Luận văn kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán tổng hợp

81 595 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 13:46

Luận văn Kế toán hành nghiệp kế toán tổng hợp Lời nói đầu Bộ máy quyền Nhà nước tổ chức thành hệ thống thống theo nguyên tắc tập trung dân chủ bao gồm phủ quyền cấp địa phương, cấp quyền có quỹ NSNN riêng để thực chức năng, nhiệm vụ NSNN toàn khoản thu chi NN dự toán quan NN có thẩm quyền định thực năm để đảm bảo thực chức nhiệm vụ NN Cơ quan Tài kho bạc nhà nước( KBNN) có trách nhiệm quản lý NSNN, quỹ khác tài sản NN cấp NS Để quản lý NSNN có hiệu quả, cần phải cung cấp thông tin kinh tế kịp thời đầy đủ Các đơn vị dự toán cấp quyền phải tổ chức máy kế toán ngân sách phù hợp để thực chức cung cấp thông tin chức kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh tế Kế toán có vai trò công cụ quản lý kinh tế quan trọng hệ thống công cụ phục vụ quản lý kinh tế, cung cấp thông tin kinh tế có tính đầy đủ hợp lý, khách quan tin cậy giúp cho cấp lãnh đạo NN hoạch định chiến lược đề kế hoạch, sách, biện pháp quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu lực phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế làm để kiểm tra, kiểm soát tình hình thực hịên kế hoạch, sách biện pháp kinh tế NN đề Kế toán NSNN nghệ thuật phản ánh, ghi chép kiểm soát hoạt động kinh tế có liên quan đến trình hình thành, phân phối sử dụng NSNN Được đồng ý Ban giám hiệu trường TH Kinh tế Hà Nội giúp đỡ trường THCS Vĩnh Hưng Em thực tập đơn vị tháng, với khoảng thời gian em giúp em hiểu thêm tầm quan trọng, ý nghĩa công việc kế toán HCSN Trong trình học tập em thầy cô giáo trang bị kiến thức định thực tập em dẫn nhiệt tình cô đơn vị Đó hành trang giúp em bước vào ngành, em có dịp làm quen với công tác kế toán " môi trường " Hiểu vai trò tầm quan trọng công tác kế toán em chọn sâu vào đề tài: Kế toán HCSN kế toán tổng hợp Mục lục Báo cáo gồm phần chính:  Phần 1: Các vấn đề chunng kế toán HCSN  Phần 2:Thực tế kế toán HCSN trường THCS Vĩnh Hưng  Phần 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán đơn vị Chương I: vấn đề chung kế toán hcsn I Khái niệm, nhiệm vụ yêu cầu chung kế toán HCSN 1.1 Khái niệm Kế toán hành nghiệp công việc tổ chức hệ thống thông tin số liệu để quản lý kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình quản lý sử dụng loại vật tư, tài sản công, tình hình chấp hành dự toán thu, chi thực tiêu chuẩn, định mức Nhà nước đơn vị 1.2 Nhiệm vụ kế toán đơn vị HCSN Kế toán hành nghiệp kế toán chấp hành ngân sách nhà nước đơn vị nghiệp quan hành cấp, (gọi chung đơn vị hành nghiệp) Kế toán hành nghiệp công việc tổ chức hệ thống thông tin số liệu để quản lý kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng, toán kinh phí, tình hình quản lý sử dụng loại vật tư, tài sản công; tình hình chấp hành dự toán thu, chi thực tiêu chuẩn, định mức Nhà nước đơn vị Kế toán hành nghiệp với chức thông tin hoạt động kinh tế phát sinh trình chấp hành ngân sách nhà nước đơn vị hành nghiệp, nhà nước sử dụng công cụ sắc bén có hiệu lực việc quản lý ngân sách nhà nước đơn vị, góp phần đắc lực vào việc sử dụng nguồn vốn (trong vốn ngân sách) cách tiết kiệm, hiệu Để thực công cụ sắc bén, có hiệu lực công tác quản lý kinh tế tài chính, kế toán đơn vị hành nghiệp phải thực nhiệm vụ chủ yếu sau: - Thu thập, phản ánh xử lý tổng hợp thông tin nguồn kinh phí cấp, tài trợ, hình thành tình hình sử dụng khoản kinh phí; sử dụng thu phát sinh đơn vị - Thực kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu chi, tình hình thực tiêu kinh tế nhà nước, tiêu chuẩn định mức kiểm tra việc quản lý, sử dụng loại vật tư, tài sản đơn vị, kiểm tra việc chấp hành tình hình thu nộp NSNN, chấp hành kỷ luật toán chế độ sách nhà nước - Theo dõi kiểm soát tình hình phân phối kinh phí cho đơn vị dự toán cấp dưới, tình hình chấp hành dự toán thu chi, toán đơn vị cấp - Lập nộp hạn báo cáo tài cho quan quản lý cấp quan tài theo qui định Cung cấp thông tin tài liệu cần thiết để phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng định mức chi tiêu.Phân tích đánh giá hiệu sử dụng nguồn kinh phí, vốn quỹ đơn vị 1.3 Yêu cầu công tác kế toán đơn vị HCSN - Phản ánh đầy đủ kịp thời xác toàn diện khoản vốn, quỹ kinh phí, tài sản hoạt động kinh tế tài phát sinh đơn vị - Chỉ tiêu kinh tế phản ánh thống với dự toán nội dung phương pháp tính toán - Số liệu báo cáo tài phải rõ ràng, dễ hiểu, đảm baỏi cho nhà quản lý có thông tin cần thiết tình hình tài đơn vị - Tổ chức công tác kế toán gọn nhẹ, tiết kiệm có hiệu II Nội dung tổ chức công tác kế toán đơn vị hành nghiệp Để thực tốt nhiệm vụ mình, kế toán đơn vị hành nghiệp phải đáp ứng yêu cầu sau: - Phản ánh kịp thời, đầy đủ, xác toàn diện khoản vốn, quĩ, kinh phí, tài sản hoạt động kinh tế, tài phát sinh đơn vị - Chỉ tiêu kinh tế phản ánh phải thống với dự toán nội dung phương pháp tính toán - Số liệu báo cáo tài phải rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo cho nhà quản lý có thông tin cần thiết tình hình tài đơn vị - Tổ chức công tác kế toán gọn nhẹ, tiết kiệm có hiệu 2.1 Tổ chức công tác ghi chép ban đầu Mọi nghiệp kinh tế phát sinh việc sử dụng kinh phí thu chi ngân sách đơn vị HCSN phải lập chứng từ kế toán đầy đủ, kế toán phải vào chế độ chứng từ nhà nước ban hành chế độ kế toán HCSN để ghi nhận nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh vào chứng từ cụ thể xác định trình tự luân chuyển chứng từ cho loại chứng từ cách khoa học, hợp lý phục vụ cho việc ghi sổ kế toán, tổng hợp số liệu thông tin kinh tế tài để đáp ứng yêu cầu quản lý đơn vị.Trình tự thời gian luân chuyển chứng từ kế toán trưởng đơn vị qui định 2.2 Vận dụng hệ thống tài kế toán : Tài khoản kế toán sử dụng đơn vị HCSN để phản ánh kiểm soát thường xuyên, liên tục tình hình vận động kinh phí đơn vị HCSN Trong hệ thống tài khoản kế toán thống có qui định tài khoản kế toán dùng cho đơn vị thuộc loại hình HCSN Các đơn vị HCSN vào đặc điểm hoạt động đơn vị cũn yêu cầu quản lý hoạt động đó, đơn vị qui định tài khoản kế toán cấp 1, cấp 2, cấp qui định thêm số tài khoản cấp 2, cấp có tính chất riêng đơn vị để sử dụngđảm bảo phản ánh đầy đủ hoạt đông kinh tế tài đơn vị, đáp ứng thông tin kiểm tra phục vụ công tác quản lý nhà nước 2.3 Lựa chọn hình thức kế toán: Tuỳ thuộc vào qui mô đặc điểm hoạt động yêu cầu trình độ quản lý điều kiện trang thiết bị, đơn vị kế toánđược phép lựa chọn hình thức kế toán phù hợp với đơn vị nhằm đảm bảo cho kế toán thực tốt nhiệm vụ thu nhận, xử lý cung cấp đầy đủ kịp thời xác tàI liệu, thông tin kinh tế phục vụ cho công tác qủn lý hoạt đọng kinh tế tài đơn vị.các hình thức kế toán dược áp dụng gồm: - Hình thức kế toán nhật ký chung; - Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ; - Hình thức kế toán nhật ký - sổ A.Hình thức nhật ký - sổ  Đặc điểm hình thức nhật ký - sổ _Kết hợp trình tự ghi sổ theo thứ tự thời gian với trình tự ghi sổ phân loại theo hệ thống toàn nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh ghi vào sổ kế toán tổng hợp nhật ký - sổ -Tách rời việc ghi sổ kế toán tổng hợp với việc ghi sổ kế toán chi tiết  Sổ kế toán sử dụng: - Sổ kế toán tổng hợp: Sổ để ghi nghiêp vụ kinh tế tàI vừa theo thứ tự thời gian vừa theo hệ thống Sổ mở cho tưng niên độ kế toán khoá sổ hàng tháng _ Sổ kế toán chi tiết: Được mở cho tài khoản cấp cần theo dõi chi tiết Số lượng sổ kế toán chi tiết tuỳ thuộc vào yêu cầu thông tin chi tiết phục vụ cho yêu cầu quản lý kinh tế tài nội đơn vị HCSN, sổ tài sản cố định, Sổ chi tiết vật liệu , thẻ kho  Trình tự phương pháp ghi sổ Hàng ngày vào chứng từ gốc kế toán tiến hành định khoản ghi vào nhật ký sổ Mỗi chứng từ ghi vào nhật ký sổ dòng Cuối kỳ tiến hành khoá sổ tài khoản, tính đối chiếu số liệu đảm bảo quan hệ cân đối sau: Tổng cộng số tiền phần NK (cột SPS) Tổng số PS Nợ = TK (Sổ Cái) Tổng số dư Nợ cuối kỳ Tất tài khoản Tổng số PS Có = Tk(sổ cái) Tổng số dư Có cuối kỳ tất = tài khoản  KháI quát trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký – Sổ Cái: Sơ đồ trình tự kế toán hình thức nhật ký – sổ Chứng từ gốc Sổ quỹ Nhật ký sổ Sổ, thẻ kế toán chi tiết Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu  Ưu, nhược điểm điều kiện áp dụng hình thức Nhật ký – sổ cái: _ Ưu điểm: hình thức kế toán mẫu sổ đơn giản, cách ghi chép vào sổ đơn giản, dễ làm, dễ hiểu, dễ đối chiếu, kiểm tra _ Nhược điểm :của hình thức kế toán khó phân công lao động kế toán tổng hợp đơn vị có qui mô vừa vừa lớn, sử dụng nhiều tài khoản, có nhiều hoạt động kinh tế, sổ tổng hợp cồng kềnh không thuận tiện cho việc ghi sổ B Hình thức chứng từ ghi sổ  Đặc điểm hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ Các hoạt động kinh tế tài phản ánh chứng từ gốc phân loại,tổng hợp, lập chứng từ ghi sổ sau sử dụng chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ kế toán tổng hợp liên quan Tách rời trình tự ghi sổ theo theo thứ tự thời gian với trình tự ghi sổ kế toán tổng hợp : Sổ tài khoản Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ  Sổ kế toán sử dụng : - Sổ kế toán tổng hợp : bao gồm Sổ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ cái: Là sổ dùng để hạch toán tổng hợp Mỗi tài khoản phản ánh trang sổ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ: Là sổ ghi theo thời gianphản ánh toàn bộchứng từ lập tháng Sổ dùng để quản lý chứng từ ghi sổ kiểm tra đoói chiếu số liiêụ với sổ Mọi chứng từ ghi ổ sau lập xongđều phải đăng ký vào sổ nàyđể lấy số hiệu ngày tháng - Sổ kế toán chi tiết : dùng để theo dõi đối tượng kế toán phản ánh sổ kế toán tổng hợp nhằm phục vụ nhu cầu thông tin chi tiết cho công tác quản lý tài sản, hoạt động kinh tế đơn vị Ngoài ra, kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ sử dụng Chứng từ ghi sổ Bảng cân đối tài khoản Bảng cân đối tài khoản: báo cáo tài tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình kinh phí sử dụng kinh phí, tình hình tài sản nguồn hình thành tài sản,kết hoạt động đơn vị Chứng từ ghi sổ: sổ định khoản theo tờ.Chứng từ ghi sổ sau vào Sổ đăng ký chứng từ làm ghi vào sổ Quan hệ cân đối: Tổng só tiền = Tổng số phát sinh Nợ (hoặc Có) sổ đăng ký chứng tư ghi sổ tất TK sổ (hay BCĐ tài khoản) Sơ đồ trình tự ghi sổ kt hình thức ct ghi sổ Sổ quỹ Chứng từ gốc (bảng tổng hợp Sổ, thẻ hạch Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ phù hợp với loại hình đơn vị với quy mô khác Ưu điểm: mẫu số đơn giản, dễ ghi chép, thuận lợi cho công tác phân công lao động kế toán Nhược điểm: việc ghi chép bị trùng lặp, khối lượng công việc ghi chép nhiều, công việc đối chiếu, kiểm tra thường dồn vào cuối kỳ ảnh hưởng đến thời hạn lập gửi báo cáo kế toán C Hình thức Nhật ký chung  Đặc điểm: Tách rời việc ghi chép kế toán tổng hợp với việc ghi chép kế toán chi tiết để ghi vào hai loại sổ kế toán riêng biệt  Sổ kế toán sử dụng: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ; Sổ cái; Sổ, thẻ kế toán chi tiết  Trình tự ghi sổ: thể qua sơ đồ sau: Sổ quỹ Chứng từ gốc Sổ 10 Sổ, thẻ kế toán Có TK 111: 57.045.087 2) Chi lương trả cho cán giáo viên thuộc biên chế: Nợ TK 661: 59.692.845 Có TK 334: 59.962.845 3) Số BHXH BHYT (6%) cán giáo viên biên chế phải nộp tính trừ vào lương: Nợ TK 334: 2.911.542 Có TK 332: 2.911.542 Ta vào sổ tài khoản 334 Sổ Năm 2006 Tài khoản - phải trả viên chức Số hiệu: 334 NT Chứng từ ghi sổ SH NT Số tiền SHT KĐƯ Diễn giải Nợ Có Chú ý Số dư đầu kỳ 4/6 Chi lương tháng 111 84.616.000 5/6 Trích 5% BHXH tháng 332 22/6 Số lương chi trả tháng 661 Cộng số phát sinh 3.607.000 88.223.000 88.223.000 88.223.000 2.2.3.2 Kế toán khoản phải nộp theo lương Kế toán khoản phải nộp theo lương sử dụng TK 332 - "Các khoản phải nộp theo lương" Bảng kê trích nộp BHYT Tháng năm 2006 67 Số Họ tên Số sổ Chức Hệ số Hệ Tổng số tiền nộp BHYT 3% Ghi TT BHX danh lươn số H nghề g nghiệ 2% 1% Tổng số phụ cấp p Lưu Thị Mai HT 4,17 0,15 18.144 9.072 27.261 Lê Việt Trung HP 4,06 0,12 17.556 8.778 26.334 Nguỵ Diệu Hoàng Linh GV 3,54 0,1 15.288 7.644 22.932 Đào Thị Mai Hoa RT 2,86 - 12.012 6.006 18.018 Nguyễn Thị Duyên TQ - 9.282 4.641 13.923 Cao Bích Liên GV 3,54 0,1 15.288 7.644 22.932 Trần Cao Nguyễn Thế GV 3,39 - 14.238 7.119 21.357 Chu Minh Hải Quế GV 3,5 - 14.700 7.350 22.050 Hà Minh Chánh GV 1,78 - 7.976 3.738 11.214 GV 2,39 - 10.038 5.019 15.057 14.658 7.329 21.987 10 Lê Bá Mên 42 Ng Trương Mai Lan Cộng 2,21 GV 3,39 0,1 341,2 2,31 4.011.50 2.005.75 6.017.250 0 68 Bảng kê trích nộp BHXH Tháng năm 2006 Số Họ tên Số sổ TT Chức Hệ số Hệ số BHXH danh lương phụ nghề cấp Tổng số tiền nộp BHYT 3% 15% 5% Tổng số Ghi nghiệp Lưu Thị Mai HT 4,17 0,15 136.080 45.360 181.440 Lê Việt Trung HP 4,06 0,12 131.670 43.890 175.560 Nguỵ Diệu Hoàng Linh GV 3,54 0,1 114.660 38.220 152.880 Nguyễn thu thuỷ RT 2,86 - 90.090 30.030 120.120 Nguyễn Thị Duyên TQ 2,21 - 69.615 23.205 92.820 Cao Bích Liên GV 3,54 0,1 114.660 38.220 152.880 Trần Cao Nguyễn Thế GV 3,39 - 75.285 35.595 100.380 Chu Minh Hải Quế GV 3,5 - 110.250 36.750 147.000 Hà Minh Chánh GV 1,78 - 56.070 18.690 74.760 GV 2,39 - 75.285 25.095 100.380 109.935 36.645 146.580 10.813.000 3.607.00 14.420.000 10 Lê Bá Mên 42 Ng Trương Mai Lan Cộng GV 3,39 0,1 341,2 2,31 69 sổ năm 2006 Tài khoản: Các khoản phải nộp theo lương Số hiệu: 332 Chứng từ hiệu Ngày tháng Số tiền Số Số Ngày tài Diễn giải khoản ghi sổ hiệu tháng Ghi Nợ Có đối ứng 30/6 188 30/6 Số dư đầu kỳ trích 5% BHXH 344 461 3.607.000 3.607.000 Nộp 5% BHXH 31/6 201 31/6 Trích 15% 661 2% 461 BHXH + 14.824.500 14.824.500 BHYT đồng thời chuyển Số phát sinh 18.431.500 18.431 500 Số dư Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh tài khoản 332 sau: Chứng từ số 188, trích 5% BHXH quý tháng Nợ TK 334 : 3.607.000 70 Có TK 332 : 3.607.000 -Nộp 5% BHXH Nợ TK 332 : 3.607.000 Có TK 461 : 3.607.000 Trích 15% BHXH - 2% BHYT theo chứng từ số 201 Nợ Tk 611 : 14.824.500 Có TK 332 : 14.824.500 - Đồng thời chuyển Nợ TK 332 : 14.824.500 Có TK 461 : 14.824.500 2.2.4 - Kế toán nguồn kinh phí Các đơn vị HCSN tiếp nhận kinh phí Nhà nước theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp để thực nhiệm vụ Kinh phí trường THCS Thanh Quan hình thành từ nguồn: Ngân sách Nhà nước quan quản lý cấp theo dự toán duyệt (nguồn kinh phí Nhà nước) Thu nghiệp bổ sung từ kết hoạt động nghiệp có thu theo chế độ tàI hành 2.2.4.1 Kế toán nguồn kinh phí hoạt động Để hạch toán nguồn kinh phí hoạt động, kế toán sử TK 461 - "Nguồn kinh phí hoạt động" 71 sổ theo dõi hạn mức kinh phí Nguồn kinh phí: Ngân sách Loại 14 khoản 03 nhóm 06 tiểu nhóm 20 mục 100 Chứng từ Ngày tháng ghi sổ 10/6 Số liệu Thông báo 526 Tình hình Ngày tháng Séc UNC 30/6 HMKP phân phối HMKP ký trước lại chuyển sang Cấp lương tháng 6 71.659.000 Cộng tháng 71.659.000 Diễn giải HM r HMKP sử dụng kỳ 71.659.000 71.6 71.659.000 71.6 Loại 14 khoản 03 nhóm 06 tiểu nhóm 20 mục 102 10/6 526 30/6 PCCV+ PC35%GD tháng Cộng tháng 6 23.564.000 23.564.000 23.564.000 23.5 23.564.000 23.5 Loại 14 khoản 03 nhóm 06 tiểu nhóm 20 mục 106 10/6 526 8/6 Chuyển BHXH tháng 3.067.000 Cộng tháng 3.607.000 3.607.000 3.60 3.607.000 3.60 Loại 19 khoản 03 nhóm 06 tiểu nhóm 20 mục 119 12/5 511 9/5 Chi phí nghiệp vụ 1.497.500 môn T6 Cộng tháng 1.497.500 72 1.497.500 1.49 1.497.500 1.49 Bộ (Sở) Đơn vị sổ Năm 2006 Tài khoản - Nguồn kinh phí hoạt động Số hiệu 461 Ngày tháng ghi Chứng từ Số Ngày hiệu tháng hiệu Diễn giải Có ứng 55 29/6 80.061.552 Rút KPHĐ nhập 111 91.616.000 quý 30/6 188 30/6 Nộp 5% BHXH 332 3.607.000 31/6 56 31/6 Thu tiền học phí 511 9.000.000 31/6 37 31/6 Thu tiền thuế địa 511 8.000.000 332 14.824.500 điểm 31/6 Ghi đối Số dư đầu kỳ 29/6 Nợ TK số Số tiền Số 201 31/6 Trích 15% BHXH +2% BHYT Số phát sinh 127.047.500 Số dư 207.109.052 73 2.2.5 Kế toán khoản thu Để kế toán khoản thu, kế toán sử dụng TK 511 - "Các khoản thu" sổ năm 2006 Tài khoản - khoản thu Số hiệu - 511 Chứng từ Ngày Số hiệu Ngày tháng hiệu tháng ghi Số tiền Số Diễn giải Nợ Có tài Ghi khoản đối số ứng Số dư đầu kỳ 29/6 56 29/6 Thu tiền học 111 9.000.000 phí T6 Đồng thời ghi 461 9.000.000 tăng NKPHĐ 29/6 57 29/6 Phiếu thu tiền 111 8.000.000 thuê địa điểm Đồng thời ghi 461 8.000.000 tăng NKPHĐ Cộng số phát 17.000.000 17.000.000 sinh a) Công dụng 74 TK 511 dùng để phản ánh tất khoản thu theo chế độ quy định phép Nhà nước phát sinh đơn vị HCSN tình hình xử lý khoản thu b) Nguyên tắc kế toán khoản thu Các khoản thu phản ánh vào TK 511 gồm: Các khoản thu phí lệ phí theo chức tính chất hoạt động đơn vị Nhà nước cho phép như: học phí, viện phí… Thu theo đơn đặt hàng Nhà nước đơn vị nghiệp có thu Các khoản thu nghiệp khác Thu lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn thuộc chương trình, dự án viện trợ Các khoản thu khác như: thu hoạt động SXKD, thu nhượng bán, lý vật tư, TSCĐ Khi thu phí lệ phí, đơn vị phảI sử dụng biên lai thu tiền Bộ Tài phát hành Bộ Tài (Tổng Cục thuế) cho phép in sử dụng theo chế độ quy định Tất khoản thu đơn vị phải phản ánh đầy đủ, kịp thời vào bên Có TK 511 "Các khoản thu" Sau vào chế tài quy định ngành mà kết chuyển khoản thu từ bên Nợ TK 511 sang bên Có TK liên quan Kế toán phải mở "Sổ chi tiết theo dõi khoản thu" hoạt động, loại thu Ví dụ: Căn vào chứng từ ghi sổ, lập số định khoản phản ánh nghiệp vụ liên quan đến TK 511 Phiếu thu 65 thu học phí T11 + 12 số tiền: 19.084.000 Nợ TK 111: 19.084.000 Có TK 511: 19.084.000 Phiếu chi số 482, trích thu nhập quỹ quan, số tiền 2.744.300 75 Nợ TK 511: 2.744.300 Có TK 121: 2.744.300 2.2.6 Kế toán chi hoạt động Để kế toán chi hoạt động, kế toán sử dụng TK 661 - "Chi hoạt động" sổ Năm 2006 Tài khoản - chi hoạt động Số hiệu: 661 Ngà Chứng từ y Số Ngà thán hiệu y g ghi thán số g Số Diễn giải hiệu TKĐ Số tiền N Có Ghi ợ U Số dư đầu kỳ 12.000.00 30/6 189 Số lương trả T6 334 95.223.00 30/6 Thanh toán tiền công tác 111 1.000.000 phí T6 30/6 190 30/6 Chi mua VTVP T6 111 188.500 30/6 191 30/6 UNC tiền mua mực 112 446.000 111 1.400.000 111 200.000 photo 30/6 192 30/6 Thanh toán tiền cộng lao động 30/6 193 30/6 Nâng cấp phần miền m 76 ạng t ính 30/6 194 30/6 Chi phí nghiệp vụ 111 1.497.500 chuyên môn 30/6 195 30/6 Thương binh T6 111 2.000.000 31/6 196 30/6 Thanh toán tiền mua 111 220.000 than 31/6 197 30/6 UNC tiền điện, nước 112 6.325.700 31/6 198 30/6 Chi chụp ảnh T6 111 36.000 31/6 199 30/6 UNC tiền báo, điện 112 1.329.000 312 806.000 thoại 31/6 199 30/6 Các khoản tư chi bồi dưỡng GV 31/6 200 31/6 Chi phí khác T6 111 3.032.600 31/6 201 31/6 Trích 15% BHXH + 2% 332 14.824.50 BHYT Số phát sinh 128.528.8 00 Số dư 140.528.8 000 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến tài khoản 661 trường THCS Vĩnh Hưng tháng sau: Định khoản nghiệp vụ kinh tế có liên quan đến TK 661 trường THCS Vĩnh Hưng tháng năm 2006 sau Số chứng từ số 56, số lương phải trả tháng Nợ TK 661: 95.223.000 Có TK 334: 95.223.000 77 Thanh toán tiền công lao động (chứng từ số 189) Nợ TK 661: 1.000.000 Có TK 111: 1.000.000 Chứng từ số 190, chi mua vật tư văn phòng tháng Nợ TK 661: 188.500 Có TK 111: 188.500 Chứng từ số 191, UNC tiền mua mực dùng cho máy foto Nợ TK 661: 446.000 Có TK 112: 446.000 Thanh toán tiền công tháng theo chứng từ số 192 Nợ TK 661: 1.400.000 Có TK 111: 1.400.00 Chứng từ số 193, nâng capá phần mềm máy tính Nợ TK 661: 200.000 Có TK 111: 200.000 Chứng từ số 194, chi phí nghiệp vụ chuyên môn tháng Nợ TK 661: Có TK: 1.497.000 1.497.000 Chứng từ số 195, thương học sinh giỏi tháng Nợ TK 611: 2.000.000 Có TK 111: 2.000.000 Chứng từ số 196, toán tiền mua than Nợ TK 661: 220.000 Có TK 111: 220.00 10 Chứng từ số 197, UNC tiền điện, tiện nước tháng Nợ TK 661: 6.325.700 Có TK 112: 6.325.700 78 11 Chứng từ số 198, chi tiền chụp ảnh bế giảng tháng Nợ TK 661: 36.000 Có TK 111: 36.000 12 Chứng từ số 199, UNC tiền báo, tiền điện thoại Nợ TK 661: 1.329.000 Có TK 112: 1.329.000 13 Chứng từ số 200, khoản tạm ứng chi hoạt động Nợ TK 661: 806.000 Có TK 312: 806.000 14 Chứng từ số 201, chi phí khác tháng Nợ TK 661: 3.032.600 Có TK 111: 3.032.600 15 chứng từ số 202 - Trích 15% BHXH + 2% BHYT Nợ TK 661: 14.824.500 Có TK 332: 14.824.500 79 Chương III: Nhận xét kiến nghị tình hình thực công tác Kế toán trường Thcs vĩnh hưng Những nhận xét công tác kế toán tổng hợp đơn vị Qua tháng thực tập Trường với kinh nghiệm hiểu biết lý luận lẫn thực tiễn hạn chế song em mạnh dạn đưa số nhận xét kiến nghị sau: Trường THCS Vĩnh Hưng nhận thức đắn tầm quan trọng kế toán HCSN đưa phương pháp hạch toán kế toán phù hợp với điều kiện tình hình quản lý tài đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu công việc ngày đòi hỏi cao Kế toán đơn vị áp dụng chế độ kế toán cách xác phù hợp Đơn vị áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ đắn hợp lý giúp cho công tác phân công lao động kế toán, thuận tiện cho việc sử dụng phương pháp tính toán đại Đội ngũ kế toán có tinh thần trách nhiệm cao hăng say công việc, hoàn thành nhiệm vụ giao đáp ứng nhu cầu thông tin xác nhanh gọn kịp thời 80 Tuy nhiên để công tác kế toán đơn vị thực phát huy công tác có hiệu quản lý tài đội ngũ cán làm công tác kế toán đơn vị không ngừng học hỏi, nâng cao bồi dưỡng nghiệp vụ để hoàn thiện công việc Nhà trường cần phảI thường xuyên mở buổi hội thảo chuyên ngành kế toán ,tham gia khoá học ngắn ngày chế độ kế toán nhà nước có thay đổi ,cử cán đI học để cao trình độ Mặt khác cần phảI xử lý nghiêm ngặt học sinh nộp muộn tiền học phí không lý gây khó khăn cho kế toán việc tập hợp số liệu Bên cạnh nghiên cứu áp dụng chế độ hạch toán kế toán , mẫu sổ sách mà nhà nước quy định.Từ giúp cho công tác kế toán hoàn thiện giúp cho công tác quản lý tài đơn vị có hiệu Tóm lại kế toán đơn vị áp dụng chế độ kế toán cách xác phù hợp với hoạt động đơn vị Luôn thực nghiêm chỉnh kịp thời chế độ nhà nước ban hành, đơn vị áp dụng phương pháp chứng từ ghi sổ hợp lý với quy định nhà nước Kết lụân Qua thời gian thực tập phòng tài kế toán Trường THCS Vĩnh Hưng giúp em nhận thức rõ tầm quan trọng công việc kế toán HCSN 81
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán tổng hợp , Luận văn kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán tổng hợp , Luận văn kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán tổng hợp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay