Phân tích, đề xuất một số giải pháp nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu – chi nhánh hà tĩnh ( 2013 2015)

99 249 1
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 14:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VÕ MINH TUẤN PHÂN TÍCH, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH HÀ TĨNH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VÕ MINH TUẤN PHÂN TÍCH, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH HÀ TĨNH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS PHAN DIỆU HƯƠNG HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập tôi, thực hướng dẫn TS Phan Diệu Hương Các số liệu kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với cam đoan TÁC GIẢ LUẬN VĂN VÕ MINH TUẤN i LỜI CẢM ƠN Sau trình học tập, nghiên cứu Viện đào tạo sau đại học - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, cá nhân nâng cao kiến thức, trình độ, nhằm phục vụ tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Thầy Cô giáo Viện Đào tạo sau đại học - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu cho Đồng thời xin cảm ơn Ban Giám đốc, phòng ban Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hà Tĩnh giúp đỡ, hỗ trợ thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn TS Phan Diệu Hương, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tận tâm bảo, hướng dẫn cho hoàn thành luận văn ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu .2 Bố cục luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .4 1.1.1 Khái niệm cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.1.2 Phân loại cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại .4 1.1.3 Đặc điểm vai trò cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại 11 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại 12 1.2.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại 14 iii 1.2.4 Tác động rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại 16 1.2.5 Quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp NHTM 19 1.3 KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 20 1.3.1 Khái niệm đặc điểm kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại 20 1.3.2 Nội dung kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại 21 1.3.3 Các tiêu đánh giá kết công tác kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp NHTM 24 1.3.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại .27 1.4 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 29 1.4.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC) .29 1.4.2 Kinh nghiệm Ngân hàng Thương mại & Công nghiệp Trung Quốc 31 1.4.3 Kinh nghiệm Ngân hàng Nhân dân Indonesia 31 TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH HÀ TĨNH 35 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CHI NHÁNH HÀ TĨNH .35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hà Tĩnh 35 2.1.2 Chức nhiệm vụ Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Hà Tĩnh 35 2.1.3 Bộ máy tổ chức ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hà Tĩnh 36 iv 2.1.4 Một số kết hoạt động ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hà Tĩnh ( 2013-2015) 38 2.2 TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CHI NHÁNH HÀ TĨNH (NĂM 2013 - 2015) 41 2.3 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CHI NHÁNH HÀ TĨNH (2013 -2015) .42 2.3.1 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ACB Hà Tĩnh 42 2.3.1 Các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hà Tĩnh .47 2.3.2 Kết hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ACB Hà Tĩnh (năm 2013-2015) 60 2.4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CHI NHÁNH HÀ TĨNH 65 2.4.1 Những kết đạt 65 2.4.2 Những mặt tồn 66 2.4.3 Nguyên nhân vấn đề tồn .67 TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - CHI NHÁNH HÀ TĨNH 71 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ MỤC TIÊU KIỂM SOÁT RRTD TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CHI NHÁNH HÀ TĨNH TRONG GIAI ĐOẠN TỚI .71 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hà Tĩnh giai đoạn tới 71 v 3.1.2 Định hướng phát triển mục tiêu hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hà Tĩnh giai đoạn tới .72 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - CHI NHÁNH HÀ TĨNH 74 3.2.1 Nhóm giải pháp né tránh rủi ro tín dụng 74 3.2.2 Nhóm giải pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng 76 3.2.3 Nhóm giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng 78 3.2.4 Nhóm giải pháp chuyển giao rủi ro tín dụng 80 3.2.5 Nhóm giải pháp phân tán rủi ro tín dụng 81 3.2.6 Nhóm giải pháp hỗ trợ kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp chi nhánh 81 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 83 3.3.1 Đối với Chính phủ 83 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 84 3.3.3 Đối với ngân hàng TMCP Á Châu 84 TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 86 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu CBTD Cán tín dụng CVDN Cho vay doanh nghiệp DPRR Dự phòng rủi ro GHTD Giới hạn tín dụng KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSĐB Tài sản đảm bảo vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Hà Tĩnh (năm 2013 – 2015) 40 Bảng 2.2: Tình hình dư nợ cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hà Tĩnh ( năm 2013 – 2015) 41 Bảng 2.3: Điều kiện cấp giới hạn tín dụng khách hàng DN ACB Hà Tĩnh 48 Bảng 2.4: Quy trình cho vay doanh nghiệp ACB Hà Tĩnh 51 Bảng 2.5: Bảng phân loại nợ theo định hạng tín dụng 55 Bảng 2.6: Trích lập dự phòng rủi ro cụ thể chi nhánh 57 Bảng 2.7: Tỷ lệ nợ cho vay doanh nghiệp từ nhóm đến nhóm so với tổng dư nợ ACB Hà Tĩnh 60 Bảng 2.8: Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp ACB Hà Tĩnh .61 Bảng 2.9: Cơ cấu nợ xấu cho vay doanh nghiệp ACB Hà Tĩnh 62 Bảng 2.10: Nợ xấu cho vay doanh nghiệp phát sinh kỳ ACB Hà Tĩnh 63 Bảng 2.11: Tỷ lệ trích lập DPRR cho vay doanh nghiệp ACB Hà Tĩnh 64 Bảng 2.12: Tỷ lệ xóa nợ ròng cho vay doanh nghiệp ACB Hà Tĩnh 65 viii * Từ chối cho vay: Dựa vào hệ thống xếp hạng tín dụng nội doanh nghiệp, NHTM phân hạng doanh nghiệp vay vốn theo mức độ RRTD khác nhằm áp dụng sách tín dụng cho nhóm doanh nghiệp vay vốn khác Từ đó, NHTM từ chối cho vay doanh nghiệp không đủ điều kiện vay vốn, không đáp ứng tiêu chuẩn cho vay ngân hàng Để biện pháp từ chối cho vay có hiệu quả, đảm bảo không bỏ doanh nghiệp tốt, đồng thời né tránh doanh nghiệp yếu kém, dễ dẫn đến tổn thất vốn vay, NHTM đưa tiêu chí cụ thể nhằm thống công tác sàng lọc doanh nghiệp vay vốn Mỗi NHTM có tiêu chí đánh giá sàng lọc riêng, nhiên đa số doanh nghiệp chấp nhận vay vốn doanh nghiệp có đặc điểm sau: + Doanh nghiệp NHTM đánh giá có khả trả nợ; + Doanh nghiệp kinh doanh có lãi có tình hình tài ổn định; + Doanh nghiệp có phương án kinh doanh, dự án đầu tư khả thi, có hiệu quả; Từ đó, doanh nghiệp không đủ tiêu chuẩn vay vốn, NHTM phải dùng biện pháp né tránh * Giới hạn tín dụng doanh nghiệp Việc xác định giới hạn tín dụng doanh nghiệp nhằm mục đích xác định nhu cầu vốn cần thiết kỳ doanh nghiệp vay vốn, giúp doanh nghiệp có kế hoạch quản lý sử dụng vốn hiệu giới hạn vốn tín dụng cung cấp Ngoài ra, việc xác định giới hạn tín dụng xác định giới hạn cao mà NHTM chấp nhận RRTD sở kết thẩm định, xếp hạng tín dụng nội cho doanh nghiệp vay vốn Như vậy, giới hạn tín dụng cho doanh nghiệp vay vốn mặt giúp cho doanh nghiệp sử dụng hiệu khoản vốn vay, mặt khác giúp cho NHTM giới hạn khả chịu đựng RRTD tránh trường hợp NHTM tập trung lớn vào doanh nghiệp 75 * Giới hạn tín dụng theo ngành lĩnh vực Giới hạn khống chế tín dụng vào ngành kinh doanh hay lĩnh vực, chí theo khu vực địa lý Giới hạn nhằm kiểm soát tổn thất tín dụng hàng loạt doanh nghiệp gặp khó khăn với lý do, chẳng hạn lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thị trường bất động sản đóng băng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản gặp khó khăn đứng trước nguy phá sản, đồng nghĩa với việc khả trả nợ doanh nghiệp không có, ảnh hưởng lớn ngân hàng tập trung cho vay vào lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề phát triển 3.2.2 Nhóm giải pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng * Hoàn thiện công tác tổ chức cho vay doanh nghiệp Muốn cho vay đảm bảo an toàn, ngân hàng phải nắm đầy đủ thông tin khách hàng để xem xét định cho vay giám sát sau cho vay như: thông tin hồ sơ pháp lý, tình hình tài chính, tình trạng nợ nần, tài sản đảm bảo, khả hoàn trả thông tin cần thiết khác khách hàng vay Trong hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại thông tin khách hàng vay vốn quan trọng - ACB Hà Tĩnh cần yêu cầu CBTD thực nghiêm túc việc tiếp nhận thông tin doanh nghiệp vay vốn cách chọn lọc đầy đủ; xác minh thông tin, xác minh tình hình hoạt động tài doanh nghiệp vay vốn - Công tác kiểm tra sau cho vay quan trọng CBTD cần gặp gỡ trực tiếp với doanh nghiệp vay vốn, đến trực tiếp địa điểm hoạt động DN để có nhìn xác tình hình hoạt động việc sử dụng vốn vay, không nên liên lạc gián tiếp với DN hay xem thông tin qua báo cáo tài doanh nghiệp Sau giải ngân khoản vay, CBTD cần phải tiếp tục giám sát tình hình hoạt động doanh nghiệp vay vốn, kiểm tra mục đích sử dụng vốn, theo dõi đôn đốc nhắc khách hàng thực nghĩa vụ trả nợ Việc kiểm tra sau cho vay phải 76 thực thường xuyên theo định kỳ (hàng quý kiểm tra lần) suốt trình giải ngân khoản vay tiến hành kiểm tra đột xuất, tránh trường hợp CBTD thực công việc đối tượng doanh nghiệp vay vốn phát có dấu hiệu chậm trễ việc trả nợ Vì công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng bị giảm nhiều - Việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ACB Hà Tĩnh cần thực trích lập đầy đủ Tuy nhiên, trích lập dự phòng rủi ro tín doanh nghiệp, ngân hàng cần yêu cầu cán tín dụng thường xuyên đánh giá lại doanh nghiệp (3 tháng/1 lần), không nên vào việc chấm điểm xếp hạng tín dụng lần mà theo trích lập dự phòng rủi ro, mức trích lập dự phòng không phù hợp với mức độ rủi ro thực tế ngân hàng * Chú trọng chất lượng công tác thẩm định tín dụng ACB Hà Tĩnh đề nghị phận tín dụng, phận thẩm định phận xử lý nợ có vấn đề phải theo sát thông tin khách hàng để có ứng xử tín dụng hợp lý kịp thời Chi nhánh cần yêu cầu CBTD tuyệt đối không giảm bớt điều kiện cấp tín dụng chuyển hồ sơ sang phận thẩm định tín dụng Cán thẩm định không tự giảm bớt điều kiện thẩm định tín dụng - Chi nhánh phải yêu cầu rõ với CBTD kết thẩm định phải phản ánh trung thực tình hình khách hàng công tác thẩm định phải tiến hành đầy đủ bước hướng dẫn quy trình thẩm định tín dụng ACB Hà Tĩnh Căn vào kết thẩm định tín dụng kết kiểm tra, giám sát khoản vay trình giải ngân, chi nhánh cần phát kịp thời khoản vay có vấn đề nguy gây tổn thất cho chi nhánh, để từ đưa biện pháp nhằm ngăn ngừa giảm thiểu tổn thất ACB Hà Tĩnh cần tiếp tục trì việc áp dụng biện pháp ngăn ngừa giảm thiểu rủi ro sau cách tích cực thời gian tới nhằm góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng doanh 77 nghiệp chi nhánh: - Cơ cấu lại khoản vay: Là việc thực điều chỉnh thời điểm, thời hạn, kỳ hạn trả nợ mức trả nợ kỳ hạn hợp đồng tín dụng ký Đây phương án có lợi cho doanh nghiệp ngân hàng mà ngân hàng cần cố gắng thực nhiều thời gian tới, biện pháp vừa giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn hoạt động khó khan tạm thời, ổn định sản xuất kinh doanh tạo điều kiện cho doanh nghiệp có điều kiện tốt trả nợ tương lai - Đối với doanh nghiệp vay vốn công ty cổ phần chi nhánh nên cân nhắc đến vấn đề chuyển khoản nợ thành vốn cổ phần chào bán thị trường - Phát tài sản: Theo quy định ACB Hà Tĩnh, doanh nghiệp vay vốn có khoản nợ tháng liên tiếp chi nhánh xem xét tiến hàng phát tài sản đảm bảo khoản nợ Chi nhánh cần thực biện pháp cách tích cực theo quy định để thu hồi nợ doanh nghiệp, giảm thiểu tổn thất cho ngân hàng - Khởi kiện khách hàng: Đây biện pháp cưỡng chế cuối mà ACB Hà Tĩnh phải thực để thu nợ doanh nghiệp, công việc phức tạp, tốn thời gian chi phí cho ngân hàng 3.2.3 Nhóm giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng * Nghiêm chỉnh chấp hành quy chế đảm bảo tiền vay - Thứ giá tài sản đảm bảo phải định giá xác, với giá thị trường tài sản Mà để có điều này, cán tín dụng phải có xác để định giá, nghĩa nguồn thông tin mà CBTD thu thập để định giá tài sản đảm bảo phải có nguồn gốc uy tín, đảm bảo phải kiểm tra, xác minh lại nguồn thông tin nhận trước tiến hành dùng để định giá tài sản đảm bảo khoản vay Đối với tài sản bảo đảm bất động sản CBTD cần tìm kiếm giá giao dịch thành công sàn giao dịch bất động sản thông qua giá mua bán 78 thực tế công ty môi giới bất động sản Đối với tài sản đảm bảo có giá trị cao phức tạp máy bay, thuyền, khách sạn, công trình thủy điện…, khó để định giá, cán ngân hàng đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ để tiến hành định giá chi nhánh cần thuê tổ chức chuyên định giá thực thay để đảm bảo giá trị tài sản đảm định giá cách xác với giá thị trường - Thứ hai, ACB Hà Tĩnh cần quan tâm đến việc định giá lại tài sản đảm bảo để có điều chỉnh kịp thời tài sản giảm nhanh giá trị theo thời gian Nghĩa là, chi nhánh phải thường xuyên thực công việc không để theo thời gian định giá định kỳ thực Vì đó, giá trị thực tài sản đảm bảo thấp so với giá trị thị trường thời điểm định giá lại, gây thiệt hại cho ngân hàng khoản vay có tài sản đảm bảo gặp vấn đề - Thứ ba, ACB Hà Tĩnh cần tăng cường công tác quản lý tài sản đảm bảo, định kỳ hàng quý tổ chức kiểm tra lại toàn tài sản đảm bảo chi nhánh nhằm hạn chế hao hụt, mát tài sản đảm bảo trình cho vay Rất nhiều trường hợp, với tài sản mà khách hàng cấm cố chấp cho nhiều đơn vị để vay vốn - Chi nhánh phải tạo mối quan hệ tốt với địa phương để tránh vướng mắc trình xử lý tài sản chấp Tuy nhiên định cho vay trọng đến việc dựa vào hình thức đảm bảo tài sản này, xem phao cuối giúp ngân hàng thu hồi khoản vay có vần đề gây tâm lý ỉ lại dễ mắc sai lầm chủ quan Hình thức bảo đảm tiền vay chưa hẳn loại bỏ rủi ro tín dụng Thực tế cho thấy nhiều trường hợp khách hàng không trả nợ vay tòa án phán lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ công việc lý tài sản đảm bảo thực được, thực chậm giá trị lý tài sản thu thấp giá trị nợ phải thu hồi * Xây dựng sách lãi suất hợp lý, cạnh tranh 79 Hiện địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có nhiều ngân hàng nên cạnh tranh lĩnh vực cho vay lớn, ACB Hà Tĩnh nên xây dựng tốt sách lãi suất dựa vào uy tín trả nợ khách hàng, tính khả thi phương án kinh doanh doanh nghiệp vay vốn Trên sở đó, có sách lãi suất ưu đãi linh hoạt cho khách hàng doanh nghiệp có uy tín trả nợ tốt, hoạt động kinh doanh hiệu quả, khách hàng tiềm theo sách khách hàng cụ thể Khi ACB Hà Tĩnh có sách để trình lên Hội đồng tín dụng Hội sở xem xét, tránh trường hợp bỏ sót khách hàng tốt, đồng thời tổng kết, kiểm soát lượng khách hàng nhanh chóng Ngược lại vay nhỏ, khoản vay tín chấp áp dụng mức lãi suất cao để bù đắp rủi ro xảy trình cấp tín dụng, phải giới hạn tỷ lệ chấp nhận được, tránh rủi ro không đáng có 3.2.4 Nhóm giải pháp chuyển giao rủi ro tín dụng * Nâng cao hiệu phương thức bảo hiểm tín dụng Việc mua bảo hiểm tín dụng cách tốt để chuyển giao rủi ro, tổn thất sang người khác Ngân hàng vừa trích lập dự phòng hợp lý, đồng thời kết hợp bảo hiểm tín dụng tạo phương án chuyển giao rủi ro hai lớp hiệu Dự phòng rủi ro lớp đầu tiên, nội ngân hàng bảo hiểm lớp thứ hai, sang sẻ phần bảo hiểm từ bên mà ngân hàng chuyển giao cho bên bảo hiểm Hiện ACB Hà Tĩnh tiếp cận triển khai hình thức bảo hiểm tín dụng, nhiên việc áp dụng thưc thi chưa nhiều, chưa đồng Chi nhánh nên đào tạo CBTD trở thành chuyên viên tư vấn bảo hiểm chuyên nghiệp để tư vấn, thuyết phục khách hàng mua bảo hiểm Chi nhánh cần đề nghị với công ty bảo hiểm có liên kết để yêu cầu mức phí bảo hiểm phù hợp chuyên nghiệp việc chi trả bảo hiểm * Chứng khoán hóa khoản cho vay tài sản khác Công nghệ chứng khoán hóa tài sản hấp dẫn nhiều ngân hàng thông qua mà ngân hàng giảm thời lượng danh mục đầu tư, tăng khả 80 khoản tài sản, cung cấp phương tiện tài trợ mới, giảm chi phí tăng thu nhập Đầu tư thông qua hoạt động chứng khoán hóa giúp ngân hàng đa dạng hóa, giảm rủi ro, giảm chi phí việc giám sát khoản vay Chứng khoán hóa giúp cho ngân hàng tạo tài sản có tính khoản cao sở tài sản có tính khoản kém, tạo cho ngân hàng nguồn vốn từ khoản cho vay Mặc dù thị trường ngân hàng Việt Nam hoạt động Chứng khoán hóa chưa phát triển mạnh, lợi ích mang lại hấp dẫn, đòi hỏi ngân hàng cần nhanh chóng bắt kịp xu thể quốc tế, ACB Hà Tĩnh cần trọng đến biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng hiệu thời gian tới 3.2.5 Nhóm giải pháp phân tán rủi ro tín dụng * Tăng cường áp dụng hình thức cho vay đồng tài trợ Đối với dự án lớn vượt khả huy động vốn chấp nhận rủi ro tín dụng, ACB Hà Tĩnh cần nghiên cứu triển khai triệt để phương thức vay vốn sở lựa chọn đối tác uy tín Cho vay đồng tài trợ nhằm phân tán rủi ro, tổn thất xảy cho nhiều ngân hàng chịu giữ quan hệ với khách hàng Đồng thời thông qua hình thức đồng tài trợ, ngân hàng học hỏi đượ kinh nghiệm, kỹ quản lý đối tác Hơn với hình thức này, ACB Hà Tĩnh với ngân hàng bạn tránh rủi ro tập trung vốn vào đối tượng 3.2.6 Nhóm giải pháp hỗ trợ kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp chi nhánh * Nâng cao chất lượng hiệu làm việc CBTD chi nhánh Để hoạt động kinh doanh Ngân hàng ngày hiệu môi trường cạnh tranh gay gắt, mở rộng tín dụng gắn với việc giảm thiểu rủi ro, chi nhánh cần phải kiện toàn công tác bố trí, xếp sử dụng người cách hợp lý nhằm phát huy tối đa tố chất, kỹ năng, sở trường cán 81 ACB Hà Tĩnh cần nâng cao nhận thức rủi ro tín dụng cho CBTD, tránh việc CBTD mắc phải rủi ro đạo đức trình làm việc, tác nghiệp Chi nhánh cần quán triệt với CBTD để tránh tình trạng muốn chủ quan mà giảm điều kiện vay vốn không thực quy trình cho vay để rủi ro có nguy xảy Bố trí nguồn nhân lực phù hợp, đặc biệt phận kiểm soát RRTD để tránh tình trạng công việc tải dẫn đến hiệu công việc không đạt mặt khác giúp cho cán nhân viên có thời gian nghiên cứu, kiểm tra giám sát khoản vay cách cách có hiệu Hơn nữa, lựa chọn, bố trí nhân lực hợp lý cán có lực, có trình độ chuyên môn có phẩm chất đạo đức tốt nhằm thay dần cán không đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức yếu - Chi nhánh nên đưa chế độ đãi ngộ, chế độ khen thưởng hấp dẫn, thiết thực CBTD thực xuất sắc nhiệm vụ để khuyến khích gắn kết cán nhân viên với ngân hàng Mặt khác chi nhánh cần tạo điều kiện quan tâm mức việc đào tạo từ đến chuyên sâu nghiệp vụ cụ thể Bên cạnh đó, chi nhánh cần phát động phong trào tự nghiên cứu, học tập nắm vững, thực quy định hành phải không ngừng nâng cao lực công tác, tránh tụt hậu trước thay đổi kinh tế thị trường, công nghệ trình phát triển hội nhập ngân hàng * Áp dụng công nghệ vào công tác kiểm soát rủi ro tín dụng Bất kỳ hoạt động quản lý ngày cần có hỗ trợ công nghệ, kiểm soát rủi ro tín dụng Nếu ngân hàng đầu tư vào việc xây dựng phần mềm, công nghệ đại phục vụ cho công tác kiểm soát RRTD hiệu đạt tăng lên * Nâng cao vai trò kiểm tra kiểm soát nội Công tác kiểm soát nội hoạt động tín dụng Ngân hàng công cụ vô quan trọng Thông qua hoạt động kiểm soát Ngân hàng phát 82 hiện, ngăn ngừa chấn chỉnh sai sót trình thực nghiệp vụ tín dụng Bên cạnh đó, hoạt động kiểm soát phát ngăn chặn kịp thời rủi ro đạo đức nhân viên tín dụng gây Và để nâng cao vai trò công tác kiểm soát, ACB Hà Tĩnh cần trọng thực số biện pháp sau: - Chi nhánh cần tăng cường cán có trình độ, qua nghiệp vụ tín dụng để bổ sung cho phòng kiểm soát - Trong trình kiểm tra hoạt động tín dụng, chi nhánh tăng cường cán làm trực tiếp từ phận tín dụng thẩm định quản lý tín dụng phối hợp kiểm tra - Chi nhánh thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật cho cán phòng kiểm soát - Chi nhánh cần quy định trách nhiệm cán kiểm soát, có chế độ khuyến khích thưởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm hoạt động kiểm soát - Cuối cùng, chi nhánh phải không ngừng hoàn thiện đổi phương pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra tùy thuộc vào thời điểm, đối tượng mục đích kiểm tra 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ Trong hoạch định sách, Chính phủ cần tránh việc thắt chặt hay nới lỏng mức hay thay đổi định hướng đột ngột, điều gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh phát triển bền vũng NHTM Do đó, thay đổi sách kinh tế hay xã hội Nhà nước cần công bố công khai rõ ràng nội dung dự kiến thay đổi có khoản thời gian cần thiết định để tổ chức, cá nhân lĩnh vực liên quan chuyển đổi hoạt động cho phù hợp Nhà nước phải có biện pháp hỗ trợ cho thiệt hại thay đổi đột ngột sách Nhà nước Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, không ngừng tạo môi trường pháp 83 lý lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ lợi ích đáng NHTM Quy định sở pháp lý, xử lý tài sản bảo đảm điều cần thiết NH nhằm hạn chế rủi ro hoạt động cho vay Tuy nhiên, Chính phủ cần hoàn thiện quy trình xử lý tài sản đảm bảo, rút ngắn thời gian giải hồ sơ để ngân hàng nhanh chóng thu hồi nợ 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Nâng cao chất lượng thông tin trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin đầy đủ, cập nhật doanh nghiệp vay vốn Tăng cường vai trò quản lý NHNN hoạt động tín dụng quản lý rủi ro tín dụng NHTM, tăng cường hiệu tra, kiểm soát nhằm hạn chế, phòng ngừa rủi ro tín dụng mang tính hệ thống ngân hàng thương mại Hiện nay, NHTM xây dựng riêng cho hệ thống chấm điểm tín dụng xếp loại khách hàng riêng nên để khai thác thông tin có hiệu quả, đánh giá khách hàng xác, NHNN cần xây dựng hệ thống tính điểm xếp hạng khách hàng thống toàn ngành Khi đó, việc tham khảo tin ngân hàng thuận lợi 3.3.3 Đối với ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Á Châu cần tiếp tục hoàn thiện chế sách phù hợp với thực tiễn thay đổi chủ trương, sách Đảng Nhà nước, phủ ban hành liên quan đến thị trường tài – ngân hàng ACB cần phải nghiên cứu quy trình tín dụng để có sách kịp thời ban hành văn hướng dẫn cụ thể quy trình tác nghiệp phận liên quan Thường xuyên rà soát sơ hở quy trình cho vay, bao gồm quy trình ban hành việc tuân thủ quy trình tất cấp ngân hàng 84 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng sở đánh giá kết áp dụng thời gian qua, nghiên cứu hoàn thiện hệ thống tiêu tài phi tài Đây tiền đề cho việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội sở áp dụng phương pháp phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro theo chuẩn mực quốc tế Cần thiết lập phận chuyên nghiên cứu với chuyên gia giàu kinh nghiệm đưa thêm sách hợp lý để làm định hướng cho hoạt động tín dụng, chiến lược kiểm soát RRTD 85 TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG Công tác Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay nói chung cho vay doanh nghiệp nói riêng có ý nghĩa quan trọng NHTM Việt Nam nói chung ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hà Tĩnh nói riêng Hiệu kinh doanh chi nhánh tùy thuộc đáng kể vào lực chất lượng kiểm soát rủi ro tín dụng Dựa sở thực trạng hoạt động tín dụng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hà Tĩnh thời gian qua, chương luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chât lượng công tác kiểm soát RRTD ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hà Tĩnh, tạo sở cho phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh chi nhánh giai đoạn kinh tế dần phục hồi 86 KẾT LUẬN Với khó khăn kinh tế khủng hoảng tài phạm vi toàn cầu, chất lượng tín dụng ngân hàng TMCP Á Châu nói chung chi nhánh Hà Tĩnh nói riêng có dấu hiệu giảm sút rõ rệt, nhiên có dấu hiệu phục hồi dần Do tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng thông qua việc nâng cao công tác kiểm soát RRTD cho vay nói chung cho vay doanh nghiệp nói riêng nhiệm vụ hàng đầu ACB Hà Tĩnh giai đoạn tới Với mục tiêu hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Hà Tĩnh, sau trình nỗ lực học tập nghiên cứu luận văn đạt số kết nghiên cứu sau: - Hệ thống hóa cở sở lý luận cho vay doanh nghiệp, rủi ro cho vay doanh nghiệp, hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp - Phân tích thực trạng hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp chi nhánh, sở đánh mặt đạt hạn chế hoạt động - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hà Tĩnh 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt TS Võ Thị Thúy Anh (chủ biên) – ThS Lê Phương Dung (2009), Nghiệp vụ Ngân hàng đại, NXB Đà Nẵng PGS.TS Lâm Chí Dũng (2012), Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại, Cao học, Đại học Kinh tế Quốc dân TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12; Lê Viết Mười (2013), Kiểm soát RRTD cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh, Luận văn Thạc sĩ QTKD, ĐH Kinh tế quốc dân Nguyễn Bá Phương (2013), Kiểm soát tài trợ RRTD cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng – CN Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ QTKD, ĐH Đà Nẵng Đào Thị Thanh Thủy (2013), Hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng doanh nghiệp chi nhánh Ngân hàng Công thương Nghệ An, Luận văn Thạc sĩ QTKD, ĐH Đà Nẵng Thái Anh Tuấn (2013), Quản trị RRTD KHDN Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Nghệ An, Luận văn Thạc sĩ QTKD, ĐH Quốc gia Hà Nội Hoàng Trọng Anh Tuấn (2013), Quản trị rủi ro tín dụng KHCN Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ QTKD, ĐH Đà Nẵng 10 Lê Hồng Tuấn (2013), Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển – CN Khánh Hòa, Luận văn Thạc sĩ QTKD, ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh 88 11 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý RRTD hoạt động NH TCTD ngày 22/04/2005; Website 12 http://en.wikipedia.org; 13 http://www.mof.gov.vn 14 http://www.sbv.gov.vn; 15 http://www.acb.com.vn; 89
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích, đề xuất một số giải pháp nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu – chi nhánh hà tĩnh ( 2013 2015) , Phân tích, đề xuất một số giải pháp nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu – chi nhánh hà tĩnh ( 2013 2015) , Phân tích, đề xuất một số giải pháp nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu – chi nhánh hà tĩnh ( 2013 2015) , Bố cục của luận văn, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH HÀ TĨNH, Bảng 2.2: Tình hình dư nợ cho vay doanh nghiệp của ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hà Tĩnh ( năm 2013 – 2015), Bảng 2.3: Điều kiện cấp giới hạn tín dụng khách hàng DN tại ACB Hà Tĩnh, Bảng 2.4: Quy trình cho vay doanh nghiệp tại ACB Hà Tĩnh, Bảng 2.6: Trích lập dự phòng rủi ro cụ thể tại chi nhánh, tại ACB Hà Tĩnh, Bảng 2.12: Tỷ lệ xóa nợ ròng cho vay doanh nghiệp tại ACB Hà Tĩnh, CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - CHI NHÁNH HÀ TĨNH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay