Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ

101 595 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 13:37

LUẬN VĂN: Hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần May Hồ Gươm Lời mở đầu Một doanh nghiệp dù thành lập với mục đích hoạt động hướng tới mục tiêu tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần vào phát triển kinh tế chung đất nước…thông qua việc sử dụng có hiệu nguồn lực trình sản xuất kinh doanh Trong chế thị trường Việt Nam nay, cạnh tranh gay gắt khiến cho vấn đề trở nên cấp thiết Các doanh nghiệp muốn tồn phát triển, vươn lên phải sản xuất kinh doanh có hiệu không ngừng nâng cao hiệu để tạo thu nhập cho mà phải chiến thắng cạnh tranh cho tồn phát triển Chính vậy, việc hạch toán tiền lương doanh nghiệp cần thiết Đối với doanh nghiệp tiền lương chi phí không nhỏ giá thành sản phẩm tạo ra, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đối với người lao động tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu để đảm bảo sống tái sản xuất sức lao động Chính vậy, cần phải có chế độ tiền lương đổi cho phù hợp với điều kiện kinh tế, để kích thích lao động góp phần quản lí đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhận rõ tầm quan trọng vấn đề, với giúp đỡ, hướng dẫn tận tình cô giáo Nguyễn Văn Hậu cán Phòng kế toán, em chọn đề tài: “Hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần May Hồ Gươm” Nội dung nghiên cứu gồm phần: Phần 1: Những vấn đề lí luận hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Phần 2: Thực trạng hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần May Hồ Gươm Phần 3: Phương hướng hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần May Hồ Gươm CHƯƠNG i Lý luận chung công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp I- Khái niệmvà đặc điểm kế toán tiền lương khoản trích theo lương 1.1 Khái niệm tiền lương: Trong lịch sử tồn tạivà phát triểncủa xã hội, lao động hoạt động nhất, lao động gấưn liền với tồn phát triển người Có thể định nghĩa lao động sau:”Lao độnglà hoạt độngcó mục đích có ý thức người nhằm tác động vào giới tự nhiên, biến chúng thành vật có ích đời sống mình” Theo định nghĩa trình lao động trình sử dụng sức lao động tức sử dụng toàn thể lực trí tuệ tồn thể sống người mà người vận dụng trình sản xuất Thực chất sức lao động khả lao động mà Lao động có vai trò quan trọng xã hội loài người Loài người từ xuất để tồn trước hết phải tiêu dùng lượng cải vật chất định để thoả mãn nhu cầu sinh học ăn, mặc, ở…Muốn có cảivật chất không cách khác phải lao động nhờ lao độngcon người khám phá giới xung quanh nhận biết quy luật tự nhiên chinh phục tự nhiên Đứng góc độ toàn xã hội lao động, tự liệu lao động đối tượng ba yếu tố sản xuất xã hội Tong lao động yếu tố quan trọng mang tính chủ động, tích cực nhất, vai trò lao động ngày tăng Nếu thiếu lao động hai nhân tố lại trở thành vô dụng Hơn lao động nguồn gốc giá trị thặng dư-phần giá trị sinh sở cho việc tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng lẫn chiều sâu Như biết, trình sản xuất tư liệu sản xuất đối tượng sản xuất chuyển hết giá trị sức lao động vào sản xuất mà tạo thêm phần giá trị nữa, phần giá trịmới nhìn góc độ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đố lợi nhuận-mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp Quá trình sản xuất diễn đòi hỏi phải tiêu dùng liên tục yếu tố tư liệu lao độnh, đối tượng lao động cách thường xuyên Mà yếu tố vô vô tận nên cần phải tái tạo lại, hay tái sản xuất yếu tố Đối với tư liệu lao động đối tượng lao động tái tạo lại có nghĩa mua sắm mới, sức lao động khác.Súc lao động gắn liền với hoạt động sống người thể lực, trí lực người, cho lên muốn tái tạo lại sức lao động cần phải thông qua hoat động sống người, người tiêu dùng lượng vật chất địng Phần vật chất người sủ dụng lao động trả cho người lao động hình thức vật, hay giá trị gọi tiền lương Trong thời kỳ kinh tế tập trung, tiền lương hiểu cách thống sau:” Về thực chất tiền lưong chủ nghĩa xã hội phần thu nhập quốc dân, biểu hình thức tiền tệ, nhà nước phân phối co kế hoạch cho công nhân viên cho phù hợp với số lượng chất lương lao động người cống hiến Tiền lương phản ánh việc trả công nhân viên chức dựa theo nguyên tắc phân phối theo lao động” Quan niệm bác bỏtền lưong giá trị sức lao động Bây tiền lương khái niệm thuộc phạm trù phân phối Dưới chủ nghĩa xã hội việc phân phối nhà nước lên kế hoạch nước ta quan niệm tiền lương tồn thời gian dài Khi hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ, để tồn đất nước ta phải tiến hành cải cách thật toàn diện lĩnh vực đặc biệt lĩnh vực tư tưởng Cơ chế thị trường buộc phải có thay đổi lớn nhận thức, vị quan niệm tiền lương phải thay đổi Để có nhận thức tiền lương, phù hợp với chế quản lý mới, khái niệm tiền lưong phải đáp ứng số yêu cầu sau: Coi sức lao động hàng hoá thị trường yếu tố sản xuất Tiền lương phải tiền trả cho sức lao động, tức giá hàng hoá sức lao động theo quản lý cung cầu, giá thị trường lao động Tiền lương phận (hoặc nhất) thu nhập người lao động, động thời cac yếu tố chi phí đầu vào sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Với ý nghĩa đó”tiền lương biểu tiền giá trị sức lao động, giá yếu tố sức lao động mà người sử dụng( nhà nước, doanh nghiệp )phải trả cho người cung ứng sức lao động tuân theo nguyên tắc cầu, giá thị trường pháp luật hành nhà nước” Như chất tiền lương giá sức lao động sức lao động thực loại hàng hoá đặc biệt Chính sức lao động hàng hoá mà giá chịu chi phối quy luật kinh tế quy luật giá trị, quy luật cung cầu… Tiền lương chịu chi phối quy luật giá trị, tiền lương cao hơn,bằng thấp giá trị sức lao động, mà người bỏ trình lao động Tiền lương chịu chi phối quy luật cung cầu: Nhu cầu sức lao động lớn thi người có nhu cầu sử dụng sức lao động sẵn sàng trả lương cao cho người lao động để giữ chân họ tiếp tục cung cấp sức lao động cho cho người khác Ngược lại, cung sức lao động cầu sức lao động đương nhiên người có nhu cầu sức lao động có nhiều hội lựa chọn lao động, họ sẵn sàng từ chối người lao động mà yêu cầu giá lương cao để tìm người lao động khác cần họ với tiền lương thấp chất lượng lao động tốt Cùng với khái niệm tiền lương loạt khái niệm với tiền lương danh nghĩa, tiền lương thực tế, tiền lương tối thiểu, tiền lương kinh tế, chế độ tiền lương, hình thức tiền lương 1.2 Đặc điểm cửa tiền lương Tiền lương phạm trù kinh tế gắn liền với lao động, tiền tệ sản xuất hàng hoá Trong điều kiện tồn sản xuất hàng hoá tiền tệ, tiền lương yếu tố chi phí sản xuất, kinh doanh cấu thành nên giá thành sản phẩm, lao vụ, dịch vụ Tiền lương đòn bẩy kinh tế quan trọng để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, tăng suất lao động, có tác dụng động viên khuyến khích công nhân viên chức phấn khởi, tích cực lao động, nâng cao hiệu công tác II Yêu cầu nhiêm vụ kế toán tiền lương khoản trích theo lương 2.1 Yêu cầu kế toán tiền lương khoản trích theo lương Hiện chế chế độ lao động tiền lương có quan điểm đạo lâu dài thực quyền hạn, quyền lợi, nghĩa vụ doanh nghiệp người lao động thực bình đẳng hai bên, tôn trọng quyền làm việc việc người lao động Trong doanh nghiệp sản xuất ngày tổ chức tiền lương phải tuân thủ nguyên tắc sau: +Nguyên tắc trả lương theo số lượng số lượng lao động: Nguyên tắc nhằm khắc phục chủ nghĩa bình quân phân phối, mặt khác tạo cho người lao động ý thức với kết lao động mình.Số lượng số lượng lao động thể cách tổng hợp kết sản xuất thông qua số lượng số lượng sản phẩm sản xuất khối lượng công việc thực + Gắn với hiệu sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế đất nước thời kỳ: Nếu sách tiền lương không giải đắn không ảnh hưởng xấu đến sản xuất, đến tình hình phát triển kinh tế- xã hội mà trở thành vấn đề trị lợi Để phân biệt quy định mức độ phức tạp công việc làm sở tính trả lương cho công nhân viên doanh nghiệp nhà nước quy định tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, thang lương mức lương Đó cách trả lương theo chất lượng lao đông Còn việc trả lương theo số lượng lao động thực cách sử dụng hinhdf thức tiền lương Việc kết hợp đắn chế độ lương cấp bậc với hình thức tiền lương tạo điều kiện quán triệt đầy đủ nguyên tắc phân phối theo lao động 2.2 Nhiệm vụ kế toán tiền lương khoản trích theo lương Ghi chép, phản ánh,tổng hợp xác, đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng, thời gian kêt lao động Tính toán khoản tiền lương, tiền thưởng, khoản trợ cấp phải trả cho người lao động tình hình toán khoản cho người lao động Kiểm tra việc sử dụng lao động, việc chấp hành sách chế độ lao động, iền lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế việc sử dụng quỹ tiền lương, quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế Tính toán phân bổ khoản chi phí tiền lương, bảo hiểm xã hội chi phí sản xuất, kinh doanh theo đối tượng Hướng dẫn kiểm tra phận doanh nghiệp thực chế độ ghi chép ban đầu lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, mở sổ, thẻ kế toán hạch toán lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn theo chế độ Lập báo cáo lao động, tiền lương khoản trích theo lương, phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế đề xuất biện pháp để khai thác có hiệu tiềm lao động, tăng xuất lao động, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm sách chế độ lao động, tiền lương khoản trích theo lương III- Các hình thức tiền lương, quỹ tiền lương khoản trích theo lương 3.1 Trả lưong theo thời gian Là tiền lương xây dựng vào thời gian công tac trinh độ kỹ thuật công nhân Tiền lương thời gian tính theo tháng, theo ngày, theo công tác gọi tiền lương tháng, lương ngày, lương Lương tháng có nhược điểm không phân biệt người làm nhiều hay tháng nên tác dụng khuyến khích tận dụng ngày công theo chế độ Đơn vị thời gian trả lương ngắn sát với mức độ hao phí lao động người Hiện doanh nghiệp áp dung trả lương theo thời gian chủ yếu theo ngày Theo hình thức thì: Lương phải trả công nhân viên = Lương làm việc x thực tế Đơn giá bình quân theo thời gian Ưu điểm tiền lương trả theo thời gian: Đơn giản dễ tính toán, phản ánh trình độ kỹ thuật điều kiện làm việc người công nhân Song có nhược điểm chưa gắn thu nhập người với kết lao động Hình thức áp dụng mà tiền lương sản phẩm áp dụng được, trường hợp công nhân lao động máy móc chủ yếu công việc tiến hành định mức cách chặt chẽ xác tính chất sản xuất thực trả công cho sản phẩm không bảo đảm chất lượng sản phẩm không đem lại kết thiêt thực Trong điều kiện nước ta lao động thủ công phổ biến, trình độ chuyên môn hoá sản xuất thấp cần mở rộng hình thức trả lương theo sản phẩm sản xuất phát triển đến trình độ cao, trình sản xuất giới hoá tự động hoá hình thức trả lương theo thời gian phổ biến Hình thức trả lương theo thời gian chia thành hình thức như: + Lương thời gian giản đơn + Lương thời gian có thưởng Tiền lương thời gian giản đơn: Theo hình thức này, tiền lương công nhân xác định vao múc lương cấp bậc thời gian làm việc thực tế Hình thức có nhược điểm không xét đến thái độ lao động, đến hình thức sử dụng lao động, sử dụng nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị Hình thức trả lương mang tính chất bình quân nên thực tế áp dụng Để khắc phục nhược điểm bên cạnh tiền lương trả theo thời gian doanh nghiệp kết hợp với hình thức tiền lương đạt tiêu số lượng chất lượng qui định Đó hình thức tiền lương theo thời gian giản đơn Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng áp dụng chủ yếu công nhân phụ làm công việc phục vụnhư công nhân sửa chữa,điều chỉnh thiết bị…Ngoài áp dụng công nhân làm việc khâu sản xuất có trình độ khí hoá cao, tự động hoá công việc tuyệt đối phải đảm bảo chất lượng Cách tính lương theo hình thức lấy lương tính theo thời gian công nhân + tiền thưởng Trong cách tính lương thời gian giản đơn trình bày Hình thức trả lương thời gian có thưởng có nhiều ưu điểm Cách trả lương phản ánh trình độ thành thạo thời gian làm việc thực tế mà gắn chặt với thành tích công tác người thông qua tiêu xét thưởng đạt Vì có khuyến khích người lao động quan tâm đén trách nhiêm công tác 3.2 Trả lương theo sản phẩm Là hình thức tiền lương tính theo khối lượng (số lượng) sản phẩm công việcđã hoàn thành đảm bảo yêu cầu chất lượng qui định đơn giá tiền lương tính cho đơn vị sản phẩm, công việc đó, tiền lương sản phẩm phải trả tính khối lượng (số lượng) sản phẩm, công việc hoàn thành đủ tiêu chuẩn chất lượng nhân với (x) đơn giá tiền lương sản phẩm Ưu điểm hình thức là: + Quán triệt đầy đủ nguyên tắc trả lương theo số lượng chất lượng lao động.Nó gắn việc trả lượng với kết sản xất người.Do kích thích nâng cao suất lao động + Khuyến khích người lao động sức học tập văn hoá, khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để nâng cao trình độ lành nghề,ra sức phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến phương pháp lao động, sử dụng tốt máy móc, thiết bị để nâng cao suất lao động + Góp phần thúc đẩy công tác quản lý doanh nghiệp quản lý lao động Hình thức tiền lương theo sản phẩm gồm hình thức: Tiền lương trả theo sản phẩm cá nhân trực tiếp, thời gian theo sản phẩm tập thể, tiền lương theo sản phẩm cá nhân gián tiếp, tiền lương theo sản phẩm luỹ tiến, hình thức trả lương theo sản phẩm có thưởng, hình thức trả lương khoán 3.2.1 Tiền lương trả theo sản phẩm cá nhân trực tiếp: Theo hình thức tiền lương công nhân xác định theo số lượng sản phẩm sản xuất đơn giá lương sản phẩm Lt = Q x Đg Trong đó: Lt: Là tiền lương theo sản phẩm cá nhân trực tiếp Q: Số lượng sản phẩm hợp quy cách Đg: Đơn giá lương sản phẩm sản phẩm Đơn giá lương sản phẩm tiền lương trả cho đơn vị sản phẩm hoàn thành xác định vào mức lương cấp bậc công việc định mức thời gian định mức số lượng cho công việc Ngoài đơn giá tính thêm tỷ lệ khuyến khích trả lương sản phẩm phụ cấp khu vực( có) Công thức xác định: ML X Đt(100+K1+K2) ĐG = 100 Trong đó: ML: mức lương giờ( ngày) cấp bậc công việc Đt: Định mức thời gian đơn vị sản phẩm ( ngày) K1: Tỷ lệ khuyến khích trả lương sản phẩm nhà nước quy định(%) K2: Tỷ lệ phụ cấp khu vực ( có) (%) Hình thức đơn giản, dễ hiểu người công nhân Nó áp dụng rộng rãi xí nghiệp công nghiệp công nhân trực tiếp sản xuất định mức hạch toán kết riêng cho người Tuy nhiên hình thức có nhược điểm người lao động quan tâm đến số lượng sản phẩm không quan tâm đến việc sử dụng tốt máy móc, tiết kiệm vật tư 3.2.2 Tiền lương theo sản phẩm tập thể: Tiền lương vaof số lượng sản phẩm tổ đơn giá chung để tính lương cho tổ sau phân phối lại người tổ Phương pháp cá nhân chế độ tiền lương theo sản phẩm cá nhân trực tiếp Việc phân phối tiền lương cho tổ cho người tiến hành theo nhiều phương pháp song tất phương pháp dựa vào yếu tố thời gian công tác thực tế cấp bậc công việc mà công nhân đảm nhiệm Trong thực tế áp dụng phương pháp sau: + Phương pháp phân chia theo hệ số: Thực chất phương pháp quy đổi làm việc người cấp bậc khác thành thời gian công nhân bậc cách nhân với hệ số cấp bậc tiền lương Sau tính tiền lương hệ số cách lấy lương tổ chia tổng số hệ số tổ Cuối tính phần tiền lương người vào hệ số họ tiền lương hệ số Cách tính thể công thức: 13 Phòng nghiên 14240000 14240000 7100000 427200 2848000 cứu 14 Phòng thị trường 9213000 9213000 4420000 276390 1842600 15 đội XDCB 12002000 12000000 5497000 360000 2400000 16 Cộng 37405022 38116314 18197092 11434894 76232628 19919222 2.6 0 Chứng từ ghi sổ Mẫu số 01- SKT Ngày 31 thang 01 năm 2006 Số 19 Kèm theo 25 chứng từ kèm theo trích yếu - chi nộp KPCĐ Số hiệu tài khoản Số tiền Nợ Có Nợ 3382 381163.14 3383 76232628 - Chi BHXH ốm đau - Chi BHYT - Chi lương kỳ I Có - Chi quỹ quản lý XN, quản lý chung, nhân công trực tiếp 11434894 111 642,627,622 Cộng 181970920 93922234.6 181970920 181970920 Chứng từ ghi sổ số 20 Ngày 31 tháng 01 năm 2006 kèm theo 01 chứng từ gốc trích yếu Số hiệu TK Nợ - bảng lương tổng hợp Số tiền Có Nợ 642, 627, 622 Có 401703305.3 - lương tổng hợp 334 401703305.3 Cộng 401703305.3 401703305.3 Chứng từ ghi sổ Số 21 Ngày 31 tháng 01 năm 2006 kèm theo 01 chứng từ gốc trích yếu Số hiệu TK Số 21 Nợ - Bảng Số tiền Có 627,622,642 Nợ Có 76232628 phân bổ BHXH - Bảng phân bổ BHXH 338 76232628 Cộng 76232628 76232628 Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Năm 2006 Chứng từ ghi sổ Số tiền Số hiệu Ngày tháng 19 31/01/2006 181970920 20 31/01/2006 401703305.3 21 31/01/2006 76232628 Cộng tháng 659906853.3 Sổ Tài khoản 334- Phải trả phải nộp khác Năm 2006 Chứng từ SH Diễn giải TKĐƯ NT Số tiền Nợ có Số dư đầu kỳ -Lương phải trả CBCNV 381163140 -trích BHXH -Tạm ứng lương kỳ I -khấu trừ lương 76232628 -Thanh toán lương kỳ II 181970920 104411780.6 199192220 Cộng số phát sinh 381163140 516807545.6 Số dư cuối tháng Sổ Tài khoản 334- phải trả phải nộp khác Năm 2006 Chứng từ ghi sổ SH Diễn giải TKĐƯ NT Số tiền Nợ có Số dư đầu kỳ - chi BHXH, BHYT - nộp tiền 627 43673020.8 111 Cộng số phát sinh 43673020.8 43673020.8 43673020.8 Số dư cuối tháng 4.4.Hạch toán chi tiết tiền lương cacs khoản trích theo lương 4.4.1 Kế toán tiền lương phải trả trích BHXH, BHYT, KPCĐ Qua bảng tổng hợp toán lương, BHXH cuối tháng kế toán phản ánh vào sổ kế toánnhư sau: 1.Hàng tháng sở tính toán lương phải trả CBNV ,kế toán ghi: Nợ TK 622 : 381163140 Có TK 334 : 381163140 2.Số BHXH mà tổng công ty phải trực tiếp trả cho CBCNV tháng( trường hợp tháng CNV bị ốm đau, ốm).Kế toán ghi: Nợ TK 334: 76232628 Có TK 338(3383): 76232628 3.Ngày 15 tháng công ty tạm ứng lương kỳ I cho CBCNV Nợ TK 334: 181970920 Có TK 111: 181970920 4.Từ ngày đến tháng sau kế toán xác định kết khoản khâú trừ vào lương, vào thu nhập BHXH, BHYT, tạm ứng: Nợ TK 334: 43673020800 Có TK 338 : 43673020800 5.Tiến hành toán lương kỳ II cho CBCNV công ty kế toán ghi: Nợ TK 334 : 199192220 Có TK 111 : 199192220 6.Chi tiết BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí hoạt động công ty, kế toán ghi: Nợ TK 627 : 43673020800 Có TK 338 : 43673020800 7.Khi công ty chuyển tiền nộp BHXH, BHYT, cho CBCNV KPCĐ cho cấp kế toán ghi: Nợ TK 338 : 43673020800 Có TK 111 : 43673020800 1% KPCĐ để lại cho sở kế toán ghi; Nợ TK 3382 : 43673020800 Có TK 111 : 43673020800 9.Khi nhận đựơc số tiền quan BHXH cấp cho công ty để chi trả cho đối tượng hưởng BHXH.Kế toán ghi: Nợ TK 111 : 43673020800 Có Tk 338 : 43673020800 Phần III Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lương khoản trích theo lương công ty may Hồ Gươm I Nhận xét đánh giá chung công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lơng công ty may Hồ Gươm Trong công tác tổ chức hạch toán kế toán kế toán, công ty may Hồ Gươm thực nghiêm túc với quy định chế độ hệ thống chứng từ, sổ sách tiền lơng, không ngừng kiện toàn máy kế toán nhà nớc Việc ghi sổ kế toán tiến hành thực sau khoảng thời gian quy định cho việc hạch toán , ghi sổ Việc tổ chức công tác kế toán tiền lơng nói đợc thống từ giám đốc quản lý CBCNV Các nộidung phần hành kế toán đợc giao cho ngời cụ thể, kế toán viên hỗ trợ tích cực cho kế toán tổng hợp hoàn tất sổ sách Trong công tác tổ chức hạch toán lao động tiền lương công ty có số kinh nghiệm cố gắng việc xây dựng hình thức trả lơng cho CBCNV ngời lao động.Là công ty sản xuất sản phẩm may xuất tiêu thụ nội địa, việc khuyến khích động viên CBCNV ham mê, có trách nhiệm với nhiệm vụ đợc ham mê, có trách nhiệm với nhiệm vụ đợc công ty thực nghiêm túc thông qua phơng thức trả lơng công ty quy định trả lơng cho CBCNV phòng ban theo hình thức trả lơng thời giầnm đợc nhà nớc ban hành, xong việc thực hình thức không tạo cho ban lãnh đạo chủ động công việc, họ ỷ lại theo mức lơng cố định số tiền phụ cấp thêm Do công tác điều hành không đạt hiệu cao cán công nhân viên dới quyền phát huy hêt khả tiềm tàng, để nâng cao hiệu làm việc (NSLĐ) họ II Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lơng công ty may Hồ Gươm Bên cạnh mặt tích cực có măt tiêu cực cận kề Công tác kế toán nói chung công tác hạch toán tiền lơng nói riêng công ty may Hồ Gươm có nhiều tồn cần giải Vấn đề 1: Về công tác quản lý lao động công ty thực phòng tổ chức cán Các chứng từ, sổ sách biến động số lợng lao động đợc cán phong Tổ chức cán lập quản lý Nh công tác quản lao động dới góc độ thời gian làm việc réat khó khăn II Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty may Hồ Gươm Bên cạnh mặt tích cực có mặt tiêu cựu cần kề Công tác kế toán nói chung công tác hạch toán tiền lương nói riêng Công ty may Hồ Gươm có nhiều tồn cần giải Vấn đề 1: Về công tác quản lý lao động - Trong vấn đề này, việc quản lý lao động công ty thực phòng tổ chức cán Các chứng từ, sổ sách biến động số lượng lao động cán phòng tổ chức cán lập quản lý Như vậy, công tác quản lý lao động góc độ thời gian làm việc khó xác định thông qua “Bảng chấm công” theo dõi ngày công làm việc mà không theo dõi số làm việc (Có thể có trường hợp làm thêm giờ) để phòng kế toán tính lương phải trả Do đó, việc trả lương chưa xác so với thời gian thực thực tế làm công nhân viên - Quản lý lao động góc độ số lượng công việc, hiệu lao động đánh giá tổng số doanh thu thu phòng ban, không xác dịnh công nhân viên Do khó xác định lương xác để khuyến khích, động viên công nhân viên làm việc nổ, tiền lương trả không xứng với sức lực mà họ bỏ Do đó, có nhiều hạn chế cách sử dụng nguồn nhân lực Vấn đề 2: Về quản lý máy kế toán công ty Như máy kế toán công ty cồng kềnh, công ty có xu hướng chuyển sang hình thức kế toán máy vi tính chưa tận dụng triệt để công suất hoạt động máy Ngoài ra, công tác toán lương cho cán công nhân viên Công ty có phức tạp, cồng kềnh vè khoản thu nhập thêm cán công nhân viên như: Tiền trợ cấp thường trực chuyên môm, tiền làm thêm … Kế toán toán tách khoản thu nhập tiền lương Như vậy, ta thấy kế toán toán lương phải làm việc nhiều lần hoàn tất khoản phải trả công nhân viên vào sổ chứng từ ghi sổ Đó số vấn đề thiết mà tổng công ty cần có kế hoạch hoàn thiện điều chỉnh cho phù hợp với xu đại III Một số giảu pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương - Trong kinh tế thị trường, nhu cầu thông tin kế toán kịp thời, xác đầy đủ cần thiết Trong doanh nghiệp, kế toán có vai trò quan tọng việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý đơn vị doanh nghiệp cần tổ chức công tác kế toán khoa học sử dụng phương pháp, kỹ thuật hạhc toán phù hợp, áp dụng hình thức kế toán tiên tiến … cho thích ứng với đặc điểm, quy mô đơn vị, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý - Công tác kế toán tiền lương góp phần cung cấp thông tin việc sử dụng lao động phản ánh khoản chi phí cho việc sử dụng lao động Do vậy, việc hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán kế toán tiên lương yếu tố tác động tích cực tới trình hoạt động đơn vị - Về công tác quản lý lao động: Công ty cần tổ chức hạnh toán kịp thời, xác đầy đủ thu nhập cán công nhân viên Quản lý lao động góc đọ số lượn chất lượng cách chi tiết, phù hợp nhằm đem lại mức thu nhập lực công nhân viên Ngoài cần có sách, biện pháp khen, thưởng, kỷ luật với cán công nhân viên để từ thúc đẩy cán công nhân viên quan tâm, có trách nhiệm với công việc - Về vấn đề máy kế toán công ty nên tinh giảm số lượng người cách tối đa đồng thồi điều kiện nêu công ty tổ chức công tác kế toán máy vi tính hệ thống chứng từ kế toán nói chung kế toán tiền lương nói riêng phải thay đổi Trong chế dộn chứng từ kế toán hành có thay đổi nên công ty phảI có cách điều chỉnh để thay đổi - Về công tác kế toán tiền lương: Việc hoàn thiện công tác kế toán tiền lương việc làm cần thiết đòi hỏi tiến hành dựa phương hướng + Phải đảm bảo công cho người lao động việc tính xác, đầy đủ khoản thu nhập cán công nhân viên Việc xây dựng hìnht thức trả lương theo thời gian hệ số quy định cho thành viên hình thức phát huy hiệu Công ty cần phải có quy định mức lương lao động, thưởng cụ thể cho đối tượng, cấp công việc Ngoài tiền lương, phụ cấp khách công ty quy định qua đợt thi đua chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ bao nhiêu? loại gì? để có phần thưởng xứng đáng với cán công nhân viên làm tôt nhiệm vụ + Có kích thích khả làm việc cán công nhân viên, đảm bảo tính xác, công hợp lý + Hơn nữa, nghiệp vụ kế toán tiền lương, việc lập lên bảng biểu vô quan trọng Như bảng toán tiền lương, việc cột lương độc hại lương làm thêm chưa Do đó, cách thêm bớt cột dòng bảng toán bảng biểu khác cần nghiên cứu, xem xét chi kỹ nên bỏ không nên bỏ gì, nên bớt số nội dugn tiêu đề không cần thiết, thay đổi nhằm tiết kiệm số dòng để tạo điều kiện mở thêm phần thông tin bổ xung Đồng thời nên chuyển số nội dung phiếu từ dụng cột sang dạng dòng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ghi chép Kiến nghị Bảng chấm công nên thêm cột số công thời gian chi tiết theo thời gian để có thêm nhận xét xác trình làm việc nhân viên để có chế độn trả lương phù hợp bảng chấm công Ngày tháng Quy công Cấp bậc STT Họ tên ……………… ……………… ……………… Cộng Lương Số ngày Số ngày Số công Số công nghỉ k Thời hưởng Công lương gian BHXH Kết luận Nền kinh tế hàng hoá, tiền tệ đơn vị kinh doanh hành nghiệp phải đối mặt với thị trường Để tồn phát triển, hoạt động kinh doanh có hiệu bên cạnh vấn đề đa dạng phong phú đơn vị hành nghiệp phải có chế dự báo, kiểm tra giám sát cáhc toàn diện hoạt động tài đơn vị Mỗi đơn vị có nét đặc thù riêng hoạt động sản xuất kinh doanh cấu lao động ngành nghề khác Do vậy, việc lựa chọn hình thức quản lú trả lương phù hợp vời đơn vị nhằm quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao động, kết hợp lợi ích chung xã hội với lợi ích đơn vị công nhân viên Nó có tác dụng đòn bẩy kinh tế, khuyến khích cán công nhân viên chấp hành kỷ luật lao động, đảm bảo ngày công, công suất lao động Trong trình thực tập công ty may Hồ Gươm sâu vào vấn đề lao động – tiền lương khoản liên quan công ty Nhưng qua đó, thấy công tác tổ chức hạch toán kế toán có vai trò tác dụng công tác quản lý toàn chu trình hoạt động Công ty Do trình độ có hạn, trình độ thời gian tiếp xúc với công việc thực tế nên không tránh khỏi sai sót trình thực hiện, mong Thầy, Cô hướng dẫn, bảo thêm để em khắc phục hạn chế Qua viết em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Văn Hậu hướng dẫn, bảo tận tình cho em trình hoàn thành báo cáo Em xin cảm ơn ban lãnh đạo công ty May Hồ Gươm, cán phòng tài kế toán công ty nhiệt tình giúp đỡ em cung cấp ch viết MỤC LỤC Lời mở đầu Phần I: Lý luận chung hạch toỏn kế toỏn tiền lương khoản trích theo lương I Khái niệm đặc điểm kế toán tiền lương khoản trích theo lương Khái niệm tiền lương Đặc điểm tiền lương II.Yêu cầu nhiệm vụ kế toán tiền lương khoản trích theo lương 2.1 Yêu cầu kế toán tiền lương khoản trích theo lương 2.2 Nhiệm vụ kế toán tiền lương khoản trich theo lương III Các hình thức tiền lương quỹ tiền lương khoản trích theo lương 3.1 Trả lương theo thời gian 3.2 Trả lương theo sản phẩm 3.2.1 Tiền lương trả theo sản phẩm cá nhân trực tiếp 3.2.2 Tiền lương theo sản phẩm tập thể 10 3.2.3 Tiền lương sản phẩm cá nhân gián tiếp 11 3.2.4 Hình thức trả lương sản phẩm luỹ tiến 12 3.2.5 Hình thức trả lương sản phẩm có thưởng 14 3.2.6 Hình thức lương khoán 14 3.3 Các chế độ trả lương phụ, thưởng, trợ cấp áp dụng doanh nghiệp 15 3.3.1 Chế độ trả lương ngừng việc làm sản phẩm hỏng, xấu 15 3.3.2 Một số chhé độ phụ cấp tính lương, phép 16 3.3.3 Hình thức trả lương phụ 17 3.4 Quỹ tiền lương 18 3.5 Các hình thức quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ 19 3.5.1 Quỹ BHXH 19 3.5.2 Quỹ BHYT 20 3.5.3 Kinh Phí công đoàn 20 IV Hạch toán tiền lương tiên thưởng toán với người lao động 21 Tính lương tính thưởng cho người lao động 21 Hạch toán tổng hợp tiên lương tình hình toán với người lao động 21 V.Hạch toán khoản trích theo lương 28 Chế độ trích khoản theo lương 28 Hạch toán tổng hợp trích khoản trích theo lương 29 Phần II: tình hình thực tế công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty may hồ gươm 45 I Đặc điểm chung công ty may Hồ Gươm 45 Quá trình hình thành phát triển công ty 45 Đặc điểm cấu tổ chức sản xuất kinh doanh công ty 49 Tổ chức công tác kế toán công ty 54 II Tình hình thực tế công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty may Hồ Gươm 57 2.1 Lao động công tác hạch toán công tác lao động công ty may Hồ Gươm 57 2.2 Hình thức tính trả lương cho cán công nhân viên công ty may Hồ Gươm 57 Phần III.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lương khoản trích theo lương tai công ty may Hồ Gươm 83 I Nhận xét đanh giá chung công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty may Hồ Gươm 83 II Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty may Hồ Gươm 84 III Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương 85 Kết luận 88 [...]... Số Số tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiền tiên tiền Số Ký tiền nhận … … Cộng Cộng Kế toán thanh toán Kế toán trưởng Số Ký tiền nhận ( ký, họ tên) ( ký, họ tên) Căn cứ vào bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán tiền thưởng( có tinh chất lương) , kế toán phận loại tiên lương và lập chứng từ phân bổ tiền lương, tiền thưởng vào chi phí sản xuất- kinh doanh Khi phân bbổ tiền lương và các khoản có... số tiền đã trả quá số tiền phải trả cho người lao động TK 334phỉa hạch toán chi tiết theo 2 nội dung: thanh toán lương và thanh toán các khoản khác TK 334 chi tiết thành 2 TK cấp 2: TK3341 “ Phải trả công nhân viên”: Phản ánh các khoản phải trả và thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên về tiền lương, BHXH và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của công nhân viên Bảng thanh toán tiền. .. Nội dung của tài khoản này như sau: Bên Nợ: - Các khoản tiền lương, tiền thưởng, BHXH và các khoản khác đã trả, đã ứng trước cho người lao động - Các khoản khấu trừ vào thu nhập của người lao đông Bên Có: các khoản tiền lương, tiền thưởng, BHXH và các khoản khác thực tế phải trả cho người động Số dư bên Có: Các khoản tiền lương, tiền thưởngr còn phải trả cho người lao động Trường hợp các biệt, TK 334... được hạch toán vào chi phí quản lý trong ky Thời điểm trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là thời điểm khoá sổ kế toán để lập báo cáo tài chính năm 2 Hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương Để hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương kế toán phải sử dụng các tài khoản cấp 2 sau đây: - TK 338 “Kinh phí công đoàn” Bên Nợ: Chi tiêu kinh phí công đoàn tại đơn vị, hoặc nộp kinh phí công. .. nhau cho mọi người 3.4 Quỹ tiền lương Quỹ tiền lương của doanh nghiệp là toàn bộ tiền lương của doanh nghiệp trả cho tất cả các loại lao động thuộc doanh nghiệp quản lý và sử dụng, bao gồm các khoản sau: Tiền lương tính theo thời gian, tiền lương tính theo sản phẩm, tiền lương khoán Tiền lương trả cho người lao động tạo ra sản phẩm hỏng trong phạm vi chế độ qui định Tiền lương trả cho người lao động... làm 2 loại: Tiền lương chính: Là tiền lương trả cho công nhân viên trong thời gian công nhân viên thực hiện nhiệm vụ chính của họ bao gồm: Tiền lương phải trả theo cấp bậc và các khoản phụ kèm theo như phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực… Tiền lương phụ: Là tiền lương trả cho công nhân viên trong thời gian công nhân viên thực hiện nhiệm vụ khác ngoài nhiệm vụ chính của họ, và thời gian công nhân viên... công đoàn có ý nghĩa không những đối với việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động tại doanh nghiệp IV Hạch toán tiền lương, tiền thưởng và thanh toán với người lao động 1.Tính lương, tính thưởng cho người lao động Công việc tính lương, tính thưởng và các khoản khác phải trả cho người lao động được được thực hiện tập trung tại phòng kế toán doanh nghiệp Thời gian để tính lương, tính thưởng và các khoản. .. theo hình thức trả lương, trả thưởng đang áp dụng tại doanh nghiệp Trên cơ sở các bảng thanh toán lương, thưởng kế toán tiến hành phân loại tiền lương, tiền thưưỏng theo đối tượng sử dụng lao động để tiến hành lập chứng từ phân bổ tiền lương , tiền cho chi phí kinh doanh “Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ làm cơ số thanh toán tiền lương, phụ cấp cho người lao động làm việc trong các đơn vị sản xuất... điều động đi công tác làm nghĩa vụ theo chế độ qui định, thời gian nghỉ phép , thời gian đi học… Các khoản phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ… Các khoản tiền lương có tính chất thường xuyên Ngoài ra trong quỹ tiền lương kế hoạch còn được tính cả các khoản tiền chi trợ cấp bảo hiểm xã hội cho công nhân viểntong thời gian ốm đau, thai sản, tai nạn lao động… Về phương diện hạch toán, tiền lương công nhân viên... trả cho công nhân viên trong kỳ, số kinh phí công đoàn doanh nghiệp trích được phân cấp quản lý và chi tiêu theo chế độ quy định Một phần nộp cho hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp *Các khoản trích trên cùng vơí tiền lương phải trả cho người lao động hợp thành loại chi phí về nhân công trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh quản lý việc tính toán, trích lập và chi tiêu sử dụng các quỹ tiền lương,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ , Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ , Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay