Tính lịch sự của lời đề nghị và hồi đáp lời đề nghị trong một số tác phẩm văn học việt nam hiện đại

101 178 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 14:00

q B GIO DC V TO O TRNG I HC TY BC ON VN T TíNH LịCH Sự CủA LờI Đề NGHị Và HồI ĐáP LờI Đề NGHị TRONG MộT Số TáC PHẩM VĂN HọC VIệT NAM HIệN ĐạI Chuyờn ngnh: Ngụn ng Vit Nam Mó s: 60.22.01.02 LUN VN THC S KHOA HC NG VN Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS ng Th Ho Tõm TS V Tin Dng SN LA - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, kt qu nờu lun l trung thc v cha tng c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Tỏc gi on Vn t Lời cảm ơn Vi lũng bit n sõu sc, em xin chõn thnh cm n PGS.TS ng Th Ho Tõm, TS V Tin Dng ó tn tỡnh hng dn v to nhng iu kin tt nht giỳp em quỏ trỡnh nghiờn cu hon thnh lun ny Em xin chõn thnh cm n cỏc thy cụ phn bin ó c v cú nhng nhn xột quý bỏu cho bn lun Em cng xin by t lũng cm n sõu sc ti cỏc thy cụ Khoa Ng Trng i hc Tõy Bc ó to iu kin giỳp em sut quỏ trỡnh hc v nghiờn cu hon thnh khoỏ hc Sn La, thỏng 12 nm 2015 Tỏc gi on Vón t MC LC M U 1 Lớ chn ti Lch s 3 i tng v phm vi nghiờn cu Mc ớch, nhim v, ý ngha ca ti Phng phỏp nghiờn cu v ngun ng liu Cu trỳc ca ti 10 Chng 1: C S L THUYT 11 1.1 Lớ thuyt hnh ng ngụn ng 11 1.1.1 Lớ thuyt hnh ng ngụn ng ca Austin 13 1.1.2 Lớ thuyt v hnh ng ngụn ng ca Searle 24 1.2 Lớ thuyt hi thoi 26 1.2.1 Khỏi nim cuc thoi 28 1.2.2 Nhng c im khỏi quỏt v cuc hi thoi 28 1.3 Lớ thuyt lch s 33 1.3.1 Quan im lch s ca R.Lakoff 34 1.3.2 Quan im lch s ca Leech 37 1.3.3 Quan im ca Brown v Levinson v lch s 39 1.3.4 Quan im v lch s ca cỏc nh nghiờn cu phng ụng 40 Tiu kt chng 43 Chng 2: HNH NG NGH V LCH S CA HNH NG NGH 45 2.1 Hnh ng ngh 45 2.1.1 Hnh ng cu khin 45 2.1.2 Hnh ng ngh 46 2.1.3 Nhn din li ngh 49 2.1.4 Cỏc kiu hnh ng ngh 51 2.2 Lch s ca mt s hnh ng ngh giao tip ting Vit 55 2.2.1 Vn húa giao tip v lch s húa giao tip 55 2.2.2 Cỏc cỏch din t tỡnh thỏi c bn li ngh ca ting Vit 57 2.2.3 Cỏc yu t ngụn ng din t tớnh lch s ca li ngh giao tip ting Vit 58 Tiu kt chng 72 Chng 3: HI P LI NGH VI TNH LCH S TRONG GIAO TIP 73 3.1 Chp thun li ngh 73 3.1.1 Chp thun li ngh bng cỏch núi gim 76 3.1.2 Chp thun li ngh bng ngụn ng trc tip 77 3.2 T chi li ngh 78 3.2.1 T chi bng li 81 3.2.2 T chi phi li 88 Tiu kt chng 89 KT LUN 90 TI LIU THAM KHO 92 DANH MC BNG Bng 2.1: Phõn chia hnh ng cu khin theo lc ngụn trung 46 Bng 2.2: Kho sỏt t xng hụ li ngh 64 M U Lớ chn ti Cú th núi, xó hi ngy l mt xó hi phỏt trin v chuyn ng khụng ngng, vi tỡnh hỡnh thc t t thỏch thc cng nh c hi i vi mi quc gia, dõn tc, v bn thõn mi ngi chỳng ta Chớnh vỡ vy, quan h ngoi giao, nhu cu giao tip ca ngi c m rng trờn nhiu lnh vc Giao tip l hot ng liờn cỏ nhõn nhm trao i thụng tin, nhn thc, t tng, tỡnh cm gia cỏc thnh viờn cng ng xó hi Hot ng giao tip cú th tin hnh bng nhiu hỡnh thc v phng tin khỏc Tuy nhiờn, chỳng ta phi tha nhn rng giao tip bng ngụn ng l c bn v quan trng nht Vai trũ quan trng ca chc nng giao tip bng ngụn ng ngy cng c nhn thc y gii ngụn ng hc v cỏc gii nghiờn cu hu quan Bờn cnh ú, vic ging dy ngụn ng theo quan im giao tip ang tr thnh mt ũi hi thc t ngy cng gia tng Do ú vic nghiờn cu li núi giao tip tr thnh mt nhu cu ht sc quan trng, ụi cú vai trũ quyt nh cỏc hot ng Lch s ó cú t rt lõu i v c biu hin nhiu ngụn ng, nhiu nn húa khỏc Tuy nhiờn, phi n nm 1870 vi cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca N.Boston v J.C.Lock, thỡ tớnh lch s (politeness) mi c xem nh l mt khỏi nim ỏng c quan tõm T ú v sau, nú tr thnh i tng thu hỳt s quan tõm ca ng dng hc núi riờng v ngụn ng hc núi chung Lch s theo cỏc nh nghiờn cu phng Tõy c hiu l cú tớnh chin lc, tc l giao tip ngi ta phi dng n cỏc chin lc lch s ng x ngụn ng nh t nh, khộo lộo, trỏnh xung t, va chm hay ỏp t i vi ngi i thoi, ng thi lm gia tng s hi lũng ca h, nh ú m nõng cao hiu qu giao tip Lch s theo quan nim ca ngi phng ụng li c coi nh nhng chun mc xó hi, chu ỏp lc mnh ca nhng quy tc tng tỏc, cũn c gi l lch s l Mt s nh nghiờn cu li coi lch s l s dung hp ca cỏc chun mc xó hi v nhng chin lc mang tớnh cỏ nhõn Li ngh tn ti cỏc nn húa khỏc v cỏc ngụn ng Nú c thc hin vi nhiu mc ớch khỏc nh: yờu cu, nh, lnh nhng l ngh nh th no, ngh cho ngi tip nhn li ngh cm thy vui v v nu ngi tip nhn t chi thỡ t chi nh th no cho hp lớ, khụng mt lũng ngi khỏc cng l t Cỏch thc s dng ngụn ng giao tip i vi mi cng ng dõn tc luụn cú s khỏc nhau, v c mi dõn tc thỡ tng cỏ nhõn giao tip cng cú s khỏc mi quan h v la tui, h hng, v trớ xó hi quy nh iu ú to nờn nhng nột c trng húa ng x cng nh cỏc nột bn sc riờng ca mi dõn tc, ca mi cỏ nhõn Trong giao tip, ngi Vit cng cú nhng nột c trng riờng, to nờn bn sc húa ng x m khú cú th bt gp mt cng ng ngụn ng khỏc Vic nghiờn cu li ngh, v hi ỏp li ngh mt s tỏc phm hc s khụng ch giỳp vic ging dy mt s tỏc phm hc hiu qu hn m cũn giỳp ngi dy hiu rừ hn v sc thỏi tng li ngh v hi ỏp li ngh mt cỏch lch s, cú húa Gii nghiờn cu ngụn ng hc ó quan tõm nhiu ti giao tip li núi mt s hnh ng ngụn ng nh: Cho hi, mi, xin li, cm n, cu khin vi cỏc mc khỏc v tip cn nú nhiu phng din khỏc Cỏc phng din ú cú th l cỏc hỡnh thc xng hụ, cỏc hnh ng ngụn ng trc tip v giỏn tip, mi quan h gia gii tớnh, ngh nghip, tui tỏc vi hnh ng ngụn ng Tuy nhiờn, tớnh lch s ca cỏc hnh ng ngụn ng c bit lch s ca li ngh v hi ỏp li ngh cng l mt ni dung quan trng, th hin húa giao tip ca mi ngi cng cha c quan tõm nghiờn cu thớch ỏng Khi mi cỏ nhõn a mt li ngh no ú i vi cỏ nhõn hoc t chc, tc l ngi ngh ó t cỏ nhõn hoc t chc ú cú trỏch nhim phi gii quyt cỏc ni dung nờu li ngh Vic ỏp ng hay khụng ỏp ng c yờu cu ca ngi ngh cũn l thuc vo iu kin, kh nng v thỏi ca ngi tip nhn li ngh ú Cỏch thc ngh v cỏch thc tip nhn li ngh nhm lm hi lũng c ngi ngi núi v ngi nghe mi cuc thoi cuc giao tip t c hiu qu nh mong mun l t õy chớnh l mt nhng lớ chớnh yu giỳp chỳng tụi mnh dn la chn v nghiờn cu ti: Tớnh lch s ca li ngh v hi ỏp li ngh mt s tỏc phm hc Vit Nam hin i Lch s Ngụn ng v húa cú mi liờn h mt thit vi nhau, khụng cú th ph nhn nhng mi quan h khng khớt khụng th tỏch ri (cú th vớ ngụn ng v húa nh hai mt ca mt t giy, xộ mt ny khụng th khụng xộ mt kia) Mi mt ngụn ng li mang mỡnh nhng c trng húa riờng bit ca chớnh mỡnh v chỳng c phn ỏnh vo ngụn ng bng nhng cỏch khỏc c v cht lng, ni dung v hỡnh thc Chớnh vỡ húa v ngụn ng khụng th tỏch ri m cú th thy ngụn ng va l mt b phn cu thnh húa, va l phng tin th hin, lu tr, v truyn bỏ húa nh ngha v húa ó cú hng trm nh ngha khỏc Lỳc sinh thi Ch tch H Chớ Minh ó bn v húa mt cỏch khỏ rừ rng v y , v theo Ngi thỡ: Vỡ l sinh tn cng nh mc ớch ca cuc sng, loi ngi mi sỏng to v phỏt minh ngụn ng, ch vit, o c, phỏp lut, khoa hc, tụn giỏo, hc, ngh thut, nhng cụng c cho sinh hot hng ngy v n, mc, v cỏc phng thc s dng Ton b nhng sỏng to v phỏt minh ú tc l húa [3] Cú th thy ngụn ng l mt b phn ca húa v ng thi cng phn ỏnh húa sõu sc nht Clyne (1994) nhn xột: Ngụn ng l s th hin sõu sc nht mt nn húa, h thng giỏ tr bao gm c nhng giỏ tr tha hng t cng ng v cú mt vai trũ ln tỏc ng n cỏch thc s dng khụng ch ngụn ng th nht m c ngụn ng c tip th sau ú Hay núi mt cỏch nụm na thỡ Vn húa qui nh cỏi chỳng ta núi, núi vi v núi nh th no (Dn theo [19]) Con ngi s dng ngụn ng by t suy ngh, mong mun ca mỡnh ti ngi nghe Qua ú, chỳng ta khụng ch thu nhn c thụng tin n thun m cũn bit c tõm t, tỡnh cm ca ngi núi Ngụn ng vi chc nng giao tip ca mỡnh cũn cú vai trũ hỡnh thnh v trỡ mi quan h gia ngi vi ngi xó hi Ngc li húa in m vo ngụn ng, nú chi phi cỏch sinh hot, ng x, giao tip ca mi ngi cng ng Bi vy khụng th tỏch ri ngụn ng v húa Ngy nay, lch s c nhiu ngi quan tõm v cú mt v trớ rừ nột giao tip Do vy nú cú mi quan h qua li mt thit vi ngụn ng v húa v l cỏi ớch chỳng ta cn hng ti Nh lch s giao tip, chỳng ta cú th t c nhng iu chỳng ta mong mun mt cỏch tt nht Vn lch s giao tip t lõu ó c cỏc nh nghiờn cu v ngoi nc cp n nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v ng dng hc Xut phỏt t nhng ngun c liu khỏc thuc cỏc dõn tc khỏc nhau, ngy trờn th gii ang tn ti ba khuynh hng chớnh nghiờn cu v lch s: Nhng thụng thng hi thoi, cỏc tỏc phm chng ta thng gp cỏc cỏch thc: t chi bng li v t chi phi li 3.2.1 T chi bng li 3.2.1.1 T chi bng li trc tip Trong giao tip ting Vit, hnh ng t chi thng c nhn din bng cỏc yu t ngụn ng ph nh nh: khụng, khụng c õu, thụi, xin chu, khụng th c Vớ d: (11) Nhng tha thy, t õy lờn huyn nhng chớn cõy - lụ - mch, s nh i nng cm ri phi li thỡ oan gia - õy khụng bit, m õy cng khụng nghe õu V chng thu xp vi th no, õy mc k! - Tha, hay ngh bui ch i thay nh cú c khụng ? - Khụng! Phi l n ụng [32] Khụng vớ d trờn chớnh l t chi li ngh T chi nh vy giao tip thng lm cho ngi ngh b tn hi v th din Sau ú l mt li gii thớch phi l n ụng cng phn no bự p li phn hao tn th din li t chi trc tip trc ú 3.2.1.2 T chi bng li giỏn tip Xột bỡnh din ng x húa, t chi giỏn tip c coi nh mt chin lc cỏ nhõn ú l cỏch s dng ngụn ng khộo lộo, t nh, cho dự Sp1 khụng t c mc ớch ca mỡnh cng cm thy thoi mỏi, d chu Vớ d: (12) Chỳ n bo tụi: - Con xũe tay cho chỳ xem no! Tụi co nhng ngún tay li, nm tht cht v giu sau lng: - Tay sch c m Hi sỏng ó tay ri [38] 81 Trong vớ d trờn, li ngh chớnh l li chỳ n bo tụi: Con xũe tay cho chỳ xem no, cũn hnh ng t chi chớnh l co ngún tay li, nm tht cht v giu sau lng kt hp cựng li núi: Tay sch c m Hi sỏng ó tay ri Vớ d: (13) ễng i oan ch thun xung phớa ao bốo, núi chừ xung ngi bng chnh: - My cú mun sng khụng? Nhiờu Tỡn, my cú chu lờn khụng? Chỳng ụng m xung túm c my thỡ my b i! Nhiờu Tỡn gia ao mu mỏo núi lờn: - Con ly cỏc quan, cỏc quan tha cho Cỏc quan ng git - Ai git my? My c a cỏi vũ lờn õy! [57] Trong vớ d trờn, li t chi giỏn tip chớnh l li núi: Con ly cỏc quan, cỏc quan tha cho Cỏc quan ng git con, vỡ Nhiờu Tỡn ang gia ao cng ang bn khon khụng bit cú nờn mang chnh lờn b cho ụng i oan hay khụng Chớnh iu ú lm li núi ca Nhiờu Tỡn nh mt li t chi vỡ cha cú quyt nh rừ rng, v s ch phn ng, li núi tip theo ca ụng i oan mi quyt nh lờn hay khụng lờn b 3.2.1.3 T chi li ngh bng cỏch nờu lớ Trong giao tip hng ngy khụng phi lỳc no nhng li ngh ca ngi núi a cng c chp nhn Vỡ vy tip nhn theo hng t chi li ngh cng l hnh ng thng thy giao tip T chi theo lớ thuyt lch s luụn l hnh ng e da n c th din dng tớnh v th din õm tớnh ca ngi b t chi Nú cú nguy c lm tn hi n uy tớn ca ngi ngh Theo V Tin Dng, hnh ng t chi thng c xem l khụng lch s v xp vo hnh ng khụng c a chung Trong thc t hi thoi, bn thõn ca ngi c ngh ụi khụng th thc hin c li ngh cú 82 rt nhiu yu t khỏch quan v ch quan Nờn giao tip t chi gi mt vai trũ vụ cựng quan trng cỏch ng x ca ngi núi vi ngi nghe Vớ d: (14) Ny, L Hng, Anh mun kt np em vo i ca anh cú c khụng? Em chu thụi Ba nghiờm lm [53] Vớ d: (15) Nng long chong ng lờn, tip tc i Ti gn nh, nng ó thy Wade ng bỏm vo cng chớnh Thy nng mt nú nhn li, nú chỡa mt ngún tay b dp v d bn ri khúc thỳt thớt: - au! au quỏ! - Nớn i! Khụng, tao ỏnh bõy gi Ra nh sau chi trũ nu n i v ng cú lờn õy - Wade lm Nú va a ngún tay au vo ming - K my, i sõn sau v [36] Khi cm thy khụng thc hin c li ngh Sp2 cú th hin li t chi bng cỏch nờu lớ õy l chin lc cỏch s dng phng tin ngụn ng ca mi cỏ nhõn giao tip Vớ d: (16) Gừ u roi xung t, Cai l thột bng ging khn khn ca ngi hỳt nhiu sỏi c; - Thng kia, ụng tng my cht ờm qua, cũn sng y ? Np nt tin su! Mau! Hong quỏ, anh Du vi bỏt chỏo xung phn, ln ựng ú, khụng núi c mt cõu gỡ Ngi nh lý trng ci mt cỏch ma mai: - Anh ta sp phi giú nh ờm qua y! Ri hn ch luụn vo mt ch Du : 83 - Ch kht tin su n chiu mai phi khụng? y ch hóy núi vi ụng Cai, ụng y ỡnh kờu vi quan cho! Ch ụng Lý tụi thỡ khụng cú quyn dỏm cho ch kht mt gi no na Ch Du run run : - Nh chỏu ó tỳng, li phi úng c xut su ca chỳ nú na, nờn mi lụi thụi nh th Ch chỏu cú dỏm b b tin su ca nh nc õu! Hai ụng lm phỳc núi vi ụng Lý hóy cho chỏu kht Cai l khụng cho ch c núi ht cõu, trn ngc hai mt, hn quỏt; - My nh núi cho cha my nghe y ? Su ca nh nc, m dỏm m mm xin kht [44] Trong vớ d trờn, li ngh ca ch Du: Hai ụng lm phỳc núi vi ụng Lý hóy cho chỏu kht Cai l khụng cho ch c núi ht cõu, trn ngc hai mt, hn quỏt v nờu lớ do: - My nh núi cho cha my nghe y ? Su ca nh nc, m dỏm m mm xin kht. Lớ chớnh Cai l a l: Su ca nh nc, m dỏm m mm xin kht l mt lớ khụng th ng ý c T chi bng mt ging quyn th, mng nhic ngi nghe, khụng quan tõm ti nguyn vng cỏ nhõn ca nhng ngi khn khú nh vy qu l bt nhn 3.2.1.4 T chi li ngh bng cỏch a li xin li Trc mt li ngh Sp1 a mt gúc m Sp2 khú x hoc cú th cha thc hin c thỡ Sp2 cú th hi ỏp bng mt li xin li Sp2 cho rng xin li vi Sp1 l iu nờn lm, nú cng l mt yu t lch s theo phng chõm khiờm tn Nú khụng lm tn thng n th din ca Sp1 v hn ch c kh nng mt th din ca Sp2 Xin li th hin c thỏi chõn thnh ca Sp2 i vi Sp1 õy, Sp2 ó nhn s thit hn v mỡnh bng vic a li xin li v mong s thụng cm t Sp1 v hnh ng t chi ny kốm vi li xin li cng gúp phn giỳp 84 Sp1 gim bt tn thng n th din cỏ nhõn Theo quan im lch s ca Bown v Levinson, nú thuc vo chin lc lch s õm tớnh (17) SP1: Em , em hóy lm ngi yờu anh nhộ! Sp2: Em xin li, tht s em khụng cú tỡnh cm vi anh Mong anh thụng cm cho em Xin li th hin thỏi chõn thnh ca Sp2 i vi Sp1 õy Sp2 ó nhn s thit hn v mỡnh bng vic a li xin li v mong s thụng cm t Sp1 V hnh ng t chi ny kốm vi li xin li cng gúp phn giỳp Sp1 gim bt tn thng n th din cỏ nhõn 3.2.1.5 T chi li ngh bng cỏch hn thc hin tng lai õy l cỏch thc t Sp1 trc hai kh nng: Sp1 cú th hi vng thi gian ti Sp2 cú th thc hin li ngh ca mỡnh, nhng rt cú th ú ch th hin s trỡ hoón ca Sp1 Chng hn nh: Vớ d: (18) Nú va ụm cht ly c ba nú va núi ting khúc: - Ba! Khụng cho ba i na! Ba nh vi con! Trong lỳc ú, nú ụm cht ly ba nú Khụng ghỡm c xỳc ng v khụng mun cho thy mỡnh khúc, anh Sỏu mt tay ụm con, mt tay rỳt khn lau nc mt, ri hụn lờn mỏi túc con: - Ba i ri ba v vi - Khụng! - Con hột lờn, hai tay nú sit cht ly c, chc nú ngh hai tay khụng th gi c ba nú, nú dang c hai chõn ri cõu cht ly ba nú, v ụi vai nh ca nú run run Nhỡn cnh y, b xung quanh cú ngi khụng cm c nc mt, cũn tụi bng thy khú th nh cú bn tay nm ly trỏi tim tụi Tụi bng ny ý ngh, mun bo anh li vi hụm Nhng tht khú, chỳng tụi cha bit mỡnh s i kt hay li Chỳng tụi cn v ỳng ngy, nhn lnh kp 85 chun b Th l ó n lỳc phi i ri, mi ngi phi xỳm li v v nú, m nú bo: - Thu! ba i Thng nht ri ba v B ngoi nú va vut túc nú va d: - Chỏu ca ngoi gii lm m! Chỏu ba chỏu i ri ba s mua v cho chỏu mt cõy lc Con li ụm chm ba nú mt ln na v mu mỏo: - Ba v! Ba mua cho mt cõy lc nghe ba! - Nú núi ting nc, va núi va t t tut xung [55] Trong vớ d trờn, li ngh ca anh Sỏu vi ý bo Thu b tay anh cũn tip tc i tham gia khỏng chin nhng Thu ó hột lờn: khụng rt dt khoỏt, mnh m vỡ tỡnh cm cha - con, m Thu mi nhn rt m ỏp, thiờng liờng Ch n khi, li ngh ca m ngh Thu khụng gi ba nú li na, li ngh nh nhng cú s hn (cựng c li núi ca b) ó lm Thu ng ý Ri Thu cng dn ba mua cho mỡnh mt cõy lc, cựng vi hnh ng núi ting nc, va núi va t t tut xung ó th hin s ng ý ba i Mt on rt ngn gn, nhng y ý ngha, lay ng trỏi tim ca bit bao th h ngi c 3.2.1.6 T chi li ngh bng cỏch b lng cõu tr li õy l chin lc giao tip ca mi cỏ nhõn to nờn th ch ng cho mỡnh, Sp2 cú th khụng tr li c th chp nhn hay t chi Nhng da vo ng cnh cõu m ngi c, nghe cú th thy cõu tr li ú Vớ d: (19) By gi t sõn bay vang lờn nhng ting hong ht - Bn A.37 nộm bom Tõn Sn Nht ngh cỏc mỏy bay hóy trỏnh xa - Cuc oanh kớch ca chỳng tụi tip tc [50] (20) Ngi lỏi xe ỏp kh, nhng li cht git mỡnh chm lờn, go vo xe lỳc ú ỏnh ốn va lúe dy vng c: 86 - Tt ốn! Tt ốn i, ch i! Ngi n ụng quay u li, ỏnh ốn xe va bt - chc ngi ph n nh tỡm gỡ ú - ó tt ngm [46] (21) M anh gi tay ỏo qut nc mt v bc ngoi Bu! - Anh nhỡn thng vo mt m - Cha ang cn bu lỳc ny Anh núi v gi tay m li Bc chõn m ngn ng, d, mt ng ng nc May lỳc ú cha anh bo: Mỡnh ngi li Tụi x vi mỡnh t quỏ T quỏ! M anh khúc v mt anh cng rm rm nc [52] 3.2.1.7 T chi li ngh bng cỏch a tỡnh gii quyt khỏc õy l cỏch ng x linh hot giao tip ting Vit Trong trng hp khụng thc hin c li ngh thỡ Sp2 cú th a phng ỏn kh d hn, tha c hon ton hay mt phn li ngh ca Sp1 Cỏch t chi ny giỳp cho ngi ngh gim bi phn ỏy nỏy Khi khụng thc hin c li ngh, hn na Sp2 mt th din v tht vng Vớ d: (22) - Sao anh hỳt nhiu th? - Bun - Ting ụng khụng phỏt thnh li B hiu ụng qua ln mụi ụng mp mỏy Hai ngi nhỡn im lng, mói sau b núi: - Anh i Em sp phi nu cm cho - Anh tin rng chỳng nú cũn bn qun quýt bờn [39] Trong vớ d trờn, cõu tr li bun ca Sp2 chớnh l lớ t chi li ngh hm n ca Sp1 3.2.1.8 T chi li ngh bng cỏch mong mun s cm thụng chia s t phớa ngi ngh Trong hi thoi, trc mt li ngh, ụi Sp2 vỡ mt lớ no ú khụng tin núi t chi mt cỏch hin ngụn hoc t chi thng thn s gõy 87 tht vng cho Sp1 Trong nhng tỡnh khú x nh vy, thụng thng Sp2 thng by t s cm n ca mỡnh vỡ s coi trng ca Sp1 v mong nhn c s cm thụng ca Sp1 i vi hon cnh ca chớnh mỡnh Vớ d: (23) Sp1: Cu i chi cựng t i, ch my ngh hc Sp2: Xin li cu, t phi v, m t ang m Xột ng cnh giao tip vi ni dung chõn thnh thỡ hnh ng ca Sp2 mong s cm thụng ca Sp1 l mt s ch dn ngm, nờu lớ t chi Khi a lớ m t ang m hi vng cú s chia s v vỡ vy Sp1 by t s cm thụng s hiu rng Sp2 khụng i chi c vỡ truyn thng ca ngi Vit quan h gia ỡnh luụn ly ch hiu lm u v vic Sp2 khụng th giỳp Sp1 cng s khụng gõy khú chu cho Sp1 3.2.1.9 T chi li ngh bng cỏch kt hp nhiu cỏch thc khỏc Bn thõn mi li t chi nhiu hay ớt cng hm cha yu t khụng lch s V mi mt chin lc t chi cú mt u im v hn ch riờng Bn thõn nhng chin lc cha gii quyt trit mc vi phm n th din ca i tng tham gia hi thoi Chớnh vỡ vy nờn giao tip hn ch ti a nhng yu t khụng lch s v t c hiu qu ti u thụng thng ngi ta kt hp nhiu cỏch thc khỏc 3.2.2 T chi phi li Khi khụng c biu hin bng li, hnh ng t chi cú th c biu hin s ng tỡnh phn i, hoc ch yu lm i phng lỳng tỳng, bi ri bc l nhng iu cha núi Vỡ vy s im lng cng c tớnh l mt lt li 88 Tiu kt chng Ting Vit cú 16 hnh ng cu khin, ú hnh ng ngh l hnh ng va cú tớnh khin va cú tớnh cu nhn din c hnh ng ny cn cn c vo cỏc tiờu v s so sỏnh vi mt s hnh ng khỏc nh khuyờn, dn, yờu cu, r, nh, Hnh ng ngh ting Vit c biu hin theo hai phng thc: Phng thc trc tip v phng thc giỏn tip Phng thc trc tip to phỏt ngụn ngh trc tip Du hiu in hỡnh ca phỏt ngụn ngh trc tip l biu thc ngụn hnh ngh tng minh vi phng tin ch dn lc ngụn trung l v t ngụn hnh tng minh ngh; biu thc ngụn hnh cu khin nguyờn cp vi phng tin ch dn lc ngụn trung l v t tỡnh thỏi hóy v nhúm tiu t tỡnh thỏi cui li: no, nhộ, ó Vỡ v t ngụn hnh tng minh, bỏn tng minh, nguyờn cp v bỏn nguyờn cp cú s tng hp v ngha nờn chỳng cú th kt hp vi v cựng xut hin mt phỏt ngụn Phng thc ngh giỏn tip c bc l ch yu qua phỏt ngụn cú hỡnh thc hi, gm phỏt ngụn hi - ngh ng hng v phỏt ngụn hi - ngh ngc hng Ngoi ra, phng thc ngh giỏn tip cũn c biu hin qua phỏt ngụn cú hỡnh thc trn thut Phỏt ngụn trn thut - ngh thng c nhn din thụng qua ng cnh v da vo vic xỏc nh ngụi ca ng (ngụi 3) cựng vi cỏc phng tin quy c dựng ỏnh du hnh ng cu khin giỏn tip Ngoi ra, vi phm vi ca lun cng ó trỡnh by vic tip nhn v hi ỏp li ngh cho m bo tớnh lch s, khụng mt lũng ngi ngh m t hiu qu giao tip Trong giao tip v cuc sng ngi Vit luụn ý thc gi gỡn v mong mun phỏt trin mi quan h liờn nhõn tt p vi mi ngi xung quanh nờn ngh v hi ỏp li ngh gi th din cho l iu rt cn v quan trong hi thoi iu ú lm cho ngi tip ngụn phi x lớ khộo lộo, ph thuc vo ng cnh lm cho ngi ch ngụn tip nhn li hi ỏp mt cỏch thoi mỏi, vui v 89 KT LUN Trong cuc sng, giao tip l mt hot ng khụng th thiu ca ngi Con ngi s dng tớn hiu lm phng tin giao tip m phng tin ch yu l ngụn ng Austin l ngi cú cụng u xõy dng thuyt hnh ng ngụn ng Theo ụng hnh ng ngụn ng gm ba loi ln: hnh ng to li, hnh ng ti li, hnh ng mn li ễng ó phõn loi hnh ng ngụn ng thnh nm phm trự v a cỏc iu kin s dng hnh ng mn li Tip ú, Searle da trờn c s v lớ thuyt hnh ng ngụn ng ca Austin ó phỏt trin v a nhng quan im v iu kin s dng hnh ng ti li ú l bn iu kin: ni dung mnh , chun b, chõn thnh, cn bn; v da vo ú, Searle phõn chia lm nm loi hnh ng ngụn ng: tỏi hin, iu kin, cam kt, biu cm v tuyờn b Hi thoi l hỡnh thc giao tip thng xuyờn v ph bin ca ngụn ng c im bờn v c im bờn ngoi lm nờn nhng c im khỏi quỏt ca mt cuc thoi Cu trỳc khỏi quỏt ca mt cuc thoi bao gm: m thoi - thõn thoi - kt thoi Nhng nh luõn phiờn lt, cp thoi, s tng tỏc hi thoi l nhng nghiờn cu thuc v nhng ố lớ thuyt hi thoi ang quan tõm Trong hot ng giao tip, hnh ng ngh l mt hin tng mang tớnh ph quỏt Hnh ng ngh ting Vit c din t phong phỳ hn so vi cỏc hnh ng ngh ngụn ng mt s nc phng Tõy Lun ó phõn chia li ngh, cỏc kiu li ngh thng xut hin giao tip cng nh mt s tỏc phm hc m tỏc gi lun ó kho sỏt Cỏch thc tip nhn li ngh giao tip ting Vit cú nhiu biu hin khỏc (cú th c biu hin trc tip hoc giỏn tip) Cỏch 90 thc tip nhn li ngh cú s phõn chia khỏ rừ rng v thỏi ca ngi nhn ngụn; cú th l chp nhn (ng ý) hoc t chi Vic la chn cỏch thc tip nhn nh th no cho phự hp v gim thiu s e da n th din ca ngi núi cng nh ngi tip nhn l mt thuc chin lc giao tip ca mi cỏ nhõn Nhng cỏch thc tip nhn li ngh l tng i nhiu: chp nhn li ngh bng cỏch núi gim, bng ngụn ng trc tip T chi li ngh bng cỏch a li xin li, nờu lớ do, hn thc hin tng lai, b lng cõu tr li, a tỡnh gii quyt khỏc Trong nhng cỏch thc tip nhn li ngh, mi cỏch thc cú mt u th riờng v thc t giao tip cỏc i tng ny hay s dng kt hp nhiu cỏch thc khỏc Thụng thng i tng tham gia giao tip thng chp thun bng cỏch núi gim vỡ nú phự hp vi húa Vit Ngy t nc ang tng bc chuyn mỡnh, bc vo thi kỡ phỏt trin v hi nhp, vic trau di húa ú cú vic trau di s dng ngụn ng l mt rt quan trng Do vy, vic s dng li ngh v c bit hi ỏp li ngh cn luụn ly tớnh lch s ng ý hoc t chi, bi ch cú s dng tớnh lch s t chi mi lm ngi núi, ngi ch ngụn khụng mt lũng, gi c mi quan h, v tng bc nõng cao nng lc giao tip ca mi cỏ nhõn 91 TI LIU THAM KHO o Lan Anh (2005), Cỏc biu hin hnh ng cu khin giỏn tip bng cõu hi - cu khin, Ngụn ng, s Dip Quang Ban (ch biờn) - Hong Dõn (2000), Ng phỏp ting Vit, Nxb Giỏo dc Phm ng Bỡnh (2001), Vai trũ ca nhõn t húa quỏ trỡnh giao tip bng ting nc ngoi, Ngụn ng, s 4 Hu Chõu (2005), Hu Chõu tuyn - 2: i cng Ng dng hc - Ng phỏp bn, Nxb Giỏo dc Hu Chõu, Bựi Minh Toỏn (1993), i cng ngụn ng hc, hai, Nxb Giỏo dc Hu Chõu, Bựi Minh Toỏn (2001), i cng ngụn ng hc, 1, Nxb Giỏo dc GS.TS Hu Chõu (2007), i cng ngụn ng hc 2, Nxb Giỏo dc Nguyn c Dõn (2000), Ng dng hc, mt, Nxb Giỏo dc Nguyn c Dõn (2005), Vi suy ngh nhõn bi cỏc lớ thuyt ngụn ng hc cui th k XX, Nxb Thanh niờn 10 V Tin Dng (2002), Tỡm hiu mt vi biu thc tỡnh thỏi gn vi tớnh lch s ca n gii giao tip ting Vit, Tp khoa hc, (S 5), Trng i hc S phm H Ni, H Ni, tr.45-52 11 V Tin Dng (2002), Tỡm hiu mt vi hỡnh thc tỡnh thỏi gn vi lch s ca n gii giao tip, Ngụn ng, s 3, tr.60 - 65 12 V Tin Dng (2003), Lch s ting Vit v gii tớnh (qua mt s hnh ng núi), Lun ỏn tin s Ng vn, Trng i hc S phm H Ni, H Ni 13 V Tin Dng (ch biờn), Nguyn Hong Yn (2013), Ng phỏp ting Vit, Nxb i hc S phm H Ni 92 14 V Tin Dng (2015), "Khộo lộo, khiờm nhng - Chin lc lch s giao tip ting Vit c biu hin qua ca dao, tc ng, thnh ng", Tp khoa hc, (s 1), Trng i hc Tõy Bc, tr.28-37 15 Nguyn Vn (1995), "V vic nghiờn cu lch s giao tip", Ngụn ng, S 1, tr 53-57 16 Nguyn Thin Giỏp (2000), Dng hc Vit ng, Nxb i hc Quc gia H Ni 17 Cao Xuõn Ho (1991), Ting Vit s tho Ng phỏp chc nng quyn 1, Nxb Khoa hc Xó hi 18 PGS.TS Nguyn Hũa (2005), Khớa cnh húa ca phõn tớch din ngụn, Ngụn ng, s 12 19 V Th Thanh Hng (2000), Lch s v phng thc biu hin tớnh lch s li cu khin ting Vit, Ngụn t, gii v nhúm xó hi t thc tin ting Vit, Nxb Khoa hc Xó hi, H Ni 20 V Th Thanh Hng (2000), Giỏn tip v lch s li cu khin ting Vit, Ngụn t, gii v nhúm xó hi t thc tin ting Vit, Nxb Khoa hc Xó hi, H Ni 21 V Th Thanh Hng (2002), Khỏi nim th din v ý ngha i vi vic nghiờn cu ng x lch s, Ngụn ng, s 22 Hong Phờ (2014) - T in ting Vit - nhiu tỏc gi - Nxb Nng - 23 TS Hong Anh Thi (2007), c trng lch s - c trng húa ting Nht, Ngụn ng s 11, tr.28 24 Trn Ngc Thin (1999), C s húa Vit Nam, Nxb Giỏo dc 25 Nguyn Cụng Hoan (2013), Tỏc phm v li bỡnh, Nxb hc 26 Lờ Th T Uyờn (2011), Nghiờn cu hnh ng ngh ting Vit, Lun thc s Ng vn, Trng i hc Khoa hc xó hi v nhõn 93 27 Nguyn Nh í (1998), T in gii thớch thut ng ngụn ng hc 28 Sỏch giỏo khoa cỏc lp 8,9,10,11,12 h thng chng trỡnh giỏo dc trung hc Ngun t liu hc 29 Ngụ Tt T (2014) - Tc nc v b (Trớch tt ốn), Sỏch giỏo khoa ng 8, Nxb giỏo dc Vit Nam, tr.30-31 30 Nam Cao (2015) - Chớ Phốo, Tuyn Nam Cao, Nxb Vn hc 31 Nguyn Minh Chõu (2014) - Mnh trng cui rng, Sỏch giỏo khoa Ng 8, Nxb Giỏo dc Vit Nam, tr30-31 32 Nguyn Cụng Hoan (2013) Nguyn Cụng Hoan tỏc phm v li bỡnh, Nxb Vn hc tr.20 33 Nguyn Khi (1987) - Mựa lc, Vũng súng n vụ cựng, Nxb tr 34 Kim Lõn (2015) Lng, Sỏch giỏo khoa Ng 9, Nxb Giỏo dc Vit Nam, tr.167-168 35 Nguyn Thnh Long (2015) - Lng l Sa Pa, Sỏch giỏo khoa Ng 9, Nxb Giỏo dc Vit Nam, tr.184 36 Margaret Mitchell (2011) - Cun theo chiu giú, Nxb Vn hc 37 Sidney sheldon (1999) - K hoch hon ho, Nxb hc Ngun t liu khỏc 38 Nguyn Nht nh - Tụi thy hoa vng trờn c xanh, http://vnthuquan.net /truyen 39 Nguyn Kim nh Hụn nhõn khụng giỏ thỳ, http://vnthuquan.net /truyen 40 Kim Lõn V nht, http://vnthuquan.net /truyen 41 Nam Cao - Nghốo, http://vnthuquan.net /truyen 42 Nam Cao - Mt ba no, http://vnthuquan.net /truyen 43 Nam Cao - Lóo Hc, http://vnthuquan.net /truyen 94 44 Ngụ Tt T - Tt ốn, http://vnthuquan.net /truyen 45 H Biu Chỏnh - Cha ngha nng, http://vnthuquan.net /truyen 46 Ma Vn Khỏng - Chuyn xe ờm, http://vnthuquan.net /truyen 47 Lờ Minh Khuờ - Mt chiu xa thnh ph, http://vnthuquan.net /truyen 48 Thch Lam - Hai a tr, http://vnthuquan.net /truyen 49 Thựy Linh - Giú ma gi li, http://vnthuquan.net /truyen 50 Hu Mai - Trn ỏnh cui cựng, http://vnthuquan.net /truyen 51 To Mt - Trong phũng trc chin, http://vnthuquan.net /truyen 52 Sng Nguyt Minh - Chuyn i sn cui cựng, http://vnthuquan.net /truyen 53 Trn Huy Quang - o ca tỡnh yờu, http://vnthuquan.net /truyen 54 Nguyn Thi - ụi bn, http://vnthuquan.net /truyen 55 Nguyn Huy Thip - Git mỏu, http://vnthuquan.net /truyen 56 Nguyn c Thin - ng chy sụng i, http://vnthuquan.net /truyen 57 Nguyn Tuõn - Mt v bt ru lu, http://vnthuquan.net /truyenl 58 Hu c - Ngi n b ung ru, http://vnthuquan.net /truyen 95 [...]... tiếp, và lời đề nghị cũng xuất hiện khá thường xuyên trong các lời đối thoại của các nhân vật trong các tác phẩm văn chương Lời đề nghị và hồi đáp lời đề nghị trong giao tiếp nói chung và trong các tác phẩm văn học nói riêng mới được một số tác giả đề cập đến Đặc biệt, hành động đề nghị và cách thức tiếp nhận lời đề nghị trong một số tác phẩm văn học thì hầu như chưa có tác giả nào đề cập Đây chính là một. .. đề nghị trong mối quan hệ với lịch sự trong tương tác 8 4.3 Ý nghĩa luận văn 4.3.1 Ý nghĩa lí luận Luận văn sơ bộ tổng kết một cách có hệ thống những thành tựu đã đạt được trong nghiên cứu về tính lịch sự của một số hành động ngôn ngữ và lịch sự trong giao tiếp tiếng Việt Xác định mối quan hệ giữa tính lịch sự của lời đề nghị và cách thức hồi đáp lời đề nghị trong một số tác phẩm văn học Việt Nam hiện. .. trống" trong khoa học để giúp chúng tôi có thể tiến hành nghiên cứu đề tài này 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng Đối tượng nghiên cứu trực tiếp của luận văn là tính lịch sự của lời đề nghị và hồi đáp lời đề nghị trong một số tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại 7 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu của luận văn chủ yếu chỉ hạn chế trong các số liệu thống kê về tính lịch sự của lời đề nghị. .. nghị và cách thức hồi đáp lời đề nghị trong một số tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại 4 Mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của đề tài 4.1 Mục đích nghiên cứu Luận văn được tìm hiểu lí thuyết, xây dựng tiêu chí về hành động đề nghị, tìm hiểu các yếu tố ngôn ngữ (và có thể bao gồm cả yếu tố kèm lời) diễn đạt tính lịch sự của hành động đề nghị, cách thức tiếp nhận hành động đề nghị trong một số tác phẩm văn học. .. luận văn hướng tới những nhiệm vụ cụ thể sau: Giới thiệu một số quan điểm khác nhau về lịch sự của các nhà nghiên cứu về lịch sự trên thế giới và ở Việt Nam, và cách nhìn về tính lịch sự riêng trong tiếng Việt, nghiên cứu lí thuyết hội thoại, nghiên cứu lí thuyết về hành động ngôn ngữ Nghiên cứu lời đề nghị và hồi đáp lời đề nghị trong một số tác phẩm văn học Tìm hiểu lí thuyết lịch sự và phân tích lời. .. nghị và hồi đáp lời đề nghị trong lời thoại của các nhân vật trong một số tác phẩm văn chương Bên cạnh đó, luận văn cũng tập trung phân biệt các hành động ngôn ngữ có nội dung ý nghĩa gần gũi với hành động đề nghị, và tập trung làm rõ trong các hoàn cảnh, vị trí xã hội, các vai xã hội sử dụng lời đề nghị như thế nào trong tương tác xã hội Nguồn ngữ liệu trong luận văn chủ yếu tập trung vào lời đề nghị. .. hiện đại 4.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Những kết quả nghiên cứu của luận văn, nếu có tính khả chấp sẽ góp một phần giúp cho những người dạy và học tiếng Việt có thêm những tư liệu về phân tích lời đề nghị trong một số tác phẩm văn chương, thấy được các sắc thái biểu cảm qua ngôn từ của những lời đề nghị đó Bên cạnh đó, luận văn còn góp phần bổ sung thêm một số cách thức tiếp nhận lời đề nghị trong một số tác. .. giá trị khoa học vững chắc 5.2 Nguồn ngữ liệu Để có cơ sở cho việc nghiên cứu, luận văn sử dụng các ngữ liệu sau: Các số liệu đã được thu thập và phân tích từ hệ thống câu hỏi khảo sát Tư liệu được thu thập từ sự quan sát và ghi chép của cá nhân về cách thức đề nghị và tiếp nhận lời đề nghị trong một số tác phẩm văn chương Việt Nam hiện đại Trong thực tế, lời thoại trong các tác phẩm văn học đã được... trong một số tác phẩm văn học, để từ đó khai thác có hiệu quả các yếu tố ngôn ngữ diễn đạt tính lịch sự về hồi đáp lời đề nghị trong một số tác phẩm văn chương và trong giao tiếp tiếng Việt Luận văn còn góp phần tạo dựng mối quan tâm chung trong nghiên cứu giao tiếp lời nói tiếng Việt 5 Phƣơng pháp nghiên cứu và nguồn ngữ liệu 5.1 Phương pháp nghiên cứu Luận văn được thực hiện dựa trên một số phương pháp... mặt khoa học 6 Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn có cấu trúc gồm 3 chương, cụ thể như sau: Chƣơng 1: Cơ sở lí thuyết Chƣơng 2: Hành động đề nghị và lịch sự của hành động đề nghị Chƣơng 3: Hồi đáp lời đề nghị với tính lịch sự trong giao tiếp 10 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÍ THUYẾT Trong xã hội ngày nay, lịch sự đã trở thành mối quan tâm lớn và thường xuyên của ngữ dụng học Nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính lịch sự của lời đề nghị và hồi đáp lời đề nghị trong một số tác phẩm văn học việt nam hiện đại , Tính lịch sự của lời đề nghị và hồi đáp lời đề nghị trong một số tác phẩm văn học việt nam hiện đại , Tính lịch sự của lời đề nghị và hồi đáp lời đề nghị trong một số tác phẩm văn học việt nam hiện đại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay