Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sản xuất thương mại và dịch vụ phú bình

71 576 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 13:38

Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp Mục lục Trang Lời mở đầu Phần 1: Lý luận chung hạch toán tiền lương khoản trích theo tiền lương Doanh Nghiệp . 1.1 Đặc điểm, vai trò, vị trí tiền lương khoản trích theo tiền lương doanh nghiệp 1.1.1 Bản chất chức tiền lương 1.1.2 Vai trò ý nghĩa tiền lương 1.1.2.1 Vai trò tiền lương 1.1.2.2 ý nghĩa tiền lương 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương 1.2 Các hình thức tiền lương doanh nghiệp 1.2.1 Hình thức tiền lương theo thời gian 1.2.2 Hình thức tiền lương theo sản phẩm 1.2.2.1 Theo sản phẩm trực tiếp 1.2.2.2 Theo sản phẩm gián tiếp 1.2.2.3 Theo khối lượng công việc 1.2.3 Các hình thức đãi ngộ khác lương 1.3 Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT KPCĐ.9 1.3.1 Quỹ tiền lương 1.3.2 Quỹ bảo hiểm xã hội 10 1.3.3 Quỹ bảo hiểm y tế 11 1.3.4 Kinh phí công đoàn 12 1.4 Yêu cầu nhiệm vụ hạch toán tiền lương khoản trích theo lương 12 1.5 Hạch toán chi tiết tiền lương khoản trích theo lương 13 1.5.1 Hạch toán số lượng lao động 13 1.5.2 Hạch toán thời gian lao động 13 1.5.3 Hạch toán kết lao động 14 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.5.4 Hạch toán tiền lương cho người lao động 14 1.6 Hạch toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương 15 1.6.1 Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ.15 1.6.2 Kế toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương 16 1.6.2.1 Tài khoản sử dụng16 1.6.2.2 Phương pháp hạch toán tiền lương khoản trích theo lương 19 1.7 Hình thức sổ kế toán 20 Phần II: Thực trạng hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công Ty Sản Xuất, Thương mại Dịch Vụ Phú Bình 26 2.1 Khái quát chung Công Ty Sản Xuất, Thương mại Dịch Vụ Phú Bình 26 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công Ty Sản xuất Thương Mại Dịch Vụ Phú Bình 26 2.1.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán Công Ty Sản xuất Thương Mại Dịch Vụ Phú Bình 28 2.2 Thực trạng thực công tác hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công Ty Sản xuất Thương Mại Dịch Vụ Phú Bình 29 2.2.1 Đặc điểm lao động Công Ty Sản xuất, Thương Mại Dịch Phú Vụ Bình 29 2.2.2 Phương pháp xây dựng quỹ lương Công Ty Sản xuất Thương Mại Dịch Vụ Phú Bình 30 2.2.2.1 Xác định đơn giá tiền lương 30 2.2.2.2 Nguyên tắc trả lương phương pháp trả lương 30 2.2.3 Hạch toán khoản trích theo lương Công Ty Sản xuất Thương Mại Dịch Vụ Phú Bình 32 2.2.3.1 Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) 33 2.2.3.2 Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) 33 2.2.3.3 Kinh phí công đoàn(KPCĐ 33 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.2.4 Các kỳ trả lương Công Ty Sản xuất, Thương Mại Dịch Vụ Phú Bình 34 2.2.5 Thực tế hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công Ty Sản xuất Thương Mại Dịch Vụ Phú Bình 34 Phần III: Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công Ty Sản xuất Thương Mại Dịch Vụ Phú Bình.60 3.1 Nhận xét chung công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công Ty Sản xuất, Thương Mại Dịch Vụ Phú Bình 60 3.1.1 Nhận xét chung công tác kế toán Công Ty 60 3.1.2.Nhận xét chung công tác kế toán lao động tiền lương 60 trích BHXH, BHYT, KPCĐ 60 3.1.3 Ưu điểm 62 3.1.4 Nhược điểm 62 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương 62 Kết luận 64 Tài liệu tham khảo 65 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp DANH MụC CáC Từ VIếT TắT bhxh: Bảo Hiểm Xã Hội BHYTBảo Hiểm Y Tế KPCĐ.Kinh Phí Công Đoàn CNVCông Nhân Viên TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn LĐTL Lao Động Tiền Lương SP.Sản Phẩm TK.Tài Khoản 9.CBCNVCán Bộ Công Nhân Viên 10 SXKD.Sản Xuất Kinh Doanh Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp Danh mục sơ đồ bảng biểu Trang Sơ đồ 1.1 Hạch toán khoản phải trả công nhân viên 18 Sơ đồ 1.2 Hạch toán khoản trích theo lương 19 Sơ đồ 1.3 Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật Ký Chung 22 Sơ đồ 1.4 Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật Ký - Sổ Cái 23 Sơ đồ 1.5 Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật Ký Chứng Từ 24 Sơ đồ 1.6 Tổ chức hạch toán theo hình thức Chứng Từ Ghi Sổ.26 Sơ đồ 2.1 Tổ chức công tác kế toán 30 Bảng biểu 2.2 - Đặc điểm lao động công ty.31 Bảng biểu 2.3 Bảng chấm công tháng 12 văn phòng hành 37 Bảng biểu 2.4 - Bảng toán lương tháng 12 văn phòng hành chính.41 Bảng biểu 2.5 - Bảng toán lương tháng 12 Công Ty Phú Bình 42 Bảng biểu 2.6 - Bảng phân bổ tiền lương trích theo lương.43 Bảng biểu 2.7 - Bảng phân bổ tiền lương phận.44 Bảng biểu 2.8 - Chứng từ ghi sổ 1.45 Bảng biểu 2.9 - Chứng từ ghi sổ 2..46 Bảng biểu 2.10 - Chứng từ ghi sổ 347 Bảng biểu 2.11 - Chứng từ ghi sổ 448 Bảng biểu 2.12 - Chứng từ ghi sổ 548 Bảng biểu 2.13 Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ49 Bảng biểu 2.14 Sổ TK 334.50 Bảng biểu 2.15 Sổ TK 338.51 Bảng biểu 2.16 Bảng tạm ứng lương kỳ I phận tổng hợp 55 Bảng biểu 2.17 - Bảng tạm ứng lương kỳ I văn phòng hành chính56 Bảng biểu 2.18 Bảng kê phân loại có TK 334.58 Bảng biểu 2.19 Bảng kê phân loại có TK 338.59 Bảng biểu 2.20 Bảng kê phân loại có TK 338.60 Bảng biểu 2.21 Bảng kê phân loại có TK 334.60 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp Bảng biểu 2.22 Bảng kê phân loại có TK 62261 Bảng biểu 2.23 Bảng kê phân loại có TK 33861 Bảng biểu 2.24 Bảng kê phân loại có TK 33862 Bảng biểu 2.25 Nhật ký chứng từ số 763 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp Lời mở đầu Trong thời đại ngày với thị trường mở cửa tiền lương vấn đề quan trọng Đó khoản thù lao cho công lao động người lao động Lao động hoạt động chân tay trí óc người nhằm tác động biến đổi vật tự nhiên thành vật phẩm có ích đáp ứng nhu cầu người Trong Doanh nghiệp lao động yếu tố định trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Muốn làm cho trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp diễn liên tục, thường xuyên phải tái tạo sức lao động hay ta phải trả thù lao cho người lao động thời gian họ tham gia sản xuất kinh doanh Tiền lương biểu tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động tương ứng với thời gian, chất lượng kết lao động mà họ cống hiến Tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu người lao động, người lao động hưởng số nguồn thu nhập khác như: Trợ cấp, BHXH, Tiền thưởng Đối với doanh nghiệp chi phí tiền lương phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp sản xuất Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hạch toán tốt lao động tính thù lao người lao động, toán tiền lương khoản liên quan kịp thời kích thích người lao động quan tâm đến thời gian chất lượng lao động từ nâng cao suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Từ thấy kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp quan trọng Do em chọn đề tài Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty sản xuất Thương Mại dịch vụ Phú BìnhLàm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp Dưới dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn thực tập: đinh hùng em tìm hiểu chế độ hạch toán tiền lương khoản trích theo lương CÔNG TY SảN XUấT THƯƠNG MạI dịch vụ phú bình Do trình độ thời gian có hạn nên báo cáo thực tập tránh khỏi thiếu sót hạn chế em mong bảo giúp đỡ thầy Đinh Thế Hùng Em xin trân thành cảm ơn thầy giúp đỡ em hoàn thành báo cáo Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phần I Lý luận chung hạch toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp 1.1 Đặc điểm, vai trò, vị trí tiền lương khoản trích theo tiền lương doanh nghiệp 1.1.1.Bản chất chức tiền lương Tiền lương biểu tiền phần sản phẩm xã hội trả cho người lao động tương ứng với thời gian chất lượng kết lao động mà họ cống hiến Như tiền lương thực chất khoản trù lao mà doanh nghiệp trả cho người lao động thời gian mà họ cống hiến cho doanh nghiệp Tiền lương biểu tiền sản phẩm Tiền lương có chức vô quan trọng đòn bẩy kinh tế vừa khuyến khích người lao động chấp hành kỷ luật lao động, đảm bảo ngày công, công, suất lao động, vừa tiết kiệm chi phí lao động, hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp 1.1.2 Vai trò ý nghĩa tiền lương 1.1.2.1.Vai trò tiền lương Tiền lương có vai trò to lớn làm thoả mãn nhu cầu người lao động Vì tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu người lao động, người lao động làm cốt doanh nghiệp trả thù lao cho họ tiền lương để đảm bảo sống tối thiểu cho họ Đồng thời khoản chi phí doanh nghiệp bỏ trả cho người lao động họ làm sản phẩm cho doanh nghiệp Tiền lương có vai trò nhịp cầu nối người sử dụng lao động với người lao động Nếu tiền lương trả cho người lao động không hợp lý làm cho ngưòi lao động không đảm bảo ngày công kỉ luật lao động chất lượng lao động Lúc doanh nghiệp không đạt mức tiết kiệm chi phí lao động lợi nhuận cần có để doanh nghiệp tồn lúc hai bên lợi Vì việc trả lương cho người lao động cần phải tính toán cách hợp lý để hai bên có lợi đồng thời kích thích người lao động tự giác hăng say lao động Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.1.2.2 ý nghĩa tiền lương Tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu người lao động Ngoài người lao động hưởng số nguồn thu nhập khác như: Trợ cấp BHXH, tiền thưởng, tiền ăn ca Chi phí tiền lương phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp sản xuất Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hạch toán tốt lao động, cở sở tính thù lao lao động, toán kịp thời tiền lương khoản liên quan từ kích thích người lao động quan tâm đến thời gian, kết chất lượng lao động, chấp hành tốt kỷ luật lao động, nâng cao suất lao động, góp phần tiết kiện chi phí lao động sống, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp đồng thời tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương Giờ công, ngày công lao động, suất lao động, cấp bậc chức danh, thang lương quy định, số lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành, độ tuổi, sức khoẻ, trang thiết bị kỹ thuật nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương cao hay thấp +Giờ công: Là số mà người lao động phải làm việc theo quy định Ví Dụ: ngày công phải đủ làm không đủ có ảnh hưởng lớn đến sản xuất sản phẩm, đến suất lao động từ ảnh hưởng đến tiền lương người lao động +Ngày công: Là nhân tố ảnh hưởng lớn đến tiền lương người lao động, ngày công quy định tháng 22 ngày Nếu người lao động làm thay đổi tăng giảm số ngày lao việc tiền lương họ thay đổi theo +Cấp bậc, Chức danh: Căn vào mức lương cấp bậc, chức vụ, chức danh mà CBCNV hưởng lương theo hệ số phụ cấp cao hay thấp theo quy định nhà nước lương CBCNV bị ảnh hưỏng nhiều +Số lượng chất lượng hoàn thành ảnh hưởng lớn đến tiền lương Nếu làm nhiều sản phẩm có chất lượng tốt tiêu chuẩn vượt mức số Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp sản phẩm giao tiền lương cao Còn làm chất lượng sản phẩm tiền lương thấp +Độ tuổi sức khoẻ ảnh hưởng ảnh hưởng lớn đến tiền lương Nếu công việc người lao động tuổi 30 40 có sức khoẻ tốt làm tốt người độ tuổi 50 60 +Trang thiết bị, kỹ thuật, công nghệ ảnh hưởng lớn tới tiền lương Với trang thiết bị cũ kỹ lạc hậu đem lại sản phẩm có chất lượng cao đem lại hiệu sản xuất trang thiết bị kỹ thuật công nghệ tiên tiến đại Do ảnh hưởng tới số lượng chất lượng sản phẩm hoàn thành từ ảnh hưởng tới tiền lương 1.2 Các hình thức tiền lương Doanh Nghiệp 1.2.1 Hình thức tiền lương theo thời gian: Tiền lương trả cho người lao động tính theo thời gian làm việc, cấp bậc chức danh thang lương theo quy định theo cách: Lương thời gian giản đơn lương thời gian có thưởng - Lương thời gian giản đơn chia thành: +Lương tháng: Tiền lương trả cho người lao động theo thang bậc lương quy định gồm tiền lương cấp bặc khoản phụ cấp (nếu có) Lương tháng thường áp dụng trả lương nhân viên làm công tác quản lý hành chính, quản lý kinh tế nhân viên thuộc ngành hoạt động tính chất sản xuất +Lương ngày: Được tính cách lấy lương tháng chia cho số ngày làm việc theo chế độ Lương ngày làm để tính trợ cấp BHXH phải trả CNV, tính trả lương cho CNV ngày hội họp, học tập, trả lương theo hợp đồng +Lương giờ: Được tính cách lấy lương ngày chia cho số làm việc ngày theo chế độ Lương thường làm để tính phụ cấp làm thêm - Lương thời gian có thưởng: hình thức tiền lương thời gian giản đơn kết hợp với chế độ tiền thưởng sản xuất 10 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đơn Vị : Công Ty Phú Bình Bộ Phận: Văn Phòng Hành Chính tạm ứng kỳ i Tháng 12 Năm 2004 Đơn Vị: VNĐ Số tt Họ tên Bậc Lương Tạm ứng kỳ i Số Tiền Hồ Ngọc Chương 800.000 Nguyễn Hồng Ngọc 600.000 Nguyễn Ngọc Đức 600.000 Nguyễn Thị Hương 500.000 Đào Thị Khoa 500.000 Phạm Quỳnh Hoa 500.000 Vũ Thị Hằng 500.000 Trương Thu Trang 500.000 Tổng Cộng Kế Toán Trưởng ( Ký, họ tên) Ký Nhận Đã Ký 4500.000 Kế Toán Thanh Toán ( Ký, họ tên) Giám Đốc Công Ty ( Ký, họ tên) Bảng biểu 2.17 : Bảng tạm ứng lương kỳ I Văn phòng Hành Chính 56 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đơn Vị: Công Ty Phú Bình Mẫu Số 02- TT Số 78 Địa Chỉ: Văn Phòng Hành Chính QĐ số 1141-TC/ QĐKT Ngày1/11/1995 Nợ Có Phiếu chi Ngày 30 Tháng 12 Năm 2004 Họ, tên người nhận tiền : Nguyễn Thị Hương Địa : Văn phòng hành Lý chi : Tạm ứng lương kỳ II tháng 12 năm 2004 Số tiền : 39.749.697 ( Viết chữ ) : (Ba mươi chín triệu bảy trăm bốn chín nghìn sáu trăm chín bẩy đồng) Kèm theo Thủ Trưởng Đơn Vị (Ký, họ tên) :02 chứng từ gốc Kế Toán Trưởng (Ký, họ tên) Thủ Quỹ Người Nhận (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền ( Viết chữ ): ( Ba mươi chín triệu bảy trăm bốn chín nghìn sáu trăm chín bẩy đồng) Ngày 30 Tháng 12 Năm 2004 Phiếu chi dùng để xác định khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý thực tế xuất quỹ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ ghi vào sổ kế toán Nội dung cách lập phiếu chi tương ứng phiếu thu, khác phiếu chi phải kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị xem xét ký duyệt chi trước xuất quỹ Phiếu chi lập thành liên sau có đủ chữ ký người lập phiếu, kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị, thủ quỹ xuất quỹ Sau nhận đủ số tiền người nhận tiền phải ghi rõ số tiền nhận chữ ký, ký tên 57 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp ghi rõ họ tên Sau xuất quỹ, thủ quỹ phải ký tên ghi rõ họ tên vào phiếu chi Liên thứ lưu nơi lập phiếu Liên thứ 2, thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ sau chuyển cho kế toán với chứng từ gốc để vào sổ kế toán.Liên thứ (nếu có) giao cho người nhận tiền để làm chứng từ gốc lập phiếu thu nhập quỹ đơn vị nhận tiền Bảng kê phân loại: Căn vào bảng toán lương, toán BHXH, vào tỷ lệ trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định chứng từ có liên quan Phương pháp lập bảng kê phân loại: Các cột ghi có TK 334 hàng tháng sở chứng từ tiền lương lao động tiền lương tháng Kế toán tiền hành phân bổ tổng hợp tiền lương phải trả chi tiết cho đối tượng sử dụng để ghi vào dòng có liên phù hợp Các TK 622, 627,338 tương tự ghi có TK 334 ghi vào dòng phù hợp Mục đích: Thực chất bảng kê cho thấy số tiền đóng BHXH công nhân viên qua lương công ty đóng số người nghỉ đóng BHXH Bảng kê phân loại Ghi Có TK 334 Tháng 12 năm 2004 Ghi Nợ Các TK Số Chứng Diễn Giải Tổng Số Từ 622 627 Các phận trực tiếp 81.833.747 81.833.747 - Các phận gián tiếp 7.879.074 - Các chế độ khác + Lễ, phép 2.152.779 + BHXH 50.670 + Thưởng 1% doanh số 5.173.981 Tổng Cộng 7.879.074 2.152.779 50.670 5.173.981 97.090.251 87.007.728 10.031.853 Kế Toán Trưởng Người Lập (Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Bảng biểu 2.18: Bảng kê phân loại có TK 334 58 338 50.670 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp Bảng kê phân loại Ghi Có TK 338 Tháng 12 năm 2004 Số Chứng Từ Diễn Giải Tổng Số Trừ 6% BHXH Qua Lương Ghi Nợ Các TK Khác 334 138(8) Văn Phòng Hành Chính 265.450 265.450 Các Bộ Phận Khác 2.910.182 2.910.182 Nguyễn Văn Thành 27.590 27.590 Cửa Hàng Yên Viên 249.606 249.606 Ngọc Lan Hương 32.256 32.256 Phạm Mỹ Trang 22.428 22.428 Đỗ Lý Hương 24.940 24.940 Tổng Cộng 3.523.452 Kế Toán Trưởng 3.175.632 356.820 Người Lập biểu (Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Bảng biểu 2.19: Bảng kê phân loại có TK 338 59 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp Bảng kê phân loại Ghi Có TK 338 Tháng 12 năm 2004 Số Chứng Diễn Giải Từ Trừ 17% BHXH Ghi Nợ Các TK Khác Tổng Số Văn Phòng Hành Chính 627 138(8) 752.108 752.108 Các Bộ Phận Khác 8.401.407 8.401.407 Nguyễn Văn Thành 78.171 78.171 Cửa Hàng Yên Viên 707.217 707.217 Ngọc Lan Hương 91.400 91.400 Phạm Mỹ Trang 63.546 63.546 Đỗ Lý Hương 70.663 70.663 Tổng Cộng 10.164.504 9.153.515 1.010.989 Kế Toán Trưởng Người Lập biểu (Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Bảng biểu 2.20: Bảng kê phân loại có TK 338 Bảng kê phân loại Ghi Có TK 334 Tháng 12 năm 2004 Số Chứng Diễn Giải Tổng Số Ghi Nợ TK 622 16.682.130 16.682.130 Từ Phân bổ quỹ lương 22% doanh số tháng 12 năm 2004 Kế Toán Trưởng Người Lập biểu (Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Bảng biểu 2.21: Bảng kê phân loại có TK 334 60 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp Bảng kê phân loại Ghi Có TK 622 Tháng 12 năm 2004 Số Chứng Diễn Giải Tổng Số Ghi Nợ TK 154 106.559.858 106.559.858 Từ Kết chuyển chi phí nhân công vào kỳ sản xuất kinh doanh Kế Toán Trưởng Người Lập biểu (Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Bảng biểu 2.22: Bảng kê phân loại có TK 622 Bảng kê phân loại Ghi Có TK 627 Tháng 12 năm 2004 Số Chứng Diễn Giải Tổng Số Ghi Nợ TK 622 73.810.084 73.810.084 Từ Kết chuyển chi phí chung vào kỳ sản xuất kinh doanh Kế Toán Trưởng Người Lập biểu (Ký, họ tên) ( Ký, họ tên ) Bảng biểu 2.23: Bảng kê phân loại có TK 627 61 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp Bảng kê phân loại Ghi Có TK 338 Tháng 12 năm 2004 Số Chứng Từ Diễn Giải Tổng Số Ghi Nợ TK 138(8) Chuyển tiền thu BH lái xe 23.746 6% Kế Toán Trưởng 23.746 Người Lập biểu (Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Bảng biểu 2.23: Bảng kê phân loại có TK 338 Bảng kê phân loại Ghi Có TK 338 Tháng 12 năm 2004 Số Chứng Diễn Giải Tổng Số Ghi Nợ TK 622 Trích 2% KPCĐ 1.941.800 1.941.800 Từ Kế Toán Trưởng Người Lập biểu (Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Bảng biểu 2.24: Bảng kê phân loại có TK 338 Các số liệu bảng kê phân loại vào Nhật Ký Chứng Từ số để tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh công ty 62 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nhật Ký Chứng Từ Số Tổng Hợp Chi Phí Kinh Doanh Tháng 12 năm 2004 Ghi Có TK 334 338 Cộng Ghi Nợ TK 622 106.559.858 106.559.858 627 73.810.084 73.810.084 338 50.670 50.670 641 27.979.922 5.316.184,8 33.296.106,8 642 7.879.074 1.497.024,3 9.376.098,3 334 3.175.632 3.175.632 138(8) 1.367.809 1.367.809 11.356.650 227.636.258 Cộng 216.279.608 Bảng biểu 2.25: Nhật ký chứng từ số Căn vào bảng kê phân loại kế toán định khoản tiền lương cho phận: 1, Phân bổ quỹ lương 22% doanh số T12/2004 Nợ TK 622 : 16.682.130 Có TK 334 : 16.682.130 2, Kết chuyển chi phí nhân công vào kỳ SXKD Nợ TK154 : 106.559.858 Có TK 622 : 106.559.858 3, Kết chuyển chi phí chung vào kỳ SXKD T12/2004 Nợ TK154 : 73.810.084 Có TK 627 : 73.810.084 4, Chuyển tiền thu BH lái xe (6%) Nợ TK 138(8) : 23.746 Có TK 338 : 23.746 63 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp 5, Trích 2% KPCĐ doanh số T12/2004 Nợ TK 627 : 1.941.800 Có TK 338 : 1.941.800 6, Trích 17% BHXH doanh số T12/2004 Nợ TK 627 : 9.153.515 Nợ TK138(8) : 1.010.898 Có TK338 : 10.164.504 7, Trừ 6% BHXH qua lương Nợ TK 334 : 3.166.632 Nợ TK 138(8) : 356.820 Có TK : 3.523.452 64 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phần III Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương khoản theo lương Công Ty sản xuất, Thương mại Dịch Vụ Phú Bình 3.1 Nhận xét chung công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công Ty sản xuất, Thương mại Dịch Vụ Phú Bình 3.1.1 Nhận xét chung công tác kế toán Công Ty Bộ phận kế toán phận thiếu Công Ty, doanh nghiệp, xí nghiệp đội ngũ trẻ có tính tích cực vào công tác quản lý kinh doanh Công Ty tạo lòng tin cho cán công nhân lao động toàn Công Ty Nói chung hệ thống sổ sách Công Ty tương đối hoàn chỉnh, tiền lương kế toán sử dụng hình thức trả lương rất, phù hợp cho cán công nhân viên Công Ty đặc biệt phòng kế toán Công Ty máy kế toán bố trí khoa học, hợp lý phân công theo phần hành cụ thể rõ ràng đội ngũ cán có trình độ, có lực điều hành Công Ty 3.1.2 Nhận xét công tác kế toán lao động tiền lương trích BHXH, BHYT, KPCĐ Công Ty Hạch toán tiền lương hệ thống thông tin kiểm tra hoạt động tài sản quan hệ kinh tế trình phân phối trao đổi tiêu dùng Kế toán tiền lương phận cấu thành kế toán nói chung tách nhu cầu quản lý doanh nghiệp Kế toán tiền lương ngày trở nên cấp thiết quan trọng tiền lương gian đoạn hạch toán gắn liền với lợi ích kinh tế người lao động tổ chức kinh tế Phương pháp hạch toán đượcgiải xuất phát từ người lao động tổ chức kinh tế Không Công Ty Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ PHú Bình mà doanh nghiệp hoạt động chế thị trường phải quán triệt nguyên tắc phải nhận thức rõ tầm quan trọng lao động Luôn phải đảm bảo công cho việc trả lương, Trả lương phải hợp lý với tình hình sản xuất kinh doanh Công Ty Nếu trả lương không xứng đáng với sức lao động mà người lao động bỏ làm cho họ chán nản, 65 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp không tích cực làm việc Từ làm cho công ty lao động gây ảnh hưởng xấu đến tồn phát triển công ty Nếu Công Ty trả lương xứng đáng với sức lao động họ Công Ty thu hút người lao động tài năng, giàu kinh nghiệp, đồng thời khỏi dậy khả tiềm ẩn tính sáng tạo người lao động Tiết kiệm chi phí lao động Tăng giá trị sản lượng thúc đẩy doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh Để công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương người lao động thực phát huy vai trò công cụ hữu hiệu công tác quản lý vấn đề đặt cho cán làm công tác kế toán lao động tiền lương nhà quản lý, doanh nghiệp phải không ngừng nghiên cứu chế độ sách đảng nhà nước công tác tiền lương khoản trích theo lương để áp dụng vào công ty cách khoa học, hợp lý, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh công đồng thời phải luôn cải tiến để nâng cao công tác quản lý lương, khoản trích theo lương Thường xuyên kiểm tra xem xét rút hình thức phương pháp trả lương khoa học, đúng, công với người lao động mức độ phức tạp trách nhiệm công việc người để đồng lương phải thực thước đo giá trị lao động Khuyết khích lao động hăng say yêu quý công việc bảo vệ công ty với trách nhiệm cao Cùng với việc nâng cao chất lượng lao động Công Ty phải có lược lương lao động với cấu hợp lý có trình độ tay nghề cao phải qua đào tạo, có sức khoẻ bố trí lao động phù hợp với khả để họ phát huy, tạo thuận lợi cho việc hoàn thành kế hoạch đồng thời công ty phải quản lý sử dụng tốt thời gian lao động nhằm nâng cao thu nhập cho công ty Vì kiện phát tăng giá trị sản lượng Cùng với lao động kỹ thuật công nghệ phát triển với tốc độ cao doanh nghiệp cần tăng cường Kỹ thuật công nghệ cho người lao động yếu tố định đến suất lao động Do Công Ty phải không ngừng nâng cao hoàn thiện trang thiết bị tài sản cố định Công Ty để phát huy khả lao động nhằm cao thu nhập cho Công Ty cải thiện đời sống cho người lao động thông qua số tiền lương mà họ hưởng 66 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trong Công Ty tiền lương hưởng theo số lượng chất lượng lao động hao phí Người lao động hưởng thu nhập từ quỹ BHXH ốm đau, tai nạn, thai sản, sức Do Công Ty phải chấp hành tốt việc trích nộp quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy định nhà nước Để phản ánh kịp thời đạo sản xuất kinh doanh Công Ty đem lại hiệu cao cần thiết công tác kế toán kế toán nói chung phải ghi chép nhiều nên việc sử dụng, máy vi tính giải phóng sức lao động thông tin kịp thời, xác, nhanh chóng công tác kế toán lao động tiền lương Việc xác định quỹ lương, việc tính toán lương phải trả cho công nhân viên Tính trích khoản phải nộp theo hình thức trả lương sản phẩm 3.1.3 Ưu điểm: Với hình thức trả lương theo doanh thu với mức lương ổn định tăng dần Công Ty làm cho Cán Bộ Công Nhân Viên thực tin tưởng gắn bó với Công Ty với điều hành ban lãnh đạo lao động hiệu phòng kế toán, công việc kế toán tiền lương khoản trích theo lương đảm bảo công hợp lý xác làm cho CNCNV yên tâm lao động, nhiệt tình hăng say cho công việc Do Công Ty ngày phát triển hơn, đời sống CBCNV ngày đảm bảo nâng cao 3.1.4 Nhược điểm: Do văn phòng đại diện xa lên cập nhật chứng từ chậm giám sát quản lý văn phòng buông lỏng chứng từ tiền lương, BHXH chưa thật xác, chưa thật hợp lý Do Công Ty cần phải đưa sách quản lý thật đắn, chặt chẽ để công tác kế toán hoạt động có hiệu hơn, xác 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương Để công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công Ty thực phát huy hết vai trò công cụ hữu hiệu công tác quản lý, để từ nâng cao mức sống cho người lao động để Công Ty ngày phát triển Công ty SXTM Dịch Vụ Phú Bình nói chung công tác kế toán tiền 67 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp lương nói riêng kích thích người lao động làm cho người lao động gắn bó với công việc Tiền lương thực thu nhập họ làm cho doanh thu Công Ty năm 2004 tăng so với năm 2003 thu nhập lao động tăng thắng lợi lớn công ty Để công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương phát huy hết vai trò công cụ hữu hiệu công tác quản lý Xin đề nghị với ban giám đốc công ty phòng kế toán Công Ty không ngừng nghiên cứu để hoàn thiện hình thức trả lương Công Ty để quản lý tốt lao động nâng cao hiệu lao động Để đáp ứng kịp thời thông tin nhanh xác phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh Công Ty Xin đề nghị ban giám đốc phòng kế toán quản lý tốt hình thức trả lương 68 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kết luận Công tác kế toán lao động tiền lương khoản trích theo lương tổ chức tốt góp phần quản lý chặt chẽ, thúc đẩy việc chấp hành tốt chủ trương sách đảng nhà nước chế độ lao động, đảm bảo tính toán phân bổ đắn, xác khoản tiền lương khoản trích theo lương nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm tăng thu nhập cho người lao động tăng lợi nhuận cho Công Ty để Công Ty ngày lớn mạnh Để góp phần giúp kế toán thực tốt chức quản lý lao động tiền lương kế toán cần phải biết kết hợp mô hình hạch toán dựa sở kết hợp với thực trạng công ty để đưa phương thức quản lý tốt Đề tài kế toán tiền lương khoản trích theo lương người lao động, với vấn đề quản lý nâng cao hiệu sử dụng lao động Công Ty Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phú Bình đóng góp phần vào việc giải vấn đề đảm bảo công việc trả lương công ty công ty, nơi sử dụng lao động làm việc, giúp Công Ty tồn phát triển kinh tế thị trường Trên sở lý luận xuất phát từ hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công Ty Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phú Bình đặc biệt trình sản xuất kinh doanh Công Ty Đề tài đưa đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương phù hợp với điều kiện cụ thể Công Ty Góp phần nâng cao hiệu sử dụng lao động đưa phương pháp quản lý đạt kết cao Qua thời gian thực tập tìm hiểu thực tế công tác quản lý kế toán phận kế toán nói chung tiền lương nói riêng Công Ty Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phú Bình em thấy Qua năm xây dựng phát triển dến có phận quản lý ổn định, quy mô sản xuất vững với thời đại ngày kinh tế nước ta phát triển với tốc độ nhanh mà Công Ty cách phải có biện pháp cố gắng hoà nhập vào chế độ kế toán mới, để hoà nhập bước với nhịp độ kinh tế phát triển chung đất nước 69 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tài liệu tham khảo Giáo Trình Lý Thuyết Hạch Toán Kế Toán Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Tiến Sỹ Nguyễn Thị Đông chủ biên- Nhà xuất Tài Chính T11/1999 Giáo Trình Kế Toán Công Trong Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp - Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân PGS - Tiến Sỹ Nguyễn Thị Đông chủ biên- Nhà xuất Tài Chính T5 /2003 Giáo Trình Kế Toán Doanh Nghiệp Sản Xuất Trường Đại Học Tài Chính Kế Toán chủ biên Tiến Sỹ Nguyễn Đình Đỗ Nhà xuất Tài Chính T12/2000 Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Giáo Trình Tổ Chức Hạch Toán Kế Toán Trường Đại Học Kinh Tế Quốc 70
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sản xuất thương mại và dịch vụ phú bình , Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sản xuất thương mại và dịch vụ phú bình , Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sản xuất thương mại và dịch vụ phú bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay