QUẢN lý HOẠT ĐỘNG văn NGHỆ và THỂ dục THỂ THAO của SINH VIÊN KHU nội TRÚ TRƯỜNG đại học tây bắc

113 54 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 14:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI _ _ CẦM THỊ LAN KHAY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ VÀ THỂ DỤC THỂ THAO CỦA SINH VIÊN KHU NỘI TRÚ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI _ _ CẦM THỊ LAN KHAY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ VÀ THỂ DỤC THỂ THAO CỦA SINH VIÊN KHU NỘI TRÚ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số : 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Thị Tuyết Mai HÀ NỘI, 2015 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc Tiến sỹ Nguyễn Thị Tuyết Mai tận tình hướng dẫn động viên tác giả trình thực luân văn Xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo trường Đại học Sư phạm Hà Nội người truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu cho tác giả thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thiện luận văn Xin chân thành cám ơn trường Đại học Tây Bắc, Phòng sau Đại học, Phòng CTCT- QLNH trường Đại học Tây Bắc, bạn đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp tác giả hoàn thành Luận văn khoá học Mặc dù có nhiều cố gắng học tập nghiên cứu để hoàn thành Luận văn tránh khỏi hạn chế, tác giả kính mong nhận góp ý bảo thầy cô, cán nghiên cứu, nhà quản lý giáo dục bạn đồng nghiệp Sơn La, ngày 05 tháng 10 năm 2015 Tác giả Cầm Thị Lan Khay i BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT Văn nghệ Thể dục thể thao VN & TDTT Quản lý khu nội trú QLKNT Cán quản lý, giáo viên CBQL + GV Ký túc xá KTX Văn nghệ VN Biện pháp BP ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT ii DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể nghiên cứu đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu 3.2 Đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ VÀ THỂ DỤC THỂ THAO CỦA SINH VIÊN KHU NỘI TRÚ TRƯỜNG ĐẠI HỌC 1.1.Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1.Các công trình nghiên cứu nước 1.1.2.Các công trình nghiên cứu nước 10 1.2 Một số khái niệm 12 1.2.1.Quản lý 12 1.2.2 Biện pháp quản lý 14 1.2.3 Hoạt động văn nghệ 14 1.2.4 Hoạt động thể dục thể thao 15 1.2.5 Sinh viên nội trú 17 1.3 Hoạt động văn nghệ thể dục thể thao 17 3.1.1.Vai trò hoạt động văn nghệ thể dục thể thao trường Đại học 17 iii 1.3.2 Vai trò hoạt động văn nghệ thể dục thể thao việc phát triển nhân cách sinh viên 21 1.3.3.Nội dung hình thức hoạt động văn nghệ thể dục thể thao sinh viên nội trú 23 1.4 Quản lý hoạt động văn nghệ thể dục thể thao sinh viên khu nội trú trường Đại học người Hiệu trưởng 24 1.4.1 Chức năng, nhiệm vụ Hiệu trưởng trường Đại học 24 1.4.2 Nội dung quản lý hoạt động văn nghệ thể dục thể thao sinh viên khu nội trú trường Đại học 26 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động văn nghệ thể dục thể thao sinh viên khu nội trú trường Đại học 30 1.5.1 Yếu tố chủ quan 30 Yếu tố thuộc quản lý nhà trường Ban quản lý khu nội trú 30 1.5.2 Yếu tố khách quan 31 Yếu tố thuộc người cán bộ, giảng viên sinh viên 31 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 Chương 34 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ VÀ THỂ DỤC THỂ THAO CỦA SINH VIÊN KHU NỘI TRÚ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 34 2.1 Vài nét trường Đại học Tây Bắc 34 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển trường Đại học Tây Bắc 34 2.1.2 Khu Nội trú trường Đại học Tây Bắc 36 2.2 Thực trạng hoạt động văn nghệ thể dục thể thao sinh viên khu nội trú trường Đại học Tây Bắc 40 2.2.1 Nhận thức tầm quan trọng hoạt động văn nghệ thể dục thể thao sinh viên khu nội trú trường Đại học 40 2.2.2 Nhu cầu sinh viên hoạt động văn nghệ thể dục thể thao sinh viên khu nội trú trường Đại học 42 iv 2.2.3 Thực trạng mức độ tổ chức hoạt động văn nghệ thể dục thể thao sinh viên khu nội trú 45 2.3 Thực trạng quản lý hoạt động văn nghệ thể dục thể thao sinh viên khu nội trú trường Đại học Tây Bắc 49 2.3.1 Lập kế hoạch thực hoạt động văn nghệ thể dục thể thao sinh viên khu nội trú 49 2.3.2 Tổ chức hoạt động VN TDTT sinh viên trường đại học Tây Bắc 54 2.3.3 Thực trạng đạo thực hoạt động VN TDTT sinh viên khu nội trú trường Đại học Tây Bắc 58 2.3.4 Kiểm tra hoạt động VN TDTT sinh viên khu nội trú 61 2.4 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động văn nghệ thể dục thể thao sinh viên khu nội trú trường Đại học Tây Bắc 64 2.5 Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động văn nghệ thể dục thể thao sinh viên khu nội trú trường Đại học 66 2.5.1 Thành công nguyên nhân 66 2.5.2 Hạn chế nguyên nhân 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 Chương 70 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆVÀ THỂ DỤC 70 THỂ THAO CỦA SINH VIÊN KHU NỘI TRÚ 70 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 70 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 70 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 70 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 70 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 70 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 71 3.2 Một số biện pháp quản lý hoạt động VN TDTT sinh viên khu nội trú trường đại học Tây Bắc 71 v 3.2.1 Tuyên truyềnnâng cao nhận thức cho cán quản lý, giảng viên, sinh viên tầm quan trọng quản lý hoạt động văn nghệ thể dục thể thao việc giáo dục sinh viên trường đại học 71 3.2.2 Thường xuyên tổ chức hoạt động văn nghệ thể dục thể thao cho sinh viên theo tinh thần đổi giáo dục 74 3.2.3 Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch tổ chức hoạt động văn nghệ thể dục thể thao cho sinh viên 76 3.2.4 Nâng cao lực quản lý hoạt động văn nghệ thể dục thể thao cho cán quản lý khu nội trú 78 3.2.5 Tổ chức phối hợp phòng ban chức với ban quản lý khu nội trú việc tổ chức hoạt động văn nghệ thể dục thể thao cho sinh viên khu nội trú 79 3.2.6 Tăng cường sở vật chất phục vụ cho hoạt động văn nghệ thể dục thể thao cho sinh viên 80 3.3 Mối quan hệ biện pháp 81 3.4 Khảo nghiệm nhận thức mức độ cần thiết khả thi biện pháp đề xuất 82 3.4.1Mục đích khảo nghiệm 82 3.4.2 Khảo nghiệm tính khả thi 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 86 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Nhận thức khách thể nghiên cứu tầm quan trọng hoạt 40 động văn nghệ thể dục thể thao Bảng 2.2: Nhu cầu tham gia hoạt động VN&TDTT sinh viên khu nội trú 43 Bảng 2.3 Đánh giá CBQL, GV sinh viên nội dung hoạt động VN 46 TDTT tổ chức cho sinh viên khu nội trú Bảng 2.4: CBQL, GV sinh viên đánh giá hình thức tổ chức hoạt động văn 48 nghệ thể dục thể thao sinh viên khu nội trú Bảng 2.5 Nhận thức khách thể nghiên cứu mức độ quan trọng việc lập kế 50 hoạch hoạt động VN & TDTT khu nội trú Bảng 2.6 Đánh giá CBQL, GV việc lập kế hoạch tổ chức hoạt động VN 52 TDTT Hiệu trưởng Bảng 2.7 Nhận thức mức độ quan trọng tổ chức hoạt động VN TDTT 56 Bảng 2.8.Đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động VN TDTT sinh viên đại 57 học Tây Bắc Bảng 2.9 Đánh giá mức độ quan trọng việc đạo hoạt động VN 59 TDTT sinh viên khu nội trú Bảng 2.10 Thực trạng đạo hoạt động VN TDTT sinh viên khu nội trú 60 Bảng 2.11 Mức độ quan trọng kiểm tra, đánh giá hoạt động VN TDTT 62 sinh viên khu nội trú Bảng 2.12 Thực trạng kiểm tra hoạt động VN TDTT sinh viên khu nội trú 63 Bảng 2.13 Ý kiến CBQL, GV yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt 65 động VN TDTT sinh viên khu nội trú Bảng 2.14: Kết khảo sát tính cần thiết biện pháp 83 Bảng 2.15 Kết khảo sát tính khả thi biện pháp 84 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Nhận thức khách thể nghiên cứu tầm quan trọng hoạt 42 động văn nghệ thể dục thể thao Biểu đồ 2: Lập kế hoạch hoạt động VN TDTT viii 53 vươn lên học tập, có thành cao hoạt động VN- TDTT chuyến tham quan du lịch, giao lưu VN & TDTT sinh viên trường chuyên nghiệp 2.2 Với Ban giáo hiệu, ban quản lý khu nội trú: - Xây dựng quy chế rõ ràng, cụ thể quyền hạn, trách nhiệm đơn vị, tổ chức đoàn thể trình tổ chức quản lý hoạt động VN – TDTT - Nhà trường tiếp tục đưa biện pháp xây dựng luận văn vào việc quản lý hoạt động VN – TDTT để khẳng định thêm tính khả thi chúng thực tiễn - Ban giám hiệu, ban quản lý khu nội trú cần quan tâm đạo phận quản lý có liên quan chủ động, sáng tạo việc tổ chức hoạt động cần có phối hợp chặt trẽ việc tổ chức hoạt động VN – TDTT - Cần có đầu tư hợp lý hiệu sở vật chất, trang thiết bị kinh phí cho việc tổ chức quản lý hoạt động VN – TDTT 2.3 Với Giảng viên cán nhân viên khu nội trú: - Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm chỉnh quy định ban - Nhận thức đầy đủ vị trí vai trò quản lý hoạt động VN – TDTT công tác giáo dục sinh viên Từ tích cực, chủ động sáng tạo việc thực nhiệm vụ tổ chức quản lý hoạt động VN – TDTT mà trưởng ban giao - Tích cực học tập, trau kiến thức chuyên môn nghiệp vụ 2.4 Với Sinh viên: - Nhận thức đầy đủ vị trí vai trò hoạt động VN – TDTT công tác giáo dục, hình thành nhân cách, học công tác sau 89 - Cần tự giác, tích cực, chủ động sáng tạo việc tham gia hoạt động ban quản lý tổ chức, để tham gia với hoạt động Nhà trường tổ chức, sinh viên chủ thể hoạt động - Chủ động góp ý cấp việc tổ chức quản lý hoạt động VN – TDTT, giúp ban quản lý hoàn thiện tổ chức quản lý hoạt động VN – TDTT cho sinh viên khu nội trú 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Đặng Quốc Bảo (1999), Khoa học tổ chức quản lý, Nxb Thống kê, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2004), Giáo dục Việt Nam hướng tới tương lai vấn đề giảipháp Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2007), Cẩm nang nâng cao lực quản lý Nhà trường, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Trường Chinh (1963), Bàn văn hoá nghệ thuật Nxb Văn hoá nghệ thuật, Hà Nội Đinh Thị Vân Chi (2003), Nhu cầu giải trí sinh viên Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Phạm Khắc Chương (2007), Đại cương QLGD, Bài giảng Cao học QL K17 Nguyễn Thị Doan (1996), Các học thuyết quản lý, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Thị Doan, Đỗ Minh Cương, Phương Kỳ Sơn ( 1996 ), Các học thuyết lýthuyết, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại Hội Đại biểu toàn quốc lần thứX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Nguyễn Khoa Điềm Phạm Minh Hạc (2002), phát triển văn hoá xâydựng người thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Phạm Minh Hạc (1997), Giáo dục nhân cách đào tạo nhân lực Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Đặng Vũ Hoạt (1997), Hoạt động giáo dục lên lớp Nxb giáo dục, Hà Nội 91 13 Hà Sĩ Hồ (1987), Những vấn đề quản lý Nhà trường Nxb Giáo dục, Hà Nội 14 Vũ Đào Hùng – Nguyễn Mậu Loan (2001), Lý luận phương pháp giáo dục thểchất – Nxb Giáo dục, Hà Nội 15.Nguyễn Như Ý (chủ biên) (1998), Đại tự điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa Thông tin Hà Nội 16 Mai Hữu Khuê (1994),Tâm lý học quản lý nhà nước, Nxb Học viện Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Trần Kiểm - Nguyễn Xuân Thức (2012), Giáo trình khoa học quản lý quản lý giáo dục đại cương, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội 18 Trần Kiểm (2009), Những vấn đề khoa học quản lý giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội 19 Trần Kiểm (2004), Khoa học quản lý giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội 20 Trần Kiểm (2008), Những vấn đề KHQLGD, Nxb Đại học sư phạm Giáo dục, Hà Nội 21 Luật Giáo dục (2009), Nxb Giáo dục, Hà Nội 22.Đặng Huỳnh Mai (2000), Giáo dục lên lớp góp phần giáo dục toàn diện hệ trẻ, Tạp chí Người phụ trách, số 9, Hà Nội 23 Hồ Chí Minh (1980), Vấn đề giáo dục niên Nxb Thanh niên Hà Nội 24 Trần Tuyết Oanh chủ biên (2005), Giáo trình giáo dục học Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội 25 Nguyễn Ngọc Quang ( 1989 ), Những khái niệm quản lý giáo dục – Trường cán quản lý GD – ĐT TW1, Hà Nội 26 Nguyễn Đức Trí ( 2002 ), Quản lý đào tạo nhà trường, Bài giảng cao họcchuyên nghành quản lý giáo dục 92 Tiếng Anh 27 A.V Aphanaxép (1996), Quản lý ?Nxb KHKT, Hà Nội 28.Pall Hersey – Ken Blan Hard (1984), Quản lý nguồn nhân lực, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 29 Harold Koontz, Cyril Ơ Donmell, Heinz Weihrich (1999), Những vấn đề cốt yếu quản lý, Bản dịch Tiếng Việt, Nxb Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội 30 Harold Koontz – Cyeil Odonell – Heinz Weihrich (1994), Những vấn đề cốt yếucủa quản lý, Nxb KH – KT, Hà Nội 31 M.I.Kônđakốp (1983), Cơ sở lý luận khoa học quản lý giáo dục Các nguyên lý công tác tổ chức, Trường Quản lý cán Giáo dục Trung ương, Hà Nội 32.A.V.Petrôvski (chủ biên) (1982), Tâm lý học lứa tuổi tâm lý học sư phạm Nxb Giáo dục, Hà Nội 93 PHỤ LỤC Phục lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL, GV) Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho sinh viên xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến thân số vấn đề sau (Đồng chí điền dấu x vào chỗ trống thể ý kiến phù hợpvới thân) (Những ý kiến đồng chí phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, không mục đích khác) Câu 1: Đồng chí đánh mức độ tầm quan trọng hoạt động VN&TDTT - Quan trọng - Bình thường - Không quan trọng Câu 2:Đồng chí đánh việc lập kế hoạch tổ chức hoạt động VN TDTT Hiệu trưởng trường Đại học Tây Bắc? Mức độ phù hợp STT Lập kế hoạch hoạt động VN Phù hợp TDTT Xây dựng mục tiêu hoạt động VN&TDTT Thời gian thực Kinh phí phục vụ hoạt động Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động Đối tượng tham gia hoạt động Phân công nhiệm vụ cho phận đạo hoạt động Phù hợp Chưa phần phù hợp Câu 3: Các hình thức tổ chức hoạt động VN & TDTT sinh viên khu nội trú theo Đ/C thực mức độ đây? Hình thức VN&TDTT STT tổ chức hoạt động Mức độ tổ chức hoạt động Thường Thỉnh Không xuyên thoảng Hoạt động văn nghệ trào mừng ngày lễ lớn trường Giao lưu VN nơi cư trú Giao lưu VN với ban ngành Giao lưu VN với trường Hội diễn khiêu vũ Giao lưu bóng đá KTX Giao lưu bóng chuyền KTX Thi đấu cầu lông KTX Giao lưu bóng đá với đơn vị địa bàn Thi đấu cầu lông với đơn vị địa bàn 10 Câu 4: Đ/C đánh thực trạng tổ chức hoạt động VN TDTT sinh viên đại học Tây Bắc? STT 10 Mức độ thực Đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động Tốt Bình thường Hoạt động VN - TDTT trào mừng ngày lễ lớn Giao lưu VN nơi cư trú Giao lưu VN với ban ngành Giao lưu VN với trường Hội diễn khiêu vũ Giao lưu bóng đá KTX Giao lưu bóng chuyền KTX Thi đấu cầu lông KTX Giao lưu bóng đá với đơn vị địa bàn Thi đấu công lông với đơn vị địa bàn Chưa tốt Câu 5: Theo Đ/C thực trạng đạo hoạt động VN TDTT sinh viên khu nội trú trường Đại học Tây Bắc nào? Kết thực ? Mức độ thực Kết thực Nội dung đạo hoạt động VN & TDTT TX Thỉnh thoảng Chưa bao Tốt Trung bình Chưa tốt Chỉ đạo lập kế hoạch tổ chức hoạt động VN&TDTT Chỉ đạo việc tổ chức hoạt động VN&TDTT Chỉ đạo thực hoạt động VN&TDTT Chỉ đạo việc kiểm tra thực kế hoạch tổ chức hoạt động VN&TDTT Câu 6:Theo Đ/C mức độ quan trọng việc kiểm tra, đánh giá hoạt động VN TDTT sinh viên khu nội trú nào? STT Nội dung kiểm tra, đánh giá thực trạng hoạt động VN &TDTT Mục tiêu hoạt động Nội dung hoạt động Hình thức hoạt động Lực lượng tham gia phối hợp Thời gian thực Người phụ trách hoạt động Phương tiện phục vụ hoạt động Mức độ thực Quan trọng Bình thường Không quan trọng Câu7:Ý kiến Đ/C yếu tố quản lý ảnh hưởng đến hoạt động VN TDTT sinh viên khu nội trú? STT 10 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý Ảnh hưởng hoạt động VN &TDTT nhiểu Chỉ Đạo cấp Uỷ Đảng BGH nhà trường Ban QLKNT Công đoàn Đoàn niên, Hội sinh viên Cơ sở vật chất Kinh phí dành cho hoạt động VN & TDTT Quỹ thời gian hoạt động Năng lực CBQL + GV Ý thức tham gia sinh viên Ảnh hưởng Không ảnh hưởng Xin đồng chí cho biết đôi điều thân: Họ tên: Chức vụ: Đơn vị công tác: Trình độ đào tạo: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! Giới tính: Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho sinh viên) Để góp phần đáp ứng tốt nhu cầu hoạt động VN&TDTT sinh viên khu nội trú Trường Đại học Tây Bắc, emhãy vui lòng cho biết ý kiến thân số vấn đề sau (điền dấu x vào chỗ trống thể ý kiến phù hợp với thân) (Những ý kiến em phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, không mục đích khác) Câu 1: Em đánh mức độ tầm quan trọng hoạt động VN&TDTT - Quan trọng - Bình thường - Không quan trọng Câu 2: Em thể mức độ mong muốn thân việc tham gia hoạt động khu nội trú trường Đại học Tây Bắc Các mức độ STT 10 Nội dung hoạt động Khiêu vũ Nhịp Điệu Múa vui khoẻ Hội thi tiếng hát sinh viên Bóng đá Bóng chuyền Cầu mây Bóng ném Cầu lông Cờ vua Thích Bình thường Không thích Câu 3: Theo emcác hình thức tổ chức hoạt động sinh viên khu nội trú trường Đại học Tây Bắc tổ chức mức độ nào? STT Hình thức tổ chức hoạt động VN&TDTT Mức độ tổ chức hoạt động Thường Thỉnh Không xuyên thoảng Hoạt động văn nghệ trào mừng ngày lễ lớn trường Giao lưu VN nơi cư trú Giao lưu VN với ban ngành Giao lưu VN với trường Hội diễn khiêu vũ Giao lưu bóng đá KTX Giao lưu bóng chuyền KTX Thi đấu cầu lông KTX Giao lưu bóng đá với đơn vị địa bàn 10 Thi đấu cầu lông với đơn vị địa bàn Câu 4:Em đánh thực trạng tổ chức hoạt động VN TDTT sinh viên đại học Tây Bắc? Mức độ thực STT Đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động 10 Hoạt động VN - TDTT trào mừng ngày lễ lớn Giao lưu VN nơi cư trú Giao lưu VN với ban ngành Giao lưu VN với trường Hội diễn khiêu vũ Giao lưu bóng đá KTX Giao lưu bóng chuyền KTX Thi đấu cầu lông KTX Giao lưu bóng đá với đơn vị địa bàn Thi đấu công lông với đơn vị địa bàn Em cho biết đôi điều thân: Họ, tên:KTX số: Tuổi: Giới tính: Trân trọng cảm ơn! Tốt Bình thường Chưa tốt Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL + GV) Để mang lại kết tốt quản lý hoạt động VN&TDTT sinh viên khu nội trú trường Đại học Tây Bắcxin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến thân số vấn đề sau (Đồng chí điền dấu x vào chỗ trống thể ý kiến phù hợp với thân) Câu 1: Đ/c cho biết mức độ cần thiết giải pháp quản lý hoạt động VN & TDTT sinh viên khu nội trú trường Đại học Tây Bắc đề xuất Mức độ STT Các biện pháp quản lý Rất Cần cần thiết thiết Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giảng viên, sinh viên tầm quan trọng quản lý hoạt động văn nghệ thể dục thể thao việc giáo dục sinh viên trường đại học Thường xuyên tổ chức hoạt động văn nghệ thể dục thể thao cho sinh viên theo tinh thần đổi giáo dục Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch tổ chức hoạt động văn nghệ thể dục thể thao cho sinh viên Không cần thiết Tổng Thứ điểm bậc Nâng cao lực quản lý hoạt động văn nghệ thể dục thể thao cho cán quản lý khu nội trú Tổ chức phối hợp phòng ban chức với ban quản lý khu nội trú việc tổ chức hoạt động văn nghệ thể dục thể thao cho sinh viên khu nội trú Tăng cường sở vật chất phục vụ cho hoạt động văn nghệ thể dục thể thao cho sinh viên Câu 2: Đồng chí cho biết mức độ khả thi giải pháp quản lý hoạt động VN & TDTT sinh viên khu nội trú trường Đại học Tây Bắc đề xuất T STT Các biện pháp quản lý Hiệu trưởng Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giảng viên, sinh viên 1về tầm quan trọng quản lý hoạt động văn nghệ thể dục thể thao việc giáo dục sinh viên trường đại học Thường xuyên tổ chức hoạt động văn nghệ thể dục thể thao cho sinh viên theo tinh thần đổi giáo dục 3Nâng cao lực quản lý hoạt Mức độ Rất khả Khả thi thi Không khả thi Tổng Thứ điểm bậc động văn nghệ thể dục thể thao cho cán quản lý khu nội trú Nâng cao lực quản lý hoạt động văn nghệ thể dục thể thao cho cán quản lý khu nội trú Tổ chức phối hợp phòng ban chức với ban quản lý khu nội trú việc tổ chức hoạt động văn nghệ thể dục thể thao cho sinh viên khu nội trú Tăng cường sở vật chất phục vụ cho hoạt động văn nghệ thể dục thể thao cho sinh viên Xin đồng chí vui lòng cho biết số thông tin thân: Họ tên: Chức vụ: Đơn vị công tác: Xin trân trọng cảm ơn Đồng chí! Giới tính: XÁC NHẬN LUẬN VĂN ĐÃ CHỈNH SỬA THEO GÓP Ý CỦA HỘI ĐỒNG Yêu cầu sửa chỉnh Hội Sửa chỉnh theo kết luận đồng chấm luận văn Thạc sĩ Hội đồng Làm rõ chủ thể quản lý Bổ sung chủ thể quản lý trực tiếp đối phần mở đầu với quản lý hoạt động văn nghệ thể dục thể thao sinh viên Đại học Tây Bắc trang mục 3.2 2.Diễn đạt lại 1.3 Vai trò Thay 1.3 Hoạt động văn nghệ hoạt động VN&TDTT thể dục thể thao ( trang 16) 3.Thống dùng thuật ngữ 3.Đã thay từ giải pháp từ biện pháp biện pháp luận văn (trang 68, 69) 4.Vẽ lại sơ đồ mối liên hệ Đã vẽ lại sơ đồ mối quan hệ 6 biện pháp đề xuất biện pháp đề xuất (trang 80) 5.Hoàn thiện phụ lục Đã bổ sung câu phụ lục 1, câu phụ lục ( phiếu hỏi) Hà nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015 HỌC VIÊN CAO HỌC Cầm Thị Lan Khay CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PGS TS Bùi Minh Hiền TS Nguyễn Thị Tuyết Mai
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN lý HOẠT ĐỘNG văn NGHỆ và THỂ dục THỂ THAO của SINH VIÊN KHU nội TRÚ TRƯỜNG đại học tây bắc , QUẢN lý HOẠT ĐỘNG văn NGHỆ và THỂ dục THỂ THAO của SINH VIÊN KHU nội TRÚ TRƯỜNG đại học tây bắc , QUẢN lý HOẠT ĐỘNG văn NGHỆ và THỂ dục THỂ THAO của SINH VIÊN KHU nội TRÚ TRƯỜNG đại học tây bắc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay