Khảo sát năng lực viết tiếng việt của học sinh người mông một số trường PTDTBT THCS trên địa bàn huyện tam đường lai châu

105 149 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 14:00

B GIO DC V O TO TRNG I HC TY BC TH NGC L NĂNG LựC VIếT TIếNG VIệT CủA HọC SINH NGƯờI MÔNG (TRƯờNG PTDTBT THCS KHUN Há, THCS SùNG PHàI HUYệN TAM ĐƯờNG TỉNH LAI CHÂU ) Chuyờn ngnh: Ngụn ng Vit Nam Mó s: 60.22.01.02 LUN VN THC S KHOA HC NG VN NGI HNG DN KHOA HC : PGS.TS.NGUYN VN HIU SN LA - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu nờu lun l trung thc Nhng kt lun khoa hc ca lun cha tng c cụng b bt kỡ cụng trỡnh no khỏc TC GI LUN VN Th Ngc L LI CM N Lun c hon thnh vi s giỳp nhit tỡnh ca cỏc c quan, bn bố, ng nghip Tỏc gi xin by t lũng bit n chõn thnh nht ti Phũng Giỏo dc huyn Tam ng, cỏc thy cụ giỏo v bn bố ng nghip ó tn tỡnh quan tõm ch bo, cung cp nhiu thụng tin v t liu quý giỏ cho lun vn; Xin cm n s ng h ng viờn giỳp ca Ban giỏm hiu, cỏc phũng ban chc nng ca trng i hc Tõy Bc; c bit em xin by t lũng bit n sõu sc ti PGS.TS Nguyn Vn Hiu, ó tn tỡnh giỳp em hon thnh lun ny; Trong quỏ trỡnh hc v nghiờn cu, bn thõn tỏc gi ó cú nhiu c gng, song lun khụng trỏnh nhng thiu sút Kớnh mong cỏc thy cụ giỏo, cỏc bn bố ng nghip ch dn v gúp ý Mt ln na xin chõn thnh cm n! Lai Chõu, ngy 08 thỏng 12 nm 2015 Tỏc gi Th Ngc L MC LC M U 1 Lý chn ti Mc ớch v nhim v nghiờn cu i tng, phm vi nghiờn cu í ngha lý lun v thc tin ca ti Cỏc phng phỏp nghiờn cu B cc ca lun CHNG 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LI V C S Lí THUYT 1.1 Kho lc cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ó cú 1.1.1 Lun ỏn tin s Kho sỏt li ng phỏp ting Vit ca ngi nc ngoi v nhng liờn quan 1.1.2 Lun ỏn tin s Kho sỏt cỏc li giao thoa ngụn ng húa din ngụn ca ngi Vit hc ting Anh 1.1.3 Lun thc s Li ca ngi Trung Quc hc ting Vit nhỡn t gúc xuyờn húa (xột v khớa cnh t vng) 1.2 Quan nim li lun 1.2.1 Cỏc quan nim khỏc v li 1.2.2 Cỏc quan nim khỏc v phõn tớch li 11 1.3 Cỏc cỏch phõn loi li 16 1.3.1 Cỏch phõn loi li da vo ngun gc 17 1.3.2 Phõn loi li da vo phm vi nh hng ca li vi ngha ca cõu 17 1.3.3 Phõn loi li da vo c im bờn ngoi cú th quan sỏt c 17 1.3.4 Phõn loi li da vo cỏc n v ng phỏp 17 CHNG 2: LI CHNH T TING VIT CA HC SINH NGI MễNG 19 2.1 Dõn tc Mụng v ting Mụng 19 2.2 Tin hnh kho sỏt li chớnh t ca hc sinh Mụng 20 2.2.1 Mc ớch kho sỏt 20 2.2.2 a im v i tng kho sỏt 21 2.2.3 Ni dung v phng phỏp kho sỏt 25 2.3 Kt qu kho sỏt li chớnh t ting Vit ca hc sinh Mụng 25 2.3.1 Kt qu kho sỏt li chớnh t ting Vit ca hc sinh Mụng qua cỏc bi kim tra 25 2.3.2 Kt qu kho sỏt li chớnh t ting Vit ca hc sinh Mụng qua v ghi bi 32 2.3.3 Tng kt cỏc loi li chớnh t ting Vit ca hc sinh Mụng So sỏnh vi li ca hc sinh Vit 39 2.4 i chiu h thng ng õm ting Vit v ting MụngError! Bookmark not de 2.4.1 i chiu h thng iu ting Vit v ting MụngError! Bookmark 2.4.2 i chiu h thng ph õm u ting Vit v ting MụngError! Bookmar 2.5 Nhng gii phỏp khc phc li chớnh t ting Vit ca hc sinh Mụng 56 2.5.1 Gii phỏp v cụng tỏc ging dy ting Vit cho hc sinh Mụng 57 2.5.2 Gii phỏp v luyn ng õm ting Vit cho hc sinh Mụng 59 Tiu kt chng 62 CHNG 3: LI NG PHP TING VIT CA HC SINH MễNG 64 3.1 Li ng phỏp ting Vit ca hc sinh Mụng 64 3.1.1 Tin hnh kho sỏt li ng phỏp ca hc sinh Mụng 64 3.1.2 Kt qu kho sỏt li ng phỏp ting Vit ca hc sinh Mụng 65 3.2 Gii phỏp khc phc li ng phỏp ting Vit ca hc sinh Mụng 83 3.2.1 i vi giỏo viờn dy ting Vit cho hc sinh Mụng 83 3.2.2 i vi hc sinh Mụng 83 Tiu kt chng 86 KT LUN 87 TI LIU THAM KHO 89 DANH MC BNG Bng 2.1 Li chớnh t ca hc sinh lp qua kho sỏt bi kim tra 26 Bng 2.2 Li chớnh t ca hc sinh lp qua kho sỏt bi kim tra 26 Bng 2.3 Li chớnh t ca hc sinh lp qua kho sỏt bi kim tra 27 Bng 2.4 Li chớnh t ca hc sinh lp qua kho sỏt bi kim tra 29 Bng 2.5 Tng s li chớnh t ca hc sinh hai trng qua kho sỏt bi kim tra 29 Bng 2.6 Li chớnh t ting Vit ca hc sinh lp qua kho sỏt v ghi bi 32 Bng 2.7 Li chớnh t ting Vit ca hc sinh lp qua kho sỏt v ghi bi 33 Bng 2.8 Li chớnh t ting Vit ca hc sinh lp qua kho sỏt v ghi bi 35 Bng 2.9 Li chớnh t ting Vit ca hc sinh lp qua kho sỏt v ghi bi 36 Bng 2.10 Tng s li chớnh t ting Vit ca hc sinh hai trng qua kho sỏt v ghi bi 37 Bng 2.11 Tng kt li chớnh t ting Vit ca hc sinh hai trng 41 Bng 2.12 i chiu h thng iu ting Vit v ting Mụng 50 Bng 3.1 Thng kờ s lng li tha loi t ca hc sinh Mụng hai trng 65 Bng 3.2 Thng kờ s lng li dựng thiu loi t ca hc sinh Mụng hai trng 70 Bng 3.3 Thng kờ s lng li dựng tha loi t ca hc sinh Mụng hai trng 73 Bng 3.4 Thng kờ cỏc li loi t ca hc sinh Mụng hai trng 81 DANH MC BIU Biu 2.1 Li chớnh t ting Vit ca cỏc hc sinh Mụng qua bi kim tra ca c hai trng 30 Biu 2.2 S lng li chớnh t ting Vit ca mi lp qua kho sỏt 36 Biu 2.3 T l cỏc loi li chớnh t ting Vit ca hc sinh Mụng 39 Biu 2.4 Tng s cỏc loi li chớnh t ting Vit ca hc sinh hai trng 39 M U Lý chn ti 1.1 Trong cụng cuc phỏt trin kinh t -Xó hi, quc phũng v an ninh ca nc ta, vựng cao phớa Bc- ni c trỳ ca 30 dõn tc thiu s l a bn cú v trớ ht sc quan trng õy vựng cú nỳi non him tr, giao thụng i li khú khn, khớ hu khc nghit, kinh t, húa, giỏo dc chm phỏt trin Trc õy hon cnh xó hi, tựy thuc iu kin a hỡnh, dõn tc Mụng thng sng qun t thnh tng thụn bn t vi ba núc nh n vi chc núc nh, ngi Mụng ớt cú iu kin i hc, nht l gỏi ly chng rt sm v khụng c i hc Hin nhu cu hc ting Vit ngy cng tng Do ú, vic nghiờn cu li ca hc sinh ngi Mụng hc ting Vit cng tr nờn cp thit giỳp hc sinh cú th nhn thc c li ca mỡnh quỏ trỡnh hc ting Vit Cú khỏ nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v li ca hc sinh hc ting vit, cỏc cụng trỡnh ny ó a nhng bc gii quyt vic phỏt hin, x lớ v khc phc li ng thi cú úng gúp ỏng k giỳp cho ngi hc, ngi dy cú nhng bc tin quỏ trỡnh dy v hc ting Vit 2.1 Qua thc t ging dy nhiu nm trng cú nhiu hc sinh Mụng, tụi nhn thy rng, hc sinh Mụng hc Ting Vit gp rt nhiu khú khn, c bit khớa cnh phỏt õm, vit ỳng chớnh t Cú th núi rng, dy hc sinh Mụng phỏt õm ỳng hay vit ỳng chớnh t ting Vit ang l mt nhng tr ngi rt ỏng lu ý Lai Chõu l mt tnh thuc nỳi phớa Bc kinh t cũn gp nhiu khú khn vy ng bo ngi Mụng hiu bit cũn hn ch, ớt cú iu kin i hc Hin Lai Chõu c ng nh nc quan tõm, i sng b cú phn c nõng cao hn nhu cu i hc c n trng n lp ca cỏc em ngi Mụng ngy mt tng Hn na, v lõu di, nh chỳng ta ó bit, cụng tỏc giỏo dc nỳi, vic dy ting vit cho em dõn tc ớt ngi cú mt v trớ ht sc quan trng Cụng vic ny khụng nhng gúp phn nõng cao mt bng dõn trớ, m cũn gúp phn tht cht tỡnh on kt dõn tc, gi vng an ninh chớnh tr v bo v vng chc vựng biờn cng ca t quc Trc tỡnh hỡnh thc t trờn, tụi thc hin ti Kho sỏt nng lc vit ting Vit ca hc sinh ngi Mụng mt s trng PTDTBT THCS trờn a bn huyn Tam ng - Lai Chõu nhm úng gúp ớt nhiu vo quỏ trỡnh hc v dy ting vit cho hc sinh ngi Mụng cỏc trng cú em ngi Mụng hc Mc ớch v nhim v nghiờn cu 2.1 Mc ớch nghiờn cu Lun hng n hai mc ớch nghiờn cu chớnh l: - Tỡm hiu thc trng li vit ting Vit ca hc sinh ngi Mụng - Tin hnh tỡm hiu, phỏt hin, v phõn tớch ỏnh giỏ nhng nhõn t nh hng thc trng ú 2.2 Nhim v nghiờn cu - Xõy dng c s lớ lun cho nghiờn cu - Kho sỏt thc trng li s dng ting Vit ca hc sinh ngi Mụng - Phỏt hin cỏc nhõn t nh hng n quỏ trỡnh vit ting Vit ca hc sinh ngi Mụng v xut phng hng khc phc i tng, phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu: - Nng lc vit ting Vit ca hc sinh ngi Mụng ang hc trng PTDT BT THCS Khun Hỏ v trng PTTHCS Sựng Phi, huyn Tam ng -Tnh Lai Chõu 3.2 Phm vi nghiờn cu - Li quỏ trỡnh hc ting vit cú th bt gp bt kỡ phng din no: t vng, ng õm, ng phỏp, phong cỏch Tuy nhiờn, ti ny chỳng tụi ch dng li vic i sõu kho sỏt cỏc loi li chớnh t ca cỏc em hc sinh ngi Mụng vit ting Vit í ngha lý lun v thc tin ca ti - Cú th núi õy l cụng trỡnh nghiờn cu u tiờn kho sỏt li chớnh t ca hc sinh ngi Mụng hc ting Vit - úng gúp ln nht ca lun giỳp cho hc sinh ngi Mụng núi riờng hay cỏc dõn tc khỏc núi chung quỏ trỡnh hc ting Vit cú th phỏt hin v t sa li trờn c s nhng li ph bin cng nh nhng li c trng ca ngi Mụng - Cỏc kt qu thu c thụng qua vic phõn tớch li úng gúp mt phn vo cụng trỡnh nghiờn cu li, giỳp cỏc nh nghiờn cu bit c ngi Mụng hc ting Vit nh th no, s dng nhng chin lc no dy hc cho hc sinh ngi Mụng - Vic phõn tớch li s giỳp cho giỏo viờn dy ting Vit rt nhiu Thụng qua vic phõn tớch li, ngi giỏo viờn bit trỡnh ca hc sinh lp bit ngi hc cn phi hc cỏi gỡ.iu ny liờn quan n vic biờn son chng trỡnh hc, giỏo ỏn ging dy.ng thi vic kho sỏt li cng nh cỏc nhõn t nh hng i vi vic hc ting vit ca hc sinh ngi Mụng giỳp ngi giỏo viờn thy c cỏc nhõn t nh hng vic mc li nh mụi trng, ng c ca ngi hc, thi gian hc. t ú giỏo viờn cú th giỳp hc sinh x lớ li v vt qua nhng khú khn quỏ trỡnh hc ting Vit - i ngi hc c bit l hc sinh hc ting Vit núi chung v hc sinh ngi Mụng hc ting Vit núi riờng, vic phõn tớch li giỳp cho hc sinh nhn li sai ca mỡnh v s dn sa cha t kt qu tt hn vic hc ting Vit Nh vy nhng kt qu nghiờn cu li s cú ý ngha i vi c ngi dy, ngi hc v ngi biờn son sỏch giỏo khoa Cỏc phng phỏp nghiờn cu Lun s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu c bn sau: 5.1 Phng phỏp iu tra xó hi ngụn ng hc cú c ti liu thng kờ, phõn tớch, chỳng tụi s dng phng phỏp iu tra xó hi ngụn ng hc trờn thc a Bng phng phỏp ny, chỳng tụi s dng cỏc th phỏp: chn mu kho sỏt v phõn tớch, kt hp vic quan sỏt, tip cn, m thoi, phng sõu Quan sỏt khoa hc l phng phỏp tri giỏc i tng mt cỏch cú h thng nhm thu thp thụng tin v i tng Tip cn, quan sỏt tng th, m thoi, phng vn, theo dừi nhng mt biu hin quỏ trỡnh hc ca hc sinh, giỏo viờn (GV) trng PTDTBT THCS Khun Hỏ, huyn Tam ng -Tnh Lai Chõu v trng PTTHCS Sựng Phi, huyn Tam ng - Tnh Lai Chõu, tỡm hiu li vit ting Vit ca cỏc em Trờn c s cỏc li ú m phỏt hin cỏc nhõn Mụng bờn cnh vic nh hng ca h thng t loi ting m thỡ cũn xut phỏt t chớnh vic hiu bit v ting Vit ca hc sinh Cng vi ú, thúi quen s dng ting Vit mt cỏch d dói, thiu cõn nhc cú l cng l mt nguyờn nhõn ca Do ú, khc phc nhng li v ng phỏp ting Vit hc sinh Mụng cng cn thc hin cỏc bin phỏp tng t nh i vi vic luyn ng õm ting Vit Th nht, hc sinh Mụng cn phi trau di thờm v t ting Vit Vn t c tớch ly l c s quan trng vic nõng cao kh nng ngụn ng Vic nõng cao v t ting Vit cú th c thc hin thụng qua vic c cỏc bi vn, sỏch bỏo, chớ, hc cỏc t vng t t in ting Vit theo tng ch , ni dung khỏc Th hai, vic tớch ly t phong phỳ thụi thỡ cha trỡnh by tt mt bn m cũn ũi hi kh nng t chn kt hp t ng mt cỏch hp lớ, chớnh xỏc ng thi phi rốn luyn v xõy dng mt k nng thnh tho Mun xõy dng k nng ny, hc sinh cn phi nm rừ cỏch s dng t, ý ngha ca t tng cnh khỏc õy l mt k nng rt quan trng nhng cng rt khú bi vỡ t vng ting Vit rt phong phỳ, ng thi cng rt phc cỏch s dng Vi cỏc t khú hoc mi hc hc sinh cn s dng nhiu ng cnh, dựng nhiu hiu v ghi nh lõu Nu s dng t ting Vit, nu gp khú khn hay khụng hiu hc sinh cn phi hi giỏo viờn cú th nm rừ hn v tớnh cht, c im, ý ngha ca t ú Khi mc phi li sai cn ghi nh cỏc li ú v cho mỡnh thúi quen sa li Vic ghi nh li v sa li s giỳp ớch rt nhiu cho hc sinh quỏ trỡnh hc ting Vit Th ba, hc sinh cn tng cng luyn tp, thc hnh thng xuyờn cỏc bi v ng phỏp ting Vit Vớ d nh hc sinh nờn lm cỏc loi bi sau: Bi in t, tỡm t v la chn t thớch hp t vo ng cnh ú cho ỳng ngha, dng bi ny nhm rốn k nng kt hp t ca hc sinh Bi thay th t: Dng bi ny s luyn thúi quen dựng t chớnh xỏc cho hc sinh Vic thay th t ỳng em li cho hc sinh s chỳ ý n sc thỏi ng ngha Ngoi ra, dng bi ny giỳp cho hc sinh phỏt hin v sa li nhng li dựng t sai v mt ng ngha 84 Bi cha li sai: Bi ny rt hu ớch giỳp hc sinh ghi nh c nhng li sai, hiu c vỡ sai, t ú giỳp hc sinh trỏnh c nhng li ú Bi dựng t t cõu: Bi ny s to cho hc sinh huy ng t ng ca mỡnh din t ý ngha mt cõu trn theo ch nht nh Th t, mt nhng bin phỏp quan trng l hc sinh cn thc hin giao tip nhiu bng ting Vit Vic giao tip nhiu nhng hon cnh c th s giỳp hc sinh hiu hn v cỏch s dng, ý ngha ca t ú, v dn to nờn thúi quen s dng cỏc t ú 85 Tiu kt chng Qua kho sỏt li ng phỏp ting Vit ca hc sinh Mụng tỏc gi rỳt mt s im sau: - Ng phỏp l quy tc ch yu cu trỳc ngụn ng Cỏc n v ng phỏp bao gm: hỡnh v, t, cm t, v cõu Trờn c s cỏc n v ng phỏp, cú th chia li ng phỏp núi chung thnh loi li chớnh l: Li loi t, li cõu, v li on Hin tng dựng t sai cũn xy khỏ ph bin khụng ch vi cỏc hc sinh nc ngoi, hc sinh cỏc dõn tc thiu s, m c vi chớnh hc sinh ngi Vit Trong lun vn, li ng phỏp ca hc sinh Mụng hc ting Vit c xỏc nh l cỏch s dng sai nhng n v ng phỏp, c th l v loi t ting Vit - Kt qu kho sỏt cho thy, s li m hc sinh hai trng mc phi l 698 li, c th trng Khun Hỏ mc phi l 336 li, chim 48.14%, cũn s li m hc sinh trng Sựng Phi mc phi l 362 li Trong ú s li hc sinh lp mc phi l nhiu nht, lp mc phi ớt nht Trong cỏc loi li hc sinh hai trng mc phi thỡ li sai loi t chim s lng v t l nhiu nht, vi 352 li; th hai l li dựng tha loi t vi 234 li; v chim s lng thp nht l li dựng thiu loi t vi 112 li - Nguyờn nhõn dn n vic hc sinh Mụng cng nh hc sinh Vit hay mc phi li dựng loi t ting Vit ú l cỏc em cha hiu rừ v quy tc, cỏch s dng cỏc t, tõm lý d dói vic s dng ting Vit Riờng i vi hc sinh Mụng cũn xut phi t nh hng ca s giao thoa gia h thng ng phỏp ting Vit v ting Mụng T thc trng mc li s dng t ting Vit ca hc sinh Mụng, tỏc gi xut mt s gii phỏp khc phc nhng li ú, cng nh nõng cao nng lc ng phỏp ting Vit ca hc sinh Mụng 86 KT LUN (1) Cú th núi õy l cụng trỡnh nghiờn cu u tiờn kho sỏt li ca hc sinh ngi Mụng hc ting Vit trờn c hai bỡnh din li chớnh t v li ng phỏp Trong quỏ trỡnh nghiờn cu v li, lun ó trỡnh by cỏc quan im v li, phõn loi cng nh cỏch nhn din li õy l c s tin hnh kho sỏt cỏc li v ng õm cng nh li ng phỏp ca hc sinh Mụng lun (2) Xột v li ng õm ting Vit ca hc sinh Mụng Ng õm v ch vit cú mi quan h cht ch vi nhau, thụng qua ch vit cú th phn ỏnh c mt phn tỡnh trng ng õm ca ngi vit Lun ó tin hnh kho sỏt, nghiờn cu v li chớnh t ca hc sinh nh hng t vic phỏt õm, ú kho sỏt ba loi li l: Li iu, li ph õm u v li phn Hc sinh Mụng cũn mc phi nhiu li chớnh t ting Vit, qua kho sỏt tng kt c 1321 li Trong ú s li chớnh t ca hc sinh trng Sựng Phi l 676 li nhiu hn so vi trng Khun Hỏ l 645 li S lng li chớnh t t 6,7, n cú xu hng gim, ng ngha nng lc vit ting Vit c tng lờn Trong cỏc li chớnh t hc sinh hai trng mc nhiu nht l li phn vn, sau ú n li ph õm u v iu ting Vit (3) Xột v li ng phỏp ting Vit ca hc sinh Mụng Trong lun vn, li ng phỏp ca hc sinh Mụng hc ting Vit c xỏc nh l cỏch s dng sai nhng n v ng phỏp, c th l v loi t ting Vit Kt qu kho sỏt cho thy, s li m hc sinh hai trng mc phi l 698 li, c th trng Khun Hỏ mc phi l 336 li, cũn s li m hc sinh trng Sựng Phi mc phi l 362 li Trong ú s li hc sinh lp mc phi l nhiu nht, lp mc phi ớt nht Trong cỏc loi li hc sinh hai trng mc phi thỡ li sai loi t chim s lng v t l nhiu nht; th hai l li dựng tha loi t; v chim s lng thp nht l li dựng thiu loi t (4) Cú nguyờn nhõn dn n li ting Vit ca hc sinh Mụng: Th nht l li t ng ớch, tc l li bn thõn hc sinh Mụng cha hiu rừ v c im, quy tc cỏch phỏt õm, cỏch s dng t ting Vit; Th hai l li giao thoa, tc 87 l s nh hng ca s giao thoa gia ngụn ng ting Vit l ngụn ng th hai vi ngụn ng th nht (ting m ) l ting Mụng (5) Lun ó ch mt s nguyờn nhõn dn n vic mc li s dng ting Vit ca hc sinh Mụng ng thi trờn c s ú a mt s bin phỏp i vi cỏc giỏo viờn dy ting Vit cng nh i vi cỏc hc sinh Mụng giỳp cỏc em cú th ci thin v tng trỡnh , kh nng s dng ting Vit hn na 88 TI LIU THAM KHO Ti liu ting Vit Nguyn Vn Tu (1960), Khỏi lun ngụn ng hc, Nxb Giỏo dc, H Ni, tr.196 Hu Chõu (1962), Giỏo trỡnh Vit ng, Tp 2, Nxb Giỏo dc, H Ni, tr.20 Nguyn Kim Thn (1963), Nghiờn cu v ng phỏp ting Vit, Tp 1, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni Nguyn Vn Tu (1968), T vng hc ting Vit hin i, Nxb Giỏo dc, H Ni, tr.31 Hng Dõn (1970), Bc u tỡm hiu t h ting Vit, Tp Ngụn ng, s (1), tr.66 68 Saussure F de (1973), Giỏo trỡnh ngụn ng hc i cng, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni Nguyn Vn Lai (1974), Cỏc li phỏt õm iu ting Vit ca sinh viờn nc ngoi, Tp Ngụn ng, s (4), tr 64 70 V Bỏ Hựng (1978), V mt vi c im ca h thng õm iu ting Vit, Bỏo cỏo khoa hc Hi ngh khoa hc, Vin ngụn ng hc Lu Võn Lng (1982), Vn dy ting Vit cho hc sinh cỏc dõn tc thiu s, K yu Hi ngh khoa hc v Vn dy ting Vit cho hc sinh cỏc dõn tc thiu s, B Giỏo dc 10 U Ban Khoa hc xó hi Vit Nam (1983), Ng phỏp ting Vit, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni, tr.68 11 inh Vn c (1986), Ng phỏp ting Vit t loi, NXB i hc v trung hc chuyờn nghip 12 Nguyn Hu Honh (1986), Hin tng a ngha ngi Mụng, Tp Ngụn ng v i sng, s (6), tr 15 16 13 Nguyn Vn Li (1988), Hin tng giao thoa ng õm õm v hc iu kin song ng Mụng Vit, Ting Vit v cỏc ngụn ng ụng Nam , Nxb Khoa hc xó hi, H Ni, tr 123 127 89 14 Hong Th Chõu (1989), Ting Vit trờn cỏc t nc, phng ng hc, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 15 Nguyn Vn Chin (1992), Ngụn ng hc i chiu v i chiu cỏc ngụn ng ụng Nam , NXB Vin KHXHNV, Vin ụng Nam , H Ni 16 Nguyn Vn Khang (1993), T thc t ging dy ting Vit mt vựng dõn tc khụng cú ch vit, gúp thờm mt cỏi nhỡn v dy-hc ting Vit cho hc sinh vựng dõn tc ớt ngi, Tp Nhng chớnh sỏch ngụn ng Vit Nam, tr 178-189 17 C Hũa Vn, Hong Nam (1994), Dõn tc Mụng Vit Nam, Nxb Vn húa dõn tc, H Ni 18 Nguyn Nh í (ch biờn) (1996), T in gii thớch thut ng ngụn ng hc, Nxb Giỏo dc, H Ni, tr.123 19 Nguyn Kim Thn (1997), ng t ting Vit, Nxb Khoa hc xó hi 20 Nguyn Kim Thn (1997), Ng phỏp ting Vit, Nxb giỏo dc 21 Nguyn Hu Honh (1997), Tỡnh hỡnh s dng ngụn ng ca ngi Mụng, Tp Ngụn ng, s (1), tr 53 61) 22 H Quang Nng (1997), Vn hc ting Vit v dy ting Vit cho hc sinh dõn tc bc tiu hc, Bỏo cỏo khoa hc, Hi tho khoa hc Nghiờn cu so sỏnh i chiu cỏc ngụn ng, HKHXH&NV, HQGHN, tr 69 70 23 Hong Phờ (1998), T in ting Vit, Nh xut bn Khoa hc xó hi 24 Trn Th Kim Thun (ch biờn), Phan Thanh, Nguyn Ngc Húa (1998), Ting Mụng, quyn 1, Sỏch giỏo viờn, Nxb Giỏo dc 25 Nguyn Th Phng Trang (1998), H thng cỏi ting Vit s phỏt trin v hot ng chc nng ca chỳng, Lun ỏn tin s khoa hc ng vn, HKHXH&NV, HQGHN 26 Phan Xuõn Thnh (1999), T in Vit Mụng, Nxb Giỏo dc H Ni 27 Trn Th Thỡn (1999), Vn dy hc ting Vit i vi hc sinh cỏc dõn tc ớt ngi (di gúc ng õm), Tp Ngụn ng, s (9), tr 69 73 28 Hunh Cụng Tớn, Tp bi ging mụn c s ngụn ng hc 90 29 Trn Trớ Dừi (1999), Nghiờn cu cỏc dõn tc thiu s Vit Nam, Nxb i hc quc gia H Ni 30 Kasevich, Trn Ngc Thờm (ch biờn v hiu ớnh) (1999), Nhng yu t c s ca ngụn ng hc i cng, NXB giỏo dc 31 Nguyn Vn Khang (1999), Ngụn ng hc xó hi nhng c bn, NXB Khoa hc xó hi 32 Hu t, Trn Trớ Dừi, Thanh Lan (2000), C s ting Vit, NXB Vn húathụng tin 33 Bựi Mnh Hựng (2000), V mt s c trng ng ngha ng phỏp ca nhng v cỏc, Tp ngụn ng, s (3), tr 16- 26 34 Nguyn ng Bỡnh (2001), Mt s quan nim khỏc v li quỏ trỡnh dy v hc ting nc ngoi, Tp Ngụn ng, s (4), tr 71- 76 35 Nguyn Thin Nam (2001), Kho sỏt li ng phỏp ting Vit ca ngi nc ngoi v nhng liờn quan, Lun ỏn tin s ng 36 Nguyn ng Bỡnh (2002), Th xut mt cỏch phõn loi li ca ngi hc ngoi ng nhỡn t gúc dng hc giao thoa ngụn ng húa, Tp Ngụn ng, s (9), tr 59 - 71 37 Mai Ngc Ch, V c Ngiu, Hong Trng Phin (2002), C s ngụn ng hc ting Vit, NXB Giỏo dc 38 Hong Phờ (2003), Chớnh t ting Vit, Nxb Nng v Trung tõm T in hc, H Ni Nng, trang IVIX 39 Nguyn ng Bỡnh (2003), Kho sỏt li giao thoa ngụn ng húa din ngụn ca ngi Vit hc ting Anh, Lun ỏn tin s 40 Hong Phờ (2003), T in ting Vit, NXB Nng 41 Nguyn Ti Cn Mt s chng tớch v ngụn ng, t v húa, 2003, tr283- 386 42 Lờ Xo Bỡnh (2004), Li ca ngi Trung Quc hc ting Vit nhỡn t gúc xuyờn húa (xột v khớa cnh t vng), Lun ỏn thc s ng 43 Cao Xuõn Ho (2004), My ng õm, ng ngha, NXB giỏo dc, tr 232- 347 91 44 Cao Xuõn Ho (2004), Ting Vit s tho ng phỏp chc nng, NXB giỏo dc, tr 232-341 45 Lờ Quang Thiờm (2004), Nghiờn cu i chiu cỏc ngụn ng, Nxb i hc Quc gia H Ni 46 Hong Th Hng (2004), Miờu t õm tit ting Mụng , Lun thc s chuyờn ngnh ngụn ng hc 47 Nguyn Vn Hiu (2004), Ng v t ting Mụng (cú v t hnh ng v v t trng thỏi lm trung tõm, Lun ỏn tin s ng vn, i hc KHXH&NV, HQGHN 48 Dip Quang Ban (2005), Giỏo trỡnh ng phỏp ting Vit, NXB Giỏo dc 49 Phan Trn Cụng (2006), Phng phỏp dy phỏt õm cho ngi bt u hc ting Vit t lý thuyt n thc tin dy ting, K yu hi tho Vit Nam hc v ting Vit, Nxb i hc Quc gia, H Ni 50 Ngụ Phng Anh (2007), Bc u kho sỏt li ca sinh viờn Trung Quc hc ting Vit, Khúa lun ting Vit, chuyờn ngnh ngụn ng, HKHXH&NV, HQGHN 51 on Thin Thut (2007), Ng õm ting Vit, Nxb i hc Quc gia H Ni, H Ni 52 Lõm Th Hũa (2009), Li chớnh t ca hc sinh tiu hc huyn Hi Hu Nam nh, Lun thc s ngụn ng hc, i hc S phm, Thỏi Nguyờn 53 Nguyn Ti Cn, Ng phỏp ting Vit, NXB i hc Quc gia H Ni, 199, tr117- 321 54 S liu thng kờ kt qu hc ca trng Khun Hỏ nm hc 2014 2015 55 S liu thng kờ kt qu h ca trng Sựng Phi nm hc 2014 2015 92 Ti liu nc ngoi 56 Reed, Robert Lado and Yao Shen, David W.(1848), "The Importance of the Native Language in Foreign", Language Learning, No (1), pp 17 - 23 57 Y R Chao (1932), "A Preliminary Study of English Intonation (with American Variants) and Its Chinese Equivalents", Bulletin of the Institute of History and Philology, pp 105 156 58 Robert Lado (1957), Linguistics Across Cultures, University of Michigan Press, 141p 59 Corder, S.P (1967), The significance of Learners errors, IRAL, pp 161 169 60 Corder, S.P (1967), The significance of learner errors, International Review of Applied Linguistics (5), pp 161-169 61 Jakobovits, L.A (1967), Second Language Learing and Transfer Theory; a Theoretical Assessment, Language Learing (19)pp 55 86 62 Cook, V (1969), The Analogy Between First and Second Language Learing, IRAL (7), pp 207 -16 63 Selinker L (1969), Language Transfer, General Linguistics (9), pp 67 92 64 Strevens, P (1969), Tow ways of looking at Error Analysis, ERIC: 037714 65 Thomson, Laurence C (1985), A Vietnamese Refference Grammar, In Stephen O Harrow (ed), Mon Khmer Studies XIII XIV, University of Hawaii Press 66 Richards J (1970), Error Analysis, Perspective on Second Language Acquisition, London, Longman 67 Richards J (1971), A non Contrastive Approachto Error Analysis, English Language Teaching, No (25), pp 204 219 68 Corder, S.P (1973), Introducing Applied Linguistics, Penguin 69 Corder, S.P (1974), Error Analysis, in J Allen and S Corder (des), The Edinburgh Course in Applied Linguistics, vol.3, pp 152-170 70 Burt, M.K (1975), Erro Analysis in the Adult EFL Classroom, TESOL Quarterly (9) 93 71 Corder, S.P (1981), Error Analysis Interdisciplinary, OUP 72 James C (1983), Contrastive Analysis, Longman: London and New York 73 Nancy Lee (1990), Notions of error and appropriate corrective treatment, Honkong paper in linguistics and language teaching, No (13) 74 ELLIS, R (1992), Second language adquisition and language pedagogy, Clevedon: Multilingual Matters 75 H Douglas Brown (2000), Principles of languague learning and Teaching, Longman 76 Hoang Tue, Hoang Minh, Remarks on the phonological structure of Vietnamese studies, No (40), p.65 75 94 PH LC Ph lc Bng 1.1 Thng kờ cỏc loi li chớnh t nh hng t ng õm ca hc sinh H.Mụng qua kho sỏt trng Khun Hỏ v Sựng Phi Trng Khun Hỏ Sựng Phi Tng s li ca hai trng 172 184 356 Thanh ngang 15 Thanh huyn 18 14 32 Thanh sc 15 21 46 Thanh hi 47 47 94 Thanh ngó 58 62 110 Thanh nng 28 31 59 Li ph õm u 229 236 465 /d- l/ (l ) 14 13 27 /c - / (ch tr) 15 18 33 37 36 73 51 50 101 34 40 74 25 25 50 17 18 35 36 36 72 Li phn 244 256 500 Nguyờn õm n 27 35 62 Nguyờn õm ụi 96 99 195 Ph õm cui 121 122 243 Tng 645 676 1321 Cỏc loi li Li iu /b v/ (b v) /K / (c k kh) // (g gh) / - s/ (s x) // (ng ngh) /z - / (gi d r) Bng 1.2 Thng kờ cỏc li v loi t ca hc sinh H.Mụng qua kho sỏt trng Khun Hỏ v Sựng Phi TT Loi li Li tha loi t a 44 54 98 Tha t cỏi 12 20 Tha t Tha t s, vic, 18 23 41 Tha quỏn ng nhng, cỏc 14 17 31 54 60 114 Tha t thỡ, l 34 31 65 Tha t rt 11 14 25 Tha t ó, ang, s 15 24 c 13 22 Tha t trong, v 13 22 Li thiu loi t 52 60 112 a 42 40 82 Thiu loi t núi chung 15 12 27 Thiu loi t sau s t 18 20 38 Thiu quỏn t nhng, cỏc 17 15 23 Thiu ó, ang, s 15 23 c Thiu gii t Li dựng sai loi t 173 179 352 a Li thuc danh ng 38 32 70 T ng trc danh t tru tng 24 32 56 b b Li thuc danh ng S lng li (n) Trng Trng Tng hai Khun Hỏ Sựng Phi trng 111 123 234 Li thuc ng ng Thuc gii t Li thuc danh ng Li thuc ng ng Li thuc gii t Nhm gia cỏc t nhng, cỏc 14 18 21 39 Nhm gia cỏc t u, cựng Li dựng t rt l, quỏ l 12 9 18 118 125 243 18 24 42 46 49 95 21 16 37 25 33 58 b Li thuc ng ng Nhm gia cỏc t ó, ang, sp, s c Li sai t loi - Li ln ln danh t, ng t, tớnh t - Li dựng danh t khụng phự hp Li dựng danh t ch ngi núi chung Li dựng t Hỏn Vit - Li dựng i t nhõn xng 22 25 47 - Li dựng ng t 13 11 24 Li dựng t cht, hy sinh Li dựng t i, n 15 19 16 35 336 362 698 Tng Li dựng tớnh t [...]... Mông - Trường THCS Sùng Phài là một trường ở xa trung tâm Trường nằm trong địa bàn xã trường nằm trong địa bàn chủ yếu là người Mông sinh sống, đặc điểm của trường chủ yếu học sinh người Mông học tập tại trường Từ đặc điểm của cả hai trường đa số là học sinh người Mông học tập và các em ở tập trung, chính là điều kiện thuận lợi giúp tôi tìm hiểu rõ hơn năng lực viết tiếng Việt của học sinh người Mông. .. đang học cả hai trường đó là: 24 + Trường PTDT BT THCS Khun Há, huyện Tam Đường -Tỉnh Lai Châu + Trường PTTHCS Sùng Phài, huyện Tam Đường - Tỉnh Lai Châu - Đối tượng khảo sát: Đối tượng khảo sát là các em học sinh các khối lớp 6, 7, 8, 9 thuộc 2 trường PTDT BT THCS Khun Há, huyện Tam Đường -Tỉnh Lai Châu; Và trường PTTHCS Sùng Phài, huyện Tam Đường - Tỉnh Lai Châu 2.2.3 Nội dung và phương pháp khảo sát. .. vở ghi của học sinh tác giả sẽ tổng kết lại số lượng từng loại lỗi, số lượng, tỷ lệ lỗi mắc phải ở mỗi khối, và mỗi trường Từ đó đưa ra kết luận về năng lực viết tiếng Việt của học sinh Mông 2.3 Kết quả khảo sát lỗi chính tả tiếng Việt của học sinh Mông 2.3.1 Kết quả khảo sát lỗi chính tả tiếng Việt của học sinh Mông qua các bài kiểm tra  Kết quả khảo sát: Qua khảo sát các bài kiểm tra của học sinh. .. vì học sinh thân yêu Để phục vụ cho việc nghiên cứu luận văn, người viết đã tiến hành khảo sát tại 2 trường học của người Mông đang theo học thuộc huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu - Để có cái nhìn toàn cảnh về thực trạng sử dụng và giáo dục ngôn ngữ của học sinh người Mông trên địa bàn khảo sát, đối tượng được lựa chọn khảo sát là những trường PTDT BT THCS Khun Há; Trường PTTHCS Sùng Phài, huyện Tam Đường. .. âm của tiếng Mông - Rút ra được các nhân tố, những ảnh hưởng của hệ thống ngữ âm tiếng Mông đến lỗi chính tả tiếng Việt của học sinh người Mông - Tìm ra những biện pháp khắc phục lỗi chính tả cũng như lỗi ngữ âm tiếng Việt của học sinh người Mông 20 2.2.2 Địa điểm và đối tượng khảo sát 2.2.2.1 Địa điểm khảo sát Tam Đường là một huyện vùng cao nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Lai Châu, phía Bắc giáp huyện. .. Tiến hành khảo sát lỗi chính tả của học sinh Mông 2.2.1 Mục đích khảo sát Để đánh giá khách quan về lỗi chính tả tiếng Việt của học sinh người Mông, người viết đã tiến hành khảo sát nhằm mục đích sau: - Tìm hiểu thực trạng lỗi chính tả tiếng Việt của học sinh người Mông do ảnh hưởng của cách phát âm tiếng Việt - So sánh đối chiếu để tìm ra sự tương đồng và khác biệt giữa hệ ngữ âm của tiếng Việt và hệ... Tỉnh Lai Châu Vì cả hai trường đa số các em học tại đây 100% đều là dân tộc Mông 2.2.2.2 Đối tượng khảo sát - Cụ thể hai trường tôi khảo sát gồm có trường PTDT BT THCS Khun Há; Trường PTTHCS Sùng Phài, huyện Tam Đường - Tỉnh Lai Châu - Trường PTDT BT THCS Khun Há; là trường thuộc xã Khun Há, trực thuộc huyện Tam Đường, trường thuộc vùng sâu vùng xa 100% các em học bán trú tại trường đều là dân tộc Mông. .. mối quan hệ giữa người viết với đối tượng khảo sát Nhờ đó, giúp cho người khảo sát tiếp cận học sinh một cách dễ dàng hơn trong việc tiến hành khảo sát Bên cạnh đó, người khảo sát tìm hiểu thêm về văn hóa, phong tục tập quán của học sinh người Mông, đồng thời biết thêm sinh hoạt cách sống của học sinh người Mông c Phương pháp sử dụng bảng hỏi: + Phần nhân thân: ngắn gọn, đưa ra một số thông tin cần... tả tiếng Việt của học sinh người MÔNG Chƣơng 3: Lỗi ngữ pháp tiếng Việt của học sinh MÔNG 5 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LỖI VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Khảo lƣợc các công trình nghiên cứu đã có Trên thực tế cũng đã có khá nhiều các công trình liên quan đến lỗi trong quá trình học ngôn ngữ thứ hai Đây sẽ là những hướng đi gợi mở cho chúng tôi khi khảo sát năng lực viết tiếng Việt của học sinh người. .. ngữ văn của học sinh Trường PTDTBT THCS Khun Há, huyện Tam Đường - Tỉnh Lai Châu Trường PT THCS Sùng Phài, huyện Tam Đường - Tỉnh Lai Châu b Cách thu thập: - Người viết gặp khó khăn trong việc thu thập dữ liệu do khoảng cách địa lí vì trường nằm ở vùng huyện và xã vì thế có sự hạn chế trong việc tiếp xúc với học sinh, các em đều là dân tộc thiểu số ngoài tiếng mẹ đẻ tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai -
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát năng lực viết tiếng việt của học sinh người mông một số trường PTDTBT THCS trên địa bàn huyện tam đường lai châu , Khảo sát năng lực viết tiếng việt của học sinh người mông một số trường PTDTBT THCS trên địa bàn huyện tam đường lai châu , Khảo sát năng lực viết tiếng việt của học sinh người mông một số trường PTDTBT THCS trên địa bàn huyện tam đường lai châu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay