Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt trên địa bàn xã đồng bẩm – thành phố thái nguyên – tỉnh thái nguyên

68 169 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 13:42

I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM - - PHM TUN DNG Tờn ti: NG DNG CH PHM FITO-BIOMIX RR TRONG X Lí PH THI NễNG NGHIP RM, R KHểA LUN TT NGHIP I HC H o to : Chớnh quy Chuyờn ngnh : Khoa hc mụi trng Khoa : Mụi trng Khúa hc : 2011 - 2015 Ging viờn hng dn : ThS Dng Minh Ngc Khoa Mụi trng - Trng i hc Nụng Lõm Thỏi Nguyờn - 2015 i LI CM N Thc l mt quỏ trỡnh giỳp cho bn thõn sinh viờn ỏp dng kin thc ó c hc vo thc t, t ú giỳp cho sinh viờn hon thin bn thõn v cung cp kin thc thc t cho cụng vic sau ny Vi ý ngha thit thc ú, c s ng ý ca khoa Mụi trng Trng i hc Nụng Lõm Thỏi Nguyờn, em ó tin hnh thc ti y ban nhõn dõn xó ng Bm Tp Thỏi Nguyờn tnh Thỏi Nguyờn Thi gian thc kt thỳc, em ó t c nhng kt qu hon thnh khúa lun tt nghip ca bn thõn Em xin c by t lũng bit n sõu sc ti Ban Giỏm hiu nh trng, Ban Ch nhim khoa cựng ton th cỏc thy cụ giỏo cụng tỏc khoa Mụi trng c bit xin chõn thnh cm n cụ giỏo hng dn ThS Dng Minh Ngc, ngi ó trc tip hng dn v giỳp tn tỡnh em sut quỏ trỡnh thc hin ti em cú th hon thnh khúa lun tt nghip ny Qua õy em xin gi li cm n trõn thnh nht ti cỏc cụ chỳ, anh ch lm vic ti UBND Xó ng Bm Tp Thỏi Nguyờn tnh Thỏi Nguyờn ó to iu kin giỳp em hon thnh c nhim v v hon thnh tt bn bỏo cỏo tt nghip ny Em xin chõn thnh cm n gia ỡnh, bn bố ó ng viờn v giỳp em sut quỏ trỡnh hc v hon thnh khúa lun Em xin chõn thnh cm n! ng Bm, ngy thỏng nm 2015 Sinh viờn Phm Tun Dng ii DANH MC CC BNG TRONG KHểA LUN Bng 2.1: Tr lng nc mt cỏc sụng nm 2012 17 Bng 4.1: Cỏc ngun tip nhn nc thi t nh v sinh 34 Bng 4.2: Kt qu quan trc ca chi nhỏnh CTCP Sn Lõm 36 Bng 4.3: Kt qu phõn tớch nc sui Linh Nham thỏng 4/2015 37 Bng 4.4: Kt qu phõn tớch nc on giao gia sui Linh Nham vi sụng Cu thỏng 4/2015 38 Bng 4.6: Kt qu phõn tớch nc sụng Cu thỏng 4/2015 40 Bng 4.7: Kt qu phõn tớch nc mt s mu nc ging o thỏng 4/2015 42 iii DANH MC CC HèNH TRONG KHểA LUN Hỡnh 4.1: Biu c cu cỏc ngnh kinh t xó ng Bm nm 2010 28 Hỡnh 4.2: Biu t l ngi dõn s dng thit b lc 33 Hỡnh 4.3: Biu t l cỏc ngun tip nhn nc thi nh v sinh 35 Hỡnh 4.4: Biu kt qu so sỏnh cht lng nc ti a im ly mu 41 Hỡnh 4.5: Biu kt qu so sỏnh cht lng nc ging ti ly mu 43 iv DANH MC CC T VIT TT BOD5 Nhu cu oxy sinh húa BTNMT B Ti nguyờn Mụi trng BVTV Bo v thc vt BYT B Y t CNH- HH Cụng nghip húa Hin i húa COD Nhu cu oxy húa hc HNL i hc Nụng lõm Fe St IWRA Hi Nc Quc t 10 KL Kt lun 11 N- CP Ngh nh- Chớnh ph 12 NN Nụng nghip 13 PTNN Phỏt trin nụng thụn 14 QCVN Quy chun Vit Nam 15 Q Quyt nh 16 QH Quc hi 17 STNMT S Ti nguyờn Mụi trng 18 TCCP Tiờu chun cho phộp 19 TN&MT Ti nguyờn v Mụi trng 20 TNTN Ti nguyờn thiờn nhiờn 21 TP Thnh ph 22 TT Thụng t 23 UBNN y ban nhõn dõn 24 VSMT V sinh Mụi trng 25 WHO T chc Y t Th gii 26 WMO T chc khớ tng th gii v MC LC PHN 1: M U 1.1 t 1.2 Mc tiờu v yờu cu ca ti 1.2.1 Mc tiờu ca ti 1.2.2 Yờu cu ca ti 1.3 í ngha ca ti .2 1.3.1 í ngha hc v nghiờn cu khoa hc 1.3.2 í ngha thc tin PHN 2: TNG QUAN TI LIU 2.1 C s khoa hc ca ti 2.1.1 C s lớ lun ca ti 2.1.1.1 Mt s khỏi nim, thut ng liờn quan: 2.1.1.2 Vai trũ ca nc: 2.1.2 Cỏc ch tiờu húa lớ 2.1.2.1 c 2.1.2.2 mu (mu sc) 2.1.2.3 Giỏ tr pH .8 2.1.2.4 Cht rn hũa tan 2.1.2.5 Chloride 2.1.2.6 St 2.1.2.7 Nitrogen-Nitrit (N-NO2) 2.1.2.8 Nitrogen Nitrat (N-NO3) 10 2.1.2.9 Ammoniac (N-NH4+) 10 2.1.2.10 Sulfate (SO42-) 10 2.1.2.11 Phosphate (P-PO43-) 10 2.1.2.12 Oxy hũa tan (DO) .11 2.1.2.13 Nhu cu oxy húa hc(COD) .11 2.1.2.14 Nhu cu oxy sinh húa(BOD) 11 vi 2.1.3.Cỏc ch tiờu vi sinh 11 2.1.3.1 Fecal coliform (Coliform phõn) 11 2.1.3.2 Escherichia Coli (E.Coli) 11 2.2 C s phỏp lớ ca ti 12 2.3 C s thc tin ca ti 13 2.3.1 C s trit hc .13 2.3.2 C s khoa hc cụng ngh .14 2.3.3 C s kinh t 14 2.4 Cỏc tiờu chun so sỏnh .14 2.5 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc v ngoi nc 15 2.5.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu trờn th gii .15 2.5.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc 17 2.5.3 Tỡnh hỡnh nghiờn cu ti Thỏi Nguyờn 20 PHN 3: I TNG, NI DUNGV PHNG PHP NGHIấN CU .22 3.1 i tng v phm vi nghiờn cu 22 3.1.1 i tng nghiờn cu 22 3.1.2 Phm vi nghiờn cu .22 3.2 a im v thi gian nghiờn cu 22 3.3 Ni dung nghiờn cu 22 3.3.1 iu tra ỏnh giỏ iu kin t nhiờn, kinh t xó hi 22 3.3.2 Hin trng s dng v x lý nc trờn a bn xó 22 3.3.3 ỏnh giỏ hin trng mụi trng nc mt 22 3.3.4 xut gii phỏp nõng cao cht lng mụi trng 22 3.4 Phng phỏp nghiờn cu .22 3.4.1 Phng phỏp k tha 22 3.4.2 Phng phỏp thu thp s liu th cp 23 3.4.3 Phng phỏp thu thp s liu s cp 23 3.4.4 Phng phỏp ly mu phõn tớch 23 3.4.5 Phng phỏp so sỏnh 25 vii 3.4.6 Phng phỏp nghiờn cu phũng thớ nghim 25 3.4.7 Phng phỏp phõn tớch tng hp v x lý s liu 25 PHN 4: KT QU NGHIấN CU .26 4.1 iu kin t nhiờn, kinh t - xó hi 26 4.1.1 iu kin t nhiờn 26 4.1.1.1 V trớ a lý 26 4.1.1.2 a hỡnh 26 4.1.1.3 Khớ hu 26 4.1.1.4 Thy vn: 27 4.1.1.5 Cỏc ngun ti nguyờn 27 4.1.2 iu kin kinh t - xó hi .28 4.1.2.1 Tng trng kinh t v chuyn dch c cu kinh t 28 4.1.2.2 Thc trng phỏt trin cỏc ngnh kinh t 29 4.1.2.3 Dõn s, lao ng, vic lm v thu nhp .30 4.1.2.4 Thc trng phỏt trin cỏc khu dõn c nụng thụn 30 4.1.2.5 Thc trng phỏt trin c s h tng 31 4.1.2.6 ỏnh giỏ chung v xó ng Bm 32 4.2 ỏnh giỏ hin trng s dng v x lý nc ti xó ng Bm .33 4.2.1 Hin trng s dng nc 33 4.2.1.1 Hin trng cp nc trờn a bn xó 33 4.2.1.2 Hin trng x lý nc thi trờn a bn xó ng Bm 34 4.3 ỏnh giỏ cht lng nc mt trờn a bn xó ng Bm 37 4.3.1 Kt qu kho sỏt cht lng nc sụng sui 38 4.3.1.1 Kt qu kho sỏt cht lng nc sui Linh Nham .38 4.3.1.2.Kt qu kho sỏt cht lng nc on giao gia sui Linh Nham vi sụng Cu 39 4.3.1.3 Kt qu kho sỏt cht lng nc sụng Cu .40 4.3.1.4 Kt qu so sỏnh cht lng nc ti a im ly mu 42 4.3.2 Kt qu kho sỏt cht lng nc ging o trờn a bn xó .43 viii 4.3.3 Cỏc tỏc nhõn nh hng n cht lng nc .45 4.4 Bin phỏp ci thin v bo v mụi trng nc mt xó ng Bm 46 4.4.1 Qun lý v x lý vi phm .46 4.4.2 V quy hoch, xõy dng 47 4.4.3 Tuyờn truyn, nõng cao ý thc cng ng .47 PHN 5: KT LUN V KIN NGH 49 5.1 Kt lun .49 5.2 Kin ngh 49 PHN M U 1.1 t Nc l ngun ti nguyờn vụ cựng quý giỏ m t nhiờn ban tng cho ngi, khụng cú nc thỡ khụng cú s sng v cng khụng cú mt hot ng kinh t no cú th tn ti c Nc l u v l nhu cu thit yu ca s sng; l yu t quan trng ca sn xut; l nhõn t chớnh bo m mụi trng Tuy vy, ngun ti nguyờn nc ang ngy cng khan him, lng v cht lng nc ngy cng suy gim, hn hỏn, l lt xy gay gt c quy mụ, mc v thi gian nhu cu s dng nc ngy cng tng v ú chớnh l nguyờn nhõn ó gõy khng hong v nc nhiu ni trờn th gii Trong nhng nm qua Vit Nam ó t c nhiu thnh tu ỏng k v kinh t, tc phỏt trin kinh t cao vỡ th nhu cu khai thỏc s dng ngun nc phc v cho sn xut, sinh hot cng ngy cng tng Tuy nhiờn, vic khai thỏc, s dng khụng i kốm vi cụng tỏc bo v, phỏt trin bn vng thỡ tng lai tỡnh trng suy thoỏi cn kin ngun nc l hu qu khụng th trỏnh phỏt trin kinh t - xó hi mt cỏch bn vng thỡ cụng tỏc bo v mụi trng, bo v ti nguyờn nc cn c chỳ trng L mt nhng trung tõm cụng nghip ln Vit Nam, thnh ph Thỏi Nguyờn ang trờn phỏt trin Cựng vi phỏt trin ú nhng nm va qua t c chuyn a gii v thnh ph Thỏi Nguyờn, xó ng Bm ó v ang phỏt trin kinh t Cuc sng ca ngi dõn trờn a bn xó c nõng cao, kốm theo ú l s phỏt trin ca cỏc ngnh dch v Cựng vi s chuyn dch c cu cỏc ngnh kinh t t nụng nghip sang cụng nghip ó kộo theo hng lot mụi trng cn c quan tõm Ti õy ngun nc thi phỏt sinh t cỏc hot ng cụng nghip, nụng nghip v nc thi sinh hot t cỏc h gia ỡnh hu ht u cha qua x lý v c thi trc tip hay giỏn tip sụng Cu v sui Linh Nham Chớnh vỡ vy, vic xem xột, ỏnh giỏ cht lng nc mt trờn a bn xó ng Bm, xỏc nh cỏc ngun ụ nhim v d bỏo mc nh hng ca cỏc hot ng kinh 45 + QCVN 01: 2009/BYT: Quy chun k thut quc gia v cht lng nc n ung Nhn xột: Qua kt qu phõn tớch v so sỏnh vi: -QCVN 09:2008/BTNMT: Quy chun k thut quc gia v cht lng nc ngm, ta thy ngun nc t cỏc ging o trờn a bn cú cỏc thụng s phõn tớch hu ht u cú kt qu nm quy chun cho phộp Cú th s dng tt cho cỏc hot ng sinh hot Riờng mu nc nh b Hong Kim Thoa cú ch s COD cao gp 1.4 ln quy chun v mu nh ụng Hong Anh c cú ch s COD cao gp 1,25 ln quy chun - QCVN 02: 2009/BYT: Quy chun k thut quc gia v cht lng nc sinh hot, ta thy ngun nc t cỏc ging o trờn a bn cú cỏc thụng s phõn tớch u nm quy chun cho phộp Cú th s dng tt cho cỏc hot ng sinh hot + pH: cỏc mu phõn tớch cú ch s pH bin i t 6.9 7.3, trung bỡnh bng 7.1 cho thy nc cú tớnh trung tớnh + cng: theo kt qu phõn tớch giỏ tr kt qu cng mc tng i thp ch khong 144,8 Vi mu M6 nh b Hong Kim Thoa ngun nc cú cng cao nht cng ch bng 197,5 thp hn rt nhiu so vi quy chun - Vi cỏc ch s Cl-, Fe: t kt qu phõn tớch ta thy khụng cú gỡ ỏng ngi i vi ngun nc ca ngi dõn - QCVN 01: 2009/BYT: Quy chun k thut quc gia v cht lng nc n ung ta thy ngun nc t cỏc ging o trờn a bn cú cỏc thụng s phõn tớch u nm quy chun cho phộp 4.3.3 Cỏc tỏc nhõn nh hng n cht lng nc - Cỏc hot ng chớnh cú th gõy bin ng, gõy nh hng n cht lng mụi trng nc mt trờn a bn xó ng Bm cú th k n nh: cỏc hot ng sn xut ca cỏc c s cụng nghip trờn a bn, hot ng nụng nghip, dch v, nc thi sinh hot, nc thi t cỏc hot ng chn nuụi Cỏc hot ng x thi ny c thi trc tip cỏc h thng mng, rónh chung trờn a bn xó v thi 46 sụng (sụng Cu, sui Linh Nham) Chớnh iu ny ó gõy nh hng ti cht lng ngun nc mt trờn a bn xó - Ngoi ra, vic lm dng thuc BVTV cng gõy ụ nhim ngun nc nh hng ln n sc khe ngi Lng thuc tr sõu d tha lm phỏ hy kt cu t, nc - Cỏc c s sn xut cụng nghip trờn a bn cha c quy hoch c th nờn nm khu dõn c, thi nc thi trc tip vo ngun cng thi chung ca xó Cỏc nh hng ca hot ng x thi t u ngun sụng Cu (nh mỏy giy Hong Vn Th ) gõy nh hng ti cht lng ngun nc sụng Cu -Cỏc hot ng khai thỏc cỏt, si trờn cỏc on sụng Cu, sui Linh Nham thuc a bn 4.4 Bin phỏp ci thin v bo v mụi trng nc mt xó ng Bm 4.4.1 Qun lý v x lý vi phm - Cng c v nõng cao nng lc, trỏch nhim ca c quan bo v mụi trng, c bit l o c ca ngi thi hnh nhim v bo v mụi trng, b sung iu chnh cỏc quy nh v mt s iu lut phỏp cho phự hp ngy cng cao vi thc t cuc sng - Kim soỏt cht ch v cú bin phỏp x lý kp thi cỏc khu vc b ụ nhim mụi trng nghiờm trng, cỏc lu vc v cỏc sụng, kờnh rch trờn a bn xó - Cỏc cp chớnh quyn cn t chc ỏnh giỏ rỳt kinh nghim vic thc hin ỏn BVMT nc trờn a bn cú nhng thay i iu chnh phự hp vi giai on tip theo - Nghiờn cu iu chnh quy hoch mụi trng ngun nc mt, tng cng kim soỏt h thng nc thi cỏc nh mỏy, c s sn xut khu vc, khuyn khớch cỏc d ỏn sn xut nụng nghip sch, hn ch thp nht s dng thuc BVTV v tng cng cụng tỏc giỏm sỏt kim tra cỏc c s - Tng cng cụng tỏc qun lý nõng cao hiu qu khai thỏc s dng ti nguyờn nc, bo v tớnh ton ca dũng sụng v cỏc ngun nc, ch ng phũng 47 chng suy thoỏi, cn kit ngun nc v gim thiu ụ nhim tỏc hi, khc phc hu qu di thiờn tai gõy trờn a bn - T chc tt h thng thu gom, cht thi rn sinh hot, cụng nghip, cht thi nguy hi, thc hin xó hi húa hot ng thu gom, chuyn cht thi - Tip tc thc hin iu tra v phõn loi cỏc c s gõy ụ nhim mụi trng nghiờm trng trin khai k hoch x lý - X lý nghiờm cỏc hnh vi phỏ hoi, gõy ụ nhim mụi trng t cỏc t chc, cỏ nhõn 4.4.2 V quy hoch, xõy dng - Xõy dng cỏc ch ti hu hiu thc hin tt Lut Bo v mụi trng v cỏc quy nh ó cú ca chớnh ph liờn quan n bo v mụi tng nc cỏc lnh vc - Tip tc u t xõy dng v nõng cp cỏc h thng x lý nc thi, m bo cht lng nc t tiờu chun, quy chun v mụi trng - u t lp t cỏc thit b quan trc t ng ti nhng im nhy cm, nhm phũng nga, bo v mụi trng, ci to cỏc on kờnh, mng, on sụng, h b ụ nhim - Nghiờn cu, ng dng v chuyn giao cụng ngh v x lý ụ nhim mụi trng ti nhng khu vc nhy cm, nhng im ụ nhim nghiờm trng 4.4.3 Tuyờn truyn, nõng cao ý thc cng ng - Tng cng cụng tỏc giỏo dc mụi trng mi cp , mi cng ng dõn c, lm cho h cú nhn thc ỳng v t nguyn thc hin ngha v bo v mụi trng + Nhn thc c cỏc tỏc hi ca thuc BVTV, s dng v bo qun mt cỏch hp lý, x lý bao bỡ, húa cht d tha sau s dng mt cỏch khoa hc + Thu gom, x lý rỏc thi sinh hot, khụng vt rỏc ba bói ngoi mụi trng + Phõn loi rỏc thi sinh hot ti ngun, cỏc h gia ỡnh t bit cỏch phõn loi phự hp to iu kin thun li cho thu gom v x lý 48 + i vi cỏc trang tri chn nuụi cn khuyn khớch chn nuụi theo mụ hỡnh mi thõn thin vi mụi trng, xõy dng v lp t h thng x lý cht thi - Thc hin phúng s tuyờn truyn v mụi trng trờn truyn hỡnh, lp t cỏc pano, ỏp phớch, bớch chng giỏo dc ý thc BVMT - Tuyờn truyn, to d lun xó hi lờn ỏn, x lý nghiờm cỏc hnh vi vi phm phỏp lut i vi ti nguyờn nc cựng cỏc hnh vi hy hoi, gõy ụ nhim mụi trng 49 PHN KT LUN V KIN NGH 5.1 Kt lun Qua kt qu iu tra v phõn tớch, thu thp s liu t cỏc bỏo cỏo, ti liu trc õy, iu tra s b 100 HG v mt s mụi trng trờn a bn xó ng Bm ta cú s kt lun nh sau: - Xó ng Bm l mt xó nm phớa Bc thnh ph Thỏi Nguyờn Hin ngun nc phc v nhu cu sinh hot ca ngi dõn trờn a bn ch yu t nc mỏy Ngun nc s dng hot ng tm git ca ngi dõn l nc mỏy Mt s h s dng thờm ngun nc ging.Ngun nc phc v cho sn xutch yu l t ngun nc mt t ao h, sụng sui, v ngun nc ma t nhiờn - Phn ln nc thi sinh hot ca cỏc h gia ỡnh u thi xung b t hoi v cng thi chung ca lng, t l t 100% Tuy nhiờn, trờn a bn xó cha cú h thng x lý nc thi sinh hot Nc thi c thi trc tip cỏc ao, h, sụng sui trờn a bn xó Gõy nhng nh hng n mụi trng nc mt - Qua kt qu phõn tớch thỡ cht lng nc ging ca ngi dõn cha cú du hiu b ụ nhim ch cú hm lng COD mt vi im cao hn t 1,25 ti 1,4 ln so vi quy chun cho phộp - Mụi trng nc trờn cỏc on sụng sui ó cú nhng thay i rừ rt, cỏc ch s COD, BOD5 ó sp s v mt s im ó vt quy chun cho phộp t 1.0752 ln n 1,1564 ln 5.2 Kin ngh - i vi cỏc cp chớnh quyn Xõy dng v t chc thc hin cỏc chng trỡnh, ỏn nhm gii quyt cỏc bc xỳc v mụi trng nc thuc phm vi qun lý ca a phng Tng cng cụng tỏc thc thi phỏp lut v BVMT nc, cỏc hot ng kim soỏt ụ nhim mụi trng, cụng tỏc tra, kim tra, cng ch tuõn th phỏp lut v BVMT nc 50 u t xõy dng h thng x lý nc thi, bói rỏc thi trung t quy chun tng a phng - i vi cỏc c s sn xut cụng nghip, cỏc nh mỏy, xớ nghip Nghiờm chnh chp hnh lut BVMT, thc hin ỳng cam kt BVMT, xõy dng, lp t cỏc h thng x lý cht thi nhm hn ch thp nht cht thi ngoi mụi trng Khuyn khớch ỏp dng cỏc phng phỏp sn xut thõn thin vi mụi trng, tỏi ch, tỏi x dng cht thi, tit kim nguyờn liu - i vi cng ng dõn c trờn a bn xó T giỏc thc hin cỏc hnh ng bo v mụi trng, thu gom, phõn loi v x lớ cỏc cht thi sinh hot mt cỏch hp lớ, hn ch s dng tỳi nilon, chai nha khú phõn hy i vi hot ng sn xut nụng nghip: cn tham kho, nõng cao hiu bit v liu lng, tỏc dng cng nh tỏc hi ca thuc BVTV i vi sc khe ngi v mụi trng i vi hot ng chn nuụi, cỏc trang tri nh l, khuyn khớch s dng mụ hỡnh chn nuụi sch, thõn thin mụi trng Cht thi chn nuụi cn c x lý trit , v cú h thng thoỏt nc, x lý nc thi S dng cỏc phng phỏp sinh hc, cỏc ch phm sinh hc x lý phõn chung 51 TI LIU THAM KHO I Ti liu Ting Vit Bỏo cỏo hin trng mụi trng b NN v PTNT B Khoa hc cụng ngh v Mụi trng (1995), Tiờu chun Vit Nam v mụi trng, Nxb Khoa hc v K thut, H Ni i hc Nụng lõm Tp H Chớ Minh, Bỏo cỏo ỏnh giỏ hin trng mụi trng nc sụng ng Nai on chy qua thnh ph Biờn Hũa Nguyn Th Li (2010), Bi ging c s Khoa hc Mụi trng, Nxb i hc Thỏi Nguyờn Phm Thanh Nga(2010),Khúa lun ỏnh giỏ hin trng mụi trng nc mt tnh H Nam2010,Nxb i hc Nụng nghip H Ni,H Ni S TN&MT, Thụng bỏo s 289/STNMT v kim tra vic thc hin k lun s 14/KL-STNMT ngy 23/5/2014 ca Giỏm c S TN&MT v tra vic chp hnh phỏp lut v BVMT vi chi nhỏnh Cụng ty c phn Sn Lõm Tng Vn on, Trn c H (2002), K thut mụi trng, Nxb Giỏo dc, H Ni UBND xó ng Bm, Thuyt minh quy hoch s dng t xó ng Bm Tp Thỏi Nguyờn UBND xó ng Bm ,Thuyt minh xõy dng nụng thụn mi xó ng Bm Tp Thỏi Nguyờn 10 UBND xó ng Bm, Bỏo cỏo chớnh tr Ban Chp hnh ng b xó ng Bm, nhim k 2010 2015 11 UBND tnh Thỏi Nguyờn, ỏn bo v mụi trng tnh Thỏi Nguyờn giai on 2011 2015 II Ti liu web 12 Võn Ly (2015), Nc l s sng ca ngi, http://www.quangngai.gov.vn/cat/Pages/qnp-nuoclasusongcuacon-qnpnd10289-qnpnc-6-qnpsite-1.html 52 13 ễ nhim mụi trng nc http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94_nhi%E1%BB%85m_n%C6%B0%E1% BB%9Bc 14 Vai trũ ca nc http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_%C4%91 %C3%B3ng_vai_tr%C3%B2_quan_tr%E1%BB%8Dng_nh%C6%B0_th%E1 %BA%BF_n%C3%A0o%3F 15 Tiu lun thc trng ụ nhim nc trờn th gii v Vit Nam, http://doc.edu.vn/tai-lieu/tieu-luan-thuc-trang-o-nhiem-nuoc-tren-the-gioi-vaviet-nam-9858 PH LC PHIU IU TRA NH GI HIN TRNG MễI TRNG NC MT TRấN A BN X NG BM Thời gian vấn: Ngày tháng năm 2015 Xin Ông/bà vui lòng cho biết thông tin vấn đề d-ới (hãy trả lời đánh dấu vào câu trả lời phù hợp với ý kiến Ông/bà) Phần I Thông tin chung: Họ tên ng-ời cung cấp thông tin: .Chữ ký Nghề nghiệp: .Tuổi .Giới tính Trình độ văn hoá Dân tộc Địa chỉ: Thôn Xã: huyện .Tỉnh Số điện thoại: Số thành viên gia đình: .ng-ời Phần II Hiện trạng môi tr-ờng nc Hiện nay, nguồn n-ớc gia đình Anh (Chị) sử dụng là: Dựng cho n ung N-ớc máy Giếng khoan độ sâu m Giếng đào sâu m Nguồn khác (ao, sông, suối) Dựng cho tm git v nhng mc ớch khỏc N-ớc máy Giếng khoan độ sâu m Giếng đào sâu m Nguồn khác (ao, sông, suối) Dựng cho hot ng sn xut (chn nuụi, trng trt ) N-ớc máy Giếng khoan độ sâu m Giếng đào sâu m Nguồn khác (ao, sông, suối) Ni t ngun nc gia ỡnh s dng cỏch nh tiờu, chung tri chn nuụi bao nhiờu một? Nguồn n-ớc dùng cho sinh hoạt có đ-ợc lọc qua thiết bị hệ thống lọc: Không Có, theo ph-ơng pháp Nguồn n-ớc gia đình sử dụng cho ăn uống có vấn đề về: Không có Mùi Gia đình Ông (Bà) có: Vị Khác Cống thải có nắp đậy (ngầm) Cống thải lộ thiên Không có cống thải Loại khác N-ớc thải gia đình đổ vào: Cống thải chung làng/xã Thải vào ao, hồ ý kiến khác N-ớc thải từ nhà vệ sinh đ-ợc thải vào: Cống thải chung địa ph-ơng Ao làng Bể tự hoại Ngấm xuống đất Nơi khác Rỏc thi sinh hot gia ỡnh Ông (bà) x lý nh th no? Gom li t Vứt bừa bãi Gom lại để công ty VSMT xử lý Cách xử lý khác Bao bỡ, v thuc tr sõu gia ỡnh Ông (bà) x lý nh th no? Gom li t Vứt bừa bãi Gom lại để công ty VSMT xử lý Cách xử lý khác 10 Gia đình Ông (bà) có th-ờng thiếu n-ớc sinh họạt không ? Có Không 11 Ông (Bà) nhận thông tin VSMT từ nguồn nào? Sách Báo chí Đài phát địa ph-ơng Đài, Tivi Từ cộng đồng Các phong trào tuyên truyền cổ động 12 Cỏc s c mụi trng a phng ó gp phi? 13 Những khó khăn củaÔng (bà) vấn đề n-ớc sạch? 14 Theo Ông (bà) nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên n-ớc? 15 í kin, kin ngh v xut ông bà để cải thiện môi tr-ờng? Xin chõn thnh cm n! Ngi iu tra Phm Tun Dng PH LC Bng: Quy chun k thut quc gia v nc thi cụng nghip QCVN 40:2011/BTNMT Thụng s TT n v Giỏ tr C A B oC 40 40 Pt/Co 50 150 - n 5,5 n Nhit Mu pH BOD5 (20oC) mg/l 30 50 COD mg/l 75 150 Cht rn l lng mg/l 50 100 Asen mg/l 0,05 0,1 Thu ngõn mg/l 0,005 0,01 Chỡ mg/l 0,1 0,5 10 Cadimi mg/l 0,05 0,1 11 Crom (VI) mg/l 0,05 0,1 12 Crom (III) mg/l 0,2 13 ng mg/l 2 14 Km mg/l 3 15 Niken mg/l 0,2 0,5 16 Mangan mg/l 0,5 17 St mg/l 18 Tng xianua mg/l 0,07 0,1 19 Tng phenol mg/l 0,1 0,5 20 Tng du m khoỏng mg/l 10 21 Sunfua mg/l 0,2 0,5 22 Florua mg/l 10 23 Amoni (tớnh theo N) mg/l 10 24 Tng nit mg/l 20 40 25 Tng phtpho (tớnh theo P) mg/l 26 Clorua(khụng ỏp dng mg/l 500 1000 x vo ngun nc mn, nc l) 27 Clo d mg/l 28 Tng hoỏ cht bo v thc mg/l 0,05 0,1 mg/l 0,3 vt clo hu c 29 Tng hoỏ cht bo v thc vt pht hu c 30 Tng PCB mg/l 0,003 0,01 31 Coliform vi khun/100ml 3000 5000 32 Tng hot phúng x Bq/l 0,1 0,1 33 Tng hot phúng x Bq/l 1,0 1,0 PH LC Bng: Quy chun k thut quc gia v cht lng nc mt QCVN 08 : 2008/BTNMT Giỏ tr gii hn Thụng s T n v T A B A1 A2 B1 B2 6-8,5 6-8,5 5,5-9 5,5-9 30 50 100 pH ễxy ho tan (DO) mg/l Tng cht rn l lng (TSS) mg/l COD mg/l 10 15 30 50 BOD (20 o C) mg/l 15 25 Amoni (NH + ) (tớnh theo N) mg/l 0,1 0,2 0,5 Clorua (Cl - ) mg/l 250 400 600 - Florua (F - ) mg/l 1,5 1,5 Nitrit (NO - ) (tớnh theo N) mg/l 0,01 0,02 0,04 0,05 10 Nitrat (NO - ) (tớnh theo N) mg/l 10 15 11 Phosphat (PO 3- )(tớnh theo P) mg/l 0,1 0,2 0,3 0,5 12 Xianua (CN - ) mg/l 0,005 0,01 0,02 0,02 13 Asen (As) mg/l 0,01 0,02 0,05 0,1 14 Cadimi (Cd) mg/l 0,005 0,005 0,01 0,01 15 Chỡ (Pb) mg/l 0,02 0,02 0,05 0,05 16 Crom III (Cr 3+ ) mg/l 0,05 0,1 0,5 17 Crom VI (Cr 6+ ) mg/l 0,01 0,02 0,04 0,05 18 ng (Cu) mg/l 0,1 0,2 0,5 19 Km (Zn) mg/l 0,5 1,0 1,5 20 Niken (Ni) mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 21 St (Fe) mg/l 0,5 1,5 22 Thu ngõn (Hg) mg/l 0,001 0,001 0,001 0,002 20 23 Cht hot ng b mt mg/l 0,1 0,2 0,4 0,5 24 Tng du, m (oils & grease) mg/l 0,01 0,02 0,1 0,3 25 Phenol (tng s) mg/l 0,005 0,005 0,01 0,02 Aldrin+Dieldrin g/l 0,002 0,004 0,008 0,01 Endrin g/l 0,01 0,012 0,014 0,02 BHC g/l 0,05 0,1 0,13 0,015 DDT g/l 0,001 0,002 0,004 0,005 Endosunfan (Thiodan) g/l 0,005 0,01 0,01 0,02 Lindan g/l 0,3 0,35 0,38 0,4 Chlordane g/l 0,01 0,02 0,02 0,03 Heptachlor g/l 0,01 0,02 0,02 0,05 Paration g/l 0,1 0,2 0,4 0,5 Malation g/l 0,1 0,32 0,32 0,4 2,4D g/l 100 200 450 500 2,4,5T g/l 80 100 160 200 Paraquat g/l 900 1200 1800 2000 29 Tng hot phúng x Bq/l 0,1 0,1 0,1 0,1 30 Tng hot phúng x Bq/l 1,0 1,0 1,0 1,0 31 E Coli MPN/ 20 50 100 200 2500 5000 7500 10000 Hoỏ cht bo v thc vt Clo 26 27 hu c Hoỏ cht bo v thc vt phospho hu c 28 Húa cht tr c 100ml 32 Coliform MPN/ 100ml PH LC Bng: Quy chun k thut quc gia v cht lng nc ngm QCVN 09 : 2008/BTNMT Thụng s n v mg/l mg/l mg/l Giỏ tr gii hn 5,5 - 8,5 500 1500 Amụni (tớnh theo N) Clorua (Cl-) mg/l mg/l 0,1 250 mg/l 1,0 10 11 Florua (F-) Nitrit (NO-2) (tớnh theo N) Nitrat (NO-3) (tớnh theo N) Sulfat (SO 2- ) Xianua (CN - ) mg/l mg/l mg/l mg/l 1,0 15 400 0,01 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Phenol Asen (As) Cadimi (Cd) Chỡ (Pb) Crom VI (Cr 6+ ) ng (Cu) Km (Zn) Mangan (Mn) Thu ngõn (Hg) St (Fe) Selen (Se) Tng hot phúng x Tng hot phúng x E - Coli mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Bq/l Bq/l MPN/100ml 26 Coliform MPN/100ml 0,001 0,05 0,005 0,01 0,05 1,0 3,0 0,5 0,001 0,01 0,1 1,0 Khụng phỏt hin thy TT pH cng (tớnh theo CaCO3) Cht rn tng s COD (KMnO4) [...]... hình, các điều kiện khí hậu, thủy văn và các nguồn tài nguyên thiên nhiên của xã Đồng Bẩm - Đánh giá những thuận lợi và khó khăn chung của địa phương 3.3.2 .Hiện trạng sử dụng và xử lý nước trên địa bàn xã - Hiện trạng cấp nướctrên địa bàn xã - Hiện trạng sử dụng nước của người dân - Hiện trạng xử lý nước thải trên địa bàn xã 3.3.3 Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt - Khảo sát chất lượng nước sông,... đề tài 1.2.1 Mục tiêu của đề tài  Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt trên địa bàn xã Đồng Bẩm – Tp Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên  Đánh giá tình hình quản lý và bảo vệ môi trường của xã  Đánh giá ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường  Đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường nước mặt đến đời sống sản xuất của nhân dân trên địa bàn xã  Đề xuất một số kế hoạch, biện... nghiên cứu Môi trường nước mặt (nước sông, nước suối, nước giếng… ) 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Xã Đồng Bẩm – Tp Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên 3.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu Địa điểm: xã Đồng Bẩm – Tp Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên Thời gian thực hiện: từ 25/01/2015 – 30/04/2015 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Điều tra đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội - Điều tra sơ bộ về vị trí địa lý, địa hình,...2 tế xã hội của xã đến môi trường nước là rất quan trọng Đó là lí do tôi chọn đề tài: Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt trên địa bàn xã Đồng Bẩm – Tp Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên nhằm làm tiền đề cho việc xem xét, giải quyết các vấn đề môi trường và làm cơ sở để đề ra các biện pháp cải thiện chất lượng nước, đáp ứng nhu cầu cấp nước cho xã nói riêng và toàn thành phố, toàn tỉnh. .. khu vực thực hiện, tham khảo các tài liệu trên sách, báo, internet, các nghiên cứu khoa học Thu thập các số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội từ nguồn: Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên, UBND xã Đồng Bẩm – Tp Thái Nguyên 3.4.3 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp Thu thập số liệu sơ cấp bằng cách tiến hành điều tra bằng phiếu điều tra đánh gia hiện trạng môi trường trên địa bàn xã Đồng Bẩm Phỏng vấn... - xã hội 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 4.1.1.1 Vị trí địa lý Đồng Bẩm là xã nằm phía Bắc, giáp trung tâm của Thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ, với diện tích tự nhiên 402,37 ha Địa giới hành chính của xã như sau: - Phía Bắc giáp Thị trấn Chùa Hang – huyện Đồng Hỷ; - Phía Nam giáp phường Trưng Vương và phường Túc Duyên - Phía Đông giáp xã Linh Sơn – Đồng Hỷ; - Phía Tây giáp phường Quang Vinh Xã nằm trên. .. đai của xã được hình thành chủ yếu do quá trình bồi đắp phù sa của lưu vực sông Cầu Trên địa bàn xã có các loại đất: - Đất phù sa được bồi - Đất phù sa không được bồi - Ngoài ra trên địa bàn còn có một số loại đất: đất nâu vàng trên phù sa cổ và đất dốc tụ b Tài nguyên nước  Nguồn nước mặt: Hiện nay nguồn nước mặt cung cấp cho nhân dân trong xã để sản xuất chủ yếu là nước mưa, nước sông Cầu và nước suối... chính xác về chất lượng nước mặt Lập phiếu điều tra gồm 2 phần: - Phần I: Thông tin chung - Phần II: Các vấn đề liên quan đến hiện trạng môi trường nước 3.4.4 Phương pháp lấy mẫu phân tích - Nguồn nước mặt trên địa bàn xã Đồng Bẩm chủ yếu từ sông Cầu và suối Linh Nham bao bọc 80% diện tích của xã Tổng số mẫu lấy là 6 mẫu Nguyên tắc lấy mẫu: Mẫu nước được lấy tại các dụng cụ chứa nước trước khi đưa vào... tâm Thành phố Thái Nguyên khoảng 2 km và cách trung tâm huyện Đồng Hỷ 0,5 km Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu phát triển kinh tế - xã hội của xã. (UBND xã Đồng Bẩm) [8] 4.1.1.2 Địa hình Đồng Bẩm nằm trong khu vực nối tiếp giữa đồng bằng và trung du, địa hình tương đối bằng phẳng với các dải phù sa cổ, có độ cao trung bình 20m so với mực nước biển, đất đai được bồi đắp bởi phù sa sông Cầu Địa. .. Quản lý môi trường là tổng hợp các biện pháp, luật pháp chính sách kinh tế, kỹ thuật, xã hộ thích hợp nhằm bảo vệ môi trường sống và phát triển vền vững kinh tế xã hội của quốc gia Các nguyên tắc quản lý môi trường, các công cụ thực tiễn việc giám sát chất lượng môi trường, các phương pháp xử lý môi trường bị ô nhiễm được xây dựng trên cơ sở hình thành và phát triển của cá ngành khoa học môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt trên địa bàn xã đồng bẩm – thành phố thái nguyên – tỉnh thái nguyên , Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt trên địa bàn xã đồng bẩm – thành phố thái nguyên – tỉnh thái nguyên , Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt trên địa bàn xã đồng bẩm – thành phố thái nguyên – tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay