chuyen de 3: HE THONG CHINH TRI VA PHUONG THUC LANH DAO CUA DANG

70 873 1
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 13:58

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM Chuyên đề 3: HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY NỘI DUNG I – Hệ thống trị nước ta II – Vai trò phương thức lãnh đạo đảng hệ thống trị III – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội hệ thống trị Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam NỘI DUNG I – Hệ thống trị nước ta II – Vai trò phương thức lãnh đạo đảng hệ thống trị III – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội hệ thống trị Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam I – Hệ thống trị nước ta (…) Khái niệm trị hệ thống trị Đặc điểm hệ thống trị Việt Nam Mục tiêu, quan điểm, giải pháp xây dựng hệ thống trị giai đoạn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam I – Hệ thống trị nước ta (…) Khái niệm trị hệ thống trị Đặc điểm hệ thống trị Việt Nam Mục tiêu, quan điểm, giải pháp xây dựng hệ thống trị giai đoạn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Khái niệm trị hệ thống trị (…) 1.1 Khái niệm trị 1.2 Hệ thống trị Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Khái niệm trị hệ thống trị (…) 1.1 Khái niệm trị 1.2 Hệ thống trị Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 1.1 Khái niệm trị (…) Thuật ngữ trị theo tiếng Hi Lạp cổ đại: Politika có nghĩa “công việc nhà nước”, “những công việc xã hội” 1.1 Khái niệm trị (…) Thuật ngữ trị theo tiếng Trung Hoa: 政治 có nghĩa “chính sách quốc gia”, “công việc trị quốc” 1.1 Khái niệm trị (…) ∗ Thực chất: Chính trị quan hệ lợi ích giai cấp, nhóm xã hội, quốc gia dân tộc – trước hết lợi ích kinh tế Lê nin nói: “Chính trị biểu tập trung kinh tế” Phương thức lãnh đạo Đảng hệ thống trị (…) Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý cán Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 56 Phương thức lãnh đạo Đảng hệ thống trị (…) Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng đảng viên hoạt động tổ chức hệ thống trị Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 57 NỘI DUNG I – Hệ thống trị nước ta II – Vai trò phương thức lãnh đạo đảng hệ thống trị III – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội hệ thống trị Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 58 NỘI DUNG I – Hệ thống trị nước ta II – Vai trò phương thức lãnh đạo đảng hệ thống trị III – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội hệ thống trị Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 59 III – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội hệ thống trị (…) Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội Nhiệm vụ người cán mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội sở Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 60 III – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội hệ thống trị (…) Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội Nhiệm vụ người cán mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội sở Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 61 Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội (…) Vị trí, vai trò Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Là phận cấu thành hệ thống trị nước ta Là tổ chức hợp pháp tổ chức để tập hợp rộng rãi tầng lớp nhân dân Có vai trò quan trọng nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc 62 Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội (…) Chức năng, nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Là sở trị quyền nhân dân Có nhiệm vụ giáo dục trị tư tưởng, động viên phát huy tính tích cực xã hội tầng lớp nhân dân Được tổ chức theo hệ thống từ Trung ương đến sở 63 III – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội hệ thống trị (…) Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội Nhiệm vụ người cán mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội sở Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 64 Nhiệm vụ người cán mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội sở (…) Tham gia tích cực vào vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước thực vững mạnh Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 65 Nhiệm vụ người cán mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội sở (…) Thực có hiệu đường lối, chủ trương Đảng, sách,pháp luật Nhà nước Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 66 Nhiệm vụ người cán mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội sở (…) Tham gia tích cực vào đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, mạnh dạn đấu tranh với hành động sai trái, bảo vệ lợi ích thiết thực, hợp pháp đáng nhân dân Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 67 Nhiệm vụ người cán mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội sở (…) Tích cực tham gia thực tốt Pháp lệnh thực dân chủ xã, phường, thị trấn, hăng hái đầu lĩnh vực học tập công tác Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 68 Nhiệm vụ người cán mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội sở (…) Luôn học tập, rèn luyện làm theo gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 69 Nhiệm vụ người cán mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội sở (…) Tích cực hưởng ứng tham gia hoạt động tổ chức trị - xã hội phát động; trực tiếp tham gia xây dựng tổ chức ngày phát triển mạnh bền vững Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 70 [...]... làm phù hợp 3.2 Quan điểm xây dựng hệ thống chính trị (…) Đổi mới mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị với nhau và với xã hội tạo ra sự vận động cùng chiều theo hướng tác động, thúc đẩy xã hội phát tri n; phát huy quyền làm chủ của nhân dân 3 Mục tiêu, quan điểm, giải pháp xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay (…) 3.1 Mục tiêu 3.2 Quan điểm xây dựng hệ thống chính... Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh 3.2 Quan điểm xây dựng hệ thống chính trị (…) Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân 3.2 Quan điểm xây dựng hệ thống chính trị (…) Đổi mới hệ thống chính trị một cách toàn diện, đồng bộ, có kế
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyen de 3: HE THONG CHINH TRI VA PHUONG THUC LANH DAO CUA DANG, chuyen de 3: HE THONG CHINH TRI VA PHUONG THUC LANH DAO CUA DANG, chuyen de 3: HE THONG CHINH TRI VA PHUONG THUC LANH DAO CUA DANG, Khái niệm về chính trị và hệ thống chính trị (…), Đặc điểm của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay (…), Mục tiêu, quan điểm, giải pháp xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay (…), Lãnh đạo và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị (…), Nội dung lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị (…), Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị (…), Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (…), Nhiệm vụ của người cán bộ mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở (…)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay