1 chuyen de thi nghiem hien truong

23 213 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 13:57

Thớ nghim hin trng Nguyen Duc Hanh ndhthtr@gmail.com Cỏc thớ nghim hin trng Lunne et al.(1997) Cỏc thụng s ca t Type Profile u Penetrometers Mech CPT Elec CPT CPTU SCPT(U) DMT SPT DCPT Pressuremeters PBP SBP FDP Others FVT PLT B A/B B A A A A A A A B A C A B C B - su ID mv cv k G0 h OCR - C C B C - C C C B A/B C - B B/C B B A/B B A/B B B B/C B A/B A/B B A/B B A B B B C B - B B C C B - C C C C - C - B B B B B B - C A B - C B B B C B C B B C C A C - B C B A A/B - A C B C C - - A B B B C - C A C C C B B B B C C C B C - C B C C A/B C B/C B B B Xuyờn tiờu chun (SPT Standard Penetration Test) N hiu chnh Tham kho ch s N cho cỏc loi t K Terzaghi(1948) Lu ý: Khụng nờn da vo N tớnh toỏn cho t dớnh Tham kho mt s quan h khỏc gia N v cỏc loi t Thớ nghim xuyờn tnh (CPT Cone Penetration Test) Kt qu xuyờn tnh qt (MPa) Depth (meters) fs ub qt 20 40 u b (kPa) fs (kPa) 60 500 1000 -200 0 4 8 12 12 12 16 16 16 20 20 20 24 24 24 28 28 28 200 400 600 800 Thớ nghim tiờu tỏn u, ch 600 500 u, kPa 400 fs 300 200 100 ub 0 10 20 30 Time, qt 40 50 60 Cỏc loi mi cụn in Mi cụn bng thộp vi gúc nh l 60 Theo tiờu chun ASTM D 5778 n bng thy lc 20 mm/s Khụng ly mu Ly s c liờn tc n Phõn loi t t CPT Campanella Soil Behavior Type (Robertson et al., 1986; Robertson & Campanella, 1988) Sensitive fine grained Clayey silt to silty clay sand Organic material Sandy silt to silty sand 10 Gravelly sand to sand Clay Silty sand to sandy silt 11 Very stiff fine grained* Silty clay to clay Sand to silty sand 12 Sand to clayey sand* *Note: Overconsolidated or cemented CPT & phõn b cỏc lp t qc (Mpa) 0 10 15 20 25 SUBGRADE T P KHC GPMS M CT LP THAY HU C T 10 12 ) m ( ht pe D 14 T SẫT YU 16 18 LP CT KP 20 22 24 26 28 T SẫT YU LP SN CT LN BI SN CT Quan h gia v CPT cho t ri (Theo Durgunoglu v Mitchell, 1975) Kim tra mc tng sc chu ti bng CPT Tip Resistance, qc (MPa) 0.0 0.5 1.0 1.5 Fill Height 9m 11m 4m Depth from the Surface (m) Dựng ging cỏt 0.40 DAY Average value of qcc 0.68 0.31 0.16 0.16 Mpa Mpa 0.16 0.90 virgin ground (average in clay) 20 days after H=4 (average in clay) 60 days after H=4 (average in clay) 30 days after H=9 (average in clay) 20 days after H=11 (average in clay) 0.90 0.90 Mpa Mpa Xỏc nh lỳn nn ó p bng CPT Sc khỏng xuyờn clay sand sand qqcc plot plot before the embankment qcc plot after the embankment sõu A B C 100cm Ct cỏnh hin trng(FVT) Undrained Sheat Strength(kPa) 10 20 30 After improvment Before improvment Depth(m) 10 12 14 Chiu cao p 4m Ngy 40 c tớnh Su t cỏc thớ nghim DMT : (nộn phng) Dilatometer CPT : Xuyờn tnh FVT : Ct cỏnh TXTUU : Nộn trc Su t CPT Su = (qc,t ) / N k, kt N k, kt : h s kinh nghim t 10 ~ 20 Thớ nghim nộn ngang Cú hai loi thit b nộn ngang chớnh: Thit b nộn ngang (Menard pressuremeter MPM) Thit b nộn ngang t to l Kt qu thớ nghim nộn ngang Thit b nộn ngang khụng t to l a/ áp lực ngang Biến dạng dẻo B A O Biến dạng đàn hồi Màng chưa tiếp xúc với thành lỗ Thit b nộn ngang t to l b/ áp lực ngang B A O Biến dạng ngang tương đối hay độ tăng thể tích E t PM E = 2(1+ à) Vo p/V Biến dạng dẻo Biến dạng đàn hồi áp lực nhỏ áp lực ngang đất Biến dạng ngang tương đối hay độ tăng thể tích Vớ d v thớ nghim nộn ngang Vớ d v thớ nghim nộn ngang CU HI V TR LI Any Question ? [...]... CT LP THAY HU C T 10 12 ) m ( ht pe D 14 T SẫT YU 16 18 LP CT KP 20 22 24 26 28 T SẫT YU LP SN CT LN BI SN CT Quan h gia v CPT cho t ri (Theo Durgunoglu v Mitchell, 19 75) Kim tra mc tng sc chu ti bng CPT Tip Resistance, qc (MPa) 0.0 0.5 1. 0 0 1. 5 Fill Height 9m 11 m 4m Depth from the Surface (m) 1 Dựng ging cỏt 2 0.40 3 4 5 6 7 DAY Average value of qcc 0.68 0. 31 0 .16 0 .16 Mpa Mpa 0 .16 0.90 virgin ground... al., 19 86; Robertson & Campanella, 19 88) 1 Sensitive fine grained 5 Clayey silt to silty clay 9 sand 2 Organic material 6 Sandy silt to silty sand 10 Gravelly sand to sand 3 Clay 7 Silty sand to sandy silt 11 Very stiff fine grained* 4 Silty clay to clay 8 Sand to silty sand 12 Sand to clayey sand* *Note: Overconsolidated or cemented CPT & phõn b cỏc lp t qc (Mpa) 0 0 5 10 15 20 25 SUBGRADE... 30 days after H=9 (average in clay) 20 days after H =11 (average in clay) 0.90 0.90 Mpa Mpa Xỏc nh lỳn nn ó p bng CPT Sc khỏng xuyờn clay sand sand qqcc plot plot before the embankment qcc plot after the embankment sõu A B C 10 0cm Ct cỏnh hin trng(FVT) Undrained Sheat Strength(kPa) 10 20 30 0 After improvment 2 Before improvment Depth(m) 4 6 8 10 12 14 Chiu cao p 4m Ngy 40 c tớnh Su t cỏc thớ nghim... kinh nghim t 10 ~ 20 Thớ nghim nộn ngang Cú hai loi thit b nộn ngang chớnh: Thit b nộn ngang (Menard pressuremeter MPM) Thit b nộn ngang t to l Kt qu thớ nghim nộn ngang Thit b nộn ngang khụng t to l a/ áp lực ngang Biến dạng dẻo B A O Biến dạng đàn hồi Màng chưa tiếp xúc với thành lỗ Thit b nộn ngang t to l b/ áp lực ngang B A O Biến dạng ngang tương đối hay độ tăng thể tích E t PM E = 2 (1+ à) Vo p/V
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 chuyen de thi nghiem hien truong , 1 chuyen de thi nghiem hien truong , 1 chuyen de thi nghiem hien truong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay