh nghiệp phân tích tài doanh nghiệp LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 Chương Phân tích thực trạng tình hình tài Công ty TNHH thành viên Tân Khánh An Chương Một số giải pháp tài nhằm cải thiện tình hình tài Công ty thời gian tới Vinh, ngày 10 tháng 06 năm 2016 Học viên Nguyễn Thị Hồng LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 Thứ hai, công tác quản lý khoản phải thu: khoản phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng lớn khoản phải thu ngắn hạn, ngày có xu hƣớng tăng, chứng tỏ công ty bị chiếm dụng vốn nhiều Việc trì tỷ trọng lớn khoản phải thu đặt công ty tình trạng lãng phí vốn, không tận dụng đƣợc hết khả sinh lời đồng vốn Thứ ba, sản phẩm Công ty chủ yếu đƣợc tiêu thụ số khách hàng lớn quen thuộc Trong năm vừa qua, biến động khả toán khách hàng có tác động không nhỏ tới hiệu kinh doanh Công ty Thứ tư, GVHB khoản chiếm tỷ trọng cao giá thành sản xuất, chủ yếu nhu cầu NVL nhập lớn, phụ thuộc nhiều vào biến động thị trƣờng quốc tế tỷ giá hối đoái Thứ năm, khoản giảm giá hàng bán xuất năm 2012, 2013 giá trị không cao nhƣng thể quản lý chƣa chặt chẽ hoạt động sản xuất Để gia tăng đƣợc hiệu sản xuất kinh doanh năm tiếp theo, Công ty cần trọng công tác kiểm tra chất lƣợng sản phẩm nhƣ nâng cao tay nghề công nhân viên 79 LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 KẾT LUẬN CHƢƠNG Sau giới thiệu khái quát trình hình thành, phát triển, ngành nghề sản xuất kinh doanh cấu tổ chức Công ty TNHH thành viên Tân Khánh An, chƣơng tiến hành phân tích thực trạng tình hình tài công ty phƣơng diện xem xét biến động tài sản nguồn vốn, hệ số khả toán, hệ số rủi ro tài chính, từ vận dụng hệ thống tiêu thống kê chƣơng để đƣa vào tính toán phân tích Trên sở đó, luận văn tích cực ghi nhận kết đạt đƣợc công tác quản lý tài công ty giai đoạn 2012 – 2014 nhƣng đồng thời thẳng thắn mặt hạn chế tồn công tác tất yếu cần phải có đề xuất để khắc phục tình trạng Chƣơng tiếp sau đƣa số giải pháp giúp công ty cải thiện tình hình tài thời gian tới 80 LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Ở CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 Định hƣớng công ty thời gian tới Công ty TNHH MTV Tân Khánh An công ty trực thuộc Tổng công ty Khánh Việt, thành lập chƣa lâu nhƣng nay, Công ty liên tục phát triển, trở thành đối tác tin cậy bạn hàng nƣớc Với chiến lƣợc kinh doanh kết hợp linh hoạt nhu cầu, nguồn lực nƣớc khoa học công nghệ đại, Công ty ngày khẳng định vị trí lĩnh vực sản xuất, cung cấp bao bì hàng hoá Công ty xác định trở thành công ty phát triển bền vững với phƣơng châm: trọng phát triển, đáp ứng khách hàng chất lƣợng sản phẩm dịch vụ tinh thần bên có lợi, phát triển Tích cực hoàn thành tiêu đề ra, phấn đấu trở thành đơn vị vững mạnh Tổng công ty Trong năm tiếp theo, Công ty xác định phƣơng hƣớng phát triển:  Về thị trường: Tích cực mở rộng thị trƣờng tiêu thụ mặt hàng bao bì nhựa loại Phấn đấu tăng chất lƣợng sản phẩm, tìm kiếm hội xuất sản phẩm nƣớc  Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Trong thời gian tới, Công ty chủ yếu tập trung sản xuất sản phẩm có chất lƣợng cao, đảm bảo tiến độ giao hàng cho khách hàng, nâng cao lực sản xuất Công ty phấn đấu đạt mức tăng trƣởng bình quân từ 10-15%/ năm, đáp ứng nhu cầu tăng trƣởng ngành xi măng từ đến năm 2020 Mở rộng lĩnh vực sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm, bƣớc tham gia thị trƣờng bên Tổng Công ty, mở rộng phát triển sản phẩm 81 LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 nhƣ bao conteiner, bao tráng màng, bao túi xách,… mặt nhằm gia tăng lợi nhuận, mặt khác nhằm giảm thiểu rủi ro kinh doanh  Về cấu tổ chức máy quản lý: Xây dựng máy quản lý phù hợp mô hình sản xuất kinh doanh, nâng cao tinh thần đoàn kết củng cố, trau dồi truyền thống văn hóa tốt đẹp Công ty, trì cải tiến liên tục hệ thống quản lý, nội quy, quy chế làm việc đảm bảo tính kỷ luật, tăng sức mạnh hiệu công tác quản lý  Về chế điều hành: Điều hành tập trung sở tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý doanh nghiệp nhằm tăng cƣờng hiệu quả, giảm thiểu chi phí  Về sách đối người lao động: Tiếp tục xếp lại lao động, xây dựng chế độ khuyến khích đãi ngộ lao động có trình độ, tâm huyết có đóng góp cho phát triển công ty, trì chế độ phúc lợi, đảm bảo đời sống tinh thần vật chất cho ngƣời lao động Mục tiêu công ty kế hoạch năm tới là: Doanh thu đạt: 250 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế đạt: 11 tỷ đồng Nộp NSNN: 12 tỷ đồng Thu nhập bình quân: 7.5 triệu đồng/ ngƣời/ tháng 3.2 Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài Công ty TNHH MTV Tân Khánh An Trong trình thực phân tích tình hình tài công ty năm 2012, 2013 2014, thấy tồn vấn đề lớn sau: - Lƣợng hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn giá trị tài sản công ty (chiếm khoảng 36% đến 47% tổng TSNH khoảng 32% tổng tài sản) Điều làm vốn công ty bị ứ đọng dẫn đến làm giảm hiệu sản xuất kinh doanh công ty 82 LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 - Các khoản phải thu ngắn hạn công ty chiếm tỷ trọng tƣơng đối lớn (trên 40% tổng TSNH) giá trị tài sản ngắn hạn cao làm khả toán tức thời công ty thấp có xu hƣớng giảm năm 2014 Trên sở thực tế trên, luận văn đề xuất số biện pháp để cải thiện tình hình tài công ty năm tiếp theo, cụ thể nhƣ sau: 3.2.1 Giải pháp1: giảm khoản phải thu • Cơ sở giải pháp: Hiện công ty áp dụng hình thức bán chịu cho khách hàng dẫn tới tỉ lệ nợ phải thu khách hành tăng cao, chiếm tới 39% so với tổng tài sản Tình trạng vốn kinh doanh công ty bị chiếm dụng nhiều làm chậm tốc độ luân chuyển vốn lƣu động công ty Lƣợng vốn mà công ty bị khách hàng chiếm dụng không sinh lãi mà khiến công ty bị nhiều chi phí, hội khác tạm thời không đƣợc quyền sử dụng số vốn • Nội dung giải pháp : - Ngay trình ký kết hợp đồng, công ty cần đánh giá kỹ tài khách hàng để trình thực hợp đồng tránh tình trạng gặp phải khó khăn toán - Trong trình thực hợp đồng, công ty cần đảm bảo tiến độ sản xuất theo hợp đồng, đảm bảo chất lƣợng từ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác toán công ty - Công ty cần trọng việc đào tạo đội ngũ cán toán động, có trình độ, nắm bắt, thu thập thông tin cần thiết kỹ toán khách hàng, nắm bắt đƣợc tỷ lệ chiết khấu tín dụng, lãi suất ngân hàng Để đẩy nhanh công tác thu hồi tiền hàng, công ty nên áp dụng nhiều tỷ lệ chiết khấu khác tuỳ theo thời hạn toán khách 83 LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 hàng không cần hạn phải toán cho công ty mà thực sớm thời gian quy định Thời hạn toán sớm mức chiết khấu cao - Đồng thời với việc áp dụng nhiều hình thức toán, khuyến khích toán nhanh công ty cần phải thắt chặt thêm kỷ luật toán Ngoài ra, công ty cần nghiên cứu thời gian trả chậm hợp lý, quy định chặt chẽ cụ thể số tiền tối đa dƣợc phép toán chậm, đồng thời giảm bớt thời gian đƣợc trả chậm xuống Đối với khách hàng toán chậm thời gian qui định, công ty phải thực nghiêm túc kỉ luật toán, buộc họ phải chịu lãi suất theo lãi suất hạn ngân hàng số hàng trả chậm toán - Hàng tháng đề nghị khách hàng đến đối chiếu công nợ, lập biên xác định công nợ Số nợ hạn yêu cầu khách hàng phải toán ngay, khách hàng cố tình chiếm dụng vốn công ty, nợ nần dây dƣa nợ lâu cắt bỏ hợp đồng tiếp theo, phạt tiền thu hồi hàng hoá điều chuyển trƣớc - Việc tổ chức phƣơng thức toán cho hiệu giải pháp tốt cho doanh nghiệp Ngay từ khâu ký kết hợp đồng, công ty cần phải trọng đến phần toán, ghi rõ luật toán cụ thể trình sản xuất giao hàng Cụ thể là: Sau ký xong hợp đồng, khách hàng phải đƣa trƣớc cho công ty 20% số tiền phải trả, số tiền coi nhƣ số tiền đặt cọc đảm bảo cho hợp đồng đƣợc thực Khi hợp đồng thực đƣợc 50% tức nửa thời gian giao hàng, công ty đề nghị khách hàng toán tiếp 20% số tiền hàng, 40% tiền hàng đƣợc toán vào ngày giao hàng theo hợp đồng, lại 20% khách hàng toán sau khoảng thời gian định quy định hợp đồng 84 LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 hàng sai sót nhƣ chất lƣợng, sai quy cách,…Sau thời gian khách hàng không toán hết công ty áp dụng mức lãi suất - Cần có sách khuyến khích, ràng buộc nhân viên thị trƣờng chế độ lƣơng thƣởng đƣợc trả phải đƣợc tính công nợ đƣợc thu hồi hàng tháng Nhƣ tránh đƣợc trƣờng hợp chạy theo số lƣợng mà không quan tâm đến khả toán khách hàng 3.2.2 Giải pháp 2: Quản lý chặt chẽ hàng tồn kho • Cơ sở giải pháp Hàng tồn kho công ty chiếm tỷ trọng cao năm gần với tỷ trọng 31% tổng giá trị tài sản công ty (chủ yếu nguyên vật liệu đầu vào) Lƣợng hàng tồn kho ảnh hƣởng gián tiếp đến hiệu sử dụng tài sản công ty, công ty phải quản lý tốt hàng tồn kho để nâng cao hiệu kinh doanh Mặt khác, công ty kinh doanh sản xuất nhiều loại sản phẩm, có nhiều chủng loại nguyên vật liệu đầu vào, đôi với vấn đề quản lý nguyên vật liệu Công ty chƣa áp dụng mô hình tiên tiến vào trình quản lý nguyên vật liệu cho có cách khoa học, hầu hết việc quản lý theo kinh nghiệm, việc đặt hàng với khối lƣợng nhƣ nào, lƣợng dự trữ kho chƣa đƣợc quản lý cách khoa học chuyên nghiệp • Mục đích giải pháp Giải pháp cụ thể đƣợc đặt nghiên cứu lựa chọn phƣơng pháp quản lý tồn kho nguyên vật liệu cách hợp lý Đó thông qua định mức tiêu dùng nguyên vật liệu công tác mua sắm nguyên vật liệu Do hiệu phụ thuộc nhiều vào công tác quản lý sát để xác định đƣợc định mức thiết lập mối quan hệ với nhà cung ứng đầu vào để mua sắm 85 LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 • Nội dung giải pháp Thứ nhất, công tác xác định mức tiêu hao nguyên vật liệu: - Với lĩnh vực, sản phẩm Công ty cần có định mức tiêu hao cụ thể Công việc xác định chiếm khoản thời gian lớn việc sản xuất có nhiều công đoạn, nhiều khâu khác - Xây dựng định mức cụ thể cho khâu trính sản xuất Việc xây dựng định mức giúp Công ty quản lý dễ dàng nguồn nguyên vật liệu, nâng cao ý thức trách nhiệm phận sản xuất Do việc quản lý toàn diện hơn, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đƣợc chi phí, tránh lãng phí nguyên vật liệu trình sản xuất - Cần tiến hành kiểm tra định mức tiêu hao để có điều chỉnh kịp thời phù hợp sản xuất kinh doanh Thứ hai, xác định mức tồn kho nguyên vật liệu: - Đó việc xác định mức nguyên liệu dự trữ tối đa tối thiểu để đảm bảo hoạt động sản xuất liên tục không làm ứ đọng vốn Công ty Bên cạnh việc xác định với loại nguyên vật liệu có khối lƣợng dự trữ cụ thể kết hợp với phƣơng pháp quản lý nguyên liệu phù hợp Do cần có phƣơng pháp xác định lƣợng dự trữ thƣờng xuyên cho nguyên vật liệu để đảm bảo cho sản xuất đƣợc tiến hành bình thƣờng khoảng mua sắm nguyên vật liệu Lƣợng nguyên vật liệu dùng bình quân tuỳ thuộc vào quy mô doanh nghiệp thời gian dự trữ thuộc vào thị trƣờng mua, nguồn vốn lƣu động độ dài chu kỳ sản xuất, tính chất loại nguyên vật liệu Đây công thức thích hợp Công ty áp dụng tính toán đƣợc lƣợng dự trữ nguyên vật tối ƣu phục vụ cho trình sản xuất Thứ ba, công tác mua sắm nguyên vật liệu: 86 LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 Việc mua sắm nguyên vật nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất phức tạp Việc mua sắm không đơn chọn mua, mà Công ty cần phải tìm hiểu nhà cung cấp nguyên liệu, đàm phán giá cả, phải đảm bảo nhà cung cấp cung cấp ổn định cho Công ty có biến động giá Công ty ko tự ý thay đổi giá Khi Công ty cần phải có đƣợc nguồn nguyên liệu Ngoài Công ty thiết lập với nhiều nhà cung ứng để tránh tình trạng bị phụ thuộc ép giá Khi lập kế hoạch cho việc mua sắm Công ty cần ý: - Nêu rõ chủng loại quy cách loại nguyên vật liệu thời gian cụ thể - Chỉ rõ thời gian mua, thời gian giao hàng, thời gian sử dụng nguyên vật liệu - Xác định khoảng thời gian kiểm tra nguyên vật liệu kho dự trù khoảng thời gian ngắn để mua sắm nguyên vật liệu 3.2.3 Giải pháp 3: Tăng cường quản lý chặt chẽ trình sản xuất để tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm a) Cơ sở giải pháp : Qua sơ đồ dây chuyền sản xuất ( trang 32) ta thấy đƣợc để tạo thành phẩm vỏ bao hoàn chỉnh cần phải qua nhiều công đoạn Ở công đoạn không tránh khỏi phế phẩm Phế phẩm nhiều làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng sản phẩm, làm tăng chi phí, nói năm Công ty hàng chục tỉ đồng tiền phế phẩm làm cho hiệu sản xuất không cao Do cần thiết phải có phƣơng pháp để quản lý chặt chẽ, tiết kiểm khoản chi phí giúp công ty hạ giá thành sản phẩm, lợi cạnh tranh với nhà cung cấp ngành b) Phương thức thực : Trong khâu sản xuất cần làm tốt số vấn đề sau: 87 LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 - Đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao trình độ tay nghề cho cán công nhân viên - Tại công đoạn sản xuất, trình vận hành máy, cần ý kiểm tra kỹ lƣỡng chất lƣợng sản phẩm làm ra, đánh dấu phế liệu rõ ràng ( theo màu mực, theo ca, theo thứ tự số ngƣời đƣợc quy định) Sang công đoạn tiếp theo, công nhân công đoạn loại bỏ tiếp phế liệu phát dấu dƣợc đánh công đoạn trƣớc - Đƣa chế độ thƣởng tiết kiệm đƣợc nguyên vật liệu, phạt vƣợt định mức sản xuất để gắn trách nhiệm quyền lợi ngƣời lao động, tạo động lực cho ngƣời lao động phát huy mặt mạnh, nhƣ cố gắng khắc phục yếu để sản phẩm làm đảm bảo, mang lại hiệu cho Công ty, cho thân ngƣời lao động 3.2.4 Một số biện pháp khác Các biện pháp nhằm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận từ tăng hiệu sử dụng vốn cho công ty Cơ sở giải pháp : Doanh thu, lợi nhuận kết trình sản xuất kinh doanh công ty năm Nó thể đƣợc năm công ty kinh doanh có hiệu hay không tiền đề để công ty xác định đƣợc hƣớng cho năm Việc nâng cao doanh thu, tăng lợi nhuận từ tăng hiệu sử dụng vốn vấn đề cần ý công ty Phương thức thực hiện: - Chủ động khai thác nguồn hàng, mở rộng thị trƣờng kinh doanh Công ty cần phải xoá bỏ bị động công tác tiêu thụ sản phẩm, chủ động tìm kiếm khai thác khách hàng mới, thị trƣờng tiềm nhằm tăng sản lƣợng doanh thu tiêu thụ, tăng khả thu hồi vốn từ nâng cao vốn kinh doanh công ty Ví dụ nhƣ: giao nhiệm vụ cho cán tiếp thị quản lý vùng thị trƣờng để giám sát công tác tiêu thụ; có 88 LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 thể tìm đến đơn vị khách hàng tƣơng lai có nhu cầu tiêu dùng sản phẩm công ty để tiếp thị sản phẩm quảng bá rộng rãi phƣơng tiện thông tin đại chúng - Hoàn thiện công tác tổ chức bán hàng Để tổ chức tốt công tác bán hàng, trƣớc hết công ty cần lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm doanh thu bán hàng hợp lý Kế hoạch phải vào thực tế dự đoán nhu cầu thị trƣờng, không nên đặt kế hoạch thấp không tận dụng hết lực công ty mà không đặt kế hoạch cao dẫn đến định sai lầm nhƣ dự đoán nhu cầu cao so với thực tế, đặt dƣ nhiều hàng sản xuất, đến không tiêu thụ hết lại phí vận chuyển bảo quản cho lƣợng hàng tồn kho phát sinh - Giá nhân tố ảnh hƣởng trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận vốn kinh doanh nên công ty phải trì sách giá hợp lý, linh hoạt áp dụng mức giá phân biệt với khách hàng, đơn đặt hàng đoạn thị trƣờng Bên cạnh đó, giá cần đƣợc xem xét tổng thể mối quan hệ với công tác nghiên cứu thị trƣờng, chi phí lãi vay, chi phí bán hàng bảo quản, lƣu kho - Ngoài ra, công ty áp dụng mức khoán doanh thu đến đại lý Với chế độ chiết khấu hợp lý, đại lý làm việc hiệu hơn, tinh thần trách nhiệm đƣợc nâng cao nhiều Đồng thời, công ty nên tổ chức khoá đào tạo ngắn hạn kỹ bán hàng cho đội ngũ nhân viên trực tiếp bán hàng Bởi mặt công ty, với thái độ phục vụ nhiệt tình, chu đáo, chuyên nghiệp, chắn khách hàng có ấn tƣợng tốt công ty  Điều chỉnh cấu tài sản cấu nguồn vốn theo hƣớng hợp lý, đảm bảo phù hợp với hoạt động kinh doanh công ty phát huy đƣợc tác dụng đòn bẩy tài 89 LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 Trên sở phân tích chƣơng ta thấy đƣợc số điểm chƣa hợp lý cấu tài sản nguồn vốn: Tài sản công ty đa phần tài sản ngắn hạn (trong chủ yếu khoản phải thu ngắn hạn), tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ (dƣới 30%), chủ yếu TSCĐ, thấp so với trung bình ngành Hiện cấu nguồn vốn công ty nói an toàn ổn định Hệ số nợ công ty thấp (0.47 lần) so với doanh nghiệp sản xuất khác, hệ số nợ trung bình ngành công nghiệp chung 0.5 lần Để cấu lại, Công ty nên thực số biện pháp sau: Với doanh nghiệp giai đoạn phát triển nhƣ Tân Khánh An, việc đổi mới, mua sắm máy móc thiết bị yêu cầu cấp bách Một mặt, gia tăng đƣợc hiệu đòn bẩy kinh doanh, mặt củng cố thêm khả cạnh tranh thị trƣờng Việc đầu tƣ TSCĐ phải đảm bảo nguyên tắc cân tài tức đầu tƣ cho TSCĐ phải dựa nguồn vốn dài hạn, tiến hành đầu tƣ cần tìm nguồn tài trợ hợp lý Hiện nay, doanh nghiệp thực việc tính khấu hao TSCĐ theo phƣơng pháp đƣờng thẳng, việc tính theo phƣơng pháp có ƣu điểm đơn giản, dễ tính nhƣng không phản ánh xác mức độ hao mòn thực tế vào giá thành, làm cho việc thu hồi vốn đầu tƣ chậm lại Vì vậy, năm đầu doanh nghiệp nên lựa chọn áp dụng phƣơng pháp khấu hao nhanh giúp doanh nghiệp nhanh chóng thu hồi vốn từ tập trung vốn nhanh từ tiền khấu hao để đổi máy móc, thiết bị công nghệ kịp thời vừa giảm bớt đƣợc tổn thất hao mòn vô hình - Công ty nên tái cấu trúc lại cấu nguồn vốn tức tăng nợ phải trả giảm vốn chủ sở hữu Bằng cách gia tăng khoản chiếm dụng nhà cung cấp, khoản phải nộp Nhà nƣớc chƣa đến hạn nộp,… Công ty sử 90 LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 dụng nguồn vốn tạm thời vào nhu cầu ngắn hạn mà lại giảm đƣợc chi phí Điều có lợi việc huy động vốn với chi phí thấp, nâng cao lợi ích doanh nghiệp  Biện pháp giảm rủi ro tỷ giá Trong thị trƣờng kinh tế mở, rủi ro tỷ giá có ảnh hƣởng không nhỏ đến kết kinh doanh doanh nghiệp Vấn đề doanh nghiệp phải kịp thời nắm bắt, phân tích nguyên nhân biến động tỷ giá, làm tốt công tác dự báo tỷ giá sở lựa chọn giả phải quản lý rủi ro tỷ giá phù hợp, hạn chế mức thấp tác động từ biến động tỷ giá, phục vụ cho mục tiêu tăng trƣởng ổn định, bền vững Với nhu cầu lớn giấy Kraft hạt nhƣa, năm qua, Công ty áp dụng sách nhập trực tiếp NVL nhằm, đồng thời kết hợp nghiên cứu, tìm hiểu thị trƣờng nhằm tìm kiếm giá mua có lợi Công ty thƣờng xuyên sử dụng ngoại tệ để toán, nhiên lại biện pháp tài (ngoài dự trữ ngoại tệ) để giảm ảnh hƣởng tác động tỷ giá Biến động tỷ giá có ảnh hƣởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất, công tác quản lý giá thành nhƣ đảm bảo doanh thu, lợi nhuận đề Để tránh rủi ro này, Công ty áp dụng số biện pháp như: - Sử dụng phƣơng pháp dự báo tỷ giá thông qua: phân tích (dựa vào phân tích dựa vào nguyên nhân cho tỷ giá tăng lên giảm xuống: lãi suất, làm phát, tăng trƣởng kinh tế, XNK, đầu tƣ…) phân tích kỹ thuật (dựa vào nghiên cứu khứ, tâm lý dự báo xác suất) - Sử dụng thị trƣờng tiền tệ: tiến hành giao dịch mua bán ngoại tệ thị trƣờng ngoại hối với giao dịch vay cho vay thị trƣờng tiền tệ, nghiệp vụ giao dịch hối đoái nhƣ: giao dịch trao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch quyền chọn 91 LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 KẾT LUẬN Phân tích tài đề tài tổng hợp, để phân tích đòi hỏi phải nhìn nhận từ tổng thể đến chi tiết vấn đề tổng hợp đƣợc thông tin thấy đƣợc thực trạng tài doanh nghiệp kỳ phân tích Cụ thể hơn, phân tích tài nhận dạng đƣợc điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn mặt tài thông qua hiệu tài rủi ro tài chính, tìm hiểu nguyên nhân đứng sau thực trạng qua việc tổng hợp hiệu rủi ro tài Từ sở đề xuất biện pháp cải thiện vị tài công ty Trong luận văn này, tìm hiểu lý thuyết chung phân tích tài doanh nghiệp, từ có sở khoa học để phân tích tình hình tài Công ty TNHH thành viên Tân Khánh An Tôi đề xuất giải pháp tăng khả thu hồi khoản phải thu, giải phóng bớt hàng tồn kho công ty để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Việc thực luận văn giúp củng cố trau dồi thêm kiến thức chuyên môn lý thuyết nhƣ ứng dụng thực tế Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới PGS TS.Trần Thị Bích Ngọc trực tiếp hƣớng dẫn giúp đỡ để hoàn thành đƣợc luận văn Tôi xin cảm ơn cán Phòng Tài – Kế toán – Công ty TNHH 1TV Tân Khánh An tạo điều kiện cho việc thu thập số liệu để tiến hành phân tích Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2016 Học viên Nguyễn Thị Hồng 92 LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bảng tổng hợp nợ phải thu, hàng tồn kho Công ty TNHH MTV Tân Khánh An năm 2012- 2014 Chủ biên: Ngô Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp NXB Tài Đào Thanh Bình; Bài giảng Tài doanh nghiệp; Viện Kinh tế Quản lý- Đại học Bách Khoa Hà Nội Hệ thống báo cáo tài Công ty TNHH 1TV Tân Khánh An Nguyễn Năng Phúc, giáo trình phân tích báo cáo tài chính, NXB Đại học kinh tế quốc dân 6.Phạm Thanh Bình, Nguyễn Đình Kiệm, Đỗ Thu phƣơng, năm 2012 Giáo trình Tài doanh nghiệp 7.Trần Ngọc Thơ, 2005 - Tài doanh nghiệp đại, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh Paul, A Samuelson - Wiliam D Nordkalls, Kinh tế học, NXB Tài Hà Nội Trang web http://www.nhƣabaobivinh.com.vn http://www.hiephoixangdau.org 93 [...]... HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 CHƢƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH MTV TÂN KHÁNH AN 2.1 Giới thiệu về công ty TNHH MTV Tân Khánh An 2.1.1 Giới thiệu chung về công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên Tân Khánh An đƣợc thành lập vào ngày 01/02/2006 theo quyết định số 234/QĐUBND tỉnh Khánh Hoà, hiện là một trong các đơn vị thành viên của Tổng công ty Khánh. .. chung về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp, ta nhận thấy vai trò quan trọng của việc phân tích tài chính đối với chính doanh nghiệp Kết thúc chƣơng I , luận văn đã đề cập đến những vấn đề cơ bản về khái niệm, phƣơng pháp phân tích tài chính doanh nghiệp, tạo nền tảng lý thuyết để đi đến phân tích luận giải thực trạng tài chính tại Công ty TNHH một thành viên Tân Khánh An 27 LUẬN... trụ sở tại 84 Hùng Vƣơng, Nha Trang, Khánh Hoà Tên đầy đủ của công ty: Công ty TNHH một thành viên Tân Khánh An Tên tiếng Anh: Tan Khanh An one member Ltd., Co Địa chỉ của công ty: Khu CN Bắc Vinh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An Đăng ký kinh doanh số 2900741212 do Sở kế hoạch và đầu tƣ Nghệ An cấp ngày 28/03/2006 với số vốn điều lệ hiện tại là 38.000.000.000 đồng (38 tỷ đồng) Mã số thuế: 2900.741.212 Số TK:...  Những hƣớng cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp Cụ thể trong trƣờng hợp này là các hƣớng tác động của doanh nghiệp 25 LUẬN VĂN THẠC SĨ HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 vào các yếu tố liên quan đến quá trình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp nhằm cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp trong ngắn hạn cũng nhƣ trong dài hạn Vídụ: Doanh nghiệp muốn cải thiện doanh thu và giảm... lợi hay khó khăn của doanh nghiệp theo các tiêu chí: hiệu quả tài chính, rủi ro tài chính, tổng hợp hiệu quả và rủi ro tài chính - Tìm hiểu nguồn gốc, nguyên nhân của thực trạng đó - Để xuất các giải pháp tận dụng điểm mạnh và thuận lợi, khắc phục điểm yếu và khó khăn nhằm cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp Phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp là mỗi quan tâm của nhiều nhóm... phân tích tài chính doanh nghiệp Để phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp, các nhà phân tích cần phải đọc và hiểu đƣợc các báo cáo tài chính, nhận biết đƣợc và tập trung vào các chỉ tiêu tài chính liên quan trực tiếp tới mục tiêu phân tích Từ đó sử dụng các phƣơng pháp phân tích để đánh giá và nhận biết xu thế thay đổi tình hình tài chính của doanh nghiệp - Một trong những phƣơng pháp thƣờng... hữu (ROE) thành tích số của chuỗi các tỷ số có mối quan hệ nhân quả với nhau Điều đó cho phép phân tích ảnh hƣởng của các tỷ số đó đối với tỷ số tổng hợp Phƣơng pháp phân tích Dupont là phân tích tổng hợp tình hình tài chính của doanh nghiệp Thông qua quan hệ của một số chỉ tiêu chủ yếu để phản ánh thành tích tài chính của doanh nghiệp một cách trực quan, rõ ràng Thông qua việc sử dụng phƣơng pháp phân... kinh tế, tình trạng của nền kinh tế, lãi suất thị trƣờng, lạm phát, chính sách kinh tế và tài chính của nhà nƣớc đối với doanh nghiệp, mức độ cạnh tranh, thị trƣờng tài chính và hệ thống trung gian tài chính, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật 1.2 Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm và sự cần thiết của việc phân tích tài chính doanh nghiệp Khái niệm: Phân tích tài chính doanh nghiệp”... HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG - CA140343 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan về tài chính doanh nghiệp 1.1.1 Khái quát về TCDN và hoạt động TCDN Tài chính doanh nghiệp là tổng hoà các mỗi quan hệ kinh tế, tiền tệ gắn với việc tạo lập, phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh... phân tích Dupont; bằng phƣơng pháp này chúng ta có thể nắm bắt đƣợc nguyên nhân của những thay đổi trong tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đƣa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của doanh nghiệp Phƣơng pháp phân tích tài chính Dupont Bản chất của phƣơng pháp Dupont là tách một tỷ số tổng hợp phản ánh sức sinh lợi của doanh nghiệp nhƣ thu nhập trên tài sản (ROA), thu nhập sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH một thành viên tân khánh an , Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH một thành viên tân khánh an , Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH một thành viên tân khánh an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay